Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen"

Transkript

1 Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse 1 Resultat pension Resultat Syge- og ulykkesforsikring Forsikringsresultat i alt Heraf KundeKapitalens andel Egenkapitalens andre indtægter mv., netto Minoritetsinteressernes andel Resultat før skat Skat Minoritetsinteressernes andel Periodens resultat Indbetalinger i alt Investeringsafkast, i alt Balance Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i alt Erstatningshensættelser Egenkapital tilhørende PFA Holding KundeKapital Aktiver i alt Nøgletal Afkastpct. relateret til markedsrenteprodukter 6,0 % 4,8 % 6,5 % Afkastpct. i markedsrente profiler 4,3-9,0 % 4,1-6,0 % 6,5-8,2 % Afkastpct. relateret til gennemsnitsrenteprodukter inkl. akkumuleret værdiregulering 1,8 % 2,4 % 2,2 % Omkostningsprocent af hensættelser 0,15 % 0,15 % 0,22 % Omkostninger pr. forsikret 524 kr. 517 kr. 739 kr. Solvensdækning PFA-koncernen 145 % 139 % 137 % Solvensdækning PFA Pension 332 % 251 % 285 % Egenkapitalforrentning efter skat 4,2 % 4,0 % 4,2 % 1 Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten. Anvendt regnskabspraksis er ændret ift. kvartalsmeddelelsen for Q3, som følge af implementeringen og fastlæggelse af principper angående den nye bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser pr. 1. januar. Herudover er den opdaterede regnskabsmæssige behandling af udlæg fra egenkapital til Kundekapital ligeledes indregnet, således at rabatter med tilbagevirkende kraft fra 1. januar indregnes i resultatopgørelsen. Sammenligningstallene for perioden er korrigeret i overensstemmelse hermed. For yderligere information omkring ændringerne i anvendt regnskabspraksis henvises til årsrapporten for PFA Holding for s

2 RESULTATOVERBLIK Resultatet for kvartal var samlet set tilfredsstillende. PFA har leveret et samlet investeringsafkast på 18,3 mia. kr. Indbetalingerne steg med 8 pct. i forhold til samme periode sidste år, hvilket er tilfredsstillende. Omkostninger pr. forsikret er på niveau med samme periode sidste år, hvilket ligeledes er tilfredsstillende. Salget af Mølholm Forsikring er gennemført i 1. halvår. Salget har haft en positiv effekt på resultatet for 1-3. kvartal. PFA vil fremover fokusere på at udbyde forsikringsydelser sammen med firmapensionsordninger. PFA skærper dermed sit fokus på det samlede sundhedsog forsikringsarbejde med sine firmakunder. Resultatet på syge- og ulykkesforretning er forbedret fra -612 mio. kr. til -306 mio. kr. Det skyldes bl.a. igangsatte initiativer for bedring af syge- og ulykkesresultatet. Resultat før skat udgjorde 386 mio. kr. mod 358 mio. kr. i samme periode sidste år. Efter skat og fradrag for minoritetsinteressernes andel var resultatet 226 mio. kr. mod 200 mio. kr. i samme periode sidste år. Pr. 30. september er der ikke indtægtsført fra skyggekontoen, som udgør 425 mio. kr. Der forventes en stigende levealder og livsforsikringshensættelsen er derfor forøget. Pr. 30. september er risikomargen på livsforsikringshensættelsen baseret på levetids benchmark med de seneste 20 års data fremfor tidligere de seneste 30 års data. Denne forøgelse af livsforsikringshensættelsen reducerer kollektivt bonuspotentiale med 2,2 mia. kr. Forøgelsen har også negativt påvirket resultatet for kvartal, da det ikke er muligt at indtægtsføre fuld risikoforretning i gennemsnitsrentebestanden. VÆRDISKABELSE TIL KUNDER Den altovervejende del af værdiskabelsen i PFA tilfalder kunderne som forrentning af deres midler. Det sker i form af: Direkte tilskrivning på kundernes depoter Vækst i de ufordelte reserver Forrentning af KundeKapital. KundeKapitalen er en del af kundernes samlede opsparing i PFA. I kvartal fik kunderne mio. kr. ud af PFA s forsikringsresultat på mio. kr. Dertil kommer udlæg fra egenkapitalen for året på 113 mio. kr. samt et investeringsafkast mv. af KundeKapital på mio. kr. KundeKapital har dermed i alt modtaget mio. kr. af årets resultat i kvartal. INDBETALINGER De løbende indbetalinger var 15,8 mia. kr. mod 14,1 mia. kr. i kvartal, svarende til en vækst på 12 pct. De samlede indbetalinger udgjorde 25,0 mia. kr. mod 23,2 mia. kr. i kvartal. Indbetalinger til markedsrente udgjorde 86 pct. af de samlede indbetalinger. Dermed er andelen af indbetalinger i markedsrente øget med 2 procentpoint i forhold til kvartal. Samlede indbetalinger Mia. kr. Markedsrente 21,6 19,6 27,2 Gennemsnitsrente 1,9 2,1 2,6 Syge- og ulykkesforsikring 1,5 1,5 2,0 Indbetalinger i alt 25,0 23,2 31,8 UDBETALINGER De udbetalte ydelser steg til 15,4 mia. kr. i kvartal fra 12,8 mia. kr. i samme periode i. Stigningen skyldes primært en stigning i tilbagekøb. For kvartal udgør nettoindbetalingerne således 9,6 mia. kr. mod 10,5 mia. kr. for samme periode sidste år, som viser et solidt nettoindbetalingsniveau. Udbetalte bruttoerstatninger til syge- og ulykkesforsikring faldt til 946 mio. kr. i forhold til 995 mio. kr. i kvartal. DE FINANSIELLE MARKEDER Aktier har givet høje afkast i kvartal understøttet af robust vækst i den globale økonomi. Afkastene på traditionelle obligationer har på den anden side været lave grundet tendens til stigende renter. Det danske aktiemarked har været blandt verdens bedste aktiemarkeder efter et svagt. Aktier på emerging markets gav et væsentligt højere afkast end globale aktier. De europæiske aktiemarkeder viste også solide stigninger drevet af et løft i virksomhedernes indtjening, samt ECB s ekstremt lempelige pengepolitik. Amerikanske aktier gav et lavere afkast end det globale benchmark MSCI All Countries bl.a. fordi præsident Trump har haft vanskeligt ved at få gennemført sin økonomiske politik og dollaren er svækket. Opsving i den globale økonomi har fået centralbankerne til at reagere. Deres reaktionsmønster er forskelligt, hvilket afspejler, at deres økonomier befinder sig i forskellige dele af konjunkturcyklen. Den amerikanske centralbank har påbegyndt en reduktion af sin obligationsbeholdning og signalerer, at den vil fortsætte kursen med moderate rentestigninger. Samtidig ventes den europæiske centralbank at annoncere en begyndende nedtrapning af opkøbsprogrammet af obligationer, når det nuværende program udløber ved udgangen af. Det vil fremadrettet formentlig betyde højere obligationsrenter og større volatilitet på aktiemarkederne end i kvartal. 2

3 INVESTERINGSAFKAST Det samlede investeringsafkast for kvartal var Investeringsafkast, før skat Årligt afkast i gns Årligt afkast i gns Markedsrente 6,0 % 4,8 % 7,7 % 9,1 % Gennemsnitsrente inkl. akkumuleret værdireg. Gennemsnitsrente Individuel KundeKapital forrentning 1,8 % 2,3 % 4,1 % 3,9 % 2,1 % 10,3 % 8,0 % 6,6 % 11,8 % 14,7 % 20,0 % 20,0 % 18,3 mia. kr. En svækkelse af dollaren har påvirket afkast på en række aktiver negativt målt i danske kroner. PFA har dog kurssikret størstedelen af sine dollar aktiver, hvilket har bidraget positivt til afkastet. Det største afkast gav de børsnoterede aktier, der i kvartal gav et samlet afkast på 7,8 pct. før afdækning af valuta. Inklusiv afdækning af dollarrisikoen var afkastet 10,4 pct., hvilket er væsentligt mere end afkastet i verdensindekset MSCI All Country på 3,6 pct. målt i DKK. Alternative investeringer har givet et afkast på 3,1 pct. Efter valutaafdækning var afkastet 5,0 pct. PFA investerer i stigende grad i virksomheder og aktiver, der ikke er børsnoterede. Afkastet på alternative investeringer er påvirket af en betragtelig tilvækst af nyere fondstilsagn, hvor de langsigtede afkast er høje, men først kommer efter en årrække. Dette skyldes opstartsomkostninger, og at det tager tid at få opbygget porteføljen af investeringer i fondene, mens effekten af værdiskabelse og værdireguleringer først kommer senere i fondenes livsforløb. Investeringer i ejendomme gav et afkast på 4,3 pct. Efter valutaafdækning var afkastet 5,8 pct. Obligationsbeholdningen gav et samlet afkast på 0,1 pct. Efter valutaafdækning var afkastet 2,5 pct. Afkastet er trukket ned af udenlandske statsobligationer, mens danske obligationer gav et positivt afkast i kvartal. Kurssikring af dollar var dog sammen med en positiv udvikling i mere risikofyldte obligationer, som virksomhedsobligationer og emerging market obligationer med til at skabe positive afkast på obligationsbeholdningen. Investeringsafkast pr. aktivgruppe (før valutaafdækning) Børsnoterede aktier Alternative investeringer 7,8 % 0,2 % 4,5 % 3,1 % 10,0 % 12,5 % Ejendomme 4,3 % 1,7 % 5,4 % Obligationer 0,1 % 5,1 % 5,3 % Valutaafdækning har givet et betydeligt positivt afkast i kraft af en svækkelse af dollaren. Renteudviklingen har resulteret i negativt afkast på renteafdækningen. Kunder i markedsrente (PFA Plus, PFA Investerer) fik i kvartal et afkast på mellem 4,3 pct. og 9,0 pct. inklusive forrentning af Individuel KundeKapital på 16 pct. p.a. afhængig af, hvilken risikoprofil kunden havde valgt. Afkastet var højest for kunder i profil D, som har den største andel af risikofyldte aktiver. Den samlede afkastpct. relateret til markedsrenteprodukter (N2) var 6,0 pct. Afkast i PFA Plus, PFA Investerer kvartal År til pensionering Profil D - høj risiko Profil C - moderat risiko Profil B - lav risiko Profil A - meget lav risiko 9,0 % 7,1 % 6,2 % 5,9 % 7,7 % 6,4 % 5,6 % 5,4 % 6,4 % 5,6 % 5,0 % 4,9 % 5,1 % 4,8 % 4,4 % 4,3 % Afkastet er inklusive 5% i Individuel KundeKapital og en forrentning af Individuel KundeKapital på 16 pct. pr. år. Afkastpct. relateret til gennemsnitsrenteprodukter reguleret for periodens ændring i markedsværdiregulering udgjorde 1,8 pct. i kvartal. Den samlede afkastpct. relateret til gennemsnitsrenteprodukter (N1) var 2,1 pct. Depotrenten til kunderne i gennemsnitsrente er 1,5 pct. p.a. Inklusive forrentning af Individuel KundeKapital på 16 pct. p.a. svarer det til en samlet forrentning af depotet før skat på op til 2,2 pct. i. For kan kunder med KundeKapital se frem til 16 pct. p.a. i rente af Individuel KundeKapital. Det gælder både kunder i markedsrente og gennemsnitsrente. PFA INVEST PFA giver også kunderne mulighed for at få adgang til PFA s forvaltning på andre dele af formuen end deres pension. Det sker gennem investeringsforeningen PFA Invest, som har oplevet stor vækst i årets tre første kvartaler. PFA Invest ligger på førstepladsen i rating fra analyseinstituttet Morningsstar og har lavere omkostninger end branchens gennemsnit. Investeringerne i PFA Invest og PFA Pension varetages af PFA Asset Management. 3

4 OMKOSTNINGSUDVIKLING PFA-koncernens samlede omkostninger steg til mio. kr. fra mio. kr. i kvartal. Stigningen skyldes primært fortsatte investeringer på investeringsområdet som led i implementeringen af PFA s investeringsstrategi og som følge af forøgelsen i investerede kundemidler. De forsikringsmæssige driftsomkostninger, som omkostningsnøgletallene beregnes på baggrund af, steg begrænset til 616 mio. kr. i kvartal fra 586 mio. kr. i kvartal. Omkostninger pr. forsikret steg til 524 kr. mod 517 kr. i kvartal. Omkostninger målt i forhold til hensættelser var 0,15 pct., hvilket er lig kvartal. UDVIKLING I BALANCEPOSTER Balancen udgjorde 644 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal mod 607 mia. kr. ved udgangen af. Udviklingen skyldes en stigning i hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, der samlet set er steget på grund af indbetalinger og investeringsafkast. Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter udgjorde 431 mia. kr. mod 411 mia. kr. ved udgangen af. Endvidere er der en stigning i uafviklede handler og gæld relateret til repoforretninger på balancetidspunktet. Gæld til kreditinstitutter relateret til repoforretninger, uafviklede fondstransaktioner og gæld vedrørende derivater med negativ markedsværdi udgjorde 170 mia. kr. mod 155 mia. kr. ved udgangen af. Egenkapitalen steg med 1,1 mia. kr. til 8,0 mia. kr. Stigningen i egenkapitalen kan primært henføres til en stigning i minoritetsinteressenternes investeringer i PFA Kapitalforening. Egenkapitalen tilhørende PFA Holding A/S udgør 5,5 mia. kr. mod 5,3 mia. kr. ved udgangen af. KundeKapital voksede samlet med 2,3 mia. kr. i kvartal og udgjorde 31,2 mia. kr. ved udgangen af september. Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter PFA har i de foregående år oplevet en stærk vækst i livsforsikringshensættelserne til markedsrente. Denne udvikling er fortsat i kvartal. Livsforsikringshensættelser til markedsrente udgjorde 213 mia. kr. mod 187 mia. kr. ved udgangen af. PFA har også i et stående tilbud til kunderne om at flytte deres opsparing fra gennemsnitsrente til markedsrente med deres andel af reserverne som overførselstillæg. De interne overførsler fra gennemsnitsrente til markedsrente udgjorde 3,8 mia. kr., heraf udgjorde overførselstillæg 0,8 mia. kr. Kundernes samlede opsparing i markedsrente udgjorde 50 pct. af de samlede livsforsikringshensættelser i markedsrente og gennemsnitsrente ved udgangen af 3. kvartal. Dermed er andelen af opsparingen i markedsrente øget med 10 procentpoint i forhold til udgangen af 3. kvartal. Livsforsikringshensættelserne i gennemsnitsrente faldt til 210 mia. kr. mod 216 mia. kr. ultimo. Udviklingen skyldes blandt andet, at der fortsat overføres midler fra gennemsnitsrente til markedsrente og renteudviklingen i har medført et fald i markedsværdireguleringen. Kollektivt bonuspotentiale udgør 12 mia. kr. og er reduceret med 2,2 mia. kr. på grund af, at livsforsikringshensættelsen er baseret på levetids benchmark med de seneste 20 års data. RISICI OG USIKKERHEDSFAKTORER Den væsentligste risiko for PFA er udviklingen på de finansielle markeder, hvortil der er knyttet en høj grad af usikkerhed. De største risici er effekten på pensionsprodukter med gennemsnitsrente af renteændringer og forlænget levetid. For yderligere beskrivelse henvises til årsrapporten for side 90. STRATEGI2020 PFA har i kvartal taget yderligere skridt i implementeringen af Strategi2020. Igennem Strategi2020 vil PFA styrke positionen som førende på firmapensioner, have lønsomme kundeforhold, videreudvikle investeringsområdet, øge produktiviteten og indtage positionen som foretrukken langsigtet opsparingspartner for privatkunder. Implementeringen skrider frem efter planen. I Strategi2020 har PFA defineret fire områder, der måles på; finansiel bæredygtighed, kundeloyalitet, produktivitet og medarbejdermotivation. På finansiel bæredygtighed vil PFA være nr. 1 på afkast over 5 år. I kvartal leverer PFA et samlet investeringsafkast på 18,3 mia. kr., hvilket fastholder PFA i top på afkast på 5-års sigt. Inden for kundeloyalitet er målsætningen en nettotilgang af kundemidler på 30 mia. kr. i Efter en rekordomsætning i på 31,8 mia. kr., fortsætter PFA væksten i kvartal. Indbetalingerne stiger med 8 pct. sammenlignet med kvartal. Udviklingen viser, at PFA oplever pæn vækst i et modent marked. På produktivitet vil PFA være blandt selskaberne med de laveste omkostninger. I kvartal stiger omkostningerne pr. forsikret begrænset fra 517 kr. til 524 kr. i forhold til samme periode sidste år. Trods denne begrænsede stigning i omkostningerne pr. forsikret, så følger PFA planen for produktivitetsforbedringer i Strategi2020. PFA-koncernens forsikringsmæssige driftsomkostninger udgør 616 mio. kr. sammenlignet med 586 mio. kr. for samme periode sidste år. PFA har en målsætning om at have medarbejdere med et højt engagement. Dette måles gennem den årlige engagementsmåling. Målingen i 4. kvartal viste, at medarbejderne i PFA er glade for at gå på arbejde. Den samle- 4

5 de score landede i på 5,8 på en skala fra 1-7. målingen gennemføres i 4. kvartal. LEDELSE Pr. 22. september er Carsten Bach indtrådt som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i stedet for Ebbe Poulsen. BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN Der er ikke indtruffet forhold, som efter ledelsens opfattelse har væsentlig påvirkning på selskabets økonomiske stilling. FORVENTNINGER TIL Resultatet for afhænger af udviklingen på de finansielle markeder generelt og afledt heraf om der indtægtsføres fuld risikoforretning for gennemsnitsrentebestanden, samt initiativer for bedring af syge- og ulykkesresultatet. Solvensdækningen ventes fortsat at ligge på et højt niveau. Baseret på resultatet for kvartal forventes det, at forsikringsresultatet og årets resultat før skat vil blive på niveau med. 5

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 23.251 21.275 28.742 Investeringsafkast, i alt 30.745 7.364 13.616 Forsikringsteknisk resultat pension 516

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

PFA PENSION HALVÅRSRAPPORT 2017

PFA PENSION HALVÅRSRAPPORT 2017 PFA PENSION HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport PFA Pension 1 Hoved- og nøgletal for PFA Pension Hovedtal (mio. kr.) 2016 1 2016 Resultatopgørelse Resultat pension 1.257 1.342 1.954 Resultat syge- og ulykkesforsikring

Læs mere

PFA PENSION Halvårsrapport 2015

PFA PENSION Halvårsrapport 2015 PFA PENSION Halvårsrapport Hoved- og nøgletal for Hovedtal (mio. kr.) 1. halvår 1. halvår Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 14.422 11.985 24.887 Forsikringsteknisk resultat pension 375 475 674 Forsikringsteknisk

Læs mere

PFA PENSION HALVÅRSRAPPORT 2016

PFA PENSION HALVÅRSRAPPORT 2016 PFA PENSION HALVÅRSRAPPORT Hoved- og nøgletal for PFA Pension Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 15.177 14.422 28.264 Investeringsafkast, i alt 20.957 7.760 12.646 Forsikringsteknisk

Læs mere

PFA HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2015

PFA HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2015 PFA HOLDING HALVÅRSRAPPORT Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) 1. halvår 1. halvår Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 14.657 12.202 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 506

Læs mere

PFA HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2016

PFA HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2016 PFA HOLDING HALVÅRSRAPPORT Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 15.468 14.657 28.742 Investeringsafkast, i alt 21.522 8.312 13.616 Forsikringsteknisk

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 DANICA Pension i Delårsrapport Indholdsfortegnelse BERETNING Hovedtal 3 Resultat for 4 Balance, kapitalstyrke og risiko 5 Forventninger til 5 REGNSKAB DANICA PENSION I 7 LEDELSESPÅTEGNING 16 2/17 DANICA

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

PFA Holding. PFA Holding. Sundkrogsgade København Ø. Telefon pfa.dk CVR:

PFA Holding. PFA Holding. Sundkrogsgade København Ø. Telefon pfa.dk CVR: PFA Holding PFA Holding Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 pfa.dk CVR: 22 43 80 18 PFA fyldte 100 år Den 2. november 2017 fyldte PFA 100 år, og det blev markeret igennem hele 2017 med

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

PFA HOLDING ÅRSRAPPORT 2015

PFA HOLDING ÅRSRAPPORT 2015 PFA HOLDING ÅRSRAPPORT 2015 PFA Holding A/S Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 pfa.dk CVR: 22 43 80 18 Forsidefoto: KØBMAGERGADES POSTKONTOR KØBENHAVN PFA har investeret ca. 550 millioner

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

PFA HOLDING ÅRSRAPPORT 2016

PFA HOLDING ÅRSRAPPORT 2016 PFA HOLDING ÅRSRAPPORT 2016 PFA HOLDING ÅRSRAPPORT 2016 PFA Holding A/S Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 pfa.dk CVR: 22 43 80 18 PFA Holding Årsrapport 2016 1 I dag lever vi længere

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 30. JUNI 2012

HALVÅRSRAPPORT 30. JUNI 2012 DIP - det logiske valg DIP - det logiske valg Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Gl. Kongevej 11 1610 København V Tlf.: 82 33 00 00 Fax: 82 33 00 99 www.dip.dk CVR-nr.: 58 26 72 28 17. august

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279 Halvårsrapport 2012 PensionDanmark A/S CVR nr. 16163279 Indhold Ledelsesberetning 1 Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab 4 Hovedtal 4 Nøgletal 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver 7 Balance, passiver

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2016

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2016 PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2016 PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 pfa.dk CVR: 13 59 43 76 I dag lever vi længere end før, og vi skifter job oftere, end

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2015

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2015 PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2015 PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 pfa.dk CVR: 13 59 43 76 PFA Pension PFA Pension blev stiftet i 1917 af en række arbejdsgiverorganisationer

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Årsregnskab: Stigende indbetalinger i Danica-koncernen

Årsregnskab: Stigende indbetalinger i Danica-koncernen Årsregnskab: Stigende indbetalinger i -koncernen Adm. direktør Per Klitgård udtaler i forbindelse med koncernens årsregnskab: Pension leverede et godt resultat på 1.955 mio. kroner, selvom andet halvår

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 5 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2013 Skandia Livsforsikring A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 4 Begivenheder

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger, cvr HALVÅRSRAPPORT 2017

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger, cvr HALVÅRSRAPPORT 2017 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger, cvr. 30 18 60 28 HALVÅRSRAPPORT 2017 Indhold Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger Ledelsesberetning Hovedresultater i 1. halvår 2017

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2017 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577)

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Halvårsrapport for 1. halvår 2006 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Fremgang i Sampension

Fremgang i Sampension PRESSEMEDDELELSE, 17. august 2015 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2015 Fremgang i Sampension Adm. direktør i Sampension, Hasse Jørgensen: 2015 har på mange måder været godt for Sampension og kunderne. Øgede

Læs mere

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1 Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus side 1 Agenda 1. Præsentation af PFA Plus 1. PFA Plus en verden i forandring 1. Hvad skal jeg foretage mig? 1. Hvad indeholder min pensionsordning 1. Spørgsmål

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.)

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.) Markedsudvikling 2005 for firmapensionskasser Konklusioner Firmapensionskasserne præsterede samlet betragtet et resultat efter skat på 287 mio. kr. i 2005 svarende til 5 pct. af egenkapitalens størrelse.

Læs mere

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Pensionskassen for Sundhedsfaglige HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 35 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for perioden 01.01.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig.

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig. HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING HOVEDTAL FOR 1. HALVÅR: O OVERSIGT POSITIVT AFKAST PÅ 4,5 VÆKST I MEDLEMSBIDRA 5 % AG PÅ 2,7 % MEDLEMSBIDRAG RUNDER 500 MIO. KR. 1. HALVÅR VELKONSOLIDERET MED BALANCE

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast 1. kvartal 2017 Markedskommentar Årets start bragte ikke afgørende overraskelser til de finansielle markeder. Valget i Holland i marts resulterede i, at det højre-nationalistiske

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Totalindkomstopgørelse 6 Aktiver 7 Passiver 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere