Børn i familier med alkoholmisbrug Pilotundersøgelse i Græsted Gilleleje kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn i familier med alkoholmisbrug Pilotundersøgelse i Græsted Gilleleje kommune"

Transkript

1 Børn i familier med alkoholmisbrug Pilotundersøgelse i Græsted Gilleleje kommune tmc Karen Zobbe Bo Ertmann

2 Indholdsfortegnelse Forord... Resumé... Indledning... Metoder og dataindsamling... 6 Præsentation af de valgte metoder... 8 Beskrivelse af dataindsamlingen... 9 Usikkerhed i kildegrundlaget... Kommentar til dataindsamlingen... Nøgletal om børn, familier og brugere... Nøgletal fra amtsoplysningerne... Nøgletal fra kommuneregistreringen... 7 Fællesbørn og gråzonebørn... 8 Analyse af nøgletallene... Kvalificering af børnetallene (gråzonetallet) ud fra amtsstatistikken... Konklusion på amtsmaterialet... 8 Kvalificering af gråzonetallet ud fra kommuneregistreringen... Det kommunale kendskab til børnene/familierne mere generelt... Frontpersonalets kendskab til børn i familier med alkoholmisbrug med udgangspunkt i spørgeskemaerne... Gennemgang af tilbud og foranstaltninger... 8 Amtstilbud... 8 Kommunale støtteforanstaltninger... 9 Vurdering af tilbudene... Handlepersoner i de kommunale børnesager... Barrierer... 7 Personligt relaterede barrierer... Faglige barrierer... 7 Strukturelle/organisatoriske barrierer... 6 Konklusioner og perspektiver Litteraturliste Bilag... Bilag... Bilag...

3 Forord På Frederiksborg Amts Misbrugscenter er man på basis af forbedrede henvendelsesstatistikker på amtets alkoholambulatorier blevet opmærksom på en større gruppe børn, som er hjemmeboende i familier med alkoholmisbrug. I maj måned 999 blev Teori og Metodecentret anmodet om at iværksætte en undersøgelse med henblik på at få undersøgt, hvor stor en del af de børn der er kendskab til i amtets alkoholambulatorier, der også er kendte i det primære kommunale system. Hensigten med den foreliggende pilotundersøgelse, som er finansieret af Forebyggelsesrådet i Frederiksborg Amt, er at udvikle grundlaget for at gennemføre en større undersøgelse i et repræsentativt udvalg af kommuner i amtet. Pilotundersøgelsen er gennemført i Græsted-Gilleje kommune, som velvilligt har stillet sig til rådighed som forsøgskommune. Her fra skal lyde en tak til psykolog Lene Hegnsvad og fagchef Cristian Lima fra Børnerådgivningen i Græsted-Gilleleje kommune for deres støtte til undersøgelsens gennemførelse. Endvidere en tak til alle personalegrupper i Græsted-Gilleleje kommune, som har medvirket i pilotundersøgelsens forskellige faser. Fra Frederiksborg Amts afdeling for Psykiatri og Misbrug har Erik Pedersen og Søren Niendam understøttet projektets gennemførelse. Tak til Mogens Nielsen, Søren Hansen og Birgit Munkholm fra Misbrugscentret, som sammen med ambulatorielederne har hjulpet med undersøgelsens praktiske gennemførelse. Til Frederiksborg Amt skal endvidere lyde en tak til Charlotte Munk Ejlersen, Praksisadministrationen, samt til Søren Lemche og Birgit Andrae fra Social og Psykiatriforvaltningen, som via amtets socialstatistik har ydet hjælp til undersøgelsens gennemførelse. Hillerød, 6. juni Bo Ertmann

4 Resumé Undersøgelsens formål og metode Pilotundersøgelsen er en empirisk undersøgelse, hvis mål er at kortlægge og beskrive en eventuel gråzone bestående af børn, som vokser op med belastninger fra et alkoholmisbrug i familien, uden der i barnets nærmeste omgivelser et opmærksomhed herpå. Den gruppe børn, der i denne undersøgelse benævnes gråzonebørn, er nærmere bestemt den gruppe børn af alkoholmisbrugere, som amtet har kendskab til bor sammen med en forælder eller stedforælder, der har været i behandling indenfor en afgrænset tidsperiode, men hvor der i det kommunale system ikke er iværksat foranstaltninger overfor børnene. Undersøgelsen indeholder derudover såvel en kvalitativ som kvantitativ kortlægning af forskellige problemstillinger omkring børn i misbrugsfamilier herunder barrierer for at gråzonebørnene bliver synlige, barrierer i samarbejdsrelationerne blandt de professionelle omkring børnene mm. Der er til undersøgelsen indsamlet såvel amtslige som kommunale oplysninger med henblik på at bestemme størrelsen af en eventuel gråzone, lige såvel som der har været udsendt et spørgeskema til frontpersoner, samt været gennemført kvalitative interview med repræsentanter fra forskellige faggrupper. Undersøgelsens resultater Undersøgelsen viser, at der i Græsted-Gilleleje kommune er personer, som har været brugere af amtets alkoholbehandlingssteder, hvoraf de 8 har hjemmeboende børn. Kommunen kender 7 af disse brugere med i alt hjemmeboende børn, hvilket betyder, at der er brugere med i alt børn, der ikke er kendt af de kommunale myndigheder, dvs. gråzonen består af børn. Foretages det tankeeksperiment, at Græsted-Gilleleje kommune er fuldstændig repræsentativ for amtets kommuner, vil en gråzone for hele amtet bestå af 66 børn. Sammenlignes de familier, som både er kendt i amtet og i kommunen med de famlier, som kun er kendt i amtet, viser der sig tydelige forskelle på de to grupper. På samtlige parametre, som materialet giver mulighed for at undersøge, bliver det indikeret, at de forældre, der kun er kendt i amtet (gråzonebørnenes forældre) er mindre belastede end de forældre, der er kendt i begge systemer. Dette kommer til udtryk ved følgende: - I gråzonebørnenes familier er der ingen enlige forældre med alkoholmisbrug, hvilket er tilfældet i de familier, der er kendt i både amt og kommune. - Gråzonebørnene er ældre end de børn, der er kendt i både amt og kommune. - I gråzonebørnenes familier er det en mindre andel af mødrene, som har et alkoholmisbrug end det er tilfældet i de familier, der er kendt begge steder. - Gråzonebørnenes forældre er bedre uddannede end de forældre, der er kendt i begge kommunale systemer.

5 - Næsten alle forældre til gråzonebørnene har en arbejdsmarkedstilknytning, hvilket kun gælder for en lille andel af de forældre, som er kendt i begge systemer. - Gråzonebørnenes forældre har forholdsvis oftere selv henvendt sig med ønske om behandling end forældrene til de børn, kommunen har iværksat foranstaltninger for. - Gråzonebørnenes forældre har for omkring en tredjedels vedkommende ikke været i behandling tidligere, hvilket næsten samtlige af forældrene til fællesbørnene har været. - Gråzonebørnenes forældre er tilknyttet behandlingsstedet i væsentlig længere tid end de forældre, der er kendt i begge systemer. - Gråzonebørnenes forældre har stort set ingen blandingsmisbrug, hvilket er tilfældet for flertallet af de forældre, som er kendt i begge systemer. De børn og familier, som både er kendt i amtet og i kommunen, er såvel økonomisk, socialt og i forhold til selve misbruget tilsyneladende dårligst stillet. Dette betyder således, at der i kommunalt regi er iværksat foranstaltninger til de potentielt mest belastede og udsatte børn blandt de brugere. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at mere end % af de frontpersoner, som har svaret på spørgeskemaet, er i kontakt med børn, som de forbinder med en alkoholproblematik i hjemmet. Et tal der sætter primærsektorernes betydning i forhold til opsporing og håndtering af misbrugsproblemerne i relief. Spørgeskemaundersøgelsen har endvidere fokuseret på forskellige barrierer for, at børn i familier med alkoholmisbrug bliver synlige og kan få støtte, såfremt der er et støttebehov til stede. Pilotprojektet peger på to hovedproblemstillinger, dels organisatoriske forhindringer dels holdningsmæssige forhindringer. Organisatoriske problemstillinger har været begrænsende for iværksættelsen af tiltag over for misbrugsfamilier, således som samarbejdet mellem frontpersoner og kommune er blevet problematiseret mellem de to kommunale myndigheder. Også på det holdningsmæssige plan kan der af pilotundersøgelsen udledes store forskelle i egen og andres opfattelse af, hvilke opgaver de forskellige faggrupper, institutioner og myndigheder skal påtage sig i forbindelse med problemstillingen børn i misbrugsfamilier. Især lærerne træder frem i denne sammenhæng, dels fordi der både hos dem selv og andre hersker store forskelle i opfattelsen af lærernes forpligtelser og opgaver, dels fordi lærerne udgør en

6 væsentlig gruppe i kontakten med børn i misbrugsfamilier. Pilotundersøgelsen peger således på, at frontpersonerne omkring børnene i gråzonen primært vil udgøres af lærerne. 6

7 7 Indledning Pilotprojektet Børn i misbrugsfamilier er led i Frederiksborg Amts målsætning om at sætte fokus på forskellige problemstillinger omkring børn i misbrugsfamilier. Som grundlag for at kvalificere og intensivere indsatsen overfor børn, som vokser op i familier, hvor den ene eller begge forældre har et alkoholmisbrug, har det været et ønske at få undersøgt, hvor stor en del af de børn, der er kendskab til i amtets alkoholambulatorier, der også er kendte i det primære kommunale system. Igennem en konkret kortlægning af eksisterende kommunale foranstaltninger for børn i alderen -8 år, som efterfølgende sammenholdes med den viden, alkoholambulatorierne besidder, kan størrelsen af en eventuel gråzone bestemmes. At få dokumenteret og indsamlet en kvalificeret viden om en eventuel gråzone bestående af børn, der vokser op med belastninger fra et alkoholmisbrug i hjemmet, er essentielt som grundlag for en forstærket indsats, netop fordi denne gruppe er karakteriseret af barrierer og tabuer både internt i familierne, i familiernes relationer til omgivelserne, i de professionelles samspil med barnet og familierne, og i de professionelles samarbejdsrelationer. Pilotprojektet er en empirisk undersøgelse, hvis formål er at indsamle konkret viden om børn i familier med alkoholmisbrug i en enkelt af amtets kommuner med henblik på at bestemme et eventuel gråzonetal. Derudover er formålet med pilotprojektet at udlede væsentlige problemstillinger og gøre erfaringer med forskellige dataindsamlingsmetoder, som kan bruges til design af en repræsentativ undersøgelse med inddragelse af flere af amtets kommuner. I forbindelse med gennemførelsen af pilotundersøgelsen har Teori og Metodecentret henvendt sig til Græsted-Gilleleje kommune, som har behandlet henvendelsen og givet en positiv tilbagemelding. Når det har været peget på Græsted-Gilleje kommune i pilotprojektet, har det sammenhæng med forskellige demografiske forhold. Kommunen er en gennemsnitskommune med hensyn til befolkningsstørrelse, og ligger geografisk placeret midt i amtet i forhold til en øst-vest problematik. På et meget centralt område i forhold til problemstillingen i pilotprojektet adskiller Græsted- Gilleleje kommune sig dog fra de fleste andre kommuner i amtet, idet kommunen tidligere har haft fokus på alkoholproblematikken. I forbindelse med udmeldingen fra Sundhedsstyrelsen i 99 om eksistensen af et meget stort antal børn, som vokser op i familier med alkoholmisbrug, blev der mulighed for at søge puljemidler fra Alkohol-lokalpuljen. Af de projekter, som modtog midler i perioden , var de tre fra Græsted-Gilleleje kommune. Det er ikke muligt at vurdere, hvilken betydning disse projektforløb i kommunen har haft for de spørgsmål, pilotprojektet fokuserer på. Men for de projekter samlet set blev konklusionen: De tre projekter er medtaget i litteraturlisten.

8 8 Generelt er indtrykket, at der kun i begrænset omfang har fundet forankring sted af de erfaringer og den viden, de projekter har indhøstet i perioden! Derudover har Græsted-Gilleje kommune i 997 fået udarbejdet en rapport til belysning af misbrugsproblemerne i kommunen med henblik på at få et bedre grundlag for eventuelle tiltag. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens skøn i 99 over hvor mange børn, der vokser op hos forældre med alkoholproblemer, har der været meget debat om disse tal. Debatten har blandt andet fokuseret på spørgsmålet om, hvad der forstås ved alkoholproblemer, hvilket er afgørende for en bestemmelse af, hvor mange børn der er tale om. Denne diskussion skal ikke gentages her, men er med til at påpege betydningen af, at der iværksættes konkrete undersøgelser. I pilotprojektets bestemmelse af et gråzonetal, således som dette senere vil blive defineret, er diskussionen om, hvornår der er tale om et brug/misbrug ikke aktuel, idet grundlaget for bestemmelsen ikke er relateret til fx genstandsgrænser, men udelukkende til om misbruget er erkendt, uanset om det er et lille eller et stort misbrug. I forhold til spørgeskemaundersøgelsen, som er indarbejdet i pilotprojektet, er begrebet alkoholmisbrug' ikke defineret, hvilket betyder, at det er overladt til svarpersonernes egen forståelse. Det skal præciseres at målet med pilotprojektet ikke er at evaluere Græsted-Gilleleje kommunes indsats. Derimod skal de konkrete informationer, som indsamles i pilotprojektet, bruges som springbræt til at indkredse en række centrale problemstillinger, som med fordel kan videreundersøges i et hovedprojekt. Dette betyder samtidig, at undersøgelsen er problemorienteret og problemfokuserende, hvilket kan komme til at skævvride billedet af Græsted-Gilleleje kommune, hvis perspektivet for undersøgelsen ikke fastholdes under læsningen. For datamaterialet indeholder også følgende holdninger, som ikke vil blive præsenteret med vægt i rapporten: Nu har jeg arbejdet i andre kommuner, og jeg synes at Græsted-Gilleleje kommune har en god politik indenfor de områder. De har Børnerådgivningen og familiecentrene. Vi har mange instanser og muligheder i forhold til mange andre kommuner, hvor du kan stå med børn, hvor du intet kan gøre. Det føler jeg ikke her, her gør man noget ved det. Det bliver taget alvorligt hvad man siger og der bliver også satset på den forebyggende indsats. Lindholm, J., 999. Notat: Misbrugsprofil i Græsted-Gilleleje Kommune, se litteraturliste. Oprindelig skøn lå på. børn i Danmark Fx Ringmose, C., 998.

9 9 Metoder og dataindsamling Præsentation af de valgte metoder Ud fra et ønske om at få såvel en kvalitativ som kvantitativ kortlægning af de problemstillinger, som indgår i pilotprojektet, har pilotundersøgelsen baseret sig på følgende datakilder:. Amtsoplysninger udvalgt fra alkoholambulatoriernes registreringsskemaer. En registrering af eksisterende kommunale foranstaltninger for børn, hvor der er kendskab til en alkoholproblemer i familien. En spørgeskemaundersøgelse til frontpersonale i kommunen. Kvalitative interview med udvalgte repræsentanter fra forskellige faggrupper i kommunen og fra amtet Ad. Med henblik på at bestemme et eventuelt gråzonetal, er der indhentet oplysninger om et antal brugere på amtets alkoholambulatorier, som er udvalgt ud fra følgende kriterier: De skal have været i behandling i den periode, pilotprojektet er koncentreret om. 6 De skal være bosiddende i Græsted-Gilleleje kommune. De skal være relateret til børn under 8 år enten som forældre til egne biologiske børn eller boende sammen med samlevers børn. Ad. Med henblik på at kunne sammenholde den viden alkoholambulatorierne har om antal børn i familier med misbrug med den viden, det kommunale niveau besidder i form af, at der er etableret en støtteforanstaltning til barnet/familien, er samtlige eksisterende børnesager, hvor der er en alkoholproblematik i familien, blevet registreret. Registreringen er foregået således, at hver enkelt medarbejder i den kommunale børnerådgivning har gennemgået sine børnesager, og de ønskede oplysninger er noteret i et skema. Ved at sammenligne oplysningerne fra henholdsvis amtet og kommunen, kan et eventuelt gråzonetal bestemmes. Ad. I løbet af pilotundersøgelsen har der udviklet sig et ønske om at udvide analysen af gråzoneproblematikken med en kortlægning af den gruppe børn, som personer i barnets nære miljø har kendskab til eller er bekymret for, men hvor barnet eventuelt ikke (endnu) er kendt i en foranstaltningssammenhæng. For at kunne foretage denne type kortlægning er der blevet udviklet et spørgeskema, som er sendt til følgende faggrupper, som i kraft af deres arbejde er i kontakt med børn: Dagplejere, dagplejekonsulenter, sundhedsplejersker, pædagoger, lærere og praktiserende læger. Disse faggrupper kaldes fremover samlet for frontpersoner. Spørge

10 skemaet fokuserer endvidere på eventuelle barrierer i samarbejdet omkring de truede børn, samt på viden om og parathed til at handle. Ad. Med henblik på at supplere og kvalificere den viden, som det indsamlede datamateriale giver, få uddybet problemforståelsen og få inspiration til væsentlige problemstillinger, er der foretaget interview med repræsentanter fra den kommunale børnerådgivning, sundhedsplejerskerne, lærerne, pædagogerne, dagplejekonsulenterne og lederne på alkoholambulatorierne. Interviewene har primært været fokuseret på følgende problemstillinger vedrørende gråzoneproblematikken, -problemidentificering, barrierer i samarbejdet omkring børnene, samt forslag til en forstærket indsats. Interviewene er optaget på bånd og efterfølgende udskrevet. Interviewene vil dels indgå som baggrundsviden for udarbejdelse af rapporten, dels blive refereret som citater. Beskrivelse af dataindsamlingen Efter forespørgsel til Registertilsynet falder den foreliggende undersøgelse ind under reglerne for offentlig rekvireret forskning. I undersøgelsen inddrages flere forskellige datakilder. Dels data indsamlet ved de amtslige alkoholambulatorier, hvor samtlige henvendelser løbende registreres i amtets socialsystem. Dette register er omfattet af Lov om offentlige myndigheders registre. Herudover indgår der i pilotundersøgelsen alene data, som er indsamlet manuelt og ikke opbevares i elektronisk register. Den planlagte hovedundersøgelse, som blandt andet skal baseres på edb-baserede oplysninger fra kommunerne, som skal matches med edb-baserede oplysninger fra amtet, vil blive forelagt Registertilsynet til godkendelse og udfærdigelse af sikkerhedsforskrifter, idet der her vil blive tale om udvikling af et nyt offentligt register til forskningsformål. Som indledning på dataindsamlingen har der været givet forskellig slags information om pilotprojektet. De ansatte i de to basisteams i den kommunale børnerådgivning er på et af deres teammøder kort blevet orienteret om formålet med pilotprojektet, samt ønskerne til deres deltagelse. Der har ligeledes været holdt orienteringsmøder med den samlede gruppe af henholdsvis sundhedsplejersker og dagplejekonsulenter. Da Græsted-Gilleleje kommune har et udbygget intranet, har der været mulighed for før dataindsamlingen begyndte at udsende en generel information om pilotprojektet til alle de grupper af frontpersoner, som indgår i spørgeskemaundersøgelsen. Registrering af børnesagerne For at sikre at alle foranstaltninger for børn, hvor der er kendskab til et alkoholmisbrug hos en eller begge forældre blev registreret, har der været kontakt til samtlige ansatte i den kommunale børnerådgivning, som består af et bredt udvalg af fagpersoner fx socialrådgivere, talepæ-

11 dagoger, psykologer mm. 7 Med de sagsansvarlige, som i den givne periode har haft kontakt med den gruppe børn, som er fokus i pilotprojektet, har der været aftalt individuelle møder med henblik på registrering af de ønskede oplysninger. Denne måde at organisere dataindsamlingen på har betydet, at der har været børnesager, som er blevet refereret af flere sagsansvarlige, som har haft forskellige former for kontakt med barnet eller familien. Disse gengangere er efterfølgende blevet elimineret. For at kunne systematisere de indsamlede oplysninger om børnene, hvis antal ved pilotprojektets start var totalt ukendt, blev der udarbejdet et registreringsskema. 8 Denne registrering af børnesagerne kaldes fremover i rapporten kommuneregistreringen. Spørgeskemaundersøgelsen Med henblik på også at kunne belyse problemstillinger omkring de børn, som potentielt er i en risikogruppe på grund af belastninger fra et alkoholmisbrug i familien, men som ikke er kendte i det kommunale system og derfor ikke indgår i kommuneregistreringen, blev pilotprojektet udvidet med en spørgeskemaundersøgelse til frontpersonerne. Netop disse børn er centrale i metodeovervejelserne, når der tænkes forebyggelse, tidlig indsats og eventuelt alternative støttetilbud. For at få et billede af, hvor mange børn i en kommune af Græsted-Gillelejes størrelse, som nogle frontpersoner har viden om eller bekymring for, er spørgeskemaerne blevet distribueret således, at overlapninger i videst muligt omfang undgås, samtidig med at alle børn i de forskellige aldersgrupper bliver dækket ind. At forskellige faggrupper udtaler sig om de samme børn, kan denne metode for dataindsamling derimod ikke undgå. Med hensyn til kortlægning af de mindste børn, har såvel sundhedsplejerskerne, som dagplejekonsulenter og dagplejere skullet udfylde skemaet. Med hensyn til dagplejerne har dagplejekonsulenterne påtaget sig at informere om pilotprojektet samt uddele spørgeskemaerne. Med hensyn til at indsamle oplysninger om de lidt større børn, har der indledningsvis været telefonisk kontakt med ledere eller stedfortrædere på samtlige daginstitutioner, samt med skolesekretærer eller stedfortrædere på alle skoler, hvoraf de er privatskoler. Disse i alt personer har påtaget sig at uddele spørgeskemaerne, således at der kun er én frontperson, der svarer for hver gruppe børn, typisk en klasselærer eller en stuepædagog. For skolebørnene er sundhedsplejerskerne også informanter. Endelig har samtlige praktiserende læger, som står på Græsted- Gillelejes lægefortegnelse fået tilsendt et spørgeskema. Denne strategi har betydet, at der i alt er udsendt 7 spørgeskemaer, hvoraf de 99 er blevet returneret. Fordelt på faggrupperne ser det ud som følgende: 7 Fremover i rapporten kaldes alle ansatte uanset profession blot sagsansvarlige. 8 Bilag nr..

12 Tabel. Spørgeskema Stilling Antal spørgeskemaer i alt Antal besvarelser Svarprocent Lærer 69 % Dagplejer 9 6% Pædagog 8 6% Sundhedsplejerske 9 9% Dagplejekonsulent 6 6% Praktiserende læge 8 9 % I alt 7 99 Svarprocenterne fra de forskellige faggrupper varierer fra % hos de praktiserende læger til 9% hos sundhedsplejerskerne. Lærergruppen er den største gruppe frontpersoner og den gruppe, der er flest besvarelser fra, men da svarprocenten fra denne gruppe ikke er høj får dette også stor betydning for den gennemsnitlige svarprocent. Det er dog sandsynligt, at den reelle svarprocent er større, idet af de skoler, som har modtaget spørgeskemaerne er friskoler eller privatskoler, hvor der kan gå børn fra andre kommuner, hvilket kan besværliggøre udfyldelsen af skemaerne. Da spørgeskemaerne ikke er kodede, har det ikke været muligt efterfølgende at indarbejde denne usikkerhed. Når svarprocenten fra de praktiserende læger tilsvarende er lav, kan det ligeledes hænge sammen med, at mange af lægerne på lægelisten kun har helt få patienter fra Græsted-Gilleleje kommune. Med henblik på at få en højere svarprocent blev der efter en periode bl.a. udsendt en rykkerskrivelse til relevante personer, dog uden større resultat. Amtsoplysningerne Med henblik på at få indsamlet de statistiske oplysninger fra amtet, som ligger til grund for pilotprojektet, har der været kontakt med edb-afdelingen i Social- og Psykiatriforvaltningen, som efterfølgende har leveret de ønskede oplysninger. De oplysninger, som i første omgang blev indhentet, blev genereret på baggrund af alkoholambulatoriernes registreringsskemaer. Da disse oplysninger ikke var fyldestgørende i forhold til en bestemmelse af gråzonetallet, blev der efterfølgende indhentet supplerende oplysninger. Amtsoplysningerne benævnes efterfølgende i rapporten som amtsregistreringen. 9 For sundhedsplejerskerne gælder, at der i alt er 6 sundhedsplejersker. Ud fra ønsket om at få belyst antallet af børn, som kunne relateres til en familie med alkoholmisbrug, har af sundhedsplejerskerne skullet svare på de to skemaer, et som almindelig sundhedsplejerske og et som skolesundhedsplejerske. Der er i alt fra denne faggruppe indkommet skemaer (ud af mulige) fordelt med i hver gruppe. Fremover kaldes grupperne sundhedsplejerske, små og sundhedsplejersker, store. Spørgeskemaet er vedlagt som bilag.

13 Usikkerhed i kildegrundlaget Datamaterialet indeholder adskillige usikkerhedsmomenter, hvoraf nogle kort skal kommenteres indledningsvis. I forbindelse med det afsluttende afsnit om perspektiver for en egentlig hovedundersøgelse, herunder metodeovervejelser på baggrund af erfaringerne fra pilotprojektet, vil overvejelser om disse fejlkilder indgå. Amtsregistreringen er ikke tilstrækkelig præcis i forhold til at bestemme antallet af børn, som på den ene eller anden måde er relateret til brugerne af alkoholambulatoriernes tilbud. Der er en tidsforskydning mellem den periode amts- og kommuneregistreringen fokuserer på og den her-og-nu situation, som frontpersonerne forholder sig til i besvarelsen af spørgeskemaerne. Ønsket om at få en fuldstændig kortlægning af antal børn i kommunen, som frontpersonerne samlet og gruppevis forbinder med en alkoholproblematik i hjemmet indfries ikke i pilotprojektet, idet dette ideelt forudsætter en svarprocent på hundrede procent Svarprocenten på spørgeskemaerne betyder også, at svarene på de andre spørgsmål må tages med forbehold, idet de personer som har valgt at svare måske netop er de specielt interesserede, de specielt kritiske overfor det tværfaglige samarbejde osv. De frontpersoner, som er blevet interviewet er tilfældigt udvalgt, hvilket dog ikke betyder, at de hermed er repræsentative for de respektive faggrupper. Kommentar til dataindsamlingen Der har fra første kontakt med den kommunale børnerådgivning været en imødekommenhed både med hensyn til at tilvejebringe de ønskede oplysninger til brug for kommuneregistreringen og med oplysninger om kommunale forhold i øvrigt. Kommuneregistreringen efterlod et klart billede af en socialforvaltning, hvor der er faglig viden og ekspertise tilstede i forhold til problemstillingerne omkring børn og alkohol. Hvorvidt denne viden udnyttes optimalt i nuværende struktur har pilotprojektet dog ikke forholdt sig til. Den valgte måde at registrere foranstaltningerne på vil blive personafhængig, - den enkelte sagsansvarlige skal kunne huske og finde de børnesager frem, hvor der er en alkoholproblematik inde. Kvaliteten af de oplysninger, der skulle bruges til registreringen, var meget svingende. Den sagsansvarliges kendskab til den enkelte børnesag, således som dette kom til udtryk i beskrivelsen af de enkelte sager, var meget svingende. Dette er ikke i sig selv påfaldende, idet den sagsansvarliges kendskab til et barn afhænger af mange forhold, problemernes og foranstaltningernes karakter, om den sagsansvarlig er ny eller gammel i jobbet, om sagen netop er startet, eller det er en gammelkendt sag mm. Det skal derfor blot konstateres, at kvaliteten af data indsamlet på denne måde er personafhængig præcist på samme måde, som der

14 altid er et element af personafhængighed til stede i den måde, det enkelte barn og dets familie bliver behandlet på i en socialforvaltningen. Undervejs i arbejdsprocessen, - blandt andet i forbindelse med udsendelsen af spørgeskemaerne, og igen i forbindelse med at få lavet aftaler om interview med frontpersoner, har det været vigtigt at pointere, at pilotprojektet ikke er iværksat af Græsted-Gilleleje kommune. Der har fra enkelte personer fra daginstitutionsområdet været udtalt om ikke forbehold over for at deltage i pilotundersøgelsen, så udtalelser om problemer med at skulle afsætte ressourcer hertil. Hvor udtalt denne modstand mod projektet, som i de konkrete tilfælde i første omgang blev oplevet som en pålagt arbejdsbyrde fra kommunens side, har været, samt hvilken betydning dette i givet fald har haft for fx svarprocenterne, kan pilotprojektet ikke dokumentere. Det skal dog pointeres, at samtlige personer, som er blevet interviewet, har været positive. Nogle har fremhævet, at alene det, at der er blevet stillet spørgsmål til problemstillinger omkring børn i misbrugsfamilier, allerede har betydet en ændret praksis i form af større opmærksomhed. Andre interviewpersoner har givet udtrykt for, at det har været positivt at få mulighed for at tænke problemstillingerne igennem og herunder beskrive de frustrationer, som også knytter sig til spørgsmålene. Også de mange kommentarer på spørgeskemaerne fra frontpersonerne vidner om positive holdninger til, at Frederiksborg Amt er påbegyndt forskning på området. Det glæder mig meget, at man er begyndt at sætte fokus på dette område. Det ville jeg ønske, der havde været for år siden, for tingene bliver ikke opdaget, hvis der ikke er vold med. Da jeg selv er misbrugsbarn, er det her en af de ting, jeg er meget opmærksom på. For kan jeg hjælpe andre børn, så de slipper for et liv i en misbrugsfamilie, gør jeg det. (en frontperson).

15 Nøgletal om børn, familier og brugere De følgende afsnit er baseret på tal, som vil blive grupperet og analyseret fra dels et amtsperspektiv dels et kommuneperspektiv. Når det første afsnit kan fremstå teknisk, har det sammenhæng med, at de oplysninger, der skal sammenstilles, ikke umiddelbart er sammenlignelige, fordi grundlaget for tallene er henholdsvis amtsoplysninger og kommuneoplysninger. Det betyder, at der skal gås nogle omveje, når tallene skal sammenlignes, hvilket fremgår i teksten. Med henblik på at gøre fremlæggelsen mere overskuelig, er der indsat en del skemaer og figurer, som illustrerer hvilke grupper og undergrupper af børn, familier, alkoholmisbrugere osv., der i den konkrete sammenhæng er tale om. Som nævnt i indledningen er fokus i pilotundersøgelsen de børn, der lever i en familie, hvor den ene eller eventuelt begge forældre har et alkoholmisbrug, som de primærkommunale myndigheder ikke har kendskab til. Den gruppe børn, der i denne undersøgelse benævnes gråzonebørn, er den gruppe børn af alkoholmisbrugere, som amtet har kendskab til bor sammen med en forælder eller stedforælder, der har været i behandling indenfor den valgte tidsperiode, men hvor der i det kommunale system ikke er iværksat foranstaltninger overfor børnene. Dette betyder, at der i pilotprojektet er valgt at se bort fra de børn, som ikke bor sammen med en forælder med alkoholmisbrug, men i stedet bor med sin anden forælder, samt de børn der er anbragt udenfor eget hjem, da der er begrundet formodning om at disse børns situationer er helt anderledes. Når gråzonebørnene er afgrænset på denne måde, har det sammenhæng med, at det kommunale system allerede er bekendt med de børn, der er anbragt, og de børn, som lever med den ikke-misbrugende forælder, er i forhold til alkoholproblematikken potentielt udsat for mindre belastninger end de børn, der bor sammen med en misbrugende forælder. Derudover vanskeliggør amtets registreringsmetode en yderlig differentiering af børnene. Nedenstående figur illustrerer de tre hovedgrupperinger af børn til alkoholmisbrugere, som denne undersøgelse opererer med: Et samlet overblik over alle grupperne findes i bilag. Når der i pilotprojektet ses bort fra de børn, som har samkvem med en forælder med alkoholmisbrug, er det dermed udtryk for en prioritering i projektet. Problemstillingen er imidlertid væsentlig at få belyst bl.a. også i lyset af, at afgørelser om samkvem er steget voldsom de seneste år, hvorfor denne problemstilling bør indgå med vægt i en egentlig hovedundersøgelse. For en uddybning se afsnit Konklusioner og perspektiver.

16 6 Figur. Børn der bor sammen med alkoholmisbrugende forældre Børn kun kendt i amtet (gråzonebørn) Børn kendt i både amt og kommune (fællesbørn) Børn kun kendt i kommunen Denne måde at definere gråzonebørn på vil medføre et minimum gråzonetal. Det reelle gråzonetal er større, idet bestemmelsen her er begrænset til den givne tidsperiode på et år, som pilotprojektet fokuserer på. Det betyder fx, at forældre, der netop har afsluttet behandling før denne periode, ikke tælles med. Endvidere er det kun forældre, der i perioden har været i behandling, som gråzonetallet bestemmes ud fra. Det må således formodes, at yderligere et antal forældre har et misbrug, uden at dette misbrug er erkendt, og en behandlingskontakt etableret. Endelig er det kun de alkoholmisbrugere, som har søgt behandling på amtets behandlingssteder, som indgår i statistikken. Dvs. de personer som er i behandling fx hos praktiserende læge indgår ikke i denne statistik. Oplysninger fra Praksisadministrationen i amtet viser dog, at de praktiserende læger i den givne periode har ordineret Antabus til minimum 68 personer heraf minimum 6 kvinder i Græsted-Gilleleje kommune. Hvorvidt denne gruppes børn adskiller sig fra den anden gruppe, ved fx at være mere eller mindre kendt i det kommunale system, kan pilotprojektet ikke dokumentere. Gråzonetallet vil udelukkende blive bestemt og kvalificeret på baggrund af amtets statistiske oplysninger sammenholdt med datamaterialet fra den kommunale børneregistrering. Nøgletal fra amtsoplysningerne Amtets statistiske oplysninger om antal børn i familier med alkoholmisbrug bygger på den registrering, som udfyldes på behandlingsstederne. Ifølge denne registrering er der perso- Når tallene over Antabusforbruget blandt borgerne i Græsted-Gilleleje kommune er minimumstal, hænger det sammen med, at de tilgængelige oplysninger er opdelt på køn og aldersgrupper. I flere tilfælde er det således ikke muligt at aflæse, hvorvidt der er tale om en eller flere personer indenfor en given aldersgruppe. En præcis optælling vil være baseret på personnummer, hvilket falder udenfor pilotprojektets rammer.

17 7 ner fra Græsted-Gilleleje kommune, som enten selv har børn og/eller bor sammen med samlevers børn. Af de personer, kaldet brugere, er der 8, der har hjemmeboende børn, egne eller samlevers under 8 år. Disse 8 brugere har tilsammen 6 hjemmeboende børn. 6 De resterende 6 brugere, som indgår i statistikken, har også biologiske børn under 8 år, men disse brugere bor hverken sammen med egne eller med en eventuel samlevers børn på registreringstidspunktet. 7 Det samlede, totale antal børn, som er tilknyttet de brugere, - det være sig egne og/eller eventuel samlevers hjemmeboende børn, anbragte børn og børn som bor hos anden forælder med eller uden samkvem, kan på grund af amtets registreringsmetoder ikke bestemmes ud fra det statistiske materiale. 8 Figur. Alkoholmisbrugere med børn, kendt i amtet Brugere uden hjemmeboende børn Brugere med børn anbragt uden for hjemmet - - Brugere med hjemmeboende børn Iflg. statistikken fra amtet, er antallet af brugere fra Græsted-Gilleleje kommune med hjemmeboende børn under 8 år i den givne periode personer. På baggrund af supplerende oplysninger, vurderes det imidlertid som overvejende sandsynligt, at en af brugerne ikke er samboende med et barn under 8 år, hvorfor der foretages beregninger på basis af personer. 6 Antallet af hjemmeboende børn har ikke kunnet bestemmes ud fra behandlingsstedernes opgørelse alene, men har krævet yderligere oplysninger fra den amtslige statistik. I forbindelse med en optælling er der risiko for en dobbeltregistrering af børnene, hvis begge forældre er i behandling og begge er registreret med et antal børn, idet det ikke på skemaet fremgår, om samlever er i behandling. 7 Af de 6 brugere har de brugere børn anbragt udenfor hjemmet indenfor den registrerede periode, i alt 7 børn 8 Det fremgår således ikke entydigt af materialet, om de børn, som brugerne har forældremyndighed over for, har samkvem med eller som er anbragt uden for eget hjem, er de samme eller forskellige børn.

18 8 De børn, som pilotundersøgelsen vil fokusere på i forbindelse med bestemmelse af et gråzonetal, er på baggrund af det tilgængelige materiale de 8 brugere med de 6 hjemmeboende børn. I forhold til disse 6 børn vil det blive undersøgt, om der ud fra amtsoplysningerne kan uddrages karakteristiske forskelle på de børn, kommunen har kendskab til, og de børn kommunen ikke har kendskab til. Nøgletal fra kommuneregistreringen Gennemgangen af de kommunale børnesager viste, at der indenfor den givne periode af et års varighed har været iværksat støtteforanstaltninger for børn i 6 familier, hvor der er kendskab til et alkoholmisbrug i familien. Antallet af børn i de 6 familier, som modtager støtte, er børn. 9 I de 6 familier er der ud over de børn minimum 9 andre søskende, som ikke er omfattet af et tilbud indenfor den givne periode. I forhold til nogle af disse søskende har der tidligere været eller overvejes der aktuelt foranstaltninger. Dertil kommer at antal halvsøskende, som bor med anden biologiske forældre. Størrelsen af denne gruppe er dog ikke registreret. Indenfor den etårige periode, som dette pilotprojekt fokuserer på, er det samlede antal børn, som den kommunale børnerådgivningen har kendskab til i de 6 familier, altså minimum børn, hvoraf de er omfattet af en foranstaltning. De 6 familier kan opdeles efter, hvorvidt de kun er kendt i kommunen eller er kendt både i kommunen og i amtet, hvilket illustreres i nedenstående figur: Figur. Familier med alkoholmisbrug, som er kendt i kommunen Familier kendt både i amt og kommune Familier kendt i kommunen, men ikke i amtet Støtteforanstaltningen til barnet kan enten være i form af et individuelt tilbud (fx psykologsamtaler eller en støttepædagog) eller et mere indirekte tilbud som medlem af sin familie (fx dagbehandlingstilbud til familien eller rådgivning til familien),.

19 9 Det vil også blive undersøgt, om det ud fra kommunens oplysninger er muligt at uddrage karakteristiske forskelle på forholdene omkring de børn, hvis forældre både er kendt i kommunen og amtet (som brugere af alkoholambulatorierne) og de børn, hvis forældre kun er kendt i kommunen. Fællesbørn og gråzonebørn Ved at sammenligne de statistiske oplysninger fra amtsregistreringen med data, der er indsamlet via gennemgangen af børnesagerne i den kommunale børnerådgivning, er det muligt at bestemme antallet af hjemmeboende børn, hvor den ene eller begge forældre i perioden har været i behandling for et alkoholmisbrug, og hvor der samtidig i kommunalt regi er iværksat en hjælpeforanstaltning for et eller flere børn. Det viser sig, at af de personer, som har været i behandling i amtsregi i den givne periode, har de 9 været i kontakt med den kommunale børnerådgivning. 7 af de 9 personer bor sammen med børn, (i alt børn), mens de sidste personer har i alt anbragte børn. Samlet set udgør de børn, der er kendt både i amtet og kommunen, således en gruppe på 6 børn, hvoraf de er hjemmeboende. For at kunne bestemme antallet af gråzonebørn, således som de er blevet afgrænset og defineret, skal antallet af de hjemmeboende børn, hvor kommunen har etableret en foranstaltning, fratrækkes det samlede antal hjemmeboende børn af brugere. Amtet kender 8 brugere med tilsammen 6 hjemmeboende børn, kommunen kender 7 af disse brugere med i alt hjemmeboende børn, hvilket betyder, at der er brugere med i alt børn, der ikke er kendt af de kommunale myndigheder. Der ligger ikke heri en vurdering af behovet for et kommunalt tilbud til de børn, men alene en konstatering af, at de ikke aktuelt er indenfor kommunens synsfelt. Disse børn udgør gråzonebørnene. Det faktiske antal anbragte børn i de familier, som GGK har kendskab til, kan være større. Dette skyldes, at familierne kan bestå af sammenbragte børn, men kun de børn som den aktuelle amtskendte bruger har anbragt, figurerer i amtstallene, hvorimod samlevers særbørn, som eventuelt også er anbragt, også kan være kendt i kommunen, men dette vil ikke fremgå af amtstallet. Her bliver kun samlevers hjemmeboende børn registreret. Dette forhold ændrer dog ikke ved gråzonetallet, således som dette er afgrænset.

20 Figur. Børn, kun kendt i amtet (gråzonebørn) - - Børn der bor sammen med alkoholmisbrugende forældre Børn kendt både i amt og kommune - - Børn kun kendt i kommunen Når gråzonetallet bliver bestemt på baggrund af en sammenligning af amts- og kommuneoplysninger, må der gøres opmærksom på, at det alene er oplysninger fra den kommunale børnerådgivning, som ligger til grund for kommunekendskabet. Der kan således være børn i gråzonen, der er kendt af én eller flere frontpersoner, - også børn, overfor hvem frontpersoner yder en særlig indsats med henvisning til et alkoholproblem i familien - uden at dette har status som en egentlig foranstaltning iht. Serviceloven.

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen 2015 Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Forældrebestyrelsens evaluering... 4 Udførelse af undersøgelsen...

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr.

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr. 2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd 1. Baggrund og formål Socialforvaltningen iværksatte i december 2006 en mindre undersøgelse, der skulle give indblik i antallet af udenlandske

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Hvordan bruger kommunerne socioøkonomiske fordelingsmodeller på daginstitutionsområdet? Resultater fra to undersøgelser

Hvordan bruger kommunerne socioøkonomiske fordelingsmodeller på daginstitutionsområdet? Resultater fra to undersøgelser Hvordan bruger kommunerne socioøkonomiske fordelingsmodeller på daginstitutionsområdet? Resultater fra to undersøgelser Fokus på kommunernes praksis 2 En stor del af de kommunale serviceudgifter bruges

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Faxe Kommunes alkoholpolitik/- retningslinje og samtalen om alkohol Jeg er stolt over at arbejde i en kommune, der sætter så målrettet ind på implementeringen af alkoholpolitikken/retningslinjen.

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Kvantitativ status på milierådgivningerne

Kvantitativ status på milierådgivningerne Københavns kommunes Socialforvaltning Kvantitativ status på milierådgivningerne Børnefamiliecenter København 2012 Indhold Børnefamiliecenter Københavns Familierådgivninger... 2 Kendetegn ved Familierådgivningernes

Læs mere

Analyse. Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Analyse 12. juni 2015 Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen I Danmark har vi sammenlignet med andre lande en høj kompensationsgrad

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:7.12.2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr.

Læs mere

DANSKE PATIENTER. Børn som pårørende. Undersøgelse blandt Danske Patienters medlemsforeninger vedrørende børn som pårørende

DANSKE PATIENTER. Børn som pårørende. Undersøgelse blandt Danske Patienters medlemsforeninger vedrørende børn som pårørende DANSKE PATIENTER Børn som pårørende Undersøgelse blandt Danske Patienters medlemsforeninger vedrørende børn som pårørende Børn som pårørende Baggrund Hvert år oplever 82.000 danske børn, at deres mor eller

Læs mere

Undervisningsmiljø i elevhøjde

Undervisningsmiljø i elevhøjde Undervisningsmiljø i elevhøjde Samlet gennemgang og perspektivering af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i skoleåret 2007/08 fra 4.-9. klassetrin - Aalborg Kommunale Skolevæsen 1 Forord Rapporten

Læs mere

N O TAT Kvantitative indikatorer (nøgletal) om tidlig opsporing og inklusion

N O TAT Kvantitative indikatorer (nøgletal) om tidlig opsporing og inklusion 1 21-06-2010 N O TAT Kvantitative indikatorer (nøgletal) om tidlig opsporing og inklusion De kvantitative indikatorer (nøgletal) er blevet udarbejdet i samarbejde mellem KL og 10 kommuner i projektet Udsatte

Læs mere

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål.

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål. 1 Metodeappendiks Om undersøgelserne Der er foretaget to spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. forældre til børn, som går i daginstitution og daginstitutionsledere. Danmarks Statistik har stået for udsendelse

Læs mere

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 2. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, juni 217. Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Bruttodriftsudgifter...

Læs mere

Analyse af forsikrede ledige

Analyse af forsikrede ledige Analyse af forsikrede ledige 24 Indhold Indledning... 2 Metode og datagrundlag... 2 Hovedkonklusioner... 2 Sammensætning af gruppen inden for køn, alder og ydelse:... 4 Fordeling af ledige i forhold til

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Effektundersøgelse: Børn og forældre i voksenpsykiatrien

Effektundersøgelse: Børn og forældre i voksenpsykiatrien Effektundersøgelse: Børn og forældre i voksenpsykiatrien Else Stenbak, Stine Røn Christensen Pernille Grünberger Juni 2006 Forord gennemførte i 2004 2005 et projekt om børn og forældre i voksenpsykiatrien,

Læs mere

SAMFUNDETS STEDBØRN: ANBRAGTE BØRNS VIDERE SKÆBNE. Af Niels Glavind, ng@aeraadet.dk

SAMFUNDETS STEDBØRN: ANBRAGTE BØRNS VIDERE SKÆBNE. Af Niels Glavind, ng@aeraadet.dk 2004 SAMFUNDETS STEDBØRN: ANBRAGTE BØRNS VIDERE SKÆBNE Af Niels Glavind, ng@aeraadet.dk AErådet har tidligere offentliggjort analyser af social arv m.v. bl.a. til brug for det tema, Ugebrevet A4 har om

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Hjemløse på forsorgshjem og herberger

Hjemløse på forsorgshjem og herberger Velfærdspolitisk Analyse Hjemløse på forsorgshjem og herberger Hjemløshed er et socialt problem, som kan komme til udtryk i forskellige hjemløshedssituationer. Nogle bor midlertidigt hos fx familie og

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1998

Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Af: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Dette er den første landsdækkende opgørelse over, hvor mange stofmisbrugere, der har været i behandling i løbet

Læs mere

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 1 Forskning viser, at mindst 30 % af brugerne i voksenpsykiatrien er forældre

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige

Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige Notat Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige Dette notat indeholder resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Udarbejdet af visitationsudvalget i 2012 Revideret nov. 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

N O TAT. Spørgeskema om tidlig opsporing og inklusion

N O TAT. Spørgeskema om tidlig opsporing og inklusion N O TAT Spørgeskema om tidlig opsporing og inklusion Spørgeskemaet er blevet udarbejdet i et samarbejde mellem KL og de 10 projektkommuner i projekt Udsatte børn i dagtilbud. Herudover har vi fået sparring

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere Familiecentret 2016 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune UDGIVER Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Christina Vang Jakobsen,

Læs mere

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. marts 2006 Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Baggrund I forbindelse med etableringen af second opinion ordningen blev det besluttet, at

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Familie ifølge statistikken

Familie ifølge statistikken Familie ifølge statistikken Arbejdsopgave Denne arbejdsopgave tager udgangspunkt i artiklen Familie ifølge statistikken, der giver eksempler på, hvordan værdier og normer om familie bliver synlige i statistikker,

Læs mere

Delrapport Henviste fra jobcentrene til Projekt: "Stresssygemeldt tilbage til arbejdet"

Delrapport Henviste fra jobcentrene til Projekt: Stresssygemeldt tilbage til arbejdet Delrapport Henviste fra jobcentrene til Projekt: "Stresssygemeldt tilbage til arbejdet" Udarbejdet af: Arbejdsmedicinsk Klinik AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL Vivi Imer Hansen Michael Victor Christensen 2013

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 1. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, marts 217. Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Nettodriftsudgifter...

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Evaluering af fremskudt visitation. Samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Evaluering af

Evaluering af fremskudt visitation. Samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Evaluering af Evaluering af Samarbejdsaftale om Fremskudt visitation til borgere med svære sindslidelser fra Hjørring Kommune indlagt på Brønderslev Psykiatriske Sygehus 1 1. Indledning...2 2. Evaluering...3 2.1. Kronologisk

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Bilag 22. Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret

Bilag 22. Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Bilag 22 Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Er hjemmebehandling/mobilteam et fornuftigt alternativ til indlæggelse for patienter med depressioner

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014 1. BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, fortrukne hovedstof og kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Handlevejledning for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Vedrører samarbejde med Frontteam og Socialrådgiverteam, I Familieafdelingen og Ungekontakten 2 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Analyse af svar på Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i april 2015 gennemført en undersøgelse på

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner. Konsultative grupper

Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner. Konsultative grupper Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner Konsultative grupper Kerteminde Kommune 2010 1 Indledning Det er målet, at alle børn og unge i Kerteminde kommune trives og har

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE

STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE 2011 STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE OPLYSNINGER INDSAMLET I PERIODEN 1. FEBRUAR 2010 TIL 31. JANUAR 2011 INDHOLD 1. BAGGRUND 3 2. KORT OM STATISTIKKEN

Læs mere

Multikorps tager sig af: Børn og unge som samarbejdspartnere og borgere er bekymret for,

Multikorps tager sig af: Børn og unge som samarbejdspartnere og borgere er bekymret for, Multikorps Formål Formålet med multikorpset er, at aktivt fremme den forebyggende indsats ved en tidligere indsats rettet mod det enkelte barn og den enkelte familie. Hvilket behov hos familien skal tilbuddet

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud. Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016

Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud. Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016 Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016 Disposition: Hjerteptt. og pårørendes oplevelser af rehabilitering i DK.

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere