Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015"

Transkript

1 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst

2 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn henlagt til socialtilsynene. Holbæk Kommune har valgt at tilbyde kommuner muligheden for at tilkøbe nogle af de tilsyn, som ikke er skrevet ind i loven om Socialtilsyn. I 2015 drejer det sig om: 1. Tilsyn med plejeboliger på ældreområdet 2. Tilsyn med friplejeboliger 3. Tilsyn med Frit valgs-området hjemmesygepleje og hjemmepleje 4. Tilsyn efter Sundhedslovens 141 Behandling af alkoholmisbrug 5. Tilsyn med beskyttet beskæftigelses- og aktivitetstilbud, som ikke er er en del af et andet tilbud og derfor underlagt Tilsynsreformen (Servicelovens 103 og 104) 6. Behandling vurdering, opfølgning og vejledning af indberettet magtanvendelse fra områder, der ligger uden for Tilsynsreformen Ovenstående områder er også før tilsynsreformen udbudt af Holbæk Kommune, og vi mener at have tilstedeværende ekspertise og erfaring til at levere tilsyn med en efterspurgt og påskønnet kvalitet. Vi bestræber os på ikke kun at kontrollere, men også at være i en god dialog med enheder og repræsentanter for de rekvirerende kommuner. Målet er, at vore rapporter ikke alene giver billeder af hvad der fungerer godt og skidt, men også kan anvendes som inspiration til ny lokal faglig udvikling. Ovenstående liste er ikke mere statisk end, at vi gerne hører fra jer, hvis I har et ønske om tilsyn inden for de nævnte områder, men med fokus på en bestemt vinkel eller en særlig dagsorden. Nedenfor har vi beskrevet indholdet af vores tilbud, til én, mener vi, attraktiv pris. Hvis I skulle have spørgsmål eller være interesserede kan henvendelse rettes til Socialtilsyn Øst ved fagkoordinator for tilkøbsydelser Leif Christensen, tlf , mailadresse eller undertegnede. Henriette Lindberg Tilsynschef Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej Holbæk Side 2 af 23

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Indholdsfortegnelse Tilsyn plejeboliger... 5 Lovgrundlag... 5 Hvad er omfattet?... 5 Hvad er ikke omfattet?... 6 Tilkøbsmuligheder... 6 Nærmere beskrivelse af indholdet af tilsynet... 6 Betaling Tilsyn friplejeboliger... 8 Lovgrundlag... 8 Hvad er omfattet?... 8 Hvad er ikke omfattet?... 9 Tilkøbsmuligheder... 9 Nærmere beskrivelse af indholdet af tilsynet... 9 Betaling Tilsyn frit-valgs området hjemmesygepleje og hjemmepleje Lovgrundlag Hvad er omfattet? Hvad er ikke omfattet? Tilkøbsmuligheder Nærmere beskrivelse af indholdet af tilsynet Tilsynenes generelle indhold Retssikkerhed Helbred Dialog / inddragelse Faglige krav Betaling Tilsyn efter Sundhedslovens 141, Alkoholmisbrug Regelgrundlag Hvad er omfattet? Hvad er ikke omfattet? Tilkøbsmuligheder Side 3 af 23

4 Nærmere beskrivelse af indholdet af tilsynet Betaling Tilsyn med beskyttet beskæftigelse og aktivitets og samværs-tilbud, jfr. Servicelovens 103 og 104, som ikke er en del af et andet tilbud, som omfattes af tilsynsforpligtelse fra Socialtilsynene Lovgrundlag Hvad er omfattet? Hvad er ikke omfattet? Tilkøbsmuligheder Nærmere beskrivelse af indholdet af tilsynet Temaer omfattet af tilsynet Temaer, som ikke er omfattet af tilsynet, man skal aftales konkret Betaling Behandling, vurdering og opfølgning/vejledning af indberettet magtanvendelse fra områder, der ikke ellers er omfattet af det sociale tilsyns forpligtelse i forhold til Lov om Socialtilsyn Lovgrundlag Hvad er omfattet? Temaer: Hvad er ikke omfattet? Tilkøbsmuligheder Betaling Side 4 af 23

5 1. Tilsyn plejeboliger Lovgrundlag Serviceloven 151. Den stedlige kommune, jf. 148 a, har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83 og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf Stk. 2. Som led i tilsynsforpligtelsen efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem m.v., jf. 192, i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og i andre, tilsvarende boligenheder i kommunen. Tilsynet omfatter indsatsen over for de beboere og lejere, der modtager kommunale serviceydelser. Tilsynet må ikke varetages af leverandører eller personer, der udfører opgaver på området. Hvad er omfattet? Tilkøbsydelsen indeholder: 1.1 Et årligt opstartsmøde med beskrivelse af årets tilgang og klarlæggelse af ønsker om særligt fokus for konkret kommune f.eks. arbejdet med de frivillige eller indsatsen for rehabilitering og sundhed. 1.2 Et årligt uanmeldt tilsyn pr enhed, hvis indhold er: Tilsyn i henhold til den gamle bekendtgørelse 1 (se nedenfor under overskriften Nærmere beskrivelse af indholdet af tilsynet ) Opfølgning sidste års tilsyn Opfølgning på sidste Embedslægerapport Stikprøvekontrol (min 10% af beboere) af dokumentation for overholdelse af gældende lovgivning Observation i forbindelse med rundvisning og generelt Der foretages stikprøvevis interview med minimum ud 3 beboere (pårørende interviewes hvis beboer vurderes inhabil) Ved større plejeenheder øges stikprøver forholdsvist Interview med ledelse Interview med mindst 3 medarbejdere med forskellig faglig baggrund. Antal interviews øges med enhedens størrelse. 1.3 Vurdering af data i forhold til visitation, kommunalt serviceniveau og diverse lovgivning. 1 Der anvendes regelsættet fra før Afbureaukratiseringsloven, fordi indholdet i plejehjemtilsyn var nøje defineret. Der er ikke kommet en ny, men den repræsenterer stadig købers forventninger og fungerer som en god huske liste for os, så vi kommer helt omkring Side 5 af 23

6 1.4 Rapport for enheden sendes til høring senest én måned efter besøget. Rapporten indeholder eventuelle anbefalinger. (Kommunen vurderer selv, om rapporten giver anledning til eventuelle sanktioner eksempelvis påbud eller skærpet tilsyn). 1.5 Én samlet årsrapport pr kommune Hvad er ikke omfattet? 1.6 Tilsynet forholder sig ikke til stedets budget/regnskab. 1.7 Juridisk sparring/opfølgning henvises til egen kommune. Tilkøbsmuligheder 1.8 klageopfølgning (timepris) 1.9 Opfølgning påbud /skærpede tilsyn (pris svarende til ½ tilsyn) Nærmere beskrivelse af indholdet af tilsynet Tilsyn fra Socialtilsyn ØST føres, så de overholder den gamle bekendtgørelse, bortset fra at det tidligere anmeldte og uanmeldte tilsyn nu er samlet i et uanmeldt tilsyn. Uddrag fra bekendtgørelsen: 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at tilsynsbesøget afdækker de relevante og aktuelle forhold på plejehjemmet og i plejeboligerne m.v. Stk. 2. Tilsynsbesøget skal som minimum belyse beboernes oplevelse af: 1) Boligforhold. 2) De fysiske rammer for hverdagen. 3) Hjælpen efter lovens 83 og 86. 4) Beboeres sociale trivsel. 5) Forplejningen. 6) Kultur og socialt miljø, herunder dialog med personalet m.v. 7) Aktiviteter. Stk. 3. Hvis beboeren giver udtryk for utilfredshed eller ønske om at klage, skal den tilsynsførende endvidere sikre sig, at beboeren har kendskab til klageadgangen. Stk. 4. Tilsynsbesøget skal i forhold til plejepersonalet som minimum belyse: 1) Om der er instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling, herunder om instrukserne er skriftlige, kendte og tilgængelige. 2) Om der foretages oplæring af nyt personale, herunder afløsere og vikarer. 3) Hvordan forholdene er for grupper med særlige behov, herunder personer med demens, handicap m.v. 4) Om der er instruktion i reglerne om magtanvendelse. 5) Hvordan er dialogen med henholdsvis beboere og ledelse. 6) Hvordan hjælpen efter lovens 83 og 86 opleves. 7) Om der er mulighed for efteruddannelse. Stk. 5. Tilsynsbesøget skal i forhold til ledelsen som minimum belyse: 1) Om der siden sidste tilsynsbesøg er sket væsentlige ændringer i forhold til beboersammensætning og personalesituation m.v. 2) Hvordan ledelsen har fulgt op på eventuelle kritikpunkter i forhold til tidligere besøg 3) Om der er udarbejdet et værdigrundlag. Side 6 af 23

7 4) Om der instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling, herunder om instrukserne er skriftlige og hvorledes det sikres, at instrukserne løbende opdateres og er kendte og følges af plejepersonalet. 5) Om der foretages oplæring af nyt personale, herunder afløsere og vikarer. 6) Hvordan forholdene er for grupper med særlige behov, herunder personer med demens, handicap m.v. 7) Hvordan det sikres, at reglerne om magtanvendelse overholdes, herunder registrering og indberetning af magtanvendelse. 8) Hvordan dialogen er med henholdsvis plejepersonale og beboere. 9) Hvordan hjælpen efter lovens 83 og 86 opleves. 10) Om der er mulighed for efteruddannelse både i relation til ledelse og medarbejdere. 11) Hvorvidt personalets kompetencer afspejler beboernes behov. 12) Omfanget af sygefraværet. 13) Om der er forefindes procedurer for håndteringen af fravær af plejepersonale, herunder procedurer for tilkaldelse af vikarer mv. Stk. 6. I forhold til pårørende kan der tages udgangspunkt i spørgsmålene til beboerne. 3. Tilsynsbesøgene skal omfatte en rundvisning på fællesarealer samt samtaler med beboere, plejepersonale, ledelse og øvrige relevante parter, herunder pårørende. Tilsynsbesøgene skal desuden omfatte boligdelen, såfremt der kan opnås samtykke fra de pågældende beboere. Tilsynsrapporter og opfølgning 4. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at tilsynsrapporterne giver et oplyst og fyldestgørende grundlag for opfølgning. Stk. 2. Det skal fremgå af tilsynsrapporterne, hvad tilsynsbesøget har afdækket i forhold til emnerne i 2-3. Tilsynsrapporterne skal desuden indeholde den tilsynsførendes faglige vurdering og anbefaling i forhold til opfølgning. Betaling Tilsynet betales i forhold til pladsantallet på i den enkelte plejeboligenhed som følger: Antal 0 24 pladser pladser Over 50 pladser Pris i kr kr kr. Herudover skal der betales for transportudgifter i forhold til de faktiske udgifter. Skærpet tilsyn (kun, hvis kommunen ønsker det): Takst indtil forholdet er bragt på plads Opfølgning af embedslægens tilsyn (opfølgning af handleplanen): Takst indtil forholdet er bragt på plads kr kr. Side 7 af 23

8 2. Tilsyn friplejeboliger Lovgrundlag Serviceloven 151 a. Pligten til at følge op på enkeltsager og føre tilsyn, jf. 148, stk. 1 og 2, og 151, stk. 1, påhviler for lejere og beboere i friplejeboliger kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor friplejeboligerne ligger. Stk. 2. Som led i tilsynsforpligtelsen skal kommunalbestyrelsen hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg i friplejeboligerne. Tilsynet omfatter indsatsen over for de lejere og beboere, der modtager kommunale serviceydelser. Tilsynet må ikke varetages af friplejeboligleverandører eller personer, der udfører opgaver for den friplejeboligleverandør, som tilsynet omfatter. Stk. 3. Som led i hvert tilsynsbesøg skal kommunalbestyrelsen sikre, at den service, der generelt leveres i friplejeboligbebyggelsen, er i overensstemmelse med friplejeboligleverandørens certifikation. 151 b. Konstaterer kommunalbestyrelsen ved tilsynsbesøget i friplejeboligerne, at borgeren ikke modtager den hjælp, som denne efter afgørelsen har krav på, skal kommunalbestyrelsen orientere borgeren og den kommune, der har truffet afgørelse efter denne lov, hvis denne ikke er identisk med beliggenhedskommunen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan meddele friplejeboligleverandøren de påbud, som er nødvendige for at sikre, at hjælpen leveres i overensstemmelse med afgørelsen. Kommunalbestyrelsen skal meddele friplejeboligleverandøren, at undladelse af at levere hjælpen i overensstemmelse med afgørelsen kan medføre indberetning til Servicestyrelsen. Hvis friplejeboligleverandøren ikke efterkommer påbuddet, indberetter kommunalbestyrelsen straks forholdet til Servicestyrelsen. Kommunalbestyrelsen udarbejder indstilling til brug for afgørelser, der træffes af Servicestyrelsen. Hvad er omfattet? Tilkøbsydelsen indeholder: 2.1 Et årligt uanmeldt tilsyn pr enhed Tilsyn i henhold til den gamle bekendtgørelse (se nedenfor under overskriften Nærmere beskrivelse af indholdet af tilsynet ) Opfølgning sidste års tilsyn Opfølgning på sidste Embedslægerapport Stikprøvekontrol af dokumentation for overholdelse af gældende lovgivning Kontrol i forhold til enhedens certificering Stikprøvevis kontrol af at borgeren får den visiteret hjælp. Stikprøven vil omfatte mindst 10% af de individuelle sager. Side 8 af 23

9 2.1.7 Observation i forbindelse med rundvisning og generelt Der foretages stikprøvevis interview med minimum ud 3 beboere (pårørende interviewes hvis beboer vurderes inhabil) Ved større plejeenheder øges stikprøver forholdsvist Interview med ledelse Interview med mindst 3 medarbejdere med forskellig faglig baggrund Antal interviews øges med enhedens størrelse. 2.2 Vurdering af data i forhold til visitation og diverse lovgivning 2.3 Kritisk gennemgang af regnskab i.h.t. Friplejeboligloven 91 stk Rapport for enheden sendes til høring senest én måned efter besøget. Rapporten indeholder eventuelle anbefalinger. (Kommunen vurderer selv, om rapporten giver anledning til eventuelle sanktioner eksempelvis påbud eller skærpet tilsyn). 2.5 Én samlet årsrapport pr. kommune. Hvad er ikke omfattet? 2.6 Juridisk sparring/opfølgning henvises til egen kommune. Tilkøbsmuligheder 2.7 klageopfølgning (timepris) 2.8 Opfølgning påbud/skærpede tilsyn (pris svarende til ½ tilsyn) Nærmere beskrivelse af indholdet af tilsynet Tilsyn fra Socialtilsyn ØST føres, så de overholder den gamle bekendtgørelse, bortset fra at det tidligere anmeldte og uanmeldte tilsyn nu er samlet i et uanmeldt tilsyn. Uddrag fra bekendtgørelsen: 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at tilsynsbesøget afdækker de relevante og aktuelle forhold på plejehjemmet og i plejeboligerne m.v. Stk. 2. Tilsynsbesøget skal som minimum belyse beboernes oplevelse af: 8) Boligforhold. 9) De fysiske rammer for hverdagen. 10) Hjælpen efter lovens 83 og ) Beboeres sociale trivsel. 12) Forplejningen. 13) Kultur og socialt miljø, herunder dialog med personalet m.v. 14) Aktiviteter. Stk. 3. Hvis beboeren giver udtryk for utilfredshed eller ønske om at klage, skal den tilsynsførende endvidere sikre sig, at beboeren har kendskab til klageadgangen. Stk. 4. Tilsynsbesøget skal i forhold til plejepersonalet som minimum belyse: 8) Om der er instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling, herunder om instrukserne er skriftlige, kendte og tilgængelige. Side 9 af 23

10 9) Om der foretages oplæring af nyt personale, herunder afløsere og vikarer. 10) Hvordan forholdene er for grupper med særlige behov, herunder personer med demens, handicap m.v. 11) Om der er instruktion i reglerne om magtanvendelse. 12) Hvordan er dialogen med henholdsvis beboere og ledelse. 13) Hvordan hjælpen efter lovens 83 og 86 opleves. 14) Om der er mulighed for efteruddannelse. Stk. 5. Tilsynsbesøget skal i forhold til ledelsen som minimum belyse: 14) Om der siden sidste tilsynsbesøg er sket væsentlige ændringer i forhold til beboersammensætning og personalesituation m.v. 15) Hvordan ledelsen har fulgt op på eventuelle kritikpunkter i forhold til tidligere besøg 16) Om der er udarbejdet et værdigrundlag. 17) Om der instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling, herunder om instrukserne er skriftlige og hvorledes det sikres, at instrukserne løbende opdateres og er kendte og følges af plejepersonalet. 18) Om der foretages oplæring af nyt personale, herunder afløsere og vikarer. 19) Hvordan forholdene er for grupper med særlige behov, herunder personer med demens, handicap m.v. 20) Hvordan det sikres, at reglerne om magtanvendelse overholdes, herunder registrering og indberetning af magtanvendelse. 21) Hvordan dialogen er med henholdsvis plejepersonale og beboere. 22) Hvordan hjælpen efter lovens 83 og 86 opleves. 23) Om der er mulighed for efteruddannelse både i relation til ledelse og medarbejdere. 24) Hvorvidt personalets kompetencer afspejler beboernes behov. 25) Omfanget af sygefraværet. 26) Om der er forefindes procedurer for håndteringen af fravær af plejepersonale, herunder procedurer for tilkaldelse af vikarer mv. Stk. 6. I forhold til pårørende kan der tages udgangspunkt i spørgsmålene til beboerne. 3. Tilsynsbesøgene skal omfatte en rundvisning på fællesarealer samt samtaler med beboere, plejepersonale, ledelse og øvrige relevante parter, herunder pårørende. Tilsynsbesøgene skal desuden omfatte boligdelen, såfremt der kan opnås samtykke fra de pågældende beboere. Tilsynsrapporter og opfølgning 4. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at tilsynsrapporterne giver et oplyst og fyldestgørende grundlag for opfølgning. Stk. 2. Det skal fremgå af tilsynsrapporterne, hvad tilsynsbesøget har afdækket i forhold til emnerne i 2-3. Tilsynsrapporterne skal desuden indeholde den tilsynsførendes faglige vurdering og anbefaling i forhold til opfølgning. Side 10 af 23

11 Betaling Tilsynet betales i forhold til pladsantallet på i den enkelte plejeboligenhed som følger: Antal 0 24 pladser pladser Over 50 pladser Pris i kr kr kr Herudover skal der betales for transportudgifter i forhold til de faktiske udgifter. Skærpet tilsyn (kun, hvis kommunen ønsker det): Takst indtil forholdet er bragt på plads Opfølgning af embedslægens tilsyn (opfølgning af handleplanen): Takst indtil forholdet er bragt på plads kr kr. Side 11 af 23

12 3. Tilsyn frit-valgs området hjemmesygepleje og hjemmepleje Lovgrundlag Serviceloven 151 c. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør efter 91. Stk. 2. Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med disse tilbud og for opfølgning på tilsynet. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i tilslutning til beslutninger om serviceniveauet for tilbud efter 83 og om udarbejdelse af kvalitetsstandarder efter 139 mindst én gang årligt følge op på tilsynspolitikken, herunder foretage de nødvendige justeringer Hvad er omfattet? Tilkøbsydelsen indeholder: 3.1 Et årligt opstartsmøde med beskrivelse af årets tilgang med udgangspunkt i den jf. Servicelovens 151 c stk. 2 af kommunen udarbejdede tilsynspolitik samt klarlæggelse af ønsker om særligt fokus for den konkrete kommune. 3.2 Et årligt anmeldt tilsyn pr. enhed, der tager udgangspunkt i kommunens formulerede tilsynspolitiks anviste procedurer. 3.2 Evt. opfølgning fra tidligere tilsyn Interview med ledelse Interview med mindst 3 medarbejdere med forskellig faglig baggrund Stikprøve interviews med borgere (pårørende interviewes, hvis borgerne er inhabile borgere). Der foretages interview med 5-10% af borgerne, der får både personlig og praktisk hjælp. 3.3 Vurdering af data i forhold til visitation, kommunalt serviceniveau og diverse lovgivning. 3.4 Rapport for enheden sendes til høring senest én måned efter besøget. Rapporten indeholder eventuelle anbefalinger. (Kommunen vurderer selv, om rapporten giver anledning til eventuelle sanktioner eksempelvis påbud eller skærpet tilsyn). 3.5 Én samlet årsrapport pr. kommune. Hvad er ikke omfattet? 3.6 Tilsynet forholder sig ikke til stedets driftsøkonomi d.v.s. budget/regnskab, 3.6 Juridisk sparring/opfølgning henvises til egen kommune. Side 12 af 23

13 Tilkøbsmuligheder 3.7 klageopfølgning (timepris) 3.8 Opfølgning påbud/skærpede tilsyn (pris svarende til ½ tilsyn) 3.9 Rådgivning og vejledning (timepris) Nærmere beskrivelse af indholdet af tilsynet Tilsynenes generelle indhold Tilsyn i respekt for den pågældende kommunes tilsynspolitiks anvisninger Tilsyn med afsæt i kommunens udarbejdede kvalitetsstandarder Tilsyn med afsæt i kontraktlige faglige forpligtelser jf. kontrakt Ydelsen: Erstatningsbesøg ved aflysning? overholdelse af tider? nødkaldsbetjening? Oplever borger at få den hjælp, der er brug for? Etc. Retssikkerhed. Visitation, afgørelse, klagevejledning - forståelig og fremsendt? Ved borgeren hvem de skal henvende sig til? Kontaktperson? Leveret ydelse i overensstemmelse med visitation? Omgang med borgerens økonomiske midler Overholdelse af krav om indberetning af magtanvendelser og udarbejdelse og opfølgning på socialpædagogiske handleplaner Inddragelse ved videregivelse af personfølsomme oplysninger eller kontakt til læge Dokumentation af nærmeste pårørende Helbred. Gennemgang af dokumentation og praksis i forhold til krav fra Sundhedsstyrelse og Embedslæge Opfølgning af indsats i.h.t. Sundhedsstyrelsens vejledninger Dokumentation af og opfølgning på aftaler med ordinerende læge Medicinhåndtering Sundhedsrådgivning; motion, kost etc. Dialog / inddragelse. Dialogen /tonen og respekt for værdighed Side 13 af 23

14 Inddragelse i ydelsen, Ved inhabile / samarbejdet eller inddragelsen af den nærmeste pårørende Faglige krav Tilstrækkeligt fagligt kompetent personale, og er der dokumentation for formelle uddannelser? Hvorvidt personalets kompetencer afspejler borgenes behov? Er der tilstrækkeligt og tilgængelige faglige instrukser og vejledninger med beskrivelser af ansvars- og kompetencefordelinger og er de kendte og tilgængelige Er introduktion og oplæring af nyt personale sat i system Procedurer for faglige krav ved tilkald af personale /brug af underleverandører? Hvilke tiltag er der for kompetenceudvikling og kvalitetssikring Opfølgning på komplekse ydelser /inddragelse af tværfaglighed og opfølgning på dette Indsatsen ved særlige grupper kroniske sygdomme, borgere med demens eller andre psykiske funktionsnedsættelser Tilgængelige dækkende faglige arbejdsredskaber for personalet nærmest borgeren Sammenhæng mellem forskellige aktørers ydelser; hjemmesygepleje, hjemmehjælp, træning (rehabilitering). Betaling Der betales for kr. pr. leverandør Side 14 af 23

15 4. Tilsyn efter Sundhedslovens 141, Alkoholmisbrug Regelgrundlag Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlings-steder af 2011 (Udgivet af Sundhedsstyrelsen) Kommunernes ansvar Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for, at der på et kommunalt eget alkoholbehandlingssted, hvor der udføres sundhedsfaglig virksomhed, er en ledelse, der kan sikre en arbejdstilrettelæggelse, der tilgodeser patientsikkerheden. Såfremt der ikke i ledelsen af behandlingsstedet er ansat sundhedsfagligt uddannet personale, er det kommunens ansvar at sørge for bistand fra relevant sundhedsfagligt personale til f.eks. udfærdigelse af instrukser om medicinhåndtering, således at personalet kan udføre opgaven, de udfører på delegation af en læge. På alkoholbehandlingssteder, hvor der ikke er ansat sundhedsfagligt uddannet personale er ledelsen af behandlingsstedet i disse situationer ansvarlig for, at personalet er instrueret og oplært i at udføre almindelig medicin givning, såfremt der på behandlingsstedet foretages behandling med receptpligtig medicin. Det er kommunalbestyrelsens ansvar at sørge for at bistå ledelsen med sundhedsfaglig rådgivning hertil. Der henvises til Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 115 af 11. december Hvis en kommune bliver opmærksom på, at et af de alkoholbehandlingssteder kommunen selv driver, ikke har tilrettelagt medicinhåndteringen på behandlingsstedet sådan, at personalet på forsvarlig vis kan udføre opgaven på vegne af den ordinerende læge, kan kommunen gøre Sundhedsstyrelsen opmærksom herpå. Sundhedsstyrelsen vil herefter vurdere, om behandlingsstedet skal have udstedt et påbud eller et forbud. Hvad er omfattet? Tilkøbsydelsen indeholder: 4.1 Et årligt anmeldt tilsyn pr enhed Kontrol, observation i forhold til Sundhedsstyrelsens vejledning Interview ledelse Interview medarbejdere 4.2 Rapport for enheden til høring senest en måned efter tilsynsbesøget. Det bemærkes, at Socialtilsynet er forpligtiget at rette henvendelse til Sundhedsstyrelsen, hvis tilsynet bliver opmærksom på, at medicinhåndteringen på alkoholbehandlingsstedet Side 15 af 23

16 ikke er tilrettelagt på en sådan måde, at personalet på forsvarlig vis kan udføre opgaven på vegne af den ordinerende læge. Det er herefter op til Sundhedsstyrelsen at vurdere, om behandlingsstedet skal have udstedt et påbud eller et forbud Hvad er ikke omfattet? 4.3 Godkendelse og tilsyn ved behandlingssteder for alkoholmisbrug, der ikke er omfattet af ovenstående vejledning. Tilkøbsmuligheder 4.4 Klageopfølgning (timepris) 4.5 Opfølgning påbud/skærpet tilsyn /pris svarende til ½ tilsyn) 4.6 Sundhedsfaglig rådgivning og vejledning (timepris) Nærmere beskrivelse af indholdet af tilsynet Fokus i tilsynet vil være på de data som indgår i godkendelsesgrundlaget: Det vil sige: Juridiske forhold; etablerings år, ejerform, vedtægter, godkendelse Antal pladser, handicapvenlighed og for døgntilbud antal eneværelser. Åbningstider Leder og medarbejderne og deres formelle faglige kompetencer. Hvordan sikres lægelig bistand (virksomhedsansvarlig læge?), herunder hvordan samarbejdes der med regionale system? Behandlingsmetoder; dag/døgn, kombinationsforløb, akutbehandling, somatisk og psykiatrisk udredning og behandling, medicinsk behandling, samtaleterapi og opfølgning? Målgruppen? Tilrettelæggelse af behandling (indhold), hvem samarbejdes med samt hvordan følges op? Dokumentation og kvalitetsudvikling Under tilsynet er fokus på det af sundhedsstyrelsen beskrevne kommunale ansvar. Sikrer ledelsen at der sikrer en arbejdstilrettelæggelse, der tilgodeser patientsikkerheden. Er der ansat tilstrækkeligt sundhedsfagligt uddannet personale til at sørge for f.eks. udfærdigelse af instrukser om medicinhåndtering, således at personalet kan udføre opgaven, de udfører på delegation af en læge eller vurderes det at der er behov for bistand Sikrer ledelsen at der ved ansættelse af ikke sundhedsfagligt personale, at disse er instrueret og oplært i at udføre almindelig medicingivning, såfremt der på behandlingsstedet foretages behandling med receptpligtig medicin. Side 16 af 23

17 Er der behov for at sørge for at bistå ledelsen med sundhedsfaglig rådgivning hertil. Der henvises til Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 115 af 11. december Betaling Der betales for kr. pr. tilsyn. Side 17 af 23

18 5. Tilsyn med beskyttet beskæftigelse og aktivitets og samværstilbud, jfr. Servicelovens 103 og 104, som ikke er en del af et andet tilbud, som omfattes af tilsynsforpligtelse fra Socialtilsynene. Lovgrundlag Serviceloven 148 a. Den stedlige kommunalbestyrelse fører det generelle driftsorienterede tilsyn med tilbuddets personale, bygninger og økonomi, herunder om grundlaget for afgørelse efter 14, stk. 3, om optagelse af et privat tilbud på Tilbudsportalen fortsat består. Vejledning om servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven, Vejledning nr 12 af 15. februar 2011 Tilsyn 27. Kommunalbestyrelsen har efter retssikkerhedslovens 16 pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Om tilsynsforpligtelsen efter retssikkerhedslovens 16 henvises til Vejledning om lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, hvor der også vejledes om det kommunale tilsyn og Socialministeriets ressorttilsyn. 28. Kommunalbestyrelsens pligt til at føre tilsyn efter retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens 148 a om forpligtelsen til at føre driftsorienteret tilsyn med de enkelte tilbud. Reglerne om kommunalbestyrelsens pligt til at føre et personrettet tilsyn er uddybet i kapitel 18, punkt 130. Den stedlige kommunes forpligtelse til at føre driftsorienteret tilsyn med tilbud, der ligger i kommunen, gælder, uanset at kommunens borgere ikke benytter det pågældende tilbud. 29. Det driftsorienterede tilsyn omfatter tilsyn med tilbuddets personale, bygningsmæssige forhold og økonomi. Det omfatter bl.a. tilsyn med, om personalets kvalifikationer svarer til den opgave, som tilbuddet skal løse, tilsyn med beboernes kost, bygningsmæssige forhold, om udbud af fritidsaktiviteter mv. svarer til målgruppen, og om tilbuddets forvaltning af økonomien er forsvarlig. Da sociale servicetilbud har forskelligt indhold, vil tilsynet altid skulle tilpasses forholdene i det enkelte tilbud Det fremgår af servicelovens 148 a, stk. 1, at det driftsorienterede tilsyn skal omfatte en løbende vurdering af, at grundlaget for en afgørelse om optagelse af et privat tilbud på Tilbudsportalen efter servicelovens 14, stk. 3, jf. kapitel 10, fortsat er til stede. Hvad er omfattet? Tilkøbsydelsen indeholder: Side 18 af 23

19 5.1 Et årligt anmeldt tilsyn pr enhed Tilsynenes generelle fokus er beskrevet under indhold. 5.2 Tilsynet vil ske ud fra udvalgte temaer fra Socialstyrelsen kvalitetsmodel (se nedenfor) og udmunder i en vurdering af om grundlaget for optagelse på Tilbudsportalen fortsat er opfyldt 5.3 Evt. opfølgning fra tidligere tilsyn 5.4 Interview med ledelse 5.5 Interview med mindst 2 medarbejdere med forskellig faglig baggrund 5.6 Interview stikprøve blandt mindst 3 brugere, evt. brugerråd. Pårørende interviewes ved inhabile borgere. 5.7 Vurdering af data i forhold til visitation, kommunalt serviceniveau og diverse lovgivning. 5.8 Rapport for enheden sendes senest til høring inden for én måned indeholdende eventuelle anbefalinger. Kommunens egen myndighed udpeger eventuelle påbud eller skærpet tilsyn. Hvad er ikke omfattet? 5.9 Tilsynet forholder sig ikke til stedets driftsøkonomi dvs. budget / regnskab, men fokus i forhold til økonomi er udelukkende takstberegningen til Tilbusportalen Juridisk sparring/opfølgning henvises til egen kommune. Tilkøbsmuligheder 5.11 klageopfølgning (timepris) 5.12 Opfølgning påbud /skærpede tilsyn (pris svarende til ½ tilsyn) 5.13 Rådgivning og vejledning (timepris) Nærmere beskrivelse af indholdet af tilsynet Tilsynet vil indeholde: Temaer omfattet af tilsynet Målgruppe, metoder og resultater Organisation og ledelse Kompetencer Selvstændighed og sociale relationer Uddannelse og beskæftigelse Fysiske rammer Side 19 af 23

20 For uddybning af de enkelte temaer se Socialstyrelsens kvalitetsmodel Temaer, som ikke er omfattet af tilsynet, man skal aftales konkret Eksempler på andre mulige relevante emner aftales med køber Magtanvendelser Utilsigtede hændelser Overgreb Særlig sundhedsopfølgning Forhold som Socialtilsyn gøres bekendt med Betaling Der betales for kr. pr. tilsyn. Side 20 af 23

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Kig Ind Specialcenter Holbæk

Kig Ind Specialcenter Holbæk 2014 Kig Ind Specialcenter Holbæk Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 30-09-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn,

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Behandlingscenter Tjele Orelund Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Behandlingscenter Tjele Orelund Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Behandlingscenter Tjele Orelund Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere