MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0752/2008 af Anneli Manner, finsk statsborger, og 1 medunderskriver, om hendes problemer med "Kela" (den finske socialforsikringsinstitution) i forbindelse med hendes ansøgning om en E121- sygesikringsblanket 1. Sammendrag Andrageren og hendes ægtefælle har boet i Tyskland i mange år og siden 2004 som pensionister. I forbindelse med pensioneringen gjorde andragerens tyske sygesikringsinstitution (Techniker Krankenkasse) under henvisning til artikel 18 (sammenlægning af forsikringsperioder) i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, opmærksom på, at andrageren og hendes ægtefælle ikke længere var omfattet af dennes forsikringsbeskyttelse, og at hun burde henvende sig til den finske socialforsikringsinstitution med henblik på udstedelse af en E 121-sygesikringsblanket, der anvendes til sociale pensionister, f.eks. pensionister, der tager bopæl i en anden EØS-stat, og som dokumenterer, at pensionisten har ret til sygehjælp på lige fod med borgerne i den stat, hvor den pågældende er bosat, men for den pensionsudbetalende stats regning. "Kela" har imidlertid uden plausibel forklaring til andrageren og "Techniker Krankenkasse", der også har været i kontakt med "Kela", afvist ansøgningen. Da andrageren og hendes ægtefælle mener, at de ansvarlige finske socialmyndigheder gør sig skyldige i krænkelse af EU's på området gældende bestemmelser, anmoder hun Europa-Parlamentet om at tage sagen op. 2. Opfyldelse af betingelserne for behandling. Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. oktober 2008). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6). CM\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 3. Kommissionens svar, modtaget den 20. februar "Artikel 27 i forordning (EØF) nr. 1408/71 omhandler situationer, hvor pensioner udbetales i henhold til flere medlemsstaters lovgivning, og pensionisten har ret til at modtage ydelser i bopælslandet. I tilfælde, hvor en pensionist har ret til pension efter lovgivningen i bopælslandet og en anden medlemsstat, har pensionisten og dennes familiemedlemmer ret til at modtage sygesikringsydelser fra bopælslandets institution og for denne institutions regning, som om den pågældende alene var berettiget til pension efter den sidstnævnte medlemsstats lovgivning. Andragerne oplyser, at den finske institution Kela er af den opfattelse, at andragerne har ret til at modtage sygesikringsydelser fra Tyskland, mens den tyske institution, Techniker Krankenkasse, indtager det modsatte synspunkt og afviser at optage andragerne. Med henblik på at opklare situationen vil Kommissionen skrive til de tyske og finske myndigheder og anmode om, at sagen undersøges. Kommissionen vil holde Parlamentet underrettet, så snart der modtages et svar." 4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 22. januar "På baggrund af en anmodning oplyste de tyske myndigheder Kommissionen om, at Techniker Krankenkasse har accepteret at yde andragerne dækning med en obligatorisk sygesikring med tilbagevirkende kraft fra den 1. april Det synes at fremgå, at andragernes situationen er blevet regulariseret, hvorfor der ikke er behov for, at Kommissionen træffer yderligere foranstaltninger." 5. Kommissionens svar, modtaget den 11. februar "I de yderligere oplysninger, der er sendt til Europa-Parlamentet den 12. januar 2010, klager andragerne (der bor i Tyskland) over, at den finske socialforsikringsinstitution (Kela) afgav endnu en negativ afgørelse (af 19. november 2009) vedrørende blanket E-121. Andragerne mener, at Finland burde have udstedt blanket E-121 på grundlag af deres tidligere ansøgning i De klager over, at de i henhold til den nye tyske sundhedsforsikringslov, der trådte i kraft den 1. april 2007, var tvunget til at ansøge om tysk sundhedsforsikring, der blev ydet med tilbagevirkende kraft pr. 1. april Beløbet på de fratrukne sygesikringsbidrag overstiger beløbet på den af Tyskland udbetalte pension. Andragerne klager endvidere over, at de ikke havde sundhedsforsikringsdækning fra 2004 til I de år modtog andragerne en pension fra Tyskland, men ifølge den tyske institution havde de ikke ret til den lovbestemte sundhedsforsikring. De afviste at tegne tysk frivillig forsikring. EU-reglerne om koordinering af de sociale sikringsordninger giver ikke folk mulighed for at melde sig ud af socialsikringsordningen i deres bopælsmedlemsstat, hvis de modtager en pension fra denne stat, og hvis der findes en ret til naturalydelser i en medlemsstat, der har kompetence med hensyn til pensioner. Hvis andragerne er berettiget til naturalydelser i deres bopælsmedlemsstat, er denne PE v /8 CM\ doc

3 medlemsstat derfor i overensstemmelse med artikel 27 i forordning 1408/71 (erstattet af artikel 23 i forordning 883/2004 pr. 1. maj 2010) kompetent til at bære andragernes sundhedsomkostninger. Der ville opstå en anden situation, hvis andragerne ikke modtog pension fra deres bopælsland. Hvor pensionisten ikke har ret til ydelser i bopælslandet, bestemmes det i artikel 28 i forordning 1408/71 (erstattet af artikel 24 i forordning 883/2004), at pensionisten ikke desto mindre skal modtage sådanne ydelser i den udstrækning, han/hun ville være berettiget til disse i henhold til lovgivningen i mindst én medlemsstat, der har kompetence med hensyn til pensioner, hvis han/hun boede inden for en sådan stats territorium. Med andre ord ville Finland være kompetent med hensyn til sundhedsomkostningerne og med hensyn til at opkræve socialsikringsydelser, hvis pensionisten ikke er berettiget til naturalydelser i henhold til tysk lovgivning, men han/hun ville være berettiget til dem i henhold til finsk lovgivning. Med hensyn til størrelsen af bidragene kunne de samlede bidrag, indtil forordning (EF) nr. 883/2004 trådte i kraft den 1. maj 2010, ikke overstige det pensionsbeløb, der blev betalt af den kompetente medlemsstat. Pr. 1. maj 2010 er tilbageholdelsen af bidrag ikke længere begrænset til den pension, der skal betales af den kompetente institution. Den kompetente institution kan derfor også tage pensioner modtaget fra andre medlemsstater i betragtning i den udstrækning staten bærer sundhedsomkostningerne. Artikel 30 i forordning 987/2009 angiver, at tilbageholdelser i alle pensioner under alle omstændigheder ikke må være højere end det beløb, der tilbageholdes for en person, der modtager det samme beløb i pension fra den kompetente medlemsstat. Konklusioner Ud fra de leverede oplysninger lader det til, at andragerne ikke er forsikret i henhold til tysk ret som pensionister, men som en kategori af personer, der er ikkeerhvervsaktive. Kommissionen vil kontakte de nationale myndigheder for at konstatere, at principperne om koordinering af de sociale sikringsordninger, navnlig princippet om ligebehandling, er blevet respekteret. Når Kommissionen har modtaget et svar fra de nationale myndigheder, vil den foretage en yderligere vurdering. Andragerne oplyses imidlertid om, at det kun er nationale domstole, der har beføjelse til om fornødent at pålægge en medlemsstat at rette op på det tab, som personer har lidt som følge af den ukorrekte anvendelse af EU-retten, der tilskrives en sådan medlemsstat. Andragerne rådes derfor til at gøre brug af nationale klagemuligheder, hvis de søger kompensation og til at efterkomme eventuelle relevante tidsfrister for at træffe foranstaltninger i overensstemmelse med de nationale procedurer." 6. Kommissionens svar (REV III), modtaget den 10. juni Andragendet CM\ doc 3/8 PE v01-00

4 Efter at have modtaget yderligere oplysninger fra andragerne den 12. januar 2010 kontaktede Kommissionen de tyske myndigheder med henblik på at modtage de nødvendige oplysninger for at sikre, at principperne om koordineringen af de sociale sikringsordninger, navnlig princippet om ligebehandling, er blevet respekteret. I deres svar af 9. marts 2011 leverede de tyske myndigheder en detaljeret oversigt over deres nationale bestemmelser og de afgørelser, der er truffet af myndighederne i andragernes sag. Kommissionens bemærkninger til andragendet a) EU-lovgivning I henhold til artikel 23 i grundforordningen er en person, der modtager flere pensioner, berettiget til ydelser fra institutionen i bopælsstaten, som har det endelige ansvar for betaling af disse ydelser på to betingelser: Pensionisten skal være berettiget til pension i henhold til pensionslovgivningen i bopælslandet, og han eller hun skal i medfør af lovgivningen i den pågældende medlemsstat have ret til sådanne ydelser i tilfælde af sygdom under en lovbestemt sygesikringsordning. Hvis disse betingelser er opfyldt, skal pensionisten behandles som en "almindelig pensionist" i bopælslandet. b) National lovgivning Personer bosiddende i Tyskland, som modtager en pension fra den tyske lovbestemte pensionsforsikringsordning, er underlagt obligatorisk forsikring i medfør af den tyske lovbestemte forsikringsordning for pensionister (KVdR), såfremt de opfylder betingelserne i 5, stk. 1, stk. 11 i SGB V (bind 5 i den tyske lov om socialforsikring). I henhold til 5, stk.1, nr. 11, i SGB V er personer, der opfylder kravene til at få pension fra en lovbestemt pensionsforsikringsordning, og som har ansøgt om en sådan pension, generelt underlagt obligatorisk forsikring under KVdR, hvis de fra det tidspunkt, de påtager sig arbejde, til når de ansøger om pension, var medlemmer eller forsikret i henhold til i 10 SGB V (familieforsikring) i mindst 9/10 af den anden halvdel af perioden ("optjeningsperioden"). Hvad angår optjeningsperioden, var det mellem 1. januar 1993 og 31. marts 2002 på baggrund af 5, stk. 1, stk. 11 i SGB V, ændret ved den tyske sundhedsstrukturlov (Gesundheitsstrukturgesetz), kun perioder med obligatorisk forsikring eller perioder med familieforsikring baseret på obligatorisk forsikring, der blev taget i betragtning. For at opfylde optjeningsperioden blev (ved sygdom) forsikringsperioder tilbagelagt i andre EU-medlemsstater, i andre EØS-lande eller i Schweiz ligeledes medtaget i henhold til artikel 6 i forordning (EF) nr. 883/2004 (grundforordning) og i henhold til artikel 18 i forordning (EØF) nr. 1408/71. Alle forsikringsperioder, beskæftigelse, selvstændig virksomhed og ophold i andre lande, der giver ret til pension, medregnes. Hvis en pensionist ikke opfylder optjeningsperioden for forsikringsforpligtelsen under KVdR, når forsikringsperioder tilbagelagt i medlemsstater medtages, kan han eller hun evt. opnå frivillig forsikring under den lovbestemte sygesikringsordning. PE v /8 CM\ doc

5 I henhold til supranational lovgivning og ved kontrol under KVdR vil alle forsikringsperioder tilbagelagt med en sygesikringsordning i et andet EU/EØS-land eller i Schweiz blive medtaget i forbindelse med optjeningsperioden for den frivillige forsikring. Dog kan frivillig forsikring under den tyske sygesikringsordning kun begrundes, hvis medlemskab af den tyske sygesikringsordning skriftligt meddeles inden for tre måneder efter ophør af forsikringsforpligtelsen ( 9, stk. 2, nr. 1, i SGB V). Pensionsmodtagere, der er bosat i Tyskland, og som hverken er underlagt obligatorisk forsikring under KVdR eller har en frivillig forsikring eller optræder som familiemedlem i den lovbestemte sygeforsikringsordning og ej heller har en sygesikring under supranational lovgivning, har siden 1. april 2007 været underlagt forsikringsforpligtelsen i henhold til 5, stk.1, stk. 13 i SGB V. Denne forsikringsforpligtelse omfatter alle personer (herunder pensionister), som ikke har haft anden dækning mod sygdom siden 1. april 2007, og som sidst var dækket af den lovbestemte sygeforsikring i Tyskland. I vurderingen af, om en person "sidst var dækket af en lovbestemt sygeforsikring i Tyskland", blev og bliver enhver nylig lovbestemt sygesikringsstatus i et andet EU/EØS-land eller Schweiz også medtaget både før anvendelse af grundforordningen i fortolkningskonteksten i tråd med europæisk lovgivning og nu ved anvendelse af bestemmelser for ligebehandling i grundforordningens artikel 5. c) Andragernes situation Andragerne, der har boet i Tyskland siden september 1992 og ud over en lovbestemt tysk pension også modtager en/flere finsk(e) pension(er), har været medlemmer af den lovbestemte tyske sygeforsikringsordning som forsikringsberettigede siden den 1. april 2007 i henhold til 5, stk.1, nr.13, i SGB V. Derfor har disse personer i henhold til artikel 23 i grundforordningen ret til naturalydelser ved sygdom fra den lovbestemte tyske sygeforsikringsordning på baggrund af deres medlemskab heraf. I andragernes tilfælde er Techniker Krankenkasse i henhold til supranational lovgivning ansvarlig for sygesikringsbeskyttelse i deres bopælsland (Tyskland). Under vurderingen af optjeningsperioden for forsikringsforpligtelsen under KVdR blev de finske sygeforsikringsperioder medtaget på samme måde som nationale (tyske) medlemsperioder for begge andragere, som har været bosat i Tyskland siden den 1. september Grunden til, at den nødvendige optjeningsperiode under KVdR ikke blev opfyldt i andragernes tilfælde, er, at de ikke havde nogen pensionsberettigende perioder (ingen sygeforsikring eller privattegnet sygeforsikring, se ovenstående) under deres respektive referenceperioder, og derfor opfylder de ikke kravet om 9/10 for medlemskabs- eller familieforsikringsperioderne under den lovbestemte sygeforsikringsordning. I andragernes tilfælde er der ingen begrundelse for medlemskab under KVdR i henhold til 5, stk.1, nr. 11, i SGB V. Hvad angår perioden april , hvor andragerne ikke var dækket af nogen sygeforsikring i Tyskland og samtidig modtog både tyske og finske lovbestemte pensioner, CM\ doc 5/8 PE v01-00

6 ville Finland være kompetent med hensyn til sundhedsomkostningerne og opkrævning af socialsikringsydelser, forudsat at andragerne opfyldte de kriterier, der var fastsat af den nationale lovgivning vedrørende tilhørsforhold under det finske sundhedsforsikringssystem. Tyskland har dog siden 2007 været den kompetente medlemsstat vedrørende andragernes sundhedspleje. d) Beløbet på sygesikringsbidrag Hvad angår beløbet på sygesikringsbidrag for personer, der er berettiget til forsikring i henhold til 5, stk.1, nr. 13, i SGB V, skal deres indkomst, hvoraf der betales bidrag, medtages til sygeforsikring i henhold til 227 i SGB V sammen med 240 i SGB V og vedrørende langstidsplejeforsikring i henhold til 57, stk. 1, i SGB XI. Det betyder, at medlemmets samlede økonomiske situation tages med i betragtning ved beregning af bidrag. Sygeforsikringsbidrag fra lovbestemte pensioner, lignende ydelser og indtægter fra selvstændig virksomhed beregnes i overensstemmelse med tredje sætning i 240, stk. 2, i SGB V sammen med 247 og 248 i SGB V ved anvendelse af den almindelige bidragssats under 241 i SGB V. Den almindelige bidragssats er for tiden på 15,5 %. Ved de tyske lovbestemte pensioner betaler pensionskassen 7,3 procentpoint af bidragene ( 249, litra a), i SGB V), og resten (8,2 procentpoint) dækkes af den forsikrede person ( 250, stk. 3, i SGB V). Bidragssatsen for langtidsplejeforsikring er baseret på første sætning i 55, stk. 1 i SGB X1 og beløber sig for tiden på 1,95 %. Den forsikrede person dækker hele beløbet (første sætning i 59, stk. 1 i SGB XI sammen med 250, stk. 3 i SGB V). Det skal dog bemærkes, at der er taget højde for bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1408/71 og 574/72 ved de indtil nu opkrævede bidrag i andragernes tilfælde. De syge- og plejeforsikringsbidrag, der skal betales af andragerne, blev begrænset af Techniker Krankenkasse til beløbet på deres tyske lovbestemte pension i henhold til artikel 33 i forordning (EØF) nr. 1408/71 og EU-Domstolens dom i Nikulasagen (C-50/05). Fra den 1. maj 2010 gælder bestemmelserne i forordning (EF) nr. 883/2004 (grundforordning) og nr. 987/2009 for opkrævning af bidrag. Disse bestemmelser adskiller sig i en vis grad fra de tidligere gældende forordninger (EØF) nr. 1408/71 og 574/72. I henhold til artikel 30 i grundforordningen er det den institution i en medlemsstat, som efter den lovgivning, der gælder for institutionen, der skal tilbageholde bidrag til dækning af ydelser ved sygdom eller barsel og dermed ligestillede ydelser ved barsel for mænd, og må kun opkræve og inddrive disse bidrag, beregnet efter den for denne institution gældende lovgivning, såfremt udgiften til ydelser, der skal udredes i medfør af artikel i grundforordningen, skal afholdes af en institution i nævnte medlemsstat. I forbindelse med dette fastsætter artikel 30 i forordning (EF) nr. 987/2009, at hvis en person modtager pension fra én eller flere medlemsstat(er), må beløbet på de bidrag, der opkræves af den samlede pension, under ingen omstændigheder være højere end det beløb, der ville blive opkrævet hos en person, der modtager det samme pensionsbeløb fra den kompetente medlemsstat. Det tidligere fastsatte loft i artikel 33 i forordning (EØF) nr. 1408/71 (pensionsbeløbet fra bopælslandet) er således ikke længere gældende. I henhold til artikel 5, litra a), i grundforordningen svarer lovbestemte pensioner fra andre medlemsstater i EU til tyske lovbestemte pensioner og skal derfor medtages ved PE v /8 CM\ doc

7 opkrævning af bidrag. Andragernes sygesikringsbidrag blev derfor beregnet på ny på baggrund af de ændrede EUregler. Konklusion Set i lyset af ovenstående konkluderer Kommissionen på baggrund af andragernes nuværende situation, at de nationale myndigheder ikke har overtrådt EU-lovgivningen. Hvad angår perioden , er Kommissionen ikke i stand til at vurdere gyldigheden af de finske myndigheders afslag på at udstede en E 121-blanket grundet den manglende forklaring på begrundelsen herfor (eksempelvis om de nationale betingelser for tilhørsforhold var fyldestgørende). Andragerne rådes til at udnytte klagemulighederne ved de nationale administrative eller juridiske myndigheder (herunder nationale eller regionale ombudsmænd) og/eller via tilgængelige voldgifts- og mæglingsprocedurer. Det er kun nationale domstole, der kan udstede kendelser til administrative organer og annullere en national afgørelse. Det er ligeledes kun de nationale domstole, der har beføjelse til om fornødent at pålægge en medlemsstat at rette op på det tab, som personer har lidt som følge af den ukorrekte anvendelse af national lovgivning eller EU-lovgivning." 7. Kommissionens svar (REV IV), modtaget den 16. november 2011 "Andragerne har fremsendt en supplerende meddelelse, hvor de påpeger, at deres klage angår år , og at de finske nationale institutioner ikke har behandlet deres sag på behørig vis. Hvad angår Kommissionens tidligere svar, har andragerne forklaret, at de har nægtet at tegne en frivillig forsikring i Tyskland, fordi deres krav over for Finland har været under behandling, og at den frivillige forsikring i Tyskland ville have været dyr i sammenligning med den finske forsikring. Kommissionens bemærkninger til andragendet I Kommissionens tidligere bemærkninger til andragendet har den nærmere redegjort for andragernes situation i Tyskland. Andragerne, der har boet i Tyskland siden september 1992 og ud over en lovbestemt tysk pension også modtager en finsk pension, har været medlemmer af den lovbestemte tyske sygeforsikringsordning som forsikringsberettigede siden den 1. april 2007 i henhold til 5, stk.1, nr.13, i SGB V. Hvad angår perioden , hvor andragerne ikke var dækket af nogen sygeforsikring i Tyskland og samtidig modtog både tyske og finske lovbestemte pensioner, ville Finland være kompetent med hensyn til sundhedsomkostningerne og opkrævning af socialsikringsydelser, forudsat at andragerne opfyldte de kriterier, der var fastsat af den nationale lovgivning vedrørende tilhørsforhold under det finske sundhedsforsikringssystem. CM\ doc 7/8 PE v01-00

8 Kommissionen konkluderede, at den på grundlag af de tilgængelige oplysninger ikke var i stand til at vurdere gyldigheden af de finske myndigheders afvisning af at udstede en E-121- formular. Ud fra den supplerende kommunikation fremgår det, at den finske socialforsikringsinstitution i april 2009 som svar på modtagelsen af en E-107-formular fra sin tyske modpart anførte, at den ikke kunne udstede en E-121-formular. Andragerne appellerede ikke denne beslutning. I den forbindelse vil Kommissionen gerne påpege, at den hverken har myndighed eller midler til at undersøge rigtigheden af de faktiske omstændigheder, som de nationale myndigheder har fastlagt i de individuelle sager, eller vurdere, hvorvidt de data, som den nationale myndighed har brugt som grundlag for sin beslutning, var korrekt bedømt eller registreret. Disse spørgsmål kræver undersøgelse af de relevante faktiske omstændigheder, og dette skal foretages af de nationale myndigheder eller domstole. Kommissionen kan ikke indsætte sig selv i rollen som administrativ eller juridisk appelbehandler på nationalt niveau i medlemsstaterne. Med hensyn til forskellen i bidragsniveauet til sociale ordninger i Finland og i Tyskland skal det påpeges, at EU-lovgivningen på området inden for sociale ordninger står for koordineringen og ikke harmoniseringen af de sociale sikringsordninger. EU-retten begrænser ikke medlemsstaternes kompetence til at tilrettelægge deres sociale sikringsordninger, og betingelserne, hvorunder de sociale sikringsydelser bevilges, størrelsen heraf, samt hvor længe de bevilges, skal i fraværet af harmonisering på EU-plan fastsættes i de enkelte medlemsstaters lovgivning. Dog skal medlemsstaterne ved udøvelsen af denne beføjelse overholde EU-lovgivningen, og i særdeleshed traktatens bestemmelser om arbejdstagernes frie bevægelighed og enhver EU-borgers frihed til at færdes og opholde sig på medlemsstaternes område, i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 883/2004. Denne lovgivning indeholder fælles regler og principper, som skal overholdes af alle nationale myndigheder under anvendelse af den nationale lovgivning. Disse regler sikrer, at man ved anvendelsen af de forskellige nationale lovgivninger overholder de grundlæggende principper for ligebehandling og ikkeforskelsbehandling. Derfor fastsættes betingelserne for placeringen i det sociale sikkerhedssystem i medlemsstaterne, og niveauet af bidrag til sociale ordninger fastsættes på det nationale niveau af hver medlemsstat. EU's lovgivning griber ikke ind på dette område. Konklusion Andragerne rådes til at udnytte klagemulighederne ved de nationale administrative eller juridiske myndigheder (herunder nationale eller regionale ombudsmænd) og/eller via tilgængelige voldgifts- og mæglingsprocedurer. Det er kun nationale de domstole, der kan udstede kendelser til administrative organer og omstøde en national afgørelse. Desuden er det kun de nationale domstole, der har beføjelse til om fornødent at pålægge en medlemsstat at rette op på det tab, som personer har lidt som følge af den ukorrekte anvendelse af national lovgivning eller EU-lovgivning. Andragerne rådes til at efterkomme alle tidsfrister for indlevering af appel i overensstemmelse med de nationale procedurer." PE v /8 CM\ doc

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 10.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0752/2008 af Anneli Manner, finsk statsborger, og 1 medunderskriver, om hendes problemer med "Kela"

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0921/2012 af Sorin Stelian Torop, rumænsk statsborger, for fagforeningen for tjenestemænd ved

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 17.12.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1223/2007 af Marc Wisbey, britisk statsborger, om skattemyndighedernes positive forskelsbehandling

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0677/2009 af Maria Luise Rau, tysk statsborger, om det spanske elselskab Iberdrolas opkrævning

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 17.12.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1103/2007 af Laurent Hermoye, belgisk statsborger, for the Association for the Protection of the

Læs mere

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, Nordisk Konvention om social sikring Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender reglerne

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.3.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0595/2010 af Henryka Magdalena Andersen, polsk statsborger, om de danske bestemmelser om brøkpension

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0653/2005 af Marion Locker, tysk statsborger, for den østrigske dyrevelfærdsorganisation, om ændringer

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 19.2.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1112/2009 af Velina Stefanova Stefanova, bulgarsk statsborger, og 46 medunderskrivere, om manglende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 28.02.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 0141/2006 af Jean Noël, fransk statsborger og Gaby Hantscher, tysk statsborger, om de tyske skattemyndigheders

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. november 2006 (27.11) (OR. en) 15600/06 Interinstitutionel sag: 2006/0006 (COD) SOC 557 CODEC 1353

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. november 2006 (27.11) (OR. en) 15600/06 Interinstitutionel sag: 2006/0006 (COD) SOC 557 CODEC 1353 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 22. november 2006 (27.11) (OR. en) 15600/06 Interinstitutionel sag: 2006/0006 (COD) SOC 557 CODEC 1353 NOTE fra: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)

Læs mere

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 26.10.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0943/2006 af Hans-Heinrich Firnges, tysk statsborger, og én medunderskriver, om manglende fradragsberettigelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.2.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0267/2012 af József Darányi, ungarsk statsborger, om afskaffelse af førtidspensionsordningerne

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0238/2012 af Svend D. Adler, tysk statsborger, om opførelse af erhvervet som landskabsarkitekt

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0461/2011 af Martin Stauns Hansen, dansk statsborger, om det danske integrationsministeriums fortolkning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 Udvalget for Andragender 2009 19.10.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1362/2002 af Ralf Biester, tysk statsborger, om opkrævning af licensgebyr

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Folketingets Skatteudvalg. /. Vedlagt fremsendes besvarelse af spørgsmål nr. 306, (Alm. del), som Folketingets Skatteudvalg har stillet til

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R0987 DA 08.01.2013 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 987/2009 af 16. september

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. november 2007 (27.11) (OR. en) 15213/07 Interinstitutionel sag: 2006/0008 (COD) SOC 459 CODEC 1256

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. november 2007 (27.11) (OR. en) 15213/07 Interinstitutionel sag: 2006/0008 (COD) SOC 459 CODEC 1256 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. november 2007 (27.11) (OR. en) 15213/07 Interinstitutionel sag: 2006/0008 (COD) SOC 459 CODEC 1256 RAPPORT fra: Socialgruppen til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0994/2008 af Stathis Trachanatzis, græsk statsborger, for "Somateio" (sammenslutning af arbejdstagere

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0192/2010 af Klaus P. Schacht, tysk statsborger, og 50 spiludbydere, om fritagelse for merværdiafgift

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.6.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0534/2005 af Bob Higgins (irsk statsborger), for Aghancon Concerned Residents Association, om et

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 19.12.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1252/2012 af Gregory Barton, britisk statsborger, om angivelige vanskeligheder med at få et visum

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 24.10.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0230/2009 af Spiridon Andriopoulos, græsk statsborger, om de græske myndigheders manglende hensyntagen

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11).

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11). Dato: 14. august 2012 Kontor: EU- og Menneskeretsenheden Sagsbeh: MEI Sagsnr.: 2012-6140-0224 Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011

Læs mere

Hvorfor har vi brug for denne vejledning? 5. En kort oversigt over bestemmelserne 5 DEL I: UDSTATIONERING AF ARBEJDSTAGERE 6

Hvorfor har vi brug for denne vejledning? 5. En kort oversigt over bestemmelserne 5 DEL I: UDSTATIONERING AF ARBEJDSTAGERE 6 August 2012 2/32 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 5 Hvorfor har vi brug for denne vejledning? 5 En kort oversigt over bestemmelserne 5 DEL I: UDSTATIONERING AF ARBEJDSTAGERE 6 1. Hvilken social sikringsordning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 19.2.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1356/2009 af O.C., irsk statsborger, om den planlagte etablering af en 110 kw højspændingsledning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 12.02.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0596/2006 af Odysseas Poimenidis, græsk statsborger, om de græske myndigheders beslaglæggelse

Læs mere

EU-bestemmelserne om social sikring

EU-bestemmelserne om social sikring Opdatering 2010 EU-bestemmelserne om social sikring Dine rettigheder, hvis du flytter inden for Den Europæiske Union Europa-Kommissionen EU-bestemmelserne om social sikring Dine rettigheder, hvis du flytter

Læs mere

Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck

Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 140 Offentligt (01) Notat J.nr. 14-0062545 Den18. februar 2014 Person og Pension CFB/KHK Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck Der redegøres i afsnit

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.5.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0892/2008 af Mila Malonova Grecheva, bulgarsk statsborger, for beboerne i bygningskomplekset Vladislav

Læs mere

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Informationsudvekslingssituation 1 Afgørelse af kompetence Til afgørelse af kompetence anvendes SED F001 F003 Situationen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.2.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1484/2008 af Catherine Le Comte, fransk statsborger, om virkningen af støj- og luftforurening

Læs mere

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger 2004R0883 DA 28.06.2012 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i flere EØS-lande 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. Denne pjece omtaler de regler,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 27.1.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1563/2014 af D. G., polsk statsborger, om den praksis, der Andragende nr. 1618/2014 af D. G.,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.01.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0458/2010 af Garbiș Vincențiu Kehaiyan, rumænsk statsborger, for foreningen til beskyttelse af

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER SOCIAL SIKRING I ANDRE EU-MEDLEMSSTATER Det er nødvendigt at koordinere de sociale sikringsordninger for at fremme den frie bevægelighed for personer på EU's område. Tidligere har arbejdstagere og andre

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA 13.9.2011

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA 13.9.2011 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 13.9.2011 ARBEJDSDOKUMENT om Rapport om unionsborgerskab 2010 Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder Udvalget for Andragender

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 15.5.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 284/2004 af Charles Winfield, britisk statsborger, om drikkevandskvaliteten i Alicante i Spanien

Læs mere

Indledning. 1. Grundlag for aftalen

Indledning. 1. Grundlag for aftalen Februar 2015 Aftale mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i Danmark og Folkpensionsanstalten/ Pensionsskyddscentralen i Finland om administrative retningslinjer for beskæftigelsesrettet indsats

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 1999 Udvalget for Andragender 2004 29. juni 2004 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 900/2000 af Maria Grazia Fiorini, fransk statsborger, om manglende anerkendelse af hendes eksamensbevis

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0595/2010 af Henryka Magdalena Andersen, polsk statsborger, om de danske bestemmelser om brøkpension

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende 8.3.2006 AFTALE mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig

Læs mere

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Hr. Hans Gammeltoft Hansen Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K København, den 19. august 2008 Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Ægteskab

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i udlandet efter EF-retten

Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i udlandet efter EF-retten Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i udlandet efter EF-retten Efter 31 i bekendtgørelse nr. 1207 af 22. september 2016 om ret til sygehusbehandling mv. har du mulighed for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 10.06.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0143/2005 af Michael Humphries, britisk statsborger, om manglende fagforeningsstøtte efter sin

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. KAPITEL I ALMINDELIGE BESTEMMELSER DEFINITIONER Område 2. Statsborger 3. Lovgivning 4. Forsikringsperiode

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.8.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1013/2012 af Eduardo Raya Retamero, spansk statsborger, om tyveri af en nyfødt på et hospital

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.8.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1013/2012 af Eduardo Raya Retamero, spansk statsborger, om tyveri af en nyfødt på et hospital i

Læs mere

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER SOCIAL SIKRING I ANDRE EU-MEDLEMSSTATER Det er nødvendigt at koordinere de sociale sikringsordninger for at fremme den frie bevægelighed for personer på EU's område. En grundlæggende reform, der moderniserede

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET

INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET Indhold Artikel 1: Almindelige bestemmelser...3 Artikel 2: Forskellige former for praktikophold...3

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 20.9.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1577/2012 af J.C., britisk statsborger, om tandblegning udført af ikkedentale kosmetiske virksomheder

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget, Socialudvalget og Udvalget for Udlændinge og Integrationspolitik EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 25.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 21.10.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 156/2005 af Szilvia Deminger, ungarsk statsborger, om registreringsafgift i Ungarn på biler importeret

Læs mere

Britta SCHULZ Liliane MORRIELLO Kim PEDERSEN NYBERG

Britta SCHULZ Liliane MORRIELLO Kim PEDERSEN NYBERG Britta SCHULZ Liliane MORRIELLO Kim PEDERSEN NYBERG Europa-Kommissionen GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion Att. Kontorleder Jackie Morin Kontor J-54 2/57 BE-1049

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere