Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser."

Transkript

1 Påmindelsesprofiler Sidst opdateret /version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Afsnittet nedenfor om Centrale begreber kan bruges som en ordliste og en hurtig indføring i de begreber, der indgår. Generelt er en generel introduktion til emnet, og giver en overordnet forklaring af sammenhængen. Arbejdsgange beskriver, hvordan man konkret skal betjene systemet, og kan bruges som et opslagsværk. Ændringer og tilføjelser R047 Påmindelsesprofiler, R047a Påmindelsestekst og R039 Afsend påmindelser er tilføjet og der er ændret på A021 Medarbejder og A326 Hold. Centrale begreber Centralt begreb Forklaring eller beskrivelse Påmindelse Påmindelsesprofil Tilstededage Registreringsfrist En påmindelse er en eller sms (alt efter personens foretrukne kommunikationsform), som minder personen på, at der ikke er blevet registreret fravær. Den tekst, som sendes i påmindelsen, kan styres fra påmindelsesprofilen. Ligeledes tilknyttes der en administrativ medarbejder og en leder til én profil. Der kan oprettes en eller flere påmindelsesprofiler. Som udgangspunkt kan man nøjes med én påmindelsesprofil. Tilstededage er de dage kursister/elever skal møde for at deltage i et kursus/amu-hold. Hvis eleven ikke møder op skal der registreres fravær for denne tilstededag. Det tidspunkt, hvor registreringen af fravær skal være foretaget. Afsendelse af påmindelsen udsendes med en vis forsinkelse, der beregnes ud 1

2 fra registreringsfristen.. Fristen angives på holdet og er som standard holdes sluttidspunkt. Bemærk, at hvis der er angivet en værdi i feltet registreringsfrist på holdet, så indgår denne i beregningen af afsendelsestidspunkt for påmindelsen, og IKKE holdets sluttidspunkt. Slettes værdien igen (og ændringen gemmes), vil det igen være holdets sluttidspunkt, der benyttes. Fraværsregistrering Fravær For AMU-hold skal der føres protokol, dvs. både fravær og ikke fravær skal registreres (pr. tilstededag). Der udsendes påmindelser for hold, hvor der mangler registrering af fravær/ ikke fravær på holdets tilstededage. Der skal registreres fravær for alle dage hvor eleven forventes at være til stede. Er eleven tilstede registreres fravær = 0. Generelt Dette afsnit indeholder et kort overblik over sammenhængen mellem vinduerne / data / tabeller / jobs / moduler. Afsnittet Arbejdsgang gennemgår modulerne i detaljer. Vinduet A021 Medarbejdere benyttes til angivelse af kommunikationsform. Denne benyttes af Batchjobbet R039 Afsend påmindelser til at sende påmindelsen via den ønskede kommunikationsform, hvor der kan vælges mellem og SMS. På vinduet A326 Hold angives hvilken påmindelsesprofil, der skal tilknyttes holdet. Her kan også angives en registreringsfrist. Denne benyttes af R039 Afsend påmindelser i beregningen af for hvilke hold, der skal afsendes påmindelser. På vinduet R048 Påmindelsesprofiler kan der oprettes og redigeres i påmindelsesprofiler. Vinduet R048a Påmindelsestekst er et detailvindue hvor de tekster, der sendes i påmindelserne, kan redigeres. Arbejdsgange Lærens foretrukne kommunikationsform Opsætning af påmindelsesprofil Timer Profiltyper Redigering af tekst i påmindelse Tilknytning af påmindelsesprofil Udsendelse af påmindelser Webservice teknik 2

3 Lærens foretrukne kommunikationsform Når en lærer oprettes, skal foretrukne kommunikationsform angives på fanebladet Øvrige Stamoplysninger. Nye lærere oprettes default med og typen AM Arbejds- . Figur 1 - A021 Medarbejdere Der kan vælges mellem følgende mulige informationskanaler: o AM Arbejds- o PM Privat Sms o MT Mobiltelefon o MA Arbejdsmobiltelefon Opsætning af påmindelsesprofil Påmindelsesprofiler oprettes og tilpasse på vinduet R048 Påmindelsesprofiler. Her angiver man en kode/navn, på profilen og en tilhørende betegnelse. Der angives også en Påmindelsesprofiltype, som i skrivende stund kun kan være AMU-Fravær (se mere i afsnittet Profiltyper nedenfor). Derefter angives, antal timer efter fristens udløb, hvor påmindelsen skal sendes (se mere i afsnittet Timer nedenfor). Figur 2 - R048 Påmindelsesprofiler 3

4 Timer Der er fire felter til angivelse af forsinkelsen (i timer) for hvornår udsendelser skal ske. Det første felt angiver, hvor mange timer efter overskridelse af fristen for registrering af fravær, at påmindelse skal sendes ud. Feltet kan også benyttes på følgende måde: Hvis der angives 0 i timer for påmindelser på påmindelsesprofiler, så udsendes påmindelsen uden forsinkelse, og der sendes ikke en rykker.. Ligeledes kan feltet efterlades tomt: Er timefeltet på påmindelsesprofilen blankt, er denne udsendelsestype ikke i brug.. Det andet felt angiver, hvor mange timer efter overskridelsen af fristen der skal gå, før der udsendes en rykker. I de to sidste felter kan angives efter hvor mange timer, der skal sendes besked til hhv. administrationen og lederen. Profiltyper Det er, som nævnt tidligere, i øjeblikket kun muligt at vælge typen AMU-fravær. Profiltyper er indført for at det på et senere tidspunkt skal være muligt at benytte påmindelser til andet end fravær (f.eks. møder). Redigering af tekst i påmindelse Teksten i påmindelsen kan ændres på vinduet R048a Påmindelsestekst, som kommer frem ved at benytte knappen på Vis/Rediger tekst på vinduet R048 Påmindelsesprofiler. Teksten består af en fast tekst og noget supplerende tekst. Nedenstående viser standardteksten for påmindelsesbrev til lærertilknytninger. Standardteksten er forskellig alt efter om det er påmindelsesbrev, rykkerskrivelse, besked til administrationen eller besked til lederen. Figur 3 - R048a Påmindelsestekst Standardteksterne kan dog ændres i de tilhørende trimmeoplysninger (FRAVÆR_PÅMINDELSE, FRAVÆR_RYKKERBREV, FRAVÆR_LEDERINFO og FRAVÆR_ADMINFO). Det bør dog ik- 4

5 ke være nødvendigt at redigere standard teksterne, idet brugerne kan tilpasse teksterne til hver påmindelsesprofil. Tilknytning af påmindelsesprofil Påmindelsesprofiler tilknyttes et hold, dette gøres på vinduet A326 Hold i grupperingen Påmindelsesprofil. Figur 4 - A326 Hold I feltet Profil angives hvilken påmindelsesprofil man ønsker at knytte til holdet. Samtidig angives registreringsfristen. Forsinkelsen af afsendelsen af påmindelsen beregnes her ud fra. Fristen angives på holdet og er som standard holdes sluttidspunkt. Man kan angive en påmindelsesprofil og registreringsfrist på alle typer af hold, men der vil KUN blive afsendt påmindelser for hold af typen AMU. Udsendelse af påmindelser Påmindelser sendes ud når jobbet R039 Afsend påmindelser køres. Jobbet benytter en SMS- og E- mail funktionalitet hos EfterUddannelse.dk (se mere i afsnittet webservice teknik herunder). Kort beskrevet så finder R039 Afsend påmindelser, alle AMU-hold med tilknyttede påmindelsesprofiler og ser om nogle fraværsregistreringer er løbet uden for tidsfristen og sender sms/ til medarbejdere tilknyttet holdet/profilen. Jobbet medtager kun hold, som har tilstededage hvor datoen er mindre end/lig dags dato. Dog ikke længere tilbage i tiden end dags dato minus 30 dage. Det betyder, at der kun udsendes påmindelser for hold/kurser, som har været afholdt inden for de sidste 30 (kalender) dage. Ligeledes skal der naturligvis mangle fraværsregistrering. Hvis der findes et hold, hvor der på en eller flere tilstededage, mangler at blive registreret fravær, vil det blive undersøgt om der allerede er sendt en påmindelse. I så fald vil det være en Rykker, der skal sendes ud i stedet. Helt konkret tjekkes der for, om tidsfristen for AMU-holdets påmindelsesprofil er overskredet. Dette beregnes fra, enten holdets registreringsfrist, eller alternativt sluttidspunkt som angivet på holdvinduet B326 Hold. Hvis registreringsfristen er overskredet, tjekkes der for allerede udsendte påmindelser for aktiviteten + datoen. 5

6 Som nævnt tidligere, udsendes der 4 typer af påmindelser i følgende rækkefølge: 1. Påmindelse, sendes til en eller flere underviserer på holdet. 2. Rykker, sendes til en eller flere underviserer på holdet. 3. Adm, sendes til den administrative medarbejder, som er angivet på påmindelsesprofilen. 4. Leder, sendes til den leder, som er angivet på påmindelsesprofilen. Påmindelse og Rykker sendes til den eller de medarbejdere, som på tilstededagen er tilknyttet holdet på en eller flere af følgende måder: 1) Skolefag på hold (medarbejderens ansættelsesforhold er tilknyttet skolefaget) 2) Skemabegivenheder (via ansættelsesforhold_i_skema og aktiviteter_i_skema) 3) Fagfordelinger (via ansættelsesforhold, kan være tilknyttet både hold og fag) Der sendes kun én besked til én medarbejder, også selvom personen forekommer i flere af ovennævnte steder. Listen af medarbejdere beregnes hver gang batchjobbet kører. Det betyder, at ændringer på skolefag på hold, skemabegivenheder eller fagfordelinger resulterer i ændringer i listen af medarbejdere / beskedmodtagere. Det har den konsekvens, at hvis der tilføjes en ny medarbejder, vil vedkommende modtage de påmindelser/rykker osv., som burde være sendt jf. tidsfristen på påmindelsesprofilen, næste gang jobbet kører. Batchjobbet B039 Afsend påmindelser er sat op til automatisk at køre hver 15 min mellem kl og kl På den måde burde eventuelle SMS er ikke komme frem på et generende tidspunkt. Webservice teknik Påmindelserne sendes til medarbejderen via dennes Foretrukne info-kanal for kontakt, som er sat på medarbejderen (se afsnittet Lærens foretrukne kommunikationsform). Batchjobbet R039 afsend påmindelser benytter sig af en webservice hos efteruddanelse.dk til afsendelse af SMS og . Meddelelsesformatet for sms og er ikke det helt samme og webservicen udbyder derfor to forskellige kald afhængigt af om man vil sende sms ere (SendSMS) eller s (SendMail). R039 Afsend påmindelse splitter derfor meddelelserne op og klargør to kald til webservicen. Kaldet til SendSMS foregår ved at webservicen kaldes med følgende parametre: Kaldet til SendMail foregår ved at webservicen kaldes med følgende parametre: 6

7 Når webservicen svarer tilbage, opdateres log en (TILSTEDEDAGE_PAAMINDELSER_LOG) med status Sendt eller Fejlet. Status Fejlet betyder at den afsendte XML-forespørgsel er fejl, dvs. at XSD en ikke er overholdt. Status Sendt betyder, at webservicen har modtaget forespørgelsen. Bemærk, at svaret kun indeholder resultatet af valideringen af xml beskeden og ikke et svar på om beskeden er sendt. Den faktiske afsendelse af SMS eller kan ikke verificeres. Det betyder, at en fejl i gateway en, mobilnettet eller mailserveren ikke vil blive kommunikeret tilbage til EASY-A. I log en, som R039 Afsend påmindelser generere, kan følgende læses: 1. Faste informationer, såsom afgrænsninger for batchjobbet. 2. Loglinjer som beskriver følgende: a. Jobbet fandt [X] antal tilstededage, hvor der ikke er ført fravær. X er her det beregnede antal tilstededage. b. Der udsendes en påmindelse til underviser [FORNAVN] [EFTERNAVN] for manglende fravær på AMU-holdet [AKTIVITETER.AKTIVITET]. Fornavn og efternavn på den underviser som beskeden skal sendes til. c. Der udsendes en rykker til underviser [FORNAVN] [EFTERNAVN] for manglende fravær på AMU-holdet [AKTIVITETER.AKTIVITET]. Fornavn og efternavn på den underviser som beskeden skal sendes til. d. Der udsendes en besked til lederen ([INITIALER]) for manglende fravær på holdet [AKTIVITETER.AKTIVITET]. e. Der udsendes en besked til administrationen ([INITIALER]) for manglende fravær på holdet [AKTIVITETER.AKTIVITET]. f. Der er afsendt SMS/ for holdet [AKTIVITETER.AKTIVITET]. 7

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden).

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden). Oprettelse af AMU-hold 10-06-2013/version 2/ Karina Brokær, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af AMU-hold... 1 Trin 1: Opret hold på A326 Hold... 2 Trin 2: Udfyld A335 Skolefag

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Hvad kan jeg i WebUntis?

Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? 1 1. Login 1.1 Login og rettigheder på WebUntis 4 2 2. Skemaer 2.1 Skemaer i WebUntis 7 3 3. Undervisning 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Undervisning i WebUntis

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider version 1, d. 21.04.2010 Indhold Generer breve fra skolens sider på EfterUddannelse.dk... 1 Eksempler på skabeloner... 2 Skolens dokument- og skabelonarkiv...

Læs mere

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.0 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-11-2014 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5 Min

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om kontanthjælp, og som har en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk På www.tolkebooking.dk kan du booke tolk på nettet. Er du allerede kunde hos CFD Vi lukker langsomt op, så I starten er det kun kunder der har modtaget et brugernavn

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister Brugerguide Virksomheder Enkeltkursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom godt i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 13 Kolofon 3. Kursistens side 23 4. Virksomhedens side 26 Brugerguide

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Guide til Medarbejderplan

Guide til Medarbejderplan Guide til Medarbejderplan Indhold 1. Login og navigation i Medarbejderplan... 2 2. Guide til medarbejdere om forberedelse til og opsamling på MUS-samtalen... 2 3. Guide til MUS-ansvarlige om indkaldelse

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

EPOS HR HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.5

EPOS HR HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.5 EPOS HR HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.5 VERSION 3.5 SP0 MAJ 2012 Indholdsfortegnelse 1 Leders overblik... 2 1.1 To-trins dialogproces... 2 1.2 Et-trins dialogproces... 3 2 Analysemodulet... 4 2.1 Søgning på

Læs mere

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk?

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Elevnavn: Kontaktlærer: Dette skema skal hjælpe dig med at få overblik over, om du kan alt det i elevplan, som er nødvendigt for, at elevplan kan være et godt

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere