Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller? 2. Hvad er baggrunden for at indføre nye bevillingsmodeller? 3. Hvad er formålet med de nye modeller? 4. Hvad er omfattet af ændringerne i bevillingsmodellerne Er det den samlede bevilling? 5. Hvad er ens i de nye modeller og i den nuværende? 6. Hvordan adskiller de nye modeller sig fra den nuværende? 7. Hvad er konsekvenserne af de nye modeller, herunder serviceniveau? 8. Hvad er konsekvenserne af den nye model for forskellige typer fritidsinstitutioner? 9. Hvad sker der med Stærkt samarbejde? 10. Har modellerne konsekvenser for institutionernes selvforvaltning? 11. Hvordan er sammenhængen mellem fritidscentre og ungdomsklubber? 12. Hvor mange penge bruges på fritidsområdet? 13. Hvor mange penge blev sparet på fritidsområdet ifm. Budget 2016? 14. Er der afsat penge til at indfase de nye bevillingsmodeller? 15. Hvornår skal bevillingsmodellerne behandles igen efter endt høring? 16. Hvornår træder de nye modeller i kraft? 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller? De nye bevillingsmodeller omfatter for det første fritidsinstitutionerne (fritidshjem og KKFO - Københavns Kommunes Fritidsordning), som er tilbud til børn i alderen 6 9 år. For det andet omfatter modellerne de nye fritidscentre for børn i alderen år. Fritidscentrene er en erstatning for de tidligere fritidsklubber og juniorklubber. Specialfritidshjem og KKFO er er ikke omfattet. Børne- og Ungdomsudvalget vil sandsynligvis i 2016 blive bedt om at tage stilling til, hvorvidt der skal laves en ny bevillingsmodel for disse institutioner. Basisgrupper og specialafdelingen på Langelinieskolens KKFO og er heller ikke omfattet. 2. Hvad er baggrunden for at indføre nye bevillingsmodeller? Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde d. 20. maj 2015 en ny struktur på fritidsområdet. På mødet besluttede udvalget desuden, at der skal laves nye bevillingsmodeller til henholdsvis fritidsinstitutionerne og fritidscentrene. 3. Hvad er formålet med de nye modeller? Formålet med de nye modeller er dels at understøtte den nye struktur på fritidsområdet. Dels at tage højde for ny ledelsesstruktur og de nye vilkår med kortere åbningstid som følge af en længere skoledag. Og dels at synliggøre, hvorfor pengene bliver givet som de gør, fx til pædagogisk ledelse og administration, forholdet mellem antal børn og voksne og åbningstider. 4. Hvad er omfattet af ændringerne i bevillingsmodellerne Er det den samlede bevilling? De nye modeller omhandler kun den økonomi, der tildeles via pladsprisen og grundbeløbet. Det er disse to elementer der først og fremmest understøtter den nye struktur og organisering på området. De resterende budgetposter, som først og fremmest omfatter bygningsområdet og omfordeling efter sociale kriterier, vil blive behandlet i Børne- og Ungdomsudvalget i forbindelse med justering af klyngeog netværksstrukturen. Børne- og Ungdomsforvaltningen undersøger disse områder i efteråret 2015.

2 Målet er at lave et forslag ifm. Budget Forslaget skal sikre sammenhæng til den sociale omfordeling på hele dagområdet samtidig med en optimering af driften af bygningerne. Med beslutning om nye bevillingsmodeller lægges det fast, hvordan de afsatte midler på området skal fordeles. Men ikke det afsatte beløb. Beløbet kan efter behov løbende justeres efter beslutning i Børneog Ungdomsudvalget. 5. Hvad er ens i de nye modeller og i den nuværende? De nye bevillingsmodeller vil også være taxametermodeller med en aktivitetsafhængig bevilling pr. barn (pladspris). Dette betyder, at hvert barn udløser et bestemt antal kroner. Desuden vil der være en grundbevilling, som er uafhængig af antal børn. Der vil også være en tildeling til flere matrikler ligesom der i dag gives til flere huse. Formålet med sidstnævnte er at give penge til håndtering af den yderligere kompleksitet der opstår, når medarbejdere er spredt på flere geografiske steder. 6. Hvordan adskiller de nye modeller sig fra den nuværende? Nye modeller Fritidsinstitutioner: - Opbygning af pladspris med henblik på at tydeliggøre det besluttede serviceniveau - Tydelige forudsætninger for bevilling til pædagogisk ledelse og administration i grundbeløb og pladspris - En kompensation ved flere matrikler - Specifikation af midlerne til Stærkt samarbejde. Fritidscentre: - Tydelige forudsætninger for bevilling til pædagogisk ledelse og administration i grundbeløb og pladspris - En kompensation ved flere matrikler - Bevilling til samarbejde med foreningslivet. Nuværende model (Samme model for 6-9 år og års området) - Pladspris som et samlet beløb uden tydelig definition af, hvad serviceniveauet er - Ingen tydelig specifikation af bevilling til ledelse og administration indeholdt i pladspris og grundbeløb - Historisk fastsat grundbeløb - Kompensation for flere huse. 7. Hvad er konsekvenserne af de nye modeller, herunder serviceniveau? Fritidsinstitutioner Den nye bevillingsmodel tydeliggør det mulige serviceniveau ved at opbygge pladsprisen fra bunden gennem en række beregningsmæssige forudsætninger om antal børn i en given institution, personalesammensætning, ressourcer til stærkt samarbejde, åbningstid mm. Side 2 af 6

