Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer"

Transkript

1 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3

2

3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder Brandforebyggelse, vejledning nr. 3 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for forebyggelse Datavej Birkerød Telefon: Fax: Udgivet: 8. december 2010 Sagsnr.: 2010/ December 2010

4

5 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Regler på området Definitioner og forklaringer Planlægning og Ledelse Planlægning Ledelse og kommunikation Pladsens indretning Beskrivelse og tegningsmateriale Forsamlingstelte og selskabshuse til højst 150 personer Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer Campingområder Salgsområder Musikscener og anden underholdning Brandslukning og brandslukningsmateriel Fyrværkeri og andre brandfarlige effekter Installationer Anvendelse af sportsarenaer til arrangementer Beredskabsplanlægning Byggetilladelse til telte December

6 2 December 2010

7 1 Indledning Formålet med denne vejledning er at forklare, hvilke brandforebyggende krav der stilles til musikarrangementer og andre arrangementer, f.eks. arrangementer med siddende publikum, kræmmermarkeder, dyrskuer og lignende, der afholdes i det fri, og som tiltrækker et større publikum. Denne vejledning henvender sig til arrangementer af ovennævnte karakter hvor der etableres forsamlingstelte og selskabshuse større end 50 m 2, campingområder til flere end 150 overnattende personer og salgsområder. Endvidere indeholder vejledningen specifikke råd og retningslinjer til arrangøren vedrørende brandsikkerhed. De brandforebyggende krav skal sikre frie og tilstrækkelige flugtveje, der giver alle tilstedeværende personer mulighed for at bringe sig i sikkerhed i tilfælde af brand. Endvidere skal kravene sikre, at risikoen, for at brande opstår og at brande breder sig, formindskes mest muligt, og der er forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand. Det er muligt for kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet), at tillade at fra de krav, der er beskrevet i denne vejledning fraviges ved hjælp af andre brandværnsforanstaltninger (såkaldte tekniske bytter), så længe der samme sikkerhedsniveau opretholdes. December

8 2 Regler på området Forsvarsministeriet: Beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni Indenrigsministeriets (nu Forsvarsministeriets) bekendtgørelse nr. 553 af 21. juni 2001 om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet. Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter af 18. oktober 2005 for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet. Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008 om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. Justitsministeriets (nu Forsvarsministeriets) bekendtgørelse nr. 160 af 26. april 1985 om F- gas (Flaskegas). Tekniske forskrifter for F-gas, udsendt den 15. juni 1985 af Statens Brandinspektion (nu Beredskabsstyrelsen). Økonomi- og Erhvervsministeriet: Byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni Sikkerhedsstyrelsens stærkstrømsbekendtgørelse. Bekendtgørelse nr. 514 af 16. oktober 1981 om forskrifter for udførelse af gasinstallationer (Gasreglementet). Bekendtgørelsen administreres af Danmarks Gasmateriel Prøvning (nu Sikkerhedsstyrelsen). Herunder gasreglementets afsnit B-5 om blandt andet midlertidige F- gasinstallationer til festivaler. Beskæftigelsesministeriet: Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 743 af 23. september 1999 om indretning af trykbærende udstyr, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 97/23/EF. 4 December 2010

9 3 Definitioner og forklaringer Arrangøren: Enkeltperson eller organisation, der planlægger og styrer arrangementet, og som tillige er ansvarlig for overholdelse af de tekniske forskrifter. Beklædning klasse K1 10 B-s1, d0: Brandteknisk betegnelse for byggemateriale, der refererer til den europæiske klassifikationsstandard EN Som eksempel på klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning] kan nævnes 9 mm gipskartonplade. Beklædning klasse K1 10 D-s2, d2: Brandteknisk betegnelse for byggemateriale, der refererer til den europæiske klassifikationsstandard EN Som eksempler på klasse K1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] kan nævnes 9 mm spånplade, 9 mm træfiberplade eller 9 mm krydsfinerplade. Beredskabsstyrelsen: Styrelse under Forsvarsministeriet. Brandmæssigt egnet: Et materiale betragtes som brandmæssigt egnet, når det ved brandpåvirkning ikke brænder eller er svært at antænde, og røgudviklingen er minimal. Dokumentation for, at et materiale er brandmæssig egnet, fås f.eks. i form af en godkendelse fra Erhvers- og byggestyrelsen (en såkaldt MK-godkendelse), en prøvningsattest fra et anerkendt prøvningsinstitut eller en godkendelse fra ansvarlige myndigheder i andre EU- og EFTA lande samt Tyrkiet. Brandskel: Konstruktion som gør det muligt at nedsætte de indbyrdes afstandskrav eller afstandskravene til friområder, f.eks. ved opsætning af K1 10 B-s1,d0 beklædning [klasse 1 beklædning] eller K1 10 D-s2,d2 beklædning [klasse 2 beklædning]. Campingenhed: Telt, campingvogn, overnatningscontainer eller anden transportabel konstruktion som en campingbil og lignende. Campingområde: Areal i det fri, der udlægges til brug for campingenheder og tilknyttede servicefaciliteter som toiletter, bade- og bruserum, kogepladser, affaldspladser m.v. og friområder. Caravanområde: Den del af et campingområde, hvor der opstilles campingvogne, campingbiler, overnatningscontainere og lignende. Flugtvej: Friområde, der giver personer mulighed for fra et givet punkt i et forsamlingstelt, selskabshus, lukket eller indhegnet område at flygte helt til det fri. Døre og andre åbninger (dog ikke vinduer) betragtes som flugtveje. Flugtvejsbelysning: Flugtvejsbelysning omfatter belyste skilte, anbragt over eller umiddelbart ved udgangsdøre eventuelt suppleret med konstant belysning af henvisningsskilte på strategiske steder. Flugtvejsbelysning skal være tændt når lokaler er i brug. December

10 Flugtvejsskilt: Et sikkerhedsskilt (se fig. 1), som giver anvisning vedrørende nødudgange og flugtveje. Skiltet er grønt med piktogram og skal opfylde Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerhedsskiltning i bekendtgørelsen om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning. Fig. 1: Flugtvejsskilt Forsamlingstelt: Telt med master og barduner, stålrammer eller lignende, der anvendes som forsamlingslokalitet. Friområde: Areal, der udlægges i campingområder og i salgsområder med henblik på at hindre, at brande breder sig, og for at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand. Helt til det fri: Det område, hvor man frit kan vælge den videre flugtretning (180 ), og hvor man er i sikkerhed for brande eller andre truende ulykker. Indbyrdes afstand mellem telte: Den indbyrdes afstand mellem telte regnes fra bardun til bardun. Overnatningscontainer: Bygning med ydervægge af fast materiale (træ, stål m.v.), der opstilles for midlertidig anvendelse som overnatningslokalitet for højst 10 personer. Panikbelysning: Belysning der tænder ved strømsvigt og giver en minimum belysning, således at personer kan orientere sig i og om flugtveje. Pladsen: Hele det område, som anvendes til arrangementet, herunder publikumsområder, bagområder og serviceområder. 6 December 2010

11 Pladsfordelingsplan: Plan, der viser opstilling af stole, bænke, borde og andet inventar i forsamlingstelte eller selskabshuse. Pladsfordelingsplanen kan udarbejdes som sort-hvid tegning eller i farver. Der henvises til Beredskabsstyrelsens vejledning om pladsfordelingsplaner i forsamlingstelte og selskabshuse og om teltudgange fra marts Salgsområde: Areal i det fri, der udlægges til brug for salgsboder, der opstilles for midlertidig anvendelse. Selskabshus: Bygning med ydervægge af fast materiale (træ, stål m.v.), der opstilles for midlertidig anvendelse som forsamlingslokalitet. Teltområde: Den del af et campingområde, hvor der opstilles telte. TF: Bruges i det følgende som forkortelse for Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet. December

12 4 Planlægning og Ledelse I forbindelse med store arrangementer er planlægning og ledelse to vigtige elementer for et succesfuldt arrangement. 4.1 Planlægning Arrangører af store arrangementer skal i god tid, ca. 6-9 måneder før afholdelse, sende en ansøgning om afholdelse af arrangementet til politiet, af hensyn til politivedtægten om annoncering af arrangementet. Politiet og kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) giver en betinget tilladelse under forudsætning af, at der senere fremsendes en endelig ansøgning bilagt en beskrivelse af arrangementet og målfaste tegninger (risikovurdering). I den efterfølgende planlægningsfase er det vigtigt, at arrangementets ledelse tager kontakt til de relevante myndigheder, herunder til politiet, den præhospitale leder og kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet). (Se i øvrigt afsnit 5 med hensyn til ambulanceveje). Det er også af stor betydning, at der afholdes kontaktmøder med myndighederne, idet myndighederne kan oplyse om hvilke regler, der gælder, og hvordan praksis er for de enkelte områder. Ifølge TF gælder der en ansøgningsfrist på 30 dage, men da redningsberedskabet allerede i planlægningsfasen har været inddraget, bør der i princippet blot være tale om en formssag, når man når frem til ansøgningstidspunktet. Etableres kontakten for sent, vil det kunne medføre, at arrangementet eller dele af arrangementet ikke kan gennemføres, idet de krav, redningsberedskabet opstiller, ikke kan opfyldes inden afviklingen af arrangementet. Den i ansøgningen vedlagte beskrivelse (risikovurdering) skal bl.a. indeholde en brandsikkerhedsmæssig vurdering. I relation til brandsikkerheden er det nødvendigt at tage hensyn til arrangementets karakter. Forhåndsviden om det publikum (antal og adfærd), som arrangementet henvender sig til, er en værdifuld information ved en risikovurdering. Erfaringerne viser, at en bestemt gruppe af publikum har en særlig risikobetonet adfærd, som kan kræve, at der skal der træffes passende foranstaltninger, som f.eks. samlet placering på campingområdet og udsættelse af ekstra vagtpersonale. I forbindelse med ansøgningen er det afgørende, at der er én navngiven arrangør eller en af arrangøren udpeget leder, idet denne person kan gøres ansvarlig for, at TF overholdes. Yderligere kan det være relevant, såfremt der er tale om et arrangement af flere dages varighed, at indrette områder til parkering, camping, kogepladser og andre servicefaciliteter. Der skal etableres et brandberedskab med opstilling af brandslukningsmateriel og mulighed for alarmering af redningsberedskabet samt udarbejdes ordensregler. Arrangørens beskrivelse (risikovurdering) om brandsikkerhed skal godkendes af redningsberedskabet. Er der deltagere, som overnatter i telt, campingbiler, bobusser eller lignende, skal der som hovedregel etableres adskilte telt- og caravanområder. 8 December 2010

13 Desuden er det normalt, at der uanset arrangementets varighed opstilles salgsboder. Der skal i givet fald planlægges salgsområder, som skal godkendes af redningsberedskabet. Den brandsikkerhedsmæssige beskrivelse bør indeholde en beskrivelse af hvilke forholdsregler arrangøren har truffet for at gøre brandsikkerhedsniveauet acceptabelt. Vurderingen bør beskrive brandværnsforanstaltningerne for pladsens enkelte områder som for arrangementsområdet som helhed: Områder med forsamlingstelte og selskabshuse. Campingområder. Salgsområder. Friområder. Områder tilgængelige for publikum. Scener og bagområder. 4.2 Ledelse og kommunikation Det er også af afgørende betydning for den brandmæssige sikkerhed i forbindelse med et arrangement, at der er en god kommunikation mellem ledelsen af arrangementet og redningsberedskabet og mellem myndighederne indbyrdes. Informationen af publikum samt publikums oplysninger til redningsberedskabet i tilfælde af en nødsituation er andre vigtige elementer, når kommunikationsbehov og metoder skal vurderes. Information af publikum Ved overvejelser om og udarbejdelse af informationsmateriale til publikum bør redningsberedskabet også inddrages. I informationsmaterialet kan der f.eks. indgå oplysninger om ordensregler, placering af brandslukningsmateriel og alarmering. Af information til publikum kan nævnes kortmateriale, der viser placeringen af flugtveje, flugtvejsskilte, opslag om ordensregler, brandslukningsmateriel, kogepladser og affaldscontainere. Der kan endvidere være tale om orientering om brug af åben ild, forbud mod at medbringe møbler og lignende brandbare genstande samt forbud mod at medbringe fyrværkeri i campingområder. Publikum skal endvidere være orienteret om anbringelsessteder for telefon, radio eller andet kommunikationsmiddel til alarmering af brandvæsenet. Publikum skal ligeledes være orienteret om, hvordan brandvæsenet alarmeres, f.eks.: Ring 1-1-2, meddel hvad der er sket, hvor det er sket, hvem du er, og hvor mange personer der er kommet til skade. Information og instruktion af personalet Der skal lige som for publikums vedkommende gives information til personalet i form af kortmateriale, der viser placeringen af brandslukningsmateriel, placeringen af flugt- og red- December

14 ningsveje samt anbringelsessteder for telefon, radio eller andet kommunikationsmiddel til alarmering af brandvæsenet. Det er meget vigtigt, at personalet er vidende om flugtvejsforholdene, idet det kan være påkrævet, at publikum skal have hjælp til at komme i sikkerhed. Personalet skal ligeledes være orienteret om, hvordan brandvæsenet alarmeres. I forsamlingstelte og selskabshuse med plads til flere end 150 personer skal der på steder, hvor personalet færdes, opsættes en brand- og evakueringsinstruks, der som minimum skal beskrive, hvordan alarmering af brandvæsenet foretages, hvordan personalet orienteres om den opståede nødsituation, og at personalet skal sørge for, at gæsterne kommer i sikkerhed. Personalet skal instrueres om indholdet af en sådan instruks. Det brandslukningsmateriel, der kræves opstillet forskellige steder på pladsen og i forsamlingstelte, skal kunne anvendes af personalet til at begrænse brandens udbredelse, inden redningsberedskabet ankommer. Dette forudsætter, at brugerne er bekendt med brandslukningsmateriellet og dets anvendelse. Brugerne af brandslukningsmateriel, som f.eks. vagtpersonalet på campingområderne, bør derfor gives undervisning i elementær brandbekæmpelse, herunder brugen af brandslukningsmateriel. Redningsberedskabet kan være behjælpeligt hermed. Information af redningsberedskabet Redningsberedskabet skal være orienteret om, hvordan arrangøren eller den ansvarlige leder samt andre ansvarspersoner umiddelbart kan kontaktes under hele arrangementet. 10 December 2010

15 5 Pladsens indretning I planlægningsfasen skal der også træffes beslutning om en egnet plads til arrangementet, herunder vurderes, om den er egnet brandsikkerhedsmæssigt. I vurderingerne skal der endvidere tages hensyn til pladsens placering i forhold til køretid for redningsberedskabet og ambulanceberedskabet, herunder placeringen i forhold til sygehuse i området. Da arrangøren skal forholde sig til ambulanceveje, skal det huskes at ansøgning og beskrivelse skal fremsendes til den præhospitale leder iht. afsnit 4.1. Pladsens nærmere anvendelse og opdeling i delområder skal planlægges og vurderes som en helhed. Alle områder skal nøje placeres i forhold til hinanden. Der skal således være tilstrækkelige arealer til redning og slukning i alle delområder, ligesom der skal være gode tilkørselsforhold. Fælles for alle områder er flugtvejsforholdene, som skal sikre, at alle personer - publikum, frivillige eller andet personale, som er tilknyttet arrangementet - har uhindret mulighed for at komme til et sikkert område væk fra en brand og anden truende ulykke. Dette gælder for såvel personer, som opholder sig indendørs i f.eks. telte og selskabshuse, som for personer, der opholder sig udendørs i afspærrede områder. I forbindelse med en evakuering vil de fleste personer vælge den vej, man er kommet ind af. I tilfælde af at vejen er spærret, skal det tydeligt fremgå hvilken flugtvej, som herefter er mulig at anvende. Det er derfor vigtigt med en tydelig flugtvejsmarkering. På pladsen skal der ved hver udgang opsættes flugtvejsskilte. Størrelsen på flugtvejsskilte skal være sådan, at publikum fra et hvilket som helst sted på pladsen klart kan se et flugtvejsskilt. Et flugtvejsskilt størrelse kan findes ud fra følgende formel: Læseafstand = H x Z; H: højden på skilt, Z: konstant (100 for eksternt belyst skilt og 200 for internt belyst skilt) Skiltenes størrelse kan dog variere efter forhold på pladsen. Såfremt selve pladsen eller delområderne er omgivet af hegn og benyttes efter mørkets frembrud, skal alle flugtvejsskilte være belyste. Belysningen skal kunne fungere i mindst en halv time efter en eventuel strømafbrydelse. Hvis der på pladsen opstilles forsamlingstelte, hvor der kan være mange mennesker samlet, skal det sikres, at flugtvejene fra teltet kan føre helt til det fri. Under arrangementet skal pladsen regelmæssigt rengøres for affald og andet brandbart materiale. Der henvises til brandteknisk vejledning nr. 29 udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. December

16 Opstilling af konstruktioner på pladsen, som er udført af brandbart materiale, skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Der henvises til denne vejlednings afsnit 12. Fig. 2: Eksempler på konstruktioner udført af brændbart materiale, der kræver kommunalbestyrelsens godkendelse 5.1 Beskrivelse og tegningsmateriale Til brug for ansøgningen til redningsberedskabet skal der udarbejdes en beskrivelse af pladsen samt pladsens inddeling i forskellige anvendelsesområder. Beskrivelsen skal være bilagt målfast tegningsmateriale. Tegningsmaterialet skal bestå af mindst et oversigtskort over hele pladsen (se fig. 3) samt detailplaner over delområder, placeringen af forsamlingstelte og selskabshuse, salgsområder, campingområder (herunder teltområder og caravanområder), parkeringsområder, scener, bagområder samt serviceområder. 12 December 2010

17 5.2 Forsamlingstelte og selskabshuse til højst 150 personer Forsamlingsteltes teltdug skal være brandmæssigt egnet. Selskabshuses vægge og lofter skal have overflader af mindst klasse K1 10 D-s2, d2 [klasse 2-beklædning]. Såfremt der anvendes teltdug som loftsbeklædning i et selskabshus, skal teltdugen være brandmæssigt egnet. Fra forsamlingstelte og selskabshuse skal der være mindst 2 udgange, hver med en fri bredde på mindst 0,8 m og en fri højde på 2 m, placeret i forsamlingsteltes eller selskabshusets modstående ender. Udgange må ikke camoufleres, men skal tydeligt fremtræde som udgange, og skal kunne passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj. Såfremt der anvendes snoretræk eller lignende som lukkesystem, skal udgange være fuldt åbne i driftstiden. Over eller umiddelbart ved udgange skal der anbringes flugtvejsskilte udført i overensstemmelse med bestemmelserne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning. El-installationerne skal opfylde kravene i stærkstrømsbekendtgørelsen. 5.3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer Opstilles forsamlingstelte til flere end 150 personer, skal den ansvarlige arrangør eller en af denne udpeget leder for teltet sørge for, at der føres en driftsjournal om egenkontrol af flugtveje, flugtvejs- og panikbelysning, brandslukningsmateriel samt om instruktion af personalet i teltet m.v. To eller flere forsamlingstelte eller selskabshuse, der opstilles i en indbyrdes afstand på mindre end 5 m, betragtes som ét forsamlingstelt eller selskabshus. Forsamlingsteltes teltdug skal være brandmæssigt egnet. Selskabshuses vægge og lofter skal have overflader af mindst klasse K1 10 D-s2, d2 [klasse 2-beklædning]. Såfremt der anvendes teltdug som loftsbeklædning i et selskabshus, skal teltdugen være brandmæssigt egnet. Ved planlægningen af placeringen af forsamlingstelte og selskabshuse bør der i høj grad tages hensyn til flugtvejsmulighederne ikke blot ud af teltet/huset men også væk fra teltet/huset helt til det fri. Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m 2 til flere end 150 personer skal godkendes af redningsberedskabet inden opstillingen på pladsen. Såfremt der skal opstilles borde og stole i teltet/huset, skal ansøgningen vedlægges en pladsfordelingsplan. 14 December 2010

18 Fælles for forsamlingstelte og selskabshuse er kravene til flugtveje og brandslukningsmateriel. I forsamlingstelte og selskabshuse skal det fremgå hvor mange personer, der maksimalt må være i teltet. Dette kan enten ske i form af en godkendt pladsfordelingsplan eller et opslag med det maksimalt tilladelige antal personer, som må gives adgang til forsamlingsteltet eller selskabshuset. Flugtvejenes bredde er bestemmende for antallet af personer, som må opholde sig i teltet/huset. Det maksimalt tilladelige antal personer, som må gives adgang til teltet/huset, skal svare til den samlede bredde af flugtvejene, målt på det smalleste sted, således at 1 person svarer til 1 cm flugtvejsbredde. I et telt, hvor der er 2 udgange på hver 2 m bredde, må der derfor maksimalt gives adgang til 400 personer under hensyntagen til indretningen. For forsamlingstelte og selskabshuse samt sektioner i disse, der indbefatter udgange, og som er fremstillet efter 31. december 2005, gælder dog, at hver udgang skal have en fri bredde på mindst 1,2 m. I forsamlingstelte og selskabshuse skal der endvidere installeres godkendt flugtvejs- og panikbelysning, som ved en eventuel strømafbrydelse skal kunne fungere i mindst en halv time. El-installationerne skal opfylde kravene i stærkstrømsbekendtgørelsen. Hvis der i forsamlingstelte eller selskabshuse opsættes barrierer i forbindelse med f.eks. crowd-control, er det vigtigt at barriererne ikke ændrer på flugtvejene og at der stadig er forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand. Opsættes der barrierer i teltet/huset medfører det krav om pladsfordelingsplan, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet). 5.4 Campingområder Ved arrangementer, der indebærer camping, har arrangøren også en pligt til at sørge for, at der på ethvert tidspunkt er fornødent vagtpersonale på området til at sikre, at ordensreglerne bliver overholdt. Det vil bl.a. sige, at der ikke bruges åben ild på steder, der ikke er godkendt hertil, og at flugtvejene holdes frie for telte eller andet. Campingområder skal placeres og indrettes og benyttes i overensstemmelse med TF. I den forbindelse skal arrangøren tage stilling til hvor mange overnattende personer, områderne skal anvendes af. Forsamlingstelte og andre telte på over 50 m 2 må højst benyttes til overnatning af 20 personer. Til campingområderne kan der etableres områder med servicefaciliteter til betjening af publikum. Såfremt der opstilles salgsboder i sådanne områder, gælder kravene til salgsområder. December

19 Affald på campingområder vil typisk være ensbetydende med meget brandbart materiale. Der bør derfor udarbejdes en plan for, hvordan renovationen klares. Dette sker bl.a. ved opstilling af affaldscontainere efter redningsberedskabets anvisninger. Da området er et publikumsområde, kan det være forbundet med vanskeligheder at få folk til at anbringe affaldet i containere. Det må derfor også indgå i planen, at der skal foretages en jævnlig oprydning på området, ligesom affaldet må køres væk fra pladsen mindst en gang om dagen. Det kan endvidere være nødvendigt at sikre de opstillede containere mod ildspåsættelse. Tilkørselsforholdene til campingområderne skal tilpasses således, at redningsberedskabets køretøjer kan komme uhindret frem til de enkelte områder. Således skal der ved udformningen ad tilkørselsveje tages hensyn til højde, bredde, vægt og svingningsradier af redningsberedskabets køretøjer. Hvis teltene placeres med en indbyrdes afstand på mindst 3 m kan de enkelte områder have en størrelse på max m 2. Det kan imidlertid være vanskeligt at fastholde afstandskravet på 3 m, og derfor er det tilladt, at teltene placeres uden indbyrdes afstandskrav, mod at hvert teltområde ikke overstiger 500 m 2. I caravanområder er det ikke muligt at fravige afstandskravet på 3 m mellem campingenhederne og området må ikke overstige 500 m 2. Overnatningscontainere kan opstilles i caravanområder, hvis det samlede gulvareal ikke overstiger 50 m 2, flugtveje og redningsåbninger overholder bestemmelserne i Bygningsreglementet, at der i hvert soverum opsættes en røgalarm og at rumopvarmning kun sker med el-varme. Overnatningscontainere må ikke stables eller sammenbygges i højden. Hvert teltområde skal være omgivet af friarealer på mindst 5 m, dog således at friarealet skal være mindst 10 m, hvis et teltområde grænser op til en kogeplads. Da brug af åben ild i campingområderne ikke er tilladt, vil det ofte være nødvendigt at oprette særlige kogepladser. Fra kogepladser til omkringliggende områder skal der være friarealer på mindst 10 m. Brandberedskabet på campingarealerne fastsættes af redningsberedskabet. I campingområderne skal publikum have mulighed for at alarmere redningsberedskabet i forbindelse med brand. Der skal placeres telefoner, radio eller anden form for kommunikationsmiddel på campingområderne, og disse skal tydelig markeres efter aftale med redningsberedskabet. Såfremt campingområderne har et samlet areal på over m 2 eller har flere end overnattende personer, kan redningsberedskabet stille yderligere krav om brandforebyggende foranstaltninger efter en brandmæssig risikovurdering. 16 December 2010

20 Eksempler på disse krav kan være: Udarbejdelse af beredskabsplan. Udvidet brandberedskab. Yderligere opdeling af campingområderne. Opstilling af brandvagttårne til at overskue campingområder. Maksimal størrelse på telte. Særlige ordensregler. 5.5 Salgsområder Salgsområder kan forekomme flere steder på pladsen, f.eks. i musikområder, campingområder eller i selvstændige områder. Salgsområderne er serviceområder for publikum og består af områder med boder, hvor der tilberedes mad, og boder, hvor der alene foregår handel. Erfaringerne viser, at hvor der tilberedes mad, anvendes der oftest F-gas. Det er derfor vigtigt, at der i planlægningsfasen tages højde for mulige F-gas depoter, herunder at placeringen af depoterne opfylder de afstandskrav, som gælder efter de Tekniske forskrifter for F- gas. Salgsområder med boder, hvor der tillige tilberedes mad, skal endvidere adskilles fra publikum, da der i disse områder er en større mængde brandbart papiraffald. Affald må ikke anbringes i nærhed af salgsboderne, men skal anbringes i de opstillede containere. Dog må der i eller ved den enkelte salgsbod placeres én affaldscontainer med et rumindhold på højst 1 m 3 til brug for mindre mængder af affald, herunder brændbart. Affaldscontainere skal tømmes mindst 1 gang dagligt. I planlægningsfasen bør der tages hensyn til tilkørselsforholdene for køretøjer, som skal afhente affald, da containerbiler bruger en del plads. For at sikre en høj brandsikkerhed i salgsområderne skal flugtvejsforholdene for personalet og publikum være gode, og afstandsforholdene for affaldscontainere og F-gas anlæg og depoter skal overholdes. For at opretholde den høje brandsikkerhed kan det være nødvendigt at etablere en form for vagtordning i hvert salgsområde. Salgsområderne skal opdeles i delarealer på maksimalt m 2, som skal være omgivet af 10 m brede friområder. Friområdets bredde kan dog reduceres til 5 m, hvis den udvendige overflade af salgsboderne er udført som mindst klasse K1 10 B-s1, d0 [klasse 1-beklædning]. Friområdets bredde kan tillige reduceres til 5 m under forudsætning af, at der etableres et egentligt slukningsberedskab efter aftale med redningsberedskabet. December

21 Salgsbodernes samlede facadelængde skal for hver 50 m adskilles af 3 m brede friområder, medmindre der etableres et egentligt slukningsberedskab efter redningsberedskabets bestemmelse. Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m 2, kan anvendes som salgsboder under forudsætning af, at forsamlingsteltet eller selskabshuset ikke anvendes til flere end 50 personer. Da der som oftest færdes et stort publikum i salgsområderne, skal der endvidere tages højde for, at disse områder skal have en størrelse, som kan sikre personalet, der arbejder i salgsboderne. Salgsbodernes bagområder skal være klart afspærret for publikum, og alle flugtveje fra de enkelte salgsboder skal have udgang til bagområderne. Parkering i salgsområder er ikke tilladt med undtagelse af højst 2 køretøjer pr. bod. Endvidere er det ikke tilladt at campere eller overnatte i salgsområdet. Redningsberedskabet kan dog tillade overnatning af højst 2 personer med tilknytning til den enkelte salgsbod under forudsætning af, at der etableres en ordning med fast vågen vagt, der skal foretage rundering i området efter redningsberedskabets anvisninger. 18 December 2010

22 6 Musikscener og anden underholdning Opstilling af tribuner, herunder scene- og tilskuerkonstruktioner m.v. i fri luft, som anvendes i forbindelse med sports-, musik- eller lignende arrangementer, er omfattet af byggeloven. Bygningsarbejdet må ikke påbegyndes uden byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen (se afsnit 5 om pladsens indretning). Scener skal opstilles på en sådan måde, at de ikke hindrer publikums adgang til flugtvejene. For udstyr, der anvendes i tilknytning til indendørs opstillede scener, som f.eks. fortæpper, mellemtæpper, bagtæpper, kulisser, sætstykker og dekorationer, gælder der særlige krav til materialernes brandmæssige egenskaber. Såfremt der anvendes materialer, der let kan antændes, såsom bomuld, papir eller hessian, skal disse brandimprægneres, jf. Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, dagsinstitutioner og butikker. Bagområderne, der typisk anvendes af personale og kunstnere, bør være adskilt fra publikum. Indretningen af sådanne områder vil være meget forskelligartet, idet anvendelse af telte, vogne, lastvogne m.v. indgår heri. Dette betyder, at flugtvejsforholdene kan være vanskelige at overskue. Områderne anvendes af personer, der som oftest ikke er stedkendte, hvorfor det tilrådes, at der opsættes flugtvejsskilte med anvisningspile, der tydeligt markerer retningen til sikre områder. Der skal opstilles brandslukningsmateriel efter anvisning af redningsberedskabet. December

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN September 2014 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en

Læs mere

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m.

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Generelle vilkår for benyttelse af Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Beredskabsafdelingen - Viborg Kommune 2. udgave Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Dato for hvornår overnatningen finder sted Fra dato: Kl.: Til dato: Kl.: Overnatning ønskes på Skolens/hallens navn og adresse Antal overnattende Antal overnattende

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN INDLEDNING Pladsfordelingsplaner, inventaropstillingsplaner, belægningsplaner,

Læs mere

En vejledning om brand fore byg gel se i teltlejre

En vejledning om brand fore byg gel se i teltlejre Brandsikkerhed i teltlejre for spejdere og andre idébestemte børne- og ung doms or ga ni sa ti o ner Foto: Dansk Brand- og sik rings tek nisk Institut En vejledning om brand fore byg gel se i teltlejre

Læs mere

Dato: Brandsynsrapport

Dato: Brandsynsrapport BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER Journalnr.: Dato: Strandvejen 2, - I henhold til 1 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 25. februar 2008 om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹

Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Tekniske forskrifter for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Beredskabsstyrelsen 11. november 2005 ¹ Forskriften er som udkast notificeret i overensstemmelse med Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet)

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker Driftsmæssige forskrifter for Butikker STATENS BRANDINSPEKTION l. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 27. marts 2008. Nr. 212. Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker Indhold 1. Anvendelsesområde og definitioner... 3 2. Generelt... 4 3. Instruktion af personale...

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for. hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for. hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige Forskrifter for Hoteller m.v., plejeinstitutioner,

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 27. marts 2008. Nr. 212. Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler,

Læs mere

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik Salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik 1 Denne vejledning er udarbejdet af Københavns Brandvæsen og er efter aftale med dem tilpasset vores lokale forhold. Vejledningen skal bruges som huskeliste

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003 At-VEJLEDNING A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Vejledning til tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 1 Bekendtgørelse nr. 1424 af. 16. december 2009, bilag 1 Side 1 af 67 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Træbearbejdning og træoplag Plastforarbejdning og plastoplag Korn- og foderstofvirksomheder Fremstilling og oplagring af mel Visse brandfarlige

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2015 Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE Tjekliste: 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 6. april 2015 2. Ansøg

Læs mere

Vigtigt for dig der sælger fyrværkeri

Vigtigt for dig der sælger fyrværkeri Vigtigt for dig der sælger fyrværkeri Regler, råd og vejledning for sikkerhed på lageret og i butikken STI FTET 17. APRIL 1 923 NG EN FYRV NI ÆR KE RI BRANCHEFO RE www.fyrvaerkeribrancheforeningen.dk Indhold

Læs mere

BRANDINSTRUKTION EUROPEAN BEER FESTIVAL 2008

BRANDINSTRUKTION EUROPEAN BEER FESTIVAL 2008 BRANDINSTRUKTION EUROPEAN BEER FESTIVAL 2008 Udarbejdet af Lex Telvig medlem af styregruppen Mail: lex.telvig@ale.dk Tlf: +45 2679 4014 Dato: 01-07-2008 Dansk version1 Formål: At delegere navngivne personer/ledere

Læs mere

Beredskabsplan, risikovurdering og Informationsplan omkring drift af Hjallerup Marked 2013

Beredskabsplan, risikovurdering og Informationsplan omkring drift af Hjallerup Marked 2013 Beredskabsplan og risikovurdering B12 Beredskabsplan, risikovurdering og Informationsplan omkring drift af Hjallerup Marked 2013 Arrangør: Hjallerup Markedsforening v /Markedsudvalget Postboks 59 9320

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Til dig, der sælger fyrværkeri

Til dig, der sælger fyrværkeri VIGTIGT Til dig, der sælger fyrværkeri - regler for sikkerhed i butikken og på lageret Godt nytårssalg! FOLK ER NYTÅRSAFTEN FARLIGE BRUG beskyttelsesbriller Det er dit ansvar Fyrværkeri er farligt og skal

Læs mere

Grill, bål og ukrudtsbrænder

Grill, bål og ukrudtsbrænder Grill, bål og ukrudtsbrænder med omtanke Læs om, hvordan du håndterer grill, bål og ukrudtsbrænder, så hverken du eller andre kommer til skade. www.brs.dk Almindelige forsigtighedsbestemmelser: Hold afstand

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

DBI vejledning 10, del 1

DBI vejledning 10, del 1 2. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 1 Brandsikringsforanstaltninger Planlægning og gennemførelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning..................................

Læs mere

Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk

Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk Regulativ for afbrænding i Slagelse Kommune August 2009 Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk 1 1. GENERELT...3 Brandhensyn...3 Miljøhensyn...3 Hvad

Læs mere

Ordensreglement for Silkeborg Stadion

Ordensreglement for Silkeborg Stadion Ordensreglement for Silkeborg Stadion Generelle ordensregler for Silkeborg Stadion (Udstedt af Silkeborg Kommune) Formål 1 Formålet med ordensreglerne er at bevare den gode stemning på Silkeborg Stadion

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0.

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0. Denios ApS Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Henrik Ohm 2012-02-22 Sag: RE12042 Init.: MSJ/CSH E-mail: msj@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61201361 Vedr.: Anvendelse af brandsikre lagre Efter henvendelse fra Henrik

Læs mere

Hjallerup Marked Beredskabsplan. Sidst opdateret 5. maj 2015

Hjallerup Marked Beredskabsplan. Sidst opdateret 5. maj 2015 Hjallerup Marked Beredskabsplan Sidst opdateret 5. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 4 1.1 Beredskabsplanens indhold... 4 1.2 Lovgrundlag... 4 1.3 Fravigelser... 5 2 Beredskab på pladsen...

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Beredskabs-, risikovurderings- og Informationsplan omkring drift af Hjallerup Marked 2009

Beredskabs-, risikovurderings- og Informationsplan omkring drift af Hjallerup Marked 2009 Beredskabs-, risikovurderings- og Informationsplan omkring drift af Hjallerup Marked 2009 Arrangør: Hjallerup Markedsforening v /Markedsudvalget Postboks 59 9320 Hjallerup Tlf. 98 28 20 20 www.hjallerup-marked.dk

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

UDFORDRINGER VED LAGRING AF BRINT VED PRIVATE HUSSTANDE

UDFORDRINGER VED LAGRING AF BRINT VED PRIVATE HUSSTANDE UDFORDRINGER VED LAGRING AF BRINT VED PRIVATE HUSSTANDE Workshop om brintsikkerhed - vejen mod en fælles ramme 2. maj 2014 - DTU Mødecenter, 2800 Kgs. Lyngby HVOR FARLIGT ER GAS? Kendte gaslagringsformer

Læs mere

Vejledning om brandsyn

Vejledning om brandsyn FOB Vejledning nr. 10 Vejledning om brandsyn Beredskabsstyrelsen BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 1. april 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Hjemmel... 2 Baggrund og indhold...

Læs mere

RISIKOVURDERING OG SIKKERHEDSPLAN FOR VILDE VULKANER VORDINGBORG 2013

RISIKOVURDERING OG SIKKERHEDSPLAN FOR VILDE VULKANER VORDINGBORG 2013 RISIKOVURDERING OG SIKKERHEDSPLAN FOR VILDE VULKANER VORDINGBORG 2013 Udfærdiget af Torben Nørgaard 1. Indholdsfortegnelse 2. Kontaktpersoner og fordelingsliste side 2 3. Vejledning til denne vurdering

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 2.1 Ordensregler... 2-2 2.2 Bygningsmæssige ændringer... 2-2 2.3 Opbevaring af farlige stoffer... 2-2 2.4 Anvendelse af vejsalt på airside... 2-2 2.5 Udtømning af vand på airside...

Læs mere

STADEHOLDER PÅ FOLKEMØDET 2014 VILKÅR OG BETINGELSER

STADEHOLDER PÅ FOLKEMØDET 2014 VILKÅR OG BETINGELSER STADEHOLDER PÅ FOLKEMØDET 2014 VILKÅR OG BETINGELSER Denne vejledning henvender sig til arrangører, der lejer et kommunalt ejet event-areal (omtalt som stadeholdere) i Allinge under Folkemødet 2014. Som

Læs mere

Årby Forsamlingshus.

Årby Forsamlingshus. Lejekontrakt Årby Forsamlingshus. Lejers navn: Tlf.: Adresse: Mellem lejer og Årby Forsamlingshus er der indgået følgende lejeaftale: Hele huset til fest Små sale til fest Hele huset til møder, foredrag

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 B 132 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. august 2010 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2010-157-0112

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

DBI vejledning 10, del 3

DBI vejledning 10, del 3 1. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 3 Brandsikringsforanstaltninger Indendørs Indholdsfortegnelse 1 Indledning...7 1.1 Anvendelsesdiagram...10

Læs mere

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB ET KOMMUNALT POLITISK ANSVAR Det Kommunale Redningsberedskabs opbygning. Redningsberedskabet blev til i 1992 som følge af en sammenlægning af brandvæsnet og civilforsvaret.

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Retningslinier for afbrænding

Retningslinier for afbrænding ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Retningslinier for afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Rådet for Større Badesikkerhed. Revideret oplag Udsendt marts 2014

Rådet for Større Badesikkerhed. Revideret oplag Udsendt marts 2014 Rådet for Større Badesikkerhed Revideret oplag Udsendt marts 2014 Rådet for Større Badesikkerhed er en almennyttig og humanitær organisation Rådets for Større Badesikkerheds overordnede vision er at det

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Vejledning om vandforsyning til brandslukning

Vejledning om vandforsyning til brandslukning Vejledning om vandforsyning til brandslukning Vejledning om vandforsyning til brandslukning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 82 54 00 Telefax: 45 82 65 65 E-post: brs@brs.dk

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra 01.01.2008 1) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

En guideline for myndigheder

En guideline for myndigheder Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling En guideline for myndigheder Drift, kontrol og vedligeholdelse af funktionsbaseret byggeri Guideline nr. 2 1. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. 545 af 12/07 1991 ; Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Indholdsfortegnelse: Miljømin. Bek. nr. 545 af 12. juli 1991 Ændringer

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

guide -- for aktører i byrummet

guide -- for aktører i byrummet guide -- for aktører i byrummet Foto: Martin Dam Kristensen Officersbygningen Vester Allé 3 DK 8000 Århus C Tlf. +45 87 30 83 00 Fax +45 87 30 83 19 mail@aarhusfestuge.dk aarhusfestuge.dk Denne guide kan

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Retningslinier ved. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Afbrænding af haveaffald, Sct. Hans bål, halm, kvas m.v. Forebyggende afdeling. 1.

Retningslinier ved. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Afbrænding af haveaffald, Sct. Hans bål, halm, kvas m.v. Forebyggende afdeling. 1. Forebyggende afdeling Retningslinier ved Afbrænding af haveaffald, Sct. Hans bål, halm, kvas m.v. 1. udgave Juli 2009 Vagtcentral (døgnåben) Ådalsvej 52, 2970 Hørsholm. Telefon 4580 3355 Telefon 4580 3355

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 8. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 8. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 8. juli 2008 4. juli 2008. Nr. 729. Bekendtgørelse om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1) I medfør af 1, stk. 4 og 6, 2, stk. 5, 3, nr. 1-7 og nr. 9-13, 3a, stk.

Læs mere

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter?

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 Skab sikkerhed. Vurder personen. Tilkald hjælp. Giv førstehjælp. Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens Skab sikkerhed. Hvad er en nødflytning? Det er en måde til, at flytte

Læs mere

FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER. Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen

FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER. Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen 1 2 Mange typer boliger Forskellige typer boliger parcelhuse Tæt/lav rækkehusbebyggelse etageboligbyggeri

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Danske Risikorådgivere Hvorfor have fokus på sikkerheden i opførelsesfasen? Danske Risikorådgivere Brandsikring i byggeriets opførelsesfase Fokus på

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion Februar 2014 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere