Projektinitieringsdokument (PID)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektinitieringsdokument (PID)"

Transkript

1 Projektinitieringsdokument (PID) v. 1.0 Revisionshistorik Version Dato Beskrivelse Initialer Oprettet Jenan, GST Gennemskrevet afsnit 1 til 9. Jenan, GST Første gennemskrivning Jenan, GST Kommentarer indarbejdet Jenan, GST Version til styregruppemøde Jenan, GST Opdateret på baggrund af styregruppemøde, scopedokument og løsningsarkitektur Jenan, GST Tidsplan opdateret og synkroniseret med udbudsplanen Jenan, GST Justeringer i forhold til Løsningsarkitekturen Jenan, GST Opgraderet til v. 1.0 efter godkendelse i styregruppen KLHAN, GST Projektinitieringsdokument Side 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Stamdata Den forretningsmæssige begrundelse for projektet Baggrund Formål Mål (leverancer) Succeskriterier Projektets vilkår Projektets forudsætninger Projektets business case Projektets finansiering Projektets budget Projektets gevinstrealisering Projektets tekniske løsning Projektets leverancer Projektets hovedleverancer Produktsammenhænge Projektets arbejdspakker Projektets tidsplan Hovedtidsplan Hovedmilepæle Strategier for projektets gennemførelse Udbud Forretningsmæssig Implementering af Projektets risici Projektets risikostyring Kvalitetsplanlægning Tolerancer og rapporteringskrav Tolerancer i projektet Projektets afgrænsninger og afhængigheder Afgrænsning Projektets afhængigheder Organisering Projektorganisation Projektinitieringsdokument Side 2

3 13.2 Styregruppe Projektledelse Øvrige roller og bemanding Systemansvarlig Interessent- og aktørhåndtering Kommunikation og hovedbudskaber Projektets anvendelse af de 5 overordnede principper for de statslige it-projekter Bilag Bilag 1: Bilag 1 Risikoprofil Risikoanalyse.xls Bilag 2: Bilag 2 Arbejdspakker Ver 081.docx Stamdata Projektnavn Ny Ejerfortegnelse Projektnummer GD1c Journalnummer Projektleder Jesper Nørgaard Andersen, GST Styregruppeformand Pia Dahl Højgaard, GST (projektejer) Seniorbruger KL/Kommunerne (Gevinstejer) Seniorleverandør? Opgaveområder Ejendomsdataprogrammet, GD1 2 Den forretningsmæssige begrundelse for projektet I dag findes oplysninger om ejendomme og bygninger i flere forskellige registre med hver deres definition af fast ejendom. Forvaltningen af dette område er unødigt kompliceret, fordi der er behov for at sammensætte og anvende oplysninger fra forskellige registre. De indbyrdes afhængigheder mellem systemer og forvaltninger betyder, at moderniseringer med henblik på forenkling af forvaltningsområdet bør ske samordnet. Hvis der gennemføres ikke-samordnede moderniseringer af de statslige eller kommunale ejendomssystemer, skal den part, som moderniserer, ensidigt finansiere opbygningen af en infrastruktur til eget brug, og samtidig er der færre parter til at finansiere videreførelsen af den nuværende og ikke-moderniserede infrastruktur. Projektet er et af i alt tre projekter under Grunddataprogrammets delprogram 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata også kaldet Ejendomsdataprogrammet. Resultaterne af nærværende projektet skal ses i sammenhæng med delprogrammets to andre projekter: Matriklens udvidelse og Udvidelse af BBR. Ingen af disse tre grunddataprojekter kan dog selvstændigt initiere Projektinitieringsdokument Side 3

4 gevinster, som kan dække gennemførelsesomkostninger. Gevinsterne findes uden for disse tre projekter, nemlig hos dataanvenderne. Her er gevinsterne størst i kommunerne, hvor behovet for at opretholde et selvstændigt ejendomsregister ESR bortfalder, fordi oplysninger om ejendomme, bygninger og deres ejere bliver tilgængelige, via Datafordeleren, fra de autoritative grunddataregistre Matriklen, Bygnings- og Boligregisteret (BRR) og som bliver et nyt register. Disse gevinster indgår i delprogrammets businesscase. Delprogram 1 udføres i tæt samarbejde med delprogrammets aftaleparter: Geodatastyrelsen (GST), Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL), Digitaliseringsstyrelsen (DIGST), Domstolsstyrelsen (DMST) repræsenteret ved Tinglysningsretten (TLR) og Kommunernes Landsforening (KL). Desuden medvirker SKAT. 2.1 Baggrund I dag registreres oplysninger om ejerne af fast ejendom både i Tingbogen og i Ejendomstamregistret (ESR). Registreringen sker i ESR på to måder: 1. På baggrund af digitale meddelelser fra Digital Tinglysning eller CPR, f.eks. en meddelelse om at der er tinglyst et ejerskifte. De relevante oplysninger overføres (maskinelt og/eller manuelt) fra meddelelsen til ESR. 2. Manuel registrering, som ikke er baseret på digitale meddelelser, f.eks. ikke tinglyste ejerskifter hvor den nye ejer henvender sig i kommunen med behørig dokumentation, hvorefter kommunen registrerer ejerskiftet i ESR. Den nye Ejerfortegnelse skal ifb. Ejendomsdataprogrammet under Grunddataprogrammet afløse ESR s ejerfortegnelse med dertil hørende funktionalitet. 2.2 Formål skal være et nyt autoritativt register over de faktiske ejere 1 af al fast ejendom i Danmark. skal indeholde oplysninger om de personer og virksomheder, som råder over en fast ejendom og hvortil meddelelser vedrørende ejendommen kan sendes. Desuden skal understøtte, at der til et ejendomsejerskab kan tilknyttes en administrator, som på ejers foranledning, er indsat som den der skal modtage meddelelser fra det offentlige, herunder ejendomsskattebilletten og opkrævning af bidrag vedr. ejendommen. En autoritativ fortegnelse over faktiske ejere og administratorer af landets faste ejendomme er en forudsætning for Ejendomsdataprogrammet, for udfasningen af ESR-registeret, for kommunernes forvaltning af ejendomsområdet, for kommunernes opkrævning af ejendomsskatter, for SKAT s ejendomsvurdering og for andre som skal rette henvendelse til ejendomsejere. 2.3 Mål (leverancer) Projektet til etablering af en Ejerfortegnelse skal levere følgende: 1 En faktisk ejer kan enten være den ejer, der er registret i den digitale tinglysning, eller det kan være en ejer kommunen har indsat som følge af, at den tinglyste ejer ikke lever mere, at ejerskabet ikke er tinglyst eller andre forhold som gør, at kommunen har behov for at registrere en ejer som erstatning for en evt. tinglyst ejer. Projektinitieringsdokument Side 4

5 It-løsning til brug for registrering og vedligeholdelse af faktiske ejere og administratorer af faste ejendom. Foged- og skifteretterne meddeler oplysninger om administratorer af døds- og konkursboer til og indberetter oplysninger om ejerskifte til Tingbogen. forberedes til at modtage automatisk besked fra retterne. Snitflader til brug for automatiseret vedligeholdelse af ejerskifte fra andre it-løsninger - herunder tinglysningsmeddelelser fra Digital Tinglysning. Specifikation af forretningsbehov for services mv. til udstilling af ejerfortegnelse via Datafordeleren. Specifikation af forretningsbehov for udstilling af hændelsesbeskeder via Datafordeleren, når der registreres ændring af ejerskab til eller administrator af en fast ejendom. Ifb. Implementering af et dataindhold indeholdende de nuværende ejer- og administratoroplysninger registreret i ESR inkl. al tilgængelig historik. Etablering af den nødvendige og forudsatte lovhjemmel mv. der kræves for at kunne implementere den nye Ejerfortegnelse. 2.4 Succeskriterier arbejder med en løsningsmodel, som bygger på nedenstående succeskriterier: Effektiv understøttelse af den kommunale grunddataregistrering af ejere og administratorer, som led i kommunernes afvikling af ESR. Etablering af snitflade som giver mulighed for at foged- og skifteretterne kan indberette oplysninger om ejendommens administratorer i forbindelse med tvangsauktioner hhv. dødsbobehandlingssager. Etablering af et grundlag for automatisk registrering af ejeroplysninger for faktiske og tinglyste ejerskifter på grundlag af oplysninger leveret af Digital Tinglysning. Hensynet til kommunernes fortsatte mulighed for at håndtere de uoverensstemmelser, der er mellem Tingbogens og s oplysninger. Imødekommelse af grunddataprogrammets behov under hensyntagen til at overflytningen fra/udfasningen af ESR bliver sikker og effektiv. Effektiv udstilling af handelsoplysninger på Datafordeleren af hensyn til SKAT. At der med udgangspunkt i den samlede løsning findes en forvaltningsmæssig model, der sikrer at kan lovhjemles på hensigtsmæssig vis og med en klar ansvars- og opgavefordeling. 2.5 Projektets vilkår Projektet indgår i Grunddataprogrammet Ejendomsdataprogrammet - og er derfor underlagt de fælles rammer her fra ift. organisering, samordning, fælles målarkitektur og arkitekturrammer, tværgående kvalitetssikring, tidsplaner, business case mv. Konkret betyder dette at: skal afløse dele af den funktionalitet, der i dag understøttes af ESR og Structura Ejer i relation til ejer- og administratoroplysninger. skal udstille ejer- og administratoroplysninger inkl. tilhørende hændelsesbeskeder gennem den fællesoffentlige Datafordeler. skal samordne tidsplanen med Ejendomsdataprogrammets- og Datafordelerens tidsplaner. skal medvirke til sikring af en paralleldriftsperiode ift. ESR. Projektinitieringsdokument Side 5

6 2.6 Projektets forudsætninger Etableringen af en Ejerfortegnelse baseres på nogle grundlæggende forudsætninger: Den ønskede it-løsning opbygges omkring kommunale arbejdsgange, der som udgangspunkt ligger tæt på de arbejdsgangsbeskrivelser, som er overdraget fra MBBL. Integrationer herunder krav til de tjenester og data som skal udstille på den fællesoffentlige Datafordeler - forventes at være stort set de samme, som er aftalt i Ejendomsdataprogrammet og beskrevet i det nuværende Bilag A til Løsningsarkitektur for Ejerfortegnelse. Anskaffelsen af en it-løsning til gennemføres i et udbud med nogenlunde den samme bilagsstruktur, som er anvendt i fx udbud af Matriklens Udvidelse. s dataindhold etableres ifb. implementeringen af gennem et udtræk af de nuværende ejer- og administratoroplysninger registreret i ESR inkl. al tilgængelig historik. ESR s dataindhold betragtes i denne sammenhæng som autoritative ejer- og administratoroplysninger Det vurderes ikke at der er behov for en datavask inden etableringen af. Skulle det blive aktuelt med datavask vil det kræve en analyse af fremgangsmåde og omfang. (Kan blive aktuelt hvor der ikke er sammenfald mellem ESR og Matriklen) Nøgleinteressenter skal inddrages i kravspecificeringen, bl.a. til verificering af krav til arbejdsgange og informationsindhold i registerløsningen. Ambitionsniveau for løsningen tager afsæt i den eksisterende bevilling som følge af business casen, og der skal tilstræbes minimum det niveau, som den løsning de kommunale medarbejdere anvender i dag. Etablering af en Ejerfortegnelse i regi af GST og baseret på denne løsningsskitse kræver en tilpasning af den tilhørende lovgivning. Denne tilpasning koordineres gennem det tværgående lovprogram projekt etableret under GD1 og GD2. etableres i henhold til den fælles sikkerhedsmodel, der etableres af Grunddataprogrammet, således der sikres nem adgang for de kommunale brugere af. 3 Projektets business case Der henvises til den samlede business casen for delprogrammet: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata. 3.1 Projektets finansiering Grunddatabestyrelsen besluttet i efteråret 2014 at Geodatastyrelsen fremadrettet skal stå for etablering af. Som følge heraf overføres bevillingen vedr. til Geodatastyrelsen fra 2015 og fremadrettet. 3.2 Projektets budget Projektinitieringsdokument Side 6

7 4 Projektets gevinstrealisering Der henvises til business casen og gevinstrealiseringsplanen for delprogrammet: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata. Projektet deltager endvidere løbende i de aktiviteter der vedrører gevinstrealisering igangsat af grunddataprogrammet og delprogram 1. Projektet vil endvidere være en del af scope når den eksisterende BC revideres i foråret Herefter opdateres dette afsnit i PID en med nyeste viden om gevinstrealisering. 5 Projektets tekniske løsning Projektets tekniske løsning omfatter etablering af baseret på Matriklens registrering af Bestemt fast ejendom identificeret ved BFE-nummer samt services for udstilling af ejer- og administratoroplysninger via Datafordeleren. skal etableres som en del af det fællesoffentlige ejendomsdataprogram, og skal indgå i dette programs samlede arkitektur, og dermed følge en overordnet arkitekturmodel, som for er vist på nedenstående figur. Projektinitieringsdokument Side 7

8 vil bestå af fire hoveddele: Figur: GD1 Arkitekturmodel for Ejerfortegnelse. 1. Klienter som anvendes til ajourføring og administration af. 2. grunddataregister bestående af et servicelag, forretningslogik- og administrationslag samt et datalag med s registre. 3. Geodatabanken, som stiller GST-infrastrukturkomponenter til rådighed til brug for dataintegrationen mellem s registre og Datafordeleren. 4. Udstilling af fællesoffentlige grunddata og forretningshændelser vedrørende ejer- og administratorforhold via Grunddataprogrammets Datafordeler. 6 Projektets leverancer Teknikken produktbaseret planlægning er anvendt til identifikation af de enkelte produkter, som efterfølgende er nedbrudt i arbejdspakker, som beskriver processen for frembringelse af produktet herunder tidsramme. Oversigt over sammenhænge mellem leverancer i og de andre projekter i Ejendomsdataprogrammet fremgår af den samlede implementeringsplan for programmet, som kan findes her: Den produktbaserede planlægning har resulteret i nedenstående produkter og produktsammenhænge for : Projektinitieringsdokument Side 8

9 Leverancer og produkt porteføljen kan ændre sig efterhånden som den samlede implementeringsplan for ejendomsdataprogrammet konsolideres og grupperes i rette sammenhæng. 6.1 Projektets hovedleverancer leverer nedenstående hovedprodukter til grunddataprogrammet. #31 IT-løsning til Ejerfortegnelse #32 Datafordeler tjenester i relation til Ejerfortegnelse #33 Implementering af Ejerfortegnelse 6.2 Produktsammenhænge Produkternes sammenhænge i forhold til hinanden hhv. til andre produkter inden for og uden for delprogrammet er illustreret nedenfor. Projektinitieringsdokument Side 9

10 6.3 Projektets arbejdspakker IT- Løsning til Forretningsmæssig afklaring af scope for it-løsning Udarbejdelse af løsningsarkitektur for Udarbejdelse af udbudsmateriale Gennemførelse af udbud Udvikling af Ejerfortegnelse klar til ekstern test Etablering af ajourføringsservices Test af snitflader Datafordeler Tjenester i relation til Etablering af registerdata på Datafordeler Etablering af Dataleveranceaftale Opdatering af registerdata på Datafordeler Synkronisering af registerdata med Datafordeler Etablering af udstillingsservices på Datafordeler Generering af hændelsesbeskeder på Datafordeler Idriftsættelse af Ejerfortegnelse Udvikling og test af migrering af ejeroplysninger fra ESR Idriftsættelse af Ejerfortegnelse Forretningsmæssig implementering af Projektinitieringsdokument Side 10

11 Arbejdspakker, produkter og produktafhængigheder i relation til er beskrevet detaljeret ejendomsdataprogrammets implementeringsplan: og findes desuden i bilag 2 til denne PID. 7 Projektets tidsplan 7.1 Hovedtidsplan 7.2 Hovedmilepæle Milepæl Dato IT- Løsning til Datafordeler Tjenester i relation til Milepæl status Forretningsmæssig afklaring af scope for it-løsning Udarbejdelse af løsningsarkitektur for Udarbejdelse af udbudsmateriale Gennemføre udbud og indgå kontrakt Udvikling og funktionsprøve af Ejerfortegnelse inkl. ajourføringsservices Integration og test af Ejerfortegnelse Migrering af ejeroplysninger fra ESR Etablering af registerdata på Datafordeler Etablering af Dataleverancespecifikation Opdatering af registerdata på Datafordeler Projektinitieringsdokument Side 11

12 Synkronisering af registerdata med Datafordeler Etablering af udstillingsservices på Datafordeler Generering af hændelsesbeskeder på Datafordeler Idriftsættelse af Ejerfortegnelse Idriftsættelse af Ejerfortegnelse Forretningsmæssig implementering 8 Strategier for projektets gennemførelse Ift. selve løsningen er der en række aftaler imellem parterne i projektet og grunddataprogrammet som er en forudsætning for etableringen af. Skrives eksplicit her. 8.1 Udbud Der fastlægges og vedtages en udbudsstrategi for. 8.2 Forretningsmæssig Implementering af Der skal gennemføres en dialog om hvordan tages i brug i kommunerne, således transitionen fra de nuværende løsninger sker så gnidningsfrit som muligt. Det vil givet være en stor koordineringsopgave i samarbejde med KL/Kommunerne og et planlægningsarbejde i forhold til operationel ibrugtagelse. 9 Projektets risici 9.1 Projektets risikostyring Projektets risikoprofil og -analyse findes som bilag 1 til PID en, Bilag 1 Risikoanalyse.xls. Risikoprofil, -analysen vil blive opdateret og ajourført af projektlederen løbende. Den aktuelle risikolog fremsendes til projektets styregruppe før hvert møde og de højeste rangerede risici vil blive fremlagt for og drøftet med styregruppen, og det vil blive vurderet om der er behov for behandling i form af korrigerende handlinger. 10 Kvalitetsplanlægning Formålet med kvalitetsplanen er at sikre at leverancerne indeholder den rigtige funktionalitet og leveres i den fornødne kvalitet, således at projektets succeskriterier nås. GD1 har igangsat arbejdet med at udarbejde test- og kvalitetsplaner, og nærværende kvalitetsplanlægning vil blive udbygget yderligere når denne plan foreligger. Nedenfor er projektets overordnede kvalitetsaktiviteter i relation til milepælene beskrevet. Produkt Kvalitetskrav (kriterier) Kvalitetsaktivitet (metode) Ansvarlig Forretningsmæssig De forretningsmæssige krav Review afklaring. til hos interessenterne til GST, KL, Kombit, Projektinitieringsdokument Side 12

13 (Milepæl 1) Løsningsarkitektur (Milepæl 2) Udbudsmateriale (Kontrakt, Tilbudsevaluerings kriterier Kravspecifikation, Bilag mm.) (Milepæl 3) Udbud gennemført inkl. Stand Still periode skal være gennemført og dokumenteret. Løsningsarkitekturen skal være i overensstemmelse med delprogrammets målarkitektur, og godkendes i styregruppen for. Være i overensstemmelse med delprogrammets målarkitektur og løsningsarkitektur. Samt være i overensstemmelse med specifikationskrav til evt. udbudsmateriale. Udbud gennemføres og leverandør vælges. Kommunerne, Digitale Tinglysning og SKAT Review GD1 Godkendelse Styregruppe Review GST, KL, Kombit, Kommunerne, Digitale Tinglysning og SKAT Review GD1 Godkendelse Styregruppe Review i GST Review af konsulenter Godkendelse Styregruppe Godkendelse Styregruppen (Milepæl 4) Udvikling af Ejerfortegnelse samt funktionsprøve Udvikling af Ejerfortegnelse samt funktionsprøve. Godkendelse Styregruppen Leverandør (Milepæl 5) Integration og test af Ejerfortegnelse (Milepæl 6) Migrering af ejeroplysninger fra ESR (Milepæl 7) Etablering af registerdata på Datafordeler (Milepæl 8) Integration og test af Ejerfortegnelse Skal overholde s informationsmodel - Inkl. fuld historik. Udstillingsmodel godkendt forretningsmæssigt i GD1/GD2 og afleveret til GD8 godkendelse Datamodelgrundlag (afleveringsmodel, udstillingsmodel og transformationsregler) leveret til DAF-leverandør via DAF-operatør. Prøvedata leveret til DAF- Godkendelse GD1/GD2 Styregruppen Konsulenter Leverandør Kombit KMD GD1/GD2 GD8 Operatør KMD Leverandør Leverandør KMD Operatør Projektinitieringsdokument Side 13

14 Dataleverancespecifikation (Milepæl 9) leverandør via DAF-operatør. Dataleverancespecifikation indgået med KMD og Datafordeler operatør, GST Operatør DAF Operatør Opdatering og Synkroniseringsmekanismer ift. DAF. (Milepæl 10-11) Test af snitflader til andre GD1 systemer og DAF gennemført. Etablering af udstillingsservices på Datafordeler Skal levere/fungere som aftalt i Dataleveranceaftale. Leverandør GST Operatør DAF Leverandør Operatør DAF GD1 Testforum (Milepæl 12) Generering af hændelsesbeskeder på Datafordeler (Milepæl 13) Idriftsættelse Idriftsættelse Kommunerne (Milepæl 14) Forretningsmæssig implementering af. Kommunerne KL (Milepæl 15) Ekstern test i GD1 gennemført. klar til implementering Test skal gennemføres i forhold til testspecifikationerne i GD1. GD1 Testforum Kommunerne 11 Tolerancer og rapporteringskrav 11.1 Tolerancer i projektet I dette projekt er følgende tolerancer tildelt. Projektinitieringsdokument Side 14

15 Tolerance Projektudgifter Interne ressourcer Tid Kvalitet Afvigelser godkendes af: Råderum for projektleder Skal følge tildelt økonomi. Skal følge tildelte ressourcer. Skal følge GD1 s implementeringsplan. Leverede løsninger skal være i overensstemmelse med delprogrammets målarkitektur, samt projektets godkendte kravspecifikationer og løsningsdesign. Test og kvalitetssikring skal ske i overensstemmelse med den i delprogrammet godkendte test- og kvalitetsstrategi Ændringsanmodninger vedrørende økonomi, ressourcer, tid og kvalitet skal forelægges projektets styregruppe, og kan eskaleres til grunddata programmet. 12 Projektets afgrænsninger og afhængigheder 12.1 Afgrænsning Afgrænsning Beskrivelse af afgrænsning Begrundelse for afgrænsning Distribution af s data sker via Datafordeleren, herunder handelsoplysninger til SKAT. opbevarer ejer/administrator på ejendomme med BFE nummer. forudsætter at CPR og CVR data/hændelser kan modtages fra Datafordeleren Tilpasning af øvrige ejendomssystemer anvender den af grunddataprogrammet anviste sikkerhedsmodel. etableres med ejerdata fra ESR til de ejendomme som er registeret i matriklen med BFE nummer. Projektet leverer data til Datafordeleren men har ikke ansvaret for generel distribution Projektet omfatter ikke tilpasning af offentlige/private IT-løsninger, der benytter ejendoms- og ejerbegreber som vil blive berørt af ændringer i begrebsmodellen. Der planlægges ikke med egen distributionskanal. Fælles ejendomsbegreb benyttes Projektet har fokus på at etablere. Ejere af systemer, der skal tilpasses vil blive løbende orienteret om projektet gennem delprogrammet. Der henvises i den forbindelse til delprogrammets kommunikationsplan og anvenderforum. Sikre en konsistent sikkerhedsimplementering på tværs af grunddata programmet. Hvis der er flere ejerdata i ESR skal den delmængde håndteres. Projektinitieringsdokument Side 15

16 12.2 Projektets afhængigheder er en integreret del af GD1 og de sammenhænge der er i delprogrammet og derudover specielt i forhold til Datafordeleren, de strukturelle afhængigheder i delprogrammet er illustreret i nedenstående figur. Aktiviteter i de enkelte grunddataprojekter forløber med stor parallelitet i relation til først udbud, udvikling og intern test, dernæst en fælles test af sammenhængen i de samarbejdende grunddataregistre efterfulgt at en koordineret idriftsættelse. Der er derfor stor afhængighed projekterne imellem. Figur 1. Strukturelle sammenhænge mellem hovedleverancer i ejendomsdataprogrammet (kilde: implementeringsplan GD1). Afhængighed Grunddataprogrammet / Ejendomsdataprogrammet Kort beskrivelse af Projektejer/ afhængighed systemejer Projektet er et DIGST, implementeringsprojekt i MBBL, GST delaftale1 under og TLR. Grunddataprogrammet og fungerer som sådan under de fælles aftalte rammer omkring tid, ressourcer og Håndtering af afhængighed Aftalt struktur med bl.a. politisk aftale, finanslovsbevilling, governance, programstyringsdokument, implementeringsplan Projektinitieringsdokument Side 16

17 Kommunerne Digital Tinglysning kvalitet. Kommunerne bliver anvenderen af og privilegerede indberettere Digital Tinglysning føder Foged- og Skifteret Levere information til Matriklens udvidelse s skal stille services til rådighed for matriklens udvidelse Import af nuværende data fra ESR er til afhængig af, at data leveres fra KMD/Kombit. Datafordeleren Projektet er afhængigt af at services og hændelser udstilles og modtages via datafordeleren CPR/CVR services og hændelser. CPR/CVR er etableret på Datafordeleren rettidigt og GD1s behov for data og hændelsesbeskeder herfra er understøttet. BBR BBR har behov for hændelser om ejerskifter, samt udstille service til brug for Tværgående test i ejendomsprogrammet Sammenstillede services Projektet er afhængig af gennemførsel af tværgående test i ejendomsprogrammet KL Kommuner TLR GST Kombit? GD7 DIGST CPR CVR, ERST MBBL GD1 Hvem? Afklares i GD1 og målarkitektur. Løbende inddragelse i aktiviteter specielt vedr. scope og implementering. Services fra Digital Tinglysning implementeres. Koordineres Løbende koordinering Aktiviteter aftales Løbende koordinering, test og planlægning med GD7 og GD1. Løbende opfølgning og afklaring. Løbende koordinering og test. Følge den udarbejdede teststrategi på delprogramniveau. 13 Organisering 13.1 Projektorganisation indgår i Ejendomsdataprogrammet, som er et delprogram i Grunddataprogrammet. For yderligere beskrivelse af delprogrammets organisering, henvises til programstyringsdokumentet for delprogrammet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Projektinitieringsdokument Side 17

18 Figur: Grunddataprogrammet og Ejendomsdataprogrammet. er organiseret ved en styregruppe, projektledelse, projektgruppe. MBBL varetager den overordnede programledelse for GD1 og for projektforum og testforum. Begge forum har deltagelse af. GST har ansvaret for den overordnede projektledelse af projektet herunder leverandørstyring af leverandør til. GST desuden varetager styregruppeformandskabet og er projektejer. Styregruppe (GST, KL, Kombit, TLR SKAT) Projektledelse (GST) Projektforum GD1 Projektgruppe (GST) Testforum GD1&2 Figur: Projektorganisering 13.2 Styregruppe Projektinitieringsdokument Side 18

19 Rolle Navn Titel Styregruppeformand Søren Reeberg Nielsen, GST Vicedirektør Projektejer Pia Dahl Højgaard, GST Områdechef Projektleder Jesper Nørgaard Andersen Specialkonsulent Projektdeltager Klaus Hansen, GST Specialkonsulent Projektdeltager Peter Snedker, GST Specialkonsulent Digital Tinglysning Sørup Hansen Retspræsident KL Marie Louise Madsen Kontorchef Tine Garbers KOMBIT Sanne Mi Poulsen Chefkonsulent/Projektleder SKAT Bo Dalsby Konsulent 13.3 Projektledelse Navn Jesper Nørgaard Andersen, GST Relevant erfaring og evt. certificering Erfaringer fra lignende projekter i Danmarks Miljøportal og Datafordeleren Den overordnede projektledelse er forankret i GST og varetager bl.a.: Deltage i møder i Ejendomsdataprogrammets projektforum Deltage i det løbende samarbejde med aftalepartnere og øvrige samarbejdspartnere Inddragelse og høring af Interessenter og andre dataanvendere Kvalitetssikring/godkendelse af projektleverancer, f.eks. kravspecifikation, løsningsdesign samt tværgående tests Monitorering af fremdrift vedr. udvikling og idriftsættelse af Koordination ift. relaterede grunddataprojekter (Matriklen, BBR, datafordeler) Etablering af Ejerfortegnelse Etablering af services til Import af oplysninger fra ESR Test Driftsmodning Kontraktopfølgning ift. leverandør 13.4 Øvrige roller og bemanding Projektgruppe Projektinitieringsdokument Side 19

20 Deltager Klaus Hansen, GST Konsulenter Strand & Donslund Konsulenter Statens IT Miljøministeriets udbudsrådgivning Udbuds jurist Workshop deltagere fra KL og kommunerne Rolle/ansvar Forretningsviden Teknisk domæneviden Løsningsarkitektur Udbudsmateriale Forretningsmæssige afklaringer Løsningsarkitektur Udbudsmateriale (Funktionelle beskrivelser og kravspecifikation) Udbudsmateriale. Rådgivning Funktionalitet i Herudover inddrages relevante fagpersoner, bl.a. jurist og review personel fra GST Systemansvarlig GST vil efter projektets gennemførsel få overdraget systemansvaret. Det betyder, at GST bl.a. har ansvaret for: at til stadighed lever op til kravene om et autoritativt register at udvikles i takt med øvrige grunddataregistre, herunder hensyntagen til dataanvendernes forretningskrav. At vedligeholdes og leverandør lever op til sine vedligeholdelsesforpligtelser ift. kontrakten 14 Interessent- og aktørhåndtering Interessenter er alle enten direkte deltagere i projektet eller repræsenteret af andre i delprogrammet Ejendomsdata. s oplysninger baserer sig på informationer og hændelser, som registreres hos flere forskellige myndigheder, og registreres i forskellige myndigheders systemer. Nedenstående kontekstdiagram viser, hvordan disse myndigheder og myndighedssystemer optræder som aktører i forhold til. Projektinitieringsdokument Side 20

21 Interessent Kommuner/KL Geodatastyrelsen Digital Tinglysning Skifte- og fogedretter Område i projektet der har interesse (fx fase el. leverance mv.) Arkitektur, forretningskrav og test af. Fokus på at bliver en fyldestgørende erstatning for ESR, og at der er effektive arbejdsgange. Projektejer, projektledelse og systemejer. Dataleverandør til Dataleverandør til Interessentens betydning for projektet (inkl. overvejelser om håndtering) Primær anvender af Ejerfortegnelse Kommunal involvering i formulering af forretningsmæssige krav Projektejer Inddragelse i forretningsafklaring, løsningsarkitektur og implementering. indberetning af ejerskifter sker via tinglysningsportalen i det omfang det er implementeret i den pågældende ret. MBBL har det overordnede ansvar for GD1 MBBL Deltagere, ansvar for relaterede projekter og delprogram SKAT Forretningskrav Primær anvender af s data Projektinitieringsdokument Side 21

22 Modtager salgsoplysninger i forbindelse med registrering af ejerskifter Involvering af SKAT til sikring af at bliver en fyldestgørende erstatning for ESR. DIGST Ejer grunddataprogrammet Gevinstrealisering og BC 15 Kommunikation og hovedbudskaber Der skal gennemføres kommunikationsaktiviteter for at udbrede kendskabet til og mulighederne med den ny ejerfortegnelse over for relevante målgrupper, der bliver berørt af tilblivelsen af en ny ejerfortegnelse. Der udarbejdes en kommunikationsplan i samarbejde med primært KL og Kommunerne. 16 Projektets anvendelse af de 5 overordnede principper for de statslige itprojekter Princip Staten skal være ambitiøs i forhold til digitalisering af den offentlige sektor, men skal kun gå forrest i anvendelsen af umodne tekniske løsninger, såfremt der er særlige perspektiver ved at foretage en sådan satsning. Allerede indkøbte eller udviklede løsninger skal genbruges i videst mulige omfang. Kun projekter med klart beskrevne projektudgifter, gevinster og effekter bør gennemføres. Projekter skal afgrænses ved at minimere omfang og kompleksitet med fokus på de forretningsmæssige mål. Projekterne skal gennemføres med fælles metoder og kvalificerede ressourcer, således at der i alle projekter er et passende modenhedsniveau Udmøntning i dette projekt er en nødvendig brik i GD1 programmet som sikre sammenhæng på ejendomsdataområdet, og muliggør en udfasning af ESR. Ikke muligt, da det eksisterende ESR register udfases. Der henvises til business casen og gevinstrealiseringsplanen for delprogrammet: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata. Projektet er afgrænset i samarbejde med ejendomsdataprogrammet og interessenterne. Projektet er endvidere en den del af den samlede programportefølje i GD1 og deraf følgende koordinering. Projektet drives inden for rammerne af grunddataprogrammet og delprogrammet og anvender de samme metoder. Projektinitieringsdokument Side 22

23 17 Bilag Bilag 1: Bilag 1 Risikoprofil Risikoanalyse.xls. Bilag 2: Bilag 2 Arbejdspakker Ver 0 81.docx Projektinitieringsdokument Side 23

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013 Projektinitieringsdokument (PID) for GD1 6. december 2013 [Projektinitieringsdokument] Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Programstyringsdokument MBBL-REF: 2012-3715 Version:

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Stamdata... 2 2 Forretningens

Læs mere

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Projektet i KOMBIT Udfasning af EjendomsStamRegistret (ESR) Anskaffelse af en ny fælleskommunal it-løsning

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan MBBL-REF:

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale

Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale Der er udbudt følgende delaftaler: Delaftale 1: Digital forretningsstrategi Delaftale 2: It-strategi og governance Delaftale 3: It-konsulenter

Læs mere

Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse

Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse Version: 0.71 Status: Udkast Oprettet: 10-10-2015 Fil: Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF:

Læs mere

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Effektivt genbrug af

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer:

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Disclaimer: Som led i testforløbende forud for Ejendomsdataprogrammets (GD1 s) implementering gennemføres en prøveimplementering for at kvalificere

Læs mere

Problem Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici.

Problem Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici. Cover Den 8. december /lonor på test- og implementeringsplanens risici Problem Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici. Baggrund I tillæg til den opdaterede testplan

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 4. september 2014 Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 1. KOMBIT bød velkommen og gennemgik dagens agenda. Agenda blev fremlagt som vist: Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Version:

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

PROJEKTINITIERINGSDOKUMENTATION (PID)

PROJEKTINITIERINGSDOKUMENTATION (PID) AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø (PID) [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Stamdata... 3 3 Projektbeskrivelse...

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 0.2 28. oktober 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. IDENTIFICEREDE

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

BEVILINGSPROCES FOR PROJEKT/PROGRAMMER - NYT PROJEKTSTYRINGSREGIME. Stinne Henriksen, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen 1.

BEVILINGSPROCES FOR PROJEKT/PROGRAMMER - NYT PROJEKTSTYRINGSREGIME. Stinne Henriksen, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen 1. BEVILINGSPROCES FOR PROJEKT/PROGRAMMER - NYT PROJEKTSTYRINGSREGIME Stinne Henriksen, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen 1. december 2011 1 PROGRAM 1. Præsentation af digitaliseringsstyrelsen/ministeriernes

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø. Afvigelsesanmodning. [Skriv projektets navn] [Skriv dato]

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø. Afvigelsesanmodning. [Skriv projektets navn] [Skriv dato] AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Afvigelsesanmodning [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold INTRODUKTION TIL AFVIGELSESANMODNINGER... 2 1 STAMDATA... 3 2 ANMODNING... 3 3 KONSEKVENSER

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME).

Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME). Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME). 1. Baggrund SDSD bestyrelse har drøftet organiseringen af FAME projektet på bestyrelsesmødet den 6. december

Læs mere

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister).

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister). N O TAT Økonomien i det fælles grunddataprogram Grunddataprogrammet handler grundlæggende om at forbedre kvaliteten af grunddata og at effektivisere brug, opbevaring og distribution af grunddata, herunder

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

Statens IT-projektråd. Eventdag for it-projektledere d. 3. oktober 2013

Statens IT-projektråd. Eventdag for it-projektledere d. 3. oktober 2013 Statens IT-projektråd Eventdag for it-projektledere d. 3. oktober 2013 1 Krav til statslige it-projekter Alle it-projekter skal følge den fælles it-projektmodel, itprojekter over 10 mio. skal endvidere

Læs mere

Den fællesstatslige it-projektmodel

Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel består af: En model for faseopdeling af projektforløbet Principper for overgang fra en fase til næste fase Et antal ledelsesprodukter

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Fremtidens ejendomsregistrering begreber. Det fungerer, men

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere

Plan for tilbagekonvertering til OIS. - fra de nye versioner af grunddataregistrene

Plan for tilbagekonvertering til OIS. - fra de nye versioner af grunddataregistrene Plan for tilbagekonvertering til OIS - fra de nye versioner af grunddataregistrene Version 1.0 10. maj 2017 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 BAGGRUND... 2 1.2 TILBAGEKONVERTERINGENS FORMÅL OG AFGRÆSNING...

Læs mere

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring REF: 2015-0103 Version: 1.0 Status: Godkendt Dato: 27.11.2015 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

RSD it-projektmodellen December 2013

RSD it-projektmodellen December 2013 RSD it-projektmodellen December 2013 RSD projektmodel version 1.0 1 18-12-2013 Indhold 1 Indledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Introduktion...3 1.2.1 Generelle overvejelser før etablering af et projekt...3

Læs mere

Fælles projektmodel. Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering

Fælles projektmodel. Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering Version 3.1 opdateret 04/03-2016 Fælles projektmodel Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering Formål: Fælles metodik for projekter der involverer AU IT.

Læs mere

Inspiration fra Danmark: Erfaringer

Inspiration fra Danmark: Erfaringer Den fællesstatslige Business casemodel Inspiration fra Danmark: Erfaringer Maj 2011 med obligatorisk statslig itprojektmodel Storsamling Oslo, d. 29. januar 2013 Specialkonsulent Peter Jynberg Haas 1 Statens

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv

Læs mere

Bilag A - Arbejdspakkebeskrivelser

Bilag A - Arbejdspakkebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

[PROJEKTNAVN] [UNDERTITEL]

[PROJEKTNAVN] [UNDERTITEL] Business Case for [PROJEKTNAVN] [UNDERTITEL] [Evt. projektets motto] Projektejer: Navn Titel Enhed Projektleder: Navn Titel Enhed Indhold 1 STAMDATA... 2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET... 2 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED RISIKOVURDERINGER

ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED RISIKOVURDERINGER ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED ER PROJEKTEJER/-LEDER (FORVALTNING) INDLEDENDE AKTIVITETER Det er forvaltningernes ansvar at sikre, at IT-projektrådet i god tid bliver informeret om nye it-projekter.

Læs mere

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Grunddata hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015 Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Hvor er vi i dag? De første tre strategier sigtede på udog opbygningen af den fælles, digitale

Læs mere

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic.

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic. OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystemet Teknisk dialogmøder med leverandører 1. Indledning I uge 51 2014 afholdt KOMBIT tekniske dialogmøder omkring det kommende udbud af

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPE FOR PROJEKTET

KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPE FOR PROJEKTET AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPE FOR PROJEKTET Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 2 2 Konstitution

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

TEKNOLOGI GIVER BEDRE FYSISKE RAMMER

TEKNOLOGI GIVER BEDRE FYSISKE RAMMER TEKNOLOGI GIVER BEDRE FYSISKE RAMMER Anne Marie Carstens, chefkonsulent og Morten Steffensen, specialkonsulent, Kontor for teknik og miljø Agenda Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi v/ Anne Marie

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere