Byrådsindstilling. Busprioritering på Randersvej. Til Århus Byråd via Magistraten 5. Afdeling. Århus Kommune Magistratens 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådsindstilling. Busprioritering på Randersvej. Til Århus Byråd via Magistraten 5. Afdeling. Århus Kommune Magistratens 5."

Transkript

1 Byrådsindstilling Til Århus Byråd via Magistraten 5. Afdeling Den 12. oktober 2005 Århus Kommune Magistratens 5. Afdeling Busprioritering på Randersvej Resume Byrådet har principbesluttet at søge gennemført en løsning med en letbane gennem nordbyen, som skal etableres på en strækning fra Nørreport ad Nørrebrogade-Randersvej til Nehrus Alle og videre forbi Skejby Sygehus til Lisbjerg. Der er tale om en langsigtet løsning, som tidligst kan påregnes gennemført i løbet af 10 år. Letbaneløsningen kan allerede nu forberedes på en måde, så den kollektive trafik har gavn af investeringerne fra første færd. Ved at tilvejebringe det nødvendige areal, kan der anlægges busbaner ad Nørrebrogade-Randersvej. Et letbanetracé vil herefter senere kunne anlægges ved en ombygning og ændret indretning af vejarealet. Rådhuset Postboks Århus C Sagsnummer: ÅS/2004/00910 Sagsbehandler: Peter C. Jacobsen Telefon Direkte telefon Telefax E-post: På Nørrebrogade-Randersvej er der allerede i dag trængselsproblemer især i myldretiden. Det må forudses, at disse problemer vil vokse betydeligt over de kommende år, når den nye Søften-Skødstrup motorvej åbnes, og i forbindelse med den kommende store udbygning af Lisbjerg-området. Etablering af busbaner og dermed en adskillelse af den individuelle og den kollektive trafik vil forbedre forholdene for såvel den kollektive som den individuelle trafik. Der er udarbejdet et skitseprojekt for gennemgående busbaner i begge retninger på hele strækningen fra Nørreport til Nehrus Allé samt prioritering af busser i kryds. Der vil på hele strækningen være behov for at foretage udvidelser af vejarealet. På strækningen mellem Skovvangsvej og Malmøgade vil det endvidere være nødvendigt at nedrive et antal ejendomme for at skaffe den nødvendige plads. Busprioritering på Randersvej

2 Der er skitseret alternativer for traditionelle sidelagte busbaner hhv. midterlagte busbaner, hvor de sidelagte busbaner anbefales. Der er endvidere skitseret to alternativer for vejudvidelsen omkring krydset ved Stockholmsgade, hvor det anbefales at udvide mod øst. Anbefalingerne tager udgangspunkt i at sikre den trafikalt bedste løsning. Som en del af det netop indgåede budgetforlig er det aftalt, at letbanevisionen skal søges gennemført med en betydelig kommunal medfinansiering af letbaneprojektets 1. etape - incl. etablering af busbaner på Randersvej. Finansieringen kan skabes ved, dels at aftrapningen af dækningsafgiften sættes i bero, og dels at forventede rationaliseringsgevinster hos Århus Sporveje anvendes til at virkeliggøre visionen. Med disse to finansieringskilder samt med de eksisterende midler på reserven til busprioritering kan busprioriteringsprojektet på Nørrebrogade-Randersvej gennemføres. I det videre arbejde med busprioriteringsprojektet foreslås snarest igangsat en høring efter Århusmodellen for borgerinddragelse. Endvidere foreslås, at der udarbejdes et detailprojekt, som kan forelægges byrådet i 1. halvår 2006, og at der derfor meddeles anlægsbevilling til detailprojekteringen. Tidligere beslutninger Den 18. december 2000 behandlede byrådet en indstilling om indførelse af sporvogne i Århus. Det blev besluttet, at sporvogne indgår som en mulighed på langt sigt, og at man på kort og mellemlangt sigt arbejder på at gennemføre busprioritering på indfaldsvejene til Århus. Den 5. december 2001 vedtog byrådet indstillingen Sporvogne og busprioritering - forslag til det videre forløb. Det blev blandt andet besluttet at fortsætte med konkrete forslag til busprioritering på de store indfaldsveje, som forløber for et egentligt sporvognsprojekt. Den 18. december 2002 vedtog byrådet indstillingen Busprioritering i Århus. Indstillingen omhandlede et strategioplæg for kommende projekter til forbedring af bussernes fremkommelighed på indfaldsvejene. Busprioritering på Randersvej Side 2 af 18

3 Den 9. oktober 2003 vedtog byrådet budgettet for 2004, hvor der blev afsat 60 mio. kr. til busprioritering, fordelt med 10 mio. kr. i hvert af årene Den 14. april 2004 vedtog byrådet at Århus Sporveje skal opdeles i en bestiller- og en udførerorganisation, samt at der skal indføres kontraktstyring mellem de to enheder. Hensigten med omorganiseringen er, at der skal frigøres midler til at gennemføre en udvikling af den kollektive trafik til gavn for borgerne i Århus. Den 10. august 2005 principgodkendte byrådet en skitseret letbaneløsning ad bl.a. Nørrebrogade-Randersvej som en første etape af et samlet skinnebåret net i Århus. Den 6. oktober 2005 vedtog byrådet budgettet for 2006 med en beslutning om, at der efter forhandlinger med de faglige organisationer skal gennemføres en række rationaliseringstiltag hos Århus Sporveje, og at aftrapningen af dækningsafgiften sættes i bero med henblik på at skaffe finansiering til letbanevisionens første etape. Beskrivelse af indstilling Internationale anbefalinger. UITP er en international sammenslutning for offentlig transport. Sammenslutningen består af 2700 organisationer i 80 lande over hele verden, og repræsenterer bredt den kollektive trafiksektor. UITP afholdt i juni i år en konference i Rom, og udsendte i den anledning på basis af erfaringer med best practice fra hele verden et Rom Manifest en anbefaling til alle politiske beslutningstagere, om både at forholde sig mere aktivt til og at prioritere planlægning og udvikling af kollektiv trafik. I Rom Manifestet anbefales en række tiltag, som kan bruges som redskaber til at sikre en bæredygtig udvikling af byerne og af den kollektiv trafik. Følgende redskaber nævnes: Pladsen i byerne skal fordeles i forhold til antal rejsende, ikke i forhold til antal køretøjer. Der skal således sættes fokus på den forholdsmæssige fordeling af det samlede vejareal til hhv. den individuelle og den kollektive trafik. Byplanlægning skal koordineres med planlægning af kollektiv trafik. Der skal være en god sammenhæng og integration af byplanlægning og planlægning af kollektiv trafik. Busprioritering på Randersvej Side 3 af 18

4 Der skal sørges for at det basale er i orden. Det skal vægtes, at flertallet af rejsende har en god og tilfredsstillende kollektiv trafik. Priserne for forskellige transportvalg skal afspejle de reelle omkostninger. Trafikanter kan f.eks. gennem trængselsafgifter betale den faktiske miljømæssige og økonomiske omkostning, som deres valg af transportform bevirker. Investeringerne i kollektiv trafik skal styrkes. Hvis trængselsproblemerne i de store byer skal imødegås, er der behov for store og stadige investeringer i særlige løsninger for den kollektive trafik. UITP s internationale anbefalinger i Rom Manifestet understreger, at Århus Kommunes beslutninger over de senere år omkring sporvogne, letbaner og busprioritering er den rette vej mod gode løsninger af transportopgaverne i byen og mod at styrke den kollektive trafiks konkurrenceevne i forhold til den individuelle trafik. Letbanevision. Byrådet har tidligere besluttet dels at indføre sporvogne i Århus og dels at etablere busprioritering på de store indfaldsveje som forløber for sporvognsløsningen. Senest har både Byrådet og Amtsrådet principbesluttet som en første etape af det samlede skinnebårne net i Århus at søge gennemført en letbaneløsning, som udnytter Grenåbanens og Odderbanens spor suppleret med et nyt 12 km langt letbanetracé mellem City og Lisbjerg. Det er tanken at letbanen bl.a. skal betjene det nye store byudviklingsområde ved Lisbjerg, og dermed kan tilføre dette område en særlig kvalitet. Letbanetracéet skal etableres på en strækning fra Grenåbanens spor ved Sibirien/Nørreport og føres ad Nørrebrogade og Randersvej indtil Nehrus Alle og herfra videre via Skejby Sygehus til Lisbjerg Bakke, hvorfra tracéet kobles til Grenaabanens spor vest for Lystrup. Det er endvidere en del af visionen, at en gren af letbanesystemet vil kunne udgøre en væsentlig del af trafikbetjeningen af De Bynære Havnearealer og Nordhavnen via en forbindelse fra Kystvejen/Nørreport. En letbane skal således være et vigtigt led i den samlede trafikbetjening og være med til at ændre trafikmønsteret, så den kollektive andel øges, og så især Midtbyen kan aflastes for individuel biltrafik. Busprioritering på Randersvej Side 4 af 18

5 Der er med letbaneløsningen tale om en langsigtet løsning, som tidligst kan påregnes gennemført i løbet af 10 år. Letbaneløsningen kan dog allerede nu forberedes på en måde, så den kollektive trafik har gavn af investeringerne fra første færd. Arealbehovet for et dobbeltsporet letbanetracé er nemlig det samme som for dobbelte busbaner. Ved at tilvejebringe det nødvendige areal, kan der i første omgang anlægges busbaner ad Randersvej. Et letbanetracé vil senere kunne anlægges ved en ombygning og ændret indretning af vejarealet. Anlæg af busbaner kan således bane vejen for det senere letbaneprojekt. Behov for busprioritering. Strækningen Randersvej-Nørrebrogade-Nørreport er i dag en vigtig hovedindfaldsvej til Århus og Århus Havn. Vejen er etableret med to spor i hver retning, men er alligevel præget af trængselsproblemer - især i myldretiden - og af en meget stor andel tung trafik. Strækningen er også et vigtigt led i den fremtidige trafikstruktur for Århus, og vil derfor også fremover skulle afvikle store mængder biltrafik. Der vil således fortsat være behov for to spor i hver retning til afvikling af den individuelle trafik. Det må forventes, at trafikken fortsat vil stige i de kommende år, men at trafikmønsteret samtidig vil ændre sig. Den kommende motorvej mellem Søften og Skødstrup vil medføre mere trafik på de yderste dele af Randersvej, først og fremmest frem til Ringvejen. Den kommende udbygning af Lisbjerg samt udvidelsen af Skejby Sygehus og det tilstødende erhvervsområde vil også betyde mere trafik på strækningen. Endelig vil udbygningen af De Bynære Havnearealer betyde mere trafik, som formentlig først og fremmest vil påvirke Nørreport og Nørrebrogade. Med havneomdannelsen vil en stor del af den tunge trafik på strækningen til gengæld forsvinde, da denne vil blive overflyttet til en ny havnetunnel under Marselis Boulevard. For at imødekomme den forventede stigning i biltrafikken på Nørrebrogade-Randersvej er der behov for at forbedre trafikforholdene. Dette gælder også i en periode frem til en letbane kan påregnes etableret. Det bør tilstræbes, at der er gennemført forbedringer, når den nye motorvej tages i brug. Det vil endvidere være hensigtsmæssigt, hvis der allerede i forbindelse med ibrugtagningen af de nye byområder i Lisbjerg vil kunne tilbydes en Busprioritering på Randersvej Side 5 af 18

6 hurtig, stabil og konkurrencedygtig kollektiv trafik mellem området og City. Ved at etablere et selvstændigt tracé for den kollektive trafik og dermed separere den fra den individuelle trafik vil forholdene blive forbedret for begge trafikarter. Det foreslås derfor, at der snarest muligt gennemføres et busprioriteringsprojekt på Nørrebrogade- Randersvej på strækningen mellem Nørreport og Nehrus Allé. Gevinster ved busprioritering Busprioritering på Nørrebrogade-Randersvej - i form af busbaner og fordele i kryds - vil umiddelbart medføre en række gevinster for den kollektive trafik. Den øgede fremkommelighed vil betyde kortere rejsetid og større regularitet, og kan give mulighed for at øge frekvensen uden at det koster ekstra ressourcer. Alle erfaringer viser, at netop parametrene høj frekvens, kort rejsetid og regularitet er vigtige i forhold til at få potentielle kunder til at benytte den kollektive trafik. Projektet skal endvidere ses i sammenhæng med Helhedsplan for De Bynære Havnearealer og Trafikplan for Århus Midtby. I forbindelse med omdannelsen af De Bynære Havnearealer forventes der i første omgang anlagt busbaner på strækningen Dynkarken-Havnegade- Skolebakken-Kystvejen frem til Nørreport. Desuden forventes etableret busbaner på den nederste del af Sønder Allé og Fredensgade. Dermed opnås en ubrudt busprioritering fra Århus H / Park Allé og til Århus Nord. På den samlede strækning vil det dermed være muligt at give en højklasset kollektiv trafikbetjening af en række store passagermål som Århus Kommunehospital, Århus Universitet, erhvervs- og uddannelsesområdet omkring Oluf Palmes Allé, Skejby Sygehus, samt det kommende erhvervsområde ved Brendstrupgårdsvej. For den individuelle trafik vil fordelen ved anlæggelse af busbaner være, at busserne forsvinder fra de øvrige vejbaner, så kapaciteten her bliver større. Langsigtede gevinster ved etablering af letbane Etablering af en letbane fra Nørreport til Lisbjerg og videre til Lystrup vil give en række yderligere gevinster. En sådan letbane vil give nye muligheder for at tilføre flere kunder til de to eksisterende nærbaner, Grenåbanen og Odderbanen, når disse indgår i den direkte betjening Busprioritering på Randersvej Side 6 af 18

