Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg"

Transkript

1 Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg Forbedret Kombilinieprojekt Æstetisk vurdering og visualisering Rapport

2 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon Telefax Titel: Motorvejen Herning-Århus ved Silkeborg Forbedret Kombilinieprojekt Æstetisk vurdering og visualisering Rapport 334 Redaktion: Møller & Grønborg i samarbejde med Vejdirektoratet Visualiseringer: Cadpeople Luftfotos: Allan Kartin Terrænfotos: Møller & Grønborg Grundkort: Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen. Reproduktionstilladelse G Copyright: Vejdirektoratet Oplag: Tryk: Deltagrafisk Papirudgave: ISBN: ISSN: Netudgave: ISBN: ISSN: Dato: Oktober 2008 Denne og andre rapporter kan bestilles ved henvendelse til Schultz Information Telefon fax Forside: Visualisering med Kombiliniens passage gennem den nordøstlige del af Silkeborg. Set mod nordvest. Bagside: Visualisering med den nye motorvejsbro over Silkeborg Langsø/Gudenåen. Set mod vest. 2 FORORD I foråret 2006 fremlagde Vejdirektoratet en VVMredegørelse for anlæg af en motorvej ved Silkeborg (Funder-Låsby) i den såkaldte Kombilinie som supplement til den tidligere VVM-redegørelse for Ringvejslinien gennem Silkeborg og Resendallinien nord om Silkeborg, der var til offentlig høring i Kombilinien forløber gennem den nordøstlige del af Silkeborg og passerer Gudenådalen tæt på den nuværende ringvej uden for de fredede områder. I efteråret 2006 traf regeringen principiel beslutning om, at motorvejen mellem Funder og Låsby skal følge Kombilinien. Regeringen besluttede samtidig, at Vejdirektoratet i dialog med Silkeborg Kommune og lokale interessenter skulle undersøge mulighederne for at forbedre projektet i forhold til det projekt, som er beskrevet i VVM-redegørelsen fra 2006, så det i højere grad tager hensyn til mennesker og miljø i Silkeborg. Vejdirektoratet har nu afsluttet disse undersøgelser, og som resultatet heraf fremlægges et nyt projektforslag, der indeholder en række nærmere angivne forbedringer, og en række tilvalgsmuligheder. Det nye projektforslag og de undersøgte tilvalgsmuligheder samt de trafikale, miljømæssige, byplanmæssige, ejendomsmæssige og økonomiske konsekvenser er beskrevet i Vejdirektoratets rapport 333, Forbedret Kombilinieprojekt, Supplerende VVM-redegørelse. Nærværende rapport 334 beskriver og illustrerer de æstetiske forhold. Rapporten er udarbejdet af Møller & Grønborg Arkitekter og Planlæggere AS i samarbejde med Vejdirektoratet. Rapporten fokuserer på motorvejens passage gennem Dyrehaven i Kejlstrup Skov, gennem østbyens boligog erhvervsområder samt over Gudenådalen og gennem Nordskoven. Rapporten skal samtidig opfattes som et supplement med yderligere detaljering til rapport 304, VVMredegørelse for Kombilinien, Æstetisk vurdering og visualisering, fra INDHOLD Forord Rapportens opbygning Landskab og linjeføring Fokusstrækningen Høje Kejlstrup/Højmarkstoften Kejlstrup Skov/Dyrehaven Erhvervsområdet Søholt/Gødvad Bakke Silkeborg Højskole Silkeborg Langsø/Gudenåen Nordskoven RAPPORTENS OPBYGNING Rapporten indledes med en kort præsentation af strækningen samt af de byområder og landskaber, som motorvejen bevæger sig igennem. Derefter fokuseres på forbedringerne af de enkelte delstrækninger - indeholdende korte tekstafsnit, planer med linjeføring, tværsnit samt fotoregistrering og visualisering. Visualiseringerne er baserede på luftfotos, hvoraf størsteparten er genanvendte fra VVM-rapporten om Kombilinien fra Et enkelt luftfoto er fra VVMrapporten Terrænfotos er nyoptagelser. Strækningen gennemgås fra vest mod øst, og hvert enkelt opslag er forsynet med oplysning om den geografiske placering på strækningen. Alle fotos er nummererede fortløbende.

3 LANDSKAB OG LINJEFØRING KOMBILINIEN Motorvejsstrækningen i Kombilinien mellem Funder og Låsby fører trafikanten gennem et varieret landskabs- og byområde. I forhold til det oprindelige VVM-projekt for Kombilinien fra 2006 er der nu indarbejdet en række forbedringer på den 29,2 kilometer lange strækning. Især på den centrale delstrækning gennem den nordøstlige del af Silkeborg by, mellem boligområdet ved Højmarkstoften i nordvest og Nordskoven i sydøst. De landskabelige og bymæssige situationer rummer en række særligt markante og forskelligartede udfordringer. Nærværende rapport fokuserer primært på forbedringerne af vejanlægget gennem byen og over Gudenådalen. Rapporten tager sit overordnede udgangspunkt i fokusstrækningen som helhed og bevæger sig derefter ned i de enkelte lokalområder. Hensigten er at skabe en så skånsom passage som muligt for Silkeborg by - især med hensyntagen til de berørte bolig- og erhvervsbebyggelser langs motorvejsstrækningen igennem den nordøstlige del af byen. Samtidig skal landskabet og miljøet prioriteres højt. Nedgravningen af motorvejen gennem byområdet generérer et betydeligt jordoverskud, som tænkes indbygget i terrænet langs vejstrækningerne i åbent land - nordvest og sydøst for Silkeborg. Trafikantoplevelsen er også omfattet af vurderingerne. Passagen af Gudenådalen er højt prioriteret. GUDENÅDALENS LANDSKAB Landskabet omkring Silkeborg er formet af de voldsomme naturkræfter under den sidste istid. Gudenådalen, som er en smeltevandsdal, er karakteriseret af stejle skrænter på begge sider af en dyb, bred, fladbundet og terrasseret dalsænkning. Silkeborg by ligger smukt placeret i Gudenådalens landskab - på begge sider af Silkeborg Langsø. Byen blev oprindeligt anlagt i dalbunden med Gudenåen som vandvej, men har efterhånden bredt sig op på moræneplateauet på nordsiden af ådalen. Terrænet på den nordlige dalskrænt har været for stejlt og uregelmæssigt til bybygning, men fungerer i dag som et vigtigt, sammenhængende og nærrekreativt område med bl.a. Kejlstrup Skov. En del af skræntskoven blev i 1980 erne indhegnet som Dyrehave. Sydøst for byen dækker Nordskoven dalbunden og den østlige dalside. Skoven fremstår mest som tæt nåletræsplantage, men indeholder også et mere varieret skovbillede - især på dalskrænterne, hvor der findes større løvfældende partier. Kombilinien skærer sig igennem det lukkede skovlandskab i østsiden af Gudenådalen og passerer Gudenåens forløb i vestsiden - i et område der i dag fremstår åbent og med brede udsyn. Imellem Gudenåen og de nordlige dalskrænter passerer vejen i et nedgravet forløb - diagonalt gennem den nordøstlige del af Silkeborg by. Eksisterende motorvej, Herning-Bording og Låsby-Århus Motorvej under anlæg, Bording-Funder Resendallinien og Ringvejslinien Kombilinien, Funder-Låsby Fokusstrækningen EF-habitatområde Fredet område Byudviklingsområde Oversigtskort med linjeføringer - 1:

4 FOKUSSTRÆKNINGEN BYEN Kombilinien møder byens udkant ved Kraftvarmeværket. Motorvejen er allerede i afgravning i det åbne land nord for Nordre Højmarksvej og fortsætter også sit videre forløb mod sydøst gennem byområdet i afgravning, hvilket har en støjreducerende virkning, men som også medfører en begrænset visuel kontakt med den omkringliggende by. Ved mødet med Silkeborg Langsø og Gudenåen åbner rummet sig op med kilometerlange kig mod vest over søen ind mod byen og mod øst langs Gudenåen. Kontrasten mellem det lukkede profil gennem byen og de åbne rum i landskabet er slående. På ådalens østside forsvinder vejen igen i et afgrænset rum - i en grøn korridor, Nordskoven. A - HØJE KEJLSTRUP / HØJMARKSTOFTEN Efter tilslutningsanlægget nord for Nordre Højmarksvej føres motorvejen i afgravning gennem byområdet Høje Kejlstrup, tæt forbi Højmarkstoften og erhvervsområdet ved Frichsvej. Den yderste del af friarealet øst for boligområdet bliver afskåret og der etableres støjskærme langs boligområdet. Lokalvejene føres over motorvejen uden at skulle hæves i forhold til nuværende situation. B - KEJLSTRUP SKOV / DYREHAVEN De skovdækkede nordlige dalskrænter fremstår som et samlet, grønt landskabsbælte gennem byområdet. Skrænterne har oprindeligt været for stejle til bebyggelse og fungerer i dag som et væsentligt nærrekreativt skovområde. Motorvejen skærer sig dybt ned gennem det urolige terræn i Dyrehaven, den indhegnede del af skræntskoven Kejlstrup Skov. Skåret i dalsiden vil blive synligt over store afstande. C - ERHVERVSOMRÅDET Motorvejen føres gennem erhvervsområdet i afgravning, ca. 3 meter under terræn. Vejens lodrette støttevægge føres op over terræn, så der opnås en ensartet højde set fra vejen. Terrænet langs motorvejen tilpasses naboområderne. Den visuelle kontakt mellem vej og naboområde vil være meget begrænset. Trafikanten får tre primære oplevelser ved passagen gennem Silkeborgområdet: To afgrænsede rum og ét med bredt udsyn - BYEN, SØEN/ÅEN og SKOVEN. A B C Længdesnit 1: Højderne er ganget med 5. De nuværende friarealer øst for Højmarkstoften Kastaniehøjvej ved Dyrehaven - set mod vest Erhvervsområdet langs Østre Ringvej Nordre Højmarksvej Kejlstrup Skov / Dyrehaven Kastaniehøjvej Støttevægge langs vejen m N A B C D E m m m m m m m m Kraftvarmeværk A B C D E Højskole BYEN SØEN 4

5 SØEN/ÅEN SKOVEN D - SØHOLT / GØDVAD BAKKE Motorvejen krydser Østre Ringvej vest for Kornvænget og føres herfra langs sydsiden af Østre Ringvej ind mellem boligområdet Gødvad Bakke på den nordlige side og Søholt Idrætspark på den sydlige. Motorvejen ligger i afgravning og forsynes med støjskærme langs boligområdet. Den visuelle kontakt mellem vej og naboområde vil være meget begrænset. E - SILKEBORG HØJSKOLE I byens østlige udkant passerer motorvejen mellem Østre Ringvej og Silkeborg Højskole i en dyb afgravning. Passagen mellem højskolen og ringvejen er meget snæver. Langs begge sider af motorvejen opsættes støjskærme, dels af hensyn til Silkeborg Højskole på sydsiden af motorvejen og dels af hensyn til Gødvad Efterskole på nordsiden af Østre Ringvej. F - SILKEBORG LANGSØ / GUDENÅEN I byens østlige udkant føres motorvejen ud af terrænet. Landskabet åbner sig, Gudenåen slynger sig mod øst og Langsøens brede vandspejl strækker sig mod vest. Anlægget passerer Gudenåen på en 350 meter lang bro med transparente støjskærme i begge sider. Det nuværende vejanlæg med den 60 meter lange ringvejsbro og de lange dæmninger kan som tilvalgsmulighed erstattes med en lang, ny lokalvejsbro, som tilgodeser det åbne landskab. G - NORDSKOVEN Dalbunden på den østlige side af Gudenåløbet er dækket af Nordskoven, som er karakteriseret ved høje, kraftige nåletræer i tæt bevoksning. I dalens østside, ved Gundeskol, føres vejen på to landskabsbroer, som er hhv 300 og 200 meter lange. Broerne vil reducere barrierevirkningen for de mennesker og dyr, der færdes i skoven. Motorvejen forsynes med støjskærme i begge sider. D E F G Ringvejen langs idrætsområdet - set fra Oslovej Friarealerne nord for Silkeborg Højskole Broen over Gudenåen - set fra Silkeborg Langsø En skovvej i Nordskoven - set fra landevejen m motorvejsbro over Gudenåen 300 m landskabsbro i Nordskoven 200 m landskabsbro over EF-habitat i Nordskoven skov ny motorvej påfyldning F m G m m m m m m m Kortudsnit med motorvejen gennem den nordøstlige del af Silkeborg - 1: m Ringvejsbro F EN/ÅEN SKOVEN G Gundeskol 5

6 HØJE KEJLSTRUP / HØJMARKSTOFTEN Motorvejen passerer tæt forbi boligområdet Højmarkstoften og føres igennem udkanten af friarealet øst herfor. De yderste boliger må eksproprieres og den yderste del af boligområdets fællesarealer bliver afskåret af motorvejsanlægget. N MOTORVEJENS PLACERING Motorvejen ligger i afgravning og føres under Nordre Højmarksvej, Kejlstrupvej og Frichsvej - uden at disse veje skal hæves over deres nuværende niveau. Tilslutningsanlæg a 2 Kejlstrupvej Motorvejen ligger i afgravning med almindelige skråningsanlæg i begge sider. Der udføres terrænregulering mellem motorvejen og boligområdet, således at motorvejen ikke vil kunne ses fra boligområdet. På vejsiden udformes dette som en forøgning af skråningsanlægget. På nabosiden udformes terrænet med fladere og varierede anlæg. De store mængder afgravet jord fra bygennemskæringen forudsættes indbygget i terrænet langs vejanlægget i åbent land nord for Nordre Højmarksvej. Nordre Højmarksvej 3 1 motorvej a Højmarkstoften Frichsvej PROJEKTFORBEDRING I forhold til det oprindelige projekt er motorvejen sænket yderligere, hvorved de skærende vejes niveau kan fastholdes og de visuelle gener for boligområdet reduceres yderligere. Kortudsnit med vejprojektet - 1:5.000 Desuden etableres der støjafskærmning mod boligområdet. Tilslutningsanlægget ved Nordre Højmarksvej er i forhold til det tidligere projekt flyttet ud til en ny vej nord for Nordre Højmarksvej. TILVALGSMULIGHEDER I stedet for skråningsanlæg kan den nedgravede motorvej forsynes med lodrette støttevægge, der føres op over terræn til ensartet højde set fra motorvejen og med terræntilpasning på nabosiden. Foto 1: Eksisterende forhold, nord for Nordre Højmarksvej. Set mod nord. En eventuel overdækning af motorvejen mellem Nordre Højmarksvej og Kejlstrupvej vil reducere den visuelle barrierevirkning og give mulighed for en fortsat rekreativ anvendelse af fællesarealet. Overdækningen vil ligge 3-4 meter over nuværende terræn, men der er mulighed for en vis terrænregulering og beplantning. 6 Foto 3: Motorvejen passerer gennem udkanten af friarealet ved boligområdet Højmarkstoften. Set mod øst. 1: Visualiserng af motorvejens forløb ud i det åbne land nord for Nordre Højmarksvej.

7 KEJLSTRUP SKOV / DYREHAVEN Gudenådalens nordlige afgrænsning aftegnes i dag ved de gamle skræntskove. Terrænet er stejlt og meget uregelmæssigt og har derfor ikke været egnet til bybygning. Moræneplateauet nord for skovbæltet er derimod for længst er inddraget til byformål. Skræntskovene ligger i dag som et meget centralt, let tilgængeligt og væsentligt, nærrekreativt aktiv for byen. Den indhegnede Dyrehave i Kejlstrup Skov har særlig stor søgning. MOTORVEJENS PLACERING Motorvejen føres gennem Dyrehaven i en op til 13 meter dyb og op til 85 meter bred afgravning. N Frichsvej motorvej b Kejlstrup Skov Dyrehaven b1 b Tisdalstien 5 6 Gennemskæringen af skoven vil medføre, at det grønne bælte fragmenteres. 4 Kejlstrupvej Som tværforbindelser over den nedgravede motorvej etableres en stibro og en faunabro. b1 Kastaniehøjvej PROJEKTFORBEDRING I forhold til det tidligere projekt er motorvejen flyttet lidt mod sydvest og kommer derved til at forløbe gennem et lidt mindre dramatisk terræn. Kortudsnit med vejprojektet - 1:5.000 Afgravningen bliver knap så dyb og markant som ved den tidligere linjeføring, men det markante skår i dalsiden efterlader betydelige afgravningsskråninger på begge sider af motorvejen. Motorvejens tracé vil fremstå som et bredt V-formet spor gennem skoven og skrænten. Et meget synligt spor, som næppe vil kunne skjules. TILVALGSMULIGHED Ved at overdække motorvejen kan terrænet delvis genskabes - hullet kan lukkes og bevoksningen vil få god mulighed for at genudvikle sig på sigt. Foto 4: Eksisterende forhold ved Dyrehaven. Set mod nord fra Kastaniehøjvej. Foto 5: Eksisterende forhold med Kastaniehøjvej, som hæves, hvor den føres over motorvejen. Set mod vest. Selv relativt store træer vil formentligt kunne vokse op her, idet terrændybden over størsteparten af overdækningen vil være tilstrækkelig for rodnettets udvikling. Mennesker og dyr vil uhindret kunne færdes i skoven over motorvejen. Den fysiske og visuelle barrierevirkning vil være reduceret. Faunabro Stibro Kastaniehøjvej 70 m 60 m 50 m 40 m 8 Længdesnit i Skræntskovens sydøstlige del. Snit b-b - 1: m

8 ERHVERVSOMRÅDET I den tidligere dalbund, og grænsende op til foden af skræntskoven ligger et større udbygget erhvervsområde bestående af blandet industri og erhverv i 1-2 etager. Området bliver kraftigt berørt af motorvejsanlægget. Strukturen i vejbetjeningen og adgangsforhold må ændres og tilpasses. Nørreskov Bakke og Kastaniehøjvej skal hæves ca. 2 meter, hvor de føres over den nedgravede motorvej. MOTORVEJENS PLACERING Mellem Dyrehaven i nord og idrætsanlæggene i syd skærer motorvejen sig tværs gennem området - i et nedsænket forløb. N motorvej Kastaniehøjvej c c1 Lillehøjvej Nørreskov Bakke c Randersvej 8 forlagt Østre Ringvej Granhøjvej Kornvænget Baunehøjvej 10 9 PROJEKTFORBEDRING I forhold til det tidligere projekt er motorvejen rykket lidt mod sydvest. Anlægget er trafikoptimeret. I stedet for den planlagte tilslutning ved Oslovej, som medførte større indgreb i boligområdet Gødvad Bakke, etableres tilslutningsanlægget i stedet ved Nørreskov Bakke/Nordre Ringvej. Østre Ringvej forlægges vest for Kornvænget, parallelt med motorvejens nordside og tilsluttes Nørreskov Bakke. Lokalvejnettet tilpasses. Stagehøj Tværvej Kortudsnit med vejprojektet - 1:5.000 c1 Stagehøjvej Nordre Ringvej 7 Silkeborghallerne Søholt Idrætsanlæg Motorvejen føres i afgravning gennem erhvervsområdet - ca. 3 meter under terræn - og afgrænses i begge sider med lodrette støttevægge, der føres op til ensartet højde set fra motorvejen. Terrænet mod naboområdet tilpasses hertil. Den visuelle kontakt mellem den nedsænkede motorvej og erhvervsområdet vil være meget begrænset. TILVALGSMULIGHED Motorvejen kan tænkes overdækket, men dækket vil i givet fald skulle etableres flere meter over terrænniveau. Foto 7: Erhvervsområdet langs Østre Ringvej. Eksisterende forhold, set mod øst. Foto 8: Industriområdet gennemskæres af motorvejen Eksisterende forhold, set mod vest fra Baunehøjvej. Foto 9: Østre Ringvej. Eksisterende forhold, set mod syd fra Kornvænget. Nørreskov Bakke En eventuel rekreativ anvendelse af det græsdækkede areal ovenpå overdækningen vil ikke umiddelbart kunne tænkes at indgå i nogen relevant sammenhæng i erhvervsområdet, men vil medvirke som et grønt miljø mellem erhvervsbygningerne m 20 m 10 Længdesnit gennem erhvervsområdet ved Gødvad Bakke. Snit c-c - 1: m

9 Nørreskov Bakke Østre Ringvej Nordre Ringvej Foto 10: Eksisterende forhold. Set mod nordvest. 10: Visualisering af motorvejen gennem erhvervsområdet, med tilslutning til Nordre Ringvej og med Østre Ringvej forlagt langs nordsiden af motorvejen frem til Nørreskov Bakke. 40 m 35 m Motorvejen gennem erhvervsområdet - i afgravning med lodrette støttevægge. Snit c1-c1, 1:

10 SØHOLT / GØDVAD BAKKE På strækningen mellem Kornvænget og Oslovej ligger boligområdet Gødvad Bakke helt ud til Østre Ringvej. Motorvejen føres igennem den nordlige del af idrætsområdet og tæt langs Østre Ringvejs sydside. MOTORVEJENS PLACERING Motorvejen kommer til at ligge ca. 4 meter lavere end den eksisterende Østre Ringvej. Ringvejen bevares i sin nuværende placering og motorvejsanlægget vil derfor ikke berøre boligområdet direkte. N Granhøjvej Forlagt Østre Ringvej Kornvænget Bavnehøjvej d Gødvad Bakke Søndervang Højstrupvej 11 Østre Ringvej motorvej12 Oslovej Stavangervej Silkeborg Højskole PROJEKTFORBEDRING I forhold til det oprindelige projekt er motorvejen rykket lidt mod sydvest, og tilslutningsanlægget er flyttet fra Oslovej til erhvervsområdet øst for Nørreskov Bakke. Søholt Idrætsanlæg d 13 Set fra boligområdet vil motorvejen være delvis skjult bag Østre Ringvej, og de visuelle gener vil derfor være meget begrænsede. Silkeborghallerne Som følge af, at tilslutningsanlægget ved Oslovej er flyttet til erhvervsområdet ved Nørreskov Bakke, vil indgrebet i idrætsområderne være mindre end ved det oprindelige projektforslag. Kortudsnit med vejprojektet - 1:5.000 Der opsættes støjskærm øverst på kanten af motorvejens lodrette sidevæg mod boligområdet. Afslutningen af sidevæggen ud mod idrætsområdet kan udformes som tæt beplantet væg eller med terrænregulering. TILVALGSMULIGHED Som tilvalgsmulighed kan motorvejen overdækkes langs boligområdet. Foto 11: Eksisterende forhold. Set mod syd fra Oslovej. Dækket over motorvejen vil fremtræde som en bred, lav, græsbeklædt dæmning mellem Østre Ringvej og Søholt Idrætsområde. Overdækningen vil kunne tænkes at indgå i en lokal rekreativ sammenhæng. Fladen ligger dog nogle meter over terrænniveau. 12 Foto 12: Idrætsområdet syd for Ringvejen. Set mod vest. 11: Visualisering af den nedgravede motorvej langs sydsiden af Østre Ringvej. Motorvejen ligger skjult bag Ringvejen, hvorfor kun støjafskærmningen kan ses.

11 13: Visualisering af motorvejen i afgravning - med lodrette støttevægge og støjafskærmning ved boligområdet Gødvad Bakke. 13: Tilvalgsmulighed: Overdækning af motorvejen ved boligområdet Gødvad Bakke. Søholt Idrætsanlæg Østre Ringvej 35 m 25 m Motorvejen i afgravning - med lodrette støttevægge og med støjskærm mod boligområdet Gødvad Bakke. Snit d-d, 1:500. Foto 13: Eksisterende forhold. Set mod nordvest. Søholt Idrætsanlæg Østre Ringvej 35 m 25 m Tilvalgsmulighed: Overdækning af motorvejen ved boligområdet Gødvad Bakke. Snit d-d, 1:

12 Platanvej SILKEBORG HØJSKOLE Silkeborg Højskole ligger i den østlige udkant af byen, tæt ved Silkeborg Langsø. N Østre Ringvej forløber nord om højskolen. Langs vejens sydside er der i dag en lille, beplantet jordvold. MOTORVEJENS PLACERING Motorvejen føres ind mellem Østre Ringvej og Silkeborg Højskole, således at Østre Ringvej kan opretholdes mellem Oslovej og Århusvej. Søndervang Højstrupvej Østre Ringvej Oslovej Stavangervej e Gødvad Efterskole Gødvad Mælkevej PROJEKTFORBEDRING Motorvejen kommer til at ligge ca. 5-6 meter lavere end den eksisterende Østre Ringvej og forsynes med støjskærme ud for højskoleområdet. For at sikre mod grundsvandsproblemer udføres anlægget med en tæt bund under motorvejen, og med ca. 1 meter høje støttevægge nederst. e Silkeborg Højskole motorvej TILVALGSMULIGHEDER Set fra vejen vil det åbne profil med skråningsanlæg i begge sider være at foretrække visuelt, men på strækningen mellem Oslovej og Højskolen kan den nedgravede motorvej som tilvalgsmulighed udføres med lodrette støttevægge, øverst forsynet med støjskærme. Kortudsnit med vejprojektet - 1:5.000 Silkeborg Langsø Herved reduceres indgrebet ved højskolen og forlægningen af Østre Ringvej kan undgås. Der er også mulighed for at overdække motorvejen på strækningen langs højskolen. Dækket over motorvejen kan evt. indgå i en lokal, rekreativ sammenhæng - selvom fladen vil være beliggende nogle meter over nuværende terrænniveau. Foto 14: Det grønne areal mellem Højskolen og Østre Ringvej. Eksisterende forhold, set mod nordvest : Tilvalgsmulighed: Visualisering med lodrette støttevægge og transparent støjskærm ved Højskolen. 14: Visualisering af den nedsænkede motorvej - i åben udgravning og med transparent støjskærm ved højskolen.

13 visualisering 15: Visualisering af motorvejspassagen ved Silkeborg Højskole - i åben udgravning mellem højskolen og Østre Ringvej. 15: Tilvalgsmulighed: Visualisering af motorvejspassagen ved Silkeborg Højskole med lodrette støttevægge. Silkeborg Højskole Forlagt Østre Ringvej 35 m 25 m Motorvejsanlægget i åben udgravning og med lave sidevægge og støjskærme ved Silkeborg Højskole. Snit e-e, 1: : Eksisterende forhold med Silkeborg Højskole ved Østre Ringvej. Set mod vest. Silkeborg Højskole Østre Ringvej 35 m 25 m Tilvalgsmuligheder: 1) Lodrette støttevægge og støjskærme, eller 2) Overdækning af motorvejen. Snit e-e, 1:

14 SILKEBORG LANGSØ / GUDENÅEN Den nuværende ringvejsforbindelse blev i 1950 erne anlagt i indsnævringen mellem Silkeborg Langsø og Gudenåens fortsatte forløb. N Pramdragerstien Gudenåen 19 Passagen blev udformet med en 60 meter lang bro over selve Gudenåløbet og med lange dæmninger i forlængelse af broen til begge sider - ud over engområder og vandspejl. Pramdragerstien blev forlagt - ind under broen i nordsiden f Dæmningerne fremstår i dag tæt bevoksede med selvsået krat og mindre træer - og udgør en fysisk og visuel barriere i landskabet. Den smalle broåbning er nu den eneste fysiske og visuelle forbindelse mellem Silkeborg Langsø og Gudenåen. Ved høj vandstand er stierne i begge sider af broen og langs bredderne tilmed oversvømmede og dermed uanvendelige. f1 25 motorvej 23 f MOTORVEJENS PLACERING Motorvejen føres over indsnævringen parallelt med ringvejspassagen, men ca. 70 meter vest for denne hvor landskabsrummet er mere åbent, og hvor vandspejlet er betydeligt bredere. Brofæstet i nordsiden etableres naturligt ved skråningen, hvor Gudenådalens nederste terrasse er lokaliseret. I sydsiden skal broen som minimum nå over på engområderne syd for Gudenåen. Motorvejsbroen bliver herved 350 meter lang. Kortudsnit med ny motorvejsbro - 1: Silkeborg Langsø 16 f1 Langsøstien Den visuelle åbenhed, som motorvejsbroen samtidig tilgodeser, vil bremses af dæmningerne på begge sider af ringvejsbroen. PROJEKTFORBEDRING I det oprindelige forslag var den eksisterende bro erstattet af en stibro. I det nye projekt bevares det nuværende vejanlæg med bro og dæmninger, således at ringvejsforbindelsen over åen opretholdes. Længdeprofilet for motorvejsbroen er sænket fra ca. 10 meter til 6-7 meter over normalt vandspejl. Herved bliver motorvejsanlægget mindre synligt i landskabet. Foto 16: Passagen set mod nordøst fra sydsiden af Silkeborg Langsø. Foto 17: Udsigt over Gudenåen. Set mod øst fra den eksisterende bro. Motorvejsbro med støjskærme Foto 18: Den eksisterende bro over Gudenåen. Set mod nord fra den sydlige bred. Eksisterende ringvejsbro 25 m 16 Pramdragerstien føres under motorvejsbroen på nordsiden af Gudenåen, og for at reducere barrierevirkningen langs søbredden på sydsiden etableres en stitunnel under motorvejen for Langsøstien. Tværsnit med motorvejsbro over Silkeborg Langsø og eksisterende ringvejsbro over Gudenåen. Snit f-f, 1: m

15 Foto 19: Eksisterende forhold. Set mod vest. 19: Visualisering med den nye motorvejsbro - og med den eksisterende ringvejsbro og dæmninger bevaret. Set mod vest. Foto 25: Eksisterende forhold ved passagen over Gudenåen. Set mod øst fra nordsiden af søen. 25: Visualisering med den nye motorvejsbro - og med den eksisterende ringvejsbro og dæmninger bagved. Set mod øst. Pramdragerstien Gudenåen/Silkeborg Langsø Motorvejsbro Langsøstien Eksisterende ringvejsbro Nordskoven 40 m 20 m 10 m Opstalt/længdesnit med ny motorvejsbro foran eksisterende ringvejsbro med dæmninger over Silkeborg Langsø og Gudenåen. Set mod øst - snit f1-f1 mål 1: m 17

16 SILKEBORG LANGSØ / GUDENÅEN VISUELLE FORHOLD Motorvejens åbne landskabspassage ved Gudenåen vil opleves i stor kontrast til passagen gennem byen, hvor den ligger i et smalt, nedgravet tracé uden større kontakt til omgivelserne - og til passagen igennem skoven, hvor oplevelsen bliver tæt og lukket. Passagen ved indsnævringen mellem Silkeborg Langsø og Gudenåen er i stor visuel åbenhed. Der er kilometerlange kig til og fra vejen. Mod øst langs Gudenåen, mod vest over Langsøen med Silkeborg by i det fjerne. Gudenåpassagen er den mest eksponerede del, hvorfor man bør tildele udformningen særlig opmærksomhed. Motorvejsbroens højde er sænket til stort set samme niveau som ringvejsbroen, dvs. 6-7 meter over normalt vandspejl. Afstanden mellem broerne er ca. 70 meter. Den 350 meter lange motorvejsbro vil tilgodese oplevelsen af det åbne landskab set fra Langsøen, men på tættere hold vil den fortsatte visuelle forbindelse op gennem Gudenådalen blive reduceret til lokalvejsbroens bredde på 60 meter. Dæmningsenderne vil fysisk og visuelt lukke for oplevelsen af landskabsrummet bagved. Set fra Gudenåsiden vil landskabets åbne karakter fortsat være begrænset af dæmningerne. 20: Ny motorvejsbro foran den eksisterende ringvejsbro med lange dæmninger over engområderne i begge sider - i indsnævringen mellem Silkeborg Langsø og Gudenåen. Anlæggets påvirkninger af de landskabelige værdier er visualiseret - dels fra stor højde for at skildre den nye situation i en større geografiske sammenhæng, dels fra udvalgte positioner i terræn eller fra vandoverflade for at redegøre mere detaljeret for ændringerne, herunder afdække såvel positive som negative virkninger. Som tilvalgsmuligheder er der undersøgt 2 forslag til projektforbedring: Alternativ 1: Den eksisterende ringvejsbro og den vestlige dæmningsende erstattes med en 280 meter lang, ny lokalvejsbro - svarende til den 350 meter lange motorvejsbro. Herved sikres en god, samlet fysisk og visuel forbindelse i det åbne landskabsrum. Foto 20: Eksisterende forhold. Set mod øst ved høj vandstand. 18 Alternativ 2: Motorvejsbroen forlænges til 450 meter og ringvejsbroen med dæmninger i begge sider erstattes med en 420 meter lang, ny lokalvejsbro. Herved sikres en optimal fysisk og visuel forbindelse i det åbne landskabsrum. Foto 21: Eksisterende forhold. Set mod syd parallelt med den eksisterende ringvejsforbindelse. 21: Visualisering med den eksisterende ringvejsbro (til venstre i billedet) og motorvejsbroen (til højre).

17 22: Visualisering af motorvejsbroen med den eksisterende ringvejsbro og dæmninger bagved. Dæmningerne reducerer gennemkigget. Set mod øst fra Silkeborg Langsø. Foto 23: Eksisterende ringvejsbro. Set mod øst fra Silkeborg Langsø. 23: Visualisering af motorvejsbroen med den eksisterende ringvejsbro og dæmninger bagved. Foto 24: Eksisterende ringvejsbro over Gudenåen. Set mod vest fra Gudenåen mod Silkeborg Langsø. 24: Visualisering med ny motorvejsbro bag den eksisterende ringvejsbro. 19

18 SILKEBORG LANGSØ / GUDENÅEN TILVALGSMULIGHEDER Den nuværende ringvejsbro over Gudenåen med tilhørende dæmninger over de lavtliggende engområder på begge sider udgør en fysisk, visuel, biologisk og hydraulisk barriere. De visuelle linjer, der følger landskabets tragtform ved indsnævringen mellem Silkeborg Langsø og Gudenåen, bør tilgodeses. N Stavangervej motorvej Gødvad Efterskole Østre Ringvej 21 Gødvad Mælkevej Pramdragerstien Gudenåen 19 Skærbæk Der er som tilvalgsmulighed undersøgt to alternativer, hvor det nuværende bro- og dæmningsanlæg helt eller delvist fjernes og erstattes af en ny lokalvejsbro med en tilsvarende længde som motorvejsbroen. f1 ALTERNATIV 1: For lokalvejsbroen etableres brofæstet i nordsiden ved skråningen, hvor Gudenådalens nederste terrasse er lokaliseret. I sydsiden skal broen som minimum nå over til engområderne på sydsiden af Gudenåen. Lokalvejsbroen bliver herved 280 meter lang. Svarende hertil bliver motorvejsbroen 350 meter lang. Pramdragerstien langs Gudenåens nordside kan genoprettes i sit gamle forløb - under begge nye broer. Langsøstien langs sydsiden af Gudenåen føres i tunnel under motorvejsdæmningen. Med denne løsning opnås en god fysisk og visuel harmonisk løsning i det åbne landskabsrum. ALTERNATIV 2: Brofæstet for motorvejsbroen forlænges i sydsiden frem til et svagt stigende terræn i linje med den nederste terrasse og umiddelbart syd for Langsøstien. Motorvejsbroen bliver herved 450 meter lang. Kortudsnit med motorvejsbro og ny lokalvejsbro - 1: Silkeborg Langsø f1 Langsøstien Det sydlige brofæste for en ny lokalvejsbro etableres i denne løsning ved skråningen hvor Gudenådalens nederste terrasse er tydelig. Her blev ringvejsdæmningen i 1950 erne bygget ud over engområde og vandspejl - frem til brostedet ved Gudenåen. Dæmningen fjernes og lokalvejsbroen bliver 420 meter lang. 21: Eksisterende forhold med Pramdragerstien vest for ringvejspassagen. Set mod syd. Pramdragerstien langs nordsiden og Langsøstien langs sydsiden af Gudenåen føres under begge broer. Med denne løsning opnås en optimal fysisk og visuel løsning i det åbne landskabsrum. 20 En fremtidig naturgenopretning er samtidig tilgodeset. 25: Eksisterende forhold med ringvejsbroen over Gudenåen. Set mod øst fra nordsiden af søen. 21: Visualisering med motorvejsbro og ny lokalvejsbro.

19 19: Visualisering af den 350 meter lange motorvejsbro og den 280 meter lange lokalvejsbro - i indsnævringen mellem Silkeborg Langsø og Gudenåen. Den visuelle åbenhed er tilgodeset. 19: Visualisering af den 450 meter lange motorvejsbro og den 420 meter lange lokalvejsbro - i indsnævringen mellem Silkeborg Langsø og Gudenåen. Den visuelle åbenhed er tilgodeset optimalt. Foto 19: Eksisterende forhold med den 60 meter lange bro over Gudenåen og med bevoksede dæmninger over engområderne i begge sider. 25: Med den 450 meter lange motorvejsbro foran den 420 meter lange lokalvejsbro er den visuelle åbenhed i landskabet tilgodeset optimalt. Pramdragerstien Motorvejsbro Gudenåen/Silkeborg Langsø Langsøstien Ny lokalvejsbro Nordskoven 40 m 20 m 10 m Opstalt/længdesnit med 350 meter motorvejsbro og 280 meter lokalvejsbro over Silkeborg Langsø og Gudenåen. To parallelle broer sikrer den visuelle forbindelse på langs i ådalslandskabet. Set mod øst - snit f1-f1 mål 1: m Pramdragerstien Motorvejsbro Gudenåen/Silkeborg Langsø Langsøstien Ny lokalvejsbro Nordskoven 40 m 20 m 10 m Opstalt/længdesnit med 450 meter motorvejsbro og 420 meter lokalvejsbro over Silkeborg Langsø og Gudenåen. De længste broer sikrer en hel åbning af ådalslandskabet. Set mod øst - snit f1-f1 mål 1:

20 NORDSKOVEN Nordskoven er den grønne korridor i motorvejsstrækningens østlige ende. Skoven, der er karakteriseret ved høje, kraftige nåletræer i tæt bevoksning, dækker dalbunden øst for Gudenåen og de østlige dalskrænter. Motorvejen skærer sig igennem det grønne rum på samme måde som den nuværende ringvej, men med et bredere spor igennem skoven. N Linåvej g h MOTORVEJENS PLACERING Mellem bropassagen ved Gudenåen og området, hvor den nuværende hovedlandevej (Linåvej) tangeres, følger motorvejen terrænet tættest muligt. I dalbundens østside føres vejen på en landskabsbro, der midtvejs er afbrudt af terrænfremspringet Gundeskol, som er en del af den østlige dalskrænt. g motorvej Den vestligste del af bropassagen er 200 meter lang. Den østligste del er 300 meter lang og fører motorvejen hen over EF-habitatområdet. Landskabsbroen fungerer som en meget stor underført faunapassage. h Gundeskol Øst for landskabsbroen fortsætter motorvejen op gennem den stejle dalskrænt i en op til 12 meter dyb afgravning. Her etableres en overført faunapassage. På plateauet oven for Gudenådalen føres vejen videre i østlig retning, ud af skoven og syd om Hårup. Ved Århusvej/Skærbækvej etableres et tilslutningsanlæg. Kortudsnit med vejprojektet - 1:5.000 PROJEKTFORBEDRING Tilslutningsanlægget ved Århusvej, øst for Gudenåen og i den vestlige del af Nordskoven er ændret fra et såkaldt B-anlæg til et smalt, langstrakt ruderanlæg. Herved reduceres arealindgrebet i skoven. Forløbet igennem Nordskoven er forbedret idet linjeføringen er flyttet tættere på den nuværende ringvej. Længdeprofilet over ådalen er sænket mest muligt for at minimere den fysiske og visuelle barrierevirkning. Foto 26: Eksisterende forhold. Set mod syd fra Linåvej. Motorvejen forsynes med støjskærme gennem skoven, herunder også på landskabsbroen. TILVALGSMULIGHED Landskabsbroen kan alternativt føres igennem som en samlet, 600 meter lang landskabsbro. Herved friholdes terrænet ved Gundeskol mest muligt for ændringer. 22 Foto 27: Terrænformationen Gundeskol. Set mod vest. 26: Visualisering med landskabsbroer/dæmning ved Gundeskol i Nordskoven.

21 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon Telefax Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 Postboks Skanderborg Telefon Telefax vejdirektoratet.dk

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer Helhedsplan for De Bynære Havnearealer Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer skal bringe byen, havnen og bugten i nær kontakt med hinanden. Helhedsplanens hovedelementer er formgivningen af en sammenhængende,

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8.

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8. Den foreslåede alternative linieføring vedrører den vestlige del af Nordhavnsvej og tilslutningen til Helsingørmotorvejen. Det antages, at den østlige del af Nordhavnsvej har linieføring som Vejforslag

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Debat. Ole Kirk. til at bestå. Ole Kirk. Ole Kirk. Hans-Carl Nielsen. hcn@vd.dk. 9. august 2011. vd@vd.dk EAN 5798000893450 SE 607290188 DATO MAIL

Debat. Ole Kirk. til at bestå. Ole Kirk. Ole Kirk. Hans-Carl Nielsen. hcn@vd.dk. 9. august 2011. vd@vd.dk EAN 5798000893450 SE 607290188 DATO MAIL DATO 9. august 2011 DOKUMENT SAGSBEHANDLER Hans-Carl Nielsen MAIL hcn@vd.dk TELEFON 7244 3652 VVM-REDEGØRELSE OM UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR Referat af borgermødee 24. juni

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane September 2013 2 Togfonden DK Timemodellen - det danske højhastighedskoncept Forord Timemodellen er visionen om at kunne køre med tog

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

indkaldelse af ideer og forslag

indkaldelse af ideer og forslag indkaldelse af ideer og forslag d e n n y e b y v e d e l e v RANDERSVEJ Elev perspektivareal forslag til udvidelse Djurslandmotorvejen Egå Engsø letbanestation I MIDTBY Baggrund Med dette hæfte fremlægger

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Udviklingsplanen er fremkommet på baggrund af en demokratisk proces og skal fremover danne grundlag for konkrete projekter.

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden?

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden? De Fem Halder Kan man kigge gennem jorden? Pilotprojekt til implementering af ikke-destruktive arkæologiske undersøgelsesmetoder (IDA) i Dansk Middelalderarkæologi Viborg Middelalderseminar 3 Lars Agersnap

Læs mere

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 86 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING HÅNDBOG FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2013 2 JANUAR 2013 FORORD Denne håndbog handler om tilgængelighed for alle. Håndbogen giver anvisninger på, hvordan

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 NYANSTALT I NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 Hermed præsenteres resultatet

Læs mere

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv.

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Motorvejstilslutning - naturforhold Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger 1 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen Maj 2001 2 VEJLEDNING OM BESKYTTEDE STEN- OG JORDDIGER Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø-

Læs mere