Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 8. Anden planlægning 10. Anden lovgivning 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 8. Anden planlægning 10. Anden lovgivning 14"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens indhold 8 Anden planlægning 10 Anden lovgivning 14 Miljøvurdering og VVM 16 Tilladelser fra andre myndigheder 17 Servitutter 18 Bestemmelser Formål Område- og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Betingelser for ibrugtagning Servitutter Retsvirkninger 32 Kort og bilag 34 Kortbilag 1 - Matrikelkort 35 Kortbilag 2 - Arealanvendelse 36 Kortbilag 3 - Illustrationsplan 37 Kortbilag 4 - eksempel på bebyggelsens udformning 38

3 Forslag Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En lokalplan fastsætter, hvordan der skal bygges i et område, og hvad området må anvendes til. Lokalplanen kan også fastsætte hvordan arealerne skal anlægges og vedligeholdes, hvordan arealerne skal disponeres, hvad der kan rives ned og hvad der ikke må. Når man lokalplanlægger et område er der muligheder for at skrive lokale interesser og ønsker ind i planen. Det betyder at borgerne i lokalområdet får indflydelse på den endelig plan. Hvad består lokalplanen af? Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Bestemmelserne, der omfatter de bebyggelsesregulerende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse Kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske afgrænsning og den fremtidige disponering af området. Hvornår laves der en lokalplan? Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Kommunalbestyrelsen har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Forslag til lokalplaner sendes i mindst 4 ugers offentlig høring. I denne høringsperiode kan der fremsendes ændringsforslag og kommentarer til planforslaget. Frist for indsendelse af ændringsforslag og kommentarer er sidste dato i høringsperioden. Når høringsperioden er slut vurderer kommunalbestyrelsen i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter godkendes planen endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den 22. august 2017 blev det besluttet at udsende lokalplanforslag nr. 187 i 4 ugers offentlig høring. Høringsperioden er fra d. 30. august 2017 til d. 27. september Eventuelle spørgsmål kan sendes til eller postadressen; Stevns Kommune, Postboks 83, 4660 Store Heddinge, att: Teknik & Miljø, lokalplan. For ydereligere oplysninger kan Teknik & Miljø kontaktes på Den endelige lokalplan Når byrådet har godkendt lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside, er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Side 1

4 Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i bestemmelsernes afsnit 12 Retsvirkninger. Forslag Side 2

5 Forslag Redegørelse I redegørelsen beskrives baggrunden for lokalplanen og hensigten med lokalplanens hovedindhold. I redegørelsen beskrives desuden en række forhold, der har betydning for udformning af lokalplanen og lokalplanens virkeliggørelse. Det gælder bl.a. lokalplanens forhold til kommuneplanen og til anden lovgivning, som fx naturbeskyttelsesloven eller miljølovgivningen. Lokalplanens redegørelse er ikke juridisk bindende og beskriver de forhold, der er gældende ved lokalplanens udarbejdelse. Side 3

6 Forslag Baggrund og formål I forbindelse med etableringen af i landføringsanlægget til havmølleparken Kriegers Flak, ønsker Plan- og Teknikudvalget at give mulighed for realisering af Energinets ønske om, at etablere en helikopterflyveplads ved Ærtebjergvej syd for Lyderslev. Herfra skal det være muligt, at flyve mandskab til og fra Kriegers Flak i den periode i landføringsanlægget er under opførelse. I tilknytning til helikopterflyvepladsen er der endvidere brug for at etablere en række støttefaciliteter, der kan understøtte den pågældende brug og drift af helikopterflyveplads. Den pågældende placering er velegnet, da flyvepladsens hangarbygning kan indpasses i det åbne land i sammenhæng med nærliggende landbrugsbygninger, og da flyveruter kan indpasses under hensyntagen til omgivelserne. Der har været undersøgt flere forskellige placeringsmuligheder for helikopterflyvepladsen, og baggrunden for placeringen er også, at der endvidere er meget få natur-, miljø- og øvrige arealinteresser knyttet til stedet, der bl.a. ligger uden for kystnærhedszonen og uden for område med særlige drikkevandsinteresser. Formålet med lokalplanen er, at der gives mulighed for at etablere en helikopterflyveplads med tilhørende flyvehangarbygning mv. ved Ærtebjergvej syd for Lyderslev. Side 4

7 Forslag Området Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser. Oversigtskort Lokalplanens område. Luftfoto Lokalplanområdet Beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende i den sydvestlige del af Stevns Kommune, ved Ærtebjergvej syd for Lyderslev. Helikopterflyvepladsen etableres i tilknytning til en nedlagt landbrugsejendom, hvor der i dag er etableret en entreprenørvirksomhed. Til brug for helikopterflyvepladsen inddrages der et areal af den tilstødende mark, der drives landbrugsmæssigt. Areal Lokalplanområdet har et areal på i alt m², og udgør en del af matr. Nr. 12d Lyderslev By, Lyderslev Lokalplanområdet er beliggende ca. i kote 12 m (DVR90). Zoneforhold Området ligger i landzone og forbliver i landzone. Lokalplanen har bonusvirkning. Landskab Lokaplanområdet ligger i det åbne land syd for Lyderslev. Det omkringliggende landskab er bestående af en åben let bølget moræneflade, præget af gammelt dyrkningslandskab med spredt landbrugsbebyggelse og husmandssteder. Side 5

8 Forslag Mod nord grænser lokalplanområdet op til en jordvold som ligger i tilknytning til en beboelsesejendom, med randbeplantning omkring. Mod vest ligger en mindre sø der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3, med træer og blandet beplantning omkring. Selve lokalplanområdet er meget fladt og uden beplantning, hvilket gør at området rent sikkerhedsmæssigt egner sig godt til at anvendes til helikopterlandingsplads. Omgivelser Lokalplanområdet grænser mod vest op til en privat vej der løber mellem Grønnevej og ejendommen Ærtebjergvej 19, og er beliggende umiddelbart syd for bygningssættet samt oplagringsareal for entreprenørvirksomhed ved Ærtebjergvej 19, der ses bagerst til venstre i billedet i figur 1. Lokalplanområdet (her set fra Grønnevej) anvendes i dag til opdyrket landbrugsareal og dets omtrentlige placering er markeret med rødt på billedet. I baggrunden til venstre ses ejendommen på Ærtebjergvej 19, som lokalplanområdet grænser op til mod nord. Mod syd, øst og vest er lokalplanområdet omgivet af landbrugsarealer og åbent land. På kortet nedenfor ses lokalplanområdets placering i lokalområdet, samt den primære vejadgang til lokalplanområdet (markeret med orange). Side 6

9 Forslag Side 7

10 Forslag Lokalplanens indhold Lokalplanens primære sigte er, at etablere det planlægningsmæssige grundlag for, at etablere en helikopterflyveplads ved Ærtebjergvej. Disponering Lokalplanområdets afgrænsning er fastlagt, med baggrund i det arealbehov, der er nødvendigt for, at kunne sikre helikopterflyvepladsens drift, såvel sikkerhedsmæssigt som funktionelt. Lokalplanområdet er således fastlagt på en måde, så det kan rumme de sikkerhedsmæssige afstande til ind- og udflyvningskorridorer, samt de nødvendige støttefunktioner. Der er ligeledes taget mest muligt hensyn til støjpåvirkningen i forhold til den omkringliggende bebyggelse, i forbindelse med placering af lokalplanområdet. Lokalplanen giver mulighed for, at der etableres en parkeringsplads, et optankningsanlæg, mandskabspavilloner, kontorbebyggelse, en landingsplads og en hangar til helikopteren. Landingspladsen består i sig selv alene af et fladt, belagt areal med et påmalet "H" og en cirkel omkring. Der er udarbejdet en illustrationsplan af områdets principielle indretning, den fremgår af bilag 3. Bebyggelse og byggefelt Indenfor lokalplanområdet kan der opføres op til 500 m² bebyggelse, der skal placeres i et nærmere defineret byggefelt, som fremgår af bilag 2. Hangarbebyggelsen vil kunne opføres i én etage i op til 8,5 meters højde, svarende til højden på et almindelig 2-etagers stuehus, og lavere end et maskinhus til opbevaring af landbrugsmaskiner. Hangarens form og udseende vil endvidere minde om et typisk maskinhus. Lokalplanen opdeles endvidere i to delområder, hvor der i delområde 1 kan etableres bebyggelse og de nødvendige støttefunktioner, mens der i delområde 2 alene kan etableres helikopterlandingsplads og jordvold. Denne opdeling skal medvirke til at sikre at ny bebyggelse af landskabelige hensyn placeres tættest muligt på eksisterende nærliggende bebyggelse. Belægning Lokalplanen stiller krav om, at arealer der anvendes til helikopterflyveplads samt optankning, skal have en overflade med fast belægning, således evt. oliespild og deraf følgende nedsivning undgås. Udformningen af den faste overflade defineres ud fra de helikoptertyper, der anvender helikopterflyvepladsen. Landingspladsen skal udføres med en belægning, der har en bæreevne som mindst svarer til den højeste tilladte startvægt for området. Landingsområdet skal tillige have en sådan beskaffenhed, at hverken helikopter eller andet beskadiges, fx. ved at græs, sten, sand eller jord kan blive suget op eller kastet væk. Den præcise udformning af helikopterflyvepladsen kan blive justeret i forbindelse med miljøgodkendelse og endvidere reguleret af regelsættet omkring luftfart (kaldet bestemmelser for luftfart) under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Ubebyggede arealer De ubebyggede arealer indenfor lokalplanen, som ikke udnyttes til de ovenfor beskrevne anvendelser, består af græsareal eller anden permeabel belægning som ikke støver eller medfører andre gener eller risici ift. helikopterflyvning. Omkring landingspladsen vil der blive udlagt en sikkerhedszone med en bærende græsbelægning. Vej- og adgangsforhold Side 8

11 Forslag Lokalplanområdet vil blive vejbetjent fra Ærtebjergvej ved lokalplanområdets vestlige afgrænsning. Der forventes meget begrænset trafik til og fra helikopterflyvepladsen, idet trafikken typisk vil bestå af persontransport og enkelte varebiler med lettere værktøj. Der vil lejlighedsvis komme en tankbil med fly-fuel til optankningsanlægget, ligesom der undtagelsesvis kan komme helikopterreparatører og lignende. Side 9

12 Forslag Sammenhæng med anden planlægning Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større sammenhæng. EF-Habitatdirektiv Habitatdirektivet handler om udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Natura 2000-områder Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-områder er EF-fugle og habitatområde Skovene ved Vemmetofte beliggende 3,9 km mod vest samt Stevns Rev, der er habitatområde, beliggende 4,7 km øst for lokalplanområdet. Natura 2000 området Skovene ved Vemmetofte har et areal på ca ha, og har en afgrænsning mod syd langs kysten mellem Faxe Ladeplads og Lund. Området udgøres af EF-fuglebeskyttelsesområde 92 og EF-habitatområde 144. Området er karakteriseret af store skovområder i godslandskabet omkring Vemmetofte Kloster. Natura 2000 området Stevns Rev har et areal på ca ha og har en afgrænsning langs kysten fra Rødvig til syd for Strøby Egede. Af området er 2350 ha vurderet til at være rev og 590 ha sandbanker. Den resterende del af Stevns Rev Natura 2000-området er ikke udlagt som en prioriteret naturtype. På baggrund af afstanden til de to Natura 2000 områder, vurderes det, at lokalplanens anlæg ikke vil indvirke negativt på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag. Bilag IV-arter Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr og planter overalt i landet. De arter, der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Lokalplanen ligger inden for udbredelsesområdet for en række arter, opført på Habitatdirektivets bilag IV. Arealet er intensivt dyrket landbrugsjord. Det vurderes derfor, at arealet ikke opfylder betingelserne som yngle- eller rasteområde for arter på Habitatdirektivets bilag IV. Kystnærhedszonen Lokalplanområdet ligger uden for planlovens kystnærhedszone. Fingerplan 13 Stevns Kommune er omfattet af Fingerplan 13. Stevns Kommune er beliggende i det område, der i planen er benævnt 'Det øvrige hovedstadsområde'. Fingerplan 13 beskriver rammerne for den fremtidige byudvikling. Nærværende lokalplan strider ikke imod Fingerplan 13. Kommuneplan Kommuneplanens retningslinjer Lokalplanområdet er i Stevns Kommuneplan 2017 beliggende i det åbne land syd for Lyderslev. Det følger af Stevns Kommuneplan, at kommunen vil sikre at etablering af tekniske anlæg i det åbne land skal ske under størst mulig hensyntagen til landskabet, og med færrest mulig miljøgener, visuelt, forureningsmæssigt og støjmæssigt. Side 10

13 Forslag Af kommuneplanen fremgår det ligeledes at Stevns Kommune vil fremme miljøvenlig og CO₂-neutral energiforsyning. Af kommuneplanens retningslinjer, fremgår det at: Lokalplanområdet ligger i et landbrugsudviklingsområde, hvorfor der ikke må finde byudvikling sted. Lokalplanområdet ligger i et område hvor skovrejsning er uønsket. Lokalplanområdet er placeret i kirkeomgivelser. Af retningslinje fremgår det at "Inden for de konkret afgrænsede kirkeomgivelser gælder, at byggeri, anlæg og skovplantning kun må gennemføres, hvis det ikke forringer oplevelsen af samspillet mellem kirke og landskab eller landsbymiljø." Lokalplanens bestemmelser skal således sikre den nye bebyggelse ift. disse forhold. Lokalplanen strider ikke imod kommuneplanens retningslinjer. Kommuneplanrammer Denne lokalplan er udarbejdet sideløbende med revisionen af Stevns Kommuneplan. I Stevns Kommuneplan 2013 er lokalplanområdet en del af det åbne land. For at sikre at lokalplanen var i overensstemmelse med kommuneplanen er der i forslag Stevns Kommuneplan 2017 udlagt et nyt rammeområde, 9 L3 Heliport Lyderslev. Rammeområde 9 L3 er udlagt til teknisk anlæg, helikopterflyveplads med tilhørende hangar, fuel-anlæg, mandskabspavillioner, p-plads og lignende som er nødvendige for driften af helikopterflyvning. Lokalplanen er således i overensstemmelse med forslag Stevns Kommuneplan 2017 og lokalplanens anvendelse er derfor i overensstemmelse med kommuneplanrammens anvendelsesbestemmelser. Nedenfor ses kommuneplanramme 9 L3 fra forslag til Stevns Kommuneplan Side 11

14 Forslag Vandområdeplaner Lokalplanens anlæg vil ikke påvirke vandmiljøet og vil derfor ikke stride imod vandområdeplanerne. Overfladevand fra lokalplansområdet nedsives. Vand fra tankområde vil ledes igennem en olieudskiller inden det nedsives. Spildevand opsamles i samletank. Derudover vil der være vand fra vask af helikoptere. Vask vil foregå indeni hangaren og vandet fra vask vil ledes sammen med spildevand til samletanken. Der vil ikke muliggøres øvrige anvendelser, der generer spildevand. Spildevandsplan Side 12

15 Forslag Lokalplanområdet ligger uden for kloakerede områder. Afledning af spildevand skal ske i henhold til spildevandsplanen som stiller krav om forbedret spildevandsrensning til renseklasse SO. Afledning af spildevand vil ske til opsamlingstank. Side 13

16 Forslag Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning I dette afsnit gives der en oversigt over, hvordan planen forholder sig til andre love end Planloven. Bestemmelser for civil luftfart Etablering af helikopterflyveplads forudsætter godkendelse af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, der ved lokalplanens udarbejdelse er bemyndiget af Transport-, Bygningsog Boligministeriet til at fastsætte og administrere bestemmelser for etablering og drift en helikopterflyveplads og heraf afledte luftfartsmæssige disponeringer. Jordforureningsloven Lokalplanområdet er beliggende i landzone i det åbne land, og der er ikke registeret jordforurening indenfor området. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, skal arbejdet standses og Stevns Kommune underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes vilkår inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til Miljøbeskyttelseslovens 21 og Jordforureningslovens 71. Naturbeskyttelsesloven Lokalplanområdet berøres ikke af beskyttelsesliner og omfatter ikke beskyttede naturtyper iht. naturbeskyttelsesloven. Miljøbeskyttelsesloven Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til helikopterflyveplads. Indretning af helikopterflyveplads forudsætter en miljøgodkendelse, der udstedes af Stevns Kommune. En helikopterflyveplads vil medføre støjpåvirkninger af det nærliggende område. Der er derfor udarbejdet en beregning af støjpåvirkningen fra helikopterflyvepladsen. Det konkluderes i støjrapporten, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra helikoptertrafik, at støjpåvirkningerne fra det planlagte vil være lokale og afgrænsede. Beregningen viser at de vejledende grænseværdier vil overholdes til boligområder og spredt bebyggelse, dog vil der være en overskridelse ved nærmeste nabo; Ærtebjergvej 19. Det er vurderet at overskridelsen er af begrænset varighed, udbredelse og karakter, hvorfor der er anmodet om dispensation for støjgrænseværdierne i den periode, hvor flyvningen foregår. Støj fra flyvning og reguleringen heraf sker ved vilkår i miljøgodkendelsen. Arkæologi Lokalplanområdet omfatter en del af et hidtil opdyrket landbrugsareal i det åbne land. Hvis der under anlægsarbejde findes spor af fortidsminder skal arbejdet standses i det omfang det berører fortidsmindet, og fundet straks meldes til Museum Sydøstdanmark, jf. Museumsloven. Forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder kan bygherren, i henhold til Museumslovens 25, anmode Museum Sydøstdanmark om at tage stilling til hvorvidt arbejdet vil berøre væsentlige fortidsminder. Museet skal herpå, inden en tidsfrist på 4 uger, komme med en udtalelse om dette. Udgiften til arkivarisk kontrol og en mindre arkæologisk forundersøgelse afholdes af museet, mens udgiften til en eventuel større forundersøgelsen afholdes af bygherren eller den, for hvis regning jordarbejdet udføres, jf. Museumslovens 26, stk Side 14

17 Landbrugsloven Lokalplanområdet er pålagt landbrugspligt. Ændret anvendelse i overensstemmelse med lokalplanen kræver tilladelse efter landbrugsloven. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen er myndighed. Forslag Grundvandsbeskyttelse Området er beliggende udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandværker. Lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD). Tankningsanlæg og arealer, hvorfra der foretages tankning placeres på fast og nedsivningssikkert betonunderlag, hvorfor den planlagte arealanvendelse ikke forventes at ændre grundvandsbeskyttelsen. Side 15

18 Forslag Miljøvurdering og VVM Miljøvurdering (MV) I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 448 af 10/05/2017) skal der i forbindelse med tilvejebringelse af planer og programmer ske en vurdering af, om planen antages at kunne få en væsentlig virkning på miljøet. Planforslaget muliggør anlæg, der vurderes at være omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 10d: Anlæg af flyvepladser. Planforslaget vurderes endvidere at være omfattet af lovens 8, stk. 2. nr. 1 omfattende et mindre område på lokalt plan. Stevns Kommune har gennemført en screening og har vurderet at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Afgørelsen har været i høring hos berørte myndigheder, der ikke har haft bemærkninger til kommunens afgørelse. Screeningen og afgørelsen med tilhørende klagevejledning blev offentliggjort d. 30. august 2017 samtidig med at dette lokalplanforslag blev sendt i 4 ugers offentlig høring. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. VVM Anvendelsen til helikopterflyveplads, er omfattet af bekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017 bilag 2, pkt. 10d) om anlæg af flyvepladser. En helikopterflyveplads er således screeningspligtig. Før projektet realiseres skal der derfor udarbejdes en VVM-screening, således at der kan træffes afgørelse af om hvorvidt anlægget vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor er VVM-pligtigt eller om det ikke er tilfældet. Side 16

19 Forslag Tilladelser fra andre myndigheder Helikopterflyveplads Førend der kan etableres og anlægges en helikopterflyveplads indenfor lokalplanområdet, skal der opnås tilladelse fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen. Inden der kan etableres en helikopterflyveplads skal der indhentes en miljøgodkendelse til projektet, Stevns Kommune er myndighed. Lokalplanområdet er pålagt landbrugspligt. Ændret anvendelse i overensstemmelse med lokalplanen kræver tilladelse efter landbrugsloven. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen er myndighed. Side 17

20 Forslag Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, såfremt de er specifikt nævnt under lokalplanens bestemmelser. Side 18

21 Forslag Bestemmelser Lokalplanens bestemmelser er den juridiske del af lokalplanen, der bl.a. fastlægger rammerne for områdets anvendelse, udstykning og bebyggelse. Bestemmelserne fastlægges i henhold til Lov om planlægning. Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor ikke etableres forhold, der er i strid med lokalplanen. Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med de grundlæggende principper i lokalplanen. Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende. Side 19

22 Forslag 1. Formål 1.1 Lokalplanens formål er at sikre: At lokalplanområdet kan anvendes til helikopterflyveplads. At der kan etableres de nødvendige anlæg indenfor lokalplanens område for at sikre flyvepladsens drift. At sikre at tilhørende bebyggelse og tekniske anlæg placeres og indpasses bedst muligt i landskabet. Side 20

23 Forslag 2. Område- og zonestatus 2.1 Lokalplanens område Lokalplanens område fremgår af kortbilag 1, og omfatter ca m² af matr.nr. 12d, Lyderslev By, Lyderslev. Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme og vejarealer inden for lokalplanens afgrænsning. 2.2 Zoneforhold Området ligger i landzone og skal forblive i landzone. 2.3 Opdeling i delområder Lokalplanområdet opdeles i to delområder, som fremgår af kortbilag Bonusvirkning Lokalplanen indeholder bonusvirkning i medfør af planlovens 15, stk. 4 og erstatter følgende landzonetilladelser jf. Planlovens 35, som anses for meddelt ved den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan: Tilladelse til ændret anvendelse i medfør af lokalplanens 3 Udstykning i medfør af lokalplanens 4 Opførelse af bebyggelse og anlæggelse af helikopterflyveplads inden for lokalplanens bestemmelser i 5-10 Side 21

24 Forslag 3. Arealanvendelse 3.1 Anvendelse, delområde A Delområde 1 kan anvendes til anlæg til brug for områdets funktion af helikopterflyve plads, herunder tekniske anlæg, kontor- og mandskabsfaciliteter. Note til Anvendelse, delområde A Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen. 3.2 Anvendelse, delområde B Delområde 2 kan anvendes til helikopterlandingsplads, med tilhørende sikkerhedszone. Note til Anvendelse, delområde B Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen. Side 22

25 Forslag 4. Udstykning 4.1 Udstykning Lokalplanområdet kan udstykkes svarende til lokalplanområdets afgrænsning. Side 23

26 Forslag 5. Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Placering Bebyggelse og støttefunktioner, herunder hangar, skure, mandskabs- og kontorcontainere og tankningsanlæg må kun placeres i delområde 1. Delområde 2 må ikke bebygges. 5.2 Byggefelt Hangar skal placeres efter principperne på kortbilag 3. Note til Byggefelt I princippet skal forstås som at placeringen kan justeres med op til 5m. 5.3 Tankanlæg Der kan placeres et tankanlæg i delområde 1. Anlægget skal af sikkerhedsmæssige årsager være placeret i mindst 12,5 m afstand til nærmeste bebyggelse. 5.4 Bruttoetagekvadrameter Der må maksimalt etableres 500 m² bebyggelse i delområde Byggehøjde Hangarbebyggelsen må opføres i maksimalt 8.5 meters højde. Øvrig bebyggelse på opføres med en højde på op til 3,5 meter. Bebyggelseshøjde måles efter reglerne i bygningsreglementet med udgangspunkt i godkendt niveauplan. Niveauplanet fastsættes ud fra naturligt terræn, og beregnes som et gennemsnit af koten for byggefeltets hjørner. 5.6 Øvrig bebyggelse Øvrig bebyggelse skal placeres indenfor byggefeltet angivet på kortbilag 2. Note til Øvrig bebyggelse På illustrationsplanen, ses et eksempel på hvordan de kan placeres, dette er alene et eksempel. Lokalplanen begrænser alene placeringen af bebyggelsen til at være inde for byggefeltet. 5.7 Flyvepladsfunktion Bebyggelse skal fjernes senest 1 år efter at flyvepladsens funktion er ophørt. Side 24

27 Forslag 6. Bebyggelsens udseende 6.1 Taghældning Hangar skal fremstå med symmetrisk eller buet tag. Øvrig ny bebyggelse skal fremstå med enten fladt eller buet tag eller symmetrisk tag, eksempelvis som vist på kortbilag Bebyggelsens farve Ny bebyggelse må kun fremtræde i mørke jordfarver eller grå nuancer, herunder sort. 6.3 Bebyggelsens materialer Ny bebyggelse kan opføres i træ, tegl og metal (herunder trapez-, eller bølgeplader og lignende). 6.4 Kontor- og mandskabsbebyggelse Ny kontor- eller mandskabsbebyggelse kan ligeledes opføres som byggepladspavilloner eller kontor-containere, samt liggende cylinderformet bebyggelse, eksempelvis som vist på kortbilag 4. Side 25

28 Forslag 7. Ubebyggede arealer 7.1 Belægning Helikopterlandingspladsen skal etableres med en bærende fast belægning, og placeres efter principperne på kortbilag Befæstet areal Der kan indenfor lokalplanområdet maksimalt etableres 550m2 fast belægning og 1000m2 vandgennemtrængelig belægning, som eksempelvis grus. 7.3 Tekst og symboler Der må på befæstede flader signaleres med tekst og symboler, i overensstemmelse med luftfartsmyndighedernes krav hertil. 7.4 Jordvold Der skal etableres en jordvold med en højde på 2-4 meter, syd for helikopterlandingspladsen, parallelt med lokalplanområdets sydlige grænse. 7.5 Hegn Lokalplanområdet må indhegnes med trådhegn eller andet transparent hegn i en maksimal højde af 3 m. Side 26

29 Forslag 8. Veje, stier og parkering 8.1 Vejadgang Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Ærtebjergvej fra nordvest, med en principiel placering som vist på kortbilag 2. Note til Vejadgang Der må ikke være tung færdsel på vejstykket imellem Grønnevej og lokalplanområdet. 8.2 Veje Veje skal udlægges efter principperne på kortbilag 3. Note til Veje Med "i princippet" menes, at vejene kan flyttes nogle meter ved udarbejdelsen af det endelige vejprojekt, ligesom vejbredden kan justeres i mindre grad. Ved projektering af veje skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for renovationsvogne, ligesom vejene skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for hindringer mv. 8.3 Parkering Parkeringsarealer skal etableres inden for lokalplanområdet som grusparkering, med op til 19 parkeringspladser, efter principperne på bilag 3. Side 27

30 Forslag 9. Tekniske anlæg 9.1 Spildevand Afledning af spildevand fra området skal ske til opsamlingstank. Note til Spildevand Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og planlagte spildevandshåndtering i Stevns Kommune. 9.2 Regnvand Overfladevand fra tankningsområde skal ledes til olieudskilleranlæg og derfra til nedsivning på i filtermuld. Øvrigt overfladevand nedsives. Note til Regnvand Håndtering af regnvand kan som regel ske ved indpasning af forskellige typer af LAR-løsninger i bebyggelsen, fx regnbede, vandrender, permeable belægning, spejlbassiner mv. Nedsivning af overfladevand inden for 300 meter fra en vandforsyningsboring til et alment vandværk er kun mulig, hvis der forud er foretaget en konkret vurdering af forureningsrisici i forhold til grundvandsressourcen. 9.3 Affald Eventuelt affald skal bortskaffes i overensstemmelse med Stevns Kommunes affaldsregulativer. Note til Affald Køreveje og vendepladser, samt transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne, skal indrettes efter gældende regulativer. Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne ligeledes leve op til kravene i regulativerne. 9.4 Antenner, paraboler o.l. Der kan i nødvendigt omfang etableres meteorologisk udstyr og kommunikationsanlæg til brug for forsvarlig sikkerhedsmæssig drift af helikopterflyvepladsen, som eks. vindmålere, skyhøjdemåler, sigtbarhedsmåler, lufttryksmåler, samt radioantenne. 9.5 Ledninger, kabler mv. Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn. 9.6 Helikopterlandingsplads Der må etableres en helikopterlandingsplads på terræn med en diameter på max. 20 meter, og en yderligere sikkerhedszone på minimum 10 meters bredde. Side 28

31 9.7 Signalbelysning o.l. Det er i delområde 2 tilladt at opstille de nødvendige anlæg, installationer og afmærkninger til brug for beflyvning med helikoptere, som f.eks. lysfyr, kantlys/perimeterlys, vindpose, orienteringslys, elskab, brand- og redningsudstyr mv. Forslag I delområde 1 skal almindeligt orienteringslys pege nedad. 9.8 Skiltning Der må opsættes skilte i tilknytning til områdets anvendelse som helikopterflyveplads. Side 29

32 Forslag 10. Betingelser for ibrugtagning 10.1 Betingelser, hele området Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer må ikke tages i brug uden Stevns Kommunes tilladelse, før: Jordvold er anlagt som anført i 7.3. Side 30

33 Forslag 11. Servitutter 11.1 Ophævelse af servitutter Der ophæves ingen servitutter. Side 31

34 Forslag 12. Retsvirkninger Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger) Når et forslag til en lokalplan er offentliggjort gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribelse af den endelige plans indhold. Da forslaget kan blive ændret under processen, omfatter forbuddet også udstykning, bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget Endelig godkendelse og bekendtgørelse Når lokalplanen er endeligt godkendt og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen Eksisterende lovlige forhold Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil Handlepligt Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres Dispensationer Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre afvigelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dispensationen ikke er i strid med planens principper. Større afvigelser fra lokalplanens bestemmelser kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bygningsregulerende bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning. Kommunen har pligt til at dispensere fra bestemmelser om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når en bygning opføres som lavenergibyggeri Naboorientering Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives. Side 32

35 12.6 Ny lokalplan Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdelse af en ny lokalplan. Forslag 12.7 Ekspropriation I henhold til 47 i planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen Overtagelsespligt Hvis en ejendom, der er udlagt til offentlige formål eller omfattet af bestemmelser om bevaring af bebyggelse, indebærer, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan ejeren under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager den. Side 33

36 Forslag Kort og bilag Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske afgrænsning og disponerering af området. Der kan desuden være illustrationsbilag, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende. Afhængig af den enkelte lokalplan, kan der også være andre bilag. Side 34

37 Kortbilag 1 - Lokalplanområdet Forslag Side 35

38 Kortbilag 2 - Arealanvendelse Forslag Side 36

39 Kortbilag 3 - Illustrationsplan Forslag Side 37

40 Kortbilag 4 - eksempel på bebyggelsens udformning Forslag Side 38

41 Miljøvurdering (MV) MV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål. Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, nr. 448 af 10. maj Screening Lovens 8 stk. fastsætter at der skal gennemføres en vurdering af, om planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet hvis de: 1) udarbejdes inden for landbrug, skovbrug, fiskeri, energi, industri, transport, affaldshåndtering, vandforvaltning, telekommunikation, turisme, fysisk planlægning og arealanvendelse og fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til de projekter, der er omfattet af bilag 1 og 2 og kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer eller programmer eller 2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. For at fastlægge om en plan, et projekt eller et program kan få væsentlig indvirkning på miljøet skal kommunen foretage en screening. De kriterier, der skal anvendes ved screeningen fremgår af lovens bilag 3. Kriterierne indgår i tjeklisten i dette screeningsdokument. Høring af berørte myndigheder Berørte myndigheder skal høres forud for afgørelsen af, at en plan eller et program ikke er omfattet af miljøvurderingspligt. Samlet vurdering af screening Tjeklistens resultat sammenfattes i en samlet vurdering af om planen, projektet eller programmet må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Heri tages højde for svarene fra berørte myndigheder. Resulterer screeningen i, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, skal beslutningen offentliggøres med en begrundelse for afgørelsen. Krav om miljøvurdering Resulterer screeningen i, at planen, projektet eller programmet må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, skal der gennemføres en miljøvurdering, der skrives ind i en miljørapport, der skal ledsage planen, projektet eller programmet. Omfattes planen, projektet eller programmet af krav om miljøvurdering, skal relevante myndigheder inddrages for at få fastlagt omfanget og detaljeringsgraden af miljøvurderingen. Side 1 af 11

42 Miljøvurdering (MV) MV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål. Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet. Beskrivelse af planen, projektet eller programmet Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for etablering af en helikopterflyveplads med tilhørende hangar mv. ved Ærtebjergvej syd for Lyderslev. Lokalplanområdet udgør et areal på 7800m2. Området omfatter en del af matr.nr. 12d Lyderslev By, Lyderslev. Helikopterlandingspladsen etableres i tilknytning til en nedlagt landbrugsejendom, hvor der i dag er etableret entreprenørvirksomhed. Lokalplanområdet har ikke tidligere været omfattet af en lokalplan, og drives i dag som landbrugsjord. I forslag til Stevns Kommuneplan 2017 udlægges arealet til teknisk anlæg / helikopterflyveplads. Generelle oplysninger Navn på plan Lokalplan nr. 187 Heliport v. Ærtebjergvej syd for Lyderslev Dato for screeningen 23. juni 2017 Screenet af Lærke Pihl Jørgensen, Stevns Kommune i samarbejde med COWI A/S og Energinet.dk Kvalitetssikring Dato og navn på medarbejder der kvalitetssikrer dokumentet. Dato og navn på medarbejder der Liv Knøchel Jeppesen kvalitetssikrer dokumentet. Materiale der er Lokalplan version 23. juli af dato screenet på Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen omfattet af lovens bilag 1 og 2 Bilag 4, pkt. 10 d) Anlæg af flyvepladser ( 8 stk. 1 nr. 1) Er der tale om et mindre område på lokalt plan eller små ændringer i planen ( 8 stk. 2 nr. 1) Planen kan påvirke internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt Planen kan påvirke miljøet i almindelighed x Lokalplanen omfatter et mindre område på lokalt plan. Nærmeste Natura 2000-områder er habitatområde Stevns Rev beliggende 4,7 km fra anlægget. Det vurderes ikke at planen vil kunne have en negativ påvirkning på habitatområdet. Planen muliggør en anvendelse af et areal til helikopterlandingsplads (heliport). Det vurderes ikke at planen vil have en negativ indvirkning på miljøet. Side 2 af 11

43 Miljøvurdering (MV) MV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål. Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet. Løbe nr. Planens påvirkning på miljøet Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Bemærkninger 1 Biologisk mangfoldighed a Dyreliv: Se vedlagte bilag 1 til MVscreening. Planen vil ikke have påvirkninger af dyreliv. Lokalplansområdet er udlagt til landbrugsjord og der er ikke vurderet at være væsentlige naturinteresser i området. b Planteliv: Se ovenfor. c Sjældne, udryddelsestruede eller fredede dyr, planter eller naturtyper: Se vedlagte bilag 1 til MVscreening. Planen vurderes ikke at have en negativ indflydelse på dyrelivet i området. d Habitat områder: Der er m til nærmeste habitat og fuglebeskyttelsesområde "Skove ved Vemmetofte" og m til habitatområde "Stevns Rev" Det er ikke vurderet at planen vil have en påvirkning på internationale beskyttelsesområder. Den væsentligste påvirkning på omgivelserne fra heliporten vil være støj fra flyvning men der vil ikke være overflyvning af områderne. Dette sammenholdt med afstanden mellem planområdet og områderne bevirker at der ikke vil være nogen forstyrrelseseffekt eller anden påvirkning fra lokalplanens realisering. e Spredningskorridor: Der er ingen biologiske korridorer/ spredningskorridorer indenfor lokalplansområdet. Nord for området er det udpeget en Side 3 af 11

44 Miljøvurdering (MV) MV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål. Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet. Løbe nr. Planens påvirkning på miljøet Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Bemærkninger spredningskorridor som deler sig hhv. øst og vest for lokalplanområdet. Planen vurderes ikke at have en negativ indflydelse på spredningskorridoren. f Naturbeskyttelse jvf. 3: Der er 90 m til nærmeste 3-område som er en sø. Generelt udgøres de nærliggende 3-områder af søer, som er jævnt fordelt ud over området. Planen vil ikke påvirke 3-områder. g Grønne områder: Der er ingen grønne områder indenfor lokalplansområdet. h Skovrejsning/ skovnedlæggelse: Der er ingen skovrejsningsinteresser i området. i Fredning: Der er m til nærmeste fredede område ved Lyderslev Kirke. Planen vil ikke påvirke fredede områder eller øvrige byggeeller beskyttelseslinjer. Lokalplanområdet er beliggende indenfor udpegede kirkeomgivelser hvorfor planen kun muliggør byggeri med en højde på maksimalt 8,5m 2 Befolkningen og sundhed a b c d Har projektet betydning for sundhedstilstanden: Påvirkes borgerens sundhedsadfærd i forhold til specifikke risikofaktorer såsom fysisk inaktivitet og mental sundhed: Har projektet en betydning for borgerens mulighed for adgang til friluftsliv og rekreative oplevelser, fx giver projektet mulighed for udendørsophold herunder leg og sport mv.: Giver projektet mulighed for kontakt, netværksdannelse, frivillighed, tryghed: Planen vil ikke have en påvirkning på sundhedstilstanden. Planen er ikke relevant i forhold til påvirkning på sundhedsadfærd. Planen er ikke relevant i forhold til rekreative interesser. Ikke relevant. Side 4 af 11

45 Miljøvurdering (MV) MV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål. Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet. Løbe nr. e f Planens påvirkning på miljøet Er der grundlag for et godt nærmiljø med klare tilhørsforhold: Påvirkes eksisterende boligmiljøer af planen: Planens konsekvenser for nærområdets beboere: Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Bemærkninger Planen vil ikke have en påvirkning af by eller boligområder. Planen vil have en neutral til negativ effekt på nærområdets beboere. Der vil være en forbigående støjpåvirkning af nærmeste nabo, men støjgrænser er overholdt til øvrige beboere i området. Se endvidere under støj. Ikke relevant. g Lighed i sundhed - Hvordan påvirkes socialt udsatte eller sårbare grupper: h Har projektet betydning for sociale Ikke relevant. kontakter/ frivillighed/ tryghed: i Har projektet indflydelse på udviklingen Ikke relevant. af kriminalitet i området: 3 Landskab og jordbund a Landskabelig værdi: Lokalplanområdet ligger i det åbne land, i tilknytning til ejendommen på Ærtebjergvej 19. Arealet er indenfor udpegede kirkeomgivelser. Planerne rummer mulighed for etablering af byggeri på op til 8,5m indenfor et byggefelt lokaliseret i lokalplanens nordlige afgrænsning. Det sikres derved at ny bebyggelse placeres i tilknytning til eksisterende byggeri. Planområdet er i Stevns Kommunes landskabsanalyse en del af landskabskarakterområdet Store Heddinge Moræneflade. Det vurderes at planen er i overensstemmelse med anbefalingerne beskrevet i landskabsanalysen. Side 5 af 11

46 Miljøvurdering (MV) MV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål. Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet. Løbe nr. Planens påvirkning på miljøet Ikke relevant Negativ påvirkning Bemærkninger b Geologiske særpræg: Ingen bemærkninger. Der er ej heller geologiske interesseområder indenfor lokalplansområdet. c Risiko for jordforurening. Der er ikke nogen væsentlig risiko for jordforurening. Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Tankområde er udformet med fast belægning af hensyn til minimering af risikoen for spild af miljøfremmede stoffer, olier mv. d Jordhåndtering/ flytning: Lokalplanen giver mulighed for en beskeden terrænregulering. 4 Vand a Overfladevand, herunder vandløb og vådområder: Lokalplanen foreskriver at der skal etableres en jordvold på 2-4m i lokalplanområdets sydlige afgrænsning. Regnvand nedsives lokalt. Overfladevand fra tankningsplads ledes igennem olieudskiller inden nedsivning i filtermuld. b Udledning af spildevand: Sanitært spildevand inklusiv spildevand fra vask af helikopter opsamles i samletank. Der vil ikke muliggøres øvrige anvendelser, der generer spildevand. c Grundvandsforhold: Lokalplansområdet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser (OD), men ikke OSD eller NFI. d Risiko for forurening af grundvandsressourcen: 5 Luft a Luftforurening (støv og andre emissioner): Se bemærkning under jordforurening (3c). Planen vil ikke have en negativ påvirkning af luftkvaliteten, da der kun i mindre omfang forventes støvgener i tørre perioder. Ved pladsen hvor der flyves Side 6 af 11

47 Miljøvurdering (MV) MV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål. Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet. Løbe nr. Planens påvirkning på miljøet Ikke relevant Negativ påvirkning Bemærkninger vil der være befæstet areal og græs, hvilket ikke vil give anledning til støvgener. Emissioner fra motorer vil ikke betyde et væsentligt bidrag til luftforurening grundet det begrænsede antal flyvninger. b Emissioner fra trafik til og fra området: Planens realisering vil ikke betyde en væsentlig forøget trafikmængde, og dermed også kun en beskeden påvirkning fra trafikrelaterede luftemissioner. Helikoptere afgiver som nævnt ovenfor også røggasser, men det vurderes på baggrund af antallet af flyvninger at være begrænset. Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere 6 Støj a Støj: Planen muliggør en helikopterlandingsplads og der er i forbindelse med forarbejderne udført en model over den forventede støjudbredelse. Støjberegningen, vedlagt MV-screeningen som bilag 2 viser at der kan forventes en støjpåvirkning indenfor start- og landingsområdet, men miljøpåvirkningerne vil være lokale og være afgrænset til nærmeste nabo. Støjpåvirkningen vil være periodevis og afgrænset til faste, korte intervaller om morgenen og om aftenen. Drift af heliporten og dermed regulering af støj til omgivelserne vil ske via anlæggets miljøgodkendelse. Der vil ikke være væsentlig negativ støjpåvirkning af Side 7 af 11

48 Miljøvurdering (MV) MV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål. Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet. Løbe nr. Planens påvirkning på miljøet Ikke relevant Bemærkninger omgivelserne som følge af planens realisering. b Vibrationer: Der forventes ingen vibrationsgener som følge af planens realisering. 7 Trafik a Færdselsarealer: fx sikres der velafgrænsede vej- og stiforløb med udsyn og overblik: Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Planområdet ligger op til privat fællesvej, som kan håndtere den mindre stigning i biler der kan komme som følge af planens realisering. b Sikres overskuelige parkeringsforhold: Udformning af området vil ske efter bestemmelser i lokalplanen, bl.a. for adgangsforhold og parkering. c d e Belysning: fx sikres der tilstrækkelig belysning, særligt på stier, tilpasset områdets karakter: Vil området opleves som et trygt og sikkert sted at færdes: Trafikafvikling/ -kapacitet: fx tilgængeligheden til området med bil, offentlig transport og for cyklende og gående. Skaber det en øget trafikmængde: Planen giver mulighed for belysning efter luftfartsmyndighedernes regler. Der forventes ingen gener som følge af belysning af pladsen. Planen vil have neutral virkning herpå. Planen forventes ikke at have væsentlige trafikale påvirkninger. Der vil tilkomme en mindre mængde personbiler (ca. 10 stk.) to gange dagligt samt ca. 1 lastbil om måneden. f Energiforbrug: Planens realisering vil ikke betyde et væsentligt forøget energiforbrug. Heliportens etablering skal bidrage til konstruktionen af Krigers Flak vindmøllepark, der skal levere grøn og vedvarende strøm. g Risiko for ulykker: Planen vil ikke øge risikoen for ulykker. 8 Klimatiske faktorer a Eventuel påvirkning af klimaet: Planen vil ikke have en negativ påvirkning af klimatiske forhold, se endvidere pkt. om energiforbrug ovenfor b Påvirker planen retningslinjerne ift. Planen vil ikke have en Side 8 af 11

49 Miljøvurdering (MV) MV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål. Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet. Løbe nr. Planens påvirkning på miljøet Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Bemærkninger klimatilpasning i Stevns Kommuneplan: påvirkning på retningslinjerne ift. klimatilpasning. 9 Kulturarv a Kulturhistoriske værdier: Lokalplansområdet er placeret indenfor et kirkeomgivelser (kulturlandskab), men da bygningerne vil have en maksimal højde på 8,5m vurderes anlægget ikke påvirke kirkelandskabet. b Kirker: Se ovenfor. c Fredede eller bevaringsværdige bygninger: Se ovenfor. 10 Ressourcer og affald a Arealforbrug: Der vil være en begrænset effekt ift. arealforbrug. Der inddrages m² jordbrugsareal til lokalplanen og der er ikke væsentlige negative påvirkninger på omgivelserne heraf. b Energiforbrug: Der vil være et begrænset energiforbrug som følge af planens realisering. c Vandforbrug: Der vil være et begrænset vandforbrug som følge af planens realisering. d Produkter, materialer og råstoffer: Der vil kun være et meget begrænset forbrug af ressourcer (produkter, råstoffer, hjælpestoffer mv.) som følge af planens realisering. Evt. kemikalietanke samt brændstoftanke vil etableres, drives og kontrolleres efter gældende regler og omgivelserne vil bl.a. via miljøgodkendelse sikres mod risiko utilsigtet udslip. e Kemikalier, miljøfremmede stoffer: Se ovenfor. f Affald, genanvendelse: Planens realisering vil ikke betyde en væsentlig affaldsproduktion. Side 9 af 11

50 Miljøvurdering (MV) MV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål. Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet. Løbe nr. Planens påvirkning på miljøet Ikke relevant Bemærkninger 11 Visuel effekt a Arkitektonisk udtryk: Planen sikrer at områdets visuelle indtryk ikke påvirkes negativt. Dette ved at sikre at bygningsmassen placeres i tilknytning til eksisterende bygninger, samt ved at afgrænse materialevalg og maksimal byggehøjde. b Lys og/eller refleksioner: Se ovenfor. c Æstetisk udtryk: Se ovenfor. 12 Sikkerhed a Brand, eksplosion, giftpåvirkning: Planens realisering vil ikke påvirke omgivelser ift. risiko for uheld, brand, eksplosioner mv. Der er strenge og omfattende beredskabs- og sikkerhedsprocedurer forbundet med etablering og drift af en helikopterlandingsplads hvorfor risikoen for uheld mv. er vurderet at være meget lav. 13 Socioøkonomiske effekter a Påvirkning af sociale forhold: Lokalplanen vil ikke have nogen relevans ift. sociale forhold. Øget aktivitet i området kan dog påvirke i positiv grad i den periode anlægsfasen af Krigers Flak pågår. B Påvirkning af erhvervsliv: Planens realisering vil have en positiv indvirkning på erhvervsliv og mulige følgehverv indenfor bl.a. byggeri. Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Side 10 af 11

51 Miljøvurdering (MV) MV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål. Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet. Høring af berørte myndigheder Nedenstående vurderes at være berørte myndigheder foruden Stevns Kommune selv: Østsjællands museum Museum Sydøstdanmark Stiftøvrigheden, Roskilde Stiftskontor Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen Landbrugs- og fiskeristyrelsen Styrelsen for Vand og Naturforvaltning Erhvervsstyrelsen Samlet vurdering af screeningen Stevns Kommune har gennemført en screening i henhold til ovenstående skema. De mulige negative konsekvenser af planernes realisering knytter sig hovedsageligt til støj fra helikopterflyvninger samt bygningsmassens visuelle påvirkning. Støjen er der redegjort for i vedlagte støjrapport. Støjpåvirkningen indenfor start- og landingsområdet er lokale og miljøpåvirkningerne er begrænset til nærmeste nabo. Da støjpåvirkningen alene er periodevis samt afgrænset til faste, korte intervaller om morgenen og om aftenen vurderes det ikke at der ikke vil være væsentlig negativ støjpåvirkning af omgivelserne som følge af planens realisering. Konklusion på screeningen Med baggrund i ovenstående screening vurderes planen ikke at være omfattet af kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse af planen ikke vurderes at medføre væsentlig indvirkninger på miljøet. Offentliggørelse Kommunens afgørelse annonceres samtidig med annonceringen af planforslagenes vedtagelse og fremlæggelse til offentlig debat. Klagevejledning Stevns Kommunes afgørelse om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet. Klagen skal indgives senest 4 uger efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Klagen sendes gennem Klageportalen til Stevns Kommune, som er den myndighed, der har truffet afgørelsen. Søgsmål Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Sag til domstolene skal anlægges inden 6 måneder, efter afgørelsen er offentliggjort. I forhold til bygningsmassens visuelle påvirkning af omgivelserne muliggøre lokalplanen alene byggeri i tilknytning til eksisterende byggeri og med en maksimalhøjde på 8,5m. Dette vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet. Side 11 af 11

52 Bilag 1 til SMV-screening Navn på plan Heliport v. Ærtebjergvej syd for Lyderslev Dato for screeningen Screenet af Steen Roed Flagermus: Overordnet betragtninger Aktiviteterne i forbindelse med den ansøgte helikopterplads, finder primært sted i dagtimerne. Den nærmeste afstand til levende hegn er ca. 200 m. De levende hegn vurderes primært at have interesse for flagermusene i forbindelse med fødesøgning, i begrænset omfang som yngle, reste eller overvintring. Da flagermusene derfor først skal fra yngle eller reste lokaliteter, vil de først færdes i de levende hegn nær lokaliteten på tidspunkter, hvor der normalt ikke flyves. Det vurderes derfor, at påvirkningen fra anlægget og primært helikopterflyvningen er at betragte som værende uden betydning. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Projektets betydning for Bilag 4 arter påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) x Nærmeste registrering er ca. 500 m væk. Arten må forventes at være i området. Brandts flagermus (Myotis brandtii) Vandflagermus (Myotis daubentonii) x Nærmeste registering er ca. 3 km væk. Flere registrering i denne del af kommunen og også 200 m væk. Frynseflagermus (Myotis nattereri) Brunflagermus (Nyctalus noctula) x Nærmeste registrering er ca. 1 km væk. Nærmeste registrering er ca. 1 km væk.

53 Arter Påvirkning Ingen påvirkning Langøret flagermus (Plecotus auritus) x Projektets betydning for Bilag 4 arter Nærmeste registrering er ca. 500 m væk. Sydflagermus (Eptesicus serotinus) x Flere registrering i denne del af kommunen og også 200 m væk. Skimmelflagermus (Vespertilio murinus) x Flere registrering i denne del af kommunen og også 200 m væk. Troldflagermus (Pipistrellus nathusii) Leislersflagermus (Nyctalus leisleri) Pipistrelflagermus (Pipistrellus pipistrellus) Dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus) x x x Nærmest registrering er ca. 500 m væk. Kun en registrering ved klinten. Kun en registrering ved Store Heddinge Findes over alt i kommunen og findes derfor i de levende hegn 200 m væk. Damflagermus (Myotis dasycneme) Ikke fundet i området. Hasselmus (Muscardinus avellanarius) Birkemus (Sicista betulina) Odder (Lutra lutra) Marsvin (Phocoena phocoena) Arten er ikke kendt fra området. Arten er ikke kendt fra området. Ej relevant. Ej relevant.

54 Arter Påvirkning Ingen påvirkning Krybdyr Markfirben (lacerta agilis) Projektets betydning for Bilag 4 arter Arten er ikke kendt for lokaliteten. Padder Klokkefrø (Bombina bombina) Stor vandsalamander (Triturus cristatus) Ikke relevant for området. Ikke relevant for området. Spidssnudet frø (Rana arvalis) Ikke relevant for området. Strandtudse (Bufo calamita) Grønbroget tudse (Bufo viridis) Ikke relevant for området. Ikke relevant for området. Fisk Snæbel (Coregonus oxyrhyncus) Findes ikke i området. Insekter Bred vandkalv (Dytiscus latissimus) Lys skivevandkalv (Graphoderus bilineatus) Eremit (Osmoderma eremita) Arten er ikke kendt fra Stevns Kommune. Arten er ikke kendt fra Stevns Kommune. Eremit findes i Vallø Dyrehave, som den nærmeste lokalitet. Arten er ikke kendt uden for denne lokalitet. Arten findes ikke i Stevns Kommune. Sortplettet blåfugl (Maculinea arion) Grøn mosaikguldsmed Arten findes ikke i Stevns Kommune.

55 Arter Påvirkning Ingen påvirkning (Aeshna viridis) Stor Kærguldsmed (Leucorrhinia pectoralis) Grøn Kølleguldsmed (Ophiogomphus cecilia) Projektets betydning for Bilag 4 arter Arten findes ikke i Stevns Kommune. Arten findes ikke i Stevns Kommune. Muslinger Tykskallet malermusling (Unio Crassus) Ej relevant. Planter Enkelt månerude (Botrychium simplex) Vandranke (Luronium natans) Liden Najade (Najas flexilis) Fruesko (Cypripedium calceolus) Mygblomst (Liparis loeselii) Ej relevant. Ej relevant. Ej relevant. Ej relevant. Arten er udpegnings grundlag for Natura 2000 Tryggevælde å. Gul stenbræk (Saxifraga hirculus) Krybende sumpskærm (Helosciadium repens) (= Apium repens) Ej relevant. Ej relevant.

56 ENERGINET.DK RØDVIG HELIPORT STØJREDEGØRELSE ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej Odense C TLF FA WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Fakta om støj 2 3 Støjgrænseværdier 2 4 Beregningsforudsætninger Beregningsmetode Trafik Beflyvning Støjdata og flyveprofil 5 5 Beregningsresultater Scenarium 1, beflyvning med AW139 og EC Scenarium 2, beflyvning kun med EC Vurdering 9 PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT LFL LRVI LFL Project documents/støj/lfl (003).docx

57 2 RØDVIG HELIPORT 1 Indledning I forbindelse med planer om etablering af en helikopterlandingsplads i Rødvig for transport af personel til og fra havvindmøller på Kriegers Flak, har Energinet.dk anmodet COWI om at udarbejde en støjredegørelse. Dette notat beskriver forudsætninger og resultatet af støjberegning for en helikopterlandingsplads placeret ved ejendommen Ærtebjergvej 19, 4660 Store Heddinge. Der er udført beregninger af støjen fra start og landing med helikoptere jf. Miljøstyrelsens gældende retningslinjer og vejledninger. 2 Fakta om støj Støj defineres generelt som uønsket lyd. Lyd måles i enheden decibel, forkortet db. Der tages ved måling og beregning af støj hensyn til, hvordan det menneskelige øre opfatter lyd - kaldet A-vægtning - og resultatet angives normalt med enheden db(a). I dette notat er anvendt betegnelsen db, selvom der er tale om det A-vægtede støjniveau. Decibel er en logaritmisk enhed og 0 db svarer til det laveste lydtryk som det menneskelige øre kan opfatte. Den mindste ændring af støjen som det menneskelige øre kan opfatte, er en ændring på 1 db, hvis to støjniveauer sammenlignes umiddelbart efter hinanden. En ændring på 1 db betragtes derfor i praksis, ikke som en tydeligt hørbar ændring. En ændring af støjniveauet på 3 db opfattes som tydeligt hørbar. En ændring på 8-10 db opfattes som en halvering eller fordobling af støjen. Hvis man adderer to lige store støjniveauer, vil det give et resultat som er 3 db højere. Tilsvarende vil fordobling af en given aktivitet inden for referenceperioden, f.eks. antal hændelser pr. døgn, give et 3 db højere støjniveau. 3 Støjgrænseværdier Helikopterlandingspladser er underlagt støjregulering jf. de vejledende støjgrænseværdier i Miljøstyrelsen vejledning nr. 5/1994 "Støj fra flyvepladser". De vejledende støjgrænseværdier udtrykker en støjbelastning, der efter Miljøstyrelsens vurdering er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel. Hvis støjen er lavere end den vejledende grænseværdi, vil kun en mindre del af befolkningen opleve støjen som generende, og den forventes ikke at have helbredseffekter. De vejledende støjgrænseværdier for støj fra fly i forbindelse med start og landing, som også omfatter helikopterflyvning, fremgår af nedenstående tabel 1. Project documents/støj/lfl (003).docx

58 RØDVIG HELIPORT 3 Tabel 1 Vejledende støjgrænseværdier for støj udendørs fra startende og landende fly beregnet efter DENL-metoden. Døgnmiddelværdi (LDEN) og støjens maksimalniveau om natten kl (LAmax) angivet i db. Arealanvendelse LDEN LAmax Boligområder og støjfølsomme bygninger til offentlige formål (skoler, plejehjem o.l.) Spredt bebyggelse i det åbne land 50 - Liberale erhverv (kontorer, hoteller o.l.) 60 - Rekreative områder med overnatning (sommerhuse, kolonihaver, campingpladser o.l.) Andre rekreative områder uden overnatning 50-4 Beregningsforudsætninger 4.1 Beregningsmetode Metoden, der i Danmark anvendes til beregning af støjniveauet udendørs fra flytrafik kaldes DENL-metoden (Day Evening Night Level). DENL-metoden er baseret på beregning af det konstante, ækvivalente A-vægtede lydtrykniveau L Aeq, hvor de enkelte støjbegivenheder vægtes efter tidspunkt på døgnet. Støjniveauet udtrykkes med støjindikatoren L DEN, som er middelværdien for en sammenvejning af støjen i dag-, aften- og natperioden, idet der bruges et genetillæg på 5 db til støjen i aftenperioden og 10 db til støjen i natperioden. Derved tages der højde for, at støjen opleves mere generende om aftenen og natten. Døgnmiddelværdien beregnet efter DENL-metoden beskriver den almindelige gene der opleves som følge af fly- og helikoptertrafik. Hvis en helikopterflyvning foregår om natten kan det forårsage søvnforstyrrelser og det er derfor ikke tilstrækkeligt kun at vurdere eventuelle støjgener ud fra døgnmiddelværdien. Maksimalværdien L Amax er den højeste værdi af det A- vægtede lydtrykniveau fra den samlede trafik i natperioden kl dvs. det maksimale A-vægtede lydtrykniveau beregnet for den mest støjende helikopter der opererer i natperioden. Der vil ved Rødvig Heliport ikke forekomme beflyvning i natperioden, hvorfor der ikke er udført beregning af støjens maksimalværdi i natperioden. Metoderne er nærmere beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1994 Støj fra flyvepladser. Støjberegningerne er gennemført med programmet INM 1, der overholder mindstekravene til flystøj beregninger jf. Miljøstyrelsen vejledning, afsnit 6. 1 INM (Integrated Noise Model) er udviklet af Federal Aviation Administration i USA. Det anvendes internationalt til beregning af støj fra lufthavne og heliports. Den seneste programversion er 7.0d. Project documents/støj/lfl (003).docx

59 4 RØDVIG HELIPORT COWI har gennemført minitesten jf. vejledningens bilag B2 med tilfredsstillende resultat. 4.2 Trafik Jf. DENL-metoden skal støjen beregnes for et døgngennemsnit af trafikmængden i de tre mest trafikerede måneder af året. Operationerne er forudsat jævnt fordelt på året dvs. at 25 % af årets trafik ligger i de tre mest trafikerede måneder. Der er forudsat at forekomme flyvninger om året. Hver flyvning består af én landing og én start dvs flyvninger udgør i alt operationer om året. I støjberegningerne skal antallet af operationer fordeles på døgnperioderne dag (07-19), aften (19-22) og nat (22-07). Fordeling af antallet af operationer på døgnet fremgår af nedenstående tabel. Tabel 2 Procentvis fordeling af operationer på døgnet. Døgnperiode Fordeling Dag 90 % Aften 10 % Nat 0 % Der er udført beregning for to scenarier med beflyvning af helikoptere af typen EC135 og AW139. Antallet af operationer fordelt på de to helikoptertyper i de to scenarier er angivet i nedenstående tabel. Tabel 3 Fordeling af operationer på helikoptertyper. Helikoptertype Scenarium 1 Scenarium 2 EC AW Beflyvning Helikopterlandingspladsen forudsættes placeret syd for ejendommen Ærtebjergvej 19 med centrum i koordinat = ,11; Y = ,73 (UTM32- EUREF89). Ind- og udflyvning vil pga. ejendommens bygninger være begrænset til en sektor øst og syd for helikopterlandingspladsen (fra 20 til 229 grader). Nedenstående Figur 1 viser helikopterlandingspladsens ind- og udflyvning. Project documents/støj/lfl (003).docx

60 RØDVIG HELIPORT 5 Referencepunkt: N E (WGS84) Figur 1 Skitseret ind- og udflyvning for helikopterlandingspladsen. Ind- og udflyvning er i støjberegningen forudsat at foregå i to retninger henholdsvis mod nordøst (retning 20 gr) og sydvest (retning 229 gr). Der er forudsat at være følgende fordeling af starter og landinger på disse to flyveretninger: starter: 66 % mod sydvest; 34 % mod nordøst landinger: 34 % fra sydvest; 66 % fra nordøst Der er i støjberegningen vurderet på tre flyveveje, som vist i figur 1. Flyvevej 2 har ved selve helikopterlandingspladsen samme retning som flyvevej 3, men drejer med en radius på 500 m mod vest. Ved beregning af døgnmiddelværdien er der forudsat en jævnt fordelt spredning i et vinkelområde på 30 grader omkring de to hovedflyveveje. Dog er spredningen begrænset til 120 m omkring de nominelle flyveveje i afstand ud til ca. 400 m fra helikopterlandingspladsen. 4.4 Støjdata og flyveprofil Helikopterlandingspladsen dimensioneres til at kunne modtage helikoptere af typen EC135 og AW139. Støjdata er for begge helikoptertyper baseret på INM 7.0 databasen. Helikoptertypen AW139 findes ikke i INM databasen, men jf. INM dokumentation kan Aerospatiale SA 330 Puma (SA330J) bruges som substitut for AW139. Helikoptertypen EC135 findes ikke i databasen, men EC130 har næsten samme støjmæssige specifikationer og er anvendt som substitut. Project documents/støj/lfl (003).docx

61 6 RØDVIG HELIPORT Flyveprofil er oplyst af enrginet.dk og der er anvendt en tilpasset INM standard profil for helikopterne med en slutflyvehøjde på 300 m. Standard proceduren omfatter for både ind- og udflyvning 30 sek. svæv over landingspladsen og 30 sek. tomgang på selve platformen. Støjen fra tomgang er væsentlig lavere end støj fra start og landing og varigheden af tomgang er derfor uden væsentlig betydning for beregning af støjen. 5 Beregningsresultater Der er udført beregning af døgnmiddelværdien L DEN for de to trafikscenarier beskrevet i afsnit 4.2 og med to scenarier for beflyvning: flyvevej 1 og flyvevej 2 flyvevej 1 og flyvevej Scenarium 1, beflyvning med AW139 og EC135 Resultatet for beflyvning med både AW139 og EC135 er illustreret ved støjniveaukonturerne L DEN = 45, 50, 55 og 60 db i nedenstående figurer. Figur 2 Støjkonturer, døgnmiddelværdi (LDEN), AW139 og EC135, flyvevej 1 og flyvevej 2. Project documents/støj/lfl (003).docx

62 RØDVIG HELIPORT 7 Figur 3 flyvevej 3. Støjkonturer, døgnmiddelværdi (L DEN), EC135 og AW139, flyvevej 1 og 5.2 Scenarium 2, beflyvning kun med EC135 Resultatet for beflyvning kun med EC135 er illustreret ved støjniveaukonturerne L DEN = 45, 50, 55 og 60 db i nedenstående figurer. Project documents/støj/lfl (003).docx

Side 1 af 8. 2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Side 1 af 8. 2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

Læs mere

Heliport v. ærtebjergvej syd for Lyderslev

Heliport v. ærtebjergvej syd for Lyderslev Heliport v. ærtebjergvej syd for Lyderslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Baggrund og formål 2 Området 3 Lokalplanens indhold 5 Anden planlægning 7 Anden lovgivning 11 Miljøvurdering

Læs mere

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

Læs mere

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Læs mere

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens indhold 6 Anden planlægning 7 Anden lovgivning 9 Servitutter 10 Bestemmelser 11 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Borgermøde Lokalplan for heliport

Borgermøde Lokalplan for heliport Borgermøde Lokalplan for heliport Lærke Pihl Jørgensen oktober 2017 stevns kommune 1 Program Velkomst Præsentation af projektet v. projektejer, Energinet og rådgiver, COWI. Lokalisering og gennemgang af

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En lokalplan fastsætter, hvordan der skal bygges

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: 2016-xx-P.U.Bruunsvej, Faaborg Emil Julius Hansen (emjuh) Den 27.9.2016 Sagsnr.: Indledende screening Ja Nej Planen er

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017 sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: Baggrund Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2017-3, Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012-2020: Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gammel Stevns Dato for screeningen Januar 2015 Screenet af AnniJJ, Heidkjae, SteRoe,

Læs mere

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer)

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer) screening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 ) Herlev Kommune Dato Marts 2016 Projektbeskrivelse Udarbejdelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2010 2019.

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.7 for Skansevej Dato marts 2013 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen krog Læservejledning: Lov om af planer

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: 2016-9 og Kommuneplantillæg nr. 22 Kirstine M. Tommerup 31. august 2016 01.02.05-P16-19-15 // 01.02.15-P15-1-15

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING. Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017

SCREENING FOR MILJØVURDERING. Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017 SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017 + 1 Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER

SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017 Forslag til lokalplan nr. 315 Boligområde ved Anlægsvej, Suldrup Baggrund og formål Udstykningsforslaget

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal en myndighed udarbejde en miljøvurdering af planer og programmer, der antages at kunne få væsentlig indvirkning

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2009-2018 for Skanderborg Kommune Udført af Tue Skov og Marcus Tranbjerg Dato: 20-03-2014 Indhold 1 Indledning og baggrund 3 2 Planens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016 Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Oktober 2016 Lokalplan nr. 1-020 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger,

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd. Indsigelsesfrist 30. november 2011

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd. Indsigelsesfrist 30. november 2011 LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd Indsigelsesfrist 30. november 2011 oktober 2011 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Biogasanlæg på Mulstrup Møllevej September 2017 Biogasanlæg på Mulstrup Møllevej Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Randi Sandholm. Lokalplanforslaget

Randi Sandholm. Lokalplanforslaget 1 of 5 Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Lokalplan nr. 397 med Kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 25 til Rammeområde 99.T46 Teknisk anlæg recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej, Sandet Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008.

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. LOKALPLAN NR. 37, 2008. Plejeboliger i Rødvig FORSLAG OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. Stevns Kommune Lokalplan 37, 2008 Plejeboliger i Rødvig Indledning Denne Lokalplan

Læs mere

By og Landskab, september Kommuneplantillæg nr. 8 er vedtaget af Holbæk Kommune den 3. september 2014 og offentliggjort den 5. september 2014.

By og Landskab, september Kommuneplantillæg nr. 8 er vedtaget af Holbæk Kommune den 3. september 2014 og offentliggjort den 5. september 2014. By og Landskab, september 2014 Kommuneplantillæg nr. 8 er vedtaget af Holbæk Kommune den 3. september 2014 og offentliggjort den 5. september 2014. Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-25 - Boliger

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05 For Solgården i Strøby Egede FORSLAG Fremlagt i perioden 5. maj 30. juni 2014 Stevns Kommune Tillæg nr. 1 til Lokalplan 2-05 Solgården Strøby Egede Indledning Tillæg nr.

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Lokalplan 1086 for kunstgræsbane ved Hedensted Centret med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 6

Screening for Miljøvurdering. Lokalplan 1086 for kunstgræsbane ved Hedensted Centret med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 6 Screening for Miljøvurdering Lokalplan 1086 for kunstgræsbane ved Hedensted Centret med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 6 Juni 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3.

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Lokalplan nr. 69.T23.1

Lokalplan nr. 69.T23.1 Lokalplan nr. 69.T23.1 Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund Forslag Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder bestemmelse

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Vækst og bæredygtighed, Plan og strategisk forsyning Dato: 24. februar 2015 Sagsnr.: 14/60240 Sagsbeh.: emn Screening for miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplanforslag nr. 1.48

Læs mere