7 af de mange store rejsemål, som beskrevet. Begge baner har ledig kapacitet, som således vil kunne udnyttes. En letbane vil endvidere give mulighed for en højklasset, kollektiv trafikbetjening af den planlagte bydel ved Lisbjerg. Her vil den kollektive trafik blive et reelt alternativ til privatbilen i overensstemmelse med kommuneplanens målsætninger, og kan således tilføre området en særlig kvalitet. Visionen omfatter også en betjening af en kommende bydel på Nordhavnen med letbane med tilslutning fra krydset Nørreport/Kystvejen. Derfor vil der i det videre arbejde med et detailprojekt skulle indarbejdes en løsning for, hvordan en sådan tilslutning kan etableres. Busprioritering set i forhold til letbaneprojektet. Ved en beslutning om at igangsætte busprioriteringsprojektet nu, vil dette anlægsarbejde kunne være afsluttet med udgangen af Den 1. etape af letbaneprojektet - herunder etablering af strækningen ad Nørrebrogade- Randersvej - vurderes tidligst at kunne gennemføres i løbet af ti år, idet der forinden skal afsættes tid til bl.a. VVM, evt. kommuneplanrevision, samt øvrig planlægning bl.a. vedr. indsættelse af nyt togmateriel, etc. Letbanen forventes derfor tidligst at kunne tages i brug i Selve arbejdet med at anlægge letbanen på strækningen vil - under den forudsætning at busprioriteringsprojektet er gennemført forinden - tage et par år. Man kan således få fuld gavn af busbanerne i en periode fra busprioriteringsprojektets afslutning i 2008 og indtil arbejdet med letbanen bliver igangsat. Alt efter hvornår letbaneprojektet igangsættes, vil busbanerne være i funktion i mindst fem år. Investeringen i den 1. etape af letbaneløsningen er skønnet til ca. 1 mia. kr. Dette beløb er incl. det forudgående projekt med etablering af busbaner. Ud af de samlede omkostninger på 1 mia. kr. er ekstra omkostninger ved at etablere busbaner først, inden der sidenhen etableres en letbaneløsning, anslået til ca. 20 mio. kr. Busprioriteringsprojektet vil give nogle øjeblikkelige fordele for busserne herunder økonomiske fordele, dels fordi strækningen vil tage kortere tid at gennemkøre, så driftsudgifterne ved buskørsel i nuværende omfang bliver mindre, og dels fordi en konkurrencedygtig Busprioritering på Randersvej Side 7 af 18

8 kollektiv trafik vil have mulighed for at tiltrække nye kunder, med stigende indtægter til følge. Det anbefales derfor at gennemføre busprioriteringsprojektet, fordi det i alt væsentligt forbereder det kommende letbaneprojekt, fordi de ekstra omkostninger ved først at gennemføre busprioriteringsprojektet er beskedne i forhold til den samlede udgift, og endelig fordi der er andre både betjeningsmæssige og økonomiske fordele ved at gennemføre busprioriteringsprojektet nu. Midterlagte kontra sidelagte busbaner. Det aktuelle busprioriteringsprojekt på Nørrebrogade-Randersvej tænkes at bestå af ubrudte, gennemgående busbaner i begge retninger på hele strækningen mellem Nørreport og Nehrus Allé, kombineret med prioritering af busser i kryds. Busbaner kan enten placeres sidelagte som på f.eks. Grenåvej, eller busbaner kan - lidt utraditionelt - placeres midterlagte i lighed med et kommende letbanetracé. Der er udarbejdet to alternative skitseforslag med anlæg af hhv. sidelagte og midterlagte busbaner, for at sammenligne fordele og ulemper ved de to løsningsmuligheder. I forhold til arealbehov er der ikke den store forskel på, om busbanerne placeres sidelagte eller midterlagte. Det er dog nemmere at indplacere stoppesteder ved sidelagte busbaner end hvis banerne er midterlagte. Især ved Stjernepladsen er stoppesteder vanskelige at indpasse ved midterlagte busbaner. I forhold til trafiksikkerhed vil der med midterlagte busbaner være en særlig udfordring i, at der ved stoppestedsperroner sikres en tilstrækkelig afskærmning mod den øvrige trafik, og at stoppestederne indrettes, så passagerer naturligt krydser vejen ved forgængerfelterne. I forhold til trafikafvikling er de sidelagte busbaner uproblematiske. Derimod giver de midterlagte busbaner trafikale problemer i forbindelse med udkørselsmuligheder for busser, der skal svinge væk fra tracéen. Der vil her skulle etableres forsignaler inden lyskryds, for at kunne sluse busserne ud. Forsignalerne vil forsinke busserne lidt, og det vil reducere den fordel busbanerne ellers giver. Beregninger har endvidere vist, at sidelagte baner er de billigste både i forhold til anlæg i første omgang, og senere i forbindelse med at busbanerne konverteres til et letbanetracé. Busprioritering på Randersvej Side 8 af 18

9 På den baggrund anbefales det at etablere traditionelle sidelagte busbaner. Nødvendige vejudvidelser. Arealbehovet for anlæg af hhv. midterlagt letbane, midterlagte busbaner og sidelagte busbaner er stort set det samme. Placering af stoppesteder med tilhørende perroner giver dog enkelte steder mindre forskelle på arealbehovet for de tre løsninger. Der er behov for at udvide det eksisterende vejareal på stort set hele strækningen fra Nørreport til Nehrus Allé, idet der opretholdes to kørespor i hver retning til den øvrige trafik. I de skitserede løsninger foretages de nødvendige udvidelser af vejarealet så vidt muligt kun i den ene vejside på en given strækning. På den måde skal fortov, cykelsti mv. kun ændres i én vejside, og det billiggør projektet. På hovedparten af den samlede strækning kan vejudvidelsen gennemføres ved at inddrage grønne arealer eller sekundære arealer. Det vil herunder være muligt at gennemføre udvidelsen langs Universitetet uden at skulle fælde eksisterende træer i Universitetsparken. Behov for nedrivning af huse. Uanset hvilken løsning, der er tale om - side/midterlagt hhv. busbane/letbane - vil der blive behov for nedrivning af eksisterende bygninger. På Randersvej på strækningen mellem Stjernepladsen og Malmøgade har det eksisterende vejprofil en beskeden bredde. Der er her i dag to vognbaner, cykelsti og fortov i hver retning, en smal midterrabat, samt svingbaner i forbindelse med kryds. Det eksisterende profil levner ikke plads til etablering af yderligere to vognbaner til busser/letbaner. På den sydligste del af denne strækning mellem Stjernepladsen og Skovvangsvej kan den nødvendige vejudvidelse kun etableres hensigtsmæssigt ved at nedrive ejendommene Randersvej i den østlige vejside. Det drejer sig om en række mindre ældre huse med facade helt ud til fortovets bagkant. Der drives erhverv fra et par af ejendommene. Busprioritering på Randersvej Side 9 af 18

10 På den nordligste strækning mellem Skovvangsvej/Norges Allé og Malmøgade hhv. nord og syd for krydset ved Stockholmsgade er der udarbejdet to alternative muligheder for at etablere den nødvendige vejudvidelse i enten den vestlige eller i den østlige vejside af Randersvej. Alternativ 1 - udvidelse mod vest. Omkring Stockholmsgade udvides Randersvej mod vest, og det udløser behov for at nedrive nogle ejendomme umiddelbart nord for Stockholmsgade. På dette sted er der forskel på arealbehovet i de forskellige bus- og letbaneløsninger. Alt efter hvilken løsning der gennemføres, vil de tre til fem nærmeste ejendomme nord for Stockholmsgade (Stockholmsgade 2A-C samt Randersvej ) skulle nedrives. Alle de nævnte ejendomme er fritliggende familieboliger med have. Herudover vil der ved udvidelse mod vest være behov for at etablere en ny vejadgang til de resterende ejendomme langs Randersvej på strækningen Stockholmsgade-Malmøgade. Den nye vejadgang skal - ved ekspropriation af baghaver - etableres som erstatning for den nuværende lokalvej langs med Randersvej, hvorfra der i dag er adgang til de enkelte ejendomme. Dette vurderes at være et stort indgreb i de berørte boligers haver. En udvidelse mod vest vil tage størst mulig hensyn til bevarelse af eksisterende bebyggelser. Dette hensyn medfører imidlertid, at den sydkørende trafik skal foretage nogle meget uhensigtsmæssige og store sving for at komme gennem krydset ved Stockholmsgade. Endelig vil der være den ulempe ved en udvidelse mod vest, at trafikken på Randersvej vil komme endog meget tæt på Norgesparken, som ligger umiddelbart syd for Stockholmsgade og de nærmeste resterende huse nord for krydset Alternativ 2 - udvidelse mod øst. Omkring Stockholmsgade udvides Randersvej i stedet mod øst. Det betyder at eksisterende forhold i vestsiden vil kunne opretholdes. I stedet vil der i østsiden være behov for at nedrive ejendommene Randersvej Det drejer sig om en række mindre ældre huse med facade helt ud til fortovets bagkant. Endvidere vil blodbøgen, som står umidelbart nord for krydset i den østlige vejside, ikke kunne reddes. I lokalplan 296 fra 1992, som Busprioritering på Randersvej Side 10 af 18

11 vedrører dette område står der i 9 stk. 5 bl.a.: Den eksisterende blodbøg på matr. nr. 111 fk må ikke fældes. og Inden for trækronens diameter må tærrænreguleringer ikke finde sted, og dette areal skal være bevokset med græs eller anden lav beplantning. Udvides vejen mod øst vil det således være nødvendigt at fravige bestemmelserne i denne lokalplan. Sammenligning af de to alternativer ved Stockholmsgade. I forhold til den beskrevne udvidelse mod vest vil en udvidelse mod øst forårsage, at et større antal huse vil skulle rives ned. Projektet vil derfor blive anslået 20 mio. kr. dyrere. Men udvides mod øst vil det give et langt mere retlinet og mere trafiksikkert vejforløb. Endvidere vil de restarealer, der vil være efter nedrivningerne i østsiden, muligvis kunne udnyttes til at etablere en alternativ vejadgang fra nord til Skovvangskvarteret med en parallelvej mellem Kastaniegade og Skovvangsvej. Der vil endvidere være plads til at etablere en evt. støjafskærmning på denne strækning, og endelig vil der være mulighed for at forskønne området gennem yderligere beplantning. Ulemperne i forhold til støj og ændrede adgangsforhold vil ved en udvidelse mod vest være betydelige for den tilbageblevne bebyggelse i vestsiden. Med baggrund i foranstående anbefales det, at den nødvendige vejudvidelse sker i østsiden af Randersvej på hele strækningen mellem Stjernepladsen og Malmøgade. Konsekvenser for adgangsforhold. De forskellige busbane- og letbaneløsninger vil sammenlignet med nuværende forhold have nogle konsekvenser mht. til svingrestriktioner i visse kryds - og dermed ændrede adgangsforhold til større eller mindre naboområder til vejen. Den væsentligste adgangsmæssige problemstilling opstår omkring Stjernepladsen. Her er problemstillingen bl.a. den, at der uanset løsning ikke umiddelbart vil være mulighed for venstresving fra Randervej fra nord mod Funch Thomsensgade. Det har den alvorlige konsekvens, at hele kvarteret mellem Skovvangsvej og Nordre Ringgade dermed mister sin umiddelbare adgangsmulighed fra nord. Busprioritering på Randersvej Side 11 af 18

12 Ovennævnte og andre adgangsmæssige problemstillinger skal viderebearbejdes i den efterfølgende detailprojektering. I vedlagt notat er de adgangsmæssige problemstillinger på hele strækningen beskrevet for både sidelagte og midterlagte busbaner samt for en letbaneløsning. Kapacitet og trafiksikkerhed. Generelt er der på hele strækningen forudsat, at nuværende kapacitet og fremkommelighed for den individuelle biltrafik skal opretholdes. I Trafikplan for Århus Midtby er det forudsat, at der i fremtiden skal afvikles væsentligt mere biltrafik på Ringgaden end i dag. Der vil således i fremtiden være behov for mere kapacitet til Ringgaden i krydset med Randersvej/Nørrebrogade. Denne forudsætning vil indgå i det videre arbejde, og der vil i den efterfølgende detailprojektering skulle overvejes forbedringer af kapaciteten i krydset. Det skal endvidere belyses nøjere, hvordan busprioriteringen rent signalteknisk skal fungere i krydsene - herunder i hvilket omfang en prioritering af busser eller letbane i krydsene vil begrænse kapaciteten for venstresvingende trafik. Indførelse af busbaner eller letbaner betyder, at især krydsene på Randersvej bliver bredere. Dermed skal krydsende fodgængere tilbagelægge en længere afstand. Hvorledes fodgængere tilgodeses, og hvordan dette påvirker kapaciteten skal også indgå i de videre overvejelser. Der vil med de meget brede tracéer på hele strækningen være en trafiksikkerhedsmæssig risiko forbundet med bløde trafikanters krydsning udenfor de autoriserede kryds/fodgængerfelter. Det skal derfor nærmere belyses, hvordan dette undgås. Støj Et bredere vejprofil med en flytning af de største trafikmængder enten tættere på eller længere væk fra bebyggelsen langs vejen vil påvirke støjniveauet. For at belyse disse konsekvenser, er der foretaget en beregning af ændringer i støjniveauet på basis af nye vejprofiler med hhv. sidelagte og midterlagte busbaner - og på basis af eksisterende trafikmængder. Beregningerne er foretaget i tre udvalgte snit på Randersvej hhv. mellem Skovvangsvej og Stockholmsgade og mellem Nordvestpassagen og Hasle Ringvej samt ved Batholinbygningen/ Kommunehospitalet på Nørrebrogade. Busprioritering på Randersvej Side 12 af 18

13 Beregningerne viser, at støjen ændrer sig inden for et interval på +/- 2 db. Størst stigning i støjen kommer på Randersvej ved Stockholmsgade ved projektet med midterlagte busbaner, mens det største fald i støjen faktisk opstår i samme vejsnit ved sidelagte busbaner. Konklusionen på de foreløbige undersøgelser er, at der i den videre planlægning og projektering ikke kan ses bort fra støjbelastning som et potentielt problem, hvorfor omfanget af den øgede støjbelastning bør kortlægges mere præcist og evt. forslag til afværgeforanstaltninger kan skitseres. Det videre arbejde Med en vedtagelse af busprioriteringsprojektet er næste skridt at igangsætte en høring om projektet efter Århusmodellen for borgerinddragelse. Det vil endvidere af hensyn til de berørte parter være rimeligt at kunne igangsætte erhvervelsen af de nødvendige arealer og bygninger. Det foreslås derfor, at der allerede nu afsættes et rådighedsbeløb til dette formål. Såfremt der kommer henvendelser fra grundejere med ønsket om at kommunen køber ejendommene, vil forvaltningen indgå forhandling med de pågældende og efterfølgende sende de nødvendige indstillinger frem til Byrådet om køb af ejendommene. Magistratens 2. Afdeling forslås herudover bemyndiget til at optage forhandling om erhvervelse af de nødvendige ejendomme i frivillig handel, eller alternativt at afholde åstedsforretning med henblik på ekspropriation. Sideløbende hermed skal udarbejdelsen af et detailprojekt igangsættes på grundlag af de principielle beslutninger, der ligger i denne indstilling. Detailprojekteringen vil i alle detaljer tage udgangspunkt i det kommende letbaneprojekt. Det udarbejdede detailprojekt skal ligge som grundlag for at byrådet kan tage stilling til en anlægsbevilling for hele projektet. Detailprojektet vil blive forelagt byrådet i løbet af 1. halvår 2006, hvor borgerinddragelsesprocessen vedrørende busprioriteringsprojektet vil være afsluttet. Borgerinddragelse Busprioritering på Randersvej Side 13 af 18

14 På et borgermøde den 31. oktober - inden byrådets behandling af busprioriteringsprojektet - vil planerne for letbanen blive præsenteret. Idéen om i første omgang at etablere busbaner på Nørrebrogade- Randersvej vil her også blive præsenteret sammen med en skitsering af konsekvenserne af gennemførelsen af et sådant anlæg. I forhold til forslag om etablering af busbaner, herunder nedrivning af et antal ejendomme langs Randersvej, foreslås igangsat en borgerinddragelsesproces med høring efter Århusmodellen. I denne proces vil blive gennemført en nabohøring af de ejendomme, der berøres af projektet. Der vil også blive nedsat en følgegruppe for projektet, hvor fællesråd og andre relevante interesse- og beboergrupper vil blive inddraget. Der vil blive arrangeret et opfølgende borgermøde, som særskilt omhandler busprioriteringsprojektet og de konsekvenser projektet har dels for de tilstødende områder og dels for byen som helhed. Der er til hele denne proces ved at blive udarbejdet en visualisering - en 3D video, som bl.a. viser hhv. busbanernes og efterfølgende letbanens forløb igennem de mere snævre passager på Randersvej. Som foreslået under byrådets behandling af letbanevisionen i august måned i år er der p.t. ved at blive opbygget en Århus Letbane-portal under kommunens hjemmeside. Her vil også alt tilgængeligt materiale vedrørende busprioriteringsprojektet vil blive lagt ud. Portalen vil være tilgængelig inden det opstartende borgermøde ultimo oktober. På portalen vil der være en debatside, hvorfra man direkte kan skrive indlæg om emnet og læse andres indlæg. Borgerinddragelsesprocessen vil under alle omstændigheder forløbe frem til byrådet skal behandle et detailprojekt for busprioritering på Randersvej. Processen vedrørende letbaneplanerne vil dog kunne fortsættes også efter dette tidspunkt. Samlede anbefalinger Det anbefales således at: Snarest muligt gennemføre et busprioriteringsprojekt med ubrudte busbaner i begge retninger på Nørrebrogade- Randervej på hele strækningen fra Nørreport til Nehrus Allé. Etablere busbanerne traditionelt sidelagte. Busprioritering på Randersvej Side 14 af 18

15 Udvide Randersvej i den østlige vejside på strækningen omkring Stockholmsgade, som beskrevet under alternativ 2. Igangsætte en borgerinddragelse efter Århusmodellen, herunder en nabohøring af de ejendomme, som i givet fald skal nedrives. Erhverve de pågældende ejendomme i frivillig handel, eller afholde åstedsforretning med henblik på ekspropriation Igangsætte arbejdet med et detailprojekt, herunder nærmere undersøgelser vedr. adgangsforhold, kapacitet og trafiksikkerhed. Økonomiske konsekvenser Anlægsudgifter. Til det samlede busprioriteringsprojekt skønnes anlægsudgifterne incl udgifter ved erhvervelse af arealer og bygninger til i alt ca. 130 mio. kr. til den anbefalede løsning med sidelagte busbaner og med vejudvidelse i den østlige side omkring krydset ved Stockholmsgade. Som en del af de 130 mio. kr. skønnes udgifter til tekniske omkostninger og detailprojektering herunder opmålinger, miljøundersøgelser og tilrettelæggelse af udbud til i alt 7,5 mio. kr. De samlede udgifter skønnes at blive fordelt over de kommende år med 65 mio. kr. i 2006, hvor detailprojekteringen udfærdiges og hvor arealer og bygninger erhverves. Anlægsarbejderne gennemføres i løbet af 2007 og 2008, hvor de restende udgifter fordeler sig med hhv. 33 og 32 mio. kr. om året. Hovedparten af anlægsarbejdet forudsættes afsluttet i Finansiering På anlægsreserven vedr. busprioritering henstår i øjeblikket omkring 68 mio. kr., som endnu ikke er udmøntet. Beløbet er fordelt med 24,5 mio. i 2005 (2005-priser) og ca. 11 mio. kr. (2006-priser) om året i De 7,5 mio. kr. til detailprojekteringen af projektet på Randersvej kan umiddelbart finansieres af midlerne på anlægsreserven. Der forventes i 2006 herudover anvendt ca. 2 mio. kr. af reservebeløbet til et projekt på Frederiks Allé. Busprioritering på Randersvej Side 15 af 18

16 Det foreslås, at hele det resterende reservebeløb optages som rådighedsbeløb i Beløbet vil udgøre ca. 57,8 mio. kr. (2006- priser) når der er korrigeret for forrentning af de beløb, der er rykket frem fra perioden til forbrug i De 57,8 mio. kr. vil kunne anvendes til finansiering af opkøb/ekspropriation af de nødvendige ejendomme efter fremsendelse af indstilling herom. Under detailprojekteringen vil et mere præcist overslag over de resterende udgifter til projektet blive udarbejdet. Når indstilling om projektet forelægges byrådet i løbet af 1. halvår 2006, vil der blive anvist finansiering af det resterende beløb op til de i alt forventede ca. 130 mio. kr. Som en del af budgetforliget er det aftalt, at aftrapningen af dækningsafgiften sættes i bero. Den finansielle virkning af dette indgår i finansieringen af projekterne for Randersvej med 13,6 mio. kr. i 2008 og 28 mio. kr. i Endelig er det besluttet, at der skal gennemføres en række rationaliseringstiltag hos Århus Sporveje primært hos Busselskabet i forbindelse med indførelse af nye planlægnings- og økonomisystemer, nye turnusformer, ændret arbejdstilrettelæggelse m.v. Der er i budgetforliget forudsat, at de forventede årlige rationaliseringsgevinster indgår som den resterende finansiering af anlæg af busbaner på Randersvej. Busprioriteringsprojektet er en forløber for det senere letbaneprojekt, som Århus Kommune ikke alene vil kunne løfte finansieringen af. De samlede anlægsomkostninger ved en første etape af letbaneprojektet - incl. udgifter til forudgående etablering af busprioritering på Randersvej - er vurderet til ca. 1 mia. kr. Som en del af budgetforliget blev det besluttet, at de forventede årlige rationaliseringsgevinster ved Århus Sporveje skal anvendes til en delvis finansiering af letbanen i perioden efter busprioriteringsprojektet er gennemført. Det vil herudover blive undersøgt, om en medfinansiering af letbanen kan opnås via statslige puljer afsat til styrkelse af kollektiv trafik og ved en regional medfinansiering. Endvidere vil muligheden for at etablere letbanen som et OPP-projekt blive undersøgt. Konsekvenser i forhold til mål Busprioritering på Randersvej Side 16 af 18

17 Indstillingen vil påvirke opfyldelsen af en række af målene for den kollektive trafik i positiv retning, herunder målene om fastholdelse og tiltrækning af passagerer. Beslutningspunkter At 1) der med udgangspunkt i det udarbejdede skitseprojekt og denne indstillings anbefalinger, udarbejdes et detailprojekt for etablering af busprioritering på Nørrebrogade-Randersvej med sidelagte busbaner i begge retninger på hele strækningen fra Nørreport til Nehrus Allé samt prioritering i kryds At 2) der i forbindelse med projektet gennemføres en strategi for borgerinddragelse, som beskrevet i indstillingen At 3) der meddeles anlægsbevilling 7,5 mio. kr. i 2006 til tekniske omkostninger og detailprojektering af busprioriteringsprojektet. At 4) dette beløb finansieres af midler fra reserven til busprioritering, som derfor overføres fra reserven til Magistratens 5. afdeling. At 5) Magistratens 2. Afdeling af hensyn til de berørte beboere langs Randersvej bemyndiges til at optage forhandling om erhvervelse af de nødvendige ejendomme i frivillig handel, eller alternativt at afholde åstedsforretning med henblik på ekspropriation. At 6) der til dette formål afsættes et rammebeløb i 2006 på 57,8 mio. kr. til opkøb af ejendomme. Rammebeløbet finansieres af midler fra reserven til busprioritering, idet hele det resterende beløb her udmøntes i Indstillinger om køb af ejendomme fremsendes forinden til Byrådet. Peter Thyssen / Poul B. Skou / Nils Petersen Carl Nielsen Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Økonomibilag (vedlagt til alle/+elektronisk) Busprioritering på Randersvej Side 17 af 18

18 Bilag 2: Notat om ændring af adgangsforhold (vedlagt til alle/+elektronisk) Bilag 3: Kortbilag (vedlagt til alle/+elektronisk) Busprioritering på Randersvej Side 18 af 18

Indstilling. Tillægsbevilling til anlæg af: Busprioritering på Nørrebrogade og Randersvej. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Tillægsbevilling til anlæg af: Busprioritering på Nørrebrogade og Randersvej. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. april 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har principgodkendt en skitseret letbaneløsning gennem nordbyen

Læs mere

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1.

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse 1. Resume Byrådet

Læs mere

Indstilling. Tillægsbevilling til anlæg af: Etape 3. Strækningen syd for Stjernepladsen til nord for Ringvejen. 1. Resume

Indstilling. Tillægsbevilling til anlæg af: Etape 3. Strækningen syd for Stjernepladsen til nord for Ringvejen. 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 5. juli 2011 Etape 3. Strækningen syd for Stjernepladsen til nord for Ringvejen 1. Resume

Læs mere

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040 ØKonoMi anlægsøkonomi: Der er udarbejdet et skøn over anlægsøkonomien for letbanen. Overslaget omfatter etablering af det nye letbanenet inkl. elektrificering i byområderne, ændring af vejarealer mm. Etablering

Læs mere

Indstilling. Flytning af tankstation på Randersvej. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål. 5.

Indstilling. Flytning af tankstation på Randersvej. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål. 5. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 23. februar 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Busprioriteringsprojektet på Randersvej indebærer, at en tankstation på

Læs mere

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. Side 1 af 7 Indledning Der er siden 1999 arbejdet med løsninger til at opbygge et højklasset kollektivt trafiksystem i Aarhusområdet. De forskellige

Læs mere

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18.

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. august 2016 Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse Efter gennemført offentlig høring tidligere på året er der udarbejdet

Læs mere

Indstilling. Prioritering af letbanens efterfølgende etaper. Aarhus Kommunes bemærkninger til høringsnotat fra Letbanesamarbejdet. 1.

Indstilling. Prioritering af letbanens efterfølgende etaper. Aarhus Kommunes bemærkninger til høringsnotat fra Letbanesamarbejdet. 1. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. april 2011 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Prioritering af letbanens efterfølgende etaper. Aarhus Kommunes bemærkninger

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Anlæg af Bernhardt Jensens Boulevard på Aarhus Ø, Etape 7

Anlæg af Bernhardt Jensens Boulevard på Aarhus Ø, Etape 7 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. august 2015 Anlæg af Bernhardt Jensens Boulevard på Aarhus Ø, Etape 7 Anlægsbevilling til etapevis færdiggørelse af Bernhardt Jensens

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Letbane i Århus. Jernbanen på vej mod 2020 Projektleder Ole Sørensen, Midttrafik Letbanesekretariatet www.letbanerimidttrafik.dk. letbanesekretariatet

Letbane i Århus. Jernbanen på vej mod 2020 Projektleder Ole Sørensen, Midttrafik Letbanesekretariatet www.letbanerimidttrafik.dk. letbanesekretariatet Letbane i Århus Jernbanen på vej mod 2020 Projektleder Ole Sørensen, Midttrafik Letbanesekretariatet www.letbanerimidttrafik.dk Letbanesamarbejdet Region Midtjylland Århus Kommune Odder Kommune Transport-

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Permanent ombygning af Oddervej i Skåde

Permanent ombygning af Oddervej i Skåde Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 10. maj 2016 Permanent ombygning af Oddervej i Skåde På baggrund af en evaluering foreslås en permanent ombygning af Oddervej i Skåde

Læs mere

Århus Miljøgruppe M97: Hovedsynspunkter om et letbanesystem i Århus-området. Herunder sammenligning ml. Vision om letbane og Ren luft i Århus

Århus Miljøgruppe M97: Hovedsynspunkter om et letbanesystem i Århus-området. Herunder sammenligning ml. Vision om letbane og Ren luft i Århus 1 REN LUFT I ÅRHUS Århus Miljøgruppe M97: Hovedsynspunkter om et letbanesystem i Århus-området Miljøet både byens og det globale skal i højsædet. Passagerernes komfort skal i højsædet. Hensynet til den

Læs mere

Aarhus Ø - Vejbroer til Ø1, Ø2 og Ø3 på Pier 4 - Etape 8

Aarhus Ø - Vejbroer til Ø1, Ø2 og Ø3 på Pier 4 - Etape 8 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. marts 2016 Aarhus Ø - Vejbroer til Ø1, Ø2 og Ø3 på Pier 4 - Etape 8 Anlægsbevilling til vejbroer (projektering og udførelse) til

Læs mere

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik Letbane i Aalborg en vision for udvikling af den kollektive trafik Den kollektive trafik er i fokus. Blandt årsagerne er den stigende trængsel, klimadebatten og behovet for at fastholde byernes tilgængelighed

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. juli Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. juli Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. juli 2006 Bemyndigelse til afholdelse af åstedsforretning forud for ekspropriation for færdiggørelse af projekt for hastighedsdæmpende

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 - Besigtigelse af traceer i Roskilde. Roskilde Kommune. Notat. 1 Generelle tiltag

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 - Besigtigelse af traceer i Roskilde. Roskilde Kommune. Notat. 1 Generelle tiltag Roskilde Kommune Bilag 1 - Besigtigelse af traceer i Roskilde Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Generelle tiltag 1

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. marts 2008

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. marts 2008 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. marts 2008 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Århus Kommune Etablering af et nyt udstillingshus - Informationscenter om De Bynære

Læs mere

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. oktober 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Godkendelse af projekt og indtægtsbevilling for en supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg.

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces.

Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces. 1 Bilag 3 Aarhus letbane Lisbjergskolen Hinnerup Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces. Djurslandmotorvejen og E45. Letbane, Parker og rejs. Set mod nord med ny bebyggelse mellem Århusvej og

Læs mere

Indstilling. Finansiering af køb af kontantautomater. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Finansiering af køb af kontantautomater. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. november 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Finansiering af køb af kontantautomater 1. Resume Kontantautomaterne i bybusserne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C ÅRHS KOM MN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C NDSTLLNG Til Århus Byråd 16. april 2004 via Magistraten J.nr. 05.01.02P15/03/00524 Den Ref.: Tlf.nr. Hans V. Tausen / Bi/

Læs mere

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst.

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. oktober 2016 Cykelparkering ved cykelrute og Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 16. marts 2005 via Magistraten J.nr. 05.00P05/04/00384 Den Ref.: Tlf.nr. Svend Erik Lysdal

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. maj 2007 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg køber ejendommen Skovvangsvej 97, 8200 Århus N af Magistratsafdelingen for Teknik

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Letbane i Århus-området etape 1

Letbane i Århus-området etape 1 Bilag 2 Udkast til debatoplæg: Letbane i Århus-området etape 1 Baggrund Denne folder/dette hæfte udsendes som orientering og oplæg til debat om ændring af kommuneplanen for at etablere en letbanestrækning

Læs mere

Indstilling. Vejplan Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. juli Århus Kommune

Indstilling. Vejplan Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. juli Århus Kommune ndstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. juli 2007 1. Resume ndstillingen indeholder forslag til alene med anlægsprogram for vejsektoren i 2007. Århus Kommune Trafik og Veje Teknik

Læs mere

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011 Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Transportens dag 2011 Status for Hovedstadsområdet Hovedstadsområdet har en veludbygget infrastruktur sammenlignet med øvrige

Læs mere

1. Resume Indstillingen har til formål at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej til Aarhus Syd Motorvejen.

1. Resume Indstillingen har til formål at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej til Aarhus Syd Motorvejen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 7. oktober 2014 Tilslutning til Aarhus Syd Motorvejen For at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej

Læs mere

Aarhus Ø - Etape 5, diverse anlægsarbejder

Aarhus Ø - Etape 5, diverse anlægsarbejder Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Center for Byens Anvendelse Dato 11. oktober 2014 Aarhus Ø - Etape 5, diverse anlægsarbejder Anlægsbevilling til anlægsarbejder i forbindelse

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

OPGRADERING AF LETBANENS STANDSNINGSSTEDER

OPGRADERING AF LETBANENS STANDSNINGSSTEDER BILAG 2 OPGRADERING AF LETBANENS STANDSNINGSSTEDER Mulig opgradering Lystrup Mulig opgradering Tranbjerg Bilaget rummer en oversigt over de i indstillingen foreslåede indsatser på en række af standsningsstederne

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

Indstilling. Djurslandmotorvejen Søften - Skejby. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. maj 2006 Århus Kommune

Indstilling. Djurslandmotorvejen Søften - Skejby. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. maj 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. maj 2006 Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Djurslandmotorvejen Søften - Skejby 1. Resume Som følge af strukturreformen overtager

Læs mere

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Afdelingen for Teknik og Miljø Dato 25. april 2017 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse En ny Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte

Læs mere

Budgetreserver Anlæg

Budgetreserver Anlæg Budgetreserver Anlæg Der er oprettet følgende konti på anlægsreserven: XA-8919000309 Trafikløsning på havnen 239.205 101.079 XA-8919000809 Bynære havnearealer -226.180-554.426-83.991 49.843 437.844 XA-8919000909

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 66 64 Jour. nr.: M3/2003/00391 Ref.:

Læs mere

AARHUS LETBANE. NVF-udvalg 19. juni 2014

AARHUS LETBANE. NVF-udvalg 19. juni 2014 AARHUS LETBANE NVF-udvalg 19. juni 2014 Indhold: Hvad er en letbane? Hvorfor skal Østjylland have en letbane? Hvordan integreres letbanen i by og land? Hvornår udrulles letbanen? Hvem står bag arbejdet

Læs mere

Indstilling. Letbanen, etape 1 og Skejby Lisbjerg-stien. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Letbanen, etape 1 og Skejby Lisbjerg-stien. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. januar 2012 Aarhus Kommune Teknik og Miljø 1. Resume Bestyrelsen for Aarhus Letbane I/S ønsker at igangsætte de forberedende anlægsarbejder,

Læs mere

Herudover omfatter anlægsprogrammet nogle store investeringer, der besluttes særskilt. For disse anlæg giver denne indstilling blot en status.

Herudover omfatter anlægsprogrammet nogle store investeringer, der besluttes særskilt. For disse anlæg giver denne indstilling blot en status. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. december 2017 Anlægsprogram for trafikal infrastruktur 2018 2021 Anlægsprogrammet fastlægger investeringer i trafikal infrastruktur

Læs mere

Kvarterplan By Havn og den kommende Trafik- og Mobilitetsplan

Kvarterplan By Havn og den kommende Trafik- og Mobilitetsplan NOTAT By- og Kulturforvaltningen Kultur, Plan og Byg Byplankontoret Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail kpb.bkf@odense.dk Kvarterplan

Læs mere

Rekreativ forbindelse Nord Aarhus Ø, Etape 6

Rekreativ forbindelse Nord Aarhus Ø, Etape 6 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2015 Rekreativ forbindelse Nord Aarhus Ø, Etape 6 Anlægsbevilling til anlægsarbejder i forbindelse med etablering af Rekreativ

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012.

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. maj 2012 Klimatilpasning i Aarhus midtby Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Byrådet besluttede i efteråret 2010,

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej Aarhus C

Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej Aarhus C LETBANEN.DK Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Anmodning om igangsætning af VVM-procedure for projektet "Letbane fra Lisbjergskolen

Læs mere

Indstilling. Tillægsbevilling til omlægning og opdimensionering af fjernvarmeledninger i Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Tillægsbevilling til omlægning og opdimensionering af fjernvarmeledninger i Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. august 2008 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Tillægsbevilling til omlægning og opdimensionering af fjernvarmeledninger

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. august 2004 Arne Bager 8940 2643 Kollegiebyggeri,

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

Indstilling. Letbanen etape 1, forberedende anlægsarbejder. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25.

Indstilling. Letbanen etape 1, forberedende anlægsarbejder. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Aarhus Letbane I/S har med brev af 20. marts 2013 (bilag 1) anmodet

Læs mere

Stiprojekt ved Nørreport/Sverigesgade - Ekspropriation

Stiprojekt ved Nørreport/Sverigesgade - Ekspropriation Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Center for Byens Anvendelse Dato 13. oktober 2014 Stiprojekt ved Nørreport/Sverigesgade - Ekspropriation Ekspropriation af Sømandshjemmet

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Side 1 af 10 Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Indhold: Indledning Baggrund Projektforslag Fravalg af alternativer Påvirkning af

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN 2 KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Indstilling. Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. april 2006 Århus Kommune Århus Sporveje Teknik og Miljø Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik 1. Resume Over en

Læs mere

OMBYGNING AF DRONNING MARGRETHES VEJ

OMBYGNING AF DRONNING MARGRETHES VEJ OMBYGNING F DRONNING MRGRETHES VEJ Evaluering Helle Frederiksen Vejkontoret i Århus UGUST `96 INDLEDNING. I 1995 er der med støtte fra Miljøstyrelsen gennemført en radikal ombygning af Dronning Margrethes

Læs mere

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 14. oktober Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan Filmby Århus. 1. Resumé.

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 14. oktober Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan Filmby Århus. 1. Resumé. Til Byrådet via Magistraten Den 14. oktober 2006 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan 643 - Filmby Århus. 1. Resumé. Udviklingen i filmerhvervet siden

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2006 Værkmestergades forlængelse fra Frederiks Bro til Ringgadebroen. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af detailprojekt

Læs mere

Indstilling. Forslag til kollektiv trafikplan 2017 i offentlig høring

Indstilling. Forslag til kollektiv trafikplan 2017 i offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 11. november 2015 Midttrafik har udarbejdet et forslag til samlet kollektiv trafikplan for busser og letbane

Læs mere

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020 Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 Trafikken i Esbjerg hvordan i 2020? Biltrafikken i Esbjerg er steget gennem mange år, og særligt i en række store vejkryds opleves

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Eksempel på midterlagt letbane, hvor strømforsyning er indpasset i byens grønne islæt (foto fra Kassel)

Eksempel på midterlagt letbane, hvor strømforsyning er indpasset i byens grønne islæt (foto fra Kassel) Miljøgevinster ved letbaner Med en letbane følger miljøgevinster som reduktion af energiforbrug, støj og luftforurening. UITP, den internationale sammenslutning for kollektiv trafik, vurderer, at det gennemsnitlige

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling. De Bynære Havnearealer. Den Sekundære. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 3.

Indstilling. Anlægsbevilling. De Bynære Havnearealer. Den Sekundære. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 3. maj 2010 Anlægsbevilling. De Bynære Havnearealer. Den Sekundære Vejadgang Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Nærværende

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Vejchef Michael Kirkfeldt Brabrand Erhvervsforening 13. marts 2014 Udredningens formål er at klarlægge: kommende udfordringer

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Området er beliggende ved den nordlige bygrænse og har en meget synlig placering ved en af byens store indfaldsveje.

Området er beliggende ved den nordlige bygrænse og har en meget synlig placering ved en af byens store indfaldsveje. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. november 2017 Udvikling af Erhvervspark Skejby Nord Området mellem Søftenvej og Paludan-Müllers Vej ønskes udviklet som erhvervsområde.

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

STATUS PÅ OPFYLDELSE AF MÅLSÆTNINGER OG GENNEMFØRTE PROJEKTER FRA TRAFIKPLAN FOR AARHUS MIDTBY FRA 2005

STATUS PÅ OPFYLDELSE AF MÅLSÆTNINGER OG GENNEMFØRTE PROJEKTER FRA TRAFIKPLAN FOR AARHUS MIDTBY FRA 2005 Vestre Ringgade Botanisk Have Den Gamle By Rådhuset Kunstmuseum Musikhuset Scandinavian Congress Center Universitetet Ny Munkegade Domkirken Randersvej Banegården Kommunehospitalet Hovedbiblioteket Nordre

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

KOLLEKTIV BUSTRAFIK OG BRT > HØRINGSSVAR

KOLLEKTIV BUSTRAFIK OG BRT > HØRINGSSVAR KOLLEKTIV BUSTRAFIK OG BRT > HØRINGSSVAR 2016.02.23 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KOMMENTARER TIL KAPITEL 6 BUS RAPID TRANSIT (BRT) 3 1.1 Selvstændigt afsnit om konsekvensvurdering 3 1.1.1 Mulige

Læs mere

Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold

Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold Østerbro Lokaludvalg Teknik & Miljø Randersgade 35, parterre 2100 København Ø Att.: Linda Christensen Fredeliggørelse af Østerbrogade 1. Indledning Østerbro Lokaludvalg har på møde den 6.10.2010 anmodet

Læs mere

Indstilling. Høring om statens trafikplan for jernbanen, Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4.

Indstilling. Høring om statens trafikplan for jernbanen, Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. juli 2008 Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Trafikstyrelsen har sendt Trafikplan for jernbanen 2008-2018 til høring

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

Indstilling. Aarhus Ø, drift og vedligeholdelse. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Aarhus Ø, drift og vedligeholdelse. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 12. juni 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Indstillingen er en opfølgning på udviklingen og omdannelsen af De

Læs mere

Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby

Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Kommuneplantillæg nr. 07 til Kommuneplan 00 Øverst Planområdet set fra sydøst (Vestereng) Nederst Planområdet set fra syd (Marienlystvej) Brendstrup Skovplantning

Læs mere

Budgetreserver Anlæg

Budgetreserver Anlæg Budgetreserver Anlæg Der er oprettet følgende konti på anlægsreserven: XA-8919000309 Trafikløsning på havnen 239.205 100.486 XA-8919000509 Investeringer i fremtiden 24.244-3.563 XA-8919000809 Bynære havnearealer

Læs mere

Indstilling. Budgetanalyse vedr. kollektiv bustrafik i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Budgetanalyse vedr. kollektiv bustrafik i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. juni 2009 Økonomiområdet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume I budgetforliget vedr. 2009 indgik, at der skulle udarbejdes en analyse

Læs mere

Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst

Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst 19. december 2008 Aalborg Motorvej E45 Areal til nyt sygehus Region Nordjylland har bedt COWI om kortfattet at vurdere hvordan Aalborg Kommunes planer om

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 8. november 2013 Detailplan for FTL-havnens østside Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Forslag til anvendelse

Læs mere

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Mrk. Fremkommelighedspuljen By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks

Læs mere

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN DEN 13. JANUAR 2012 PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN Med Aarhus Havns bidrag til Marselistunnelen kan der nu sættes fuld skrue på arbejdet med at sikre trafikfremkommeligheden

Læs mere

Stiprojekt ved Nørreport/Sverigesgade

Stiprojekt ved Nørreport/Sverigesgade Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. maj 2014 Nørreport/Sverigesgade Bemyndigelse til afholdelse af åstedsforretning med henblik på realisering af stiprojekt ved Nørreport/Sverigesgade

Læs mere