Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Gorm Kildahl Elikofer) 15. februar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Gorm Kildahl Elikofer) 15. februar 2012"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Gorm Kildahl Elikofer) 15. februar 2012 K E N D E L S E Activ Care A/S (advokat Majse Jarlov, København) mod Billund Kommune Billund Kommune (indklagede) iværksatte i juni 2011 indhentning af tilbud på en rammeaftale med to leverandører vedrørende sundhedsfaglige vikarydelser til ældreplejen, borgere i eget hjem, og på kommunens plejehjem/plejecentre. Der er tale om indkøb af tjenesteydelser, som er omfattet af tilbudslovens afsnit II, og i overensstemmelse med lovens 15 a, stk. 1, nr. 1, jf. 15 c, blev der i forbindelse med tilbudsindhentningen offentliggjort en annonce på Den pågældende ydelse er omfattet af bilag II B til direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet). EU-udbudsdirektivernes bestemmelser om udbudspligt og de i direktivet foreskrevne procedurer herfor finder ikke anvendelse på den pågældende kontrakt. Ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud den 13. september 2011 havde 7 virksomheder, herunder Activ Care A/S (klageren), afgivet konditionsmæssige tilbud. Ved beslutning meddelt tilbudsgiverne den 23. september 2011 besluttede indklagede at indgå kontrakt med SOS Vikar og Bells Vikarbureau v. Bell Andersen. Kontrakt blev herefter indgået den 14. oktober 2011 med kontraktstart den 1. november Den 9. november 2011 indgav klageren klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede, Billund Kommune. Klagen har været behandlet skriftligt.

2 2. Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet i tilbudslovens 15 d, stk. 1, ved at gennemføre en tilbudsevaluering af klagerens tilbud i forhold til underkriteriet»forsyningssikkerhed«, som ikke er sket på grundlag af indholdet af klagerens tilbud. Påstand 2 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet i tilbudslovens 15 d, stk. 1 ved at foretage en tilbudsvurdering, som i forhold til underkriteriet»forsyningssikkerhed«er uegnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, således som kriterierne er defineret i annoncen. Påstand 3 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med gennemsigtighedsprincippet i tilbudslovens 15 d, stk. 1 ved at foretage en pointtildeling, der ikke er i overensstemmelse med den pointmodel, som er offentliggjort i udbudsmaterialet. Påstand 4 Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning af 23. september 2011 om tildeling af rammeaftalen vedrørende levering af sundhedsfaglige vikarydelser til SOS Vikar A/S som primærleverandør og til Bells Vikarbureau v/bell Andersen som sekundærleverandør Indklagede har nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Sagens nærmere omstændigheder I betingelserne for afgivelse af tilbud af 29. juni 2011 er i punkt. 1.2 anført, at der vil blive indgået aftale med 2 leverandører, hvor primærleverandøren vil være den, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud, mens sekundærleverandøren vil være den, der afgiver det næst mest økonomisk fordelagtige tilbud.

3 I tilbudsbetingelserne er anført følgende i pkt vedrørende tildelingskriterier: 3.» Rammeaftale vil blive tildelt de tilbudsgivere, der afgiver de for Billund Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet følgende delkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund for tilbudsvurderingen: Delkriterium Vægtning i Pris, herunder vil der blive foretaget en vurdering af: Tilbudslistens oplyste nettopriser Ved pris forstås tilbudsgivers prissætning jfr. bilag 1, tilbudslisten. Konsulentbistand og kontaktpersonordning skal være indregnet i de tilbudte priser, og således være uden merudgifter for kommunen. Prisevaluering vil blive foretaget i forhold til de enkelte enhedspriser, der oplyses i bilag 1. Forsyningssikkerhed, herunder vil der blive foretaget en vurdering af: Leveringsgrad i.h.t. bilag 2 Beskrivelse af vikarressourcer Størrelse af vikarnetværk % 45% 35% Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes leveringssikkerheden sikres. Tilbudsgiver skal beskrive omfanget af de vikarressourcer, der er til rådighed for kommunen ved antal og vikargruppefordeling Kvalifikationer, herunder vil der blive foretaget en vurdering af: Vikarernes kendskab til medicinadministration og håndtering Vikarernes kendskab til og brug af Uniq og mobil Omsorg systemerne Beskrivelser af jobkrav og introduktionforløb i forbindelse med ansættelse af vikaren. Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes tilbudsgiver opfylder og sikrer disse kvalifikationer. «20% Under tilbudsindhentningen modtog indklagede 59 spørgsmål. Af svarene herpå offentliggjort den 15. august 2011 fremgår blandt andet:»

4 Spørgsmål 11: Hvordan og ud fra hvilke kriterier vil Billund Kommune foretage vurderingen af leveringsgraden i bilag 2? Svar, spm. 11: Point på forsyningssikkerhed gives ud fra tilbudsgivers oplysninger om leveringsgrad, vikarressourcer samt størrelsen af vikarnetværket. Der gives point fra 1-9. Spørgsmål 12.1: Hvad skal der indgå i beskrivelsen af vikarressourcer? Giv venligst konkret uddybning. Svar, spm. 12.1: I beskrivelsen skal indgå antallet af det samlede vikarkorps samt antallet af vikarer, der vil være til rådighed for Billund Kommune, når en vagt rekvireres Spørgsmål 12.2: Hvordan og ud fra hvilke kriterier vil Billund kommune foretage vurderingen af denne beskrivelse? Svar, spm. 12.2: Ud fra ovenstående svar i Spørgsmål 12.3: Kan Billund Kommune præcisere, hvilke forhold der vil blive vægtet højt til dette punkt? Svar, spm. 12.3: Følgende forhold vil blive vægtet højt til dette punkt: Leveringsgrad i.h.t. bilag 2 Beskrivelse af vikarressourcer Størrelse af vikarnetværk Spørgsmål 12.4: Hvis det er op til tilbudsgiverne hver især at vælge, hvad der skal indgå i beskrivelsen af vikarressourcer, og der således fremkommer mange forskellige svar, hvordan vil Billund kommune så sammenligne svarene og sikre ligebehandling af tilbudsgiverne ved vurderingen? Svar, spm. 12.4: Vi vil vurdere på en høj leveringsgrad, at tilbudsgiver har uddannede vikarer fra alle relevante faggrupper samt på antallet af vikarer, der realistisk er til rådighed for Billund Kommune. Spørgsmål 13.1: Hvad ønskes præcist oplyst vedrørende størrelsen på tilbudsgivers vikarnetværk? Svar, spm. 13.1: Det vikarnetværk, dvs. størrelsen af samme, der vil være til rådighed for Billund Kommune Spørgsmål 13.2: Hvordan vægtes størrelsen af vikarressourcer? 4.

5 5. Svar, spm. 13.2: Vægtes i Mercell med karaktererne 1-9 Spørgsmål 13.3: Har Billund Kommune mindstekrav til vikarressourcer, og i så fald hvilke? Svar, spm. 13.3: Nej Spørgsmål 14.1: Vægtes de tre punkter (leveringsgrad, beskrivelse af vikarressourcer og størrelse af vikarnetværk) lige højt ved vurderingen af delkriterium Forsyningssikkerhed? Svar, spm. 14.1: Ja, alle 3 punkter vægtes lige højt. Spørgsmål 20.1: Hvilken pointmodel ligger til grund for vurderingen af de to delkriterier Forsyningssikkerhed og Kvalifikationer og de respektive underpunkter? Svar, spm. 20.1: Der anvendes Mercell pointskala fra 1-9 «Ved af 23. september 2011 til klageren meddelte indklagede, at klageren ikke var blevet tildelt kontrakt under den udbudte rammeaftale. Af e- mailen fremgår blandt andet:» Rating 7,7 Kommentar I er ikke tildelt kontrakten som leverandør af vikarydelser til Billund Kommune. I bød ind med en pris, som var ret høj. Dog var vi tilfredse med størrelsen af Jeres vikarnetværk, som er godt repræsentativt ift. Billund Kommunes behov, og vi var også imponerede af Jeres kurser for medarbejdere samt opfølgning på samme.«efterfølgende modtog klageren telefonisk oplysning om, at pointfordelingen for klagerens tilbud var 7,5 på pris, 9,0 på kvalifikationer og 7,2 på forsyningssikkerhed. Ved brev af 30. september 2011 redegjorde indklagede yderligere for den gennemførte evaluering. Det fremgår heraf blandt andet:» Der er nedsat en brugergruppe der har fordelt point på de to delkriterier Forsyningssikkerhed og Kvalifikationer. En brugergruppe med andre deltagere ville måske være kommet til en anden pointtil-

6 deling da det er det enkelte brugergruppemedlems skøn hvordan tilbudsmaterialet opfattes. Brugergruppen har haft mulighed for af afgive point fra 1-9 hvor 9 var det bedste. Jeg indsætter herunder de kommentarer som brugergruppen har noteret sig ved jeres tilbud ud for de enkelte delkriterier. Pris Højeste pris Forsyningssikkerhed - leveringsgrad 100 % - Vikarres. Alle personalegrupper repræsenteret - netværk 4000 vikarer i midt/sdr. jylland Kvalifikationer - medicin administration Mange vikarer har kurser. Manglende vil blive uddannet - uniq og mobil omsorg system Jobkrav/Intro: Højt kendskab, manglende vil kunne deltage i BK s kurser Høj fokus på faglighed v. ansøgning. Sparringskonsulent tilgængelig Kurser for opkvalificering Introduktionsforløb beskrevet. I byder således ind med en flot leveringsgrad, et højt antal vikarer og gode kvalifikationer. Det er et konkret skøn som brugergruppen foretager hvilket point der skal gives den konkrete tilbudsgiver og I jeres situation får i toppoint (9) på kvalifikationer og 7,2 på kriteriet forsyningssikkerhed. Nedenfor ses en komplet pointfordeling på de tre delkriterier fordelt på de syv tilbudsgivere. Dette er de konkrete point og ikke deres vægtning i forbindelse med tildeling. Leverandør Pris point Forsyningssikkerhed point Kvalifikationer point SOS Vikar 9,00 8,00 7,00 Here2Care 8,50 5,00 3,00 Sygeplejerskernes 7,90 4,50 9,00 Vikarbureau Bemandingskompagniet 8,60 1,00 1,00 Vikargruppen 8,40 8,00 2,00 Danmark Bell s 8,00 8,00 7,00 Activ Care 7,50 7,20 9,00 «6.

7 7. Af en af 17. oktober 2011 fra indklagede til klagerens advokat fremgår, at brugergruppens bemærkninger ved pointtildelingen på forsyningssikkerhed var således: SOS Vikarer: Bells ActivCare Vikarbureau Leveringsgrad 99,1-99,6% 100% 100% Vikarres. Alle personalegrupper Alle persona- Alle personasenteretpræsenterepræsenteret reprælegrupper relegrupper re- Netværk I alt 594 vikarer I alt 240 vikarer 4000 vikarer i heraf 35% Midt/Sdr. Jyl- fuldtids land Parternes anbringender Ad påstand 1 Klageren har gjort gældende, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet i tilbudslovens 15d, stk. 1, ved at have foretaget en uens tilbudsevaluering af underkriteriet forsyningssikkerhed med tilhørende delkriterier. Klagerens tilbud har opnået 7,2 point i forhold til underkriteriet, mens SOS Vikar A/S og Bells Vikarbureau v/bell Andersen begge har fået tildelt 8 point i forhold til samme underkriterium. I forhold til delkriteriet leveringsgrad har indklagedes brugergruppe noteret, at klageren har tilbudt en leveringsgrad på 100 %. Klageren har således leveret den bedst tænkelige leveringsgrad. En tilsvarende leveringsgrad er alene tilbudt af Bells Vikarbureau.. Det fremgår af annoncen pkt. 2.16, at tilbudsvurderingen i forhold til underkriteriet forsyningssikkerhed og delkriteriet leveringsgrad sker på grundlag af tilbudsgivernes besvarelse af bilag 2. Indklagede har ved sin besvarelse af spørgsmål 11 oplyst, at»point for forsyningssikkerhed gives ud fra tilbudsgivers oplysninger om leveringsgrad«. I forhold til delkriteriet beskrivelse af vikarressourcer har klageren på samme måde som SOS Vikar A/S og Bells Vikarbureau tilbudt alle personalegrupper. I forhold til delkriteriet skal tilbudsgiverne selv udarbejde det do-

8 kument, som danner grundlag for tilbudsevalueringen i forhold til dette kriterium. Indklagede har i sin besvarelse af spørgsmål 11 samt spørgsmål 12.1 præciseret, at indklagede foretager en vurdering af størrelsen af det tilbudte vikarnetværk, hvorfor der i tilbudsgivernes beskrivelse»skal indgå antallet af det samlede vikarkorps samt antallet af vikarer, der vil være til rådighed for Billund kommune, når en vagt rekvireres.«8. I forhold til delkriteriet størrelse af vikarnetværk, har klageren stillet et netværk på vikarer i området Midt- og Sønderjylland til rådighed for kontraktens udførelse. Ingen af de øvrige tilbudsgivere har et vikarnetværk af samme eller bare tilnærmelsesvis tilsvarende størrelse. SOS Vikar A/S og Bells Vikarbureau havde tilbudt netværk på henholdsvis 594 vikarer, hvoraf 35 % var på fuld tid og 240 vikarer. I forhold til delkriteriet skal tilbudsgiverne ligeledes selv udarbejde det dokument, som danner grundlag for tilbudsevalueringen i forhold til dette kriterium. Ved besvarelse af spørgsmål 12.4 præciserede indklagede, at indklagede har foretaget en vægtning af, at»tilbudsgiver har uddannede vikarer fra alle relevante faggrupper.«en gennemgang af delkriterierne til underkriteriet forsyningssikkerhed viser således, at klagerens tilbud opfyldte underkriteriet forsyningssikkerhed lige så godt som tilbuddet fra Bells Vikarbureau i forhold til delkriteriet leveringsgrad, at tilbuddet fra klageren opfyldte delkriteriet størrelse af vikarnetværk bedre end tilbuddene fra SOS Vikar A/S og Bells Vikarbureau, og at klagerens tilbud opfyldte delkriteriet beskrivelse af vikarressourcer lige så godt som tilbuddene fra SOS Vikar A/S og Bells Vikarbureau. En saglig tilbudsevaluering må derfor nødvendigvis føre til, at klageren som minimum opnår samme karakter som de valgte tilbudsgivere i forhold til underkriteriet forsyningssikkerhed. Indklagede er for det første forpligtet til at foretage en tilbudsevaluering af hvert tilbud i forhold til de fastsatte betingelser og de offentliggjorte evalueringskriterier. For det andet er indklagede forpligtet til at foretage en tilbudsevaluering, som tager afsæt i de konkrete oplysninger, der fremgår af hvert enkelt tilbud. Indklagede har foretaget en tilbudsevaluering, som ikke tager højde for, at ens tilbud skal behandles ens, og at forskellige tilbud skal behandles forskelligt, og har dermed handlet i strid med princippet om ligebehandling.

9 Indklagede har under klagesagen tilkendegivet, at evaluering af forsyningssikkerhed ikke alene er sket ud fra de faktiske taloplysninger, men tillige ud fra tilbudsgivernes beskrivelse af, hvordan leveringssikkerheden sikres. 9. Indklagedes tilkendegivelse om, at point for leveringssikkerhed tilsyneladende ikke udelukkende er sket på grundlag af den tilbudte leveringsgrad, synes at blive fremført som en (ny) begrundelse for, hvorfor klagerens tilbud ikke har opnået den bedste vurdering i forhold til den tilbudte leveringsgrad trods den tilbudte leveringsgrad på 100 %. Indklagede har på intet tidspunkt tidligere i forløbet tilkendegivet, at den omtalte beskrivelse af sikring af leveringssikkerheden har spillet en selvstændig rolle under tilbudsvurderingen. Tværtimod har indklagede ved sin besvarelse af det omtalte spørgsmål 11 netop klart givet udtryk for, at evalueringen udelukkende sker på grundlag af»tilbudsgivers oplysning om leveringsgrad«. Tilsvarende har indklagede ved sin orientering om udfaldet af tilbudsvurderingen og de efterfølgende uddybende begrundelser udelukkende begrundet sin vurdering med en henvisning til den tilbudte leveringsgrad og indklagedes udøvelse af et skøn. Indklagede har ikke været i stand til at oplyse, hvilke elementer i klagerens tilbud som har ført til det skøn, at klageren kun opnåede 7,2 point for forsyningssikkerhed. På den baggrund skal klagenævnet konstatere, at indklagede har handlet i strid med princippet om ligebehandling jf. tilbudslovens 15d, stk. 1, ved ikke at have foretaget en ensartet tilbudsevaluering i forhold til underkriteriet forsyningssikkerhed. Indklagede har gjort gældende, at indklagede i forbindelse med annonceringen nedsatte en brugergruppe bestående af en indkøbskonsulent, en leder af hjemmeplejen, ledere af to hjemmeplejedistrikter og en repræsentant fra sygeplejen. Brugergruppen var meget fokuseret på, at de modtagne tilbud skulle sammenlignes i forhold til udbudsmaterialet. Brugergruppen har udelukkende lagt det modtagne tilbudsmateriale til grund i forbindelse med tildelingen af point. Indklagede har loyalt og korrekt anvendt den oplyste model samt foretaget tildeling af point i overensstemmelse med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed. Brugergruppen har foretaget et skøn i forbindelse med tildelingen af point på de to underkriterier forsyningssikkerhed og kvalifikationer. Ud fra klage-

10 10. rens tilbud har brugergruppen besluttet, at klagerens tilbud skulle have 7,2 point på delkriteriet forsyningssikkerhed. Skønnet i den forbindelse ligger inden for rammerne af den skønsbeføjelse, der tilkommer indklagede som ordregiver. Den tilbudte leveringsgrad fra såvel klageren som de to valgte tilbudsgivere ligger inden for samme ramme, men indklagede har ikke ved evalueringen foretaget en sammenligning mellem tilbuddene. Både klageren og de valgte tilbudsgivere har tilbudt vikarer inden for alle ønskede vikargrupper. Ligeledes har alle tre tilbudsgivere oplyst et tilstrækkeligt antal vikarer, der kan stå til rådighed for indklagede. Indklagedes point er ikke givet alene ud fra faktiske taloplysninger, men også ud fra tilbudsgivernes beskrivelse af, hvordan tilbudsgiverne vil sikre leveringssikkerhed. Indklagede har sikret en ensartet evaluering af tilbuddene blandt andet ved at lade den samme brugergruppe evaluere alle tilbuddene. Ad påstand 2 Klageren har gjort gældende, at indklagede som begrundelse for tildelingen af 7,2 point til klagerens tilbud og 8 point til bl.a. SOS Vikar A/S i forhold til underkriteriet forsyningssikkerhed til trods for, at klageren har tilbudt en leveringsgrad på 100 % i modsætning til SOS Vikar A/S, som har tilbudt 99,1 99,96, har anført, at SOS Vikar A/S har tilbudt en leveringsgrad, som»må siges at være indenfor samme ramme som Activ Care og Bells Vikarbureau«. Både klageren samt SOS Vikar A/S og Bells Vikarbureau v/ Bell Andersen har opnået den samme vurdering, idet det af indklagedes begrundelse fremgår, at alle 3 tilbudsgivere har afgivet et tilbud, som dækker alle de efterspurgte personalegrupper. Klageren har stillet et vikarnetværk på vikarer til rådighed, mens de vindende tilbudsgivere SOS Vikar A/S og Bells Vikarbureau v/ Bell Andersen alene har stillet henholdsvis 594 vikarer samt 240 vikarer til rådighed. Uanset at ingen af de vindende tilbudsgivere har stillet et vikarnetværk til

11 11. rådighed, som tilnærmelsesvis er af samme størrelse som klagerens, har begge de vindende tilbudsgivere opnået 8 point i modsætning til klageren, som opnåede 7,2 point. Som begrundelse for denne vurdering har indklagede i svarskriftet anført, at»alle tre tilbudsgivere oplyste et tilstrækkeligt antal vikarer der kan stå til rådighed for Billund Kommune«. Da indklagede har tilrettelagt sin udbudsforretning på en måde, hvorefter tilbudsgiverne konkurrerer på størrelsen af deres tilbudte vikarnetværk, er indklagede ikke berettiget til at vægte, at det oplyste antal er tilstrækkeligt med den konsekvens, at alle tilbud med et tilstrækkeligt stort netværk opnår den samme vurdering. Da forsyningssikkerhed vægter 35 % af den samlede tilbudsvurdering, og da den tilbudte leveringsgrad er ét blandt 3 ligestillede underkriterier, som indgår i bedømmelsen af forsyningssikkerhed, gøres det gældende, at den pointtildeling, som understøtter indklagedes tilbudsvurdering, bør afspejle, at tilbudsgiverne ikke har tilbudt den samme forsyningssikkerhed, og at klageren samlet set har tilbudt den bedste forsyningssikkerhed. Henset til at indklagede har tilrettelagt en konkurrence, hvor der som ét blandt 3 kriterier konkurreres på forsyningssikkerhed, er indklagede forpligtet til at anvende en evalueringsmodel, som afspejler forskelligheden i den tilbudte forsyningssikkerhed. Ved at anvende en model som ikke afspejler forskelle i tilbuddene på netop de punkter, som ifølge annoncen er gjort til konkurrenceparametre, har indklagede anvendt en evalueringsmodel, som ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud i strid med tilbudslovens 15 d, stk. 2. Indklagede har gjort gældende, at der naturligt er en sammenhæng mellem pris og leveringsgrad. Den ene af de valgte tilbudsgivere har ligesom klageren tilbudt en leveringsgrad på 100 %. Klageren er dog fortsat den tilbudsgiver, der har tilbudt de højeste priser. Den valgte primære leverandør har tilbudt en leveringsgrad på mellem 99,1 og 99,6 %. Det er ikke korrekt, når klageren påstår, at den tilbudte leveringsgrad ikke har betydning for pointtildelingen under kriteriet forsyningssikkerhed. Således har eksempelvis Bemandingskompagniet alene fået 1 point på kriteriet forsyningssikkerhed blandt andet som følge af den lavest tilbudte leveringsgrad på %.

12 12. Ad påstand 3 Klageren har gjort gældende, at indklagede har handlet i strid med princippet om gennemsigtighed ved at tildele tilbuddet fra klageren en karakter med decimaler. På baggrund af indklagedes svar på spørgsmål 11 under tilbudsindhentningen har tilbudsgiverne, herunder klageren, haft en berettiget forventning om, at pointtildelingen ville ske på baggrund af pointskalaen 1-9, hvorfor en tildeling af karakteren 7,2 for underkriteriet Forsyningssikkerhed er et udtryk for en krænkelse af det udbudsretlige gennemsigtighedsprincip. I brev af 4. oktober 2011 har indklagede oplyst, at indklagede alene har afgivet ét samlet point for underkriteriet forsyningssikkerhed. Indklagede har således ikke foretaget en individuel vægtning af delkriterierne til underkriteriet forsyningssikkerhed i overensstemmelse med angivelserne i svaret på spørgsmål På den baggrund skal klagenævnet konstatere, at indklagede har handlet i strid med princippet om gennemsigtighed jf. tilbudslovens 15d, stk. 1, ved ikke at have foretaget en pointtildeling i overensstemmelse med det oplyste. Indklagede har gjort gældende, at det af udbudsmaterialet fremgår, at pointtildelingen for de tre underkriterier skete med point fra 1-9. Point på 7,2 ligger inden for dette interval. Pointtildelingen 7,2 fremkommer som resultat af en debat blandt brugergruppens medlemmer. Også andre tilbudsgivere har fået point med én decimal, fordi brugergruppen har diskuteret, hvor på skalaen 1-9 tilbuddet lå. De enkelte delkriterier; leveringsgrad, vikarressourcer og vikarnetværk, har ikke fået selvstændige point, men har vægtet lige i forbindelse med tildeling af point på underkriteriet forsyningssikkerhed. I spørgsmål 13.2 blev der spurgt til»størrelsen af vikarressourcer«. Delkriterierne i henhold til udbudsmaterialet var»beskrivelse af vikarressourcer«eller»størrelse af vikarnetværk«. Indklagede har derfor ved besvarelsen af spørgsmålet forstået det således, at det generelt handlede om underkriteriet»forsyningssikkerhed«. Indklagede har således ikke stillet tilbudsgiverne i udsigt, at der blev givet point på skalaen 1-9 for hver af de tre delkriterier.

13 13. Ad påstand 4 Klageren har gjort gældende, at indklagede har foretaget en tilbudsevaluering i strid med ligebehandlingsprincippet ved at foretage en tilbudsevaluering, som har resulteret i en ringere vurdering af klagerens tilbud i forhold til underkriteriet forsyningssikkerhed sammenlignet med tilbuddene fra SOS Vikar A/S og Bells Vikarbureau. Indklagede har endvidere krænket princippet om gennemsigtighed ved ikke at have foretaget en pointtildeling i overensstemmelse med den pointmodel med tildeling af hele point fra 1-9, som indklagede ifølge udbudsmaterialet havde forpligtet sig til at anvende. Klagenævnet skal som følge heraf annullere indklagedes beslutning om at tildele kontrakt under rammeaftalen til SOS Vikar A/S og Bells Vikarbureau v/bell Andersen. Indklagede har gjort gældende, at indklagede ikke har overtrådt de udbudsretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed, hvorfor indklagedes beslutning om at indgå kontrakt med SOS Vikar A/S og Bells Vikarbureau v/ Bell Andersen ikke skal annulleres. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1 Efter klagenævnets praksis har ordregivere en vid skønsmargin i forbindelse med den kvalitative, skønsmæssige evaluering af de enkelte tilbud i et udbud med tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«. Skønnet er imidlertid ikke frit, men skal udøves på grundlag af de offentliggjorte og objektive kriterier, som ordregiver har tilkendegivet i tilbudsbetingelserne. Indklagede har i tilbudsbetingelserne oplyst, at underkriteriet forsyningssikkerhed vil blive vurderet på grundlag af delkriterierne (1) leveringsgrad i.h.t. bilag 2, (2) beskrivelse af vikarressourcer og (3) størrelse af vikarnetværk. Ifølge tilbudsbetingelserne skulle tilbudsgiverne vedlægge deres tilbud (a) en beskrivelse af, hvorledes leveringssikkerheden sikres og (b) en beskrivelse af omfanget af de vikarressourcer, der er til rådighed for indklagede ved antal og vikargruppefordeling.

14 14. Bilag 2 indeholder et skema med forskellige vagttyper, og tilbudsgiverne skulle udfylde bilaget med angivelse af den tilbudte leveringsgrad i kolonnen benævnt»leveringsgrad«[pkt. 1]. Af indklagedes svar på spørgsmål 12.1 fremgår, at beskrivelsen af vikarressourcer [pkt. 2] skulle indeholde oplysning om antal vikarer i det samlede vikarkorps samt antal vikarer, der ville være til rådighed for indklagede når en vagt rekvireres. På et spørgsmål om, hvordan indklagede ville sammenligne svar og sikre lige behandling af tilbudsgiverne i relation til individuelle beskrivelser af vikarressourcer [pkt. 2] spørgsmål 12.4, oplyste indklagede, at der ville blive vurderet på en høj leveringsgrad, at tilbudsgiver havde uddannede vikarer fra alle relevante faggrupper, samt på antallet af vikarer, der realistisk var til rådighed for kommunen. Endelig svarede indklagede ja på et spørgsmål om, hvorvidt»de tre punkter leveringsgrad, beskrivelse af vikarressourcer og størrelse af vikarnetværk«ville blive vægtet lige højt. Det er ubestridt, at klageren ved evalueringen blev vurderet bedre end SOS Vikar og på lige fod med Bells Vikarbureau på delkriteriet leveringsgrad [pkt. 1]. Det er ligeledes ubestridt, at klageren og begge de valgte tilbudsgivere havde alle relevante personalegrupper repræsenteret [pkt. 2], og at klageren tilbød et væsentligt større vikarnetværk [pkt. 3] end de to valgte tilbudsgivere. Indklagede har i tilbudsbetingelserne stillet tilbudsgiverne i udsigt, at de tre delkriterier vægtede ens, og at pointtildelingen skete på grundlag af de tre nævnte delkriterier. Klageren har påvist, at klageren på alle tre delkriterier har tilbudt samme eller bedre vilkår end de to valgte tilbudsgivere. Indklagede har heroverfor ikke påvist forhold i klagerens tilbud, f. eks. i relation til sikring af leveringssikkerhed [pkt. a], som gav grundlag for skønsmæssigt at tildele klageren færre point end de to valgte tilbudsgivere, idet indklagede alene har henvist til, at pointtildelingen er sket på grundlag af brugergruppens skøn. Indklagede har derfor handlet i strid med ligebehandlingsprincippet i tilbudslovens 15 d, stk. 1, ved at gennemføre en tilbudsevaluering af klage-

15 15. rens tilbud i forhold til underkriteriet»forsyningssikkerhed«, som ikke er sket ensartet i forhold til alle tilbudsgivere på grundlag af tilbudsbetingelsernes angivelse. Ad påstand 2 Det er ubestridt, at tilbudsevalueringen er sket og skulle ske på grundlag af en vurdering af tilbuddene op mod tilbudsbetingelserne og ikke i forhold til hinanden. De offentliggjorte underkriterier var vægtede og suppleret med delkriterier, som ubestridt var egnede til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. En tilbudsevaluering som den offentliggjorte, hvorefter evalueringen skete med tildeling af point fra 1-9 på hver af de offentliggjorte underkriterier, er, uanset om tillige delkriterier blev vægtet individuelt jf. det under påstand 3 anførte, eller de blev vægtet samlet, egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. At indklagede ved vurderingen af leveringsgraden har skønnet, at en leveringsgrad på 99,1 99,6 % og en leveringsgrad på 100 % ikke gav anledning til differentiering på pointtildelingen, og at indklagede ved vurderingen af vikarnetværk har vurderet på grundlag af, om størrelsen af det tilbudte vikarnetværk var tilstrækkeligt i forhold til indklagedes behov, er ikke udtryk for, at den foretagne tilbudsevaluering har været uegnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Påstand 2 tages derfor ikke til følge. Ad påstand 3 Point på 7,2 ligger utvivlsomt indenfor skalaen 1-9. Det fremgår ikke af tilbudsbetingelserne, at pointtildelingen alene ville ske med hele tal. Der er derfor ikke grundlag for med denne begrundelse at anse indklagede for at have foretaget en pointtildeling, der er i strid med gennemsigtighedsprincippet. En ordregiver har ikke pligt til på forhånd at oplyse, hvilken pointtildelingsmodel som ordregiver agter at anvende ved tilbudsevalueringen. Har ordregiver imidlertid oplyst herom, vil det være i strid med det udbudsretli-

16 ge gennemsigtighedsprincip, hvis ikke ordregiver anvender den oplyste model. 16. Indklagedes svar på spørgsmål må naturligt forstås således, at indklagede på hver af delkriterierne ville tildele point på en skala fra 1-9. Indklagede har ved brev af 4. oktober 2011 til klageren oplyst, at der alene er givet ét samlet point for underkriteriet»forsyningssikkerhed«, og at der således ikke er foretaget en individuel vægtning af de tre delkriterier. Indklagede har herved handlet i strid med det udbudsretlige gennemsigtighedsprincip ved at anvende en pointtildelingsmodel i strid med de offentliggjorte tilbudsbetingelser. Påstand 3 tages derfor til følge. Ad påstand 4 En vægtet beregning af de point, som henholdsvis klageren, SOS Vikar A/S og Bells Vikarbureau v/bell Andersen blev tildelt, under forudsætning af, at klageren var blevet tildelt mindst samme point for underkriteriet forsyningssikkerhed som de to øvrige, viser, at klageren ville have opnået 0,175 point mere end Bells Vikarbureau v/bell Andersen. På baggrund heraf og efter karakteren af de ad påstand 1 og 3 fastslåede overtrædelser tages påstanden om annullation til følge. Herefter bestemmes: Ad påstand 1 Indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet i tilbudslovens 15 d, stk. 1, ved at gennemføre en tilbudsevaluering af klagerens tilbud i forhold til underkriteriet»forsyningssikkerhed«, som ikke er sket ensartet i forhold til alle tilbudsgivere på grundlag af tilbudsbetingelsernes angivelse. Ad påstand 3 Indklagede har handlet i strid med det udbudsretlige gennemsigtighedsprincip ved at anvende en pointtildelingsmodel i strid med de offentliggjorte tilbudsbetingelser. Indklagedes beslutning af 23. september 2011 om at indgå kontrakt med SOS Vikar A/S og til Bells Vikarbureau v/bell Andersen annulleres.

17 17. Klagen tages ikke til følge vedrørende påstand 2. Indklagede, Billund Kommune, skal i sagsomkostninger til klageren, Activ Care A/S, betale kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse. Klagegebyret tilbagebetales. Mette Langborg Genpartens rigtighed bekræftes. Joan Bach kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Gorm Kildahl Elikofer) 17. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Gorm Kildahl Elikofer) 17. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025796 (Mette Langborg, Gorm Kildahl Elikofer) 17. juli 2012 K E N D E L S E Activ Care A/S (advokat Majse Jarlov, København) mod Billund Kommune (selv) Den 15. februar

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Gorm Elikofer) 2. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Gorm Elikofer) 2. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020048 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Gorm Elikofer) 2. februar 2010 K E N D E L S E VKAREN ApS (advokat Niels Eriksen, Odense) mod Odense Kommune (advokat Majse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009 K E N D E L S E NCC Construction Danmark A/S (advokat Holger Schöer, Århus) mod Billund Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025749 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 K E N D E L S E Proffice A/S (selv) mod Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S (selv) Statens & Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022122 (Michael Kistrup, Thomas Grønkær, Melitta Keldebæk) 20. juli 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022122 (Michael Kistrup, Thomas Grønkær, Melitta Keldebæk) 20. juli 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022122 (Michael Kistrup, Thomas Grønkær, Melitta Keldebæk) 20. juli 2011 K E N D E L S E Kijana Vikarservice (selv) mod Jysk Fællesindkøb v/favrskov Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 K E N D E L S E Clavis Sprog og Kompetence (selv) mod Hvidovre Kommune (Kammeradvokaten ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Thomas Grønkær, Knud Erik Busk) 12. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Thomas Grønkær, Knud Erik Busk) 12. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-020465 (Michael Ellehauge, Thomas Grønkær, Knud Erik Busk) 12. april 2010 K E N D E L S E KMD A/S (advokat Martin André Dittmer, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 K E N D E L S E Kardex Danmark AB (advokat Jens Peter Henriksen, Odense) mod Region Syddanmark, (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 K E N D E L S E Balle Blik & VVS ApS (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Boligselskabet Sct. Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 27. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 27. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-7501 (Mette Langborg) 27. september 2016 K E N D E L S E Dansk Byggeri (selv) mod Region Hovedstaden (advokat Mikala Berg Dueholm, København) Ved udbudsbrev af 19. april

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013 K E N D E L S E LiteCom A/S og Thomas Kristensen ApS (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Danmarks Radio

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Knud Erik Busk) 6. april 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Knud Erik Busk) 6. april 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018394 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Knud Erik Busk) 6. april 2009 K E N D E L S E Danacare A/S (selv) mod Brøndby Kommune, Høje-Taastrup Kommune og Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Ringkjøbing Amt (advokat Erik Hørlyck, Århus) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 K E N D E L S E Clear Channel Danmark A/S (advokat Dan Terkildsen, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Birgitte H. Frederiksen, Tønder) mod Tønder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) 14. februar 2008 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012 K E N D E L S E Dubex A/S (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen, København) mod Danske Spil A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 K E N D E L S E Simonsen & Weel A/S (cand.jur. Martin Stæhr, Kgs. Lyngby) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025560 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 30. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025560 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 30. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025560 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 30. januar 2012 K E N D E L S E Maja Consulting smba (selv) mod VisitNordsjælland F.M.B.A (advokat Torkil Høg, København) Klageren

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 K E N D E L S E MultiLine A/S (advokat Thomas Thorup Larsen, København) mod Furesø Kommune (advokat Sune Troels

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018712 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Annette Jacobsen) 16. juni 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018712 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Annette Jacobsen) 16. juni 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018712 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Annette Jacobsen) 16. juni 2009 K E N D E L S E Tødin A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Tønder Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 K E N D E L S E Køge Taxa mod Køge Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (advokat Martin Stæhr, Hellerup) mod Aarhus Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (cand. merc.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 (Mette Langborg, Sidse Buch) 15. januar 2013 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Århus) mod Vejen Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9778 (Poul Holm) 3. oktober 2016 K E N D E L S E (sagsomkostninger) Henrik Tofteng A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Københavns Universitet (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017986 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 4. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017986 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 4. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017986 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 4. marts 2009 K E N D E L S E Berendsen Textil Service A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Frederikssund

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011 K E N D E L S E HSS Engineering ApS med konsortium (advokat Henrik Holtse, Aarhus) mod Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 MT Højgaard A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod K E N D E L S E 1. Slots- og Ejendomsstyrelsen 2. Helsingør

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-11998 (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017 K E N D E L S E Cale Danmark A/S (selv) mod Køge Kommune (advokat Lars Korterman) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8314 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 K E N D E L S E Svend Pedersen A/S (advokat Jakob Sønder Larsen, Ballerup) mod Favrskov Kommune (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 K E N D E L S E Sahva A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Odense Kommune (advokat Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 K E N D E L S E ISS Danmark A/S (advokat Henning Aasmul-Olsen, København) mod H:S Rigshospitalet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023540 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Helle Bøjen Larsen) 25. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023540 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Helle Bøjen Larsen) 25. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023540 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Helle Bøjen Larsen) 25. august 2011 K E N D E L S E WelMed Scanbio ApS (advokat Steen Hellmann, København) mod Gentofte Kommune

Læs mere

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Peter Dann Jørgensen, Bender von Haller Dragsted Tina Braad, Holst, Advokater IKA Indkøbsjura 7, den 14. september 2010 Formål Formålet med

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Niels Sørensen, Kent Petersen) 5. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Niels Sørensen, Kent Petersen) 5. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018748 (Michael Kistrup, Niels Sørensen, Kent Petersen) 5. oktober 2009 K E N D E L S E Akso Nobels Industrial Chemicals B.V. c/o Akso Nobel Salt A/S (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Skive Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Skive Kommune (advokat Henrik Holtse, København) Klagenævnet har

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 K E N D E L S E KEN Storkøkken A/S (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S. (cand.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021424 (Erik P. Bentzen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 5. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021424 (Erik P. Bentzen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 5. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021424 (Erik P. Bentzen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 5. november 2010 K E N D E L S E Hospitech A/S (selv) mod Region Syddanmark (advokat Laila Barslund Pedersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010 K E N D E L S E Coloplast Danmark A/S (advokat Malene Lystoft Zabel, København) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 K E N D E L S E Entreprenørfirmaet Harry Andersen & Søn A/S (advokat René Offersen ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019364 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 8. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019364 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 8. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019364 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 8. december 2009 K E N D E L S E Ricoh Danmark A/S (advokat Troels Wenzel Østergaard, Lyngby) mod Statens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Kolding Kommune (Advokatfirmaet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 K E N D E L S E Akupunktør og massør Thomas Borgå (advokat Ole Lund, Skive) mod Skive Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026851 (Katja Høegh) 19. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026851 (Katja Høegh) 19. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026851 (Katja Høegh) 19. marts 2012 K E N D E L S E VKS Inventa A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Hjemmeværnskommandoen (Kammeradvokaten v/advokat Astrid Malki

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 K E N D E L S E Vognmandsforretningen Ordrupgaard af 2009 SMBA (selv) mod Vejdirektoratet. (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-11721 (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016 K E N D E L S E Dominus A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Herning) mod Region Midtjylland Regionshospitalet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Aarhus) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-213.807 (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) 22. marts 2002 K E N D E L S E Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S (advokat Lars Grøngaard, Århus) mod Århus

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0021285 (Katja Høegh, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 13.juli 2010 K E N D E L S E Abena A/S og VTK A/S (advokat Claus Guldager, Aabenraa) mod Københavns Universitet (selv)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-033024 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine Heidemann Garde) 29. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-033024 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine Heidemann Garde) 29. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-033024 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine Heidemann Garde) 29. januar 2013 K E N D E L S E Etac A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aarhus Kommune (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025155 (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008 K E N D E L S E Bjarne Larsen (advokat Christa Westergaard, Skive) mod Morsø Kommune (advokat

Læs mere