RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2016) 47 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fremskridtene med gennemførelsen af forordning (EF) nr. 391/2009 og direktiv 2009/15/EF om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed DA DA

2 1. INDLEDNING Som en del af den tredje søfartssikkerhedspakke vedtog Europa-Parlamentet og Rådet i 2009 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe (forordningen) 1 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/15/EF om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed (direktivet) 2. Formålet med denne rapport er at informere Europa-Parlamentet og Rådet om fremskridtene med gennemførelsen af denne lovgivning i overensstemmelse med henholdsvis artikel 17 i forordningen og artikel 12 i direktivet. 2. BAGGRUND Forordningen og direktivet ophævede Rådets direktiv 94/57/EF 3 og udgør en sammenhængende lovgivningspakke, der fungerer som lovgivningsramme for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe (også kaldet anerkendte organisationer) i EU. Direktivet indeholder bestemmelser om forholdet mellem medlemsstaterne i deres egenskab af flagstater og de(n) anerkendte organisation(er), som de bemyndiger til at udføre opgaverne på deres vegne med henblik på lovbestemt certificering af skibe, der sejler under deres flag. Forordningen indeholder godkendelseskriterier og forpligtelser for anerkendte organisationer og dækker både lovgivningsmæssige og klassificeringsmæssige aktiviteter. Disse krav er af strukturel og systemisk art og er i vid udstrækning baseret på internationale standarder. De har til formål at sikre, at EU-anerkendte organisationer udelukkende anvender deres regler og procedurer på grundlag af et stringent kvalitetssikringssystem for alle skibe, der står opført i deres registre, uanset hvilket flag de sejler under. Forordningen omhandler også udstedelse og tilbagekaldelse af EU-anerkendelse, foreskriver, at Kommissionen foretager en periodisk vurdering af anerkendte organisationer og fastlægger en sanktionsordning i tilfælde af manglende overholdelse af reglerne. Hvis en medlemsstat ønsker at bemyndige en organisation til at udføre inspektion og syn på dens vegne vedrørende lovbestemte certifikater med henblik på overholdelse af de internationale konventioner, må den udelukkende overdrage disse forpligtelser til en EUT L 131 af , s.11, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1355/2014 (EUT L 365 af , s. 82). EUT L 131, , s.47, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/111/EU (EUT L 366 af , s. 83). Rådets direktiv 94/57/EF af 22. november 1994 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndigheders aktiviteter i forbindelse dermed (EFT L 319 af , s. 20), som ændret. 2

3 anerkendt organisation, hvilket vil sige en organisation, der er anerkendt i henhold til forordningen 4. Anerkendelsesprocessen forvaltes centralt, og Kommissionen tildeler anerkendelsen. Når en organisation er anerkendt på EU-niveau, kan den frit indgå bilaterale aftaler med en hvilken som helst medlemsstat, og denne kan ikke afvise, men kun begrænse antallet af anerkendte organisationer, som den giver tilladelse til under sit flag. Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS) 5 bistår Kommissionen med gennemførelsen af denne lovgivning, jf. hhv. artikel 6 i direktivet og artikel 12 i forordningen. 3. LISTE OVER ANERKENDTE ORGANISATIONER 3.1. Retsgrundlag for anerkendelse og forlængelse af eksisterende anerkendelser Følgende bestemmelser i forordningen fastlægger, hvordan anerkendelsesprocessen og forlængelsen af anerkendelser udstedt før 2009 i henhold til Rådets direktiv 94/57/EF skal forløbe: Artikel 4: Kommissionens anerkendelsesbeslutning i henhold til undersøgelsesproceduren i forordning (EU) nr. 182/2011 6, den relevante retlige enhed, som skal være indehaver af anerkendelsen, begrænset anerkendelse, offentliggørelse af listen over anerkendte organisationer Artikel 15: bevarelse af anerkendelser og fornyet vurdering af begrænsede anerkendelser, der er udstedt i henhold til direktiv 94/57/EF, inden forordningen trådte i kraft Artikel 16: kontrol af den retlige enhed, der er indehaver af anerkendelsen; eventuelt beslutning om at ændre anerkendelserne Ændringer af listen Tretten organisationer var indehavere af EU-anerkendelser i Siden da har listen udviklet sig som følger: I Bilag I til forordningen fastsættes minimumskriterier for, hvornår organisationer kan opnå eller fortsat være omfattet af (EU-) anerkendelse. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 (EFT L 324 af , s. 1), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 530/2012 (EUT L 172 af , s. 3). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af , s. 13). Liste over organisationer, der er anerkendt på grundlag af Rådets direktiv 94/57/EF om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed (2007/C 135/04) (EUT C 131 af , s. 4). 3

