09/ Efter høring. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "09/647298 Efter høring. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser"

Transkript

1 09/ Efter høring Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 1

2 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund Reglerne indtil 31. december Reglerne fra og med 1. januar Momsvejledning og konteringsvejledning Generelt om reglerne for momspligt og momsfradrag Fuld momspligt ved salg Ingen momspligt ved salg Momsfradrag Momspligtig salg Fradragsberettiget indkøb Menighedsrådets salg/aktiviteter momspligt eller ej Kirkelige handlinger og ritualer Kirkeblad Handel menighedsråd imellem Avlsgård og forpagtning Momsregistrering og momsafregning Menighedsrådets momsfradrag Fuldt momsfradrag Intet momsfradrag Delvis momsfradrag Metode A Metode B Metode C Særligt om bygninger og kirkegårdsanlæg Kirkegård uden tilknyttet kirke eller kapel Kirkegård med tilknyttet kapel uden tilknyttet kirke Kirke uden tilknyttet kirkegård Kirke med tilknyttet kirkegård Andre bygninger Jagt og fiskeriret Momsreguleringsforpligtelse

3 5. Momshåndtering i praksis Metode A kirkekasser uden tilhørende kirkegård Metode A til kirkeblade Metode B kirkekasse med kirkegårdsdrift Metode C - Beregning kirke/kirkegård Delvis momsfradrag Beregning af moms vedr. gravstedskapitaler Bilag 1: Oversigt over anvendte og relevante lovparagraffer i momsloven

4 1. Baggrund 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009 Momsreglerne for menighedsråd vil indtil udgangen af 2009 være omfattet af den nuværende aftale mellem Skatteministeriet og Kirkeministeriet. Aftalen betyder, at et menighedsråds momsregnskab især hvad angår momsfradrag ikke svarer til andre momsregistrerede virksomheders regnskab, men opgøres efter en forenklet metode. Endvidere indeholder den gældende aftale særlige regler for afregning af salgsmoms vedrørende betaling af vedligeholdelse af gravsteder mv. Disse regler ændres fra 1. januar Reglerne fra og med 1. januar 2010 SKAT har ophævet de særlige forenklede regler for menighedsråd fra og med 1. januar Fra denne dato skal et menighedsråds momsregnskab svare til alle andre danske virksomheders. Momslovens generelle regler skal derfor anvendes ved menighedsrådenes opgørelse af momsfradraget. SKAT har den 26. juni 2009 udsendt en skattemeddelelse (SKM SKAT) vedrørende Moms kirkeog kirkegårdsdrift i Folkekirken, og denne vejledning er et supplement hertil. Den største ændring er, at der fra 1. januar 2010 ikke længere skal betales moms af renteindtægten af gravstedskapitalen. Der skal i stedet opkræves moms på fakturaen vedrørende ren- og vedligeholdelse af gravstedet. Menighedsrådene har ansvaret for at få reguleret gebyrerne på ren- og vedligeholdelse i henhold til de nye momsregler (se kapitel 5.6). Endvidere indebærer reglerne, at menighedsrådene skal betale moms af alle momspligtige indtægter samt fradrage moms på udgifterne. I lighed med gældende regler skal den momspligtige omsætning overstige kr. inden for en 12 måneders periode, før meninghedsrådet skal lade sig momsregisterere. Der er i bilag 1 udarbejdet en oversigt over anvendte og relevante lovparagrafer i momsloven Momsvejledning og konteringsvejledning Kirkeministeriet har udarbejdet denne momsvejledning, som beskriver, hvordan momsen skal håndteres i Desuden bliver det e beskrevet i konteringsvejledningen, hvordan de enkelte konti skal håndteres momsmæssigt for Spørgsmål skal rettes til provstirevisor og eventuelt det regionale skattecentrer. 2. Generelt om reglerne for momspligt og momsfradrag 2.1. Fuld momspligt ved salg Efter den danske momslov er al erhvervsmæssig omsætning af varer og tjenesteydelser momspligtig. Der findes en række fritagelser, hvor der alligevel ikke skal opkræves moms (se nedenfor afsnit 2.2.), men 4

5 disse fritagelser skal bruges mindst muligt, og kun hvis et salg af en vare eller ydelse er udtrykkeligt nævnt i en fritagelse, skal der ikke opkræves moms. Når menighedsrådet således sælger en vare, skal der i udgangspunktet betales moms af indtægten. Salg af træ er momspligtig på linie med salg af blomster m.m. på kirkegårde og indgår som en del af den momspligtige omsætning Ingen momspligt ved salg Visse varer og tjenesteydelser er imidlertid fritaget for moms, f.eks. læge- og tandlægebehandling, skoleundervisning, taxakørsel samt kirkelige handlinger. herunder ydelser i direkte tilknytning til bisættelser. Fritagelserne er obligatoriske, d.v.s., at man ikke kan vælge at lægge moms på sit salg, når salget er omfattet af en fritagelse. En læge kan f.eks. ikke vælge at opkræve moms af sine behandlinger. Udfører man en aktivitet, der er fritaget for moms, hvorved forstås levering af varer/ydelser uden at der modtages betaling herfor, kan momsen på de tilknyttede indkøb ikke fradrages Momsfradrag Momspligtig salg En virksomhed kan sagtens have visse salg, som er momspligtige, andre salg som er momsfrie og endelig gratis aktiviteter uden opkrævning af salgspris. Når man udfører et momspligtigt salg, opnår man ret til fradrag for moms på omkostninger, som er knyttet til salget. Det kan f.eks. være momsen på købet af den vare, som man har solgt videre med tillæg af moms, men også momsen på virksomhedens generelle driftsomkostninger, som f.eks. varme, el og telefon, kan fradrages. Fradraget sker ved, at virksomheden i sin momsangivelse fratrækker momsen på sine indkøb i den moms, den har opkrævet på sit salg. Indkøb til afholdelse af en kirkekoncert f.eks. blomster og lys kan således fradrages helt, hvis der er momspligtige entréindtægter. Hvis købsmomsen er større end salgsmomsen, f.eks. hvis man har haft en stor udgift på reparation af sin bygning, vil differencen blive udbetalt af SKAT. Når man udfører et momsfrit salg, d.v.s. udfører en aktivitet der er fritaget for moms, kan momsen på de tilknyttede indkøb ikke fradrages, og omkostningen til moms på købet må altså dækkes ved at fastsætte prisen på sit salg, så der tages højde for momsomkostningen. Det samme gælder for kirkelige handlinger, hvor man i beregningen af ligningsbeløbet, som menighedsrådet skal modtage bør indregne den moms, der ikke kan trækkes fra. Man skal være opmærksom på, at momsfritagelsen for en given aktivitet kun gælder for den, som rent faktisk udfører aktiviteten i eget navn. Underleverandører, der præsterer en andel af ydelsen efter aftale, skal opkræve moms af honoraret, med mindre underleverancen i sig selv er fritaget. 5

6 Fradragsberettiget indkøb De direkte tilknyttede indkøb giver henholdsvis ret til fuldt og intet momsfradrag, men der findes en række omkostninger, som afholdes af virksomheden af hensyn til den daglige drift, og som ikke knytter sig direkte til enten det momspligtige eller det momsfrie salg. Disse omkostninger benævnes fællesomkostninger og er f.eks. el, vand, varme, telefon, regnskabsassistance og reparation/vedligeholdelse af virksomhedens lokaler. Da omkostningerne både vedrører de momspligtige og de momsfrie salg, kan momsen på omkostningerne ikke fradrages fuldt ud. Der skal derimod opgøres en såkaldt delvis fradragsret for momsen på fællesomkostningerne. Momsloven tillader som udgangspunkt kun én metode til opgørelsen af den delvise fradragsret, nemlig forholdet mellem den del af salget, der er momspligtig og det samlede salg. Kun i tilfælde, hvor der ikke er en omsætning, som omkostningen relaterer sig til, skal der udøves et konkret skøn om den andel af omkostningen, som vedrører disse aktiviteter. Dette er f.eks. tilfældet, når man har afholdt gratis aktiviteter. Her anvendes et skøn over størrelsen af trækket på fællesomkostningerne. Visse virksomheder, som f.eks. menighedsråd, skal altså både udøve et skøn over fradragsretten og udregne en delvis momsfradragsprocent for de samme omkostninger (se afsnit 4.3). 3. Menighedsrådets salg/aktiviteter momspligt eller ej Der er her en gennemgang af de enkelte aktiviteter, der kan udføres af et menighedsråd med fokus på den momsmæssige behandling af disse. Er der kirkegård? Nej Koncerter og /eller indtægtsdækket virksomhed Nej Stop Ingen moms Ja Ja Omsætning af alle momspligtige aktiviteter over kr. Nej Stop Ingen moms Omsætning af momspligtige aktiviteter over kr. Nej Stop Ingen moms Ja Ja Momsregnskab og afregning af moms Momsregnskab og afregning af moms 6

7 Det første der skal afgøres er, om menighedsrådet har momspligt. Dette er illustreret i nedenstående figur. Hvis menighedsrådet har en momspligtig indtægt på under kr., kan den vælge at lade sig momsregistrere. Er den momspligtige indtægt over kr., er det et krav, at menighedsrådet bliver momsregistreret. Ligningsbeløbet indgår ikke som en del af den momspligtige indtægt. Hvis menighedsrådets momspligtige omsætning er under kr., og menighedsrådet ikke er momsregistreret, skal der ikke være moms på de fakturaer, som menighedsrådet udsteder. Menighedsrådet skal dog alligevel hvert år opgøre de momspligtige indtægter for at kunne bevise, at omsætningen er under kr., og der dermed ikke er et krav om momsregistrering. Momspligtige aktiviteter kan bl.a. være vedligeholdelse af gravsteder og kirkekoncerter Kirkelige handlinger og ritualer Kirkelige handlinger som gudstjeneste, dåb, bisættelse, konfirmation og bryllup anses momsmæssigt for at være en gratis ydelse, da der ikke direkte betales for disse aktiviteter. Den omstændighed at menighedsrådet får dækket udgifterne via ligningsbeløbene ændrer ikke herpå. Hvis menighedsrådet udelukkende udfører kirkelige handlinger, skal menighedsrådet ikke momsregistreres, hvorfor de efterfølgende afsnit ikke er relevante for menighedsrådets regnskabsførelse. Menighedsrådet kan bestemme, at der skal tages betaling for nogle af de kirkelige handlinger. F.eks. kan et par, som ikke har bopæl eller anden tilknytning til sognet modtage kirkelig betjening i kirken, hvis præsten vurdere dette efter 7 i Medlemskabsloven. Menighedsrådet kan da tage betaling for den kirkelige handling. Betalingen skal være uden moms, da der er tale om en kirkelig handling Aktiviteter i tilknytning til bisættelser/begravelser Mange tjenesteydelser som et menighedsråd kan sælge i forbindelse med bisættelser/begravelser, er fritaget for moms og giver således ikke ret til momsfradrag for tilknyttede indkøb. Menighedsrådet skal derfor ikke momsregistreres, medmindre den momspligtige omsætning altså overstiger kr. (årligt). Momsfritagelsen omfatter alene salg af ydelser. Salg af fysiske varer f.eks. lys og blomster i kirke/kapel er momspligtigt. Ydelser, som et menighedsråd skal sælge uden moms i tilknytning til begravelser/bisættelser omfatter bl.a. - erhvervelse af brugsret til gravsteder, - udlejning af kapeller, - klokkeringning og orgelspil samt anden musik og sang i kapeller, - ligbrænding, gravning og tilkastning af grave, nedsætning af urner, flytning af kister og urner. Ydelser som menighedsrådet udfører i medfør af sin status som begravelsesmyndighed, f.eks. udstedelse af gravstedsbreve, er også momsfrie, idet denne type aktiviteter sidestilles med gratis ydelser. Som eksempel kan nævnes, at en entreprenørs bistand med gravning af grave på kirkegården også skal ske uden moms, da det er selve gravearbejdet, som er momsfrit. Til gengæld skal den samme entreprenørs bistand med 7

8 reparation af kirkegårdsmuren tillægges moms, fordi dette arbejde ikke sker i forbindelse med en konkret bisættelse/begravelse. Andre tjenesteydelser, som menighedsrådet måtte sælge i tilknytning til bisættelser/begravelser, er på samme måde som salget af varer momspligtige. Som følge heraf vil de fleste menighedsråd have momspligtige indtægter, og vil derfor skulle momsregistreres, hvis den momspligtige omsætning overstiger kr. (årligt) Ren- og vedligeholdelse af gravsteder Ren- og vedligeholdelse af gravsteder samt andre arbejdsydelser i tilknytning til gravstederne, er momspligtige. Fra 1. januar 2010 skal der afregnes moms, når aftalen med brugeren af gravsted indgås. Hvis en aftale forlænges ved udløb, skal momsen vedrørende forlængelsesperioden afregnes, når aftalen om forlængelse indgås. I praksis vil det være faktureringstidspunktet, som er afgørende for afregning af moms. Fra 1. januar 2010 skal der ikke længere betales moms af renten på gravstedskapitalen, heller ikke af den del af gravstedskapitalen, der er fra før 1. januar Kirkekoncerter, herunder udlejning af menighedsrådets bygninger Entréindtægter, som menighedsrådet modtager ved afholdelse af kirkekoncerter eller andre musikarrangementer i kirken eller i andre af menighedsrådets bygninger, er som regel momspligtige. Det betyder, at man skal kræve moms af billetprisen og kan fradrage momsen ved de udgifter, der er knyttet til kirkekoncerten. Menighedsrådet kan dog få momsfritagelse for indtægterne, hvis menighedsrådet på forhånd har fået tilladelse af SKAT til donering af arrangementets overskud til almennyttige eller almenvelgørende formål, f.eks. til Mission Afrika eller Kirkens Korshær. Har menighedsrådet ikke fået SKATs forhåndstilladelse, er billetindtægterne momspligtige, selvom beløbet doneres til de nævnte formål. Kravene for en momsfritagelse vedrørende ovennævnte arrangementer er: At overskuddet fra arrangementet udelukkende går til almennyttige/almen velgørende formål. At salg i forbindelse med arrangementet sker for menighedsrådets regning og risiko. At menighedsrådet ikke er momsregisteret for salg af tilsvarende varer og ydelser. At der kun afholdes 1 månedligt arrangement af indtil 3 dages varighed, eller 2 årlige arrangementer af indtil 8 dages varighed eller 1 årligt arrangement af indtil 14 dages varighed. Der kan maksimalt opnås tilladelse til 12 arrangementer årligt. Menighedsrådet skal inden arrangementet afholdes indsende blanket (som findes på SKAT s hjemmeside) til Skattecenter Bornholm. Hvis der arrangeres rundvisninger i kirken mod betaling, eller der opkræves entre ved besøg i tårn, krypt eller lignende, er denne indtægt momsfri, idet disse aktiviteter i.h.t. til momsloven, anses for kulturelle aktiviteter. Udlejning af menighedsrådets bygninger til aktiviteterne, som er nævnt i dette afsnit er fritaget for moms. 8

9 Menighedsrådet har dog mulighed for frivilligt at lade sig registrere for udlejning af ejendom til erhvervsmæssige formål. Dette gør lejen momspligtig. Overskud fra koncerter må godt anvendes af menighedsplejen Kirkeblad Der er for kirkeblad mulighed for at få delvis afløftning af momsen for de momspligtige indtægter vedrørende annoncer. Dette kan ske efter metode A, som er beskrevet i afsnit 4.3.1og afsnit 5.2. En metode til at skønne over fradragsretten er, at beregne annonce millimeterne i bladet Handel menighedsråd imellem Hvis et menighedsråd yder bistand til et andet menighedsråd, f.eks. ved drift af kirkegården, udlejning af maskiner eller sekretærbistand, er det beløb, som opkræves for bistanden, momsfrit Avlsgård og forpagtning Der er i udgangspunktet ikke moms på udleje af ejendom. Der er dog mulighed for momsfradrag ved at få udarbejdet en frivillig registrering hos SKAT af de bygninger, som anvendes til erhvervsmæssige formål. Det skal desuden af kontrakten fremgå, at der lægges 25 % moms til lejen Momsregistrering og momsafregning Som tidligere nævnt skal menighedsrådet lade sig momsregistrere, hvis den momspligtige omsætning inden for en 12 måneders periode overstiger kr. Ligningsbeløb regnes ikke som indtægt. Som udgangspunkt vil SKAT pålægge menighedsrådet at afregne moms kvartalsvis, men det er også muligt kun at skulle afregne moms halvårligt, hvis den årlige momspligtige omsætning udgør under kr., hvilket vil omfatte de fleste menighedsråd. De fleste menighedsråd har en momspligtig omsætning mellem kr. og kr. De skal derfor afregne moms halvårligt. Den omstændighed at menighedsrådet har flere forskellige momspligtige aktiviteter medfører ikke, at hver enkelt aktivitet skal selvstændig momsregistreres. Kun i særlige tilfælde vil det være en fordel, at lade de enkelte aktiviteter momsregistrere hver for sig. SKAT skal i så fald give tilladelse hertil. Dette indebærer, at kirkegården ofte indgår som en del af kirkekassen. Da de ofte har samme momsnummer, skal momsen for kirkegården afregnes sammen med kirkekassens moms. 4. Menighedsrådets momsfradrag 4.1. Fuldt momsfradrag Momsen på indkøb, som udelukkende anvendes til momspligtigt salg, kan fradrages fuldt ud. Dette gælder f.eks. indkøb til videresalg af ekstra lys og blomster til udsmykning samt kaffe og brød. Det anbefales, at der allerede på indkøbstidspunktet foretages en opdeling af købsfakturaren i varer, som er indkøbt til videresalg, til kirkelige handlinger og andre aktiviteter (fællesomkostning). 9

10 4.2. Intet momsfradrag Momsen på indkøb, som udelukkende anvendes til kirkelige handlinger kan ikke fradrages. Hvis varer eller ydelser udleveres gratis af menighedsrådet, kan momsen på de tilknyttede indkøb ikke fradrages, heller ikke selvom der skulle have været betalt moms af en eventuel købspris Delvis momsfradrag I denne vejledning vises en række eksempler på udregninger af den delvise fradragsret i et menighedsråd, men det skal understreges, at disse eksempler kun er medtaget af pædagogiske årsager. Det er det enkelte menighedsråd, som ud fra egne forhold i samarbejde med revisor og det regionale skattecenter skal beregne sit eget momsfradrag hvert år. Det skal også understreges, at størrelsen af momsfradraget sagtens kan variere fra år til år, og at menighedsrådet derfor ikke uden videre kan anvende et fast fradrag, selvom en sådan metode af forenklingsmæssige årsager kan virke attraktiv. Som udgangspunkt for fastlæggelsen af skønnet over årets momsfradrag kan menighedsrådet f.eks. se på udregningen af prisen på erhvervelsen af brugsret til gravsteder samt prisen på vedligeholdelsen heraf. I denne udregning indgår både areal og timefordeling på de forskellige aktiviteter. Hvis menighedsrådet finder, at denne fordeling ikke giver et retvisende billede af året ressourceforbrug på de forskellige aktiviteter, kan menighedsrådets basere sit skøn på andre forhold. Beregningen af menighedsrådets delvise momsfradrag følger de nedenstående principper. I denne vejledning bruges udtrykkene metode A, metode B og metode C om de forskellige metoder til beregning af momsfradraget. Disse benævnelser anvendes kun i denne vejledning og fremgår ikke af SKATs materiale om momsfradrag Metode A Først skal den andel af omkostningerne, som menighedsrådet har brugt til de gratis aktiviteter (kirkelige handlinger), udtages. Dette sker på basis af et skøn over forbruget (metode A). Se eksempel i afsnit 5.2. Det er vanskeligt at give retningslinier for fastlæggelsen af dette skøn, og menighedsrådet må se på årets mængde af aktiviteter og holde de gratis aktiviteter op mod den samlede mængde. Hvis menighedsrådet f.eks. har haft moms på fællesomkostninger på kr., og det skønnes, at 50 % af omkostningerne vedrører de gratis aktiviteter, kan 50 % af de kr. i købsmoms ikke fradrages Metode B Dernæst skal menighedsrådet til brug for fastsættelse af momsrefusionen beregne sin delvise fradragsprocent på grundlag af omsætningsfordelingen, dvs. momspligtigt salg i forhold til den samlede momspligtige/momsfrie omsætning (metode B). Hvis menighedsrådets delvise fradragsret for året er udregnet til 20 %, er det denne andel af købsmomsen vedrørende de omkostninger, som kan henføres hertil på de resterende kr , der kan fradrages som købsmoms. Se eksempel i afsnit Metode C Endelig skal menighedsrådet kombinere metode A og metode B (metode C), når momsfradraget skal opgøres for de omkostninger, der både har været brugt til gratis aktiviteter og til omsætning, f.eks. rengøring og opvarmning af kirkerummet, når der i et givet år både har været foretaget almindelige 10

11 kirkelige handlinger, kirkekoncerter og momsfrie bisættelser/begravelser fra kirken. Se eksempel i afsnit Særligt om bygninger og kirkegårdsanlæg Reglerne om momsfradrag for reparations- og vedligeholdelsesomkostninger på menighedsrådets bygninger og kirkegårdsanlæg følger i princippet samme regler som ovenfor, men der kan være forskelle i benyttelsen af de enkelte bygninger/anlæg til momspligtige, momsfrie og gratis aktiviteter. For hver bygning må menighedsrådet derfor lave en separat vurdering af bygningens/anlæggets konkrete anvendelse i det enkelte regnskabsår. Selve kirkerummet, kapel og eventuelt krematorium vil i almindelighed blive anset for at blive anvendt til momsfrie eller gratis kirkelige handlinger, og fradragsandelen for disse bygninger må forventes at være 0. Har der været afholdt momspligtige koncerter eller lignende i en eller flere af bygningerne, kan menighedsrådet dog fradrage en andel af momsen ud fra et skøn (metode A) for hver bygnings momsmæssige anvendelse. Mandskabs- og redskabsbygninger samt kirkegårdsanlæg vil i almindelighed blive anset for at blive brugt til momsfrie kirkelige handlinger og til momspligtig vedligeholdelse af gravsteder. Derfor vil der være en delvis fradragsret for disse bygninger/anlæg, fastsat ud fra et skøn (metode A). F.eks. kan en reparation af taget på kirken skønnes til at medføre en fradragsret på 1 %, idet der har været afholdt en enkelt kirkekoncert med momspligtige entreindtægter. I samme regnskabsår udskiftes alle vinduer i redskabsbygningen, og her skønnes fradragsretten udfra, hvor meget af kirkens areal der anvendes til kirkelige formål, og hvor meget af arealet, der anvendes til kirkegård. Se afsnit 5.4. Nedenfor beskrives en række konkrete eksempler på de momsmæssige forhold i de forskellige former for fast ejendom, som et menighedsråd kan disponere over: Kirkegård uden tilknyttet kirke eller kapel Som hovedregel vil en kirkegård uden tilknyttet kirke eller kapel i stort omfang blive anvendt til momspligtige aktiviteter (vedligeholdelse af gravsteder) samt momsfrie indtægter (erhvervelse af brugsretten til gravstedet). Hvis kirkegården ikke anvendes til andre former for kirkelige handlinger, er der ingen gratis aktiviteter knyttet til kirkegården. Fradragsretten for moms vedrørende kirkegårdens generelle drift (herunder f.eks. genetablering af stensætning omkring kirkegården) skal derfor opgøres efter metode B (omsætningsfordeling). Tilsvarende gælder for eventuelle mandskabs- eller redskabsbygninger, der ligger i forbindelse med kirkegården Kirkegård med tilknyttet kapel uden tilknyttet kirke Som omtalt i afsnit vil en kirkegård uden tilknyttet kirke, men med tilknyttet kapel i stort omfang blive anvendt til momspligtige aktiviteter (vedligeholdelse af gravsteder) samt momsfrie indtægter (erhvervelse af brugsretten til gravstedet). Hvis kirkegården ikke anvendes til andre former for kirkelige handlinger end dem som udføres i kapellet, er der ingen yderligere gratis aktiviteter knyttet til kirkegården, og fradragsretten for moms vedrørende kirkegårdens generelle drift skal derfor opgøres efter metode B (omsætningsfordeling). Formandskabs- eller redskabsbygninger, der ligger i forbindelse med kirkegården skal anvendes metode B (beskrevet i afsnit 4.3.2) 11

12 Kirke uden tilknyttet kirkegård En kirke uden tilknyttet kirkegård anses for i al overvejende grad at blive anvendt til momsfri eller gratis kirkelige handlinger, og dermed vil udgangspunktet være, at der ikke er fradragsret for moms på den løbende vedligeholdelse af kirkebygningen. Hvis kirkebygningen bruges til momspligtige aktiviteter, f.eks. koncerter, kan der foretages et delvist momsfradrag for de løbende vedligeholdelsesomkostninger opgjort i henhold til metode C (skøn og omsætningsfordeling) Kirke med tilknyttet kirkegård Aktiviteterne i en kirke med tilknyttet kirkegård vil som hovedregel både være gratis aktiviteter (almindelige kirkelige handlinger) og aktiviteter mod opkrævning af vederlag (momsfri og momspligtige aktiviteter). Dermed er moms på vedligeholdelse af såvel kirkebygning som eventuelle mandskabs- eller redskabsbygninger omfattet af metode C (skøn og omsætningsfordeling). Man skal dog være opmærksom på, at mandskabs- eller redskabsrum som hovedregel giver ret til et større momsfradrag end selve kirkerummet, da disse bygninger anvendes i forbindelse med den løbende vedligeholdelse af gravstederne på kirkegården Andre bygninger Der er ingen fradragsret for momsen vedrørende udgifter til drift og vedligeholdelse af sognegård og kirkekontor, med mindre der foregår indtægtsdækket virksomhed eller er koncerter, hvor der opkræves moms. For præstebolig og funktionærbolig er der ingen fradrag for moms, da denne type bygninger er opført med bolig som formål. Der kan dog blive tale om fradrag, hvis præsteboligen og kirkekontoret ligger i samme bygning. Dette kan ske ved, at man konterer omkostninger til vedligeholdelse af præstebolig og kirkekontor hver for sig og så tager det fradrag på kirkekontor, som er beskrevet i afsnit 5.3. For skov- og landbrugs bygninger er der i udgangspunktet ingen fradrag for moms. Der er dog mulighed for momsfradrag ved at få udarbejdet en frivillig registrering hos SKAT af den enkelte bygning. Det skal af kontrakten fremgår, at der lægges 25% moms til lejen. Hvis bygningen anvendes til egne momspligtige aktiviteter af menighedsrådet, vil der være fradrag for købsmomsen efter metode B, medmindre bygningen også knytter sig til kirkelige handler. I dette tilfælde anvendes metode C Jagt og fiskeriret Udlejning af en jagt- og fiskeriret, der sker for en periode under en måned, er altid momspligtig. Sker udlejning af en jagt- eller fiskeriret for en længere periode kan udlejningen ske momsfri, når: Der mellem udlejer og lejer er aftalt en bestemt brugsret til den faste ejendom, Udlejer ikke kan sælge samme brugsret til en anden person i samme tidsrum, og Aftalen omfatter hele den faste ejendom eller særskilt afgrænsede og identificerbare områder eller dele af den faste ejendom. Momsfriheden gælder, når alle 3 betingelser er opfyldt. 12

13 Momsreguleringsforpligtelse Hvis menighedsrådet foretager nyopførelse af bygninger, eller hvis der sker reparation/vedligeholdelse af bygninger til en værdi af kr. (ekskl. moms) pr. bygning, og en andel af momsen på disse indkøb fradrages som købsmoms, hører menighedsrådet under momslovens særlige regler om momsreguleringsforpligtelse. Disse regler medfører, at menighedsrådet skal holde øje med, om anvendelsen af den enkelte bygning ændrer sig i de efterfølgende år. Hvis den momspligtige anvendelse af en bygning falder markant, skal en andel af det tidligere momsfradrag for indkøbet tilbagebetales. Med markant forstås en ændring på mere end 10 procentpoints. Har menighedsrådet f.eks. haft en momsfradragsprocent for en bygning i det år, hvor momsen fradrages, på 50 %, og momsfradragsprocenten for bygningen i det efterfølgende år falder til 30 %, skal en andel af det tidligere momsfradrag vedrørende bygningen tilbagebetales (se nedenstående eksempel). Perioden for regulering af momsen er 10 år for nyopførelser og 5 år for store reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Hvis f.eks. momsfradraget for en reparation af bygningen udgør kr. (50% af kr ), vedrører kr. anskaffelsesåret og kr. de 4 kommende regnskabsår. Markante ændringer (over 10 procentpoints) af den momspligtige anvendelse af bygningen kan dermed føre til en tilbagebetaling af en andel af det pågældende års andel på kr. (se nedenstående eksempel). Det skal understreges, at reglerne også giver mulighed for at få et større momsfradrag i reguleringsperioden, hvis den momspligtige anvendelse af bygningen stiger. I dette tilfælde findes ingen laveste grænse for størrelsen af ændringen i anvendelse. Stiger anvendelsen f.eks. 2 procentpoint, kan der beregnes et større momsfradrag for dette år. Eksempel: Samlet moms på indkøb Momsfradrag fordelt på år Det enkelte års momsfradrag Efter betaling/tilbagebetaling Anskaffelsesår % - År % Tilbagebetaling til SKAT kr År % Yderligere momsfradrag kr År % Ingen tilbagebetaling på faldet. Det udgør kun 5 procentpoint i forhold til oprindelig fradragsprocent. År %

14 5. Momshåndtering i praksis 5.1. Metode A kirkekasser uden tilhørende kirkegård For at finde ud af afløftningsprocenten mellem kirkelige handlinger og kirkekoncerter skal der anvendes metode A, der er beskrevet i afsnit 4.3. Først fratrækkes de udgifter, der har direkte sammenhæng med de kirkelige handlinger. Menighedsrådet kan ikke få momsen tilbage på disse udgifter. Desuden fratrækkes de udgifter, som relaterer sig direkte til koncerterne. Der er fuld fradragsret for momsen på disse udgifter. Resten af udgifterne behandles med den afløftningsprocent, som metode A giver. Afløftningsprocent efter metode A: (Antal) Kirkelige aktiviteter: Gudstjenester + højmesser 65 Bisættelser 175 Barnedåb udenfor gudstjenester lørdag 40 Bryllup lørdag 40 Nattjenester/gratis koncerter m.v. 27 I alt 347 Koncerter med betaling 3 I alt 350 Afløftningsprocent 1 Afløftningsprocenten fortæller, hvor meget af den betalte moms på købet af varer og tjenesteydelser, sognet kan få tilbage fra SKAT. Da der ikke er en direkte indtægt ved kirkelige aktiviteter kan afløftningsprocenten ikke findes ved at sammenligne omsætningen fra de kirkelige aktiviteter med omsætningen fra momspligtige indtægter - f.eks. kirkekoncerter m.v. En metode til at løse dette problem er at vurdere aktiviteterne. Dette gøres, som det fremgår af tabellen, ved at sammenligne antallet af koncerter med betaling, som er momspligtig, med det totale antal aktiviteter. Dette giver i ovenstående tilfælde en afløftningsprocent på 1. Der kan være andre kirkelige aktiviteter end dem, der er nævnt i ovenstående eksempel. Beregningen af afløftningsprocenten skal beregnes med de konkrete forudsætninger for sognet. Afløftningsprocenten skal oprettes i finansbogføringen med en a conto procent ved starten af året og genberegnes, når det endelige årsregnskab foreligger Metode A til kirkeblade Først fratrækkes de udgifter, der har direkte sammenhæng med de skrevne spaltemilimeter. Menighedsrådet kan ikke få momsen tilbage på disse udgifter. Desuden fratrækkes de udgifter, som derefter relaterer sig direkte til de solgte annoncer. Der er fuld fradragsret for momsen på disse udgifter. 14

15 Derefter anvendes metode A til at finde ud af, hvad afløftningsprocenten er. Et relevant skøn vil i den sammenhæng være annoncemillimeter sat i forhold til det totale antal millimeter. Afløftningsprocenten anvendes f.eks. til beregning af momsen på trykningen og anskaffelse af program til at sætte tekst og annonce op i Metode B kirkekasse med kirkegårdsdrift Metode B anvendes til beregning af fradragsprocenten ved kirke med kirkegård. Købsmomsen på kirkegården kan deles op i 2 dele. Det der er 100 % fradrag for, og det der er delvis fradrag for. 100 % fradrag anvendes, hvor der f.eks. er tale om køb til videresalg. Det kan f.eks. dreje sig om køb af planter, grandækning m.v. Delvis fradrag anvendes på købsmomsen på de øvrige udgifter. Beregningen af det delvise momsfradrag kan udføres som vist i nedenstående skema. Der kan, alt efter aktiviteten, være anden omsætning end beskrevet i nedenstående tabel. Beregning af fradragsprocent ved kirke med kirkegård Metode B: Konto Kontotekst Momspligtig/ikke momspligtig Beløb 6320 Pyntning i kirken Momspligtig Gravkastning Ikke momspligtig Nyanlæg og omlægning af gravsteder Momspligtig Erhvervelse, fornyelse af gravsteder Ikke momspligtig Salg af planter, ren- og vedligeholdelse mv. Momspligtig Årets vedligeholdelsesaftaler Momspligtig Total omsætning Heraf momspligtig omsætning Momsafløftningsprocent 83,4 Afrundet procent 84 Resultatet af beregningen i tabellen er, at der er en momsafløftningsprocent på 83,4, som rundes op til 84. Årsagen til den rundes op er, at momslovens regler siger, at der altid skal ske en oprunding. Der kan være andre salgsaktiviteter end dem, der er nævnt i ovenstående eksempel. Beregningen af afløftningsprocenten skal beregnes ud fra konkrete forudsætninger for sognet. Afløftningsprocenten skal oprettes i finansbogføringen med en procent ved starten af året og genberegnes, når det endelige årsregnskab foreligger Metode C - Beregning kirke/kirkegård I metode C anvendes først metode A, som er metoden, hvor der skal skønnes. Derefter anvendes for den del af momsen, som er kirkegårdens metode B. 15

16 Der er udgifter, som skal deles mellem kirke og kirkegård. Det gælder f.eks., hvis man etablerer nye adgangsveje, hvor både kirke og kirkegård ligger. Da adgangsvejene etableres både p.g.a. kirken og kirkegården, vil det være rimeligt at fordele købsmomsen. En metode til at gøre dette er at skønne (metode A), hvor meget af arealet, der er udført af hensyn til de kirkelige aktiviteter, og hvor meget af arealet der er udført af hensyn til kirkegården. Hvis det f.eks. skønnes, at kvm. af området er etableret af hensyn til kirkelige aktiviteter, og kvm. er etableret af hensyn til kirkegården, betyder det, at 20 % af udgiften samt købsmomsen af denne udgift er af hensyn til den kirke aktivitet, og 80 % er af hensyn til kirkegården. De 20% til kirke kan fradrages momsmæssigt, som det fremgår af afsnit 5.1. Efterfølgende skal der for 80%-andelen af købsmomsen beregnes delvis fradrag efter metode B. Ud fra eksemplet i afsnit 5.2 vil der være fradrag for 84% (80% af købsmomsen) eller 67.2% af købsmomsen. Afløftningsprocenten skal oprettes i finansbogholderiet med en procent ved starten af året og genberegnes, når det endelige årsregnskab foreligger Delvis momsfradrag For indkøb, som menighedsrådet både anvender til almindelige kirkelige handlinger, til momspligtigt og momsfrit salg, skal der findes et delvist momsfradrag sted. Dette kan f.eks. være omkostninger til telefon, vand, varme og elektricitet samt til indkøb af ekstern assistance fra revisor eller advokat. Indkøb, drift og reparation af eventuelle maskiner er også omfattet af reglerne. Menighedsrådets bygninger er også omfattet af disse regler, men med visse justeringer (se afsnit ). Når der for menighedsrådenes vedkommende har været udført gratis aktiviteter, skal fradragsretten reduceres på basis af et skøn over trækket på fællesomkostningerne til de gratis aktiviteter. Derefter skal omsætningsfordelingen udregnes for hvert afsluttet regnskabsår. Har en virksomhed ved afslutningen af året f.eks. opnået en samlet omsætning på kr., hvoraf kr. stammer fra momspligtige salg, kan 90 % af momsen på årets fællesomkostninger fradrages. Det efterfølgende regnskabsår kan slutte med at vise en helt anden fradragsprocent, hvis salgsmønsteret har ændret sig, og derfor kan det delvise fradrag for det efterfølgende år udmærket ende med at være enten højere eller lavere end det foregående år. Undervejs i et regnskabsår bruges foregående års fradragsprocent, og fradraget justeres til det korrekte, når den endelige procent for året kan udregnes Beregning af moms vedr. gravstedskapitaler Der er fra 1. januar 2010 nye regler for momsområdet. De tager deres udgangspunkt i EU s 6. momsdirektiv. Hovedændringen er, at der ikke mere skal afløftes moms af renter fra gravstedkapitaler, men til gengæld skal der betales moms, når der indgås aftale om vedligeholdelse af gravstedet (gravstedskapital). Hvis man har en aftale om vedligeholdelse af et gravsted i 20 år, kan forskellen illustreres således forudsat en 4 % forrentning pr. år af en indbetaling på kr. efter gældende regler til : 16

17 Model gældende til : Rente i 20 år med 4 % forrentning med rateudbetaling af hovedstolen 2 gange pr. år (juni og december) Moms af beløbet Ny model gældende fra 1. januar 2010: Indbetaling efter model gældende til Besparelse på at rente ikke momses fra Betaling ekskl. moms efter Moms Betaling inkl. moms efter Ovenstående beregning viser en fordyrelse på kr. Dette beløb er betydeligt mindre end de kr., som det ville give at lægge 25 % moms på de kr. På baggrund af dette bør menighedsrådene udføre en genberegning af taksterne for at få vished for, at provenuet fra taksterne sænker omkostningerne. Da renten og andre forudsætninger kan ændre sig kan beløbene bliver anderledes over tid, end det er vist i denne illustration. Det er stifterne, der opkræver momsen sammen med betalingen for ren- og vedligeholdelse af gravstedet. Stiftet afregner så periodevis momsen til menighedrådet, som har ansvaret for at betale momsen til SKAT. 17

18 Bilag 1: Oversigt over anvendte og relevante lovparagraffer i momsloven Paragraf 3, stk. 1 og stk. 2 (nr. 3) Lovtekst Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed. Stk. 2. Som afgiftspligtig person anses endvidere: 3) Andre statslige 1, regionale og kommunale institutioner, for så vidt de leverer varer og ydelser i konkurrence med erhvervsvirksomheder. 4, stk. 1 Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering. 9 Leverancer mellem institutioner inden for samme ministerområde og leverancer mellem regionale og kommunale institutioner under samme region eller kommune betragtes ikke som en afgiftspligtig levering, når de pågældende institutioner er afgiftspligtige efter 3, stk. 2, nr. 3. Det samme gælder leverancer fra en institution, der drives i fællesskab af flere regioner eller kommuner, til de regioner eller kommuner, som er parthavere i institutionen. 13, stk. 1, nr. 6 Kulturelle aktiviteter, herunder biblioteker, museer 2, zoologiske haver og lign. samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Fritagelsen omfatter dog ikke radio- og fjernsynsudsendelser, biograf- og teaterforestillinger, koncerter og lign. 13, stk. 1, nr. 17 Ydelser i direkte tilknytning 3 til bisættelser. 13, stk. 1, nr. 18 Varer og ydelser, der leveres i forbindelse med afholdelsen af velgørende arrangementer. Afgiftsfritagelse meddeles efter forudgående ansøgning til SKAT. Som velgørende arrangementer anses arrangementer af kortere varighed, hvis overskud fuldt ud anvendes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Det er en betingelse for 1 Bestemmelsen fastslår, at andre offentlige institutioner (end forsyningsvirksomheder) skal anses som afgiftspligtige personer, for så vidt de leverer varer og ydelser i konkurrence med erhvervsvirksomheder. Bestemmelsen viser ikke klart, om disse offentlige institutioner i påkommende tilfælde skal betragtes i deres helhed som afgiftspligtige personer, eller om betegnelsen kun skal dække for de aktiviteter, som udøves i konkurrence med erhvervsvirksomheder. I praksis vil sidstnævnte formentlig blive tilfældet med bl.a. den følgevirkning, at der ikke foreligger regnskabspligt, kontrolmuligheder m.v. efter momsloven for den egentlige udøvede offentlige virksomhed. I praksis vil det offentlige område, bortset fra forsyningsvirksomhederne, således falde uden for kredsen af afgiftspligtige personer, medmindre der konkret kan påvises en konkurrencefordrejning i forhold til andre (private) afgiftspligtige personer. 2 Entre for rundvisning i kirken og kirketårnet er omfattet heraf 3 Momsfritagelsen omfatter udlejning af gravsted og kapel, ligbæring, ligvognskørsel samt orgelspil og anden musik og sang i kapel. Desuden er ligbrænding, gravning og tilkastning af grav, nedsættelse af urne, flytning af kister og urner (op- og nedgravning), og ordning af papirer og assistance ved bisættelser fritaget for moms. Det er kun tjenesteydelser, der er omfattet af fritagelsesbestemmelsen. Levering af varer i forbindelse med bisættelser er momspligtig. Der skal således betales moms af kister, ligklæder, kirkelys, blomster til udsmykning, trykte sange og lign. Ydelser vedrørende anlæg og vedligeholdelse af gravsteder anses ikke for ydet i tilknytning til bisættelser og er derfor momspligtige. 18

19 meddelelse af afgiftsfritagelse, at leveringen sker for arrangørens regning og risiko, og at arrangøren ikke i øvrigt driver virksomhed med levering af tilsvarende varer og ydelser. Indsamling og salg af brugte varer af ringe værdi, der foretages af velgørende foreninger m.fl., fritages ligeledes for afgiften efter forudgående ansøgning til SKAT. Det er en betingelse for meddelelse af afgiftsfritagelse, at den velgørende forening m.fl. ikke i øvrigt driver registreringspligtig virksomhed, og at salget udelukkende sker til registrerede virksomheder. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for meddelelse af fritagelse. 37, stk. 1 Registrerede virksomheder kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. 56, stk. 3, fradrage afgiften 4 efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk , stk. 1 og 2 For varer og ydelser, som en registreret virksomhed anvender både til fradragsberettigede formål efter 37 og til andre formål i virksomheden, kan der foretages fradrag 5 for den del af afgiften, der forholdsmæssigt svarer til omsætningen i den registreringspligtige del af virksomheden. Ved opgørelse af omsætningen ses bort fra omsætningsbeløb, der vedrører levering af investeringsgoder, som har været benyttet i virksomheden. Som investeringsgoder anses maskiner, inventar og andre driftsmidler, hvis salgspris ekskl. afgiften efter denne lov overstiger kr. Der ses endvidere bort fra omsætningsbeløb, som vedrører bitransaktioner vedrørende fast ejendom, og omsætningsbeløb, som hidrører fra passiv kapitalanbringelse, herunder enkeltstående udlån mellem moder- og datterselskaber og mellem søsterselskaber, samt renteindtægter fra købekontrakter og kreditkøbsaftaler, som er indgået i forbindelse med virksomhedens salg og udlejning af egne varer.(280). Stk. 2. For varer og ydelser, som af en registreret virksomhed benyttes både til fradragsberettigede formål efter 37 og til virksomheden uvedkommende formål, kan der udelukkende foretages fradrag for den del af afgiften, der skønsmæssigt 6 svarer til de pågældende varers og ydelsers fradragsberettigede brug i den registreringspligtige virksomhed. 38, stk. 4 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler 7 for opgørelsen af den delvise fradragsret efter stk. 1 og Fuld fradragsret for momsen på de pågældende indkøb. 5 Delvis fradragsret efter metode B 6 Delvis fradragsret efter metode A 7 Bestemmelsen indeholder en bemyndigelse for skatteministeren til at fastsætte nærmere regler for opgørelsen af den delvise fradragsret efter stk. 1 og 2. Disse regler er fastsat i i Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006 om momsloven. Efter disse regler kan der ved beregningen af momstilsvaret for den enkelte momsperiode foretages en foreløbig opgørelse af den del af momsen på virksomhedens indkøb, der kan fradrages efter bestemmelsen i lovens 38, stk. 1. Denne opgørelse foretages på grundlag af omsætningen i det foregående regnskabsår. Efter regnskabsårets udløb foretages endelig regulering af momstilsvaret. For nyetablerede virksomheder sker den foreløbige opgørelse i det første regnskabsår på grundlag af omsætningen i de enkelte momsperioder. Er der tale om en længere etableringsfase uden indtægter udøves et rimeligt skøn. Fremkommer der ved beregning af fradragsprocenten decimaler, oprundes fradragsprocenten til nærmeste hele tal. 19

20 39 Afgift vedrørende opførelse af bygninger, herunder tilbygninger, som foruden lokaler for den registrerede virksomhed omfatter andre lokaler, kan fradrages med den del af den samlede afgift på bygningen, som byggeomkostningerne for virksomhedens lokaler skønnes at udgøre i forhold til de samlede byggeomkostninger. Stk. 2. Til virksomhedens lokaler efter stk. 1 medregnes ikke 1) lokaler, der anvendes som bolig for virksomhedens indehaver eller personale, uanset om lokalerne tillige anvendes i den pågældendes erhverv, 2) lokaler, der anvendes til udlejning, medmindre udlejningen er omfattet af en frivillig registrering efter 51, stk. 1. Stk. 3. Afgift vedrørende ombygnings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder på de i stk. 1 omhandlede bygninger kan fradrages, i det omfang afgiften direkte vedrører virksomhedens lokaler. Det er en betingelse, at leverandøren i sin faktura har foretaget en opdeling af prisen for det udførte arbejde. Stk. 4. Afgift vedrørende ombygnings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder, som ikke direkte kan henføres til bygningens enkelte lokaler, kan fradrages efter forholdet mellem etagearealet af virksomhedens lokaler og bygningens samlede etageareal. 9 Stk. 5. Afgift vedrørende anlæg, reparation og vedligeholdelse og lign. af anden fast ejendom end bygninger 10 kan fradrages med en andel, som opgøres efter reglerne i 38, stk. 1 eller 2, jf. dog 40, stk. 1. Ved SKATs vurdering af, om den skønsmæssige fordeling efter lovens 38, stk. 2, af momsen på virksomheden og på indehaverens private forbrug m.v. er foretaget på rimelig måde, vil en fordeling, som er godkendt af den pågældende ligningsmyndighed, normalt blive lagt til grund. 8 Delvis fradragsret efter metode C 9 Denne fordeling kan ikke anvendes når lokalerne anvendes blandet, her anvendes reglerne i 39, stk. 5 i stedet 10 Det er f.eks. grundarealer 20

09/647298. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser

09/647298. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 09/647298 Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009... 4 1.2. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.3. Momsvejledning og

Læs mere

Dok. nr. 124506/10. Momsvejledning for De lokale kasser

Dok. nr. 124506/10. Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 124506/10 Momsvejledning for De lokale kasser 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009... 4 1.2. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 2. Generelt om reglerne

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at der til den enkelte postering er valgt den rigtige momskode.

Det er derfor vigtigt, at der til den enkelte postering er valgt den rigtige momskode. Dato: 9. november 2011 Kirkeministeriets vejledning til årsafslutning vedrørende moms 2011 Kirkeministeriet KM-1 Kirkeministeriet har i løbet af 2010 og 2011 opsamlet erfaringer vedrørende menighedsrådenes

Læs mere

Introduktion til hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter

Introduktion til hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter Introduktion til hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter Dette regneark er udarbejdet som supplement til Momsvejledning til De lokale kasser, som er udsendt af Ministeriet for Ligestilling

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

pwc.dk Momsvejledning for de lokale menighedsråd En praktisk vej ledning til de danske momsregler Februar 2016

pwc.dk Momsvejledning for de lokale menighedsråd En praktisk vej ledning til de danske momsregler Februar 2016 pwc.dk Momsvejledning for de lokale menighedsråd En praktisk vej ledning til de danske momsregler Februar 2016 Indhold Indledning 3 Momspligt i relation til menighedsrådets leverancer/aktiviteter 4 Hvornår

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

7.5 Investeringsgoder

7.5 Investeringsgoder Moms Forlaget Andersen 7.5 Investeringsgoder Af Senior VAT Consultant Mette Danielsen, Ernst & Young P/S mette.danielsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende investeringsgoder har følgende indhold:

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011 Lone Friis Agenda Generel SKAT-momspligt hos skoler, herunder seneste udvikling på momsområdet for skoler Lønsumsafgiftspligtige aktiviteter Styresignalet

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Prisfastsættelse og moms af kirkens ydelser

Prisfastsættelse og moms af kirkens ydelser Prisfastsættelse og moms af kirkens ydelser Forfatter: AMU-Fyn, Inger Merete Pedersen Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Ministeriet for Børn og Undervisning.

Læs mere

4.2 Registreringspligtig person

4.2 Registreringspligtig person Moms Forlaget Andersen 4.2 Registreringspligtig person Af Senior VAT Consultant Susanne Johnsen, Ernst & Young P/S susanne.johnsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende registreringspligtig person

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG 1. Moms og skat 2. Momsafregning for begyndere 3. Momsafregning ved køb/salg i udlandet PROGRAM 4. Særlige regler 5. Løsning af momsopgave 6. Demonstration af momsangivelse

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio.

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt 10. november 2016 J.nr 16-1557282. Moms, Afgifter og Told KER, AFL Samrådsspørgsmål A-D - Tale til besvarelse

Læs mere

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering.

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering. Moms ved eksport Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering Erhverv September1997 Moms Forord Denne vejledning henvender sig til virksomheder med eksport

Læs mere

Hal(v)moms INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Hal(v)moms INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hal(v)moms Agenda Udlejning af fast ejendom >< Tilrådighedsstillelse af sportsfaciliteter Sponsorater Tilskud Momsfritagelse for velgørende arrangementer Momsfradrag Udlejning af fast ejendom >< tilrådighedsstillelse

Læs mere

rækker en hånd ud til busbranchen

rækker en hånd ud til busbranchen skat rækker en hånd ud til busbranchen Af: SKAT/ Foto: SKAT SKAT har i 2012 haft busbranchen under lup og gennemført et pilotprojekt med fokus på delvist fradrag i busvirksomheder. Erfaringsmæssigt kan

Læs mere

AU-Orientering 1/2005

AU-Orientering 1/2005 AU-Orientering 1/2005 Orientering fra Attestudvalget Juni 2005 Denne orientering indeholder følgende: 1. Ny Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed 2. Ny dagpengeattest LÆ 255 3. Regning ved alle attester 4.

Læs mere

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Moms på fast ejendom Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Skatter og moms 2 3 Retskilder EF-traktaten art. 99 Momssystemdirektivet (2006/112/EØF) m.fl. Momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 106

Læs mere

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted Ubemidlede betaling for gravsted Dato: 20. oktober 2014 Sagsbehandler Marjun Egholm I anledning af nogle konkrete henvendelser om begravelse af ubemidlede har Kirkeministeriet udarbejdet dette notat. 1.

Læs mere

Notat. Model 3 Kirkegård opdelt i afdelinger/gravstedstyper med hækvedligehold i erhvervelse

Notat. Model 3 Kirkegård opdelt i afdelinger/gravstedstyper med hækvedligehold i erhvervelse Til menighedsrådet/kirkegårdsudvalget/kirkegårdsbestyrelsen/ provstiudvalget Model 3 Kirkegård opdelt i afdelinger/gravstedstyper med hækvedligehold i erhvervelse Dato: 10. januar 2017 Sagsbehandler Jacob

Læs mere

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar Moms og fast ejendom Danske Skatteadvokaters forårsseminar Salg af fast ejendom v/[ ] Momspligt Momslovens 1 og 4 (MSD art. 1 og 2) Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark

Læs mere

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER for folkekirkens kirkegårde i Nordre, Vestre og Søndre Provsti, Aarhus Kommune, gældende fra 1. september 2012. Der er ikke tilknyttet

Læs mere

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE Takster gældende fra 1. januar 2015 31. december 2015 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE VED VORDINGBORG KIRKE Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012 Takstregulativ for Hjallese provsti gældende fra 1. januar 2012 Indholdsoversigt: Side Erhvervelse af gravsteder... 2 Reservering af gravsteder... 3 Fornyelse af gravsteder... 3 Forlængelse af brugsret...

Læs mere

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% FRI FOR MOMS

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% FRI FOR MOMS % FRI FOR MOMS - en vejledning om momslovens nye fritagelsesregel Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Redaktion Steen Tinning og Bjarne Nissen, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) Mikael Friis

Læs mere

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD Takster gældende fra: 1. januar 215 31. december 215 TAKSTER PR. 1. JANUAR 215 GÆLDENDE FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse, Begravelse og

Læs mere

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Indholdsfortegnelse Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Delvis fradragsret for moms Delvis fradrag for moms af fællesudgifter Lønsumsafgift af indtægter ved rutekørsel

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 Sag 145/2008 (1. afdeling) Foreningen Roskilde Festival (advokat Bruno Månsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

TAKSTER 1.1 31.12 2012

TAKSTER 1.1 31.12 2012 Frederikshavn Provsti AALBORG STIFT TAKSTER 1.1 31.12 2012 for kirkegårdene i Frederikshavn provsti Frederikshavn kommune, Aalborg Stift D. TAKSTER 30 De i 31-40 anførte takster reguleres årligt af provstiudvalget

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen)

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen) Nedenfor illustreres hvordan man skal kontere en række udvalgte indtægter og udgifter. Det drejer sig om optagelse af lån til anlæg, tilbagebetaling af lån, opsparing til anlægsarbejde, forbrug af anlægsopsparing

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2010 (2. udgave 18. december 2009)

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2010 (2. udgave 18. december 2009) Takstregulativ for Hjallese provsti gældende fra 1. januar 2010 (2. udgave 18. december 2009) Indholdsoversigt: Side Erhvervelse af gravsteder... 2 Reservering af gravsteder... 3 Fornyelse af gravsteder...

Læs mere

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI Takster gældende fra: 1. januar 213 31. december 213 Kirkegårdenes kontor Kong Magnus Vej 13 4 Roskilde Tlf. 4635 89 www.roskilde-kirkegaarde.dk

Læs mere

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye 1 Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye regler om målsætning og prioritering, årlige menighedsmøder, ny kontoplan mv., som blev foreslået i betænkning 1491 og som

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Fra 1. januar 2011 skal der betales moms

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt 23. november 2015 J.nr. 15-2816833 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 133 af 23.

Læs mere

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 21 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og urnenedsættelse, Benyttelse af kirke og kapel samt Kremation

Læs mere

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005 ÅRSBUDGET 2007 for under menighedsråd i provsti i kommune Kirkeministeriet, november 2005 Side 1 Årsbudget 2007 Budgettet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den / 2006. Der henvises i øvrigt til

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013 www.pwc.dk Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. Jacob Holme Assistant Manager Telefon: 8932 5674 E-mail: jho@pwc.dk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Hvorfor er moms interessant for uddannelsesinstitutioner?

Læs mere

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen)

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen) Nedenfor illustreres hvordan man skal kontere en række udvalgte indtægter og udgifter. Det drejer sig om optagelse af lån til anlæg, tilbagebetaling af lån, opsparing til anlægsarbejde, forbrug af anlægsopsparing

Læs mere

GUIDE. Moms og foreninger

GUIDE. Moms og foreninger GUIDE Moms og foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Moms og foreninger.............................................................. 3 2 Guide Moms og foreninger Dette er en guide om de regler for moms, vi

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2016.

Vejledning til momskompensation for 2016. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2016. Momsudgifter. Ministeriet for Børn, Undervisning

Læs mere

Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde i året 2014.

Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde i året 2014. Holstebro Provsti Kirkestræde 9A Tlf. 96 10 08 63 E-mail: holstebro.provsti@km.dk Menighedsrådene i Holstebro Provsti, Viborg Stift Bedes omdelt til kasserer, kirkeværge, graver og kirkegårdsleder. Januar

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand LBK nr 962 af 27/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0193605 Senere ændringer til forskriften LOV nr 924 af 18/09/2012 LOV

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2014.2.

Vejledning til momskompensation for 2014.2. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2014.2. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Omkostningsbaserede kirkegårdstakster (Følgende gælder for alle aftaler indgået fra den 1. januar 2011) Kirkegårdstakster skal fremover følge de statslige regler

Læs mere

Moms. Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK. Børsen 1. December 2017

Moms. Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK. Børsen 1. December 2017 Moms Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK Børsen 1. December 2017 Good Things.and the bad one? Sikkerhed LOCALHOOD God infrastruktur Gå-afstand til alt og kort transport til lufthavn Danish

Læs mere

VEDTÆGT FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KIRKEGÅRDE LEDELSE OG ADMINISTRATION

VEDTÆGT FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KIRKEGÅRDE LEDELSE OG ADMINISTRATION VEDTÆGT FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KIRKEGÅRDE LEDELSE OG ADMINISTRATION Kommunalbestyrelsens afgørelse kan indankes for Kirkeministeriet. 1 Den daglige drift samt ekspeditioner vedrørende kirkegårdene

Læs mere

Moms. Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl.

Moms. Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl. Moms Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl. Dette informationshæfte er udarbejdet af Danmarks Idræts-Forbund og udgives af de tre landsdækkende idrætsorganisationer.

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

-1.498.475,25 -1.498.475,25 -1.498.475,25 -764.226,00-734.249,25 270.436,98 150.984,46 150.984,46 66.987,67 12.708,75 270,00 14.

-1.498.475,25 -1.498.475,25 -1.498.475,25 -764.226,00-734.249,25 270.436,98 150.984,46 150.984,46 66.987,67 12.708,75 270,00 14. Side 1 pr. 30-09-2014 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift -1.498.475,25-1.498.475,25-1.998.000-1.998.000-499.524,75-499.524,75 75 75 1000 Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Instruks Momshåndtering

Instruks Momshåndtering Instruks Momshåndtering Instruks momshåndtering (pkt 4-3-3 ajourført) -05-01-15 Side 1 af 10 1. FORMÅL 3 1.1. Baggrund 3 1.2. Formål 3 2. ANSVARLIG 3 3. TERMINER 4 4. FREMGANGSMÅDE 4 4.1. Definitioner

Læs mere

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde BETALINGSREGLEMENT for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde 2 1.0. Almindelige regler - gældende for såvel de obligatoriske som de "frivillige" takster,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven og lov om lønsumsafgift (Ændrede momsregler for fritvalgsydelser og kunstdefinition samt

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.6 - side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 2.6 Moms Det er hovedreglen i det regionale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Himmelev Sogns Kirkegård Kirkegårdstakster

Læs mere

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Hvornår er lodsejer afgiftspligtig? Overordnede betingelser for afgiftspligt Der er tale

Læs mere

Cirkulære. Moms af lægeerklæringer 1) Indledning

Cirkulære. Moms af lægeerklæringer 1) Indledning Cirkulære Dato 29. oktober 2004 År-nr. 2004-27 Afdeling/Kontor Retsafdelingen Momskontoret Journal nr. 99/01-309-00306 Moms af lægeerklæringer 1) Indledning 1. EF-domstolen har den 20. november 2003 afsagt

Læs mere

VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2012.

VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2012. Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2012. Momsudgifter. Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU) kan kompensere

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0677 Bilag 1 Offentligt SKATTEMINISTERIET Departementet Afgift 12. december 2007 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL

BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL Sommereksamen / Summer exams 2010 Ordinær eksamen / Ordinary exam Skriftlig prøve / Written exam: 25055 Moms- og afgiftsret Varighed / Duration: 3 hours / timer Hjælpemidler

Læs mere

Momsguide til rideklubber

Momsguide til rideklubber Momsguide til rideklubber Indhold Momsguide Indledning 3 Trin 1:Klubbens varer og ydelser 4 - Klubbens drift 4 - Udvalgte varer og ydelser 4 Trin 2: Klubbens omsætning 7 Trin 3: Momsregistrering eller

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt 11. august 2017 J.nr. 2017-2271 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 339 af 10. april 2017 (alm.

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

MERN MENIGHEDSRÅD. Kirkegå rdståkster. for Mern kirkegård

MERN MENIGHEDSRÅD. Kirkegå rdståkster. for Mern kirkegård MERN MENIGHEDSRÅD Kirkegå rdståkster for Mern kirkegård Takster gældende for 1. april 2011 31. marts 2012 Taksterne for Erhvervelse og fornyelse samt Begravelse og urnenedsættelse er opdelt i 3 takstgrupper:

Læs mere