3 Besparelse i pct. Som beregningsmæssig forudsætning er følgende anvendt: En pædagogandel på 2/3 af det pædagogiske personale. En gennemsnitlig åbningstid pr. institution på 26,1 time pr. uge fordelt med 15 timers åbningstid, tid til at åbne og lukke og 3,5 time til øvrig tid (herunder Stærkt samarbejde). Den direkte tid med børn udgør i gennemsnit 23,4 timer om ugen. Der afsættes en samlet ramme på ca. 15 mio. kr. til Stærkt samarbejde. Med beregningsforudsætningerne giver modellen mulighed for at ansætte ca. 26 voksne i godt 23 timer pr. uge i en fritidsinstitution med 336 børn (3-sporet skole). Dette svarer til ca. 13 børn pr. ansat i åbningstiden. Med den nuværende pladspris er der ligeledes mulighed for at være 1 ansat til ca. 13 børn i åbningstiden. Antal matrikler i den nye organisering har afgørende betydning for den fremtidige økonomi. Det skyldes, at de besluttede effektiviseringer i Budget 2016 (jf. senere afsnit om Budget 2016) indebærer, at pladsprisen reduceres med samme beløb for alle institutioner. Det er dermed ændringen i antallet af matrikler, som har afgørende betydning for, om institutionens bevilling reduceres mere end gennemsnittet. Sammenhængen fremgår af denne figur: Sammenhæng mellem konsekvens af model og antal matrikler 0,0-4,0-3,0-2,0-1,0 0,0-2,0 1,0 2,0 2,0-4,0-6,0-8,0 Besparelse i pct. -10,0-12,0-14,0 Ændring i antal matrikler Fritidscentre Ligesom for fritidsinstitutionerne sikres fritidscentrene ressourcer til pædagogisk ledelse stigende med antallet af børn i de enkelte centre. Pladsprisen pr. barn til såvel fritidsklubbørn og juniorklub børn forbliver foreløbig uændret, da der fortsat arbejdes med struktur og indhold på fritidscenterområdet. Dette skyldes bl.a., at de unge benytter tilbuddet på en anden måde end fritidsinstitutionerne for de 6-9 årige. Ofte anvender de årige tilbuddet 2-3 gange om ugen og altså ikke dagligt. Til at understøtte de udadgående aktiviteter afsættes som noget nyt en bevilling til samarbejdet omkring de større børn med foreningslivet. Bevillingen udgør ca. 3,6 mio. kr., og fordeles via det Side 3 af 6

4 eksisterende antal juniorklubpladser i områderne. Det betyder, at der tildeles kr. pr. juniorklubbarn til samarbejde med det øvrige foreningsliv. Med disse elementer sikres fritidscentrene ressourcer til at kunne skabe tilbud for de årige, som både omfatter aktiviteter inhouse med det eksisterende personale, men også mere udadgående aktiviteter, hvor byens øvrige tilbud inddrages. På samme måde som for fritidsinstitutionerne har ændringen i antallet af matrikler afgørende betydning for omfordelingen mellem de enkelte centre. 8. Hvad er konsekvenserne af den nye model for forskellige typer fritidsinstitutioner? Som nævnt ovenfor har antal af matrikler betydning for den fremtidige økonomi. Det samme har den generelle reduktion i pladspris og kompensation for flere matrikler. Konsekvenser for forskellige typer fritidsinstitutioner fremgår af denne tabel: Priser Aktuel Fremtidig Pladspris løn Grundbeløb Matrikelkomp Antal børn Matrikler før Pladpris øk. før Grundbeløb øk. før Type Antal grupper I alt før Mindre fritidshjem/kkfo Gennemsnitligt nyt fritidshjem/kkfo , Stort fritidshjem/kkfo Antal børn Matrikler ny Pladspris øk. ny Grundbeløb øk. ny I alt ny Forskel Ændring i pct. Type Antal grupper Mindre fritidshjem/kkfo ,4% Gennemsnitligt nyt fritidshjem/kkfo ,6% Stort fritidshjem/kkfo ,4% Grundbeløbet ( kr.) dækker 7 timers ledelsesløn ugentligt. Formålet er at sikre, at kombinationen af grundbeløb og pladspris til pædagogisk ledelse kan give 26 timers ledelse pr. uge i en 8 gruppers institution med 224 børn. Det lavere grundbeløb i den nye model skyldes, at der ikke længere er lagt penge til pædagogisk personale ind, men udelukkende penge til ledelse. Matrikelkompensationen ( kr.) er fastsat med afsæt i grundbeløbet på 0 5 års området. Her er beløbet kr. De kr. nås på grund af lavere åbningstid i fritidsinstitutionerne (23,4/50). Den nye lavere matrikelpris afspejler i højere grad de faktiske udgifter, end hvad der er tilfældet i dag. 9. Hvad sker der med Stærkt samarbejde? Rammen for samarbejdet mellem fritidshjem/kkfo er og skoler hedder i København Stærkt samarbejde (tidligere Samtænkning). Side 4 af 6

5 Etableringen af en 1:1 struktur mellem skole og fritidshjem kan bidrage til et godt samarbejde omkring det enkelte barn. Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejder i øjeblikket på at definere rammer og fagligt indhold for det stærke samarbejde mellem skole og fritid. Rammerne for samarbejdet vil tage udgangspunkt i de politiske beslutninger om Fremtidens Fritidstilbud og de vedtagne pejlemærker for skole og dagtilbud. Pengene til Stærkt samarbejde vil også fremover være en del af pladsprisen. Det understreges dermed, at samarbejdet forankres lokalt og som en integreret del af institutionernes daglige virke, hvor der forudsættes et tæt og godt samarbejde mellem skole og fritidstilbud. Det fremgår således ikke særskilt, hvor mange ressourcer der skal bruges på opgaven. For at give en pejling på et niveau for opgaven, er der lagt en forudsætning ind i pladsprisen der svarer til 5,5 timer pr. barn pr. skoleår. 10. Har modellerne konsekvenser for institutionernes selvforvaltning? Med indførelse af de nye modeller sker der ikke noget ved de enkelte institutioners råderum, også kaldet selvforvaltning. Den tildelte bevilling kan således anvendes efter lokale behov og ønsker. Det uanset hvilke elementer der ligger til grund for den nye bevilling, fx ledelse, antal børn og åbningstid. Også bevillinger til el, varme og vedligeholdelse er fleksible. Det gælder derimod ikke husleje, skatter og afgifter, hvor der gives bevilling til den faktiske udgift. 11. Hvordan er sammenhængen mellem fritidscentre og ungdomsklubber? Børne- og Ungdomsforvaltningen vil i den kommende indstilling til en justering af klynger og netværk anbefale, at ungdomsklubberne (14 17 år) bliver en del af de nye fritidscentre. Dette ændrer ikke ved den eksisterende bevillingsmodel for ungdomsklubberne, som blot tilknyttes fritidscentrene organisatorisk. 12. Hvor mange penge bruges på fritidsområdet? Den samlede bevilling til fritidsinstitutionerne udgør godt 630 mio. kr. Heraf udgør pladsprisen og grundbeløbet knap 417 mio. kr., hvilket svarer til godt 70 pct. Den resterende del af fritidsinstitutionernes økonomi udgør primært bygningsrelaterede udgifter (ca. 19 pct.) og puljer til eksempelvis social omfordeling (4 pct.). Den samlede økonomi for fritidscentrene udgør godt 260 mio. kr. Heraf udgør pladsprisen og grundbeløbet ca. 170 mio. kr., hvilket svarer til 70. pct. Den resterende del af fritidscentrenes økonomi udgøres primært af bygningsrelaterede udgifter (20 pct.) og puljer til fx social omfordeling (3 pct.). Figuren nedenfor viser, hvilke dele af bevilling til fritidsområdet, som er omfattet af de nye bevillingsmodeller: Side 5 af 6

6 Sammensætning af bevillingsområder på fritidsområdet Kompensationspuljer 100% 80% 60% 40% 20% 0% Modellen berører godt 70 pct. af områdets Puljer til omfordeling Bygningsrelateret udgift Grundbeløb Aktivitetsafhængig bevilling (pladspris) 13. Hvor mange penge blev sparet på fritidsområdet ifm. Budget 2016? Budget 2016 betyder, at der fjernes penge fra fritidsinstitutionerne på følgende områder: Færre penge til ledelse og administration. Med en 1:1 struktur omkring hver enkelt skole falder behovet for ledelse. Det skyldes, at den nuværende struktur indeholder en pædagogisk leder på hver enkelt lokation, som fremadrettet samles i en fælles ledelse omkring hver enkelt skole. Fuld indfaset i 2017 vil besparelsen være på 9,6 mio. kr. årligt (0,4 mio. kr. i 2016). Nyt serviceniveau for almen- og specialfritidshjem. Med afsæt i folkeskolereform med længere skoledage og ny struktur på fritidsområder er der vedtaget en besparelse på institutionernes serviceniveau. Fuld indfaset i 2017 vil besparelsen være på 24,8 mio. kr. årligt (10 mio. kr. i 2016). Fritidsinstitutionerne vil som følge af Budget 2016 få 9,3 pct. færre penge i gennemsnit. Det tilsvarende tal for Specialfritidshjem og KKFO er er 5,7 pct. Fritidscentrene er ikke blevet beskåret ifm. Budget Er der afsat penge til at indfase de nye bevillingsmodeller? I bevillingsmodellen for fritidsinstitutionerne er indbygget den fulde besluttede effektivisering på ledelse og administration, færre huse og et tilpasset serviceniveau. I perioden frem til 2019 er der afsat penge til at indfase effektiviseringen. Det kan være til kompetenceudvikling af de nye ledere, dækning for eventuelle udgifter til opsigelsesaftaler og lignende. Børne- og Ungdomsudvalget vil få fremlagt et konkret forslag til indfasningen senere i efteråret Indfasningsmidlerne udgør som minimum 4,3 mio. kr. i 2016, 7,5 mio. kr. i 2017 og 4,3 mio. kr. i Hvornår skal bevillingsmodellerne behandles igen efter endt høring? Forslag til bevillingsmodeller er sendt i høring med svarfrist d. 13. november. Sagen behandles igen i Børne- og Ungdomsudvalget d. 9. december Hvornår træder de nye modeller i kraft? De nye bevillingsmodeller træder i kraft d. 1. august Side 6 af 6

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy og Administrativt Ressourcecenter BILAG 15-09-2015 Sagsnr. 2015-0081469 Dokumentnr. 2015-0081469-18 Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. REFERAT for mødet den , kl. 16:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. REFERAT for mødet den , kl. 16:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 23.09.2015, kl. 16:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 2. Nye bevillingsmodeller på fritidsområdet (2015-0081469) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 2. Nye bevillingsmodeller

Læs mere

Ny institutionsstruktur

Ny institutionsstruktur Ny institutionsstruktur KL-konference om de nye fritidstilbud 26. februar 2015 Gitte Lohse Områdechef BUF Nørrebro-Bispebjerg 1 Børne- og Ungdomsforvaltningens organisering Den nuværende fritidsstruktur

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 40 Fremtidens Fritidstilbud ved Lundehusskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

BILAG 67 VANLØSE SKOLE

BILAG 67 VANLØSE SKOLE BILAG 67 VANLØSE SKOLE Organisering af fritidsinstitutionen ved Vanløse Skole. Forvaltningen har gennemgået de modtagne høringssvar, og indstiller på denne baggrund at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter,

Læs mere

Fremtidens Fritidstilbud ved Vanløse Skole. Forvaltningens anbefaling

Fremtidens Fritidstilbud ved Vanløse Skole. Forvaltningens anbefaling Bilag 67 Fremtidens Fritidstilbud ved Vanløse Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fastholder forvaltningen den fremlagte løsningsmodel

Læs mere

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Indholdsfortegnelse Kontingentfrihed... 1 Grundbeløb... 1 Nye pladspriser... 2 Sociale normeringer... 2 Aktivitetspuljen... 3 Konsekvensen for pladspriserne

Læs mere

BILAG 42 NØRREBRO PARK SKOLE

BILAG 42 NØRREBRO PARK SKOLE BILAG 42 NØRREBRO PARK SKOLE Organisering af fritidsinstitutionen ved Nørrebro Park Skole. Forvaltningen har gennemgået de modtagne høringssvar, og indstiller på denne baggrund at Børne- og Ungdomsudvalget

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 37 Fremtidens Fritidstilbud ved Blågård Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

BILAG 37 BLÅGÅRD SKOLE

BILAG 37 BLÅGÅRD SKOLE BILAG 37 BLÅGÅRD SKOLE Organisering af fritidsinstitutionen ved Blågård Skole Jf. Den politiske beslutning 18. marts af den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud ved Blågård Skole bevares der fritidsinstitutionspladser

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 39 Fremtidens Fritidstilbud ved Holbergskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 43 Fremtidens Fritidstilbud ved Rådmandsgades Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en fastholdt implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en fastholdt implementeringsplan Bilag 4 Fremtidens Fritidstilbud ved Amager Fælled Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud anbefaler forvaltningen, at den oprindelige

Læs mere

BILAG 26 VIBENSHUS SKOLE

BILAG 26 VIBENSHUS SKOLE BILAG 26 VIBENSHUS SKOLE Organisering af fritidsinstitutionen ved Vibenhus Skole. Forvaltningen har gennemgået de modtagne høringssvar, og indstiller på denne baggrund at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter,

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 7 Fremtidens Fritidstilbud ved Lergravsparkens Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Feriepasning i dagtilbud. / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget

Feriepasning i dagtilbud. / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget Feriepasning i dagtilbud / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget Baggrund - beskrivelse af forslaget De københavnske dagtilbud planlægger i dag sommerferieperioden ud fra, at alle institutioner

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en fastholdt implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en fastholdt implementeringsplan Bilag 26 Fremtidens Fritidstilbud ved Vibenshus Skole Forvaltningen anbefaler, at den oprindelige implementeringsplan fastholdes, da der ikke er fundet alternativer i de indkomne høringssvar, som omhandler

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en fastholdt implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en fastholdt implementeringsplan Bilag 17 Fremtidens Fritidstilbud ved Christianshavns Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fastholder forvaltningen den oprindelige

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en fastholdt implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en fastholdt implementeringsplan Bilag 5 Fremtidens Fritidstilbud ved Dyvekeskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fastholder forvaltningen den fremlagte løsningsmodel

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 65 Fremtidens Fritidstilbud ved Korsager Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Bilag 2 Varetagelse af understøttende undervisning fremadrettet

Bilag 2 Varetagelse af understøttende undervisning fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Bilag 2 Varetagelse af understøttende undervisning fremadrettet Problemstilling Udvalget besluttede den 8. maj 2013, at skolernes

Læs mere

Fremtidens Fritidstilbud ved Katrinedals Skole

Fremtidens Fritidstilbud ved Katrinedals Skole Bilag 72 Fremtidens Fritidstilbud ved Katrinedals Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Dette bilag indeholder en beskrivelse af den nye bevillingsmodel på skoleområdet. Økonomien på dagområdet er uændret.

Dette bilag indeholder en beskrivelse af den nye bevillingsmodel på skoleområdet. Økonomien på dagområdet er uændret. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 2 Dette bilag indeholder en beskrivelse af den nye bevillingsmodel på skoleområdet. Økonomien på dagområdet er uændret. Indledende

Læs mere

Tabel 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2019

Tabel 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 4. september 2018 Bilag 2: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2019 Effektiviseringerne i budget 2019 er Børne- og Ungdomsudvalgets

Læs mere

BILAG 5 DYVEKESKOLEN. Organisering af fritidsinstitutionen ved Dyvekeskolen.

BILAG 5 DYVEKESKOLEN. Organisering af fritidsinstitutionen ved Dyvekeskolen. BILAG 5 DYVEKESKOLEN Organisering af fritidsinstitutionen ved Dyvekeskolen. Forvaltningen har gennemgået de modtagne høringssvar, og indstiller på denne baggrund at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter,

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De

Læs mere

BILAG 2 ISLANDS BRYGGE SKOLE

BILAG 2 ISLANDS BRYGGE SKOLE BILAG 2 ISLANDS BRYGGE SKOLE Organisering af fritidsinstitutionen ved Islands Brygge Skole. Forvaltningen har gennemgået de modtagne høringssvar, og indstiller på denne baggrund at Børne- og Ungdomsudvalget

