4. maj FM 2012/85 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. maj. 2012 FM 2012/85 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende"

Transkript

1 4. maj BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges om at gøre en tidlig indsats for at give kommende og nybagte forældre mulighed for behandling af deres misbrug af hash og alkohol under graviditet og under amning, således barnets sundhed under graviditet og den tidlige barndom kan sikres samt at der skal ske opfølgning efter endt behandling med henblik på vidensopbygning. (Fremsat af Medlemmer af Inatsisartut, Aleqa Hammond & Ruth Heilmann, Siumut) Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling Udvalget har under behandlingen bestået af: Medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit, formand Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit, næstformand Medlem af Inatsisartut Isak Hammond, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, suppleant, Demokraterne Medlem af Inatsisartut Knud Kristiansen, Atassut Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut Udvalget har efter 1. behandlingen den 25. april 2012 under FM2012 nærmere gennemgået forslaget. Forslagets indhold og formål Formålet med dette beslutningsforslag er at sikre, at der overfor gravide, vordende og nybagte forældre gives tilbud om behandling for hash- og alkoholmisbrug. En sådan tidlig indsats skal sikre barnets sundhed under graviditeten og i dets tidlige barndom. Dernæst har dette forslag til formål at sikre, at der skal ske opfølgning efter endt behandling med henblik på vidensopbygning. Naalakkersuisut har ansvaret for at sikre, at målsætningerne i beslutningsforslaget bliver gennemført. 1

2 4. maj behandling af forslaget i Inatsisartut Ved 1. behandlingen blev forslaget indstillet til vedtagelse af samtlige partier og Naalakkersuisut. Der henvises til de ved 1. behandlingen fremførte ordførerindlæg og det fremførte svarnotet. Udvalgets behandling af forslaget En vedtagelse af nærværende beslutningsforslag skal medføre en styrkelse af indsatsen overfor gravide misbrugere af hash og/eller alkohol samt vordende forældre eller forsørgere, der ligeledes er misbrugere. Dette i form af blandt andet tilbud om alkoholbehandling og behandling mod hashmisbrug. Dernæst skal der efter endt misbrugsbehandling sikres en vidensopbygning. Om hash Lad det være helt klart. Hash i Grønland er ulovligt og enhver indførsel af hash, køb, salg og brug af hash er kriminelt. At det alligevel sker, vidner om en udbredt tolerance i befolkningen omkring denne kriminelle virksomhed. Var befolkningen absolut intolerant overfor forekomsten og brugen af hash, ville den i dette forslag rejste problemstilling i relation til hashmisbrugende gravide ikke eksistere. Så længe brug af hash i Grønland er kriminelt, finder udvalget, at der udover politiets indsats, helt åbenlyst er behov for løbende, holdningsbearbejdende generelle kampagner mod brug af hash samt særlige kampagner og indsatser, der specifikt når ind til - eller målrettes de eksisterende kredse og miljøer, hvor hash tolereres og benyttes. Dertil kommer, at medborgere til stadighed i familierne, blandt vennerne, kollegaerne og i foreningerne på et mere konkret plan skal være aktive ved, at give udtryk for, at enhver omgang med hash er kriminel og ikke i orden. Udvalget er dybt skuffet over, at der blandt nogle borgere åbenlyst er en stor tolerance overfor omgang med og brug af hash, selvom det er kriminelt. Om følger af misbrug Både hash- og alkoholmisbrug medfører tab af forældre- og omsorgsevne. Indtag af alkohol og hash under graviditeten kan derudover være direkte skadeligt for fosteret og for det ufødte barn. Om alkohol Det er dokumenteret, at alkohol er skadeligt for fostret den nedre grænse er usikker. Skadevirkningen bliver imidlertid større, jo højere alkoholkoncentration moderen har i blodet. 2

3 4. maj Samlet ses der at være behov for, at skærpe anbefalingerne omkring alkohol og graviditet - både når det gælder den gravide, og når det gælder kvinder, der planlægger at blive gravide. Fra forskningen er det dokumenteret, at den alvorligste alkoholskade er et føtalt alkoholsyndrom, som kan være årsag til vækstretardering, at barnet får karakteristiske ansigtstræk, og at det har symptomer på hjerneskade. De pågældende børn kan derudover have andre medfødte misdannelser, såsom medfødte hjertefejl og misdannede kønsorganer. På sigt kan det alkoholskadede barn følges af neurologiske påvirkninger, der ofte ikke kan konstateres ved fødslen, men som først konstateres, når barnet når børnehave- og skolealderen og udviser indlæringsmæssige og adfærdsmæssige forstyrrelser. Der kunne siges meget mere om det skadelige ved at indtage alkohol og hash under graviditeten og omkring misbrug af alkohol og hash i øvrigt, men der er ifølge udvalget et entydigt behov for at sætte alt ind på at beskytte det ufødte barn mod den gravides hash- og alkoholmisbrug. Ekstraordinær indsats på misbrugsområdet Udvalget har med glæde erfaret, at Medlemmet af Naalakkersuisut for Sundhed tager undersøgelsen blandt gravide hashbrugere så alvorligt, at der fremadrettet skal gøres en ekstraordinær indsats på misbrugsområdet. Udvalget kan umiddelbart tilslutte sig arbejdet med, at gøre hash- og alkoholmisbrug til et selvstændigt tema i folkesundhedsprogrammet - Inuuneritta Tidlig indsats og beredskab omkring den gravide Tidlig indsats skal ifølge udvalget allerede starte, når vordende par planlægger en graviditet, eller senest på det tidspunkt, hvor gravidteten konstateres. Samtalerne i sundhedsvæsenet under graviditeten om et sundt liv, og en god og tryg graviditet er vitale. Når sårbare eller misbrugende gravide og vordende sårbare eller misbrugende par spottes, er det vigtigt, at tilsyn og omsorg i forhold til den gravide og dennes partner og familie intensiveres. Dette i form af tilbud om misbrugsbehandling, som foreslået i forslaget, men også i form af et øget antal besøg fra sundhedsplejen og involvering af kommunen. Som en særligt udsat gruppe har gravide misbrugere behov for en særlig koordineret indsats og støtte af hensyn til både mor og barn. Derfor skal vi komme frem til en tilstand, hvor det netop omkring de gravide misbrugere sikres, at der er aftalt et tæt samarbejde med inddragelse af for eksempel jordemoder, sundhedsplejerske, læge, forebyggelses- eller misbrugsbehandler, sagsbehandler og fagpersoner på børne- og familieområdet. 3

4 4. maj Udvalget kan klart støtte en skærpet indsat for den i forslaget omhandlende målgruppe. Udvalget er bekendt med, at indsatsen skal være helhedsorienteret og omfatte begge vordende forældre og om muligt hele familien. Udvalget er klar over, at der ofte ligger meget tunge og komplekse problemstillinger bag et hash- og alkoholmisbrug. Det kræver mange ressourcer både, økonomisk, fagligt og menneskeligt at arbejde med disse problemstillinger, men udvalget er rede til at gå hele vejen med støtte, således at vi får flere velfungerende borgere, der selvstændigt kan tage del i en positiv samfundsudvikling. Flere tilbud Under 1. behandlingen fremkom flere forslag til, hvorledes man kan styrke forholdene for de gravide og nybagte forældre, der har problemer med hash og alkohol, eller som i øvrigt har brug for støtte til forældrerollen. Udvalget henstiller til, at Naalakkersuisut følger disse forslag fremført under 1. behandlingen og derudover forstærker allerede igangsatte tiltag på området. Flere ordførere er inde på behovet for trygge væresteder for nybagte forældre og større støtte til mødre- og forældregrupper og lignende. Det nævnes i svarnotatet fra Naalakkersuisut, at eksempelvis projektet tidlig indsats for den gravide familie har haft stor succes. Fra udvalget skal følge en opfordring til at fastholde og udbrede projektet samt i endnu højere grad at få det forankret lokalt og i familiecentrene. Udvalget har tiltro til, at aftalen med alkoholbehandlingsstedet Katsorsaavik vil bevirke, at der sikres den i forslaget ønskede systematiske dataoparbejdning, vidensindsamling og videns opbygning. Overvejelser om tvungen behandling af gravide Med henvisning til det meget alvorlige overgreb alkohol- og hashmisbrug er for det ufødte barn, er man politisk nødt til at overveje, hvorvidt misbrugende gravide skal tvinges i behandling. Kan vi som samfund acceptere, at en gravid, der notorisk er misbruger, ikke ønsker at modtage behandling? Dette med den konsekvens, at barnet skades, hvis det i det hele taget overlever misbrugsgraviditeten. Udvalget har orienteret sig en smule om ordningerne på dette område i de øvrige nordiske lande. Sverige Ifølge de oplysninger udvalget er kommet frem til, så har der ikke frem til 2009/2010 i svensk lovgivning eksisteret en særlig hjemmel til at tvangsbehandle gravide misbrugere under 4

5 4. maj hensynstagen til det ufødte barns sundhed. I svensk lovgivning findes derimod en generel hjemmel til tvangsbehandling af enhver misbrugende borger, under den forudsætning at: 1) misbrugeren udsætter sin fysiske eller psykiske sundhed for alvorlig fare, 2) at misbrugeren løber en åbenbar risiko for at ødelægge sit liv, og 3) at misbrugeren kan befrygtes at skade sig selv eller andre. Om den videre udvikling i Sverige fra medio 2010 på området, og videre frem har udvalget ikke haft den fornødne tid til at afdække. Norge I Norge har det derimod siden 1996 været muligt at tvangsindlægge og tvangsbehandle gravide alkohol- og narkomisbrugere. I Norge er bestemmelser om både frivillige tiltag og tvangsindlæggelse af borgere med et problematisk højt forbrug af rusmidler samlet i Socialtjenesteloven. (Lov om sosiale tjenester af 13. december 1991 nr. 81 kap.6). Sosialtjenestelovens kap. 6 indeholdt oprindeligt to bestemmelser, som indebar tvangstiltag. For det første 6-2, som giver hjemmel til tvangsindlæggelse i indtil tre måneder for personer, som har et omfattende og vedvarende misbrug af rusmidler, og som derfor udsætter eget helbred for fare. For det andet 6-3, som giver mulighed for tilbageholdelse på grundlag af patientens eget samtykke ('aftalt' eller 'frivillig tvang'). Efter en omfattende samfundsdebat og flere forkastede lovforslag vedtog Stortinget i 1995 en tredje tvangsbestemmelse - 6-2a - som giver hjemmel til tvangsindlæggelse af gravide rusmiddelbrugere, så længe svangerskabet varer. Bestemmelsen trådte i kraft den 1. januar Bestemmelsen indebærer, at en gravid misbruger kan tilbageholdes under svangerskabet, såfremt misbruget har en sådan karakter, at det er overvejende sandsynligt, at barnet vil blive født med skader. Yderligere er det en forudsætning for tvangstilbageholdelse, at frivillige hjælpetiltag ikke vurderes at være tilstrækkelige. Tilbageholdelsens formål er at hindre eller begrænse sandsynligheden for, at barnet påføres skade. Under tilbageholdelsen skal den gravide tilbydes hjælp til at komme ud af sit misbrug og til at blive i stand til at tage vare på barnet. Danmark I Danmark har man siden 2007 haft en ordning med "frivillig tvang". Ordningen har hjemmel i lov nr. 511 af 6. juni 2007 om ændring af sundhedsloven (Populærtitel: "Lov om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling), som gør det muligt for kommunerne at give et tilbud til gravide alkoholmisbrugere om at kunne blive tilbageholdt på en døgninstitution (eller i en familieambulatoriefunktion tilknyttet en døgninstitution) til alkoholbehandling. Formålet er at forhindre, at den (ellers behandlingsmotiverede) gravide 5

6 4. maj gennem alkoholindtagelse skader sit ufødte barn, i en situation, hvor hun ikke kan kontrollere trangen til alkohol. Der er som sagt tale om et tilbud til den gravide, som den gravide frit kan afslå. Accepterer den gravide tilbuddet indgås en kontrakt med den gravide, hvor den gravide accepterer for en nærmere fastlagt periode på op til ½ år at kunne tilbageholdes i kortere perioder. Tilbageholdelsen kan om nødvendigt indebære kortvarig indelåsning på et værelse, men ikke fiksering og ikke isolation. Fysisk magtanvendelse, f.eks. i form af fastholdelse, er tilladt i det omfang det er nødvendigt for at afværge, at den gravide udsætter sig selv eller andre for nærliggende skade. Behandlingen foregår i princippet i et åbent behandlingsmiljø, og tilbageholdelse må ikke anvendes i videre omfang end nødvendigt, eller i mere end 14 dage ad gangen. Sammenlagt må der ikke ske tilbageholdelse i mere end 2 måneder ud af en behandlingsperiode på et halvt år. Og tilbageholdelse må kun ske, hvis der konkret foreligger en begrundet formodning for, at den gravide vil afbryde behandlingen. Endvidere er det et krav, at det vil være uforsvarligt ikke at tilbageholde den gravide fordi: 1) den gravide alkoholmisbruger frembyder nærliggende fare for at skade fostret, 2) udsigten til at komme ud af misbruget eller opnå en betydelig og afgørende bedring af tilstanden ellers vil blive væsentligt forringet, eller 3) den gravide alkoholmisbruger er til væsentlig og nærliggende fare for sig selv. Den tilbageholdte kan forlange tilbageholdelsen prøvet for retten. I blev der på ministerniveau arbejdet på en nærmere undersøgelse af, hvorvidt der var basis for, at også Danmark skulle gøre det muligt at tvangsbehandle gravide mod deres vilje. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skulle undersøge problemstillingen nærmere. Hvad der er sket på området siden seneste regeringsskift er uafklaret. For og imod tvangsbehandling Hos fagfolk/eksperter er meningerne delte omkring tvangsbehandling af gravide misbrugere. Skeptikerne peger især på risikoen for, at indførelse af hjemmel til tvangsbehandling, vil afholde gravide alkoholikere fra at søge hjælp og støtte fra social- og sundhedsvæsenet, og at indførelsen af den norske model dermed vil skade mere end den gavner. Også risikoen for et øget antal aborter, har været nævnt som en mulig konsekvens. Endvidere peger skeptikerne på, at effekten af den norske model (som i øvrigt ikke er særligt grundigt evalueret, til trods for at ordningen har eksisteret i 13 år), har vist sig at være tvivlsom. En undersøgelse viser, at 18 ud af 26 norske børn, hvis mødre har været 6

7 4. maj tvangsbehandlet, er registreret med helbredsproblemer forårsaget af moderens misbrug. Årsagen er, at tvangsbehandlingen først iværksættes et stykke tid inde i graviditeten (gennemsnitligt 4 måneder før termin), og så er skaden ofte sket. (Den sene iværksættelse af tvangsbehandlingen skyldes dels, at myndighederne jo først skal have kendskab til graviditeten og misbrugsproblemet, dels sagsbehandlingstid, og dels forudgående forsøg på at motivere den gravide til frivilligt at modtage hjælp). Grønland Disse problemer vil selvfølgelig også være relevante at overveje i en grønlandsk sammenhæng. Desuden bør det i en grønlandsk sammenhæng overvejes, om (og i givet fald hvordan) man kan løse de praktiske problemer, som vil være forbundet med behandling af gravide alkoholikere (Dette gælder også i forhold til en model baseret på "frivillig tvang"). Udvalget tænker her på, at behandlingsinstitutionen/behandlingsinstitutionerne skal være "klædt på" til at kunne håndtere fysisk tilbageholdelse, og desuden have tilknyttet de relevante tværfaglige kompetencer i form af: 1) Terapeutiske kompetencer til at yde alkoholbehandling, 2) sundhedsfaglige kompetencer i relation til graviditet, samt muligvis 3) socialrådgiver-kompetencer. Udover de formelle krav til behandlingssteder for gravide, er der en række praktiske, logistiske og sociale forhold og følgevirkninger, der skal tages højde for. Dette være sig det forhold, at den gravide misbruger oftest skal være væk fra hjemmet under en stor del (måske 4-6 måneder) af graviditeten. Hvad gør vi med ægtefælle/samlever og børn? Tilbyder vi at "flytte" dem med til behandlingsbyen for at undgå at hjemlængslen bliver så stor, at dette i sig selv truer et positivt behandlingsforløb, eller i hvilket omfang skal den øvrige familie indgå i behandlingen? Og hvad gør vi med hensyn til de gravide misbrugere, som har et job? Sikrer vi dem ret til orlov under behandlingsforløbet? Udvalget skal opfordre Naalakkersuisut til at fremkomme med nogle bemærkning og overvejelser til 2. behandlingen i relation til tvungen behandling af gravide misbrugere. Udvalget skal endvidere opfordre til, at Naalakkersuisut overvejer at gøre spørgsmålet til genstand for en nærmere undersøgelse eller redegørelse til fremlæggelse. Forslagets økonomiske konsekvenser Forslagsstillerne har i forslaget redegjort for de økonomiske konsekvenser af forslaget. Udvalget bemærker, at denne type forebyggende indsatser og tiltag på kort sigt vil betyde en kanalisering af øgede ressourcer til området. Ressourcer som på længere sigt imidlertid til 7

8 4. maj fulde kan forventes tjent ind i form af en mere velfungerende befolkning, der kan bidrage positivt til samfundsudviklingen. Udvalgets indstilling Et enigt udvalg indstiller med de fremførte bemærkninger forslaget til vedtagelse i den foreliggende form. Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget overgive forslaget til 2. behandlingen. Olga P. Berthelsen, Formand Debora Kleist Isak Hammond Andreas Uldum/v Knud Kristiansen Ruth Heilmann Malik Berthelsen/v 8

BETÆNKNING. vedrørende. følgende 2 beslutningsforslag:

BETÆNKNING. vedrørende. følgende 2 beslutningsforslag: BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende følgende 2 beslutningsforslag: EM2013/S7 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en målrettet indsatsplan,

Læs mere

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF 11:05 METTE DEDING (RED.) 11:05 FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF SFI CAMPBELL METTE DEDING (RED.)

Læs mere

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug RegeRIngen Oktober 2010 Indhold Forord 3 Narkotikapolitikken udfordringer og indsats 4 Forebyggelse og tidlig indsats 14 Behandling 20 Skadesreduktion

Læs mere

Misbrugsbehandling. behov og samfundsmæssige gevinster. Departementet for Sundhed og Infrastruktur

Misbrugsbehandling. behov og samfundsmæssige gevinster. Departementet for Sundhed og Infrastruktur Misbrugsbehandling behov og samfundsmæssige gevinster Departementet for Sundhed og Infrastruktur Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Resume og konklusion... 2 1.1. Sammenfatning omkring misbrug

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet Et andet liv Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet April 2005 Forord... 2 Hvorfor skal vi gøre noget... 3 Prostitutionens omfang og former... 3 Prostitutionsdebuten

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp).

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp). Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Att.: sm@sm.dk og chs@sm.dk 15. september 2014 OF Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Naalakkersuisut s handlingsplan mod vold 2014-2017. Strategi, indsatser og målsætninger...5. Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger...

Naalakkersuisut s handlingsplan mod vold 2014-2017. Strategi, indsatser og målsætninger...5. Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger... NAALAKKERSUISUT S STRATEGI OG HANDLINGSPLAN MOD VOLD 2014-2017 Indhold Forord...3 Baggrund...4 Strategi, indsatser og målsætninger...5 Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger...6 Fra holdning til handling...8

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2006 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere