Børn i familier med alkoholmisbrug Pilotundersøgelse i Græsted Gilleleje kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn i familier med alkoholmisbrug Pilotundersøgelse i Græsted Gilleleje kommune"

Transkript

1 Børn i familier med alkoholmisbrug Pilotundersøgelse i Græsted Gilleleje kommune tmc Karen Zobbe Bo Ertmann

2 Indholdsfortegnelse Forord... Resumé... Indledning... Metoder og dataindsamling... 6 Præsentation af de valgte metoder... 8 Beskrivelse af dataindsamlingen... 9 Usikkerhed i kildegrundlaget... Kommentar til dataindsamlingen... Nøgletal om børn, familier og brugere... Nøgletal fra amtsoplysningerne... Nøgletal fra kommuneregistreringen... 7 Fællesbørn og gråzonebørn... 8 Analyse af nøgletallene... Kvalificering af børnetallene (gråzonetallet) ud fra amtsstatistikken... Konklusion på amtsmaterialet... 8 Kvalificering af gråzonetallet ud fra kommuneregistreringen... Det kommunale kendskab til børnene/familierne mere generelt... Frontpersonalets kendskab til børn i familier med alkoholmisbrug med udgangspunkt i spørgeskemaerne... Gennemgang af tilbud og foranstaltninger... 8 Amtstilbud... 8 Kommunale støtteforanstaltninger... 9 Vurdering af tilbudene... Handlepersoner i de kommunale børnesager... Barrierer... 7 Personligt relaterede barrierer... Faglige barrierer... 7 Strukturelle/organisatoriske barrierer... 6 Konklusioner og perspektiver Litteraturliste Bilag... Bilag... Bilag...

3 Forord På Frederiksborg Amts Misbrugscenter er man på basis af forbedrede henvendelsesstatistikker på amtets alkoholambulatorier blevet opmærksom på en større gruppe børn, som er hjemmeboende i familier med alkoholmisbrug. I maj måned 999 blev Teori og Metodecentret anmodet om at iværksætte en undersøgelse med henblik på at få undersøgt, hvor stor en del af de børn der er kendskab til i amtets alkoholambulatorier, der også er kendte i det primære kommunale system. Hensigten med den foreliggende pilotundersøgelse, som er finansieret af Forebyggelsesrådet i Frederiksborg Amt, er at udvikle grundlaget for at gennemføre en større undersøgelse i et repræsentativt udvalg af kommuner i amtet. Pilotundersøgelsen er gennemført i Græsted-Gilleje kommune, som velvilligt har stillet sig til rådighed som forsøgskommune. Her fra skal lyde en tak til psykolog Lene Hegnsvad og fagchef Cristian Lima fra Børnerådgivningen i Græsted-Gilleleje kommune for deres støtte til undersøgelsens gennemførelse. Endvidere en tak til alle personalegrupper i Græsted-Gilleleje kommune, som har medvirket i pilotundersøgelsens forskellige faser. Fra Frederiksborg Amts afdeling for Psykiatri og Misbrug har Erik Pedersen og Søren Niendam understøttet projektets gennemførelse. Tak til Mogens Nielsen, Søren Hansen og Birgit Munkholm fra Misbrugscentret, som sammen med ambulatorielederne har hjulpet med undersøgelsens praktiske gennemførelse. Til Frederiksborg Amt skal endvidere lyde en tak til Charlotte Munk Ejlersen, Praksisadministrationen, samt til Søren Lemche og Birgit Andrae fra Social og Psykiatriforvaltningen, som via amtets socialstatistik har ydet hjælp til undersøgelsens gennemførelse. Hillerød, 6. juni Bo Ertmann

4 Resumé Undersøgelsens formål og metode Pilotundersøgelsen er en empirisk undersøgelse, hvis mål er at kortlægge og beskrive en eventuel gråzone bestående af børn, som vokser op med belastninger fra et alkoholmisbrug i familien, uden der i barnets nærmeste omgivelser et opmærksomhed herpå. Den gruppe børn, der i denne undersøgelse benævnes gråzonebørn, er nærmere bestemt den gruppe børn af alkoholmisbrugere, som amtet har kendskab til bor sammen med en forælder eller stedforælder, der har været i behandling indenfor en afgrænset tidsperiode, men hvor der i det kommunale system ikke er iværksat foranstaltninger overfor børnene. Undersøgelsen indeholder derudover såvel en kvalitativ som kvantitativ kortlægning af forskellige problemstillinger omkring børn i misbrugsfamilier herunder barrierer for at gråzonebørnene bliver synlige, barrierer i samarbejdsrelationerne blandt de professionelle omkring børnene mm. Der er til undersøgelsen indsamlet såvel amtslige som kommunale oplysninger med henblik på at bestemme størrelsen af en eventuel gråzone, lige såvel som der har været udsendt et spørgeskema til frontpersoner, samt været gennemført kvalitative interview med repræsentanter fra forskellige faggrupper. Undersøgelsens resultater Undersøgelsen viser, at der i Græsted-Gilleleje kommune er personer, som har været brugere af amtets alkoholbehandlingssteder, hvoraf de 8 har hjemmeboende børn. Kommunen kender 7 af disse brugere med i alt hjemmeboende børn, hvilket betyder, at der er brugere med i alt børn, der ikke er kendt af de kommunale myndigheder, dvs. gråzonen består af børn. Foretages det tankeeksperiment, at Græsted-Gilleleje kommune er fuldstændig repræsentativ for amtets kommuner, vil en gråzone for hele amtet bestå af 66 børn. Sammenlignes de familier, som både er kendt i amtet og i kommunen med de famlier, som kun er kendt i amtet, viser der sig tydelige forskelle på de to grupper. På samtlige parametre, som materialet giver mulighed for at undersøge, bliver det indikeret, at de forældre, der kun er kendt i amtet (gråzonebørnenes forældre) er mindre belastede end de forældre, der er kendt i begge systemer. Dette kommer til udtryk ved følgende: - I gråzonebørnenes familier er der ingen enlige forældre med alkoholmisbrug, hvilket er tilfældet i de familier, der er kendt i både amt og kommune. - Gråzonebørnene er ældre end de børn, der er kendt i både amt og kommune. - I gråzonebørnenes familier er det en mindre andel af mødrene, som har et alkoholmisbrug end det er tilfældet i de familier, der er kendt begge steder. - Gråzonebørnenes forældre er bedre uddannede end de forældre, der er kendt i begge kommunale systemer.

5 - Næsten alle forældre til gråzonebørnene har en arbejdsmarkedstilknytning, hvilket kun gælder for en lille andel af de forældre, som er kendt i begge systemer. - Gråzonebørnenes forældre har forholdsvis oftere selv henvendt sig med ønske om behandling end forældrene til de børn, kommunen har iværksat foranstaltninger for. - Gråzonebørnenes forældre har for omkring en tredjedels vedkommende ikke været i behandling tidligere, hvilket næsten samtlige af forældrene til fællesbørnene har været. - Gråzonebørnenes forældre er tilknyttet behandlingsstedet i væsentlig længere tid end de forældre, der er kendt i begge systemer. - Gråzonebørnenes forældre har stort set ingen blandingsmisbrug, hvilket er tilfældet for flertallet af de forældre, som er kendt i begge systemer. De børn og familier, som både er kendt i amtet og i kommunen, er såvel økonomisk, socialt og i forhold til selve misbruget tilsyneladende dårligst stillet. Dette betyder således, at der i kommunalt regi er iværksat foranstaltninger til de potentielt mest belastede og udsatte børn blandt de brugere. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at mere end % af de frontpersoner, som har svaret på spørgeskemaet, er i kontakt med børn, som de forbinder med en alkoholproblematik i hjemmet. Et tal der sætter primærsektorernes betydning i forhold til opsporing og håndtering af misbrugsproblemerne i relief. Spørgeskemaundersøgelsen har endvidere fokuseret på forskellige barrierer for, at børn i familier med alkoholmisbrug bliver synlige og kan få støtte, såfremt der er et støttebehov til stede. Pilotprojektet peger på to hovedproblemstillinger, dels organisatoriske forhindringer dels holdningsmæssige forhindringer. Organisatoriske problemstillinger har været begrænsende for iværksættelsen af tiltag over for misbrugsfamilier, således som samarbejdet mellem frontpersoner og kommune er blevet problematiseret mellem de to kommunale myndigheder. Også på det holdningsmæssige plan kan der af pilotundersøgelsen udledes store forskelle i egen og andres opfattelse af, hvilke opgaver de forskellige faggrupper, institutioner og myndigheder skal påtage sig i forbindelse med problemstillingen børn i misbrugsfamilier. Især lærerne træder frem i denne sammenhæng, dels fordi der både hos dem selv og andre hersker store forskelle i opfattelsen af lærernes forpligtelser og opgaver, dels fordi lærerne udgør en

6 væsentlig gruppe i kontakten med børn i misbrugsfamilier. Pilotundersøgelsen peger således på, at frontpersonerne omkring børnene i gråzonen primært vil udgøres af lærerne. 6

7 7 Indledning Pilotprojektet Børn i misbrugsfamilier er led i Frederiksborg Amts målsætning om at sætte fokus på forskellige problemstillinger omkring børn i misbrugsfamilier. Som grundlag for at kvalificere og intensivere indsatsen overfor børn, som vokser op i familier, hvor den ene eller begge forældre har et alkoholmisbrug, har det været et ønske at få undersøgt, hvor stor en del af de børn, der er kendskab til i amtets alkoholambulatorier, der også er kendte i det primære kommunale system. Igennem en konkret kortlægning af eksisterende kommunale foranstaltninger for børn i alderen -8 år, som efterfølgende sammenholdes med den viden, alkoholambulatorierne besidder, kan størrelsen af en eventuel gråzone bestemmes. At få dokumenteret og indsamlet en kvalificeret viden om en eventuel gråzone bestående af børn, der vokser op med belastninger fra et alkoholmisbrug i hjemmet, er essentielt som grundlag for en forstærket indsats, netop fordi denne gruppe er karakteriseret af barrierer og tabuer både internt i familierne, i familiernes relationer til omgivelserne, i de professionelles samspil med barnet og familierne, og i de professionelles samarbejdsrelationer. Pilotprojektet er en empirisk undersøgelse, hvis formål er at indsamle konkret viden om børn i familier med alkoholmisbrug i en enkelt af amtets kommuner med henblik på at bestemme et eventuel gråzonetal. Derudover er formålet med pilotprojektet at udlede væsentlige problemstillinger og gøre erfaringer med forskellige dataindsamlingsmetoder, som kan bruges til design af en repræsentativ undersøgelse med inddragelse af flere af amtets kommuner. I forbindelse med gennemførelsen af pilotundersøgelsen har Teori og Metodecentret henvendt sig til Græsted-Gilleleje kommune, som har behandlet henvendelsen og givet en positiv tilbagemelding. Når det har været peget på Græsted-Gilleje kommune i pilotprojektet, har det sammenhæng med forskellige demografiske forhold. Kommunen er en gennemsnitskommune med hensyn til befolkningsstørrelse, og ligger geografisk placeret midt i amtet i forhold til en øst-vest problematik. På et meget centralt område i forhold til problemstillingen i pilotprojektet adskiller Græsted- Gilleleje kommune sig dog fra de fleste andre kommuner i amtet, idet kommunen tidligere har haft fokus på alkoholproblematikken. I forbindelse med udmeldingen fra Sundhedsstyrelsen i 99 om eksistensen af et meget stort antal børn, som vokser op i familier med alkoholmisbrug, blev der mulighed for at søge puljemidler fra Alkohol-lokalpuljen. Af de projekter, som modtog midler i perioden , var de tre fra Græsted-Gilleleje kommune. Det er ikke muligt at vurdere, hvilken betydning disse projektforløb i kommunen har haft for de spørgsmål, pilotprojektet fokuserer på. Men for de projekter samlet set blev konklusionen: De tre projekter er medtaget i litteraturlisten.

8 8 Generelt er indtrykket, at der kun i begrænset omfang har fundet forankring sted af de erfaringer og den viden, de projekter har indhøstet i perioden! Derudover har Græsted-Gilleje kommune i 997 fået udarbejdet en rapport til belysning af misbrugsproblemerne i kommunen med henblik på at få et bedre grundlag for eventuelle tiltag. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens skøn i 99 over hvor mange børn, der vokser op hos forældre med alkoholproblemer, har der været meget debat om disse tal. Debatten har blandt andet fokuseret på spørgsmålet om, hvad der forstås ved alkoholproblemer, hvilket er afgørende for en bestemmelse af, hvor mange børn der er tale om. Denne diskussion skal ikke gentages her, men er med til at påpege betydningen af, at der iværksættes konkrete undersøgelser. I pilotprojektets bestemmelse af et gråzonetal, således som dette senere vil blive defineret, er diskussionen om, hvornår der er tale om et brug/misbrug ikke aktuel, idet grundlaget for bestemmelsen ikke er relateret til fx genstandsgrænser, men udelukkende til om misbruget er erkendt, uanset om det er et lille eller et stort misbrug. I forhold til spørgeskemaundersøgelsen, som er indarbejdet i pilotprojektet, er begrebet alkoholmisbrug' ikke defineret, hvilket betyder, at det er overladt til svarpersonernes egen forståelse. Det skal præciseres at målet med pilotprojektet ikke er at evaluere Græsted-Gilleleje kommunes indsats. Derimod skal de konkrete informationer, som indsamles i pilotprojektet, bruges som springbræt til at indkredse en række centrale problemstillinger, som med fordel kan videreundersøges i et hovedprojekt. Dette betyder samtidig, at undersøgelsen er problemorienteret og problemfokuserende, hvilket kan komme til at skævvride billedet af Græsted-Gilleleje kommune, hvis perspektivet for undersøgelsen ikke fastholdes under læsningen. For datamaterialet indeholder også følgende holdninger, som ikke vil blive præsenteret med vægt i rapporten: Nu har jeg arbejdet i andre kommuner, og jeg synes at Græsted-Gilleleje kommune har en god politik indenfor de områder. De har Børnerådgivningen og familiecentrene. Vi har mange instanser og muligheder i forhold til mange andre kommuner, hvor du kan stå med børn, hvor du intet kan gøre. Det føler jeg ikke her, her gør man noget ved det. Det bliver taget alvorligt hvad man siger og der bliver også satset på den forebyggende indsats. Lindholm, J., 999. Notat: Misbrugsprofil i Græsted-Gilleleje Kommune, se litteraturliste. Oprindelig skøn lå på. børn i Danmark Fx Ringmose, C., 998.

9 9 Metoder og dataindsamling Præsentation af de valgte metoder Ud fra et ønske om at få såvel en kvalitativ som kvantitativ kortlægning af de problemstillinger, som indgår i pilotprojektet, har pilotundersøgelsen baseret sig på følgende datakilder:. Amtsoplysninger udvalgt fra alkoholambulatoriernes registreringsskemaer. En registrering af eksisterende kommunale foranstaltninger for børn, hvor der er kendskab til en alkoholproblemer i familien. En spørgeskemaundersøgelse til frontpersonale i kommunen. Kvalitative interview med udvalgte repræsentanter fra forskellige faggrupper i kommunen og fra amtet Ad. Med henblik på at bestemme et eventuelt gråzonetal, er der indhentet oplysninger om et antal brugere på amtets alkoholambulatorier, som er udvalgt ud fra følgende kriterier: De skal have været i behandling i den periode, pilotprojektet er koncentreret om. 6 De skal være bosiddende i Græsted-Gilleleje kommune. De skal være relateret til børn under 8 år enten som forældre til egne biologiske børn eller boende sammen med samlevers børn. Ad. Med henblik på at kunne sammenholde den viden alkoholambulatorierne har om antal børn i familier med misbrug med den viden, det kommunale niveau besidder i form af, at der er etableret en støtteforanstaltning til barnet/familien, er samtlige eksisterende børnesager, hvor der er en alkoholproblematik i familien, blevet registreret. Registreringen er foregået således, at hver enkelt medarbejder i den kommunale børnerådgivning har gennemgået sine børnesager, og de ønskede oplysninger er noteret i et skema. Ved at sammenligne oplysningerne fra henholdsvis amtet og kommunen, kan et eventuelt gråzonetal bestemmes. Ad. I løbet af pilotundersøgelsen har der udviklet sig et ønske om at udvide analysen af gråzoneproblematikken med en kortlægning af den gruppe børn, som personer i barnets nære miljø har kendskab til eller er bekymret for, men hvor barnet eventuelt ikke (endnu) er kendt i en foranstaltningssammenhæng. For at kunne foretage denne type kortlægning er der blevet udviklet et spørgeskema, som er sendt til følgende faggrupper, som i kraft af deres arbejde er i kontakt med børn: Dagplejere, dagplejekonsulenter, sundhedsplejersker, pædagoger, lærere og praktiserende læger. Disse faggrupper kaldes fremover samlet for frontpersoner. Spørge

10 skemaet fokuserer endvidere på eventuelle barrierer i samarbejdet omkring de truede børn, samt på viden om og parathed til at handle. Ad. Med henblik på at supplere og kvalificere den viden, som det indsamlede datamateriale giver, få uddybet problemforståelsen og få inspiration til væsentlige problemstillinger, er der foretaget interview med repræsentanter fra den kommunale børnerådgivning, sundhedsplejerskerne, lærerne, pædagogerne, dagplejekonsulenterne og lederne på alkoholambulatorierne. Interviewene har primært været fokuseret på følgende problemstillinger vedrørende gråzoneproblematikken, -problemidentificering, barrierer i samarbejdet omkring børnene, samt forslag til en forstærket indsats. Interviewene er optaget på bånd og efterfølgende udskrevet. Interviewene vil dels indgå som baggrundsviden for udarbejdelse af rapporten, dels blive refereret som citater. Beskrivelse af dataindsamlingen Efter forespørgsel til Registertilsynet falder den foreliggende undersøgelse ind under reglerne for offentlig rekvireret forskning. I undersøgelsen inddrages flere forskellige datakilder. Dels data indsamlet ved de amtslige alkoholambulatorier, hvor samtlige henvendelser løbende registreres i amtets socialsystem. Dette register er omfattet af Lov om offentlige myndigheders registre. Herudover indgår der i pilotundersøgelsen alene data, som er indsamlet manuelt og ikke opbevares i elektronisk register. Den planlagte hovedundersøgelse, som blandt andet skal baseres på edb-baserede oplysninger fra kommunerne, som skal matches med edb-baserede oplysninger fra amtet, vil blive forelagt Registertilsynet til godkendelse og udfærdigelse af sikkerhedsforskrifter, idet der her vil blive tale om udvikling af et nyt offentligt register til forskningsformål. Som indledning på dataindsamlingen har der været givet forskellig slags information om pilotprojektet. De ansatte i de to basisteams i den kommunale børnerådgivning er på et af deres teammøder kort blevet orienteret om formålet med pilotprojektet, samt ønskerne til deres deltagelse. Der har ligeledes været holdt orienteringsmøder med den samlede gruppe af henholdsvis sundhedsplejersker og dagplejekonsulenter. Da Græsted-Gilleleje kommune har et udbygget intranet, har der været mulighed for før dataindsamlingen begyndte at udsende en generel information om pilotprojektet til alle de grupper af frontpersoner, som indgår i spørgeskemaundersøgelsen. Registrering af børnesagerne For at sikre at alle foranstaltninger for børn, hvor der er kendskab til et alkoholmisbrug hos en eller begge forældre blev registreret, har der været kontakt til samtlige ansatte i den kommunale børnerådgivning, som består af et bredt udvalg af fagpersoner fx socialrådgivere, talepæ-

11 dagoger, psykologer mm. 7 Med de sagsansvarlige, som i den givne periode har haft kontakt med den gruppe børn, som er fokus i pilotprojektet, har der været aftalt individuelle møder med henblik på registrering af de ønskede oplysninger. Denne måde at organisere dataindsamlingen på har betydet, at der har været børnesager, som er blevet refereret af flere sagsansvarlige, som har haft forskellige former for kontakt med barnet eller familien. Disse gengangere er efterfølgende blevet elimineret. For at kunne systematisere de indsamlede oplysninger om børnene, hvis antal ved pilotprojektets start var totalt ukendt, blev der udarbejdet et registreringsskema. 8 Denne registrering af børnesagerne kaldes fremover i rapporten kommuneregistreringen. Spørgeskemaundersøgelsen Med henblik på også at kunne belyse problemstillinger omkring de børn, som potentielt er i en risikogruppe på grund af belastninger fra et alkoholmisbrug i familien, men som ikke er kendte i det kommunale system og derfor ikke indgår i kommuneregistreringen, blev pilotprojektet udvidet med en spørgeskemaundersøgelse til frontpersonerne. Netop disse børn er centrale i metodeovervejelserne, når der tænkes forebyggelse, tidlig indsats og eventuelt alternative støttetilbud. For at få et billede af, hvor mange børn i en kommune af Græsted-Gillelejes størrelse, som nogle frontpersoner har viden om eller bekymring for, er spørgeskemaerne blevet distribueret således, at overlapninger i videst muligt omfang undgås, samtidig med at alle børn i de forskellige aldersgrupper bliver dækket ind. At forskellige faggrupper udtaler sig om de samme børn, kan denne metode for dataindsamling derimod ikke undgå. Med hensyn til kortlægning af de mindste børn, har såvel sundhedsplejerskerne, som dagplejekonsulenter og dagplejere skullet udfylde skemaet. Med hensyn til dagplejerne har dagplejekonsulenterne påtaget sig at informere om pilotprojektet samt uddele spørgeskemaerne. Med hensyn til at indsamle oplysninger om de lidt større børn, har der indledningsvis været telefonisk kontakt med ledere eller stedfortrædere på samtlige daginstitutioner, samt med skolesekretærer eller stedfortrædere på alle skoler, hvoraf de er privatskoler. Disse i alt personer har påtaget sig at uddele spørgeskemaerne, således at der kun er én frontperson, der svarer for hver gruppe børn, typisk en klasselærer eller en stuepædagog. For skolebørnene er sundhedsplejerskerne også informanter. Endelig har samtlige praktiserende læger, som står på Græsted- Gillelejes lægefortegnelse fået tilsendt et spørgeskema. Denne strategi har betydet, at der i alt er udsendt 7 spørgeskemaer, hvoraf de 99 er blevet returneret. Fordelt på faggrupperne ser det ud som følgende: 7 Fremover i rapporten kaldes alle ansatte uanset profession blot sagsansvarlige. 8 Bilag nr..

12 Tabel. Spørgeskema Stilling Antal spørgeskemaer i alt Antal besvarelser Svarprocent Lærer 69 % Dagplejer 9 6% Pædagog 8 6% Sundhedsplejerske 9 9% Dagplejekonsulent 6 6% Praktiserende læge 8 9 % I alt 7 99 Svarprocenterne fra de forskellige faggrupper varierer fra % hos de praktiserende læger til 9% hos sundhedsplejerskerne. Lærergruppen er den største gruppe frontpersoner og den gruppe, der er flest besvarelser fra, men da svarprocenten fra denne gruppe ikke er høj får dette også stor betydning for den gennemsnitlige svarprocent. Det er dog sandsynligt, at den reelle svarprocent er større, idet af de skoler, som har modtaget spørgeskemaerne er friskoler eller privatskoler, hvor der kan gå børn fra andre kommuner, hvilket kan besværliggøre udfyldelsen af skemaerne. Da spørgeskemaerne ikke er kodede, har det ikke været muligt efterfølgende at indarbejde denne usikkerhed. Når svarprocenten fra de praktiserende læger tilsvarende er lav, kan det ligeledes hænge sammen med, at mange af lægerne på lægelisten kun har helt få patienter fra Græsted-Gilleleje kommune. Med henblik på at få en højere svarprocent blev der efter en periode bl.a. udsendt en rykkerskrivelse til relevante personer, dog uden større resultat. Amtsoplysningerne Med henblik på at få indsamlet de statistiske oplysninger fra amtet, som ligger til grund for pilotprojektet, har der været kontakt med edb-afdelingen i Social- og Psykiatriforvaltningen, som efterfølgende har leveret de ønskede oplysninger. De oplysninger, som i første omgang blev indhentet, blev genereret på baggrund af alkoholambulatoriernes registreringsskemaer. Da disse oplysninger ikke var fyldestgørende i forhold til en bestemmelse af gråzonetallet, blev der efterfølgende indhentet supplerende oplysninger. Amtsoplysningerne benævnes efterfølgende i rapporten som amtsregistreringen. 9 For sundhedsplejerskerne gælder, at der i alt er 6 sundhedsplejersker. Ud fra ønsket om at få belyst antallet af børn, som kunne relateres til en familie med alkoholmisbrug, har af sundhedsplejerskerne skullet svare på de to skemaer, et som almindelig sundhedsplejerske og et som skolesundhedsplejerske. Der er i alt fra denne faggruppe indkommet skemaer (ud af mulige) fordelt med i hver gruppe. Fremover kaldes grupperne sundhedsplejerske, små og sundhedsplejersker, store. Spørgeskemaet er vedlagt som bilag.

13 Usikkerhed i kildegrundlaget Datamaterialet indeholder adskillige usikkerhedsmomenter, hvoraf nogle kort skal kommenteres indledningsvis. I forbindelse med det afsluttende afsnit om perspektiver for en egentlig hovedundersøgelse, herunder metodeovervejelser på baggrund af erfaringerne fra pilotprojektet, vil overvejelser om disse fejlkilder indgå. Amtsregistreringen er ikke tilstrækkelig præcis i forhold til at bestemme antallet af børn, som på den ene eller anden måde er relateret til brugerne af alkoholambulatoriernes tilbud. Der er en tidsforskydning mellem den periode amts- og kommuneregistreringen fokuserer på og den her-og-nu situation, som frontpersonerne forholder sig til i besvarelsen af spørgeskemaerne. Ønsket om at få en fuldstændig kortlægning af antal børn i kommunen, som frontpersonerne samlet og gruppevis forbinder med en alkoholproblematik i hjemmet indfries ikke i pilotprojektet, idet dette ideelt forudsætter en svarprocent på hundrede procent Svarprocenten på spørgeskemaerne betyder også, at svarene på de andre spørgsmål må tages med forbehold, idet de personer som har valgt at svare måske netop er de specielt interesserede, de specielt kritiske overfor det tværfaglige samarbejde osv. De frontpersoner, som er blevet interviewet er tilfældigt udvalgt, hvilket dog ikke betyder, at de hermed er repræsentative for de respektive faggrupper. Kommentar til dataindsamlingen Der har fra første kontakt med den kommunale børnerådgivning været en imødekommenhed både med hensyn til at tilvejebringe de ønskede oplysninger til brug for kommuneregistreringen og med oplysninger om kommunale forhold i øvrigt. Kommuneregistreringen efterlod et klart billede af en socialforvaltning, hvor der er faglig viden og ekspertise tilstede i forhold til problemstillingerne omkring børn og alkohol. Hvorvidt denne viden udnyttes optimalt i nuværende struktur har pilotprojektet dog ikke forholdt sig til. Den valgte måde at registrere foranstaltningerne på vil blive personafhængig, - den enkelte sagsansvarlige skal kunne huske og finde de børnesager frem, hvor der er en alkoholproblematik inde. Kvaliteten af de oplysninger, der skulle bruges til registreringen, var meget svingende. Den sagsansvarliges kendskab til den enkelte børnesag, således som dette kom til udtryk i beskrivelsen af de enkelte sager, var meget svingende. Dette er ikke i sig selv påfaldende, idet den sagsansvarliges kendskab til et barn afhænger af mange forhold, problemernes og foranstaltningernes karakter, om den sagsansvarlig er ny eller gammel i jobbet, om sagen netop er startet, eller det er en gammelkendt sag mm. Det skal derfor blot konstateres, at kvaliteten af data indsamlet på denne måde er personafhængig præcist på samme måde, som der

14 altid er et element af personafhængighed til stede i den måde, det enkelte barn og dets familie bliver behandlet på i en socialforvaltningen. Undervejs i arbejdsprocessen, - blandt andet i forbindelse med udsendelsen af spørgeskemaerne, og igen i forbindelse med at få lavet aftaler om interview med frontpersoner, har det været vigtigt at pointere, at pilotprojektet ikke er iværksat af Græsted-Gilleleje kommune. Der har fra enkelte personer fra daginstitutionsområdet været udtalt om ikke forbehold over for at deltage i pilotundersøgelsen, så udtalelser om problemer med at skulle afsætte ressourcer hertil. Hvor udtalt denne modstand mod projektet, som i de konkrete tilfælde i første omgang blev oplevet som en pålagt arbejdsbyrde fra kommunens side, har været, samt hvilken betydning dette i givet fald har haft for fx svarprocenterne, kan pilotprojektet ikke dokumentere. Det skal dog pointeres, at samtlige personer, som er blevet interviewet, har været positive. Nogle har fremhævet, at alene det, at der er blevet stillet spørgsmål til problemstillinger omkring børn i misbrugsfamilier, allerede har betydet en ændret praksis i form af større opmærksomhed. Andre interviewpersoner har givet udtrykt for, at det har været positivt at få mulighed for at tænke problemstillingerne igennem og herunder beskrive de frustrationer, som også knytter sig til spørgsmålene. Også de mange kommentarer på spørgeskemaerne fra frontpersonerne vidner om positive holdninger til, at Frederiksborg Amt er påbegyndt forskning på området. Det glæder mig meget, at man er begyndt at sætte fokus på dette område. Det ville jeg ønske, der havde været for år siden, for tingene bliver ikke opdaget, hvis der ikke er vold med. Da jeg selv er misbrugsbarn, er det her en af de ting, jeg er meget opmærksom på. For kan jeg hjælpe andre børn, så de slipper for et liv i en misbrugsfamilie, gør jeg det. (en frontperson).

15 Nøgletal om børn, familier og brugere De følgende afsnit er baseret på tal, som vil blive grupperet og analyseret fra dels et amtsperspektiv dels et kommuneperspektiv. Når det første afsnit kan fremstå teknisk, har det sammenhæng med, at de oplysninger, der skal sammenstilles, ikke umiddelbart er sammenlignelige, fordi grundlaget for tallene er henholdsvis amtsoplysninger og kommuneoplysninger. Det betyder, at der skal gås nogle omveje, når tallene skal sammenlignes, hvilket fremgår i teksten. Med henblik på at gøre fremlæggelsen mere overskuelig, er der indsat en del skemaer og figurer, som illustrerer hvilke grupper og undergrupper af børn, familier, alkoholmisbrugere osv., der i den konkrete sammenhæng er tale om. Som nævnt i indledningen er fokus i pilotundersøgelsen de børn, der lever i en familie, hvor den ene eller eventuelt begge forældre har et alkoholmisbrug, som de primærkommunale myndigheder ikke har kendskab til. Den gruppe børn, der i denne undersøgelse benævnes gråzonebørn, er den gruppe børn af alkoholmisbrugere, som amtet har kendskab til bor sammen med en forælder eller stedforælder, der har været i behandling indenfor den valgte tidsperiode, men hvor der i det kommunale system ikke er iværksat foranstaltninger overfor børnene. Dette betyder, at der i pilotprojektet er valgt at se bort fra de børn, som ikke bor sammen med en forælder med alkoholmisbrug, men i stedet bor med sin anden forælder, samt de børn der er anbragt udenfor eget hjem, da der er begrundet formodning om at disse børns situationer er helt anderledes. Når gråzonebørnene er afgrænset på denne måde, har det sammenhæng med, at det kommunale system allerede er bekendt med de børn, der er anbragt, og de børn, som lever med den ikke-misbrugende forælder, er i forhold til alkoholproblematikken potentielt udsat for mindre belastninger end de børn, der bor sammen med en misbrugende forælder. Derudover vanskeliggør amtets registreringsmetode en yderlig differentiering af børnene. Nedenstående figur illustrerer de tre hovedgrupperinger af børn til alkoholmisbrugere, som denne undersøgelse opererer med: Et samlet overblik over alle grupperne findes i bilag. Når der i pilotprojektet ses bort fra de børn, som har samkvem med en forælder med alkoholmisbrug, er det dermed udtryk for en prioritering i projektet. Problemstillingen er imidlertid væsentlig at få belyst bl.a. også i lyset af, at afgørelser om samkvem er steget voldsom de seneste år, hvorfor denne problemstilling bør indgå med vægt i en egentlig hovedundersøgelse. For en uddybning se afsnit Konklusioner og perspektiver.

16 6 Figur. Børn der bor sammen med alkoholmisbrugende forældre Børn kun kendt i amtet (gråzonebørn) Børn kendt i både amt og kommune (fællesbørn) Børn kun kendt i kommunen Denne måde at definere gråzonebørn på vil medføre et minimum gråzonetal. Det reelle gråzonetal er større, idet bestemmelsen her er begrænset til den givne tidsperiode på et år, som pilotprojektet fokuserer på. Det betyder fx, at forældre, der netop har afsluttet behandling før denne periode, ikke tælles med. Endvidere er det kun forældre, der i perioden har været i behandling, som gråzonetallet bestemmes ud fra. Det må således formodes, at yderligere et antal forældre har et misbrug, uden at dette misbrug er erkendt, og en behandlingskontakt etableret. Endelig er det kun de alkoholmisbrugere, som har søgt behandling på amtets behandlingssteder, som indgår i statistikken. Dvs. de personer som er i behandling fx hos praktiserende læge indgår ikke i denne statistik. Oplysninger fra Praksisadministrationen i amtet viser dog, at de praktiserende læger i den givne periode har ordineret Antabus til minimum 68 personer heraf minimum 6 kvinder i Græsted-Gilleleje kommune. Hvorvidt denne gruppes børn adskiller sig fra den anden gruppe, ved fx at være mere eller mindre kendt i det kommunale system, kan pilotprojektet ikke dokumentere. Gråzonetallet vil udelukkende blive bestemt og kvalificeret på baggrund af amtets statistiske oplysninger sammenholdt med datamaterialet fra den kommunale børneregistrering. Nøgletal fra amtsoplysningerne Amtets statistiske oplysninger om antal børn i familier med alkoholmisbrug bygger på den registrering, som udfyldes på behandlingsstederne. Ifølge denne registrering er der perso- Når tallene over Antabusforbruget blandt borgerne i Græsted-Gilleleje kommune er minimumstal, hænger det sammen med, at de tilgængelige oplysninger er opdelt på køn og aldersgrupper. I flere tilfælde er det således ikke muligt at aflæse, hvorvidt der er tale om en eller flere personer indenfor en given aldersgruppe. En præcis optælling vil være baseret på personnummer, hvilket falder udenfor pilotprojektets rammer.

17 7 ner fra Græsted-Gilleleje kommune, som enten selv har børn og/eller bor sammen med samlevers børn. Af de personer, kaldet brugere, er der 8, der har hjemmeboende børn, egne eller samlevers under 8 år. Disse 8 brugere har tilsammen 6 hjemmeboende børn. 6 De resterende 6 brugere, som indgår i statistikken, har også biologiske børn under 8 år, men disse brugere bor hverken sammen med egne eller med en eventuel samlevers børn på registreringstidspunktet. 7 Det samlede, totale antal børn, som er tilknyttet de brugere, - det være sig egne og/eller eventuel samlevers hjemmeboende børn, anbragte børn og børn som bor hos anden forælder med eller uden samkvem, kan på grund af amtets registreringsmetoder ikke bestemmes ud fra det statistiske materiale. 8 Figur. Alkoholmisbrugere med børn, kendt i amtet Brugere uden hjemmeboende børn Brugere med børn anbragt uden for hjemmet - - Brugere med hjemmeboende børn Iflg. statistikken fra amtet, er antallet af brugere fra Græsted-Gilleleje kommune med hjemmeboende børn under 8 år i den givne periode personer. På baggrund af supplerende oplysninger, vurderes det imidlertid som overvejende sandsynligt, at en af brugerne ikke er samboende med et barn under 8 år, hvorfor der foretages beregninger på basis af personer. 6 Antallet af hjemmeboende børn har ikke kunnet bestemmes ud fra behandlingsstedernes opgørelse alene, men har krævet yderligere oplysninger fra den amtslige statistik. I forbindelse med en optælling er der risiko for en dobbeltregistrering af børnene, hvis begge forældre er i behandling og begge er registreret med et antal børn, idet det ikke på skemaet fremgår, om samlever er i behandling. 7 Af de 6 brugere har de brugere børn anbragt udenfor hjemmet indenfor den registrerede periode, i alt 7 børn 8 Det fremgår således ikke entydigt af materialet, om de børn, som brugerne har forældremyndighed over for, har samkvem med eller som er anbragt uden for eget hjem, er de samme eller forskellige børn.

18 8 De børn, som pilotundersøgelsen vil fokusere på i forbindelse med bestemmelse af et gråzonetal, er på baggrund af det tilgængelige materiale de 8 brugere med de 6 hjemmeboende børn. I forhold til disse 6 børn vil det blive undersøgt, om der ud fra amtsoplysningerne kan uddrages karakteristiske forskelle på de børn, kommunen har kendskab til, og de børn kommunen ikke har kendskab til. Nøgletal fra kommuneregistreringen Gennemgangen af de kommunale børnesager viste, at der indenfor den givne periode af et års varighed har været iværksat støtteforanstaltninger for børn i 6 familier, hvor der er kendskab til et alkoholmisbrug i familien. Antallet af børn i de 6 familier, som modtager støtte, er børn. 9 I de 6 familier er der ud over de børn minimum 9 andre søskende, som ikke er omfattet af et tilbud indenfor den givne periode. I forhold til nogle af disse søskende har der tidligere været eller overvejes der aktuelt foranstaltninger. Dertil kommer at antal halvsøskende, som bor med anden biologiske forældre. Størrelsen af denne gruppe er dog ikke registreret. Indenfor den etårige periode, som dette pilotprojekt fokuserer på, er det samlede antal børn, som den kommunale børnerådgivningen har kendskab til i de 6 familier, altså minimum børn, hvoraf de er omfattet af en foranstaltning. De 6 familier kan opdeles efter, hvorvidt de kun er kendt i kommunen eller er kendt både i kommunen og i amtet, hvilket illustreres i nedenstående figur: Figur. Familier med alkoholmisbrug, som er kendt i kommunen Familier kendt både i amt og kommune Familier kendt i kommunen, men ikke i amtet Støtteforanstaltningen til barnet kan enten være i form af et individuelt tilbud (fx psykologsamtaler eller en støttepædagog) eller et mere indirekte tilbud som medlem af sin familie (fx dagbehandlingstilbud til familien eller rådgivning til familien),.

19 9 Det vil også blive undersøgt, om det ud fra kommunens oplysninger er muligt at uddrage karakteristiske forskelle på forholdene omkring de børn, hvis forældre både er kendt i kommunen og amtet (som brugere af alkoholambulatorierne) og de børn, hvis forældre kun er kendt i kommunen. Fællesbørn og gråzonebørn Ved at sammenligne de statistiske oplysninger fra amtsregistreringen med data, der er indsamlet via gennemgangen af børnesagerne i den kommunale børnerådgivning, er det muligt at bestemme antallet af hjemmeboende børn, hvor den ene eller begge forældre i perioden har været i behandling for et alkoholmisbrug, og hvor der samtidig i kommunalt regi er iværksat en hjælpeforanstaltning for et eller flere børn. Det viser sig, at af de personer, som har været i behandling i amtsregi i den givne periode, har de 9 været i kontakt med den kommunale børnerådgivning. 7 af de 9 personer bor sammen med børn, (i alt børn), mens de sidste personer har i alt anbragte børn. Samlet set udgør de børn, der er kendt både i amtet og kommunen, således en gruppe på 6 børn, hvoraf de er hjemmeboende. For at kunne bestemme antallet af gråzonebørn, således som de er blevet afgrænset og defineret, skal antallet af de hjemmeboende børn, hvor kommunen har etableret en foranstaltning, fratrækkes det samlede antal hjemmeboende børn af brugere. Amtet kender 8 brugere med tilsammen 6 hjemmeboende børn, kommunen kender 7 af disse brugere med i alt hjemmeboende børn, hvilket betyder, at der er brugere med i alt børn, der ikke er kendt af de kommunale myndigheder. Der ligger ikke heri en vurdering af behovet for et kommunalt tilbud til de børn, men alene en konstatering af, at de ikke aktuelt er indenfor kommunens synsfelt. Disse børn udgør gråzonebørnene. Det faktiske antal anbragte børn i de familier, som GGK har kendskab til, kan være større. Dette skyldes, at familierne kan bestå af sammenbragte børn, men kun de børn som den aktuelle amtskendte bruger har anbragt, figurerer i amtstallene, hvorimod samlevers særbørn, som eventuelt også er anbragt, også kan være kendt i kommunen, men dette vil ikke fremgå af amtstallet. Her bliver kun samlevers hjemmeboende børn registreret. Dette forhold ændrer dog ikke ved gråzonetallet, således som dette er afgrænset.

20 Figur. Børn, kun kendt i amtet (gråzonebørn) - - Børn der bor sammen med alkoholmisbrugende forældre Børn kendt både i amt og kommune - - Børn kun kendt i kommunen Når gråzonetallet bliver bestemt på baggrund af en sammenligning af amts- og kommuneoplysninger, må der gøres opmærksom på, at det alene er oplysninger fra den kommunale børnerådgivning, som ligger til grund for kommunekendskabet. Der kan således være børn i gråzonen, der er kendt af én eller flere frontpersoner, - også børn, overfor hvem frontpersoner yder en særlig indsats med henvisning til et alkoholproblem i familien - uden at dette har status som en egentlig foranstaltning iht. Serviceloven.

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering Juli 2003 Et redskab til matchning af brugere og botilbud Indflytningsparathedsskema IPAS for evaluering Forord Notatet om indflytningsparathedsskemaet IPAS er udarbejdet på baggrund af en evaluering af

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Statistik for skoleåret 2012-13

Statistik for skoleåret 2012-13 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2012-13 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2012/13 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med de sidste tre års statistik...

Læs mere

Analyse. Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Analyse 12. juni 2015 Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen I Danmark har vi sammenlignet med andre lande en høj kompensationsgrad

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely Anbringelsesstatistik 007 Døgninstitutionen Birkely År 007 har på mange måder været et skælsættende år. Året har også budt på mange opgavemæssige udfordringer og åbnet mulighed for at afprøve nye løsninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 November 2009 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2009

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Familie ifølge statistikken

Familie ifølge statistikken Familie ifølge statistikken Arbejdsopgave Denne arbejdsopgave tager udgangspunkt i artiklen Familie ifølge statistikken, der giver eksempler på, hvordan værdier og normer om familie bliver synlige i statistikker,

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI 4. KOPI AF ELEKTRONISK AFRAPPORTERINGSSKEMA TIL SAGSBEHANDLERE OG BEHANDLERE Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI Kære sagsbehandler som deltager i SFI s effektstudie,

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

Helhedssyn og det tværfaglige arbejde. Oplæg ved Morten Ejrnæs, lektor Ålborg Universitet

Helhedssyn og det tværfaglige arbejde. Oplæg ved Morten Ejrnæs, lektor Ålborg Universitet tværfaglige arbejde. Oplæg ved Morten Ejrnæs, lektor Ålborg Universitet Integrationsfaggruppen inviterer til konference og generalforsamling 22. marts 2010. Den tværfaglige integrationsindsats Overvejelser

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995.

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Udarbejdet for Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Af Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsenheden Vest -

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

KL s personaleøkonomiske beregner

KL s personaleøkonomiske beregner KL s personaleøkonomiske beregner Vejledning: Her kan du beregne konsekvenserne af at ændre ved sygefraværet, personaleomsætningen, afgangsmønstret, demografi samt andelen af deltidsansatte for 11 udvalgte

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler 1 Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde helhedssyn - udfordringer og muligheder v/morten Ejrnæs, Sociolog, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Tværprofessionelt samarbejde helhedssyn - udfordringer og muligheder v/morten Ejrnæs, Sociolog, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Tværprofessionelt samarbejde helhedssyn - udfordringer og muligheder v/morten Ejrnæs, Sociolog, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Disposition: 1. Tværprofessionelt samarbejde 2. Faglighed

Læs mere

Evalueringer af pædagogisk praksis til gavn for hvem?

Evalueringer af pædagogisk praksis til gavn for hvem? Christina Laugesen, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Cand.scient.soc. og evalueringskonsulent ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og tidligere konsulent ved SIPsekretariatet, Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EVALUERING AF PSYKOLOGHJÆLP TIL BØRN PÅ KRISECENTRE. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE EVALUERING AF PSYKOLOGHJÆLP TIL BØRN PÅ KRISECENTRE. Side INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Samlet vurdering af ordningen om tilbud om psykologhjælp 2 1.2 Andel børn og unge på krisecenter, der modtager psykologhjælp 3 1.3 Kommunernes implementering

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

Anbringelser af børn

Anbringelser af børn Anbringelser af børn - svigt og misbrug i familier i Vestsjællands Amt September 2001 Marianne Malmgren og Finn Kenneth Hansen CASA Anbringelser af børn - svigt og misbrug i familier i Vestsjællands Amt

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere