Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre"

Transkript

1 Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr PKAT nr. 621 J.nr /31-7

2 2

3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 5 Overenskomst 1. Dækningsområde Løn til forstandere Løn til øvrige chefer Tillæg Lønregulering Lønudbetaling, lønberegning mv. (fælles regelsæt) Pensionsbidrag Valgfrihed mellem pensionsbidrag og løn Konstitution Arbejdstid Merarbejde Deltidsbeskæftigelse Øvrige vilkår Overgangsordning for forstandere og øvrige chefer ansat før den 1. april Hovedaftale Ikrafttræden mv Bilag 1. Generelle aftaler

4 4

5 Cirkulære om overenskomst for forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Generelle bemærkninger Finansministeriet og Danmarks Jurist- og Økonomforbund har indgået overenskomst for forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre. Administrative ledere med egentlige ledelsesbeføjelser, som er ansat i henhold til organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK) (Perst. nr ), vil fortsat følge organisationsaftalen. De ansatte følger en række generelle aftaler mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne. Disse aftaler er oplistet i bilag 1. Ikrafttræden Cirkulæret har virkning fra den 1. april Finansministeriet, Personalestyrelsen Den 19. november 2009 P.M.V. E.B. Inge Friis Svendsen 5

6 6

7 Overenskomst for forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 1. Dækningsområde Overenskomsten omfatter forstandere, viceforstandere, souschefer, afdelingschefer, funktionschefer, øvrige pædagogiske chefer samt administrative chefer ved voksenuddannelsescentre. Cirkulærebemærkninger til 1, stk. 1: Ansættelse efter overenskomsten forudsætter, at der er tale om egentlige chefstillinger. Overenskomsten respekterer gældende overenskomster. Stk. 2. Overenskomsten omfatter ikke: 1. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte m.fl. med ret til tjenestemandspension i a) staten, folkeskolen, folkekirken b) kommuner c) Grønlands Hjemmestyre og de grønlandske kommuner d) statsfinansierede virksomheder e) tilskudsområder f) koncessionerede virksomheder g) aktieselskaber 2. Pensionerede tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte m.fl. fra de områder, der er nævnt i nr. 1, 3. personer afskediget med ret til rådighedsløn eller ventepenge fra de områder, der er nævnt i nr. 1, 4. personer, der får understøttelse eller egenpension fra en pensionsordning, som det offentlige har ydet tilskud til Cirkulærebemærkninger til stk. 2, nr. 1, litra b): Betegnelsen "kommuner" i nr. 1, litra b, omfatter i denne sammenhæng også regioner, kommunale fællesskaber og statslige-kommunale fællesskaber mv. 7

8 2. Løn til forstandere Stillinger som forstander ved voksenuddannelsescentre indplaceres i og aflønnes efter følgende lønrammer i forhold til antal årskursister: Antal årskursister Lønramme under og derover 37 Stk. 2. Stillingen som forstander ved VUC Nordjylland og VUC Fyn & Fyns HFkursus, indplaceres i lønramme 38. Stk. 3. Indplacering i lønramme 38 forudsætter særskilt aftale mellem overenskomstens parter. Stk. 4. Oprykning fra lønramme 36 til lønramme 37 sker, når der er en varig forøgelse i antallet af årskursister til 300 eller derover. Ved oprykning til lønramme 37 kan der ske modregning i evt. personlige tillæg. Ved fald i antallet af årskursister til under 300 bevarer forstanderen den højere indplacering som personlig ordning. Cirkulærebemærkning til 2, stk. 4: Varig forøgelse af antallet af årskursister forudsætter, at voksenuddannelsescentret i 2 på hinanden følgende kalenderår har haft mindst 300 årskursister og fortsat på oprykningstidspunktet har 300 årskursister eller derover. 3. Løn til øvrige chefer Øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre indplaceres afhængig af stillingens indhold og karakter samt placering i organisationen på basisløntrin 1 eller basisløntrin 2 (niveau ): Basisløntrin 1 Basisløntrin kr kr. Indplacering på henholdsvis basisløntrin 1 og basisløntrin 2 foretages af skolens ledelse. Basisløntrin 1 finder ikke anvendelse for voksenuddannelsescentre, hvor stillingen som forstander er indplaceret i lønramme 36. 8

9 4. Tillæg Stillinger som forstander ved voksenuddannelsescentre, jf. 2, er omfattet af aftale om chefløn (Perst.nr ), og der kan ydes tillæg i henhold til bestemmelserne i denne aftale. Stk. 2. For øvrige chefstillinger, jf. 3, kan der ydes varige og midlertidige tillæg efter forhandlingsreglerne i 6, stk. 2 i aftale om chefløn. Tillæggene ydes uden for pulje. Stk. 3. Der kan til stillinger som nævnt i stk. 1 og stk. 2 endvidere ydes engangsvederlag som honorering af særlig indsats, merarbejde og resultatløn i henhold til bestemmelserne i 5 i aftale om chefløn. 5. Lønregulering Lønnen efter 2 og 3 samt tillæg efter 4, stk. 1 og stk. 2 reguleres med de generelle stigninger, der aftales centralt ved overenskomstfornyelserne eller udmøntes via en generel reguleringsordning. 6. Lønudbetaling, lønberegning mv. (fælles regelsæt) Lønudbetaling og indbetaling af eventuelle pensionsbidrag sker månedsvis bagud. Stk. 2. Månedslønnede følger de til enhver tid gældende regler om tjenestemænds lønfradrag/lønberegning, (jf. for tiden cirkulære af 24. maj 1985 om lønfradrag/lønberegning for tjenestemænd). De nævnte beregningsfaktorer i aftalens afsnit 1, pkt. 2.a) udgør dog nu henholdsvis 1/1924 af årslønnen pr. arbejdstime og 7,4 timer pr. arbejdsdag. 7. Pensionsbidrag Til forstandere, jf. 2, indbetaler ansættelsesmyndigheden et samlet pensionsbidrag på 17,1 pct., heraf anses 1/3 for forstanderens egetbidrag. Pensionsbidraget beregnes af den pensionsgivende løn, der er fastsat for det pågældende skalatrin i tjenestemandslønsystemet. Stk. 2. Pensionsbidrag af tillæg til forstandere, jf. 4, stk. 1, er omfattet af 7 i aftale om chefløn. 9

10 Stk. 3. Til øvrige chefer, jf. 3, indbetaler ansættelsesmyndigheden et samlet pensionsbidrag på 17,1 pct. af basislønnen, heraf anses 1/3 for de øvrige chefers egetbidrag. Stk. 4. Der kan lokalt aftales, at der indbetales pensionsbidrag af varige og midlertidige tillæg til øvrige chefer, jf. 7, stk. 1 i aftale om chefløn. Stk. 5. Der indbetales pensionsbidrag af engangsvederlag og/eller resultatløn i det omfang, det er fastsat af ledelsen efter forhandling med den enkelte forstander/øvrig chef. Stk.6. Allerede ansatte, der forud for overenskomstens ikrafttræden har haft en højere pensionsbidragsprocent, bevarer denne som personlig ordning ved fortsat ansættelse på institutionen. Stk. 7. Allerede ansatte forstandere og øvrige pædagogiske ledere ved voksenuddannelsescentre fra 93-gruppen bevarer den personlige ordning om forhøjet pensionsbidrag på 2,5 procent. Cirkulærebemærkninger til 7, stk. 7: Det forhøjede pensionsbidrag bevares ved direkte overgang til ansættelse ved et andet voksenuddannelsescenter inden for aftalens område. Ved direkte overgang forstås overgang inden for aftalens område, hvor der højst er to måneder mellem de 2 ansættelsesforhold. Ansatte med ret til det forhøjede pensionsbidrag, har et 93-gruppe bevis, der fungerer som dokumentation for den enkelte ansattes ret til det forhøjede pensionsbidrag. Stk. 8. Den del af pensionsbidraget, der overstiger 16,8 pct. kan efter den ansattes eget valg udmøntes som løn, jf. 8. Stk. 9. Der indbetales sædvanlige pensionsbidrag af årslønnen, hvor en ansat afholder ferie med feriegodtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver eller afholder ferie uden ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse. Der indbetales således pensionsbidrag, som om der afholdes ferie med løn. Stk. 10. Der indbetales pensionsbidrag af deltidsansattes betaling for tjeneste ud over den nedsatte arbejdstidsnorm, men inden for fuldtidsnormen. 10

11 Stk. 11. Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidrag til pensionsordninger på følgende måde: 1. For ansatte med en akademisk uddannelse, indbetales pensionsbidragene, til de respektive ordninger, der er nævnt i bilag A til overenskomst for akademikere i staten (Perst. nr ). 2. For øvrige ansatte indbetales pensionsbidragene til Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. Stk. 12. Tilbagekøb uden forbindelse med pensionsbegivenhedens indtræden kan alene ske i henhold til reglerne herom i Finansministeriets cirkulære af 27. maj 2005 om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv., (Perst. nr ). For bidrag, der er indbetalt før 1. april 1995 gælder de hidtidige regler. Stk. 13. Efter aftale mellem Finansministeriet og Danmarks Jurist- og Økonomforbund kan bidragene indbetales til en anden pensionsordning, hvis indhold kan godkendes af parterne, jf. stk.12. Stk. 14. Ud over de nævnte pensionsbidrag har den ansatte ikke nogen ret til pension eller understøttelse fra staten på grundlag af ansættelsen. Den etablerede overgangsordning for ydelse af supplementsunderstøttelse omfattes ikke af denne bestemmelse. Stk. 15. Til ansatte, der er fyldt 70 år, udbetales det efter overenskomsten gældende pensionsbidrag som løn, medmindre den ansatte ønsker bidraget indbetalt til en pensionsordning. Pensionsbidraget kan endvidere anvendes til køb af frihed. Den ansatte retter henvendelse til ansættelsesmyndigheden, hvis pensionsbidraget ikke ønskes udbetalt som løn, men i stedet ønskes indbetalt til en efter den ansattes eget ønske anvist pensionsordning eller til køb af frihed. Hvis den ansatte senere, dog tidligst efter et år, ikke længere ønsker pensionsbidraget indbetalt til en pensionsordning eller anvendt til køb af frihed, retter den ansatte på ny henvendelse til ansættelsesmyndigheden. Ved udbetaling som løn gælder følgende: 1. Der beregnes ikke særlig feriegodtgørelse af beløbet 2. Beløbet er ikke pensionsgivende 11

12 For så vidt angår betaling og andre vilkår for køb af frihed gælder samme regler som for seniordage. Cirkulærebemærkninger til 7, stk. 15: Hvis en ansat, der er fyldt 70 år, ønsker pensionsbidraget indbetalt til en pensionsordning, jf. stk. 13, kan det ske til en pensionsordning efter den ansattes eget valg. Der er ikke krav om, at pensionsordningen skal opfylde bestemmelserne i Aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte),(perst. nr ). Opmærksomheden henledes på, at ikke alle pensionsordninger optager medlemmer eller modtager pensionsbidrag fra medlemmer, der er fyldt 70 år. Cirkulærebemærkninger til 7: Der kan mellem en ansat og organisationen eller pensionsordningen træffes aftale om tilbageholdelse af et ekstraordinært pensionsbidrag over en nærmere fastsat periode. Det henstilles til ansættelsesmyndighederne, at de løbende indberetter ændringer i den enkelte ansattes ansættelsesforhold til pågældende pensionsinstitut. Det drejer sig - ud over oplysninger om ansættelsens start og ophør - om oplysninger om periodisering af efterbetalingsbeløb, orlov, herunder hvilken type orlov, samt ydelse af pensionsgivende tillæg. Der kan ikke lokalt aftales anden pensionsdækning. Lønspecifikationen skal indeholde oplysninger om det samlede pensionsbidrag og egetbidraget. Det indbetales ATP-bidrag efter sats C. Pr. 1. januar 2010 indbetales ATP-bidrag efter sats E. 8. Valgfrihed mellem pensionsbidrag og løn Forstandere og øvrige chefer kan vælge, at den del af pensionsbidraget, der overstiger 16,8 pct., jf. 7, stk. 8, i stedet for indbetaling til pensionsordningen udbetales som løn. Stk. 2. Hvis en forstander eller øvrig chef vælger at få pensionsbidraget udbetalt som løn, jf. stk. 1, sker det på følgende vilkår: 12

13 1. Der beregnes ikke særlig feriegodtgørelse af beløbet 2. Beløbet er ikke pensionsgivende Cirkulærebemærkninger til 8, stk. 2: I alle andre henseender indgår den del, der overstiger 16,8 pct. i lønnen, og pensionsbidraget udgør 16,8 pct., hvis den ansatte har valgt at få forhøjelsen udbetalt som løn. Stk. 3. Der rettes henvendelse til ansættelsesmyndigheden, hvis pensionsbidraget ud over 16,8 pct. fremover ønskes udbetalt som løn. Hvis forstander/øvrig chef senere, dog tidligst efter et år, ikke længere ønsker pensionsbidraget ud over 16,8 pct. udbetalt som løn, retter forstander/øvrig chef på ny henvendelsen til ansættelsesmyndigheden. 9. Konstitution En chef, der konstitueres i en forstanderstilling i lønramme 36 eller derover i mindst 15 dage i sammenhæng, får i hele perioden et ikke-pensionsgivende tillæg. Er varetagelsen af den højere stilling udelukkende begrundet i feriefravær, indtræder retten til betaling først, når den ansatte har udført en sådan midlertidig tjeneste i 22 dage i sammenhæng. Stk. 2. Tillæg efter stk. 1 kan aftales lokalt efter forhandlingsreglerne i aftalen om chefløn for den pågældende chefstilling. Indgås der ikke en sådan aftale, beregnes tillægget som forskellen mellem den lønrammeløn, den pågældende ville opnå ved udnævnelse i forstanderstillingen, og lønnen i chefens egen stilling (inkl. eventuelle tillæg). Stk. 3. I øvrigt følges de for statens tjenestemænd gældende regler om ydelse af funktionsvederlag. Cirkulærebemærkninger til 9: Ikke-pensionsgivende tillæg efter 9 om konstitution ydes uden for cheflønspuljen. Der er ikke tilsigtet ændringer i hidtidig praksis, for så vidt angår ydelse af funktionsvederlag i uklassificerede stillinger i lønramme 35 eller derover, og for så vidt angår spørgsmålet 13

14 om, hvorvidt det efter konkret forelæggelse for Finansministeriet vil kunne aftales, at funktionsvederlag under visse betingelser kan gøres pensionsgivende. 10. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig. Stk. 2. Der kan indgås lokale arbejdstidsaftaler i overensstemmelse med reglerne i rammeaftalen af 6. oktober 1999 mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om decentrale arbejdstidsaftaler. Der kan tilsvarende lokalt indgås aftaler i henhold til rammeaftalen af 14. juni 2002 mellem samme parter om opsparing af frihed. Stk. 3. Hvis der lokalt er enighed herom, kan arbejdstidsnedsættelsen fra 40 timer ugentlig opspares til hele fridage til senere afvikling. Opsparing kan ikke finde sted under afholdelse af ferie. Stk. 4. Rejser, der udføres som en del af tjenesten, medregnes i arbejdstiden, dog højest med 13 timer pr. døgn, medmindre andet aftales lokalt. Stk. 5. Tjeneste på det fremmede tjenestested medregnes efter de almindelige regler for opgørelse af arbejdstid. Stk. 6. Der tilkommer de ansatte fridage efter de for tjenestemænd gældende regler. Cirkulærebemærkninger til 10: Der er med formuleringen af 10, stk. 1, ikke tilsigtet nogen ændring af hidtidig praksis. Såfremt der indføres en opsparingsordning, udløser arbejde op til 40 timer den enkelte uge ikke krav på godtgørelse for merarbejde. Frihed opspares under fravær på grund af sygdom, men ikke under ferie. For så vidt angår pauser, der medregnes i arbejdstiden, præcisere, 1. at den ansatte ikke kan forlade arbejdsstedet i sådanne pauser, 2. at den ansatte i pausen er til rådighed for arbejdsgiveren, samt 3. at der ikke sker ændring i gældende regler om pausernes omfang. 14

15 11. Merarbejde Forstandere og øvrige chefer er omfattet af bestemmelserne i 5, stk. 1-3 i aftale om chefløn. Cirkulærebemærkninger til 11: Forstandere/øvrige chefer er undtaget fra reglerne om godtgørelse for merarbejde. Honorering for merarbejde ydes som engangsvederlag, der fastsættes af ledelsen efter forhandling med den enkelte forstander/øvrig chef. 12. Deltidsbeskæftigelse Ved ansættelse på deltid med mindre end 15 arbejdstimer (løntimer) pr. uge indgås forud aftale mellem ansættelsesmyndigheden og organisationen. Stk. 2. Deltidsansatte ydes forholdsmæssig løn. 13. Øvrige vilkår Forstandere og øvrige chefer er omfattet af følgende bestemmelser i overenskomst for akademikere i staten (Perst. nr ): 1. kapitel 4 om fravær 2. kapitel 5 om opsigelse og afsked 3. 24, 25 og 26 i kapitel 6 om øvrige bestemmelser 14. Overgangsordning for forstandere og øvrige chefer ansat før den 1. april 2008 Stillinger som forstander ved voksenuddannelsescentre indplaceres pr. 1. april 2008 i henhold til 2, stk. 1 og stk. 2 på grundlag af antallet af årskursister for Har forstanderen hidtil oppebåret en fast løn, der overstiger lønnen efter 2, stk. 1 og stk. 2, oppebærer forstanderen et kvalifikationstillæg til udligning af forskellen. Der indbetales pensionsbidrag af kvalifikationstillægget i det omfang, at det træder i stedet for hidtidige pensionsgivende løndele Eventuelle midlertidige tillæg videreføres på hidtidige vilkår. Der indbetales pensionsbidrag af midlertidige tillæg i det omfang tillægget hidtil har været pensionsgivende. 15

16 Ved ledighed tilbageføres tillæg til cheflønspuljen. Stk. 2. Stillinger som øvrige chefer indplaceres pr. 1. april 2008 på basisløntrin 1 eller 2 i henhold til 3. Har den øvrige chef hidtil oppebåret en fast løn, der overstiger lønnen efter 3, oppebærer den øvrige chef et kvalifikationstillæg til udligning af forskellen. Der indbetales pensionsbidrag af kvalifikationstillægget i det omfang, at det træder i stedet for hidtidige pensionsgivende løndele Eventuelle midlertidige tillæg videreføres på hidtidige vilkår. Der indbetales pensionsbidrag af midlertidige tillæg i det omfang tillægget hidtil har været pensionsgivende. Cirkulærebemærkning til 14. Midlertidige tillæg der videreføres, omregnes ved overenskomstens ikrafttræden til statslige grundbeløb (niveau 1. oktober 1997). 15. Hovedaftale For overenskomsten gælder hovedaftale af 28. maj 1991 mellem Finansministeriet og AC-organisationerne. 16. Ikrafttræden mv. Overenskomsten træder i kraft den 1. april 2008, og kan opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst 31. marts København, den 10. november 2009 Danmarks Jurist- og Økonomforbund Finn Borch Andersen Mogens Kring Rasmussen Finansministeriet P.M.V. E.B. Inge Friis Svendsen 16

17 Bilag 1 Generelle aftaler De ansatte er omfattet af de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og centralorganisationerne i pkt. 1-22: Ved overenskomstforhandlingerne i 2008 er der indgået ny aftale eller aftalt ændringer i de aftaler, der er markeret med *. 1. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, for tiden Fmst. cirk. 14/ (Perst. nr ). 2. * Chefløn, for tiden Fmst. cirk. 13/ (Perst. nr ). 3. Aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte), for tiden Fmst. cirk. 27/ (Perst. nr ). 4. Visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, for tiden Fmst.cirk. 18/ (Perst. nr ). 5. * Tjenesterejser, for tiden Fmst. cirk. 30/ (Perst. nr ). 6. * Ferie, for tiden Fmst. cirk. 11/ (Perst. nr ). 7. * Barsel, adoption og omsorgsdage, for tiden Fmst. cirk. 9/ (Perst. nr ) 8. Orlov til børnepasning, for tiden Fmst. cirk. 30/ (Perst. nr ) 9. * Tjenestefrihed af familiemæssige årsager, for tiden Fmst. cirk. 10/ (Perst. nr ) 10. * Tillidsrepræsentanter, for tiden Fmst.cirk. 27/ (Perst. nr ) 11. * Senior- og fratrædelsesordninger, for tiden Fmst. cirk. 7/ (Perst. nr Rammeaftale om distancearbejde, for tiden Fmst. cirk. 6/ (Perst.nr ) 13. Implementering af deltidsdirektivet, for tiden Fmst. cirk. 2/ (Fmst.nr ) 14. * Fonden til udvikling af statens arbejdspladser, for tiden Fmst. cirk. 27/ (Perst.nr ) 15. * Kompetencefonden, for tiden Fmst. cirk. 27/ (Perst.nr ). 16. * Kompetenceudvikling, for tiden Fmst. cirk. 27/ (Perst.nr ). 17. *Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner, for tiden Fmst. cirk. 8/ (Perst.nr ). 17

18 18. Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger), for tiden Fmst.cirk. 29/ (Perst.nr ). 19. Decentrale arbejdstidsaftaler, for tiden Fmst. cirk. 6/ (Fmst. nr ). 20. Konvertering af over-/merarbejde, arbejdstidsbestemte ydelser mv. til faste tillæg, for tiden Fmst. cirk. 26/ (Fmst. nr. 13/96). 21. Opsparing af frihed, for tiden Fmst. cirk. 17/ (Perst. nr ). 22. Job på særlige vilkår (Socialt Kapitel), for tiden Fmst. cirk. 14/ (Perst. nr ). Cirkulærebemærkninger: Ad nr. 2. Aftalen om chefløn Ansatte i stillinger, der pr. 1. april 1991 var besat på overenskomstvilkår med et pensionsgivende tillæg, der er større end kr. (niveau 1. oktober 1984) svarende til kr. (niveau 1. oktober 1997) er omfattet af aftalen om chefløn. Ad nr. 6, Ferie Ferieaftalens bestemmelser vedrørende særlige feriedage er ændret med virkning fra ferieåret 2007/2008. Ad nr. 7. Barsel, adoption og omsorgsdage Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg er enige om, at ansættelsesmyndighederne bør planlægge på en sådan måde, at fravær på grund af barsels- og adoptionsorlov påvirker forholdene på arbejdspladsen mindst muligt. Dette formål kan f.eks. opnås ved ansættelse af vikarer. Vedrørende eventuel refusion af merudgifter ved vikaransættelser under barsels- og adoptionsorlov henvises til Finansministeriets cirkulære af 29. marts 2005 om barselsfonden. 18

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere KL 51.11 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.11 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund 40.21 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber. 33.03 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber. 33.03 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund 33.03 Side

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 1 Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 2 Side

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE

ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE 2013 1 Indhold Side ORGANISATIONSAFTALE... 3 I. DEL... 3 1. Organisationsaftalens område... 3 9.A. Arbejdstid... 4 9.B. Deltid... 4 9 C. Plustid...

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende medarbejderkategorier side 207-217 Ekspeditionssekretærer,

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere