Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg"

Transkript

1 Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg Forbedret Kombilinieprojekt Æstetisk vurdering og visualisering Rapport

2 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon Telefax Titel: Motorvejen Herning-Århus ved Silkeborg Forbedret Kombilinieprojekt Æstetisk vurdering og visualisering Rapport 334 Redaktion: Møller & Grønborg i samarbejde med Vejdirektoratet Visualiseringer: Cadpeople Luftfotos: Allan Kartin Terrænfotos: Møller & Grønborg Grundkort: Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen. Reproduktionstilladelse G Copyright: Vejdirektoratet Oplag: Tryk: Deltagrafisk Papirudgave: ISBN: ISSN: Netudgave: ISBN: ISSN: Dato: Oktober 2008 Denne og andre rapporter kan bestilles ved henvendelse til Schultz Information Telefon fax Forside: Visualisering med Kombiliniens passage gennem den nordøstlige del af Silkeborg. Set mod nordvest. Bagside: Visualisering med den nye motorvejsbro over Silkeborg Langsø/Gudenåen. Set mod vest. 2 FORORD I foråret 2006 fremlagde Vejdirektoratet en VVMredegørelse for anlæg af en motorvej ved Silkeborg (Funder-Låsby) i den såkaldte Kombilinie som supplement til den tidligere VVM-redegørelse for Ringvejslinien gennem Silkeborg og Resendallinien nord om Silkeborg, der var til offentlig høring i Kombilinien forløber gennem den nordøstlige del af Silkeborg og passerer Gudenådalen tæt på den nuværende ringvej uden for de fredede områder. I efteråret 2006 traf regeringen principiel beslutning om, at motorvejen mellem Funder og Låsby skal følge Kombilinien. Regeringen besluttede samtidig, at Vejdirektoratet i dialog med Silkeborg Kommune og lokale interessenter skulle undersøge mulighederne for at forbedre projektet i forhold til det projekt, som er beskrevet i VVM-redegørelsen fra 2006, så det i højere grad tager hensyn til mennesker og miljø i Silkeborg. Vejdirektoratet har nu afsluttet disse undersøgelser, og som resultatet heraf fremlægges et nyt projektforslag, der indeholder en række nærmere angivne forbedringer, og en række tilvalgsmuligheder. Det nye projektforslag og de undersøgte tilvalgsmuligheder samt de trafikale, miljømæssige, byplanmæssige, ejendomsmæssige og økonomiske konsekvenser er beskrevet i Vejdirektoratets rapport 333, Forbedret Kombilinieprojekt, Supplerende VVM-redegørelse. Nærværende rapport 334 beskriver og illustrerer de æstetiske forhold. Rapporten er udarbejdet af Møller & Grønborg Arkitekter og Planlæggere AS i samarbejde med Vejdirektoratet. Rapporten fokuserer på motorvejens passage gennem Dyrehaven i Kejlstrup Skov, gennem østbyens boligog erhvervsområder samt over Gudenådalen og gennem Nordskoven. Rapporten skal samtidig opfattes som et supplement med yderligere detaljering til rapport 304, VVMredegørelse for Kombilinien, Æstetisk vurdering og visualisering, fra INDHOLD Forord Rapportens opbygning Landskab og linjeføring Fokusstrækningen Høje Kejlstrup/Højmarkstoften Kejlstrup Skov/Dyrehaven Erhvervsområdet Søholt/Gødvad Bakke Silkeborg Højskole Silkeborg Langsø/Gudenåen Nordskoven RAPPORTENS OPBYGNING Rapporten indledes med en kort præsentation af strækningen samt af de byområder og landskaber, som motorvejen bevæger sig igennem. Derefter fokuseres på forbedringerne af de enkelte delstrækninger - indeholdende korte tekstafsnit, planer med linjeføring, tværsnit samt fotoregistrering og visualisering. Visualiseringerne er baserede på luftfotos, hvoraf størsteparten er genanvendte fra VVM-rapporten om Kombilinien fra Et enkelt luftfoto er fra VVMrapporten Terrænfotos er nyoptagelser. Strækningen gennemgås fra vest mod øst, og hvert enkelt opslag er forsynet med oplysning om den geografiske placering på strækningen. Alle fotos er nummererede fortløbende.

3 LANDSKAB OG LINJEFØRING KOMBILINIEN Motorvejsstrækningen i Kombilinien mellem Funder og Låsby fører trafikanten gennem et varieret landskabs- og byområde. I forhold til det oprindelige VVM-projekt for Kombilinien fra 2006 er der nu indarbejdet en række forbedringer på den 29,2 kilometer lange strækning. Især på den centrale delstrækning gennem den nordøstlige del af Silkeborg by, mellem boligområdet ved Højmarkstoften i nordvest og Nordskoven i sydøst. De landskabelige og bymæssige situationer rummer en række særligt markante og forskelligartede udfordringer. Nærværende rapport fokuserer primært på forbedringerne af vejanlægget gennem byen og over Gudenådalen. Rapporten tager sit overordnede udgangspunkt i fokusstrækningen som helhed og bevæger sig derefter ned i de enkelte lokalområder. Hensigten er at skabe en så skånsom passage som muligt for Silkeborg by - især med hensyntagen til de berørte bolig- og erhvervsbebyggelser langs motorvejsstrækningen igennem den nordøstlige del af byen. Samtidig skal landskabet og miljøet prioriteres højt. Nedgravningen af motorvejen gennem byområdet generérer et betydeligt jordoverskud, som tænkes indbygget i terrænet langs vejstrækningerne i åbent land - nordvest og sydøst for Silkeborg. Trafikantoplevelsen er også omfattet af vurderingerne. Passagen af Gudenådalen er højt prioriteret. GUDENÅDALENS LANDSKAB Landskabet omkring Silkeborg er formet af de voldsomme naturkræfter under den sidste istid. Gudenådalen, som er en smeltevandsdal, er karakteriseret af stejle skrænter på begge sider af en dyb, bred, fladbundet og terrasseret dalsænkning. Silkeborg by ligger smukt placeret i Gudenådalens landskab - på begge sider af Silkeborg Langsø. Byen blev oprindeligt anlagt i dalbunden med Gudenåen som vandvej, men har efterhånden bredt sig op på moræneplateauet på nordsiden af ådalen. Terrænet på den nordlige dalskrænt har været for stejlt og uregelmæssigt til bybygning, men fungerer i dag som et vigtigt, sammenhængende og nærrekreativt område med bl.a. Kejlstrup Skov. En del af skræntskoven blev i 1980 erne indhegnet som Dyrehave. Sydøst for byen dækker Nordskoven dalbunden og den østlige dalside. Skoven fremstår mest som tæt nåletræsplantage, men indeholder også et mere varieret skovbillede - især på dalskrænterne, hvor der findes større løvfældende partier. Kombilinien skærer sig igennem det lukkede skovlandskab i østsiden af Gudenådalen og passerer Gudenåens forløb i vestsiden - i et område der i dag fremstår åbent og med brede udsyn. Imellem Gudenåen og de nordlige dalskrænter passerer vejen i et nedgravet forløb - diagonalt gennem den nordøstlige del af Silkeborg by. Eksisterende motorvej, Herning-Bording og Låsby-Århus Motorvej under anlæg, Bording-Funder Resendallinien og Ringvejslinien Kombilinien, Funder-Låsby Fokusstrækningen EF-habitatområde Fredet område Byudviklingsområde Oversigtskort med linjeføringer - 1:

4 FOKUSSTRÆKNINGEN BYEN Kombilinien møder byens udkant ved Kraftvarmeværket. Motorvejen er allerede i afgravning i det åbne land nord for Nordre Højmarksvej og fortsætter også sit videre forløb mod sydøst gennem byområdet i afgravning, hvilket har en støjreducerende virkning, men som også medfører en begrænset visuel kontakt med den omkringliggende by. Ved mødet med Silkeborg Langsø og Gudenåen åbner rummet sig op med kilometerlange kig mod vest over søen ind mod byen og mod øst langs Gudenåen. Kontrasten mellem det lukkede profil gennem byen og de åbne rum i landskabet er slående. På ådalens østside forsvinder vejen igen i et afgrænset rum - i en grøn korridor, Nordskoven. A - HØJE KEJLSTRUP / HØJMARKSTOFTEN Efter tilslutningsanlægget nord for Nordre Højmarksvej føres motorvejen i afgravning gennem byområdet Høje Kejlstrup, tæt forbi Højmarkstoften og erhvervsområdet ved Frichsvej. Den yderste del af friarealet øst for boligområdet bliver afskåret og der etableres støjskærme langs boligområdet. Lokalvejene føres over motorvejen uden at skulle hæves i forhold til nuværende situation. B - KEJLSTRUP SKOV / DYREHAVEN De skovdækkede nordlige dalskrænter fremstår som et samlet, grønt landskabsbælte gennem byområdet. Skrænterne har oprindeligt været for stejle til bebyggelse og fungerer i dag som et væsentligt nærrekreativt skovområde. Motorvejen skærer sig dybt ned gennem det urolige terræn i Dyrehaven, den indhegnede del af skræntskoven Kejlstrup Skov. Skåret i dalsiden vil blive synligt over store afstande. C - ERHVERVSOMRÅDET Motorvejen føres gennem erhvervsområdet i afgravning, ca. 3 meter under terræn. Vejens lodrette støttevægge føres op over terræn, så der opnås en ensartet højde set fra vejen. Terrænet langs motorvejen tilpasses naboområderne. Den visuelle kontakt mellem vej og naboområde vil være meget begrænset. Trafikanten får tre primære oplevelser ved passagen gennem Silkeborgområdet: To afgrænsede rum og ét med bredt udsyn - BYEN, SØEN/ÅEN og SKOVEN. A B C Længdesnit 1: Højderne er ganget med 5. De nuværende friarealer øst for Højmarkstoften Kastaniehøjvej ved Dyrehaven - set mod vest Erhvervsområdet langs Østre Ringvej Nordre Højmarksvej Kejlstrup Skov / Dyrehaven Kastaniehøjvej Støttevægge langs vejen m N A B C D E m m m m m m m m Kraftvarmeværk A B C D E Højskole BYEN SØEN 4

5 SØEN/ÅEN SKOVEN D - SØHOLT / GØDVAD BAKKE Motorvejen krydser Østre Ringvej vest for Kornvænget og føres herfra langs sydsiden af Østre Ringvej ind mellem boligområdet Gødvad Bakke på den nordlige side og Søholt Idrætspark på den sydlige. Motorvejen ligger i afgravning og forsynes med støjskærme langs boligområdet. Den visuelle kontakt mellem vej og naboområde vil være meget begrænset. E - SILKEBORG HØJSKOLE I byens østlige udkant passerer motorvejen mellem Østre Ringvej og Silkeborg Højskole i en dyb afgravning. Passagen mellem højskolen og ringvejen er meget snæver. Langs begge sider af motorvejen opsættes støjskærme, dels af hensyn til Silkeborg Højskole på sydsiden af motorvejen og dels af hensyn til Gødvad Efterskole på nordsiden af Østre Ringvej. F - SILKEBORG LANGSØ / GUDENÅEN I byens østlige udkant føres motorvejen ud af terrænet. Landskabet åbner sig, Gudenåen slynger sig mod øst og Langsøens brede vandspejl strækker sig mod vest. Anlægget passerer Gudenåen på en 350 meter lang bro med transparente støjskærme i begge sider. Det nuværende vejanlæg med den 60 meter lange ringvejsbro og de lange dæmninger kan som tilvalgsmulighed erstattes med en lang, ny lokalvejsbro, som tilgodeser det åbne landskab. G - NORDSKOVEN Dalbunden på den østlige side af Gudenåløbet er dækket af Nordskoven, som er karakteriseret ved høje, kraftige nåletræer i tæt bevoksning. I dalens østside, ved Gundeskol, føres vejen på to landskabsbroer, som er hhv 300 og 200 meter lange. Broerne vil reducere barrierevirkningen for de mennesker og dyr, der færdes i skoven. Motorvejen forsynes med støjskærme i begge sider. D E F G Ringvejen langs idrætsområdet - set fra Oslovej Friarealerne nord for Silkeborg Højskole Broen over Gudenåen - set fra Silkeborg Langsø En skovvej i Nordskoven - set fra landevejen m motorvejsbro over Gudenåen 300 m landskabsbro i Nordskoven 200 m landskabsbro over EF-habitat i Nordskoven skov ny motorvej påfyldning F m G m m m m m m m Kortudsnit med motorvejen gennem den nordøstlige del af Silkeborg - 1: m Ringvejsbro F EN/ÅEN SKOVEN G Gundeskol 5

6 HØJE KEJLSTRUP / HØJMARKSTOFTEN Motorvejen passerer tæt forbi boligområdet Højmarkstoften og føres igennem udkanten af friarealet øst herfor. De yderste boliger må eksproprieres og den yderste del af boligområdets fællesarealer bliver afskåret af motorvejsanlægget. N MOTORVEJENS PLACERING Motorvejen ligger i afgravning og føres under Nordre Højmarksvej, Kejlstrupvej og Frichsvej - uden at disse veje skal hæves over deres nuværende niveau. Tilslutningsanlæg a 2 Kejlstrupvej Motorvejen ligger i afgravning med almindelige skråningsanlæg i begge sider. Der udføres terrænregulering mellem motorvejen og boligområdet, således at motorvejen ikke vil kunne ses fra boligområdet. På vejsiden udformes dette som en forøgning af skråningsanlægget. På nabosiden udformes terrænet med fladere og varierede anlæg. De store mængder afgravet jord fra bygennemskæringen forudsættes indbygget i terrænet langs vejanlægget i åbent land nord for Nordre Højmarksvej. Nordre Højmarksvej 3 1 motorvej a Højmarkstoften Frichsvej PROJEKTFORBEDRING I forhold til det oprindelige projekt er motorvejen sænket yderligere, hvorved de skærende vejes niveau kan fastholdes og de visuelle gener for boligområdet reduceres yderligere. Kortudsnit med vejprojektet - 1:5.000 Desuden etableres der støjafskærmning mod boligområdet. Tilslutningsanlægget ved Nordre Højmarksvej er i forhold til det tidligere projekt flyttet ud til en ny vej nord for Nordre Højmarksvej. TILVALGSMULIGHEDER I stedet for skråningsanlæg kan den nedgravede motorvej forsynes med lodrette støttevægge, der føres op over terræn til ensartet højde set fra motorvejen og med terræntilpasning på nabosiden. Foto 1: Eksisterende forhold, nord for Nordre Højmarksvej. Set mod nord. En eventuel overdækning af motorvejen mellem Nordre Højmarksvej og Kejlstrupvej vil reducere den visuelle barrierevirkning og give mulighed for en fortsat rekreativ anvendelse af fællesarealet. Overdækningen vil ligge 3-4 meter over nuværende terræn, men der er mulighed for en vis terrænregulering og beplantning. 6 Foto 3: Motorvejen passerer gennem udkanten af friarealet ved boligområdet Højmarkstoften. Set mod øst. 1: Visualiserng af motorvejens forløb ud i det åbne land nord for Nordre Højmarksvej.

7 KEJLSTRUP SKOV / DYREHAVEN Gudenådalens nordlige afgrænsning aftegnes i dag ved de gamle skræntskove. Terrænet er stejlt og meget uregelmæssigt og har derfor ikke været egnet til bybygning. Moræneplateauet nord for skovbæltet er derimod for længst er inddraget til byformål. Skræntskovene ligger i dag som et meget centralt, let tilgængeligt og væsentligt, nærrekreativt aktiv for byen. Den indhegnede Dyrehave i Kejlstrup Skov har særlig stor søgning. MOTORVEJENS PLACERING Motorvejen føres gennem Dyrehaven i en op til 13 meter dyb og op til 85 meter bred afgravning. N Frichsvej motorvej b Kejlstrup Skov Dyrehaven b1 b Tisdalstien 5 6 Gennemskæringen af skoven vil medføre, at det grønne bælte fragmenteres. 4 Kejlstrupvej Som tværforbindelser over den nedgravede motorvej etableres en stibro og en faunabro. b1 Kastaniehøjvej PROJEKTFORBEDRING I forhold til det tidligere projekt er motorvejen flyttet lidt mod sydvest og kommer derved til at forløbe gennem et lidt mindre dramatisk terræn. Kortudsnit med vejprojektet - 1:5.000 Afgravningen bliver knap så dyb og markant som ved den tidligere linjeføring, men det markante skår i dalsiden efterlader betydelige afgravningsskråninger på begge sider af motorvejen. Motorvejens tracé vil fremstå som et bredt V-formet spor gennem skoven og skrænten. Et meget synligt spor, som næppe vil kunne skjules. TILVALGSMULIGHED Ved at overdække motorvejen kan terrænet delvis genskabes - hullet kan lukkes og bevoksningen vil få god mulighed for at genudvikle sig på sigt. Foto 4: Eksisterende forhold ved Dyrehaven. Set mod nord fra Kastaniehøjvej. Foto 5: Eksisterende forhold med Kastaniehøjvej, som hæves, hvor den føres over motorvejen. Set mod vest. Selv relativt store træer vil formentligt kunne vokse op her, idet terrændybden over størsteparten af overdækningen vil være tilstrækkelig for rodnettets udvikling. Mennesker og dyr vil uhindret kunne færdes i skoven over motorvejen. Den fysiske og visuelle barrierevirkning vil være reduceret. Faunabro Stibro Kastaniehøjvej 70 m 60 m 50 m 40 m 8 Længdesnit i Skræntskovens sydøstlige del. Snit b-b - 1: m

8 ERHVERVSOMRÅDET I den tidligere dalbund, og grænsende op til foden af skræntskoven ligger et større udbygget erhvervsområde bestående af blandet industri og erhverv i 1-2 etager. Området bliver kraftigt berørt af motorvejsanlægget. Strukturen i vejbetjeningen og adgangsforhold må ændres og tilpasses. Nørreskov Bakke og Kastaniehøjvej skal hæves ca. 2 meter, hvor de føres over den nedgravede motorvej. MOTORVEJENS PLACERING Mellem Dyrehaven i nord og idrætsanlæggene i syd skærer motorvejen sig tværs gennem området - i et nedsænket forløb. N motorvej Kastaniehøjvej c c1 Lillehøjvej Nørreskov Bakke c Randersvej 8 forlagt Østre Ringvej Granhøjvej Kornvænget Baunehøjvej 10 9 PROJEKTFORBEDRING I forhold til det tidligere projekt er motorvejen rykket lidt mod sydvest. Anlægget er trafikoptimeret. I stedet for den planlagte tilslutning ved Oslovej, som medførte større indgreb i boligområdet Gødvad Bakke, etableres tilslutningsanlægget i stedet ved Nørreskov Bakke/Nordre Ringvej. Østre Ringvej forlægges vest for Kornvænget, parallelt med motorvejens nordside og tilsluttes Nørreskov Bakke. Lokalvejnettet tilpasses. Stagehøj Tværvej Kortudsnit med vejprojektet - 1:5.000 c1 Stagehøjvej Nordre Ringvej 7 Silkeborghallerne Søholt Idrætsanlæg Motorvejen føres i afgravning gennem erhvervsområdet - ca. 3 meter under terræn - og afgrænses i begge sider med lodrette støttevægge, der føres op til ensartet højde set fra motorvejen. Terrænet mod naboområdet tilpasses hertil. Den visuelle kontakt mellem den nedsænkede motorvej og erhvervsområdet vil være meget begrænset. TILVALGSMULIGHED Motorvejen kan tænkes overdækket, men dækket vil i givet fald skulle etableres flere meter over terrænniveau. Foto 7: Erhvervsområdet langs Østre Ringvej. Eksisterende forhold, set mod øst. Foto 8: Industriområdet gennemskæres af motorvejen Eksisterende forhold, set mod vest fra Baunehøjvej. Foto 9: Østre Ringvej. Eksisterende forhold, set mod syd fra Kornvænget. Nørreskov Bakke En eventuel rekreativ anvendelse af det græsdækkede areal ovenpå overdækningen vil ikke umiddelbart kunne tænkes at indgå i nogen relevant sammenhæng i erhvervsområdet, men vil medvirke som et grønt miljø mellem erhvervsbygningerne m 20 m 10 Længdesnit gennem erhvervsområdet ved Gødvad Bakke. Snit c-c - 1: m

9 Nørreskov Bakke Østre Ringvej Nordre Ringvej Foto 10: Eksisterende forhold. Set mod nordvest. 10: Visualisering af motorvejen gennem erhvervsområdet, med tilslutning til Nordre Ringvej og med Østre Ringvej forlagt langs nordsiden af motorvejen frem til Nørreskov Bakke. 40 m 35 m Motorvejen gennem erhvervsområdet - i afgravning med lodrette støttevægge. Snit c1-c1, 1:

10 SØHOLT / GØDVAD BAKKE På strækningen mellem Kornvænget og Oslovej ligger boligområdet Gødvad Bakke helt ud til Østre Ringvej. Motorvejen føres igennem den nordlige del af idrætsområdet og tæt langs Østre Ringvejs sydside. MOTORVEJENS PLACERING Motorvejen kommer til at ligge ca. 4 meter lavere end den eksisterende Østre Ringvej. Ringvejen bevares i sin nuværende placering og motorvejsanlægget vil derfor ikke berøre boligområdet direkte. N Granhøjvej Forlagt Østre Ringvej Kornvænget Bavnehøjvej d Gødvad Bakke Søndervang Højstrupvej 11 Østre Ringvej motorvej12 Oslovej Stavangervej Silkeborg Højskole PROJEKTFORBEDRING I forhold til det oprindelige projekt er motorvejen rykket lidt mod sydvest, og tilslutningsanlægget er flyttet fra Oslovej til erhvervsområdet øst for Nørreskov Bakke. Søholt Idrætsanlæg d 13 Set fra boligområdet vil motorvejen være delvis skjult bag Østre Ringvej, og de visuelle gener vil derfor være meget begrænsede. Silkeborghallerne Som følge af, at tilslutningsanlægget ved Oslovej er flyttet til erhvervsområdet ved Nørreskov Bakke, vil indgrebet i idrætsområderne være mindre end ved det oprindelige projektforslag. Kortudsnit med vejprojektet - 1:5.000 Der opsættes støjskærm øverst på kanten af motorvejens lodrette sidevæg mod boligområdet. Afslutningen af sidevæggen ud mod idrætsområdet kan udformes som tæt beplantet væg eller med terrænregulering. TILVALGSMULIGHED Som tilvalgsmulighed kan motorvejen overdækkes langs boligområdet. Foto 11: Eksisterende forhold. Set mod syd fra Oslovej. Dækket over motorvejen vil fremtræde som en bred, lav, græsbeklædt dæmning mellem Østre Ringvej og Søholt Idrætsområde. Overdækningen vil kunne tænkes at indgå i en lokal rekreativ sammenhæng. Fladen ligger dog nogle meter over terrænniveau. 12 Foto 12: Idrætsområdet syd for Ringvejen. Set mod vest. 11: Visualisering af den nedgravede motorvej langs sydsiden af Østre Ringvej. Motorvejen ligger skjult bag Ringvejen, hvorfor kun støjafskærmningen kan ses.

11 13: Visualisering af motorvejen i afgravning - med lodrette støttevægge og støjafskærmning ved boligområdet Gødvad Bakke. 13: Tilvalgsmulighed: Overdækning af motorvejen ved boligområdet Gødvad Bakke. Søholt Idrætsanlæg Østre Ringvej 35 m 25 m Motorvejen i afgravning - med lodrette støttevægge og med støjskærm mod boligområdet Gødvad Bakke. Snit d-d, 1:500. Foto 13: Eksisterende forhold. Set mod nordvest. Søholt Idrætsanlæg Østre Ringvej 35 m 25 m Tilvalgsmulighed: Overdækning af motorvejen ved boligområdet Gødvad Bakke. Snit d-d, 1:

12 Platanvej SILKEBORG HØJSKOLE Silkeborg Højskole ligger i den østlige udkant af byen, tæt ved Silkeborg Langsø. N Østre Ringvej forløber nord om højskolen. Langs vejens sydside er der i dag en lille, beplantet jordvold. MOTORVEJENS PLACERING Motorvejen føres ind mellem Østre Ringvej og Silkeborg Højskole, således at Østre Ringvej kan opretholdes mellem Oslovej og Århusvej. Søndervang Højstrupvej Østre Ringvej Oslovej Stavangervej e Gødvad Efterskole Gødvad Mælkevej PROJEKTFORBEDRING Motorvejen kommer til at ligge ca. 5-6 meter lavere end den eksisterende Østre Ringvej og forsynes med støjskærme ud for højskoleområdet. For at sikre mod grundsvandsproblemer udføres anlægget med en tæt bund under motorvejen, og med ca. 1 meter høje støttevægge nederst. e Silkeborg Højskole motorvej TILVALGSMULIGHEDER Set fra vejen vil det åbne profil med skråningsanlæg i begge sider være at foretrække visuelt, men på strækningen mellem Oslovej og Højskolen kan den nedgravede motorvej som tilvalgsmulighed udføres med lodrette støttevægge, øverst forsynet med støjskærme. Kortudsnit med vejprojektet - 1:5.000 Silkeborg Langsø Herved reduceres indgrebet ved højskolen og forlægningen af Østre Ringvej kan undgås. Der er også mulighed for at overdække motorvejen på strækningen langs højskolen. Dækket over motorvejen kan evt. indgå i en lokal, rekreativ sammenhæng - selvom fladen vil være beliggende nogle meter over nuværende terrænniveau. Foto 14: Det grønne areal mellem Højskolen og Østre Ringvej. Eksisterende forhold, set mod nordvest : Tilvalgsmulighed: Visualisering med lodrette støttevægge og transparent støjskærm ved Højskolen. 14: Visualisering af den nedsænkede motorvej - i åben udgravning og med transparent støjskærm ved højskolen.

13 visualisering 15: Visualisering af motorvejspassagen ved Silkeborg Højskole - i åben udgravning mellem højskolen og Østre Ringvej. 15: Tilvalgsmulighed: Visualisering af motorvejspassagen ved Silkeborg Højskole med lodrette støttevægge. Silkeborg Højskole Forlagt Østre Ringvej 35 m 25 m Motorvejsanlægget i åben udgravning og med lave sidevægge og støjskærme ved Silkeborg Højskole. Snit e-e, 1: : Eksisterende forhold med Silkeborg Højskole ved Østre Ringvej. Set mod vest. Silkeborg Højskole Østre Ringvej 35 m 25 m Tilvalgsmuligheder: 1) Lodrette støttevægge og støjskærme, eller 2) Overdækning af motorvejen. Snit e-e, 1:

14 SILKEBORG LANGSØ / GUDENÅEN Den nuværende ringvejsforbindelse blev i 1950 erne anlagt i indsnævringen mellem Silkeborg Langsø og Gudenåens fortsatte forløb. N Pramdragerstien Gudenåen 19 Passagen blev udformet med en 60 meter lang bro over selve Gudenåløbet og med lange dæmninger i forlængelse af broen til begge sider - ud over engområder og vandspejl. Pramdragerstien blev forlagt - ind under broen i nordsiden f Dæmningerne fremstår i dag tæt bevoksede med selvsået krat og mindre træer - og udgør en fysisk og visuel barriere i landskabet. Den smalle broåbning er nu den eneste fysiske og visuelle forbindelse mellem Silkeborg Langsø og Gudenåen. Ved høj vandstand er stierne i begge sider af broen og langs bredderne tilmed oversvømmede og dermed uanvendelige. f1 25 motorvej 23 f MOTORVEJENS PLACERING Motorvejen føres over indsnævringen parallelt med ringvejspassagen, men ca. 70 meter vest for denne hvor landskabsrummet er mere åbent, og hvor vandspejlet er betydeligt bredere. Brofæstet i nordsiden etableres naturligt ved skråningen, hvor Gudenådalens nederste terrasse er lokaliseret. I sydsiden skal broen som minimum nå over på engområderne syd for Gudenåen. Motorvejsbroen bliver herved 350 meter lang. Kortudsnit med ny motorvejsbro - 1: Silkeborg Langsø 16 f1 Langsøstien Den visuelle åbenhed, som motorvejsbroen samtidig tilgodeser, vil bremses af dæmningerne på begge sider af ringvejsbroen. PROJEKTFORBEDRING I det oprindelige forslag var den eksisterende bro erstattet af en stibro. I det nye projekt bevares det nuværende vejanlæg med bro og dæmninger, således at ringvejsforbindelsen over åen opretholdes. Længdeprofilet for motorvejsbroen er sænket fra ca. 10 meter til 6-7 meter over normalt vandspejl. Herved bliver motorvejsanlægget mindre synligt i landskabet. Foto 16: Passagen set mod nordøst fra sydsiden af Silkeborg Langsø. Foto 17: Udsigt over Gudenåen. Set mod øst fra den eksisterende bro. Motorvejsbro med støjskærme Foto 18: Den eksisterende bro over Gudenåen. Set mod nord fra den sydlige bred. Eksisterende ringvejsbro 25 m 16 Pramdragerstien føres under motorvejsbroen på nordsiden af Gudenåen, og for at reducere barrierevirkningen langs søbredden på sydsiden etableres en stitunnel under motorvejen for Langsøstien. Tværsnit med motorvejsbro over Silkeborg Langsø og eksisterende ringvejsbro over Gudenåen. Snit f-f, 1: m

15 Foto 19: Eksisterende forhold. Set mod vest. 19: Visualisering med den nye motorvejsbro - og med den eksisterende ringvejsbro og dæmninger bevaret. Set mod vest. Foto 25: Eksisterende forhold ved passagen over Gudenåen. Set mod øst fra nordsiden af søen. 25: Visualisering med den nye motorvejsbro - og med den eksisterende ringvejsbro og dæmninger bagved. Set mod øst. Pramdragerstien Gudenåen/Silkeborg Langsø Motorvejsbro Langsøstien Eksisterende ringvejsbro Nordskoven 40 m 20 m 10 m Opstalt/længdesnit med ny motorvejsbro foran eksisterende ringvejsbro med dæmninger over Silkeborg Langsø og Gudenåen. Set mod øst - snit f1-f1 mål 1: m 17

16 SILKEBORG LANGSØ / GUDENÅEN VISUELLE FORHOLD Motorvejens åbne landskabspassage ved Gudenåen vil opleves i stor kontrast til passagen gennem byen, hvor den ligger i et smalt, nedgravet tracé uden større kontakt til omgivelserne - og til passagen igennem skoven, hvor oplevelsen bliver tæt og lukket. Passagen ved indsnævringen mellem Silkeborg Langsø og Gudenåen er i stor visuel åbenhed. Der er kilometerlange kig til og fra vejen. Mod øst langs Gudenåen, mod vest over Langsøen med Silkeborg by i det fjerne. Gudenåpassagen er den mest eksponerede del, hvorfor man bør tildele udformningen særlig opmærksomhed. Motorvejsbroens højde er sænket til stort set samme niveau som ringvejsbroen, dvs. 6-7 meter over normalt vandspejl. Afstanden mellem broerne er ca. 70 meter. Den 350 meter lange motorvejsbro vil tilgodese oplevelsen af det åbne landskab set fra Langsøen, men på tættere hold vil den fortsatte visuelle forbindelse op gennem Gudenådalen blive reduceret til lokalvejsbroens bredde på 60 meter. Dæmningsenderne vil fysisk og visuelt lukke for oplevelsen af landskabsrummet bagved. Set fra Gudenåsiden vil landskabets åbne karakter fortsat være begrænset af dæmningerne. 20: Ny motorvejsbro foran den eksisterende ringvejsbro med lange dæmninger over engområderne i begge sider - i indsnævringen mellem Silkeborg Langsø og Gudenåen. Anlæggets påvirkninger af de landskabelige værdier er visualiseret - dels fra stor højde for at skildre den nye situation i en større geografiske sammenhæng, dels fra udvalgte positioner i terræn eller fra vandoverflade for at redegøre mere detaljeret for ændringerne, herunder afdække såvel positive som negative virkninger. Som tilvalgsmuligheder er der undersøgt 2 forslag til projektforbedring: Alternativ 1: Den eksisterende ringvejsbro og den vestlige dæmningsende erstattes med en 280 meter lang, ny lokalvejsbro - svarende til den 350 meter lange motorvejsbro. Herved sikres en god, samlet fysisk og visuel forbindelse i det åbne landskabsrum. Foto 20: Eksisterende forhold. Set mod øst ved høj vandstand. 18 Alternativ 2: Motorvejsbroen forlænges til 450 meter og ringvejsbroen med dæmninger i begge sider erstattes med en 420 meter lang, ny lokalvejsbro. Herved sikres en optimal fysisk og visuel forbindelse i det åbne landskabsrum. Foto 21: Eksisterende forhold. Set mod syd parallelt med den eksisterende ringvejsforbindelse. 21: Visualisering med den eksisterende ringvejsbro (til venstre i billedet) og motorvejsbroen (til højre).

17 22: Visualisering af motorvejsbroen med den eksisterende ringvejsbro og dæmninger bagved. Dæmningerne reducerer gennemkigget. Set mod øst fra Silkeborg Langsø. Foto 23: Eksisterende ringvejsbro. Set mod øst fra Silkeborg Langsø. 23: Visualisering af motorvejsbroen med den eksisterende ringvejsbro og dæmninger bagved. Foto 24: Eksisterende ringvejsbro over Gudenåen. Set mod vest fra Gudenåen mod Silkeborg Langsø. 24: Visualisering med ny motorvejsbro bag den eksisterende ringvejsbro. 19

18 SILKEBORG LANGSØ / GUDENÅEN TILVALGSMULIGHEDER Den nuværende ringvejsbro over Gudenåen med tilhørende dæmninger over de lavtliggende engområder på begge sider udgør en fysisk, visuel, biologisk og hydraulisk barriere. De visuelle linjer, der følger landskabets tragtform ved indsnævringen mellem Silkeborg Langsø og Gudenåen, bør tilgodeses. N Stavangervej motorvej Gødvad Efterskole Østre Ringvej 21 Gødvad Mælkevej Pramdragerstien Gudenåen 19 Skærbæk Der er som tilvalgsmulighed undersøgt to alternativer, hvor det nuværende bro- og dæmningsanlæg helt eller delvist fjernes og erstattes af en ny lokalvejsbro med en tilsvarende længde som motorvejsbroen. f1 ALTERNATIV 1: For lokalvejsbroen etableres brofæstet i nordsiden ved skråningen, hvor Gudenådalens nederste terrasse er lokaliseret. I sydsiden skal broen som minimum nå over til engområderne på sydsiden af Gudenåen. Lokalvejsbroen bliver herved 280 meter lang. Svarende hertil bliver motorvejsbroen 350 meter lang. Pramdragerstien langs Gudenåens nordside kan genoprettes i sit gamle forløb - under begge nye broer. Langsøstien langs sydsiden af Gudenåen føres i tunnel under motorvejsdæmningen. Med denne løsning opnås en god fysisk og visuel harmonisk løsning i det åbne landskabsrum. ALTERNATIV 2: Brofæstet for motorvejsbroen forlænges i sydsiden frem til et svagt stigende terræn i linje med den nederste terrasse og umiddelbart syd for Langsøstien. Motorvejsbroen bliver herved 450 meter lang. Kortudsnit med motorvejsbro og ny lokalvejsbro - 1: Silkeborg Langsø f1 Langsøstien Det sydlige brofæste for en ny lokalvejsbro etableres i denne løsning ved skråningen hvor Gudenådalens nederste terrasse er tydelig. Her blev ringvejsdæmningen i 1950 erne bygget ud over engområde og vandspejl - frem til brostedet ved Gudenåen. Dæmningen fjernes og lokalvejsbroen bliver 420 meter lang. 21: Eksisterende forhold med Pramdragerstien vest for ringvejspassagen. Set mod syd. Pramdragerstien langs nordsiden og Langsøstien langs sydsiden af Gudenåen føres under begge broer. Med denne løsning opnås en optimal fysisk og visuel løsning i det åbne landskabsrum. 20 En fremtidig naturgenopretning er samtidig tilgodeset. 25: Eksisterende forhold med ringvejsbroen over Gudenåen. Set mod øst fra nordsiden af søen. 21: Visualisering med motorvejsbro og ny lokalvejsbro.

19 19: Visualisering af den 350 meter lange motorvejsbro og den 280 meter lange lokalvejsbro - i indsnævringen mellem Silkeborg Langsø og Gudenåen. Den visuelle åbenhed er tilgodeset. 19: Visualisering af den 450 meter lange motorvejsbro og den 420 meter lange lokalvejsbro - i indsnævringen mellem Silkeborg Langsø og Gudenåen. Den visuelle åbenhed er tilgodeset optimalt. Foto 19: Eksisterende forhold med den 60 meter lange bro over Gudenåen og med bevoksede dæmninger over engområderne i begge sider. 25: Med den 450 meter lange motorvejsbro foran den 420 meter lange lokalvejsbro er den visuelle åbenhed i landskabet tilgodeset optimalt. Pramdragerstien Motorvejsbro Gudenåen/Silkeborg Langsø Langsøstien Ny lokalvejsbro Nordskoven 40 m 20 m 10 m Opstalt/længdesnit med 350 meter motorvejsbro og 280 meter lokalvejsbro over Silkeborg Langsø og Gudenåen. To parallelle broer sikrer den visuelle forbindelse på langs i ådalslandskabet. Set mod øst - snit f1-f1 mål 1: m Pramdragerstien Motorvejsbro Gudenåen/Silkeborg Langsø Langsøstien Ny lokalvejsbro Nordskoven 40 m 20 m 10 m Opstalt/længdesnit med 450 meter motorvejsbro og 420 meter lokalvejsbro over Silkeborg Langsø og Gudenåen. De længste broer sikrer en hel åbning af ådalslandskabet. Set mod øst - snit f1-f1 mål 1:

20 NORDSKOVEN Nordskoven er den grønne korridor i motorvejsstrækningens østlige ende. Skoven, der er karakteriseret ved høje, kraftige nåletræer i tæt bevoksning, dækker dalbunden øst for Gudenåen og de østlige dalskrænter. Motorvejen skærer sig igennem det grønne rum på samme måde som den nuværende ringvej, men med et bredere spor igennem skoven. N Linåvej g h MOTORVEJENS PLACERING Mellem bropassagen ved Gudenåen og området, hvor den nuværende hovedlandevej (Linåvej) tangeres, følger motorvejen terrænet tættest muligt. I dalbundens østside føres vejen på en landskabsbro, der midtvejs er afbrudt af terrænfremspringet Gundeskol, som er en del af den østlige dalskrænt. g motorvej Den vestligste del af bropassagen er 200 meter lang. Den østligste del er 300 meter lang og fører motorvejen hen over EF-habitatområdet. Landskabsbroen fungerer som en meget stor underført faunapassage. h Gundeskol Øst for landskabsbroen fortsætter motorvejen op gennem den stejle dalskrænt i en op til 12 meter dyb afgravning. Her etableres en overført faunapassage. På plateauet oven for Gudenådalen føres vejen videre i østlig retning, ud af skoven og syd om Hårup. Ved Århusvej/Skærbækvej etableres et tilslutningsanlæg. Kortudsnit med vejprojektet - 1:5.000 PROJEKTFORBEDRING Tilslutningsanlægget ved Århusvej, øst for Gudenåen og i den vestlige del af Nordskoven er ændret fra et såkaldt B-anlæg til et smalt, langstrakt ruderanlæg. Herved reduceres arealindgrebet i skoven. Forløbet igennem Nordskoven er forbedret idet linjeføringen er flyttet tættere på den nuværende ringvej. Længdeprofilet over ådalen er sænket mest muligt for at minimere den fysiske og visuelle barrierevirkning. Foto 26: Eksisterende forhold. Set mod syd fra Linåvej. Motorvejen forsynes med støjskærme gennem skoven, herunder også på landskabsbroen. TILVALGSMULIGHED Landskabsbroen kan alternativt føres igennem som en samlet, 600 meter lang landskabsbro. Herved friholdes terrænet ved Gundeskol mest muligt for ændringer. 22 Foto 27: Terrænformationen Gundeskol. Set mod vest. 26: Visualisering med landskabsbroer/dæmning ved Gundeskol i Nordskoven.

21 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon Telefax Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 Postboks Skanderborg Telefon Telefax vejdirektoratet.dk

Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg

Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg VVM-redegørelse for Kombilinien Æstetisk vurdering og visualisering Rapport 304 2006 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 3341

Læs mere

Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg. VVM-redegørelse for Kombilinien Sammenfattende rapport

Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg. VVM-redegørelse for Kombilinien Sammenfattende rapport Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg VVM-redegørelse for Kombilinien Sammenfattende rapport Rapport 303 2006 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 3341 3333 Telefax

Læs mere

Motorvejen mellem Funder og Låsby. Juni 2014

Motorvejen mellem Funder og Låsby. Juni 2014 Motorvejen mellem Funder og Låsby Juni 2014 Motorvejen mellem Funder og Låsby Motorvejsstrækningen mellem Funder og Låsby er en 29 kilometer lang delstrækning af motorvejen mellem Aarhus og Herning. I

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af motorvej mellem Funder og Låsby (rute 15)

Forslag. Lov om anlæg af motorvej mellem Funder og Låsby (rute 15) Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 201 Offentligt Transportministeriet Udkast Januar 2009 Forslag til Lov om anlæg af motorvej mellem Funder og Låsby (rute 15) 1. Transportministeren bemyndiges til: 1)

Læs mere

25 år med VVM Eksempler på vanskelige VVM er. Strategichef Ole Kirk, Vejdirektoratet

25 år med VVM Eksempler på vanskelige VVM er. Strategichef Ole Kirk, Vejdirektoratet 25 år med VVM Eksempler på vanskelige VVM er Strategichef Ole Kirk, Vejdirektoratet 25 år med VVM Direktivet Frederikssundmotorvejen og den iterative proces Frederikssundmotorvejen Trafikale forhold SIDE

Læs mere

Din guide til SilkeborgMotorvejen

Din guide til SilkeborgMotorvejen Din guide til SilkeborgMotorvejen Oplev med 130 i timen SilkeborgMotorvejen er ikke bare en almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde

Læs mere

MOTORVEJEN MELLEM FUNDER OG LÅSBY

MOTORVEJEN MELLEM FUNDER OG LÅSBY MOTORVEJEN MELLEM FUNDER OG LÅSBY MOTORVEJEN FUNDER - LÅSBY Motorvejsstrækningen mellem Funder og Låsby er en 29 kilometer lang delstrækning af motorvejen mellem Aarhus og Herning. I maj 2009 vedtog Folketinget

Læs mere

Silkeborg- motorvejen Juni 2015

Silkeborg- motorvejen Juni 2015 Silkeborgmotorvejen Juni 2015 Motorvejen mellem Funder og Låsby Motorvejsstrækningen mellem Funder og Låsby er en 29 kilometer lang delstrækning af motorvejen mellem Aarhus og Herning. I maj 2009 vedtog

Læs mere

Funder Ådals broen set med landskabsarkitektens briller

Funder Ådals broen set med landskabsarkitektens briller BROER OG TUNNELER Funder Ådals broen set med landskabsarkitektens briller Funder Ådals Broen, Danmarks længste dalbro, spænder med sine 742 m over den fulde bredde af Funder Ådal vest for Silkeborg. Broen

Læs mere

Miljørapport Lokalplan for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk

Miljørapport Lokalplan for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk Miljørapport Lokalplan 36-002 for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk 1. Indledning 2. Resumé af miljørapport Lokalplanen giver mulighed for boliger i et område nord for Sejs/Svejbæk

Læs mere

Designmanual for fauna- og stibroer

Designmanual for fauna- og stibroer Designmanual for fauna- og stibroer Stibro ved Gubsø Faunabro ved Nordskoven/ Nyløkkevej Fauna- og stibro ved Dyrehaven 6620 + 25 Funder - Låsby 6620.R20 Dyrehaven - Nyløkkevej - Gubsø Faunapassage ved

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Silkeborg- motorvejen Juni 2016

Silkeborg- motorvejen Juni 2016 Silkeborgmotorvejen Juni 2016 Silkeborgmotorvejen Silkeborgmotorvejen er en 29 kilometer lang delstrækning af motorvejen mellem Aarhus og Herning. I maj 2009 vedtog Folketinget en anlægslov for projektet,

Læs mere

Eksempel på præsentation (borgermøde) Udvikling i præsentationer (animationer)

Eksempel på præsentation (borgermøde) Udvikling i præsentationer (animationer) Eksempler på en præsentationer ved borgermøder Eksempel på præsentation (borgermøde) Udvikling i præsentationer (animationer) Tendenser (miljø) Eksempler på en præsentationer ved borgermøder VVM-redegørelsens

Læs mere

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev. Kalundborg Kommune September 2010

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev. Kalundborg Kommune September 2010 Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev Kalundborg Kommune September 2010 Fotopunkter til visualisering i nærzonen N 14 13 3 2 1 4 12 11 5 9 10 7 6 8 20 Fotopunkter til visualisering

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD. November 2013, offentlig høring

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD. November 2013, offentlig høring - Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD November 2013, offentlig høring 1 af 17 Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM redegørelse

Læs mere

Studietur til Århus/Odder

Studietur til Århus/Odder Studietur til Århus/Odder Teknik- og miljøudvalget onsdag d. 1. oktober 2003 kl. 8.30 - ca. 16 Århus: Emiliedalen Sandbakken Søsterhøj Ny Moesgårdvej Holme Parkvej Odder: Stampmølleparken Søkrogen Emiliedalen

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

HÆFTE 2 : TYPOLOGIER & HOVEDPRINCIPPER

HÆFTE 2 : TYPOLOGIER & HOVEDPRINCIPPER 12 HÆFTE 2 : TYPOLOGIER & HOVEDPRINCIPPER 0.0 FORORD Mellemland er et metodeprojekt, der omhandler motorvejsstrækningen mellem Funder vest for Silkeborg og Hårup øst for Silkeborg, også kendt som Silkeborgmotorvejen.

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE KOLDING KOMMUNE SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE RESUMÉ AF FORUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Kolding Kommune har gennemført

Læs mere

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø DDO, Copyright COWI Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Side 2 Datablad Udgiver: Udarbejdet af: Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø

Læs mere

Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie. Juni 2013

Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie. Juni 2013 Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie Juni 2013 Oprindelig placering v. nuv. station Alternativ placering 2 KRIEGERS FLAK

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Designmanual for Gudenåbroen. 66 Herning - Århus 6620 Funder - Hårup

Designmanual for Gudenåbroen. 66 Herning - Århus 6620 Funder - Hårup Designmanual for Gudenåbroen 66 Herning - Århus 6620 Funder - Hårup Preben Skaarup Landskabsarkitekt MAA MDL Maj 2011 Gudenåbroen Længde: 350 m Stationeringspunkt for vederlag: ca. 35 376 ca. 35 726 Gudenåbroen

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) VINDMØLLER VED VINDTVED

Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) VINDMØLLER VED VINDTVED Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) Mølle 6 Mølle 5 Mølle 4 Mølle 3 VINDMØLLER VED VINDTVED 64 Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (højre del) Mølle 2 Mølle

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 06 NAKKEBØLLE FJORDOMRÅDE Nakkebølle Fjordområde er et tidligere kunstigt tørlagt fjordområde, som nu er naturgenoprettet. Området ligger ved den sydøstlige grænse af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 Syltemade Ådal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Syltemade Ådal set fra registreringspunktet på den vestlige skråning. Nøglekarakter Smal smeltevandsdal

Læs mere

Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a

Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a Trafikministeriet nedsatte i 1994 et baneplanudvalg med henblik på at opstille en samlet langsigtet plan for udbygning og

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

66 HERNING ÅRHUS 6620 FUNDER HÅRUP VANDSYNSPROTOKOL (ØST)

66 HERNING ÅRHUS 6620 FUNDER HÅRUP VANDSYNSPROTOKOL (ØST) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. marts 2011 11/02670-8 Jørgen Nielsen jn@vd.dk 7244 2372 66 HERNING ÅRHUS 6620 FUNDER HÅRUP VANDSYNSPROTOKOL (ØST) ST. 32.000 38.200 SILKEBORG KOMMUNE Thomas

Læs mere

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Udlæg af nye arealer til byzone, Industriområde Nord redegørelse for forholdet til beskyttelsesinteresser Halsnæs Kommune ønsker i forbindelse med Kommuneplan

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel Fax

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel Fax Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND

KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND 419 Oversigtskort Motortrafikvej Ødsted - Ny Højen Billundvej Kastanievej 2,0 F 3,0 Hærvejen 4,0 0,0 Gøddinghusevej Rodalvej 5,0 MTV 6,0

Læs mere

Motorvej Herning - Århus ved Silkeborg. VVM-redegørelse Hovedrapport

Motorvej Herning - Århus ved Silkeborg. VVM-redegørelse Hovedrapport Motorvej Herning - Århus ved Silkeborg VVM-redegørelse Hovedrapport Rapport nr. 254 2002 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Telefon: 33 41 33 33 Telefax: 33 15 63 35 Rapport:

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Kommentarer til forslag til lokalplan nr af december Fra Borgergruppen for Ammmendrup udstykningen.

Kommentarer til forslag til lokalplan nr af december Fra Borgergruppen for Ammmendrup udstykningen. Kommentarer til forslag til lokalplan nr.106.05 af december 2005. Fra Borgergruppen for Ammmendrup udstykningen. 22. december 2005. Kommentarer til forslag til lokalplan nr.106.05 af december 2005 fra

Læs mere

Visualiseringer - vindmølleområder

Visualiseringer - vindmølleområder Visualiseringer - vindmølleområder 2 Udarbejdet af Sweco Architects A/S for Norddjurs Kommune 2010 Visualiseringer af valgte vindmøller. Område 2, vindmøller ved Tørslev standpunkt B. Eksisterende forhold

Læs mere

Designmanual for Belysning

Designmanual for Belysning Designmanual for Belysning 66 Herning - Århus 6620 + 25 Funder - Låsby Rundkørsler Samkørselspladser Rasteanlæg Preben Skaarup Landskabsarkitekt MAA MDL Marts 2012 1 Belysning af rundkørsler De 8 rundkørsler

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune.

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. Kommunegrænsen gennemskærer selve dalstrøget i nordøst/sydvestgående

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 2 Visualiseringer naboer Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Kolofon Bilag til Miljøvurdering indeholdende

Læs mere

Bilag 1: Visualiseringer af stationer

Bilag 1: Visualiseringer af stationer BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 1 Bilag 1: Visualiseringer af stationer Indhold 1 Visualiseringer 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.1.1 Beplantningsbælte 3 1.2 Valg af fotopunkter 3 1.2.1 Station

Læs mere

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN VVM- UNDERSØGELSE E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DEBATOPL ÆG DEBATOPL ÆG OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN TYSKLAND OG DANMARK HAR INDGÅET EN TRAKTAT OM

Læs mere

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 38 VEJLE-EGESKOV MORÆNEFLADE Vejle-Egeskov Moræneflade strækker sig på tværs af kommunens centrale dele fra Kværndrup i sydøst, op forbi Ringe og til Vejle og Nørre Lyndelse

Læs mere

MOTORVEJEN MELLEM FUNDER OG LÅSBY DE MIDTJYSKE VEJE

MOTORVEJEN MELLEM FUNDER OG LÅSBY DE MIDTJYSKE VEJE 1 MOTORVEJEN MELLEM FUNDER OG LÅSBY DE MIDTJYSKE VEJE I slutningen af 1980 erne kom der for alvor fokus på udbygningen og forbedringen af de midtjyske veje, især Rute 15 og Rute 18. Rute 15 forbinder Jylland

Læs mere

Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone)

Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone) Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone) Eksisterende forhold Fotoet er taget fra Grenzstraße lidt øst for Ellhöft. På billedet ses flere af de eksisterende tyske møller. 14 VINDMØLLER VED

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING Dispositionsplan for ByUdvikling 11. december 2014 1 Støvrings Historiske Udvikling 1842-1899 1900-1960 1957-1976 1977-1992 1983-1997 I dag 2 Mod Nibe Støvrings Struktur Motorvej og Jegnbane Hovedveje

Læs mere

FKO-135. Visualisering af støjafskærmning ved Sjælsø Skydebaner Skitseprojekt Model M7b - skydning med VK1 og VK2 Alternativ 2-70 db(a)i Rev.

FKO-135. Visualisering af støjafskærmning ved Sjælsø Skydebaner Skitseprojekt Model M7b - skydning med VK1 og VK2 Alternativ 2-70 db(a)i Rev. FKO-135 Visualisering af støjafskærmning ved Sjælsø Skydebaner Skitseprojekt Model M7b - skydning med VK1 og VK2 Alternativ 2-70 db(a)i Rev.1 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste September 2012

Læs mere

Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune. Skitse juli 2009

Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune. Skitse juli 2009 Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune Skitse juli 2009 Indhold Forord 2 Visualisering og landskabelig vurdering 2 Visualisering fra Kalveboderne syd 4 Visualisering fra Amager

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Forbedret vejforbindelse til Århus Havn ad Marselis Boulevard. VVM Redegørelse Projektplaner for vejanlæg

Forbedret vejforbindelse til Århus Havn ad Marselis Boulevard. VVM Redegørelse Projektplaner for vejanlæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn ad Marselis Boulevard VVM Redegørelse Projektplaner for vejanlæg Forord Denne delrapport viser de udarbejdede vejprojekter for Hovedforslaget og Udbygningsalternativet

Læs mere

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan. Møde: Miljø- og teknikudvalget Mødetid: 12. oktober 2016kl. 15:30 Mødested: E.3.12 Sekretariat: Sekretariatet 178. Stillingtagen til planlægning for et boligområde ved Bojesvej i Vorup Sagsnr: 01.00.00-P20-2-10

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige rand af Faaborg til hovedgården Damsbo mod nordvest, som

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING Udvidelse af Endrup Transformerstation Udarbejdet for Energinet.dk Landskabsrådgiver:

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 101 Bjørnø Bjørnø ligger i den vestlige del af det Sydfynske Øhav i en afstand fra kysten af Fyn og Faaborg på omkring 2,5km. Øen ligger i de indre dele af Øhavet med Horne

Læs mere

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg.

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg. VSM 10409 Kærvej 3, Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-247 Rapport for prøvegravning forud for etablering af jordvarme på Kærvej 3, Viborg. Udført af Katrine Vestergaard for Viborg Museum i

Læs mere

Motorvejen Kliplev Sønderborg. et OPP-projekt

Motorvejen Kliplev Sønderborg. et OPP-projekt Motorvejen Kliplev Sønderborg et OPP-projekt Maj 2008 Et særligt projekt Fakta om motorvejsprojektet I februar 2006 overtog Vejdirektoratet et anlægsprojekt fra Sønderjyllands Amt en 25 km lang motorvej

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 22 SALLINGE DØDIS- OG ÅSLANDSKAB Sallinge dødis- og åslandskab ligger i den vestlige del af Faaborg- Midtfyn Kommune. Området strækker sig fra kommunens vestlige grænse ved

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Berit Bekhøj Hansen Emne: VS: Vedr. Højhastighedstog på Vestfyn. Elmelund. Fra: Gert Vinther [mailto:gv@l23byggetilsynet.dk] Sendt: 5. september 2016 23:20 Til: Baneelanmark Post Emne: Vedr. Højhastighedstog

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 178 Offentligt DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Transportministeriet Center for

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning Notat Til Byrådet Den 25. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye Indledning I forbindelse med byrådsdebatten den 16. marts 2011

Læs mere

Vedsted Kirke. Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Vedsted Sogn. Foto 1

Vedsted Kirke. Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Vedsted Sogn. Foto 1 Vedsted Kirke Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Vedsted Sogn Beliggenhed Vedsted Kirke ligger i byen Birkelse sydøst for Vedsted Kær i den sydvestlige del af Vendsyssel. Birkelse

Læs mere

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Foto 1: Ulvshalevej løber langs overgangen mellem den let skrånende landbrugsflade og rørsumparealerne ud mod Stege Bugt. Til

Læs mere

Damolin A/S. Visualiseringer

Damolin A/S. Visualiseringer Damolin A/S. Visualiseringer Visualiseringerne for molerindvinding ved Stærhøj er udarbejdet for Damolin A/S i programmet 3DS-Max. Dette program kan ved hjælp af koordinater og højdekurver etablere projektforslagets

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING GRØFTER OG RABATTER BILAG 7.6 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN Indholdsfortegnelse Lokalplaneksempler...7 Baggrunden for bestemmelserne...9 Bebyggelsens udformning...10 Bolig med forskudte etager...11 Indledning

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Juni 2017 2 Miljørapport, Sammenfattende redegørelse I 1. I 4 2. M 5 3.

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Christian d. 3. kanal ved Randers.

Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3 kanal blev - som navnet siger - anlagt i 1552-53 på foranledning af Kong Christian d. 3 (født1503) som regerede Danmark fra 1534 og til sin død 1559 (2+3).

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes MOTORVEJSÅBNING: ODENSE-SVENDBORG Svendborgmotorvejen færdiggøres og åbnes Svendborg er nu forbundet med det øvrige motorvejsnet anlæg af 35 km motorvej fra Odense til Svendborg er afsluttet. Trafikanterne

Læs mere

DESIGNMANUAL Vind- & Støjskærm over Vejle fjord D. 28. Juni Rev. 02

DESIGNMANUAL Vind- & Støjskærm over Vejle fjord D. 28. Juni Rev. 02 DESIGNMANUAL Vind- & Støjskærm over Vejle fjord D. 28. Juni 2012 - Rev. 02 DESIGNMANUAL FORUDSÆTNINGER I forbindelse med udbygningen af motorvej E45 mellem Skærup og Vejle er der udarbejdet et støjskærmsprojekt

Læs mere

VIBORG STIFTSØVRIGHED

VIBORG STIFTSØVRIGHED VIBORG STIFTSØVRIGHED E-post Viborg, den 17. november 2008 Dok nr. 110415 AN/br Struer Kommune Rådhuset Planafdelingen Østergade 11-15 7600 Struer./. Med Kommunens brev af 22. september 2008 (j.nr. 01.02.20-P15-2-08)

Læs mere