Læs mere

Fremtidens Fritidstilbud ved Randersgades Skole. Forvaltningens anbefaling

Fremtidens Fritidstilbud ved Randersgades Skole. Forvaltningens anbefaling Bilag 22 Fremtidens Fritidstilbud ved Randersgades Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Status på pladsgarantien

Status på pladsgarantien Bilag 3 Status på pladsgaranti Kompetenceudvikling Status på fremtidens fritidstilbud Lovgivningsmæssige rammer og muligheder Eksempler fra andre kommuner BUPL s fritidsudspil Status på pladsgarantien

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 30.05.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 9. Ny budgetmodel for rengørings- og gårdmandsområdet på daginstitutioner (2011-41121) 1 BØRNE- OG

Læs mere

Fremtidens Fritidstilbud ved Ålholm Skole

Fremtidens Fritidstilbud ved Ålholm Skole Bilag 51 Fremtidens Fritidstilbud ved Ålholm Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, anbefaler forvaltningen, at den oprindelige implementeringsplan

Læs mere

BILAG 21 NYBODER SKOLE

BILAG 21 NYBODER SKOLE BILAG 21 NYBODER SKOLE Organisering af fritidsinstitutionen ved Nyboder Skole Forvaltningen har gennemgået de modtagne høringssvar, og indstiller på denne baggrund at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter,

Læs mere

Til BUU. Sagsnr

Til BUU. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU 01-03-2016 Sagsnr. 2015-0284824 Bilag 2. Løsningsforslag til intern omstilling/investering Dokumentnr. 2015-0284824-2 Nedenfor

Læs mere

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skoleudvalget - I Sagsnr.: 14/6716 Baggrund Som en del af implementering

Læs mere

BILAG 63 FRITIDSCENTRE OMRÅDE VANLØSE- BRØNSHØJ/HUSUM

BILAG 63 FRITIDSCENTRE OMRÅDE VANLØSE- BRØNSHØJ/HUSUM BILAG 63 FRITIDSCENTRE OMRÅDE VANLØSE- BRØNSHØJ/HUSUM Organisering af fritidscentre i område Vanløse-Brønshøj/Husum Forvaltningen har gennemgået de modtagne høringssvar, og indstiller på denne baggrund

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 38 Fremtidens Fritidstilbud ved Guldberg Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 2 Fremtidens Fritidstilbud ved Skolen på Islands Brygge Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 70 Fremtidens Fritidstilbud ved Husum Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel for

Læs mere

BILAG 1 FRITIDSCENTRE OMRÅDE AMAGER

BILAG 1 FRITIDSCENTRE OMRÅDE AMAGER BILAG 1 FRITIDSCENTRE OMRÅDE AMAGER Organisering af fritidscentre i område Amager Forvaltningen har gennemgået de modtagne høringssvar, og indstiller på denne baggrund at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter,

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 69 Fremtidens Fritidstilbud ved Brønshøj Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

1. Uddybning af løsningsafsnit om baggrund og principper i modellen

1. Uddybning af løsningsafsnit om baggrund og principper i modellen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom Teknisk bilag til indstilling om ny bevillingsmodel for kommunale STU-pladser. Formål og opbygning af bilaget I afsnit 1 uddybes baggrunden og principperne

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Indhold Formål med notatet...1 Pædagogiske sigtelinjer...2 Struktur...2 Antal skoler...2 Navne til de to nye skoler...3 Ledelse...3 Sporreduktion...4 Fordeling af elever

Læs mere

BU4 Cover til Fremtidens fritidstilbud

BU4 Cover til Fremtidens fritidstilbud KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT BU4 Cover til Fremtidens fritidstilbud 27. august 2014 Københavns Kommune tilbyder i dag attraktive fritidstilbud til byens børn og unge. Fritidstilbuddene

Læs mere

BILAG13 FRITIDSCENTRE OMRÅDE INDRE BY / ØSTERBRO

BILAG13 FRITIDSCENTRE OMRÅDE INDRE BY / ØSTERBRO BILAG13 FRITIDSCENTRE OMRÅDE INDRE BY / ØSTERBRO Organisering af fritidscentre i område Indre By/Østerbro Forvaltningen har gennemgået de modtagne høringssvar og anbefaler en ny løsningsmodel for organiseringen

Læs mere

Henvendelse om beslutning om Bakkehusets fremtid som selvstændig institution.

Henvendelse om beslutning om Bakkehusets fremtid som selvstændig institution. Dato: 11.juni 2014 Fra Forældrebestyrelsen i klynge A5 og forældrerådet for Bakkehuset integrerede fritidsinstitution. Til BUU i København samt BR. Henvendelse om beslutning om Bakkehusets fremtid som

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. REFERAT for mødet den , kl. 16:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/ Fremtidens Fritidstilbud ( ) 1

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. REFERAT for mødet den , kl. 16:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/ Fremtidens Fritidstilbud ( ) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 10.12.2014, kl. 16:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 5. Fremtidens Fritidstilbud (2014-0242871) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 5. Fremtidens Fritidstilbud

Læs mere

BILAG 25 SØLVGADE SKOLE

BILAG 25 SØLVGADE SKOLE BILAG 25 SØLVGADE SKOLE Organisering af fritidsinstitutionen ved Sølvgade Skole. Forvaltningen har gennemgået de modtagne høringssvar, og indstiller på denne baggrund at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter,

Læs mere

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 45 Fremtidens Fritidstilbud ved Bavnehøj Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en fastholdt implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en fastholdt implementeringsplan Bilag 68 Fremtidens Fritidstilbud ved Bellahøj Skole Forvaltningen anbefaler, at den oprindelige implementeringsplan fastholdes, da der ikke er fundet alternativer i de indkomne høringssvar, som omhandler

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 10 Fremtidens Fritidstilbud ved Sundbyøster Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

BILAG 29 FRITIDSCENTRE OMRÅDE NØRREBRO/ BIS- PEBJERG

BILAG 29 FRITIDSCENTRE OMRÅDE NØRREBRO/ BIS- PEBJERG BILAG 29 FRITIDSCENTRE OMRÅDE NØRREBRO/ BIS- PEBJERG Organisering af fritidscentre i område Nørrebro/Bispebjerg Forvaltningen har gennemgået de modtagne høringssvar, og indstiller på denne baggrund at

Læs mere

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til

Læs mere

Fremtidens Fritidstilbud ved Tove Ditlevsens Skole

Fremtidens Fritidstilbud ved Tove Ditlevsens Skole Bilag 48 Fremtidens Fritidstilbud ved Tove Ditlevsens Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fastholder forvaltningen den fremlagte

Læs mere

BILAG 40 LUNDEHUSSKOLEN

BILAG 40 LUNDEHUSSKOLEN BILAG 40 LUNDEHUSSKOLEN Organisering af fritidsinstitutionen ved Lundehusskolen. Jf. Den politiske beslutning 18. marts af den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud ved Lundehusskolen bevares der

Læs mere

Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling

Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling KL s Konsulentvirksomhed (KLK) har bistået Thisted Kommune med at udarbejde en ny model for tildeling af økonomiske ressourcer til skolerne. De grundlæggende principper

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. 4. Høring om sammenlægning af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole ( )

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. 4. Høring om sammenlægning af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole ( ) BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 4. Høring om sammenlægning af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole (2015-0205278) Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til at sende forslag i høring om en sammenlægning af

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på forslag fra dagtilbudsledere til implementering af effektiviseringsmåltal I budget 2016 indgår et effektiviseringsforslag på dagtilbudsområdet, der udarbejdes

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Baggrund og formål Dette notat beskriver forslaget til nye modeller for tildeling af ressourcer på 0-6-årsområdet samt SFO-området

Læs mere

Indstilling. Fælles ledelse for Elev og Hårup Skoler. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 3. maj 2007 Århus Kommune

Indstilling. Fælles ledelse for Elev og Hårup Skoler. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 3. maj 2007 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2007 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Med vedtagelsen af budgettet for 2007, blev det besluttet at indføre

Læs mere

Godkendelse af udmøntning af besparelse på teknisk service

Godkendelse af udmøntning af besparelse på teknisk service Punkt 7. Godkendelse af udmøntning af besparelse på teknisk service 2017-055395 Skoleforvaltningen indstiller til godkendelse i at en ny bevillingsmodel til teknisk service på skolerne skal give en besparelse

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Bilag 1: Understøttelse af implementering af den nye struktur

Bilag 1: Understøttelse af implementering af den nye struktur KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Bilag 1: Understøttelse af implementering af den nye struktur 1. Klyngeledelse Når de nye klynge- og netværksledelser tiltræder d. 1. august 2016,

Læs mere

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Opvækst- og Uddannelsesudvalget Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 17.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Den kommunale dagpleje.

Den kommunale dagpleje. Sagsnr. 28.06.00-P16-1-18 Cpr. Nr. Dato 21-10-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Steen Helt Høringsnotat om deltidspladser i kommunens dagtilbud med generel information om deltidspladser, forældrebetaling,

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:15 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:15 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 07.09.2011, kl. 13:15 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 3. Revision af budgetmodel på specialfritidshjem, -klubber og basisgrupper (2011-104374) 1 BØRNE-

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Den ny budgetmodel for folkeskolerne overordnet beskrivelse

Den ny budgetmodel for folkeskolerne overordnet beskrivelse Den ny budgetmodel for folkeskolerne overordnet beskrivelse 28. september 2007 1. Hovedprincipper for den ny budgetmodel Børne- & Ungdomsforvaltningen har besluttet, at der skal udarbejdes en ny budgetmodel

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Høringssvar fra område- MED for Kultur og Fritid til budget og effektiviseringsforslag 2013 2016 Område Med for Kultur og Fritid har på sit møde den 27. august drøftet udkast til budget og effektiviseringsforslag

Læs mere

Høringssvar til Stevns Kommunes budget for 2018 på børneområdet

Høringssvar til Stevns Kommunes budget for 2018 på børneområdet Stevns kommune Dato: 7-6-2017 Deres ref.: 4660 Store Heddinge Vor ref.: Sagsbehandler: jqs / jrb Høringssvar til Stevns Kommunes budget for 2018 på børneområdet Hermed følger BUPL s høringssvar til Stevns

Læs mere

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Gennem fælles værdier i Børne- og Ungepolitikken og ved skolechefens overordnede ledelse skabes

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Strategisk blok - S05

Strategisk blok - S05 Fortsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart Forsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart -500-500 -500-500 I alt netto -500-500 -500-500 På baggrund i tallene for 2017 er der

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

BILAG 10 SUNDBYØSTER SKOLE

BILAG 10 SUNDBYØSTER SKOLE BILAG 10 SUNDBYØSTER SKOLE Organisering af fritidsinstitutionen ved Sundbyøster Skole. Forvaltningen har gennemgået de modtagne høringssvar, og indstiller på denne baggrund at Børne- og Ungdomsudvalget

Læs mere

Velkommen i forældrebestyrelsen og institutionsbestyrelsen

Velkommen i forældrebestyrelsen og institutionsbestyrelsen Velkommen i forældrebestyrelsen og institutionsbestyrelsen Rammer for arbejdet i forældrebestyrelser og institutionsbestyrelser i selvejende dag- og fritidstilbud 2017 Indhold Indhold...2 Velkommen i forældrebestyrelsen

Læs mere

Mål og Midler Klubber

Mål og Midler Klubber Fokusområder Følgende indsatsområde vil være genstand for særlig opmærksomhed i udviklingen af klubstrukturen i Viborg Kommune Ressourcetildelingsmodellen Sammenlægning af klubber - leder af flere klubber

Læs mere

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov Formål og baggrund Børn med særlige behov Ramme for indsats og ekstra ressourcer Med afsæt i sloven 4, stk. 2 og Esbjerg Kommunes Børn og Ungepolitik arbejder ud fra en inkluderende tilgang. kan efter

Læs mere

Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og regnskab Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Læs mere

Notat til aflæggerbordet om effektivisering af rengøring

Notat til aflæggerbordet om effektivisering af rengøring KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 4. april 2018 Notat til aflæggerbordet om effektivisering af rengøring 1. Indledning Børne- og ungdomsforvaltningen

Læs mere

BUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato

BUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato BUDGET 2017 BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen UNGDOMSFORVALTNINGEN RESSOURCEDIREKTØR Afdeling STEEN ENEMARK KILDESGAARD Dato BUDGET2017 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGENS OPGAVE Sikre god kvalitet

Læs mere

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 17 Kultur- og Fritidsudvalget 18 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget 200 200 200 200 By Land og Kultur Svømmehaller:

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. REFERAT for mødet den , kl. 16:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/ Sprog og integration ( ) 1

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. REFERAT for mødet den , kl. 16:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/ Sprog og integration ( ) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 24.09.2014, kl. 16:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 3. Sprog og integration (2014-0165201) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 3. Sprog og integration (2014-0165201)

Læs mere

Midlerne blev fordelt på 124 institutioner, svarende til 85 daginstitutioner, 26 fritidshjem/kkfo er og 13 fritids-/juniorklubber.

Midlerne blev fordelt på 124 institutioner, svarende til 85 daginstitutioner, 26 fritidshjem/kkfo er og 13 fritids-/juniorklubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på sociale normeringer på 0-13 års området Pædagogisk kvalitet i daginstitutionerne har afgørende

Læs mere