4 Den begrænsede anerkendelse af "Registro Internacional Naval, SA" (RINAVE) udløb den 18. april 2008 og blev ikke fornyet 8 Ti organisationer beholdt deres anerkendelser (uden begrænsning), da forordningen trådte i kraft i 2009, i overensstemmelse med artikel 15 i forordningen Anerkendelsen af det polske skibsregister (PRS) blev opretholdt og forlænget uden begrænsninger 9 i overensstemmelse med artikel 15 i forordningen Den begrænsede anerkendelse af det hellenske skibsregister udløb den 30. august 2010 og blev ikke fornyet 10. Senest er listen over anerkendte organisationer blevet ændret som følger: I 2013 efter fusionen mellem "Det Norske Veritas" (DNV) og "Germanischer Lloyd" (GL) ændrede Kommissionen anerkendelsen af DNV og tildelte den til den nye relevante retlige enhed "DNV GL AS" 11 i overensstemmelse med artikel 4 og artikel 16 i forordningen I 2014 meddelte Kommissionen anerkendelse til det kroatiske skibsregister (CRS) 12 i overensstemmelse med artikel 4 i forordningen I 2015 ændrede Kommissionen anerkendelserne af fire organisationer i henhold til artikel 16 i forordningen og tildelte dem til den relevante retlige enhed, der bør være indehaver af anerkendelsen Liste over EU-anerkendte organisationer pr. maj 2015 I henhold til artikel 4, stk. 5, i forordningen skal Kommissionen udarbejde, ajourføre og offentliggøre en liste over de organisationer, der er anerkendt i overensstemmelse med forordningen Kommissionens beslutning 2005/311/EF af 18. april 2005 om forlængelse af den begrænsede anerkendelse af "RINAVE Registro Internacional Naval, SA" (EUT L 99 af , s. 15). Kommissionens beslutning 2009/728/EF af 30. september 2009 om meddelelse af en ubegrænset EFgodkendelse af det polske skibsregister (EUT L 258 af , s. 34). Kommissionens beslutning 2009/354/EF af 30. marts 2009 om forlængelse af Fællesskabets begrænsede anerkendelse af det hellenske skibsregister (HRS) (EUT L 109 af , s. 42). Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/765/EU af 13. december 2013 om ændring af anerkendelsen af Det Norske Veritas i henhold til forordning (EF) nr. 391/2009 (EUT L 338 af , s. 107). Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/281/EU af 14. maj 2014 om EU-anerkendelse af det kroatiske skibsregister i henhold til forordning (EF) nr. 391/2009 (EUT L 145 af , s. 43). Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/668 af 24. april 2015 om ændring af anerkendelsen af visse organisationer i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EF) nr. 391/2009 (EUT L 110 af , s. 22). 4

5 Med henblik herpå vedtog Kommissionen Kommissionens afgørelse (EU) 2015/ af 24. april 2015 om ophævelse af beslutning 2007/421/EF om offentliggørelse af en liste over godkendte organisationer, som medlemsstaterne har anmeldt i henhold til Rådets direktiv 94/57/EF, hvori generaldirektøren for mobilitet og transport bemyndiges til at offentliggøre en liste over anerkendte organisationer og ajourføre den, når det er nødvendigt. Den ajourførte liste blev offentliggjort den 19. maj 2015 i form af Kommissionens meddelelse (2015/C 162/06) 15 og omfatter 11 organisationer: American Bureau of Shipping (ABS), Bureau Veritas SA Registre international de classification de navires et d aeronefs (BV), China Classification Society (CCS), Croatian Register of Shipping (CRS), DNV GL AS, KR (Korean Register), Lloyd s Register Group LTD (LR), Nippon Kaiji Kyokai General Incorporated Foundation (ClassNK), Polish Register of Shipping (PRS), RINA Services S.p.A.; Russian Maritime Register of Shipping (RS). 4. MEDLEMSSTATERNES BRUG AF ANERKENDTE ORGANISATIONER I DERES EGENSKAB AF FLAGSTAT 4.1. Gennemførelse af direktiv 2009/15/EF Ifølge artikel 13 i direktivet skulle medlemsstaterne færdiggøre gennemførelsen af direktivet inden den 17. juni Kommissionen vurderede graden af medlemsstaternes gennemførelse af direktivet og fandt, at den generelt var tilfredsstillende Samarbejdsforhold mellem medlemsstaterne og de anerkendte organisationer I artikel 5 i direktivet hedder det, at medlemsstater, der beslutter at godkende en anerkendt organisation, etablerer et formelt "samarbejdsforhold" med den pågældende anerkendte organisation i form af en formel skriftlig aftale eller tilsvarende retlige ordninger. Ifølge artikel 5, stk. 4, skal hver medlemsstat meddele Kommissionen præcise oplysninger om samarbejdsforhold med anerkendte organisationer. Alle medlemsstater, der benytter en eller flere anerkendte organisationer, fremlagde som krævet oplysninger om deres samarbejdsforhold, herunder ændringer eller ajourføringer, hvor dette var relevant. Kommissionen kontrollerede, at de pågældende aftaler er i overensstemmelse med kravene. Alle medlemsstater undtagen en har indgået aftaler med en eller flere anerkendte organisationer. Antallet af aftaler, som de enkelte medlemsstater har indgået, varierer mellem en og 10 med et gennemsnit på seks godkendte anerkendte organisationer pr. medlemsstat. Antallet af aftaler, som EU-anerkendte organisationer har indgået med medlemsstaterne, varierer mellem en og 25 med et gennemsnit på 14 aftaler pr. anerkendt organisation. Ifølge artikel 8 i direktivet kan en medlemsstat suspendere eller tilbagekalde en bemyndigelse af en anerkendt organisation, hvis den skønner, at den pågældende EUT L 110 af , s. 24. EUT C 162 af , s. 5. 5

6 anerkendte organisation ikke længere kan udføre de i artikel 3 anførte opgaver på medlemsstatens vegne (inspektion, syn og/eller udstedelse af myndighedscertifikater). I dette tilfælde skal medlemsstaten straks underrette Kommissionen og angive behørig begrundelse herfor 16. Kommissionen har ikke registreret nogen sådan anmeldelse, siden direktivet trådte i kraft Medlemsstaternes kontrol af anerkendte organisationer Hver medlemsstat skal sikre sig, at de anerkendte organisationer, der handler på dens vegne, rent faktisk udfører de funktioner, de har fået overdraget med hensyn til skibe, der sejler under den pågældende medlemsstats flag. Med henblik herpå skal hver medlemsstat hvert andet år kontrollere alle anerkendte organisationer, der handler på dens vegne, og underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater om resultatet af disse kontrolaktiviteter (artikel 9 i direktivet). Generelt opfyldte medlemsstaterne denne forpligtelse og indsendte deres kontrolrapporter til Kommissionen som krævet 17. Direktivet indeholder imidlertid ikke specifikke krav med hensyn til kontrolrapporternes struktur, indhold og detaljeringsgrad. Dermed varierer rapporternes fuldstændighed betydeligt fra den ene medlemsstat til den anden. Kommissionen har indledt en drøftelse med medlemsstaterne med henblik på at aftale en liste over minimumsoplysninger, som skal medtages i rapporterne. Medlemsstaterne skal ligeledes foretage kontrol af anerkendte organisationer i deres egenskab af havnestater (artikel 10 i direktivet) og underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater om "tilfælde, hvor et skib udgør en alvorlig fare for sikkerheden og miljøet, eller hvor de anerkendte organisationer påviseligt har udvist uagtsom adfærd i særlig grad". Hidtil har Kommissionen ikke registreret sådanne anmeldelser fra medlemsstaterne. 5. TILSYN MED OG KONTROL AF ANERKENDTE ORGANISATIONER PÅ EU-PLAN 5.1. Periodiske vurderinger Retsgrundlag Det hedder i artikel 8 i forordningen: "Alle anerkendte organisationer tages regelmæssigt og mindst hvert andet år op til vurdering af Kommissionen sammen med den medlemsstat, der indgav den relevante anmodning om anerkendelse..." "Vurderingen kan omfatte et besøg på den anerkendte organisations regionale filialer samt stikprøvekontrol af skibe, både i drift og under bygning, med henblik på at kontrollere den anerkendte organisations arbejdsindsats." Vurderingen foretages af Kommissionen med henblik på (1) at kontrollere, at de anerkendte organisationer opfylder forpligtigelserne i henhold til forordningen og opfylder minimumskriterierne i Bilag I til forordningen, (2) at analysere specifikke tilfælde af manglende overholdelse og deres (potentielle) konsekvenser med hensyn til sikkerhed og miljøbeskyttelse Herunder er ikke medregnet tilfælde af ophævelse af bemyndigelsesaftalen på initiativ af den anerkendte organisation eller efter gensidig aftale mellem medlemsstaten og den pågældende anerkendte organisation. En medlemsstat undlod at opfylde denne forpligtelse, og der er indledt traktatbrudsprocedure. 6

7 Besøg og inspektioner Kommissionen bad Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) 18 foretage ovennævnte nødvendige tekniske besøg og inspektioner på sine vegne. Denne praksis blev kodificeret gennem den seneste ændring af EMSA's grundforordning 19, hvori det hedder: "Agenturet udfører inspektioner på Kommissionens vegne i tredjelande som pålagt i bindende EU-retsakter vedrørende organisationer, som Unionen har anerkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009 ( )". Formålet er at levere faktuelle oplysninger og tekniske analyser til Kommissionen, som den skal bruge til vurderingen. Denne ordning har ligeledes givet EMSA mulighed for at udvikle stor ekspertise på dette område og for at opretholde en pulje af kvalificerede inspektører 20. Med henblik på at styrke effektiviteten og omkostningseffektiviteten af de periodiske vurderinger har man udviklet en risikobaseret metode til planlægning, forberedelse og gennemførelse af besøg og inspektioner baseret på en bred vifte af oplysninger og data (f.eks. resultater af tidligere vurderinger, rapporter fra medlemsstaterne, flåde- og medarbejderstatistikker, undersøgelser af nybygninger, dødsulykker, data fra havnestatskontrol osv.). Fra juni 2009, hvor forordningen trådte i kraft, og frem til udgangen af 2014 (5,5 år) gennemførte EMSA 111 besøg og inspektioner, herunder 31 besøg på hovedkontorer, 66 besøg på afdelingskontorer og 14 inspektioner af skibe. Omkring 40 % af besøgene fandt sted i EU-/EØS-lande og 60 % i tredjelande 21. Kommissionens vurdering og korrektion af mangler Kommissionen foretager omfattende periodiske vurderinger af anerkendte organisationers overholdelse af forordningens krav og minimumskriterier på grundlag af EMSA's resultater, tekniske analyser og eventuelt anbefalinger. Ved den periodiske vurdering fokuseres der på organisationens systemiske resultater, og man kombinerer forskellige analysemetoder med henblik på at fastslå de mulige grundlæggende årsager til de konstaterede problemer samt størrelsen og alvoren af deres potentielle konsekvenser. Vurderingen sendes til den pågældende anerkendte organisation sammen med en omfattende beskrivelse og vurdering af konstaterede relevante tilfælde af manglende overholdelse og en opfordring til at gennemføre Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed blev oprettet i 2002 som en del af "ERIKA II"-pakken. Inspektionen af anerkendte organisationer var en af agenturets første opgaver, da det påbegyndte sine aktiviteter. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed (EFT L 208 af , s. 1), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 100/2013 (EUT L 39 af , s. 31). EMSA beskæftiger ni fuldtidsinspektører til inspektioner af anerkendte organisationer og gennemfører op til 20 besøg/inspektioner om året i forskellige lande og regioner rundt om i verden. Dette omfattede et betydeligt antal besøg i Østen og Fjernøsten, hvor de fleste skibsbygningsaktiviteter finder sted i dag. Desuden har halvdelen af de EU-anerkendte organisationer deres hovedkvarter i tredjelande: ABS (USA), CCS (Kina), ClassNK (Japan), KR (Korea) og RS (Rusland). 7

8 strukturelle korrigerende og forebyggende foranstaltninger med henblik på at rette op på de pågældende tilfælde af manglende overholdelse og forebygge, at de opstår igen 22. De korrigerende og forebyggende foranstaltninger, som de anerkendte organisationer har indført, har været meget forskelligartede og strækker sig lige fra tilpasning af specifikke elementer i deres systemer til en fuldstændig omlægning. Hidtil har de anerkendte organisationer samarbejdet gennemsigtigt og effektivt, hvilket vidner om deres professionalisme og engagement i sikkerheden. Mindst hvert andet år drøftes de konsoliderede resultater af besøgene, inspektionerne og vurderinger med medlemsstaterne i USS, hvorved de nationale myndigheder også får værdifulde oplysninger til brug ved deres egen overvågning af de anerkendte organisationer, som de bemyndiger inden for rammerne af direktivet (afsnit 4.3 ovenfor) Håndhævelse og Kommissionens tvangsbeføjelser Tilfælde, hvor anerkendte organisationer ikke overholder forordningen, håndteres normalt inden for rammerne af den periodiske vurdering (artikel 8), hvilket omfatter opfølgning på gennemførelsen af de korrigerende foranstaltninger, som de anerkendte organisationer har gennemført som reaktion på Kommissionens vurdering, samt kollektive diskussioner af tværgående spørgsmål. Uanset ovenstående har Kommissionen også specifikke håndhævelses- og tvangsbeføjelser, således at "der kan gribes ind hurtigt, effektivt og på en måde, der står i et rimeligt forhold til formålet, når en anerkendt organisation ikke opfylder sine forpligtelse" (betragtning (10) i forordningen), dvs. muligheden for formelt at anmode om, at den anerkendte organisation gennemfører forebyggende og udbedrende foranstaltninger inden for fastsatte frister (artikel 5) og muligheden for at pålægge bøder og/eller tvangsbøder (artikel 6). Såfremt ovennævnte foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, eller hvis organisationen på anden måde udgør en uacceptabel trussel for sikkerheden eller miljøet, kan Kommissionen tilbagekalde anerkendelsen af organisationen i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren 23, og efter at den pågældende organisation har fået mulighed for at fremsætte sine bemærkninger (artikel 7). Hidtil har Kommissionen ikke haft behov for at gøre brug af artikel 5, 6 eller 7. I henhold til artikel 14, stk. 2, i forordningen og af hensyn til gennemsigtigheden og retssikkerheden vedtog Kommissionen Kommissionens forordning (EU) nr. 788/ F.eks. førte analysen af de grundlæggende årsager til gentagne undladelser af at anvende konventionens krav på skibsbygning (hvilket var blevet indberettet ved adskillige inspektioner og dokumenteret gennem stikprøvekontrol af undersøgelsesrapporter) til, at man identificerede en systemisk fejl i organisationens procedure for ajourføring og vedligeholdelse af sine regler, mens man ved konsekvensanalysen konkluderede, at relevante undersøgelser for en bestemt gruppe af skibe ikke var blevet udført i overensstemmelse med de gældende relevante sikkerhedskrav. Den pågældende anerkendte organisation ændrede sit kvalitetssystem for at sikre, at reglerne og procedurerne blev holdt ajour (forebyggelse), og gennemførte en plan for fornyet inspektion af de skibe, der kunne være berørt (korrektion). I overensstemmelse med artikel 13, stk. 1, litra c), forordning (EU) 182/2011. EUT L 214 af , s. 12 og EUT L 234 af , s

9 om fastsættelse af detaljerede regler for pålæggelse af bøder eller tvangsbøder og tilbagekaldelse af anerkendelser af organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, jf. artikel 6 og 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009, således at Kommissionens metodologi for beregning af bøder og tvangsbøder er kendt på forhånd af de berørte organisationer, herunder specifikke kriterier for vurdering af sagens alvor samt i hvilken udstrækning sikkerheden og miljøbeskyttelsen er bragt i fare Arbejdsindsats vedrørende sikkerhed og forebyggelse af forurening Anerkendelsen gives (og opretholdes) på grundlag af organisationens arbejdsindsats med hensyn til kvalitet og sikkerhed. Derfor hedder det i forordningen (artikel 14, stk. 1), at Kommissionen vedtager kriterier for måling af effektiviteten af de anerkendte organisationers regler og procedurer samt resultatet af arbejdsindsatsen med hensyn til sikkerhed og forebyggelse af forurening fra de skibe, de har klassificeret, særligt på baggrund af oplysningerne i henhold til Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol og/eller lignende ordninger, og for at afgøre, hvornår resultatet af arbejdsindsatsen skal anses for at udgøre en uacceptabel trussel mod sikkerheden eller miljøet. Direktiv 94/57/EF (ophævet) indeholdt et tilsvarende krav, som førte til vedtagelsen af Kommissionens beslutning 2009/491/EF om de kriterier, der skal lægges til grund for en afgørelse om, hvorvidt arbejdsindsatsen hos en organisation, som agerer på en flagstats vegne, kan anses for at være en uacceptabel trussel mod sikkerheden og miljøet 25. Denne beslutning trådte i kraft samtidig med forordningens ikrafttræden. Den kombinerer data fra havnestatskontrol 26 (tilbageholdelser vedrørende anerkendte organisationer), som udarbejdes i henhold til Paris- og Tokyo-aftalememorandaene, og fra den amerikanske kystvagt, så de udgør en samlet vurdering. Kommissionen har gennemført denne beslutning og regelmæssigt videreformidlet resultaterne til medlemsstaterne. Siden 2009 har de EU-anerkendte organisationer konsekvent fået bedømmelsen "rimelig" til "høj" i henhold til disse kriterier. Kommissionen har indledt det forberedende arbejde med henblik på gennemførelsen af artikel 14, stk. 1, i forordningen, der omfatter en revision af Kommissionens beslutning 2009/491/EF. 6. DEN INTERNATIONALE DIMENSION 6.1. Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde Såvel forordningen som direktivet er relevante for aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) 27, således som det også var tilfældet for Rådets EUT L 162 af , s. 6. Antallet af tilbageholdelser vedrørende anerkendte organisationer, dvs. antallet af skibe, som havnestatskontrolmyndighederne har tilbageholdt på grundlag af mangler, der kan medføre tilbageholdelse (alvorlige mangler vedrørende overholdelsen af konventionens krav), som kan henføres under den anerkendte organisations arbejde/ansvar. Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der trådte i kraft den 1. januar 1994, samler EU-medlemsstaterne og de tre EØS-/EFTA-stater Island, Liechtenstein og Norge i et fælles marked, der kaldes for "det indre marked". EØS-aftalen giver mulighed for at anvende EU-lovgivning vedrørende de fire friheder den fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, personer og kapital i 9

10 (ophævede) direktiv 94/57/EF. Siden 2009 har Det Blandede EØS-Udvalg imidlertid undladt at indarbejde dem i det relevante bilag til aftalen på grund af modstand fra visse EØS/EFTA-stater, hvilket har forsinket processen indtil nu. Disse stater anvender fortsat Rådets direktiv 94/57/EF 28. Dette har ført til en række forskelle i anvendelsen af kravene til anerkendte organisationer, der opererer inden for EØS i strid med formålet med EØS-aftalen IMO-koden for anerkendte organisationer I betragtning 8 i direktivet hedder det: "På verdensplan findes der et større antal organisationer, som anerkendes af Den Internationale Søfartsorganisations (IMO's) kontraherende parter, men som ikke sikrer en fyldestgørende gennemførelse af reglerne eller en tilstrækkelig pålidelighed, når de handler på de nationale myndigheders vegne, fordi de ikke har de nødvendige strukturer og erfaringer, som man kan have tillid til, og som sætter dem i stand til at udføre deres opgaver på et højt professionelt niveau" 29. Medlovgiverne er opmærksomme på, at fælles regler og standarder for anerkendte organisationer ville have større indvirkning på sikkerheden, hvis de kunne vedtages og håndhæves på globalt plan, og i betragtning (4) til forordningen anfører de, at "medlemsstaterne og Kommissionen [bør] fremme IMO's udvikling af en international kode for anerkendte organisationer". Medlemsstaterne og Kommissionen bidrog aktivt til udarbejdelsen af koden inden for de relevante IMO-fora. Ved udgangen af 2012 godkendte IMO den endelige tekst til IMOkoden for anerkendte organisationer (RO-koden), men Kommissionen vurderede, at hvis visse ændringsforslag blev vedtaget, ville de være i strid med gældende EU-lovgivning eller medføre alvorlige modsigelser. Eftersom der er tale om et spørgsmål, der hører under EU's kompetence, fremlagde Rådet medlemsstaternes holdning 30 i IMO, som var at give medlemsstaterne lov til at indvilge i at være bundet af koden med det forbehold, at den betragtes som en minimumsstandard, og at intet i koden kan udlægges således, at den begrænser opfyldelsen af deres forpligtelser i henhold til EU-retten i forbindelse med tre specifikt nævnte punkter 31. Desuden benyttede Kommissionen som fastlagt i forordningen og direktivet i sådanne tilfælde den såkaldte "procedure for overensstemmelseskontrol" (sikkerhedsmekanisme) alle de 31 EØS-stater. Aftalen sikrer lige rettigheder og forpligtelser inden for det indre marked for borgere og erhvervsdrivende i EØS Rådets direktiv 94/57/EF finder anvendelse som ændret senest ved direktiv 2002/84/EF; se EØSaftalen, Bilag XIII, Del V, stk. 55b, s. 55. På daværende tidspunkt fandtes der ikke et konsolideret sæt regler og standarder, der var obligatoriske i forbindelse med styring af flagstaternes anerkendelse, bemyndigelse og kontrol af anerkendte organisationer på IMO-niveau. Rådets afgørelse 2013/268/EU af 13. maj 2013 om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i den Internationale Søfartsorganisation (IMO) til vedtagelsen af bestemte koder og dertil knyttede ændringer af visse konventioner og protokoller (EUT L 155 af , s. 3). Erklæring vedlagt Rådets afgørelse 2013/268/EU: 1/ definitionen af "myndighedscertifikater" og "klassecertifikater", 2/ omfanget af forpligtelser og kriterier, der er fastlagt for anerkendte organisationer, 3/ Europa-Kommissionens pligter med hensyn til anerkendelse og vurdering og eventuel pålæggelse af korrigerende foranstaltninger eller sanktioner for anerkendte organisationer. 10

11 til at forhindre, at visse bestemmelser i RO-koden, som var enten uforenelige med EUretten eller ville have en negativ indvirkning på EU's sikkerhedsstandarder, blev automatisk indarbejdet i EU-retten 32. Kommissionen gennemførte proceduren i december 2014, kort før RO-koden trådte i kraft ANDRE MEKANISMER, SOM INDFØRES VED FORORDNINGEN 7.1. Artikel 10, stk. 1 tekniske og proceduremæssige betingelser for gensidig anerkendelse af klassecertifikaterne for materialer, udstyr og komponenter Samtidig med at forordningen fremmer målsætningen om EU-anerkendte klassificeringsvirksomheders frihed til at levere tjenesteydelser, kræver den også, at de anerkendte organisationer samarbejder med hinanden med henblik på at sikre en harmonisering af deres regler og procedurer og i relevante tilfælde at blive enige om de tekniske og proceduremæssige betingelser, hvorunder de gensidigt vil anerkende deres klassecertifikater for udstyr, materialer og komponenter baseret på ensartede standarder og med brug af de mest vidtgående og strengeste standarder som reference. Denne mekanisme er i vid udstrækning baseret på principperne om selvregulering og partnerskab med de relevante interessenter og den maritime branche. Som fastsat i artikel 10, stk. 2, i forordningen vurderede Kommissionen de EUanerkendte organisationers 34 gennemførelse af ovennævnte bestemmelser og forelagde Europa-Parlamentet og Rådet en rapport ved udgangen af juli baseret på en uafhængig undersøgelse 36. I denne rapport konkluderer man bl.a., at ordningen, som er udformet og indført af de EU-anerkendte organisationer, er i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i forordningen Artikel 11 oprettelse af en uafhængig kvalitetsvurderings- og certificeringsenhed Ifølge forordningen skal de anerkendte organisationer senest den 17. juni 2011 oprette og opretholde en uafhængig kvalitetsvurderings- og certificeringsenhed, hvis vigtigste opgave er at vurdere og certificere de anerkendte organisationers kvalitetsstyringssystemer, formulere fortolkninger af kvalitetsstyringsstandarder, der er skræddersyet til de særlige kendetegn ved anerkendte organisationer, samt vedtage Forordningen og direktivet indeholder dynamiske referencer til "internationale konventioner", dvs. at ændringer at konventionerne indarbejdes automatisk i EU-retten, samtidig med at de træder i kraft på internationalt niveau. Sådanne ændringer kan imidlertid udelukkes i henhold til proceduren for overensstemmelseskontrol i artikel 5 i forordning (EF) nr. 2099/2002. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1355/2014 om ændring af forordning (EF) nr. 391/2009 (EUT L 365 af , s. 82) og Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/111/EU om ændring af direktiv 2009/15/EF (EUT L 366 af , s. 83) af 17. december 2014 for så vidt angår Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) vedtagelse af bestemte koder og dertil knyttede ændringer af visse konventioner og protokoller. Yderligere oplysninger: COM(2015) 382 final. 11

12 individuelle og kollektive henstillinger om forbedring af anerkendte organisationers interne kontrolordninger. Enheden blev oprettet i november 2010 i London i Det Forenede Kongerige som et privat aktieselskab af almen interesse (ikke-udbyttegivende) med navnet "QACE - Entity for the Quality Assessment and Certification and of Organisations Recognised by the European Union (CIC)" 37. Som fastsat i artikel 11, stk. 6 og 7 har Kommissionen med bistand af EMSA vurderet QACE's udvikling og drift i de seneste fem år og aflagt rapport om resultaterne og opfølgningen af dens vurdering for medlemsstaterne i USS. Overordnet set er Kommissionen tilfreds med QACE's udvikling, og enheden kan nu betragtes som en selvstændig organisation, der er certificeret i henhold til ISO 9001:2008. QACE's styringsstruktur indebærer en klar adskillelse mellem de virksomhedsmæssige og de operationelle aktiviteter, således at QACE kan anses for at operere uafhængigt af de anerkendte organisationer. For så vidt angår vurderingen og certificeringen af de anerkendte organisationers kvalitetsstyringssystemer bemærker Kommissionen QACE's bestræbelser på at samarbejde med den private Quality System Certification Scheme, der forvaltes af International Association of Classification Societies, og tilskynder til yderligere synergieffekter i den udstrækning, dette bidrager til den fuldstændige gennemførelse af forordningens krav. 8. KONKLUSIONER Under henvisning til ovenstående afsnit mener Kommissionen, at det er sket reelle fremskridt med gennemførelsen af direktiv 2009/15/EF og forordning (EF) nr. 391/2009 siden 2009 takket være den kombinerede indsats fra og samarbejdet mellem medlemsstaterne, Kommissionen og EMSA. Stort set alle bestemmelser i forordningen og i direktivet er blevet gennemført som krævet, hvilket betyder, at de forskellige aktiviteter, mekanismer, ordninger og samarbejdsaftaler nu er på plads og fungerer. Det forekommer at være for tidligt at vurdere konsekvenserne af denne lovgivning, og man bør prioritere den fortsatte gennemførelse af den nuværende ramme. 37 Yderligere oplysninger: herunder QACE's årsberetninger 2012, 2013 og

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

BILAG DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

BILAG DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final ANNEX 1 BILAG DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE Nr. / af om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk forskrift om opfyldelse af kravene til flagstater 1)

Bekendtgørelse om teknisk forskrift om opfyldelse af kravene til flagstater 1) BEK nr 329 af 11/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 200902202 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 661 final 2015/0301 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2016 COM(2016) 668 final 2016/0329 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0258 (NLE) 11888/16 TRANS 331 FORSLAG fra: modtaget: 29. august 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse og autorisation af organisationer, som udfører inspektion og syn af skibe 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse og autorisation af organisationer, som udfører inspektion og syn af skibe 1) Bekendtgørelse om anerkendelse og autorisation af organisationer, som udfører inspektion og syn af skibe 1) I medfør af 22, stk. 1 og 2, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17.

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0823 (CNS) 15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) 15718/16 ENV 816 CLIMA 187 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Union vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /..

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. af [ ] om Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af listen over ikkesamarbejdende tredjelande for så vidt angår bekæmpelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk forskrift om anerkendelse og autorisation af organisationer, som udfører inspektion og syn af skibe 1)

Bekendtgørelse om teknisk forskrift om anerkendelse og autorisation af organisationer, som udfører inspektion og syn af skibe 1) BEK nr 612 af 08/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 11. november 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201001616 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Bilag 3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 om fastlæggelse af et fælles format for udveksling

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 8364/1/16 REV 1 ENFOPOL 121 JAIEX 36 COASI 67 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.10.2017 COM(2017) 595 final ANNEX 1 PART 1/5 BILAG til Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. xxxx/2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7677/17 EF 61 ECOFIN 233 DELACT 62 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere