Heliport v. ærtebjergvej syd for Lyderslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Heliport v. ærtebjergvej syd for Lyderslev"

Transkript

1 Heliport v. ærtebjergvej syd for Lyderslev

2 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Baggrund og formål 2 Området 3 Lokalplanens indhold 5 Anden planlægning 7 Anden lovgivning 11 Miljøvurdering og VVM 13 Tilladelser fra andre myndigheder 14 Servitutter 14 Bestemmelser Formål Område- og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Betingelser for ibrugtagning Servitutter Retsvirkninger 23 Kort og bilag 25 Kortbilag 1 - Matrikelkort 26 Kortbilag 2 - Arealanvendelse 27 Kortbilag 3 - Illustrationsplan 28 Kortbilag 4 - eksempel på bebyggelsens udformning 29

3 Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En lokalplan fastsætter, hvordan der skal bygges i et område, og hvad området må anvendes til. Lokalplanen kan også fastsætte hvordan arealerne skal anlægges og vedligeholdes, hvordan arealerne skal disponeres, hvad der kan rives ned og hvad der ikke må. Når man lokalplanlægger et område er der muligheder for at skrive lokale interesser og ønsker ind i planen. Det betyder at borgerne i lokalområdet får indflydelse på den endelig plan. Hvad består lokalplanen af? Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Bestemmelserne, der omfatter de bebyggelsesregulerende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse Kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske afgrænsning og den fremtidige disponering af området. Hvornår laves der en lokalplan? Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone.kommunalbestyrelsen har ret til på ethvert tid tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Forslag til lokalplaner sendes i mindst 4 ugers offentlig høring. I denne høringsperiode kan der fremsendes ændringsforslag og kommentarer til planforslaget. Frist for indsendelse af ændringsforslag og kommentarer er sidste dato i høringsperioden. Når høringsperioden er slut vurderer kommunalbestyrelsen i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter godkendes planen endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den 22. august 2017 blev det besluttet at udsende lokalplanforslag nr. 187 i 4 ugers offentlig høring. Høringsperioden er fra d. 30. august 2017 til d. 27. september Eventuelle spørgsmål kan sendes til eller postadressen; Stevns Kommune, Postboks 83, 4660 Store Heddinge, att: Teknik & Miljø, lokalplan. For ydereligere oplysninger kan Teknik & Miljø kontaktes på Den endelige lokalplan Når byrådet har godkendt lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside, er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i bestemmelsernes afsnit 12 Retsvirkninger. Side 1

4 Redegørelse I redegørelsen beskrives baggrunden for lokalplanen og hensigten med lokalplanens hovedindhold. I redegørelsen beskrives desuden en række forhold, der har betydning for udformning af lokalplanen og lokalplanens virkeliggørelse. Det gælder bl.a. lokalplanens forhold til kommuneplanen og til anden lovgivning, som fx naturbeskyttelsesloven eller miljølovgivningen. Lokalplanens redegørelse er ikke juridisk bindende og beskriver de forhold, der er gældende ved lokalplanens udarbejdelse. Baggrund og formål I forbindelse med etableringen af i landføringsanlægget til havmølleparken Kriegers Flak, ønsker Plan- og Teknikudvalget at give mulighed for realisering af Energinets ønske om, at etablere en helikopterflyveplads ved Ærtebjergvej syd for Lyderslev. Herfra skal det være muligt, at flyve mandskab til og fra Kriegers Flak i den periode i landføringsanlægget er under opførelse. Anlæggelsesfasen forventes at være i begyndelsen af 2018, driftsfasen i hvilken der foregår flyvninger forventes at vare ca 1 år, fra april 2018 til april Når driften er ophørt fjernes bebyggelse igen. I tilknytning til helikopterflyvepladsen er der endvidere brug for at etablere en række støttefaciliteter, der kan understøtte den pågældende brug og drift af helikopterflyveplads. Den pågældende placering er velegnet, da flyvepladsens hangarbygning kan indpasses i det åbne land i sammenhæng med nærliggende landbrugsbygninger, og da flyveruter kan indpasses under hensyntagen til omgivelserne. Der har været undersøgt flere forskellige placeringsmuligheder for helikopterflyvepladsen, og baggrunden for placeringen er også, at der endvidere er meget få natur-, miljø- og øvrige arealinteresser knyttet til stedet, der bl.a. ligger uden for kystnærhedszonen og uden for område med særlige drikkevandsinteresser. Formålet med lokalplanen er, at der gives mulighed for at etablere en helikopterflyveplads med tilhørende flyvehangarbygning mv. ved Ærtebjergvej syd for Lyderslev. Side 2

5 Området Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser. Oversigtskort Lokalplanens område. Luftfoto Lokalplanområdet Lokalplanområdet er beliggende i den sydvestlige del af Stevns Kommune, ved Ærtebjergvej syd for Lyderslev. Helikopterflyvepladsen etableres i tilknytning til en nedlagt landbrugsejendom, hvor der i dag er etableret en entreprenørvirksomhed. Til brug for helikopterflyvepladsen inddrages der et areal af den tilstødende mark, der drives landbrugsmæssigt. Lokalplanområdet har et areal på i alt m², og udgør en del af matr. Nr. 12d Lyderslev By, Lyderslev Lokalplanområdet er beliggende ca. i kote 12 m (DVR90). Området ligger i landzone og forbliver i landzone. Lokalplanen har bonusvirkning. Lokaplanområdet ligger i det åbne land syd for Lyderslev. Det omkringliggende landskab er bestående af en åben let bølget moræneflade, præget af gammelt dyrkningslandskab med spredt landbrugsbebyggelse og husmandssteder. Side 3

6 Mod nord grænser lokalplanområdet op til en jordvold som ligger i tilknytning til en beboelsesejendom, med randbeplantning omkring. Mod vest ligger en mindre sø der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3, med træer og blandet beplantning omkring. Selve lokalplanområdet er meget fladt og uden beplantning, hvilket gør at området rent sikkerhedsmæssigt egner sig godt til at anvendes til helikopterlandingsplads. Omgivelser Lokalplanområdet grænser mod vest op til en privat vej der løber mellem Grønnevej og ejendommen Ærtebjergvej 19, og er beliggende umiddelbart syd for bygningssættet samt oplagringsareal for entreprenørvirksomhed ved Ærtebjergvej 19, der ses bagerst til venstre i billedet i figur 1. Lokalplanområdet (her set fra Grønnevej) anvendes i dag til opdyrket landbrugsareal og dets omtrentlige placering er markeret med rødt på billedet. I baggrunden til venstre ses ejendommen på Ærtebjergvej 19, som lokalplanområdet grænser op til mod nord. Mod syd, øst og vest er lokalplanområdet omgivet af landbrugsarealer og åbent land. På kortet nedenfor ses lokalplanområdets placering i lokalområdet, samt vejadgangen til lokalplanområdet (markeret med orange). Side 4

7 Lokalplanens indhold Lokalplanens primære sigte er, at etablere det planlægningsmæssige grundlag for, at etablere en helikopterflyveplads ved Ærtebjergvej. Lokalplanområdets afgrænsning er fastlagt, med baggrund i det arealbehov, der er nødvendigt for, at kunne sikre helikopterflyvepladsens drift, såvel sikkerhedsmæssigt som funktionelt. Lokalplanområdet er således fastlagt på en måde, så det kan rumme de sikkerhedsmæssige afstande til ind- og udflyvningskorridorer, samt de nødvendige støttefunktioner. Der er ligeledes taget mest muligt hensyn til støjpåvirkningen i forhold til den omkringliggende bebyggelse, i forbindelse med placering af lokalplanområdet. Lokalplanen giver mulighed for, at der etableres en parkeringsplads, et optankningsanlæg, mandskabspavilloner, kontorbebyggelse, en landingsplads og en hangar til helikopteren. Landingspladsen består i sig selv alene af et fladt, belagt areal med et påmalet "H" og en cirkel omkring. Der er udarbejdet en illustrationsplan af områdets principielle indretning, den fremgår af bilag 3. Indenfor lokalplanområdet kan der opføres op til 500 m² bebyggelse, der skal placeres i et nærmere defineret byggefelt, som fremgår af bilag 2. Hangarbebyggelsen vil kunne opføres i én etage i op til 8,5 meters højde, svarende til højden på et almindelig 2-etagers stuehus, og lavere end et maskinhus til opbevaring af landbrugsmaskiner. Hangarens form og udseende vil endvidere minde om et typisk maskinhus. Lokalplanen opdeles endvidere i to delområder, hvor der i delområde 1 kan etableres bebyggelse og de nødvendige støttefunktioner, mens der i delområde 2 alene kan etableres helikopterlandingsplads og jordvold. Denne opdeling skal medvirke til at sikre at ny bebyggelse af landskabelige hensyn placeres tættest muligt på eksisterende nærliggende bebyggelse. Lokalplanen stiller krav om, at arealer der anvendes til helikopterflyveplads samt optankning, skal have en overflade med fast belægning, således evt. oliespild og deraf følgende nedsivning undgås. Udformningen af den faste overflade defineres ud fra de helikoptertyper, der anvender helikopterflyvepladsen. Landingspladsen skal udføres med en belægning, der har en bæreevne som mindst svarer til den højeste tilladte startvægt for området. Landingsområdet skal tillige have en sådan beskaffenhed, at hverken helikopter eller andet beskadiges, fx. ved at græs, sten, sand eller jord kan blive suget op eller kastet væk. Den præcise udformning af helikopterflyvepladsen kan blive justeret i forbindelse med miljøgodkendelse og endvidere reguleret af regelsættet omkring luftfart (kaldet bestemmelser for luftfart) under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. De ubebyggede arealer indenfor lokalplanen, som ikke udnyttes til de ovenfor beskrevne anvendelser, består af græsareal eller anden permeabel belægning som ikke støver eller medfører andre gener eller risici ift. helikopterflyvning. Omkring landingspladsen vil der blive udlagt en sikkerhedszone med en bærende græsbelægning. Side 5

8 Lokalplanområdet vil blive vejbetjent fra Ærtebjergvej via Grønnevej fra syd. Der forventes meget begrænset trafik til og fra helikopterflyvepladsen, idet trafikken typisk vil bestå af persontransport og enkelte varebiler med lettere værktøj. Der vil lejlighedsvis komme en tankbil med fly-fuel til optankningsanlægget, ligesom der undtagelsesvis kan komme helikopterreparatører og lignende. Side 6

9 Sammenhæng med anden planlægning Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større sammenhæng. EF-Habitatdirektiv Habitatdirektivet handler om udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-områder er EF-fugle og habitatområde Skovene ved Vemmetofte beliggende 3,9 km mod vest samt Stevns Rev, der er habitatområde, beliggende 4,7 km øst for lokalplanområdet. Natura 2000 området Skovene ved Vemmetofte har et areal på ca ha, og har en afgrænsning mod syd langs kysten mellem Faxe Ladeplads og Lund. Området udgøres af EF-fuglebeskyttelsesområde 92 og EF-habitatområde 144. Området er karakteriseret af store skovområder i godslandskabet omkring Vemmetofte Kloster. Natura 2000 området Stevns Rev har et areal på ca ha og har en afgrænsning langs kysten fra Rødvig til syd for Strøby Egede. Af området er 2350 ha vurderet til at være rev og 590 ha sandbanker. Den resterende del af Stevns Rev Natura 2000-området er ikke udlagt som en prioriteret naturtype. På baggrund af afstanden til de to Natura 2000 områder, vurderes det, at lokalplanens anlæg ikke vil indvirke negativt på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag. Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr og planter overalt i landet. De arter, der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Lokalplanen ligger inden for udbredelsesområdet for en række arter, opført på Habitatdirektivets bilag IV. Arealet er intensivt dyrket landbrugsjord. Det vurderes derfor, at arealet ikke opfylder betingelserne som yngle- eller rasteområde for arter på Habitatdirektivets bilag IV. Kystnærhedszonen Lokalplanområdet ligger uden for planlovens kystnærhedszone. Fingerplan 13 Stevns Kommune er omfattet af Fingerplan 13. Stevns Kommune er beliggende i det område, der i planen er benævnt 'Det øvrige hovedstadsområde'. Fingerplan 13 beskriver rammerne for den fremtidige byudvikling. Nærværende lokalplan strider ikke imod Fingerplan 13. Kommuneplan Lokalplanområdet er i Stevns Kommuneplan 2017 beliggende i det åbne land syd for Lyderslev. Det følger af Stevns Kommuneplan, at kommunen vil sikre at etablering af tekniske anlæg i det åbne land skal ske under størst mulig hensyntagen til landskabet, og med færrest mulig miljøgener, visuelt, forureningsmæssigt og støjmæssigt. Side 7

10 Af kommuneplanen fremgår det ligeledes at Stevns Kommune vil fremme miljøvenlig og CO₂-neutral energiforsyning. Af kommuneplanens retningslinjer, fremgår det at: Lokalplanområdet ligger i et landbrugsudviklingsområde, hvorfor der ikke må finde byudvikling sted. Lokalplanområdet ligger i et område hvor skovrejsning er uønsket. Lokalplanområdet er placeret i kirkeomgivelser. Af retningslinje fremgår det at "Inden for de konkret afgrænsede kirkeomgivelser gælder, at byggeri, anlæg og skovplantning kun må gennemføres, hvis det ikke forringer oplevelsen af samspillet mellem kirke og landskab eller landsbymiljø." Lokalplanens bestemmelser skal således sikre den nye bebyggelse ift. disse forhold. Lokalplanen strider ikke imod kommuneplanens retningslinjer. Denne lokalplan er udarbejdet sideløbende med revisionen af Stevns Kommuneplan. I Stevns Kommuneplan 2013 var lokalplanområdet en del af det åbne land. For at sikre at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen er der i Stevns Kommuneplan 2017 udlagt et nyt rammeområde, 9 L3 Heliport Lyderslev. Rammeområde 9 L3 er udlagt til teknisk anlæg, helikopterflyveplads med tilhørende hangar, fuel-anlæg, mandskabspavillioner, p-plads og lignende som er nødvendige for driften af helikopterflyvning. Lokalplanen er således i overensstemmelse med Stevns Kommuneplan 2017 og lokalplanens anvendelse er ligeledes i overensstemmelse med kommuneplanrammens anvendelsesbestemmelser. Nedenfor ses kommuneplanramme 9 L3 fra Stevns Kommuneplan Side 8

11 Side 9

12 Spildevandsplan Lokalplanområdet ligger uden for kloakerede områder. Afledning af spildevand skal ske i henhold til spildevandsplanen som stiller krav om forbedret spildevandsrensning til renseklasse SO. Afledning af spildevand vil ske til opsamlingstank. Vandområdeplaner Lokalplanens anlæg vil ikke påvirke vandmiljøet og vil derfor ikke stride imod vandområdeplanerne. Overfladevand fra lokalplansområdet nedsives. Vand fra tankområde vil ledes igennem en olieudskiller inden det nedsives. Spildevand opsamles i samletank. Derudover vil der være vand fra vask af helikoptere. Vask vil foregå indeni hangaren og vandet fra vask vil ledes sammen med spildevand til samletanken. Der vil ikke muliggøres øvrige anvendelser, der generer spildevand. Side 10

13 Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning I dette afsnit gives der en oversigt over, hvordan planen forholder sig til andre love end Planloven. Bestemmelser for civil luftfart Etablering af helikopterflyveplads forudsætter godkendelse af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, der ved lokalplanens udarbejdelse er bemyndiget af Transport-, Bygningsog Boligministeriet til at fastsætte og administrere bestemmelser for etablering og drift en helikopterflyveplads og heraf afledte luftfartsmæssige disponeringer. Jordforureningsloven Lokalplanområdet er beliggende i landzone i det åbne land, og der er ikke registeret jordforurening indenfor området. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, skal arbejdet standses og Stevns Kommune underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes vilkår inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til Miljøbeskyttelseslovens 21 og Jordforureningslovens 71. Naturbeskyttelsesloven Lokalplanområdet berøres ikke af beskyttelsesliner og omfatter ikke beskyttede naturtyper iht. naturbeskyttelsesloven. Miljøbeskyttelsesloven Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til helikopterflyveplads. Indretning af helikopterflyveplads forudsætter en miljøgodkendelse, der udstedes af Stevns Kommune. En helikopterflyveplads vil medføre støjpåvirkninger af det nærliggende område. Der er derfor udarbejdet en beregning af støjpåvirkningen fra helikopterflyvepladsen. Det konkluderes i støjrapporten, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra helikoptertrafik, at støjpåvirkningerne fra det planlagte vil være lokale og afgrænsede. Beregningen viser at de vejledende grænseværdier vil overholdes til boligområder og spredt bebyggelse, dog vil der være en overskridelse ved de to nærmeste naboer; Ærtebjergvej 19 og Grønnevej 6. Det er vurderet at overskridelsen er af begrænset varighed, udbredelse og karakter, hvorfor der er anmodet om dispensation for støjgrænseværdierne i den periode, hvor flyvningen foregår. Støj fra flyvning og reguleringen heraf sker ved vilkår i miljøgodkendelsen. Arkæologi Lokalplanområdet omfatter en del af et hidtil opdyrket landbrugsareal i det åbne land. Hvis der under anlægsarbejde findes spor af fortidsminder skal arbejdet standses i det omfang det berører fortidsmindet, og fundet straks meldes til Museum Sydøstdanmark, jf. Museumsloven. Forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder kan bygherren, i henhold til Museumslovens 25, anmode Museum Sydøstdanmark om at tage stilling til hvorvidt arbejdet vil berøre væsentlige fortidsminder. Museet skal herpå, inden en tidsfrist på 4 uger, komme med en udtalelse om dette. Udgiften til arkivarisk kontrol og en mindre arkæologisk forundersøgelse afholdes af museet, mens udgiften til en eventuel større forundersøgelsen afholdes af bygherren eller den, for Side 11

14 hvis regning jordarbejdet udføres, jf. Museumslovens 26, stk Landbrugsloven Lokalplanområdet er pålagt landbrugspligt. Ændret anvendelse i overensstemmelse med lokalplanen kræver tilladelse efter landbrugsloven. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen er myndighed. Grundvandsbeskyttelse Området er beliggende udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandværker. Lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD). Tankningsanlæg og arealer, hvorfra der foretages tankning placeres på fast og nedsivningssikkert betonunderlag, hvorfor den planlagte arealanvendelse ikke forventes at ændre grundvandsbeskyttelsen. Side 12

15 Miljøvurdering og VVM Miljøvurdering (MV) I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 448 af 10/05/2017) skal der i forbindelse med tilvejebringelse af planer og programmer ske en vurdering af, om planen antages at kunne få en væsentlig virkning på miljøet. Planforslaget muliggør anlæg, der vurderes at være omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 10d: Anlæg af flyvepladser. Planforslaget vurderes endvidere at være omfattet af lovens 8, stk. 2. nr. 1 omfattende et mindre område på lokalt plan. Stevns Kommune har gennemført en screening og har vurderet at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Afgørelsen har været i høring hos berørte myndigheder, der ikke har haft bemærkninger til kommunens afgørelse. Screeningen og afgørelsen med tilhørende klagevejledning blev offentliggjort d. 30. august 2017 samtidig med at dette lokalplanforslag blev sendt i 4 ugers offentlig høring. VVM Anvendelsen til helikopterflyveplads, er omfattet af bekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017 bilag 2, pkt. 10d) om anlæg af flyvepladser. Stevns Kommune foretaget en screening af, om det påtænkte anlæg kan antages at påvirke miljøet væsentligt. På baggrund af det konkrete projekt, er det vurderet, at det konkrete midlertidige projekt ikke kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Side 13

16 Tilladelser fra andre myndigheder Førend der kan etableres og anlægges en helikopterflyveplads indenfor lokalplanområdet, skal der opnås tilladelse fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen. Inden der kan etableres en helikopterflyveplads skal der indhentes en miljøgodkendelse til projektet, Stevns Kommune er myndighed. Lokalplanområdet er pålagt landbrugspligt. Ændret anvendelse i overensstemmelse med lokalplanen kræver tilladelse efter landbrugsloven. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen er myndighed. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, såfremt de er specifikt nævnt under lokalplanens bestemmelser. Side 14

17 Bestemmelser Lokalplanens bestemmelser er den juridiske del af lokalplanen, der bl.a. fastlægger rammerne for områdets anvendelse, udstykning og bebyggelse. Bestemmelserne fastlægges i henhold til Lov om planlægning. Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor ikke etableres forhold, der er i strid med lokalplanen. Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med de grundlæggende principper i lokalplanen. Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende. Side 15

18 1. Formål 1.1 Lokalplanens formål er at sikre: At lokalplanområdet kan anvendes til helikopterflyveplads. At der kan etableres de nødvendige anlæg indenfor lokalplanens område for at sikre flyvepladsens drift. At sikre at tilhørende bebyggelse og tekniske anlæg placeres og indpasses bedst muligt i landskabet. 2. Område- og zonestatus 2.1 Lokalplanens område Lokalplanens område fremgår af kortbilag 1, og omfatter ca m² af matr.nr. 12d, Lyderslev By, Lyderslev. Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme og vejarealer inden for lokalplanens afgrænsning. 2.2 Zoneforhold Området ligger i landzone og skal forblive i landzone. 2.3 Opdeling i delområder Lokalplanområdet opdeles i to delområder, som fremgår af kortbilag Bonusvirkning Lokalplanen indeholder bonusvirkning i medfør af planlovens 15, stk. 4 og erstatter følgende landzonetilladelser jf. Planlovens 35, som anses for meddelt ved den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan: Tilladelse til ændret anvendelse i medfør af lokalplanens 3 Udstykning i medfør af lokalplanens 4 Opførelse af bebyggelse og anlæggelse af helikopterflyveplads inden for lokalplanens bestemmelser i 5-10 Det er en betingelse for ovennævnte bonusvirkning at; tilladelsen er tidsbegrænset og bortfalder ved udgangen af april 2019 arealet er ryddet for bebyggelse senest 6 måneder efter at driften af helikopterflyveplads er ophørt Side 16

19 3. Arealanvendelse 3.1 Anvendelse, delområde A Delområde 1 kan anvendes til anlæg til brug for områdets funktion af helikopterflyve plads, herunder tekniske anlæg, kontor- og mandskabsfaciliteter. Note til Anvendelse, delområde A Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen. 3.2 Anvendelse, delområde B Delområde 2 kan anvendes til helikopterlandingsplads, med tilhørende sikkerhedszone. Note til Anvendelse, delområde B Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen. 4. Udstykning 4.1 Udstykning Lokalplanområdet kan udstykkes svarende til lokalplanområdets afgrænsning. Side 17

20 5. Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Placering Bebyggelse og støttefunktioner, herunder hangar, skure, mandskabs- og kontorcontainere og tankningsanlæg må kun placeres i delområde 1. Delområde 2 må ikke bebygges. 5.2 Byggefelt Hangar skal placeres efter principperne på kortbilag 3. Note til Byggefelt I princippet skal forstås som at placeringen kan justeres med op til 5m. 5.3 Tankanlæg Der kan placeres et tankanlæg i delområde 1. Anlægget skal af sikkerhedsmæssige årsager være placeret i mindst 12,5 m afstand til nærmeste bebyggelse. 5.4 Bruttoetagekvadrameter Der må maksimalt etableres 500 m² bebyggelse i delområde Byggehøjde Hangarbebyggelsen må opføres i maksimalt 8.5 meters højde. Øvrig bebyggelse på opføres med en højde på op til 3,5 meter. Bebyggelseshøjde måles efter reglerne i bygningsreglementet med udgangspunkt i godkendt niveauplan. Niveauplanet fastsættes ud fra naturligt terræn, og beregnes som et gennemsnit af koten for byggefeltets hjørner. 5.6 Øvrig bebyggelse Øvrig bebyggelse skal placeres indenfor byggefeltet angivet på kortbilag 2. Note til Øvrig bebyggelse På illustrationsplanen, ses et eksempel på hvordan de kan placeres, dette er alene et eksempel. Lokalplanen begrænser alene placeringen af bebyggelsen til at være inde for byggefeltet. 5.7 Flyvepladsfunktion Bebyggelse skal fjernes senest 1 år efter at flyvepladsens funktion er ophørt. Side 18

21 6. Bebyggelsens udseende 6.1 Taghældning Hangar skal fremstå med symmetrisk eller buet tag. Øvrig ny bebyggelse skal fremstå med enten fladt eller buet tag eller symmetrisk tag, eksempelvis som vist på kortbilag Bebyggelsens farve Ny bebyggelse må kun fremtræde i mørke jordfarver eller grå nuancer, herunder sort. 6.3 Bebyggelsens materialer Ny bebyggelse kan opføres i træ, tegl og metal (herunder trapez-, eller bølgeplader og lignende). 6.4 Kontor- og mandskabsbebyggelse Ny kontor- eller mandskabsbebyggelse kan ligeledes opføres som byggepladspavilloner eller kontor-containere, samt liggende cylinderformet bebyggelse, eksempelvis som vist på kortbilag Ubebyggede arealer 7.1 Belægning Helikopterlandingspladsen skal etableres med en bærende fast belægning, og placeres efter principperne på kortbilag Befæstet areal Der kan indenfor lokalplanområdet maksimalt etableres 550m2 fast belægning og 1000m2 vandgennemtrængelig belægning, som eksempelvis grus. 7.3 Tekst og symboler Der må på befæstede flader signaleres med tekst og symboler, i overensstemmelse med luftfartsmyndighedernes krav hertil. 7.4 Jordvold Der skal etableres en jordvold med en højde på 2-4 meter, syd for helikopterlandingspladsen, parallelt med lokalplanområdets sydlige grænse. 7.5 Hegn Lokalplanområdet må indhegnes med trådhegn eller andet transparent hegn i en maksimal højde af 3 m. Side 19

22 8. Veje, stier og parkering 8.1 Vejadgang Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Ærtebjergvej fra nordvest, med en principiel placering som vist på kortbilag 2. Note til Vejadgang Der må ikke være tung færdsel på vejstykket imellem Grønnevej og lokalplanområdet. 8.2 Veje Veje skal udlægges efter principperne på kortbilag 3. Note til Veje Med "i princippet" menes, at vejene kan flyttes nogle meter ved udarbejdelsen af det endelige vejprojekt, ligesom vejbredden kan justeres i mindre grad. Ved projektering af veje skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for renovationsvogne, ligesom vejene skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for hindringer mv. 8.3 Parkering Parkeringsarealer skal etableres inden for lokalplanområdet som grusparkering, med op til 19 parkeringspladser, efter principperne på bilag 3. Side 20

23 9. Tekniske anlæg 9.1 Spildevand Afledning af spildevand fra området skal ske til opsamlingstank. Note til Spildevand Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og planlagte spildevandshåndtering i Stevns Kommune. 9.2 Regnvand Overfladevand fra tankningsområde skal ledes til olieudskilleranlæg og derfra til nedsivning på i filtermuld. Øvrigt overfladevand nedsives. Note til Regnvand Håndtering af regnvand kan som regel ske ved indpasning af forskellige typer af LAR-løsninger i bebyggelsen, fx regnbede, vandrender, permeable belægning, spejlbassiner mv. Nedsivning af overfladevand inden for 300 meter fra en vandforsyningsboring til et alment vandværk er kun mulig, hvis der forud er foretaget en konkret vurdering af forureningsrisici i forhold til grundvandsressourcen. 9.3 Affald Eventuelt affald skal bortskaffes i overensstemmelse med Stevns Kommunes affaldsregulativer. Note til Affald Køreveje og vendepladser, samt transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne, skal indrettes efter gældende regulativer. Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne ligeledes leve op til kravene i regulativerne. 9.4 Antenner, paraboler o.l. Der kan i nødvendigt omfang etableres meteorologisk udstyr og kommunikationsanlæg til brug for forsvarlig sikkerhedsmæssig drift af helikopterflyvepladsen, som eks. vindmålere, skyhøjdemåler, sigtbarhedsmåler, lufttryksmåler, samt radioantenne. 9.5 Ledninger, kabler mv. Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn. 9.6 Helikopterlandingsplads Der må etableres en helikopterlandingsplads på terræn med en diameter på max. 20 meter, og en yderligere sikkerhedszone på minimum 10 meters bredde. Side 21

24 9.7 Signalbelysning o.l. Det er i delområde 2 tilladt at opstille de nødvendige anlæg, installationer og afmærkninger til brug for beflyvning med helikoptere, som f.eks. lysfyr, kantlys/perimeterlys, vindpose, orienteringslys, elskab, brand- og redningsudstyr mv. I delområde 1 skal almindeligt orienteringslys pege nedad. 9.8 Skiltning Der må opsættes skilte i tilknytning til områdets anvendelse som helikopterflyveplads. 10. Betingelser for ibrugtagning 10.1 Betingelser, hele området Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer må ikke tages i brug uden Stevns Kommunes tilladelse, før: Jordvold er anlagt som anført i Servitutter 11.1 Ophævelse af servitutter Der ophæves ingen servitutter. Side 22

25 12. Retsvirkninger Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger) Når et forslag til en lokalplan er offentliggjort gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribelse af den endelige plans indhold. Da forslaget kan blive ændret under processen, omfatter forbuddet også udstykning, bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget Endelig godkendelse og bekendtgørelse Når lokalplanen er endeligt godkendt og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen Eksisterende lovlige forhold Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil Handlepligt Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres Dispensationer Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre afvigelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dispensationen ikke er i strid med planens principper. Større afvigelser fra lokalplanens bestemmelser kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bygningsregulerende bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning. Kommunen har pligt til at dispensere fra bestemmelser om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når en bygning opføres som lavenergibyggeri Naboorientering Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives. Side 23

26 12.6 Ny lokalplan Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdelse af en ny lokalplan Ekspropriation I henhold til 47 i planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen Overtagelsespligt Hvis en ejendom, der er udlagt til offentlige formål eller omfattet af bestemmelser om bevaring af bebyggelse, indebærer, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan ejeren under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager den. Side 24

27 Kort og bilag Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske afgrænsning og disponerering af området. Der kan desuden være illustrationsbilag, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende. Afhængig af den enkelte lokalplan, kan der også være andre bilag. Side 25

28 Kortbilag 1 - Lokalplanområdet 12k 14a 12a 13 12l Vandrigsvej 7000g 13a 12d 13q 12a 52 m 11a 150 m 7000e 13c 13a 11n Ærtebjergvej 113 m Grønnevej 7000d 11a 12e 12k Dyssevej 12d Lokalplangrænse Bygninger Matrikelskel Grusvej Lokalplan 187 Lokalplanområde 1: Meters

29 Kortbilag 2 - Arealanvendelse 50 m 40 m Delområde 1 32 m Ærtebjergvej 100 m Delområde 2 Eksisterende forhold Bygninger Matrikelskel Læhegn Grusvej Jordvold Sø Nye forhold Delområder (jf. 5.1) Byggefelt (jf. 5.2) Principiel vejadgang (jf. 8.1) Lokalplan 187 Lokalplanområde 1: , Meters

30 Kortbilag 3 - Illustrationsplan

31 Kortbilag 4 - Naturhytter

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens indhold 6 Anden planlægning 7 Anden lovgivning 9 Servitutter 10 Bestemmelser 11 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 8. Anden planlægning 10. Anden lovgivning 14

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 8. Anden planlægning 10. Anden lovgivning 14 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens indhold 8 Anden planlægning 10 Anden lovgivning 14 Miljøvurdering og VVM 16 Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Borgermøde Lokalplan for heliport

Borgermøde Lokalplan for heliport Borgermøde Lokalplan for heliport Lærke Pihl Jørgensen oktober 2017 stevns kommune 1 Program Velkomst Præsentation af projektet v. projektejer, Energinet og rådgiver, COWI. Lokalisering og gennemgang af

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016 Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Oktober 2016 Lokalplan nr. 1-020 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Lokalplan 131-4 Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Lokalplan nr. 131-4 og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Juni 2016 FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4

Læs mere

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05 For Solgården i Strøby Egede FORSLAG Fremlagt i perioden 5. maj 30. juni 2014 Stevns Kommune Tillæg nr. 1 til Lokalplan 2-05 Solgården Strøby Egede Indledning Tillæg nr.

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 69.T23.1

Lokalplan nr. 69.T23.1 Lokalplan nr. 69.T23.1 Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund Forslag Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder bestemmelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd. Indsigelsesfrist 30. november 2011

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd. Indsigelsesfrist 30. november 2011 LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd Indsigelsesfrist 30. november 2011 oktober 2011 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej LOKALPLAN NR. 11-577 for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2001 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008 Lokalplan 035 For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12 Teknik & Miljø 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokalplanens hensigter Forhold til anden planlægning Miljøvurdering

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008.

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. LOKALPLAN NR. 37, 2008. Plejeboliger i Rødvig FORSLAG OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. Stevns Kommune Lokalplan 37, 2008 Plejeboliger i Rødvig Indledning Denne Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej April 2014 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lp 179 For karreen nr. 1123, Nygårdsvej - Torvegade - Skjoldsgade - Finsensgade.

Tillæg nr. 1 til Lp 179 For karreen nr. 1123, Nygårdsvej - Torvegade - Skjoldsgade - Finsensgade. Lokalplan 01-010-0020 Indre By Tillæg nr. 1 til Lp 179 For karreen nr. 1123, Nygårdsvej - Torvegade - Skjoldsgade - Finsensgade. Vedtaget Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan. for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 590 for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling 2 Indhold Lokalplanens redegørelse 5 Baggrund Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 06.61.D

LOKALPLAN NR. 06.61.D LOKALPLAN NR. 06.61.D Område til offentlige formål ved Ll. Lyngby Skole Landinspektørgruppen i samarbejde med Teknisk Afdeling April 2006 Lokalplan 06.61.D er offentliggjort fra 28. december 2005 til og

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.6 Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke 2001 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Et erhvervs-område ved Balling

Et erhvervs-område ved Balling 256 Et erhvervs-område ved Balling Indholdsfortegnelse Planloven 1 Planloven - side 2 2 Planloven - side 3 3 Redegørelse 4 Indledning 5 Lokalplanens område 6 Lokalplanens formål og indhold 7 Tekniske Forhold

Læs mere

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører)

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) Lokalplan nr. 34 For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) LOKALPLANEN OMFATTER: a) Redegørelse for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. b) Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ Oktober 2004 INDHOLD Indhold INDLEDNING...3 Om lokalplanen...3 REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanområdet...4

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP.

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge Lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE

LOKALPLAN NR. BE LOKALPLAN NR. BE 11.01.02 BLANDET BOLIG OG ERHVERV I FRØRUP ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN BE 11.01.02 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side Lokalpianens baggrund

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPIAN NR. 64 FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPLAN ML 64 I VORGOD - BARDE Videbæk Kommune. LOKALPLAN NR. 64 for en børneinstitution

Læs mere

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG vforslag Lokalplan 2010-21 Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 25. december 2010 til den 19. februar 2011 Indsigelser,

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse INDLEDNING Indholdsfortegnelse INDLEDNING 0 Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist 1 REDEGØRELSE 2 Beskrivelse af lokalplanområdet 2 HIDTIDIG PLANLÆGNING 3 Regionplanlægningen 3 Kommuneplanlægningen

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan nr. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej. Forslag Offentligt fremlagt i perioden 9. december

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan nr. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej. Forslag Offentligt fremlagt i perioden 9. december TILLÆG nr. 1 til Lokalplan nr. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej. Forslag Offentligt fremlagt i perioden 9. december 2013 3. februar 2014. Stevns Kommune Tillæg nr. 1 til Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring [Skriv tekst] Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere