Varige ændringer Effektiviseringer på arbejdspladser i SOF Samlet varig ændring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varige ændringer Effektiviseringer på arbejdspladser i SOF Samlet varig ændring"

Transkript

1 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV02: Investeringsforslag - Fra sygefravær til kernevelfærd: smarte lokale investeringer i forbedringer af opgaveløsningen, arbejdsfællesskabet og arbejdsmiljøet Forslaget er en investering i arbejdsprogrammet Fra Sygefravær til Kernevelfærd med fokus på øget sikkerhed og bedre arbejdsfællesskaber. Målet er at effektivisere driften og forbedre opgaveløsningen gennem arbejde med medarbejdernes sikkerhed, trivsel, arbejdsmiljø og fremmøde Socialforvaltningen Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tabel 1: Forslagets samlede økonomi kr p/l Styrings område Varige ændringer Effektiviseringer på arbejdspladser i SOF Samlet varig ændring Implementeringsomkostninger Samlede serviceinvesteringer Service Samlede anlægsinvesteringer Anlæg Samlede implementeringsomkostninger Samlet økonomisk påvirkning Tilbagebetalingstid baseret på 2 serviceeffektivisering Tilbagebetalingstid baseret på 2 totaløkonomi Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn. 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL Omdrejningspunktet i Københavns Kommunes sygefraværsstrategi 2020 er implementeringen af KL/Forhandlingsfællesskabets model Huset - 6 elementer i den effektive sygefraværsindsats, som består af 6 elementer, der virker i forhold til forebyggelse og håndtering af sygefraværet: - Tydelig ledelse - Systematiske samtaler - Fælles ejerskab - Tidlige indsatser - Ordentlig statistik - Trivsel, arbejdsmiljø og social kapital Både i Københavns Kommune og Socialforvaltningen bliver der arbejdet målrettet med de 6 elementer. Socialforvaltningen har blandt andet arbejdet med: - Fokus i ledelsesstregen på sygefravær og -opfølgning - Fokus på kendskab til politiker, ledelsesinformation og it-systemer

2 - Sygefraværs-taskforce håndholdte indsatser til arbejdspladser med højt sygefravær - Arbejdstilsynets påbud og udfordringer med sikkerheden, særligt i socialpsykiatrien. Socialforvaltningens fald i sygefraværet er stagneret de seneste år, og forvaltningen har en meget stor andel af medarbejdere, som udsættes for vold (15 procent i TU15) og trusler om vold (31 pct. i TU15) af borgerne. Derfor vurderes der at være behov for en ekstra indsats. Socialforvaltningen havde i 2016 et gennemsnitligt sygefravær pr. medarbejder på 12,0 dage om året. Erfaringerne fra de seneste år viser, at det er den lokale håndholdte indsats, som skaber de bedste resultater med størst fælles ejerskab. De lokale resultater er opnået ved at arbejde med aspekter som f.eks. konflikthåndtering, samarbejde om kerneopgaven, arbejdstilrettelæggelse og ledelsesopgaven. Alle aspekter som når de ikke fungerer kan være årsager til udfordringer med sikkerheden, dårlig trivsel og fravær. Med dette projekt vil forvaltningen sætte ekstra fokus på lokale indsatser til at øge sikkerheden og håndtere og forebygge sygefravær og dårlig trivsel. Målsætningen er at reducere sygefraværet pr. medarbejder til 10,5 dag i 2020, svarende til et fald på 1,5 dag ift niveauet. Der er vedvarende behov for et stærkt fokus på sygefraværet i ledelsesstrengen og indgående kendskab til sygefraværspolitikken, ledelsesinformation og understøttende it-systemer hos alle ledere. Indsats herom fortsættes og styrkes samtidigt med iværksættelse af dette projekt og understøtter dermed projektets succes. Formålet med investeringen i Fra Sygefravær til Kernevelfærd er at gøre Socialforvaltningens arbejdspladser i stand til i fællesskab at nedbringe sygefraværet med 1,5 dag i 2020 og undervejs realisere ØU-måltallet på 11,0 dage i Nedbringelsen af sygefraværet skal sikres gennem effektiviseringer og forbedringer af den fælles opgaveløsning og øget sikkerhed gennem bl.a. høj faglighed samt håndtering af trivsel og arbejdsmiljø på de lokale arbejdspladser. Forslaget er inspireret af Børne- og Ungdomsforvaltningens investeringscase Arbejdspladsen i fokus fra 2015, der fokuserer på arbejdsfællesskaber, som blev vurderet til at kunne nedbringe sygefraværet med en dag pr. medarbejder frem mod I forhold til den eksisterende sygefraværs- og trivselsindsats, hvor der primært har været fokus på arbejdspladser med meget højt fravær og dårlig trivsel, vil forvaltningen med projektet optimere indsatsen i forhold til: - at nå ud til de arbejdspladser, som ikke har akutte udfordringer, men hvor forskellige forhold indikerer, at arbejdspladsen bevæger sig i den forkerte retning (f.eks. stigende korttidsfravær, høj personaleomsætning, mange påbud fra Arbejdstilsynet eller et stigende antal arbejdsskader) - hurtigt at kunne identificere og understøtte pressede arbejdspladser, der f.eks. skal igennem en faglig eller organisatiorisk omstilling eller står overfor større effektiviseringskrav - at styrke MED i forhold til at kunne understøtte og facilitere dialogen mellem ledelse og medarbejdere omkring tilrettelæggelsen af det daglige arbejde, trivslen, arbejdsmiljøet, den faglige kvalitet og udvikling. 1.3 FORSLAGETS INDHOLD Projektet skal nedbringe sygefraværet gennem investeringer i lokale indsatser, der understøtter det lokale samarbejde om en mere effektiv løsning af kerneopgaven og hele arbejdspladsens medansvar for kvaliteten i opgaveløsningen samt den fælles trivsel og sikkerhed. De enkelte indsatser på arbejdspladserne tilrettelægges, så de matcher de lokale udfordringer og problematikker, og der tages udgangspunkt i at aktivere det enkelte arbejdsfællesskab i, hvordan ledere og medarbejdere i fællesskab kan finde løsninger til at øge sikkerhed og trivslen på arbejdspladserne samt tage fælles ansvar for at nedbringe sygefraværet. De deltagende arbejdspladser udvælges på baggrund af forskellige parametre såsom udfordringer med højt sygefravær, resultater fra trivselsundersøgelsen 2017, dårlig generel trivsel, specifikke trivselsproblematikker samt mange arbejdsskader og høj personaleomsætning. Aktiviteterne i projektet tager udgangspunkt i to overordnede søjler: Sikkerhed på arbejdspladsen og Styrkede arbejdsfællesskaber og effektiv løsning af kerneopgaven. Søjlerne beskrives nedenfor. Herudover vil Socialforvaltningen i forbindelse med arbejdet med projektet samarbejde på tværs med de øvrige forvaltninger, som også har aktiviteter i forhold til nedbringelse af sygefravær. Side 2 af 5

3 1. Sikkerhed på arbejdspladsen Socialforvaltningen har de seneste år oplevet tragiske tilfælde af vold mod medarbejdere, særligt i socialpsykiatrien. Vold mod forvaltningens medarbejdere er en udfordring på flere arbejdspladser og et område, der er stort fokus på. Samtidig er der en særlig udfordring i forhold til nye medarbejdere, hvor der er en tendens til et højere antal arbejdsulykker inden for det første ansættelsesår set i forhold til ansatte med højere anciennitet. En nedbringelse af antallet af arbejdsskader og ulykker har en positiv effekt på sygefraværet samt de økonomiske og menneskelige omkostninger, der er forbundet ved alvorlige arbejdsskader og ulykker. Projektet afsætter i alt 6,2 mio. kr. til et udvidet arbejde med sikkerheden på de enkelte arbejdspladser. Der afsættes både midler til kompetenceudvikling, f.eks. konfliktforebyggende kurser, samt til kommunikation, dialog og understøttelse af de lokale arbejdspladser ift. håndtering af sikkerhed. Desuden afsættes midler til anlægsinvesteringer til f.eks. sikker indretning af arbejdspladsen. 2. Styrkede arbejdsfællesskaber og effektiv løsning af kerneopgaven Det har en positiv effekt for trivsel, arbejdsmiljø og den faglige kvalitet på den enkelte arbejdsplads, at medarbejderne får mulighed for at have medindflydelse på, hvad de skal arbejde hen imod, og hvordan arbejdet skal løses. Løsningen af kerneopgaven strækker sig udover den enkelte arbejdsplads, og derfor har det stor betydning for den faglige kvalitet i opgaveløsningen, hvordan samarbejdet med andre enheder i og udenfor Socialforvaltningen fungerer. Det skaber frustration hos både medarbejdere og borgere samt en ineffektiv og svingende kvalitet i opgaveløsning, hvis samarbejdet ikke fungerer optimalt. Projektet afsætter 2,6 mio. kr. til at understøtte og facilitere arbejdet med at få styrkede arbejdsfællesskaber og mere effektiv løsning af kerneopgaven. Herunder skal projektet understøtte en øget dialog med de lokale arbejdspladser, som har et afvigende sygefravær, da bl.a. sygefraværet har betydning af løsningen af kerneopgaven. MED-udvalget på den lokale arbejdsplads har en særlig rolle og ansvar for at handle, hvis trivslen blandt medarbejderne og den samlede faglige kvalitet i opgaveløsningen falder. Samtidig er det MED-udvalgets rolle løbende at drøfte og rådgive ledelsen i forhold til at imødegå de udfordringer og krav, som arbejdspladsen møder eller potentielt set kan blive mødt af. Projektet afsætter bl.a. midler til, at MED-udvalgene med udgangspunkt i deres arbejdsplads udfordringer bliver tilbudt forskellige fælles kompetenceudviklingsforløb, hvor de lærer værktøjer og metoder til bedre at kunne håndtere udfordringerne f.eks. kurser i strategisk MED-samarbejde. De tværgående kompetencetilbud vil blandt andet blive udviklet på baggrund af resultaterne fra den igangværende lederundersøgelse af sygefraværsindsatsen i København samt erfaringer fra andre afprøvede MEDuddannelser. 3. Optimeret dataunderstøttelse af lederne og anvendelse af Big Data Socialforvaltningen ønsker at optimere dataunderstøttelse af sygefraværs- og trivselsindsatsen samt sætte tidligere ind overfor arbejdspladser med et uhensigtsmæssigt sygefravær (både korttids- og langtidsfravær), arbejdsmiljø eller trivselsudfordringer. Denne proaktive forebyggelse understøtter dermed to af elementerne i kommunens sygefraværsstrategi 2020 (Tidlig indsats og ordentlig statistik) samt tager udgangspunkt i erfaringer fra tidligere Big Data-projekter i Københavns og andre kommuner. Projektet afsætter 1,3 mio. kr., som primært vil gå til følgende to elementer: 1) Socialforvaltningen ønsker at være mere datadreven og bruge Big Data til at finde mulige årsagssammenhænge, der har indflydelse på, at en arbejdsplads får højt sygefravær. Formålet er at kunne forudsige og forebygge sygefraværet fremadrettet. Socialforvaltningen tager kontakt til arbejdspladser med afvigende sygefravær, dvs. både arbejdspladser med lavt og højt kort- og langtidssygefravær. Formålet er at sætte fokus på udfordringen for arbejdspladser med højt sygefravær og sammen med ledelsen finde frem til mulige tiltag (både indenfor og udenfor projektets to spor) samt at skabe læring fra de arbejdspladser, som har lavt sygefravær. Side 3 af 5

4 1.4 ØKONOMI Effektivisering Effektiviseringerne er fastsat på baggrund af, at det vurderes, at Socialforvaltningens arbejdspladser på baggrund af indsatserne samlet set kan nedbringe sygefraværet med, hvad der svarer til 1,5 dag pr. medarbejder frem mod 2020, og at lønudgiften kan reduceres tilsvarende. Ud fra Økonomiforvaltningens model til udregning af forvaltningernes sygefraværsmåltal, ligger Socialforvaltningen på en samlet 37. plads sammenlignet med de øvrige kommuners. Den politiske målsætning er, at alle Københavns forvaltninger skal ligge i den bedste fjerdedel af kommunerne. Med udgangspunkt i opgørelsen vurderes der at være potentiale for at nedbringe sygefraværet med i alt 1,5 dag pr. medarbejder i Tabel 2. Varige ændringer, service kr p/l Effektiviseringer på arbejdspladser i SOF Varige ændringer totalt, service Investeringer Investeringerne i den styrkede indsats vil udgøre i alt 9,8 mio. kr. i perioden Der forventes følgende udgiftsposter indenfor service (7,8 mio. kr.), jf. tabel 3: - Investeringspulje til sikkerhed på arbejdspladsen (service). Der afsættes både midler til kompetenceudvikling, f.eks. konfliktforebyggende kurser, samt til et større fokus på kommunikation, dialog og understøttelse af de lokale arbejdspladser ift. håndtering af sikkerhed. - Investeringspulje til styrkede arbejdsfællesskaber og effektiv løsning af kerneopgaven. - Optimering af data-understøttelsen af lederne og anvendelse af Big Data, så Socialforvaltningens indsats kan blive mere datadreven. Der forventes følgende udgiftsposter indenfor anlægsinvesteringer (2 mio. Kr.) - Investeringspulje til sikkerhed på arbejdspladsen (anlæg), som dækker tilskud til udgifter forbundet med arbejdspladsernes implementering af sikkerhedstiltag. Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget kr p/l Innovatio I alt ns-pulje (sæt X) Investeringspulje til sikkerhed på arbejdspladsen (service) Investeringspulje til styrkede arbejdsfællesskaber og effektiv løsning af kerneopgaven Optimeret dataunderstøttelse af lederne og anvendelse af Big Data Samlede implementeringsomkostninger Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget kr p/l I alt Samlede anlægsinvesteringer Investeringer totalt, anlæg Side 4 af 5

5 1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET Før sommerferien 2017: Opbygning af projektorganisation samt identifikation af arbejdspladser med afvigende sygefravær Efter sommerferien 2017: Start af indsatser på de identificerede arbejdspladser og data-delprojekt. Efterår 2018: Midtvejsevaluering af projektet og afrapportering til Socialudvalget - udgivelse af spredningskatalog 1 med effektive løsninger Forår 2019: Alle deltagende arbejdspladser er i gang med indsatser Efterår 2019: Evaluering af projektet - udgivelse af spredningskatalog 2 med effektive løsninger 1.6 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE Indholdet i projektets indsatser skal udvikles og formes sammen med forvaltningens ledere og medarbejdere. Socialforvaltningen vil i projektet inddrage andre forvaltninger, bl.a. Børne- og Ungdomsforvaltningen, i forhold til at videndele om de gode indsatser og ideer, som har en effekt på sygefraværet, trivslen og løsningen af kerneopgaven. I den del af projektet, der omhandler Big Data, vil Koncern IT blive inddraget for at afdække mulighederne for data til forudsigelse af højt sygefravær mv. 1.7 FORSLAGETS EFFEKT Forslaget forventes at medføre en øget lokal ansvarstagen, både i arbejdsfællesskabet og MED, i forhold til løsningen af lokale problematikker forbundet med trivsel, arbejdsmiljø og sikkerhed samt reduceret sygefravær. De forskellige indsatser vil løbende blive effektmålt og evalueret, så der skabes viden om, hvilke indsatser der viser den ønskede effekt, så de bedste indsatser kan spredes til andre områder af forvaltningen og kommunen. Samtidig vil erfaringerne fra andre forvaltninger og kommuner blive brugt aktivt til at udvikle de mest effektive løsninger. 1.8 OPFØLGNING Succeskriterium Hvordan måles succeskriteriet Ansvarlig for opfølgning At forvaltningens sygefravær falder, og at der sker en oplevet forbedring af trivslen og arbejdsmiljøet At sygefraværet falder med 1,5 dag i 2020, og at 70 % af deltagende arbejdspladser oplever en forbedring af trivslen målt ved TU. Kontoret for Organisationsud vikling Hvornår gennemføres opfølgningen Løbende 1.9 RISIKOVURDERING Risikoen vurderes til middel. Det er forvaltningens vurdering, at der er en økonomisk risiko forbundet med investeringsforslaget, da der ikke tidligere har været gennemført en lignende proces hverken i forhold til ambitionsniveau eller omfang. En reduktion på 1,5 dag er ambitiøst set i forhold til forvaltningens samlede reduktion i sygefravær de seneste år. Dog vurderer forvaltningen, at det er muligt at realisere den foreslåede reduktion gennem de i projektet foreslåede indsatser. Side 5 af 5

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 1.3 FORSLAGETS INDHOLD BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet Tilsynsindsatsen

Læs mere

1.000 kr p/l Styringsområde

1.000 kr p/l Styringsområde BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ren by med smartere affaldskurve Teknik- og miljøforvaltningen vil nedbringe

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.

Læs mere

1.000 kr p/l Styringsområde Efterspørgselsstyrede overførsler Efterspørgselsstyrede overførsler

1.000 kr p/l Styringsområde Efterspørgselsstyrede overførsler Efterspørgselsstyrede overførsler BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Fastholdelse af sygemeldte på deres hidtidige arbejdsplads ved overgangen

Læs mere

Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring

Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i erhvervslejemål i Kødbyen Investering i istandsættelse af lejemål

Læs mere

Samlet økonomisk påvirkning

Samlet økonomisk påvirkning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af netværkslinjebestilling og fakturering fra Københavns Kommunes

Læs mere

Samlet varig ændring

Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: BU03: Investeringsforslag omstilling af Familie- og ungerådgivningerne

Læs mere

Sprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning

Sprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Sprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning Kompetenceudviklingen

Læs mere

Færre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, Service støtte-kontaktpersoner mv. i SOF

Færre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, Service støtte-kontaktpersoner mv. i SOF BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Helhedsorienteret indsats for de unge I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Overførsl. er(eo) Overførsl. er (EI) Samlet varig ændring

Overførsl. er(eo) Overførsl. er (EI) Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Intensiv jobhjælp til akademikere Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning

Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning INVESTERINGSFORSLAG E Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning Det foreslås

Læs mere

Samlet varig ændring

Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Overdragelse af privat belysning Teknik- og Miljøforvaltningen skal

Læs mere

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til

Læs mere

Varige ændringer Reducering af huslejeudgifter Service Samlet varig ændring

Varige ændringer Reducering af huslejeudgifter Service Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af administrative m2 i områdeforvaltningerne Forslaget omhandler

Læs mere

BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING

BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatiseret postsortering I Økonomiforvaltningen modtages

Læs mere

1000 kr p/l Styringsområde

1000 kr p/l Styringsområde INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering af sagsstyring og sagsbehandling i Koncernservice Forslaget

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Service Anlæg

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Service Anlæg BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Øget produktivitet i håndtering af borgerhenvendelser Mere optimal

Læs mere

1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring

1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Optimering af driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave

Læs mere

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Styringsområde

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Styringsområde BUSINESS CASE Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: En tidlig indsats for borgere med demens En målrettet indsats tidligt i borgerens

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål

Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål Titel på mødet kan skrives i dette felt side 2 Sygefravær er delt i 2 lige store dele: - kort og langt sygefravær Kort sygefravær = max. 28

Læs mere

Samlet varig ændring Service Samlet økonomisk påvirkning

Samlet varig ændring Service Samlet økonomisk påvirkning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Etablering af borgervendt løsning i Børnetandplejen Det foreslås at etablere

Læs mere

BILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER

BILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER BILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER Forslagets titel: Kort resumé: Smart sortering af uarbejdsdygtighedserklæringer Udarbejdelse af uarbejdsdygtighedserklæringer er en forholdsvist

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Arbejdspladsen i fokus investering i arbejdstilrettelæggelse,

Læs mere

BUSINESS CASE Forslagets titel:

BUSINESS CASE Forslagets titel: BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Innovationspuljeforslag - Afprøvning og udvikling af sensorer i samarbejde med virksomheder i SOF og SUF Sensorer

Læs mere

Anlæg 200. Samlet økonomisk påvirkning

Anlæg 200. Samlet økonomisk påvirkning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udskiftning af el-biler med el-cykler i parkeringskontrollen Det foreslås,

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTRATEGI

ARBEJDSMILJØSTRATEGI ARBEJDSMILJØSTRATEGI 2018-2020 ARBEJDSMILJØPOLITIKKENS VISION Vi skaber effektivitet og kvalitet i løsningen af kerneopgaven gennem høj social kapital samt sikre og sunde rammer. 2 Sådan er arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Fælles administration mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning

Fælles administration mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Fælles administration mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Yderligere forslag til effektiviseringer

Yderligere forslag til effektiviseringer Yderligere forslag til effektiviseringer Nedlæggelse af to vicedirektørstillinger og ændring af lønniveau... 2 Udlejning i Kødbyen øget indsats... 5 Tilskud til det Kongelige Teater ingen prisfremskrivning...

Læs mere

BUSINESS CASE Forslagets titel:

BUSINESS CASE Forslagets titel: BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: OPI - Offentlig-privat innovationsprojekt om udvikling af emballage til SUF og BUF Afprøvning af den udbudslov(opi)

Læs mere

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Forslagets titel: Optimering af skolernes kopi, scan og print 2 Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Denne investeringscase omhandler effektivisering

Læs mere

FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: SU20. Effektivisering og styrkelse af SUFs driftsstruktur (fortroligt) Forslaget indebærer en forenkling og effektivisering af Sundheds-

Læs mere

Samlet økonomisk påvirkning

Samlet økonomisk påvirkning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Belysningspakke 2b Belysningspakke 2b er fortsættelsen på Belysningspakke 1

Læs mere

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet

Læs mere

DIALOGVÆRKTØJ KOM I HUS MED SYGEFRAVÆRSOPGAVEN

DIALOGVÆRKTØJ KOM I HUS MED SYGEFRAVÆRSOPGAVEN DIALOGVÆRKTØJ KOM I HUS MED SYGEFRAVÆRSOPGAVEN KRYDS JER FREM TIL ET OVERBLIK OVER JERES SYGEFRAVÆRSARBEJDE Udgiver: Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Koncernservice, Koncern HR Tekst: Arbejdsmiljø

Læs mere

BUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

BUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden BILAG 2 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Selvkørende GPS-styret græsklipperobot pilotprojekt Pilotprojekt: KFF ønsker at afprøve

Læs mere

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud BILAG 1 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud Forslaget indeholder

Læs mere

BILAG 1. ØGET AUTOMATISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER I

BILAG 1. ØGET AUTOMATISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER I BILAG 1. ØGET AUTOMATISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER I KONCERNSERVICE Forslagets titel: Kort resumé: Øget automatisering af administrative processer i Koncernservice Koncernservice har identificeret

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af arbejdet med pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV) Psykologerne binder stadig

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ændret tilrettelæggelse af undervisningen mv. på Center for Specialundervisning for Voksne Det foreslås

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Øget forældrebetaling på skolemad Det foreslås at hæve forældrebetalingen på skolemadsordningen

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde 2016/

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde 2016/ BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Samlet varig ændring

Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Den datadrevne organisation grundinvestering i tidligere indsats

Læs mere

Varige ændringer Automatisering af serviceaftaler Service Webløsning til ind- og fraflytningsrapporter

Varige ændringer Automatisering af serviceaftaler Service Webløsning til ind- og fraflytningsrapporter INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering og systemunderstøttelse af processer for betaling og registrering

Læs mere

Byggeri København Kultur- og Fritidsforvaltningen

Byggeri København Kultur- og Fritidsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Forslagsstiller: Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet Etableringen af en Myndighedsportal vil give en mere sammenhængende

Læs mere

Anlæg Anlæg 400. Anlæg

Anlæg Anlæg 400. Anlæg BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Tidligere opdagelse og stop af udbetaling af uberettigede ydelser

Læs mere

Redegørelsesskema for den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge medarbejdernes gennemsnitlige

Redegørelsesskema for den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge medarbejdernes gennemsnitlige N O T A T Marts 2018 Redegørelsesskema for den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet J.nr. 2018-579 Center for Arbejdsliv (I) Kommune:

Læs mere

1.000 kr p/l Styringsområde

1.000 kr p/l Styringsområde BUSINESS CASE Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Styrket faglighed og udvikling af udrednings- og rehabiliteringsforløb Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Ansøgning til innovationspuljen Fra løntilskud til fremtidens medarbejder

Ansøgning til innovationspuljen Fra løntilskud til fremtidens medarbejder Ansøgning til innovationspuljen Fra løntilskud til fremtidens medarbejder Bilag 1 Forslagets titel: Kort resumé: Fra løntilskud til fremtidens medarbejder - Udvikling af fremtidens arbejdsopgaver gennem

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Kvalificér idéen OPGAVEBOG TIL IDÉEJER GEVINSTREALISERING I KØBENHAVNS KOMMUNE MIN IDÉ

Kvalificér idéen OPGAVEBOG TIL IDÉEJER GEVINSTREALISERING I KØBENHAVNS KOMMUNE MIN IDÉ Kvalificér idéen OPGAVEBOG TIL IDÉEJER GEVINSTREALISERING I KØBENHAVNS KOMMUNE MIN IDÉ TITEL: HVAD? HVORDAN? HVORFOR? Gevinstspillet hjælper udvikling og drift med at samarbejde om at kvalificere projektidéen.

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Varige ændringer Opsigelse af lejemål i Hvidovre Service Reduktion i driftsudgifter (vand, varme, el, vedligehold

Varige ændringer Opsigelse af lejemål i Hvidovre Service Reduktion i driftsudgifter (vand, varme, el, vedligehold BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: BC21 Opførelse af gartneri i Valbyparken Der opføres et nyt gartneri i Valbyparken som erstatning

Læs mere

Skærpet og udvidet handleplan for nuværende og fremadrettede indsatser for at forebygge og nedbringe sygefraværet i SUF

Skærpet og udvidet handleplan for nuværende og fremadrettede indsatser for at forebygge og nedbringe sygefraværet i SUF December 2016 Bilag til udvalgsmøde i Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 19. januar Skærpet og udvidet handleplan for nuværende og fremadrettede indsatser for at forebygge og nedbringe sygefraværet i SUF

Læs mere

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

SYGEFRAVÆRSSTRATEGI 2020

SYGEFRAVÆRSSTRATEGI 2020 SYGEFRAVÆRSSTRATEGI 2020 - BEDRE FÆLLES FOREBYGGELSE OG PROFESSIONALISERING TVÆRGÅENDE TILTAG I KØBENHAVNS KOMMUNE Forslag til ØU-mødet 3.10.2017 - version 27. juni 2017 1. RAMMEN... 1 2. BEDRE FÆLLES

Læs mere

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i lavere sagsstammer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

1.3 FORSLAGETS INDHOLD Det samlede effektiviseringsforslag for sundhedsplejen består af 3 dele.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD Det samlede effektiviseringsforslag for sundhedsplejen består af 3 dele. Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvikling og omlægning af sundhedsplejens tilbud Det foreslås at effektivisere på sundhedsplejens tilbud til skoler, dagtilbud

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Øget forældrebetaling på fritidsinstitutioner Forældrebetalingen skal øges for fritidsinstitutionerne for de 6-9 årige i København, så den kommer

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Digitalisering af tælleproceser Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at afsøge mulighederne i teknologier,

Læs mere

1.000 kr p/l Styringsområde

1.000 kr p/l Styringsområde BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Pilotprojekt vedr. helhedsorienteret indsats for udsatte familier Den

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Tidlig indsats for de 0-2-årige Børne- og Ungdomsforvaltningen

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Fælles materielstyring En samlet og koordineret indsats for kommunens

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse arbejdsmiljø københavn Guide til en god trivselsundersøgelse Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 4 Sørg for at forankre arbejdet med trivselsundersøgelsen...

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Sunde medarbejdere der trives, er et aktiv for enhver arbejdsplads

Sunde medarbejdere der trives, er et aktiv for enhver arbejdsplads Strategiplan for MED og arbejdsmiljø 2018-2020 Sunde medarbejdere der trives, er et aktiv for enhver arbejdsplads Indhold Baggrund og formål... 3 MED og arbejdsmiljøarbejdet mod 2020... 4 Styrket psykiske

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Innovation af digital selvbetjening i København Københavns Kommunes selvbetjeningsløsninger

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Tidlig indsats 0-6 år Investering i tidlig indsats for børn i alderen 0-6 år handler om, at

Læs mere

Indsatsen består af en række tiltag, som skal bidrage til at nedbringe sygefraværet i Odense Kommunes.

Indsatsen består af en række tiltag, som skal bidrage til at nedbringe sygefraværet i Odense Kommunes. Sygefravær Indsatsen består af en række tiltag, som skal bidrage til at nedbringe sygefraværet i Odense Kommunes. Nøgletal og indikatorer Økonomisk effektmål År 2012 2013 2014 2015 Kr. 2012-pl 37.028.000

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Intelligent anbefalingssystem til beskæftigelsesindsatsen - indsatser med højere

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

HR Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet. Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet Brønderslev Kommune Udarbejdet forår 2017

HR Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet. Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet Brønderslev Kommune Udarbejdet forår 2017 Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet 2017-2020 Brønderslev Kommune Udarbejdet forår 2017 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Formål 4 Processen indtil nu 5 Beskrivelse af Fokusområderne 6 Bilag 1 Inspirationsskema

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive og negative

Læs mere

Forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer for 2017

Forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer for 2017 Forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer for 2017 Øget udlejning i Kødbyen... 2 Ny økonomistyrings-model for Rådhuset... 5 Reduktion af lokaludvalgenes puljemidler... 7 Afskaffelse af massageordning

Læs mere

Varige ændringer Service Indsats Samlet varig ændring

Varige ændringer Service Indsats Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Nyt Jobcenter på Ottiliavej Kort resumé: Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen samler i foråret 2019 sine aktiviteter fra 8 nuværende adresser i ét nyt domicil

Læs mere

Omdanne Fisketorvets havnebad til badezone

Omdanne Fisketorvets havnebad til badezone INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Omdanne Fisketorvets havnebad til badezone Ved at nedtage Havnebadet Fisketorvet

Læs mere

Strategi for sygefravær

Strategi for sygefravær Personalepolitik Strategi for sygefravær 2013-2016 September 2012 Formål Esbjerg Kommunes sygefraværsstrategi har som formål at understøtte den overordnede personalepolitiks mål om at tage vare på kommunens

Læs mere

Politik for forebyggelse og håndtering af sygefravær

Politik for forebyggelse og håndtering af sygefravær Politik for forebyggelse og håndtering af sygefravær 10 1 Politik for forebyggelse og håndtering af sygefravær i Høje-Taastrup Kommune Udgangspunktet for politikken er, at når man er syg, skal man være

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisk jobmatch i beskæftigelsesindsatsen Koncern IT (KIT) og Beskæftigelses-

Læs mere

Samlet økonomisk påvirkning

Samlet økonomisk påvirkning BUSINESS CASE Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Assisteret p-dialyse i borgers hjem En gruppe borgere med livsvarigt nyresvigt

Læs mere

Til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Sagsnr

Til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen Bilag 11. Rettelsesblad for dagsordenspunkt x på Økonomiudvalgets møde den 12. april

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem

Læs mere

Varige ændringer Bortfaldne lønomkostninger Service Server-besparelse (licenser, datacenteraftryk)

Varige ændringer Bortfaldne lønomkostninger Service Server-besparelse (licenser, datacenteraftryk) INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes

Læs mere

I2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde

I2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: I2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde Flere og flere borgere lider

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

BUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser. 2. Baggrund og formål

BUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser. 2. Baggrund og formål BILAG 2 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV02 - Online støtte i hjemmevejledning og bostøtte til

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at:

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at: Det er besluttet, at Varde Kommune medio 2017 skal have nedbragt det samlede fravær med 1%. Det samlede mål nås ved, at alle arbejdspladser nedbringer deres fravær mest muligt. Som leder er det din opgave

Læs mere

Orientering om Socialtilsynets afgørelse om skærpet tilsyn og påbud for botilbuddet Strandviben

Orientering om Socialtilsynets afgørelse om skærpet tilsyn og påbud for botilbuddet Strandviben KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Socialtilsynets afgørelse om skærpet tilsyn og påbud for botilbuddet Strandviben Socialtilsyn Hovedstaden

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

A R B E J D S M IL J Ø P L A N

A R B E J D S M IL J Ø P L A N ARBEJDSMILJØPLAN 2018 ARBEJDSMILJØPLAN 2018 Region Nordjyllands fokusområder definerer de vigtigste strategiske områder i 2018: Fem fokusområder for sundhedsområdet, ét for Regional Udvikling, ét for Specialsektoren

Læs mere

Bilag 1: Handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet i 2007

Bilag 1: Handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet i 2007 Dato: 18-04-2007 Sagsnr.: 2007-5653 Dok.nr.: 2007-57707 Bilag 1: Handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet i 2007 Sygefraværsstatikken for hele 2006 viser, at sygefraværet i forvaltningen ligger på

Læs mere

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale

Læs mere