Familier med alkoholproblemer Familieorienteret alkoholbehandling med et særligt fokus på børnene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familier med alkoholproblemer Familieorienteret alkoholbehandling med et særligt fokus på børnene"

Transkript

1 Familier med Familieorienteret alkoholbehandling med et særligt fokus på børnene HELLE LINDGAARD

2 Forord Alkoholproblemer anskues ikke længere kun som et individuelt problem, men i allerhøjeste grad også som et relationelt problem. Først og fremmest ved vi, at familien påvirkes af ne, og som følge heraf kan have selvstændige behandlingsbehov. Vi ved således, at kan have konsekvenser ikke bare for den, der drikker, men også for de nærmeste. Det kan være følelsesmæssigt, helbredsmæssigt, socialt, arbejdsmæssigt og/eller økonomisk. For børn og unge i alkoholfamilier kan det endda have grundlæggende og udviklingsmæssige konsekvenser, helt ind i voksenlivet. Vi ved imidlertid også, at familieorienteret alkoholbehandling kan være en mere effektiv alkoholbehandling for den med end en individuel tilgang. Forskningen handler derfor ikke længere om at belyse hvorfor vi skal arbejde familieorienteret, men hvordan, herunder at afdække aktive behandlingselementer relateret til effektive og langvarige resultater. Nærværende forskningsprojekt, der er finansieret af Sundhedsstyrelsen, havde bl.a. til formål at belyse seks familieorienterede alkoholbehandlingstilbud, sådan som de så ud i årene i fem danske kommuner. Undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse suppleret med data af mere kvalitativ art. I alt 310 spørgeskemaer blev udfyldt af henholdsvis 131 voksne pårørende (hovedsageligt partner, tidligere partner, forældre og voksne børn), 77 voksne med og 28 børn ved start og slutning af familieorienteret alkoholbehandling. Derudover har de voksne deltagere besvaret spørgeskemaer på vegne af tilsammen 149 børn mellem 4 og 17 år. Netop børnene udgjorde et særligt fokus i undersøgelsen. Således blev børnenes situation undersøgt med udgangspunkt både i børnenes egne oplevelser, og i forældrenes oplevelser af børnene. Dette er samtidig et af de områder, som gør undersøgelsen unik. Derudover udmærker og adskiller undersøgelsen sig fra tidligere undersøgelser ved antallet af børn, ved bredden i undersøgelsesområder, og ved direkte at kunne sammenligne med danske samt nordiske referencedata. Endelig bidrager undersøgelsen med viden på et hidtil yderst ringe belyst område, idet viden om børn i familier med i forbindelse med behandling er stærkt begrænset, eftersom international forskning yderst sjældent inddrager børnenes trivsel som et outcome mål. 2

3 I forhold til børnene viser undersøgelsen, at børn i familier med er langt mere belastede end hidtil antaget. Således er børnene seks gange mere belastede end et almindeligt, gennemsnitligt, dansk barn. Halvdelen af børnene har emotionelle problemer udover det normale. Og mere end hvert tredje barn er i risiko for at have eller udvikle en psykiatrisk DSM-IV diagnose. Hvert femte barn er endda i høj-risiko gruppen. En tendens, der ikke overraskende også viser sig blandt de voksne børn i undersøgelsen, der fremstår som de mest belastede i pårørendegruppen. Undersøgelsen viser også en stærkt forøget risiko for overgreb i familier med. Det drejer sig især om psykiske overgreb, men også voldelige og seksuelle overgreb. Desuden ser vi, at de voksne i familien, såvel den drikkende som den ikke-drikkende forælder, udover de direkte følger af, også er psykisk og fysisk overbelastede med udbredt depressivitet, angst, koncentrationsbesvær, ukontrollerede vredesudbrud og fysiske smerter. Det er dermed heller ikke overraskende, at de psykiske problemer og behandlingsbehovet hos voksne med og deres familier er langt større end i den danske befolkning generelt. Der er imidlertid også et andet interessant resultat i undersøgelsen. Nemlig en divergerende opfattelse af verden blandt de voksne deltagere. Således finder de voksne pårørende, at ne er langt mere problematiske og at børnene er mere belastede, end de voksne med gør. Dette understreger også nødvendigheden af at inddrage hele familien i behandlingsøjemed. Dels for at få et mere nuanceret billede på familiens situation, dels fordi det afspejler, at familiens selvstændige problemer og behov for hjælp optræder tidligere og uafhængigt af den drikkendes erkendelse, dels fordi familien kan udgøre en åbenlys og tidligere indgang til at arbejde med ne. Især sidstnævnte er vigtigt for det forebyggende arbejde med børnene, ikke mindst i forhold til reduktion af udviklingsmæssige skader. Men også i forhold til en behandlingsindsats inden ne har vokset sig alt for omfattende. I forbindelse med den familieorienterede alkoholbehandling ser vi, at den relationelle formåen fordobles, alkoholrelateret problemadfærd halveres, og alle voksne deltagere oplever signifikante, positive ændringer i familiens funktion, ligesom andelen af højrisiko børn halveres. 3

4 Deltagerne er generelt tilfredse med den familieorienterede alkoholbehandling, men ønsker mere behandling, efterbehandling/opfølgning og større tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Eftersom det i undersøgelsen kan konstateres at den psykiske belastning er status quo ved behandlingens afslutning, er der noget, der kunne tyde på, at der faktisk kunne være brug for mere. Udfordringen bliver efterfølgende at omsætte viden til praksis. Herunder en langt mere udbredt og omfattende familieorienteret praksis til familier med samt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Det gælder i forhold til at skabe en mere effektiv og langtidsholdbar alkoholbehandling, at imødekomme familiens selvstændige behandlingsbehov samt en tidligere og forebyggende indsats ved at iværksætte alkoholbehandling via familien. Ikke mindst i forhold til børnene, hvor der er store og alvorlige mangler. Bl.a. fordi viden ikke er omsat fyldestgørende i praksis, men også fordi lovgivning og økonomi ikke følger viden og evidens. Senest er vi i Danmark i stigende grad blevet opmærksomme på børn, der bliver udsat for overgreb; seksuelle, fysiske og psykiske. Men alkohol- og andet misbrug er påfaldende fraværende i debatten, på trods af, at overgreb og misbrug i vid udstrækning optræder samtidig, og hvor misbrug ligefrem kan øge forekomsten af overgreb og neglect. Også her ser vi, hvor svært det tilsyneladende er at få børn udsat for overgreb frem i lyset. En problemstilling yderst velkendt i forhold til børn, der åbenlyst eller skjult mistrives som følge af alkohol i familien. Hvordan ser de ud sådan nogen børn? Er der en tjekliste, så vi ikke fejlagtigt kommer til at hænge almindelige, pæne mennesker ud for noget, de ikke har gjort? Tjeklister er der nok af, selvom sund fornuft nok er det, vi kommer længst med, gerne i forbindelse med en indirekte, ikke-sproglig tilgang til børnene (f.eks. tegneog legeterapi). Problemet er nemlig, at disse tjeklister ofte ligner hinanden og på én gang er enkle og komplekse. For der er ingen garantier. Vi kan ikke med sikkerhed vide om vi tager fejl. Feltet er broget, familier med børn, der af den ene eller anden årsag mistrives, kan se meget forskellige ud på overfladen. Og i familier med alkohol og/eller overgreb vil hemmelighederne til tider være godt gemt, ikke mindst beskyttet af barnets loyalitet og overlevelsesstrategier. Hvordan når vi så disse familier og deres børn? Bl.a. ved at sætte alkohol såvel som problemerne i familien relateret hertil på dagsordenen. Og det skal selvfølgelig følges op af handlemuligheder på baggrund af viden, bakket op af økonomi og lovgivning, til børnene og deres familier. 4

5 Og så skal der handles problem/årsags-orienteret frem for symptom-orienteret og familieorienteret frem for individ-orienteret. Så der kan skabes langvarige løsninger frem for gentagne og dyrere lappeløsninger. Når børn udsættes for overgreb og/eller neglect er det fordi, der er noget galt i forældre-sfæren. Det ville vi i langt højere grad kunne blive opmærksomme på og få adgang til ved en familie- og problemorienteret tilgang. Til slut en stor tak til alkoholbehandlingsstederne og de mange deltagere, der beredvilligt gav af deres tid og overskud, og delte deres oplevelser, erfaringer og meninger med os. Og som dermed gav værdifulde data og indblik, der kan gøre os klogere og forhåbentligt dygtigere til fremover at forebygge og hjælpe i familier med. Det gælder ikke mindst i forhold til børnene. Helle Lindgaard 5

6 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INDLEDNING 8 BAGGRUND 8 FORMÅL 8 BEGREBSAFKLARING 9 2. METODE OG PROCEDURE 10 UNDERSØGELSENS FORMÅL 10 UNDERSØGELSESDESIGN 10 METODE 11 STATISTISKE ANALYSEMETODER 13 METODEMÆSSIGE BEGRÆNSNINGER OG FORBEHOLD POPULATIONEN 20 PÅRØRENDE 21 DE VOKSNE MED ALKOHOLPROBLEMER KOMMUNERNES FAMILIEORIENTEREDE ALKOHOLBEHANDLING 28 KOMMUNERNES TILBUD TIL FAMILIER MED ALKOHOLPROBLEMER 29 DELTAGERNES ANGIVELSE AF MODTAGET BEHANDLING 33 MÅL MED BEHANDLINGEN RESULTATER VOKSNE 40 GRUND-BELASTNING 40 PSYKISK/FYSISK FUNKTION OG BELASTNING 50 RELATIONEL FUNKTION OG BELASTNING 55 KONFLIKTNIVEAU 62 FAMILIENS FUNKTION OG BELASTNING 67 FØLELSER OG REAKTIONER OVER FOR DEN VOKSNE MED ALKOHOLPROBLEMER 74 FØLELSER OG REAKTIONER OVER FOR PARTNER 77 HVEM ER MEST BELASTET: DE PÅRØRENDE DE VOKSNE MED ALKOHOLPROBLEMER 78 HVEM ER MEST BELASTET: DE FORSKELLIGE PÅRØRENDEGRUPPER 79 SAMMENFATNING 80 6

7 6. BØRNENE 86 FORÆLDRENES BESVARELSER BØRNENES STYRKER OG SVAGHEDER 88 FORÆLDRENES BESVARELSER BARNETS BELASTNING 92 FORÆLDRENES BESVARELSER BØRNENES BELASTNING IFT. NORMEN 101 FORÆLDRENES BESVARELSER - SAMMENLIGNING MED NORDISK NORMAL-POPULATION 103 BØRNENES BESVARELSER GRUNDDATA 104 BØRNENES BESVARELSER - STYRKER OG SVAGHEDER 105 BØRNENES BESVARELSER - BELASTNING 108 BØRNENES BESVARELSER FAMILIENS FUNKTIONSNIVEAU 112 BØRNENES BESVARELSER UDVIKLINGSPOTENTIALER 112 BØRNENES BESVARELSER BELASTNINGSGRAD IFT. NORMEN 113 BØRNENES BESVARELSER - DSM-IV RISIKO 117 FORÆLDRENES BESVARELSER - KVALITATIVE UDSAGN 119 SAMMENFATNING ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED BEHANDLING 127 ÆNDRINGER VED BEHANDLING - INDIVIDUELLE 128 ÆNDRINGER VED BEHANDLING RELATIONELLE 142 ÆNDRINGER VED BEHANDLING - BØRN 155 SAMMENFATNING UDBYTTE AF BEHANDLING 163 UDBYTTE AF BEHANDLINGEN - OVERORDNET 163 UDBYTTE AF BEHANDLINGEN - PÅRØRENDE 165 UDBYTTE AF BEHANDLINGEN - DE VOKSNE MED ALKOHOLPROBLEMER 171 UDBYTTE AF BEHANDLING - BØRNENE 174 SAMMENFATNING DISKUTERENDE SAMMENFATNING LITTERATUR 186 7

8 1. Indledning Baggrund International forskning viser, at det kan være hensigtsmæssigt for alkoholbehandlingen, at foretage et fokusskifte fra det individorienterede til det relations- og familieorienterede. Således viser en evidensrapport fra Sundhedsstyrelsen (Lindgaard, 2006), at en familieorienteret alkoholbehandling ofte er mere effektiv for den med og for de pårørende end individorienteret alkoholbehandling. Evidensen viste imidlertid også, at litteraturen på området var forholdsvis begrænset, dels i forhold til bredden af behandlingsmetoder og dels i forhold til belysning af behandlingens effekter på familie og børn, ligesom dansk forskning på området var yderst sparsom. I nærværende projekt valgte vi derfor at se nærmere på den familieorienterede praksis, der gjorde sig gældende i alkoholbehandlingen i udvalgte kommuner i Danmark i årene og de forandringer, der sker med de voksne med, deres familier og børn i forbindelse med behandlingen. Formål Undersøgelsens primære formål er følgende: - Belysning af betydningen af i familien. Det gælder i forhold til de voksne med og de voksne pårørende, herunder partner, voksne børn og forældre - I den forbindelse analyser af belastningsgrad internt i pårørendegruppen og i gruppen af voksne med - Derudover en afdækning af børnenes situation. For første gang i Danmark bliver børnenes situation således belyst via kvantitative og kvalitative data fra såvel de voksne pårørende, de voksne med og fra børnene selv - Beskrivelse af forandringer for familien i forbindelse med forskellige kommuners familieorienterede alkoholbehandling; det gælder for de voksne med, de voksne pårørende og børnene - Deltagernes subjektive oplevelse af og tilfredshed med de enkelte behandlingstilbud 8

9 Begrebsafklaring Der er primært valgt formuleringen den voksne med og i mindre omfang den drikkende frem for de mere almindelige begreber misbrugeren, alkoholikeren eller den afhængige. Dette bl.a. for at undgå den stigmatiserende effekt, det kan have at anvende netop disse begreber. Men også fordi der ikke nødvendigvis er tale om et erkendt og/eller diagnosticeret misbrug eller afhængighed. Det handler i højere grad om på hvilken måde og i hvilken grad ne påvirker den, der drikker og dennes familie. Et alkoholproblem defineres derfor ved, at: - brugen af alkohol virker forstyrrende ind på de opgaver og funktioner, som skal varetages i familien - de følelsesmæssige bånd mellem mennesker belastes og forstyrres af en andens brug af alkohol Familien, der indgår i nærværende rapport, består, udover den der har, af: - partner - tidligere partner - voksne børn - børn - forældre 9

10 2. Metode og procedure Undersøgelsens formål Undersøgelsens primære formål er følgende: - Belysning af betydningen af i familien. For de voksne med, de voksne pårørende samt for børnene. For første gang i Danmark bliver børnenes situation belyst via kvantitative og kvalitative data fra både de voksne pårørende, de voksne med og fra børnene selv. - Beskrivelse af forandringer hos de pårørende og den med i forbindelse med forskellige kommuners behandlingstilbud - Belysning af tilbud til familier med, herunder deltagernes oplevelse af og tilfredshed med de enkelte behandlingstilbud Undersøgelsesdesign Undersøgelsen er en deskriptiv og eksplorativ undersøgelse. Den består primært af kvantitativ forskningsmetodik, men suppleres med kvalitative data. Dataindsamlingen er foretaget via standardiserede spørgeskemaer samt supplerende spørgsmål vedrørende bl.a. demografi, sundhed, sociale relationer samt børn. Desuden indgår en række åbne spørgsmål, der behandles kvalitativt. Der er anvendt et multivariat undersøgelsesdesign. Det betyder, at der inddrages ganske mange afhængige og uafhængige variable. Beskrivelsen af målgrupperne og de forskellige problemstillinger bliver således langt mere bred og nuanceret. Samtidig giver det mulighed for at undersøge indbyrdes korrelationer og styrkeforhold de enkelte grupper og faktorer imellem, ligesom de mange faktorer bidrager til belysning af heterogeniteten i undersøgelsesgrupperne. Derudover anvendes gruppesammenligningsdesign i forløbsundersøgelsen, hvor henholdsvis de voksne pårørende, de voksne med og børnene sammenlignes med sig selv og hinanden ved interventionens start og ved afslutning. Endvidere bygger undersøgelsen på en forholdsvis stor population, hvilket er afgørende, især i forhold til belysning af heterogeniteten, men også i forhold til opdeling i mindre grupper. 10

11 Metode Dataindsamling og procedure Data blev indsamlet fra ultimo 2008 til medio Deltagerne blev rekrutteret via fem kommuners seks alkoholbehandlingstilbud. - Alkoholbehandlingen i Holstebro - Alkoholbehandlingen, Slagelse Misbrugscenter - Det ambulante Team, Roskilde - Lænken i Roskilde - Lænken i Lyngby - Nordsjællands Misbrugscenter Adskillige af kommunerne leverer alkoholbehandling til flere af deres nabokommuner, sådan at deltagerne i projektet reelt kommer fra flere kommuner end de nævnte. Alle de deltagende kommuner i Sundhedsstyrelsens børnefamilieprojekt 1 blev indbudt til projektet. Adskillige kommuner meldte positivt tilbage, ti blev informeret nærmere om projektet og syv alkoholbehandlingssteder fik fremsendt spørgeskemamateriale. Det var dog kun ovennævnte seks alkoholbehandlingssteder, der formåede at indsamle data til projektet, idet Holbæk kommune trak sig undervejs. Lænken i Roskilde deltog kun i meget begrænset omfang, bl.a. fordi nøglepersonen på projektet fik andet job. Nordsjællands Misbrugscenter ville oprindeligt have bidraget med flere hundrede familier samt en kontrolgruppe, men måtte ligeledes undervejs reducere indsatsen kraftigt, bl.a. fordi nøglepersonen fik nye arbejdsopgaver, men også pga. en organisatorisk omstrukturering. Som følge heraf og det faktum, at flere af kommunerne undervejs havde svært ved at holde fokus på projektet, blev dataindsamlingsperioden (og dermed projektperioden) forlænget undervejs. 1 Sundhedsstyrelsen havde i årene et landsdækkende projekt Børn i familier med med det formål at opkvalificere indsatsen til disse børn og deres familier. I den forbindelse havde man i kommunerne nøglepersoner, de såkaldt Børnefamiliesagkyndige, til at støtte processen med implementering af projektet i den enkelte kommune. 11

12 Alle voksne pårørende (over 16 år) og voksne med kunne deltage i spørgeskemaundersøgelsen, ligesom børn mellem 11 og 16 år. Alle deltagende forældre (såvel voksne pårørende som voksne med ) blev bedt om at besvare SDQ-skemaet for hvert af deres børn mellem 4 og 17 år. Børnene (11-16 år) deltog kun direkte i undersøgelsen (udfyldte selv spørgeskemaer) i det omfang deres forældre gav tilladelse til det og børnene/de unge selv ønskede at deltage. Deltagerne udfyldte spørgeskemaer i forbindelse med behandlingsstart og ved behandlingens afslutning. De indledende skemaer blev udleveret af behandlerne på behandlingsstedet. De afsluttende skemaer blev enten udleveret på behandlingsstedet eller fremsendt (og returneret) via post umiddelbart efter behandlingens afslutning. Alle udfyldte skemaer blev afleveret i en lukket kuvert for at sikre deltagernes anonymitet i forhold til behandlingsstedet. Det var især vigtigt i forhold til de afsluttende skemaer. Ikke alle deltagere i undersøgelsen har modtaget behandling. I nogle tilfælde var det kun ét medlem af familien, der var direkte involveret i behandlingen, og det var ikke nødvendigvis den voksne med. De øvrige kan have deltaget i mindre omfang (enkelte samtaler) eller som et grundlæggende element i den relations- og familieorienterede tilgang. Hele familien er alligevel blevet bedt om at deltage i spørgeskemaundersøgelsen fordi også effekten af de mere indirekte indsatser er interessant. Børnene blev undersøgt ved hjælp af spørgeskemaet SDQ samt indirekte igennem data fra deres forældres spørgeskemaer. Undersøgelsesinstrumenter Alle deltagere besvarede et spørgeskema indeholdende følgende standardiserede spørgeskemaer: Brief Symptom Inventory (BSI, Derogatis, 1993; Derogatis & Lazarus, 1994; Zachariae, 1993) blev anvendt til belysning af individets symptomer på psykisk belastning. BSI en angiver dels et mål for personens overordnede psykiske belastningsgrad Global Severity Index (GSI), og dels mål for følgende ni symptomdimensioner: somatisering, kompulsivitet, interpersonel sensitivitet, depression, angst, fjendtlighed, fobisk angst, paranoia og psykoticisme. Rosenberg Self-Esteem Scale (RSE, Rosenberg, 1965) belyser individets oplevelse af selvværd. 12

13 Self-Report Family Inventory (SFI, Beavers & Hampson, 1990; Christensen, 1996) anvendtes til belysning af familiens funktionsniveau i forhold til fem overordnede dimensioner (familiens psykiske sundhed, konfliktniveau, familiesamhørighed, lederskab og ekspressivitet). Familiens score på psykisk sundhed omregnes til en overordnet kompetencescore til belysning af familiens grad af (dys-)funktion. Desuden indgik enkelte items fra Addiction Severity Index (ASI, McLellan et al., 1992) til belysning af alkoholstatus samt belastning i forhold til familie og sociale relationer. Børnene blev belyst ud fra The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ, Goodman & Goodman, 2011; Stone et al., 2010; Obel et al., 2004; Smedje et al., 1999; Goodman, 1997), der er et forholdsvist nyt instrument til belysning af barnets styrker og vanskeligheder, herunder screening for psykopatologi tilpasset ICD-10 samt DSM-IV. Der udvindes syv dimensioner: overordnet belastning, emotionel belastning, adfærdsmæssige problemer, hyperaktivitet og koncentrationsbesvær, problemer i det relationelle felt, venlig og hjælpsom adfærd samt belastningsgraden i barnets liv. Derudover bedømmes DSM-IV risikoen på følgende områder: overordnet risiko, emotionelle forstyrrelser, adfærdsmæssige forstyrrelser samt hyperaktivitet og/eller koncentrationsforstyrrelser. Skemaet findes til henholdsvis forældre, lærere/professionelle voksne og børnene selv. Skemaet blev i nærværende undersøgelse endvidere udvidet med spørgsmål til afdækning af en række symptomer på belastning (søvnproblemer, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd, selvmordsadfærd samt ). Ud over de ovenfor nævnte standardiserede skemaer blev en række spørgsmål konstrueret til yderligere belysning af familie og sociale relationer (herunder eventuelle børn), forholdet til nære relationer, herunder den med (overansvarlighed, skyldfølelse, kontrol, egenomsorg, ekspressivitet samt kommunikation), psykisk og fysisk sundhed samt diverse demografiske faktorer. Blandt disse spørgsmål var også nogle af mere kvalitativ art med mulighed for uddybende kommentarer til besvarelserne. Statistiske analysemetoder Data er indtastet og bearbejdet i det statistiske program SPSS Afhængig af undersøgelsesredskab og -formål er anvendt forskellige statistiske analysemetoder. En-sidet variansanalyse One-Way ANOVA En-sidet variansanalyse (One-Way ANOVA) er anvendt til afprøvning af sammenhænge eller forskelle mellem to variable. Såfremt antallet af kategorier 13

14 knyttet til den uafhængige variabel var mere end to, anvendtes Tukey s post-hoc test (dog kun såfremt variansanalysen havde vist en forskel). Variansanalyse forudsætter normalfordeling, hvilket der indledningsvist er kontrolleret for. Hvor der ikke har været tale om normalfordeling, er i stedet anvendt non-parametriske tests. Krydstabeller - Chi²-test Chi²-test er anvendt til afprøvning af sammenhænge eller forskelle mellem to nominal-skalavariable. Testen suppleres med gamma (γ)-koefficienten, der måler styrken af sammenhæng mellem to binære og/eller ordinale variable. Partielle korrelationskoefficienter I de tilfælde, hvor det var nødvendigt at kontrollere for andre faktorers indflydelse på en funden sammenhæng (f.eks. alder eller køn), er der anvendt partielle korrelationskoefficienter. Kun hvor den fundne sammenhæng grupperne imellem bortfalder, og hvor den faktor, der er kontrolleret for, derfor kan formodes at have en indflydelse på forholdet, vil det blive bemærket. Non-parametriske test for flere uafhængige populationer Kruskal-Wallis Kruskal-Wallis non-parametriske test for flere uafhængige populationer blev anvendt til at undersøge forskelle mellem deltagere fra de forskellige behandlingssteder. Mann-Whitney blev anvendt til at undersøge forskelle mellem de deltagere, der havde besvaret ved opfølgning, og de deltagere, der her havde undladt at besvare. Wilcoxons signed rank test for related samples Wilcoxons signed rank test for related samples (afhængige populationer) blev anvendt til at undersøge, om der var sket en statistisk signifikant ændring mellem de enkelte besvarelser (ved start og afslutning). Signifikansberegningen siger imidlertid kun noget om pålideligheden af et givet resultat. Til at undersøge effektstørrelsen anvendtes Cohens d udregnet efter d = M 1 M 2 Sd M1 = gennemsnitsværdien ved PI/AI M2 = gennemsnitsværdien ved PII/AII Sd = pooled standardafvigelse ved PI og PII 14

15 Sd = Sd1² Sd2² 2 Ifølge Cohens tommelfingerregel vurderes effektstørrelserne som følgende (Hougaard et al., 1999): d =.80 (stor effekt) d =.50 (middel effekt) d =.20 (lille effekt) Student t-test for uafhængige stikprøver I en sammenligning af nærværende undersøgelses resultater med resultater fra andre lignende undersøgelser blev der anvendt student t-test for uafhængige stikprøver. Det forudsættes i denne forbindelse, at variablen i det mindste er på intervalskalaniveau. Teststørrelsen er udregnet efter følgende: t = X 1 X 2 s1² s2² n Hvor: X = middelværdien for henholdsvis gruppe 1 og 2 s = standardafvigelsen for X n = antallet af observationer brugt til beregning af X Signifikansniveau Der er i det samlede statistiske arbejde valgt et maksimalt signifikans-niveau på p = I de fleste tilfælde er der dog tale om langt højere signifikansniveauer. Følgende signifikansniveauer optræder i resultatformidlingen og vil fremgå af tabellerne: 1) p <.05 2) p <.01 3) p <.005 4) p <.001 5) p < ) p <

16 Metodemæssige begrænsninger og forbehold Kausalitet og korrelation Generelt for undersøgelsen gælder det, at det ikke er muligt at adskille kausale fra korrelerede forhold, således at der kun kan drages begrundede formodninger om årsagsforklaringer og prædiktive faktorer. Dette gælder også i forhold til, at ofte sam-eksisterer med andre psykiske problemer såsom depression, angst og antisociale personlighedsforstyrrelser samt diverse sociale problemer, der ligeledes indgår i det samlede billede af betingelser for deltagerne. Selvrapportering Anvendelsen af selvrapporteringsmetodik giver informationer, der bygger på den adspurgtes (selv-)opfattelse og (selv-)bevidste fremstilling. En mulig fejlkilde herved er en bevidst eller ubevidst fordrejning af virkeligheden, hvilket især menes at være tilfældet med misbrugere (Rosenberg et al., 1993). Til gengæld kan man argumentere for, at det også er vigtigt at få den drikkendes (og andres) egne oplevelser og fremstilling af sig selv i modsætning til f.eks. behandlers vurdering. Endelig kan forskellige forholdsregler tages i forhold til at øge validiteten, herunder at deltagerne er ædru under besvarelsen, at de er velinformerede om formålet med undersøgelsen, og at der er en ikke-fordømmende holdning i forhold til deltagerens situation (Babor et al., 1990). Endelig kan spørgeskemametodik være mindre truende for deltagerne end f.eks. interview, hvilket formodes at betyde mindre forsvar, fordrejning og benægtelse (Cooney et al., 1995). Retrospektive data Den første dataindsamling er indsamlet i starten af behandlingsforløbet, men med retrospektiv tilgang. Det vil sige, at deltagerne blev bedt om at angive, hvordan det var, før de startede i behandling. Det retrospektive design kan anklages for at give anledning til fejlagtige oplysninger. Dels som følge af erindringsforskydninger, forglemmelser og lignende, fordi der skal tænkes tilbage på noget, som er hændt. Og dels fordi respondentens følelsesmæssige tilstand på undersøgelsestidspunktet kan påvirke hukommelsen (f.eks. Bower, 1981). 16

17 Der er imidlertid kun tale om ganske kort tid, hvorfor tidsforskydningen ikke tillægges større betydning. Til gengæld kan situationen, altså at deltagerne er i behandling, have indflydelse på erindringen om livet med. Her kan man imidlertid forestille sig udsving til begge sider, såvel over- som underdrivelse. Overdrivelse, fordi der i forbindelse med behandling er øget fokus på problemstillingen. Denne øgede bevidsthed kan imidlertid også betyde, at problemstillinger og oplevelser, der ellers er fortrængte, kommer frem i lyset, således at vi er tættere på virkeligheden på undersøgelsestidspunktet. Underrapportering kan imidlertid også tænkes. Den pårørende er måske mere fortrøstningsfuld og optimistisk nu. Den voksne med er måske i behandling, og samtidig kan den pårørende have fået øget forståelse og omsorg for den drikkendes situation, hvilket kan farve besvarelsen i en mere positiv retning. Til en vis grad er dette meget lig kritikken af spørgeskemametoden: at den viden, der indhentes, er en subjektiv vurdering af egen situation. Dette er imidlertid et vilkår på godt og ondt for spørgeskemametodik. Frafald Der er et forholdsvist stort frafald ved behandlingsafslutning i forhold til deltagelse i projektet. Også mere end forventet for undersøgelser som denne, hvor et frafald på omkring 50 % ikke er ualmindeligt. Dette kan bl.a. skyldes den lidt løsere procedure omkring udlevering og returnering (via post), men også andre faktorer kan spille ind. F.eks. syntes mange behandlere, at det var svært at finde plads og overskud til undersøgelsen i de mange andre administrative opgaver, ligesom det var svært at fastholde det ekstra fokus over tid. Der er ikke analyseret nærmere på de organisatoriske årsager. Statistiske analyser viser, at der ikke er signifikant forskel på basisdata fra gruppen, der udfylder og gruppen der ikke udfylder ved behandlingens afslutning. Og dette til trods for det multivariate design med ganske mange variable, der kunne øge sandsynligheden for forskelle. Der er således ikke statistisk grundlag for at antage, at frafaldet blandt deltagerne repræsenterer en særlig gruppe. Det udelukker imidlertid ikke, at der kan være tale om særlige forhold omkring gruppen, der falder fra. 17

18 Tabel 2.1. Frafald blandt deltagere over tid Antal Frafald i procent fra måling til måling PI ved beh.start PII efter beh AI ved beh.start 77 AII- efter beh Tabel 2.2. Frafald blandt børn/besvarelser om børn over tid (antal) Den voksne med Børn (partner) selvrapport BI ved beh. start 89 (42) BII efter beh. 25 (9) 12 5 Forandringer i forbindelse med behandling Det vides ikke, hvad der har skabt de forandringer, der kan iagttages i forbindelse med behandling. Det kan således ikke afgøres, om de rapporterede ændringer er en følge af behandlingen eller af andre forhold i deltagernes liv. Dertil kommer den gensidige påvirkning, der kan forekomme som følge af behandling/adfærdsændringer hos såvel de voksne med som de pårørende. Der er derfor lavet statistiske undersøgelser af nogle af disse forhold. Statistiske analyser viser, at den drikkendes alkoholstatus ikke umiddelbart gør en forskel for den pårørendes situation umiddelbart efter egen pårørendebehandling. Vi ved imidlertid ikke, hvordan alkoholstatus og den drikkendes adfærd spiller ind på længere sigt. Det betyder formodentlig noget om den drikkende ændrer adfærd, men kan tilsyneladende ikke statistisk signifikant alene forklare de pårørendes udvikling, der således også må afhænge af andre forhold. Også de kvalitative udsagn underbygger, at de pårørende har gennemgået store ændringer uafhængigt af den voksne med. Med udgangspunkt i disse udsagn ser en del ud til at kunne tilskrives de pårørendes behandling/udvikling, men det bør dokumenteres nærmere med kvantitative data i en randomiseret undersøgelse. Generalisering I forhold til en generalisering er det vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om pårørende (herunder børn) og voksne med i det ambulante 18

19 behandlingssystem. Man kunne forestille sig, at denne specifikke del af de pårørende har det dårligere end en gennemsnitlig pårørende, siden de går i behandling. Her er det imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at en stor del af de pårørende er blevet tilbudt behandlingen i forbindelse med den drikkendes behandlingsforløb, og således ikke nødvendigvis selv har søgt behandlingen. Samtidig kan man også forestille sig pårørende, der er endnu dårligere og derfor ikke har de nødvendige ressourcer til at søge og/eller ville et behandlingsforløb, eller er i behandling andre steder i systemet. Under alle omstændigheder ved vi ikke, i hvilken grad vi kan generalisere. Derudover er der en overvægt af kvinder blandt de pårørende og en overvægt af mænd blandt de voksne med. Dette afspejler imidlertid den generelle tendens for området. I forhold til børnene kan nogle af deres vanskeligheder muligvis også skyldes skader påført i fostertilstand (FAS/FAE), hvilket dog stadig er konsekvenser af ne. Endelig er der problemet med frafald i undersøgelsen ved behandlingsafslutning, der betyder, at resultater vedrørende ændringer i forbindelse med behandling må tages med forbehold, idet vi ikke ved nok om den gruppe, der falder fra. 19

20 3. Populationen I undersøgelsen deltog i alt 131 voksne pårørende, 77 voksne med og 28 børn. Derudover har de voksne deltagere angivet data på deres tilsammen 149 børn mellem 4 og 17 år. De i alt 310 spørgeskemaer fordeles blandt grupperne som vist i tabel 1. Tabel 3.1. Fordeling af deltagere Antal Andel i procent af samtlige deltagere Voksne pårørende ved behandlingsstart PI ,3 Voksne pårørende ved behandlings-slut PII 46 14,8 Voksne med 77 24,8 ved behandlingsstart AI Voksne med 23 7,4 ved behandlingsslut AII Børn ved 28 9,0 behandlingsstart BI Børn ved behandlingsslut 5 1,6 BII Total Tabel 3.2. Børn der deltager via deres forældres skema (partner) Den voksne med Børn ved beh. Start 89 (42) 60 Børn efter beh. 25 (9) 12 De øvrige grund-data på børnene fremgår af kapitel 6. 20

Familier med alkoholproblemer Et litteraturstudium af familieorienteret alkoholbehandling

Familier med alkoholproblemer Et litteraturstudium af familieorienteret alkoholbehandling Familier med alkoholproblemer Et litteraturstudium af familieorienteret alkoholbehandling HELLE LINDGAARD Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 PROCEDURE/SØGESTRATEGI 6 BEGREBSDEFINITION 7 SAMMENFATTENDE

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

FAMILIEORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING

FAMILIEORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING FAMILIEORIENTERET ALKOOLBEANDLING et litteraturstudium af familiebehandlingens effekter 2006 FAMILIEORIENTERET ALKOOLBEANDLING et litteraturstudium af familiebehandlingens effekter Cand.psych., ph.d. elle

Læs mere

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen ELSE CHRISTENSEN 04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes

Læs mere

Familier med alkoholproblemer gør det en forskel for børnenes voksenliv?

Familier med alkoholproblemer gør det en forskel for børnenes voksenliv? Familier med alkoholproblemer gør det en forskel for børnenes voksenliv? Helle Lindgaard Center for Rusmiddelforskning INDLEDNING Igennem de senere år er man indenfor forskning omkring alkoholmisbrug blevet

Læs mere

Familien i alkoholbehandling

Familien i alkoholbehandling Familien i alkoholbehandling - metode og inspiration fra Alkoholbehandlingen i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familien i alkoholbehandling - metode

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN

LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN - en karakteristik af patienterne samt en beskrivelse af patienter og pårørendes oplevelser af behandlingsforløbet Rikke Plauborg, Janne Schurmann Tolstrup, Morten Grønbæk

Læs mere

Familier med alkoholproblemer og deres børn - en sammenfatning

Familier med alkoholproblemer og deres børn - en sammenfatning - en sammenfatning Af Helle Lindgaard, cand. Psych. Ph.D Arbejdsnotat Februar 2008 TUBA Danmark, Frederiksgade 75,1, 8000 Århus C, www.tuba.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Hvad ved vi om familier

Læs mere

BØRN OG FOREBYGGELSE. et temahæfte

BØRN OG FOREBYGGELSE. et temahæfte BØRN OG FOREBYGGELSE et temahæfte 2007 BØRN OG FOREBYGGELSE et temahæfte Børn og forebyggelse et temahæfte 3 Børn og forebyggelse et temahæfte Udarbejdet af: Line-by-Line Emneord: børn, forebyggelse,

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer?

Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer? Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer? Karin Helweg-Larsen Helmer Bøving Larsen Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet 2010 Unges sociale problemer, i samspil eller

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

Søskende til psykisk syge

Søskende til psykisk syge Januar 2005 Søskende til psykisk syge En undersøgelse af søskendes problemer og behov for støtte 2 Forord Denne rapport handler om, hvordan det er at være søster eller bror til mennesker med psykiske sygdomme.

Læs mere

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF 11:05 METTE DEDING (RED.) 11:05 FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF SFI CAMPBELL METTE DEDING (RED.)

Læs mere

Gruppe for voksne børn af alkoholikere

Gruppe for voksne børn af alkoholikere Ole Thofte Peer Nielsen Birgitte Andersen Vibe Buch-Ohlsen Gruppe for voksne børn af alkoholikere ***** Rapporten kan rekvireres ved henvendelse til Det Ambulante Team ***** side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED 2015 National klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås?

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Overgreb på børn Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Unges egne udsagn Resultater fra en landsdækkende undersøgelse blandt 6.000 elever i 9. klasse Karin Helweg-Larsen & Helmer Bøving Larsen 2006

Læs mere

Familieorienterede alkoholindsatser til børn Family oriented alcohol efforts, for the children

Familieorienterede alkoholindsatser til børn Family oriented alcohol efforts, for the children Bachelorprojekt Familieorienterede alkoholindsatser til børn Family oriented alcohol efforts, for the children Udarbejdet af Marianne Fuglsang-Storm Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt

Læs mere

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Morten Tobiassen Mathilde Hjerrild Carlsen Dorthe Fredsgaard Svendsen Ung og ensom - en vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Udgivet af:

Læs mere

De psykosociale følger af fyrværkerikatastrofen i Seest

De psykosociale følger af fyrværkerikatastrofen i Seest De psykosociale følger af fyrværkerikatastrofen i Seest Del 3 Beboerne 15 måneder efter Ask Elklit, Tóra Petersen og Keld Molin Psykologisk Institut, Aarhus Universitet 2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Abstract...

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012 Foto: Jørgen Diswal Nogle er mere syge end andre Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark September 2012 Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Anette Hansen

Læs mere

Det svære ungdomsliv. unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever. Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard

Det svære ungdomsliv. unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever. Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard Det svære ungdomsliv unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard SIF s Grønlandstidsskrifter nr. 24 Det svære ungdomsliv

Læs mere