Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan"

Transkript

1 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan Munke Bjergby Delområde, gravefelt B. Mindre udvidelse mod vest Sorø Kommune Side 1

2 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter 2 små delarealer på tilsammen 3,7 ha, beliggende umiddelbart syd for Rude-Eskilstrup i Sorø Kommune. Arealerne ligger i umiddelbar tilknytning til det knap 50 ha store graveområde Munke Bjergby Delområde, gravefelt B (Fig. 1). Forslaget er stillet med henblik på at kunne udnytte råstofforekomsten fuldt ud på matr. nr. 6m Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby. Figur 1. Graveområdet Munke Bjergby Delområde (stribet lysrødlige arealer) med angivelse af forslag til udvidelse af graveområdet (røde arealer). De foreslåede arealer anvendes i dag til dyrkede arealer og plantageskov. Endvidere ligger der en lille markvej, der dog forventes sløjfet i forbindelse med den allerede godkendte råstofindvinding på de tilstødende arealer. Udvalgte miljøparametre identificeret ved screening Der er foretaget en screening af miljøpåvirkninger som følge af udlægning af den foreslåede udvidelse af råstofgraveområdet, Munke Bjergby Delområde, gravefelt B. Screeningen er foretaget på baggrund af eksisterende viden og omfatter de miljøparametre eller emner, som ses i det vedlagte Screeningsskema til miljøvurdering af et råstofgraveområde. Følgende mulige konflikter blev konstateret på arealet: Råstofindvindingen kan medføre støv-, støj- og luftforurening, der vil kunne påvirke beboere tæt ved råstofgraven og transportvejene. Region Sjælland vil ved en evt. tilladelse til råstofindvinding stille vilkår for støv, støj og vibrationer. Råstofindvindingen kan også give anledning til vibrationer, ligesom mere tung trafik vil give større risiko for ulykker, særligt i forbindelse med vejnet der ikke er forberedt til tung trafik. Det vurderes, at der ikke vil være en væsentlig stigning i den tunge trafik eller den samlede trafik i nærområdet, da der er tale om et forslag til udvidelse af indvindingen i områder, der grænser op til et eksisterende råstofgraveområde. Side 2

3 Påvirkning af områdets erhvervsliv og sociale forhold begrænser sig til at den nuværende aktivitet, beskæftigelse og omsætning knyttet til arealets brug - landbrug og plantageskov vil ophøre og blive erstattet af den aktivitet der affødes af råstofindvinding. Figur 2. Den orange skravering viser udpegningen som økologisk forbindelse, mens det røde areal viser de ønskede udvidelser af graveområdet. Det grønne areal er matr. nr. 6m Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby Arealet mod syd er en lille del af en større udpegning som økologisk forbindelse. Arealet er dog placeret helt i udkanten af denne, hvorfor råstofindvinding på arealerne ikke ventes at forringe den økologiske sammenhæng nævneværdigt (Fig. 2). Umiddelbart nord for arealerne ligger en lille 3-registreret sø. Denne synes beliggende i forbindelse med beboelsesbyggeri, så der kan både stilles spørgsmålstegn ved søens egentlige naturkvalitet og hvorvidt råstofindvindingen vil påvirke den (Fig. 3) Figur 3. Forekomst af 3-registreret sø umiddelbart mod nord. Side 3

4 Arealerne ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og inden for indvindingsopland til Vedde og Dianalund Vandværker. Arealerne ligger opstrøms vandværkernes indvindingsboringer i en af stand af hhv. 2 og 4 km. Råstofindvinding, såvel over som under grundvandsspejlet, vurderes generelt ikke at udgøre en risiko for grundvandet. Det fremgår af bl.a. miljørapport fra Miljøstyrelsen (Miljøprojekt nr. 526 fra 2000), at råstofindvinding under grundvandsspejlet kun medfører en lille og midlertidig lokal grundvandssænkning omkring grusgraven. Der sker ikke et forbrug af grundvand ud over det råstofvolumen, der erstattes af vand i gravesøerne. Rapporten konkluderer, at selve råstofindvindingen under grundvandsspejlet har en særdeles begrænset påvirkning af grundvandsstanden, grundvandskvaliteten og dermed også vandindvindingen. Såfremt der vurderes at kunne være eventuelle risici mod grundvandet samt nærliggende vandløb og vådområder under indvindingen, kan dette imødegås ved at regionen stiller vilkår i en råstoftilladelse. Figur 1. Areal udpeget i kommuneplanen som særligt værdifuldt landbrugsområde. Endelig er en lille del af arealet mod nord udpeget som særlig værdifuldt landbrugsområde. Denne er dog særdeles lille og afgrænsningen virker arbitrær (Fig. 4). Samlet vurdering Der er foretaget en screening for miljøpåvirkninger som følge af eventuel råstofgravning i området ved Munke Bjergby Delområde, gravefelt B. På baggrund af dette vurderes råstofgravning ved Munke Bjergby Delområde at kunne ske uden væsentlig påvirkning af miljøet. Region Sjællands samlede vurdering er, at graveområdet hverken i sig selv, eller sammen med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, jf. 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 408 af 1/5-07. I forbindelse med miljøvurderingen er forholdet til arter omfattet af bilag IV i habitatbekendtgørelsen (408/2007) behandlet efter bekendtgørelsens 11. I visse tilfælde kan forholdet til arterne først vurderes endeligt i forbindelse med behandling af ansøgning om gravetilladelse. Forholdet til bilag IV-arterne kan medføre, at der ikke (fuldt ud) kan meddeles gravetilladelse. Side 4

5 Screeningsskema til miljøvurdering af et råstofgraveområde Matr. nr. 6m Rude-Eskildstrup By, Munke Bjergby Sorø Kommune Interesser Overordnet statslig og kommunal planlægning By- og erhvervsformål, sommerhusområder og tekniske anlæg i kommuneplanen Overlapper ikke med interesser i kommuneplanen Planer iht. Miljømålsloven Der er ikke registreret planer ift. miljømålsloven på arealerne. Statslige veje Der er ingen statslige veje eller arealreservationer til statslige veje i området. Jernbaner Området overlapper ikke med planlagte eller reserverede anlægsområder. Natur, biologisk mangfoldighed og naturområder Fauna Området dækker over dyrkede landbrugsarealer og plantageskov. Der ventes ikke at forekomme nogle arter af interesse. Reduktion af det dyrkede landbrugsareal i området kan måske på sigt give et større naturindhold. Flora Området dækker primært over dyrkede landbrugsarealer og plantageskov. Der ventes ikke at forekomme arter af interesse. Reduktion af dyrket landbrugsareal i området kan måske på sigt give et større naturindhold. Side 5

6 Interesser Bilag IV-arter Der er ikke registreret arter beskyttet efter habitatdirektivets Bilag IV i området. Natura 2000 Ramsarområder EF-Fuglebeskyttelsesområder Habitatområder Naturbeskyttelse jf. naturbeskyttelseslovens 3 Området ligger ikke i et Natura område. Nærmeste Natura 2000-område er Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å, som ligger 5,7 km mod nord. Der er ikke registreret arealer beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3 i området. Økologiske forbindelser i kommuneplanen Umiddelbart nord for området ligger der en 3-registreret sø i tilknytning til en beboelsesejendom. Gravning under grundvandsspejlet kan tænkes at påvirke denne i en kort periode. Området er en del af en større udpegning af økologiske forbindelser. Området er dog placeret ganske yderligt i denne udpegelse, hvorfor det ikke ventes at råstofindvindingen vil have betydning for den økologiske forbindelses funktionalitet. Naturbeskyttelse i kommuneplanen I kommuneplanen er der ikke registreret nogle naturbeskyttelsesområder i kommuneplanen. Skovrejsning ønsket/uønsket i kommuneplanen Der er ikke registreret skovrejsning ønsket/uønsket i området. Fredsskov Der er ikke registreret fredskov på arealet. Beskyttelseslinjer jf. naturbeskyttelsesloven Strandbeskyttelseslinje Åbeskyttelseslinje Søbeskyttelseslinje Skovbyggelinje Fortidsmindebeskyttelseslinje Området ligger ikke inden for strand-, å-, skov-, sø-, eller fortidsmindebeskyttelseslinjen. Side 6

7 Interesser Kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv, landskab og geologi Kulturhistoriske værdier Fortidsminder Kulturarvsarealer Værdifuldt kulturmiljø Kulturhistorisk bevaringsværdi Der er ikke registreret fortidsminder i området, som ej heller er udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Der er heller ikke nogle udpegninger ift. kulturarvsareal eller kulturhistorisk bevaringsværdi. Beskyttede sten- og jorddiger Der er inden for de undersøgte arealer ingen beskyttede sten- og jorddiger Kirker og deres omgivelser Området ligger ikke inden for kirkebyggelinjer. Fredede eller bevaringsværdige bygninger Der er ikke registreret fredede eller bevaringsværdige bygninger i området. Fredning, herunder forslag Der er ikke registreret fredninger på de ansøgte arealer eller i nærheden Landskabelig værdi og større uforstyrrede landskaber Området er ikke udpeget som havende landskabelig værdi eller som del af større uforstyrrede landskaber Kystnærhedszone (3 km) Området ligger ikke inden for kystnærhedszonen Geologiske interesseområder Området ligger ikke indenfor geologisk interesseområde Naturparker Området er ikke beliggende i naturparler Klima, jordbund og vand Beliggenhed i forhold til forsyningssituationen og transport Det foreslåede område ligger i tilknytning til eksisterende råstofgraveområde med gode til- og frakørselsveje. Jordforurening jf. jordforureningsloven Der findes ikke kortlagte arealer inden for området Side 7

8 Interesser Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder Der ligger ingen overfladevandslokaliteter inden for området. Mod nord grænser området op til en mindre 3- registreret sø. Grundvand Drikkevandsinteresser Indvindingsoplande Hvordan søen sikres under gravning eller reetableres efter endt gravning afhænger af grave- og efterbehandlingsplanerne, som udarbejdes i forbindelse med en råstoftilladelse. Arealerne ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og inden for indvindingsopland til Vedde og Dianalund Vandværker. Arealerne ligger opstrøms vandværkernes indvindingsboringer i en af stand af hhv. 2 og 4 km. Drikkevandsboringer Lavbund og okker Der er ikke registreret lavbunds- eller okker klassificerede arealer i området. Befolkning, menneskers sundhed Støv, støj og luftforurening Drift af anlæg samt transport med tunge køretøjer kan give støv og støj påvirkninger for omgivelserne tæt på området. Områderne vil kunne tilkøres fra Munke Bjergbyvej. Tre ejendommen i Rude-Eskilstrup ligger i umiddelbar nærhed af området. Sorø kommune ser gerne at støjende anlæg placeres langt fra beboelse og at der eventuelt stilles vilkår om køretider for lastbiler. Side 8

9 Interesser Vibrationer Der kan komme vibrationer fra drift af anlæg samt fra trafik med tunge køretøjer. Sikkerhed og risiko for ulykker Mere tung trafik vil give større risiko for ulykker, særlig i forbindelse med vejnet der ikke er forberedt til tung trafik. Friluftsliv/rekreative interesser/grønne områder i planlægningen Der ikke registreret rekreative interesser på planlægningsniveau. Størstedelen af området anvendes i dag til landbrug, og der er således ikke adgang til arealerne. Så længe der graves vil området ikke kunne benyttes i rekreativ henseende. Socioøkonomiske effekter og materielle goder Påvirkning af sociale forhold Nuværende aktivitet, beskæftigelse og omsætning knyttet til arealets brug landbrug - vil ophøre og bliver erstattet af den aktivitet, der affødes af råstofindvinding. Påvirkning af erhvervsliv Nuværende aktivitet og omsætning knyttet til arealets brug landbrug - vil ophøre og bliver erstattet af den aktivitet, der affødes af råstofindvinding. Materielle goder Bygningerne i umiddelbar nærhed af arealerne er ikke udpegede med arkitektonisk eller arkæologisk bevaringsværdi. I området ligger en mindre grusvej, men denne ventes sløjfet ifm. råstofgravning på de allerede udlagte arealer. Jordbrugsinteresser En lille del af arealet mod nord er udpeget med særlige jordbrugsinteresser i kommuneplanen. Side 9

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

UDKAST MILJØVURDERING. Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027

UDKAST MILJØVURDERING. Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027 MILJØVURDERING UDKAST Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027 Bregninge Delområde, udvidelse mod nordøst ved Bjergsted Kalundborg Kommune Screening - Miljøvurdering (SMV) Kort med udvalgte

Læs mere

UDKAST MILJØVURDERING. Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan Lynge Delområde, udvidelse mod sydvest Sorø Kommune

UDKAST MILJØVURDERING. Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan Lynge Delområde, udvidelse mod sydvest Sorø Kommune MILJØVURDERING UDKAST Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027 Lynge Delområde, udvidelse mod sydvest Sorø Kommune Screening - Miljøvurdering (SMV) Kort med udvalgte miljøparametre til forslag

Læs mere

UDKAST MILJØVURDERING. Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan Kettinge Graveområde Øst - udvidelse Guldborgsund Kommune

UDKAST MILJØVURDERING. Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan Kettinge Graveområde Øst - udvidelse Guldborgsund Kommune MILJØVURDERING UDKAST Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027 Kettinge Graveområde Øst - udvidelse Guldborgsund Kommune Screening - Miljøvurdering (SMV) Kort med udvalgte miljøparametre

Læs mere

UDKAST. Forslag til nyt råstofgraveområde i Råstofplan Kaldred Delområde, udvidelse mod øst ved Bregninge Kalundborg Kommune MILJØVURDERING

UDKAST. Forslag til nyt råstofgraveområde i Råstofplan Kaldred Delområde, udvidelse mod øst ved Bregninge Kalundborg Kommune MILJØVURDERING MILJØVURDERING UDKAST Forslag til nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027 Kaldred Delområde, udvidelse mod øst ved Bregninge Kalundborg Kommune Screening - Miljøvurdering (SMV) Kort med udvalgte miljøparametre

Læs mere

UDKAST MILJØVURDERING. Forslag til nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027. Faksinge Graveområde Vordingborg Kommune

UDKAST MILJØVURDERING. Forslag til nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027. Faksinge Graveområde Vordingborg Kommune MILJØVURDERING UDKAST Forslag til nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027 Faksinge Graveområde Vordingborg Kommune Screening - Miljøvurdering (SMV) Kort med udvalgte miljøparametre til forslag om

Læs mere

UDKAST MILJØVURDERING. Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan Igelsø Graveområde - udvidelse Holbæk Kommune

UDKAST MILJØVURDERING. Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan Igelsø Graveområde - udvidelse Holbæk Kommune MILJØVURDERING UDKAST Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027 Igelsø Graveområde - udvidelse Holbæk Kommune Screening - Miljøvurdering (SMV) Kort med udvalgte miljøparametre til forslag

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027 MILJØVURDERING UDKAST Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027 Øde Hastrup delområde, udvidelse mod øst ved Søbjerggård og Tjæreby delområde mod nord ved Elmegård Roskilde Kommune Screening

Læs mere

UDKAST MILJØVURDERING. Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan Myrup Nord Graveområde Næstved Kommune

UDKAST MILJØVURDERING. Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan Myrup Nord Graveområde Næstved Kommune MILJØVURDERING UDKAST Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027 Myrup Nord Graveområde Næstved Kommune Screening - Miljøvurdering (SMV) Kort med udvalgte miljøparametre til forslag om nyt

Læs mere

Nedenstående skema viser resultatet af screeningen af forslaget til udvidelse af graveområdet Fruens Banke med ca. 2,2 ha mod nord.

Nedenstående skema viser resultatet af screeningen af forslaget til udvidelse af graveområdet Fruens Banke med ca. 2,2 ha mod nord. Screening Nedenstående skema viser resultatet af screeningen af forslaget til udvidelse af graveområdet Fruens Banke med ca. 2,2 ha mod nord. Fastlægger planen rammerne for fremtidige projekter, der er

Læs mere

UDKAST MILJØVURDERING. Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027. Svenstrup Graveområde Næstved Kommune

UDKAST MILJØVURDERING. Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027. Svenstrup Graveområde Næstved Kommune MILJØVURDERING UDKAST Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Svenstrup Graveområde Næstved Kommune Screening - Miljøvurdering (SMV) Kort med udvalgte miljøparametre til forslag om nyt

Læs mere

UDKAST MILJØVURDERING. Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan St. Musse Graveområde vest - udvidelse Guldborgsund Kommune

UDKAST MILJØVURDERING. Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan St. Musse Graveområde vest - udvidelse Guldborgsund Kommune MILJØVURDERING UDKAST Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027 St. Musse Graveområde vest - udvidelse Guldborgsund Kommune Screening - Miljøvurdering (SMV) Kort med udvalgte miljøparametre

Læs mere

UDKAST MILJØVURDERING. Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan Nørre Vedby Graveområde sydvest - udvidelse Guldborgsund Kommune

UDKAST MILJØVURDERING. Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan Nørre Vedby Graveområde sydvest - udvidelse Guldborgsund Kommune MILJØVURDERING UDKAST Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027 Nørre Vedby Graveområde sydvest - udvidelse Guldborgsund Kommune Kort med udvalgte miljøparametre til forslag om nyt graveområde,

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

UDKAST MILJØVURDERING. Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027

UDKAST MILJØVURDERING. Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027 MILJØVURDERING UDKAST Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027 Vindinge Delområde, udvidelse ved Lykkegård og nordøst for Vindinge Roskilde Kommune Screening - Miljøvurdering (SMV) Kort

Læs mere

UDKAST. Forslag til nyt råstofgraveområde i Råstofplan Glim Graveområde, udvidelse mod nord og syd Lejre og Roskilde Kommuner

UDKAST. Forslag til nyt råstofgraveområde i Råstofplan Glim Graveområde, udvidelse mod nord og syd Lejre og Roskilde Kommuner MILJØVURDERING UDKAST Forslag til nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027 Glim Graveområde, udvidelse mod nord og syd Lejre og Roskilde Kommuner Screening - Miljøvurdering (SMV) Kort med udvalgte

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.7 for Skansevej Dato marts 2013 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen krog Læservejledning: Lov om af planer

Læs mere

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Diverse myndigheder og naboer inden for 300 m fra det ansøgte område m.fl. Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø CVR: 26 69 63 48 11. juli 2016 J. nr. 01.09.00P19-0048

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Region Midtjylland Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Indvinding af sand, grus og sten på

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

1 Nye sommerhusområder på Nordfyn

1 Nye sommerhusområder på Nordfyn 30. juni 2017 Notat Nordfyns Kommune Planstrategi om sommerhusområder for Nordfyns Kommune efter Miljøvurderingsloven Projekt nr.: 229149 Dokument nr.: 1224379134 Revision 1 Udarbejdet af LKR Kontrolleret

Læs mere

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 1 Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg Der foretages i bilaget en systematisk gennemgang af planændringer og afledte miljøpåvirkninger. Dette bilag indeholder

Læs mere

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013 1 of 5 Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Kommuneplantillæg nr. 20

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: 2016-xx-P.U.Bruunsvej, Faaborg Emil Julius Hansen (emjuh) Den 27.9.2016 Sagsnr.: Indledende screening Ja Nej Planen er

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Notat Vandforsyningsplan 2013 Dato: 13. marts 2013 Udarbejdet af: Ulrik Mathiasen Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Indledning Notatet omfatter en vurdering af

Læs mere

UDKAST MILJØVURDERING. Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan

UDKAST MILJØVURDERING. Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan MILJØVURDERING UDKAST Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027 Øde Hastrup delområde, udvidelse mod syd ved Tjærebygård. Roskilde Kommune Screening - Miljøvurdering (SMV) Kort med udvalgte

Læs mere

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017 sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: Baggrund Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2017-3, Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes

Læs mere

Davinde, Odense Kommune

Davinde, Odense Kommune Davinde, Odense Kommune 1 Ansøgning om graveområde Entreprenør Jørn Nielsen har foreslået et nyt graveområde på 2,1 ha på en del af matr.nr. 3ø Davinde By, Davinde. Arealet ligger umiddelbart nord for

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Miljø-screening af forslag til lokalplan 1.127 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-152639 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25570 Basis oplysninger

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1/6 Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af nedenstående skema Skemaet kan udfyldes med følgende fem svarmuligheder: Til emner,

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 425 af 18. maj 2016 Projektets karakteristika Projektbeskrivelse jf. ansøgningen Råstofindvinding og forarbejdning

Læs mere

Alslev, Varde Kommune

Alslev, Varde Kommune Alslev, Varde Kommune 1 Ansøgning om graveområde Styrup A/S Anlæg har fremsendt forslag til graveområde på matr.nr. 8a, 14e og 9cx Alslev By, Alslev. Området ligger 1 km sydøst for Alslev og 5 km sydvest

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Bilag 4: Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 425 af 18. maj 2016 Projektets karakteristika Projektbeskrivelse jf. ansøgningen Råstofindvinding af rødbrændende

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012-2020: Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gammel Stevns Dato for screeningen Januar 2015 Screenet af AnniJJ, Heidkjae, SteRoe,

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: 2016-9 og Kommuneplantillæg nr. 22 Kirstine M. Tommerup 31. august 2016 01.02.05-P16-19-15 // 01.02.15-P15-1-15

Læs mere

Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune.

Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune. Bilag 3 Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune. Det bliver Svendborg Kommunens opgave at udpege områder, hvor der kan etableres større

Læs mere

Miljøscreening af forslag til graveområde ved Ledøje Vest

Miljøscreening af forslag til graveområde ved Ledøje Vest Råstofplan 2016 Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Miljøscreening af forslag til graveområde ved Ledøje Vest Egedal Kommune Juni 2016 Miljøscreening af forslag til graveområde vest for Ledøje

Læs mere

Miljøscreening. Bilag 2 til Temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen - Tillæg til Vækststrategi

Miljøscreening. Bilag 2 til Temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen - Tillæg til Vækststrategi Miljøscreening Bilag 2 til Temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen - Tillæg til Vækststrategi 2016-2028 Sommerhuse ved Kollund Østerskov, Skarrev og Loddenhøj Udviklingsområder

Læs mere

Dok. nr

Dok. nr Dok. nr. 340-2015-24129 VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en planlægningsproces, der skal gennemføres, før større projekter og anlæg kan sættes i gang. Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer)

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer) screening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 ) Herlev Kommune Dato Marts 2016 Projektbeskrivelse Udarbejdelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2010 2019.

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Øde Hastrup, Roskilde Debatperiode fra den 16. marts til den 19. april 2015. Send dine idéer og

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-147483 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25577 Basis oplysninger

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Tjæreborg, Esbjerg Kommune

Tjæreborg, Esbjerg Kommune Tjæreborg, Esbjerg Kommune 1 Ansøgning om graveområde Tjæreborg Sten & Grus foreslår udvidelse af graveområdet ved Tjæreborg med et areal der tidligere har været gravet, men hvor ansøger vurderer at der

Læs mere

Indledning. Ikke teknisk resumé

Indledning. Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Kommuneplan 2013 1 Indhold Indledning... 3 Ikke teknisk resumé... 3 Miljøvurdering... 5 Potentielle områder for ny natur og potentielle økologiske forbindelser... 5 Særligt værdifulde landbrugsområder...

Læs mere

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer NOTAT Projekt Grusgravning i Vester Hornstrup Kunde Jørgen og Peter Olesen Notat nr. 01 Dato 2012-02-06 Til Fra Kopi til Region Syddanmark, Andreas Blinkenberg Rambøll, Niels N. Christensen og Trine Mehlsen

Læs mere

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø .:

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø  .: Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille DEBATOPLÆG INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL VVM REDEGØRELSE Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø Email.: naturmiljo@regionsjaelland.dk Side

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

Skema til forundersøgelse af miljø- og planforhold: Sindrup

Skema til forundersøgelse af miljø- og planforhold: Sindrup Skema til forundersøgelse af miljø- og planforhold: Sindrup Projektbeskrivelse Antal møller: 6 Højde på møller: 130 m Produktion/ effekt: 3,2 MW Der nedtages 7 eksisterende møller. Der er i ansøgningen

Læs mere

Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3 stk. 1 pkt. 2

Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3 stk. 1 pkt. 2 , Kommuneplan 201 Kommuneplanens kapitler er screenet individuelt. Derfor vil nedenstående ikke være udfyldt med x, men med tal: 1, 2, etc. Disse henviser til kommuneplanens kapitler. Kommuneplanens kapitler

Læs mere

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse

Læs mere

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum.

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum. TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Miljøindvirkning. Væsentlig. Mindre. undersøges.

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Miljøindvirkning. Væsentlig. Mindre. undersøges. Ingen betydning Mindre betydende Væsentlig Bør undersøges Vejledning SCREENING Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sag: 14/6514 Forslag til lp 218,

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Højes Dong, Svendborg Kommune

Højes Dong, Svendborg Kommune Højes Dong, Svendborg Kommune 1 Ansøgning om graveområde Ejeren af matr.nr. 21a Gudbjerg by, Gudbjerg, Torben Birkholm, har foreslået nyt graveområde på 7 ha. Området ligger ved Bankevej 10 km nord for

Læs mere

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens Masterplan Ringe Screeningen omfatter 7 principper for byens udvikling: En tilgængelig by En koncentreret, varierende og levende bymidte Et rigt handelsmiljø Et godt ungemiljø Plads til natur og bevægelse

Læs mere

Kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 448 af 10.

Kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 448 af 10. Dok. nr. 340-2017-100105 Bilag B - Skema til brug for VVM-screening Kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 448 af 10. maj

Læs mere

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune #split# Råstofplan 2016 Plan og Miljø Dato: 04-05-2016 Sags. nr.: 86.07.00-P17-1-15 Sagsbeh.: Gorm Pilgaard Jørgensen Lokaltlf.: +4599455109 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945

Læs mere

Faurskov, Assens Kommune

Faurskov, Assens Kommune Faurskov, Assens Kommune 1 Ansøgning om graveområde Kirsten og Bent Elvang, som ejer matr.nr. 5 k Faurskov, Kerte har foreslået et areal udlagt som nyt graveområde. Arealet der er 5 ha stort ligger 2 km

Læs mere

SCREENINGSRAPPORT December 2014

SCREENINGSRAPPORT December 2014 Kultur, Miljø & Erhverv Dato: 12-12-2014 Sagsnr.: 14/22444 Dok nr.: 24 MILJØVURDERING AF LOKALPLAN nr. 82 OMRÅDE MELLEM NYGADE OG LAVGADE, AABENRAA SCREENINGSRAPPORT December 2014 Lokalplangrundlag og

Læs mere

Screeningsresultat. Miljøscreening af planer efter Miljøvurderingsloven

Screeningsresultat. Miljøscreening af planer efter Miljøvurderingsloven Miljøscreening af planer efter Miljøvurderingsloven Plantitler 1) Kommuneplanforslag nr. 10 til kommuneplan 2013, og 2) Lokalplanforslag 087 Udvidelse af lokalcenter ved Almindings Runddel Myndighed Lovgrundlag

Læs mere

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Titel: Kommuneplantillæg nr. 6 Til Fae Kommuneplan 2009 Rammeområde Å-T12 Stenknuseri ved Fae Kalkbrud Sagsbehandler: ANFR Dato: 12.10.2011 Sagsnr: 09/25495 Beskrivelse

Læs mere

Lokal- og kommuneplaner Kommuneplan Konflikt fundet. Lokal- og kommuneplaner Lokalplaner, vedtagne Konflikt fundet

Lokal- og kommuneplaner Kommuneplan Konflikt fundet. Lokal- og kommuneplaner Lokalplaner, vedtagne Konflikt fundet Konfliktrapport Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Helle Mikkelsen E-mail: hm@kalo.dk CVR / RID CVR:26872049-RID:31897874 Indsendt: 10-03-2016 12:15 Ansøgningsnr.: byg-2016-66703 Enfamiliehuse,

Læs mere

Under udarbejdelse endelig udkast til høringssvar fremsendes mandag eftermiddag. Generelt [Tekst indsættes]

Under udarbejdelse endelig udkast til høringssvar fremsendes mandag eftermiddag. Generelt [Tekst indsættes] Struer Kommunes høringssvar vedr. scoping af Forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald Generelt [Tekst indsættes] Bemærkninger til de enkelte afsnit i udkastet:

Læs mere

Screening for miljøvurdering af forslag til tillæg 9 til spildevandsplan Sammenfattende skema

Screening for miljøvurdering af forslag til tillæg 9 til spildevandsplan Sammenfattende skema Screening for miljøvurdering af forslag til tillæg 9 til spildevandsplan 2015-2020 Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger Skal planen miljøvurderes: Hedensted Kommune Screeningen er udført af Lene Nielsen

Læs mere

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr , Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted.

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr ,   Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted. VVM-screeningsskema Generelle oplysninger om projektet Projekt beskrivelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnummer Projektets placering Projektet berører følgende kommuner

Læs mere

Omfang af afledte projekter og aktiviteter

Omfang af afledte projekter og aktiviteter Ikke aktuel Ingen indvirkning Indvirkning Væsentlig indvirkning Ansvar fagområde Vurdering om ansøgning til sommerhusområde Dato: 25. september 2017 Matrikel 75i og del af matrikel 3b Søby by, Søby Begrundelser

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Lokalplan 1086 for kunstgræsbane ved Hedensted Centret med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 6

Screening for Miljøvurdering. Lokalplan 1086 for kunstgræsbane ved Hedensted Centret med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 6 Screening for Miljøvurdering Lokalplan 1086 for kunstgræsbane ved Hedensted Centret med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 6 Juni 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere