Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg"

Transkript

1 Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg Forbedret Kombilinieprojekt Æstetisk vurdering og visualisering Rapport

2 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon Telefax Titel: Motorvejen Herning-Århus ved Silkeborg Forbedret Kombilinieprojekt Æstetisk vurdering og visualisering Rapport 334 Redaktion: Møller & Grønborg i samarbejde med Vejdirektoratet Visualiseringer: Cadpeople Luftfotos: Allan Kartin Terrænfotos: Møller & Grønborg Grundkort: Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen. Reproduktionstilladelse G Copyright: Vejdirektoratet Oplag: Tryk: Deltagrafisk Papirudgave: ISBN: ISSN: Netudgave: ISBN: ISSN: Dato: Oktober 2008 Denne og andre rapporter kan bestilles ved henvendelse til Schultz Information Telefon fax Forside: Visualisering med Kombiliniens passage gennem den nordøstlige del af Silkeborg. Set mod nordvest. Bagside: Visualisering med den nye motorvejsbro over Silkeborg Langsø/Gudenåen. Set mod vest. 2 FORORD I foråret 2006 fremlagde Vejdirektoratet en VVMredegørelse for anlæg af en motorvej ved Silkeborg (Funder-Låsby) i den såkaldte Kombilinie som supplement til den tidligere VVM-redegørelse for Ringvejslinien gennem Silkeborg og Resendallinien nord om Silkeborg, der var til offentlig høring i Kombilinien forløber gennem den nordøstlige del af Silkeborg og passerer Gudenådalen tæt på den nuværende ringvej uden for de fredede områder. I efteråret 2006 traf regeringen principiel beslutning om, at motorvejen mellem Funder og Låsby skal følge Kombilinien. Regeringen besluttede samtidig, at Vejdirektoratet i dialog med Silkeborg Kommune og lokale interessenter skulle undersøge mulighederne for at forbedre projektet i forhold til det projekt, som er beskrevet i VVM-redegørelsen fra 2006, så det i højere grad tager hensyn til mennesker og miljø i Silkeborg. Vejdirektoratet har nu afsluttet disse undersøgelser, og som resultatet heraf fremlægges et nyt projektforslag, der indeholder en række nærmere angivne forbedringer, og en række tilvalgsmuligheder. Det nye projektforslag og de undersøgte tilvalgsmuligheder samt de trafikale, miljømæssige, byplanmæssige, ejendomsmæssige og økonomiske konsekvenser er beskrevet i Vejdirektoratets rapport 333, Forbedret Kombilinieprojekt, Supplerende VVM-redegørelse. Nærværende rapport 334 beskriver og illustrerer de æstetiske forhold. Rapporten er udarbejdet af Møller & Grønborg Arkitekter og Planlæggere AS i samarbejde med Vejdirektoratet. Rapporten fokuserer på motorvejens passage gennem Dyrehaven i Kejlstrup Skov, gennem østbyens boligog erhvervsområder samt over Gudenådalen og gennem Nordskoven. Rapporten skal samtidig opfattes som et supplement med yderligere detaljering til rapport 304, VVMredegørelse for Kombilinien, Æstetisk vurdering og visualisering, fra INDHOLD Forord Rapportens opbygning Landskab og linjeføring Fokusstrækningen Høje Kejlstrup/Højmarkstoften Kejlstrup Skov/Dyrehaven Erhvervsområdet Søholt/Gødvad Bakke Silkeborg Højskole Silkeborg Langsø/Gudenåen Nordskoven RAPPORTENS OPBYGNING Rapporten indledes med en kort præsentation af strækningen samt af de byområder og landskaber, som motorvejen bevæger sig igennem. Derefter fokuseres på forbedringerne af de enkelte delstrækninger - indeholdende korte tekstafsnit, planer med linjeføring, tværsnit samt fotoregistrering og visualisering. Visualiseringerne er baserede på luftfotos, hvoraf størsteparten er genanvendte fra VVM-rapporten om Kombilinien fra Et enkelt luftfoto er fra VVMrapporten Terrænfotos er nyoptagelser. Strækningen gennemgås fra vest mod øst, og hvert enkelt opslag er forsynet med oplysning om den geografiske placering på strækningen. Alle fotos er nummererede fortløbende.

3 LANDSKAB OG LINJEFØRING KOMBILINIEN Motorvejsstrækningen i Kombilinien mellem Funder og Låsby fører trafikanten gennem et varieret landskabs- og byområde. I forhold til det oprindelige VVM-projekt for Kombilinien fra 2006 er der nu indarbejdet en række forbedringer på den 29,2 kilometer lange strækning. Især på den centrale delstrækning gennem den nordøstlige del af Silkeborg by, mellem boligområdet ved Højmarkstoften i nordvest og Nordskoven i sydøst. De landskabelige og bymæssige situationer rummer en række særligt markante og forskelligartede udfordringer. Nærværende rapport fokuserer primært på forbedringerne af vejanlægget gennem byen og over Gudenådalen. Rapporten tager sit overordnede udgangspunkt i fokusstrækningen som helhed og bevæger sig derefter ned i de enkelte lokalområder. Hensigten er at skabe en så skånsom passage som muligt for Silkeborg by - især med hensyntagen til de berørte bolig- og erhvervsbebyggelser langs motorvejsstrækningen igennem den nordøstlige del af byen. Samtidig skal landskabet og miljøet prioriteres højt. Nedgravningen af motorvejen gennem byområdet generérer et betydeligt jordoverskud, som tænkes indbygget i terrænet langs vejstrækningerne i åbent land - nordvest og sydøst for Silkeborg. Trafikantoplevelsen er også omfattet af vurderingerne. Passagen af Gudenådalen er højt prioriteret. GUDENÅDALENS LANDSKAB Landskabet omkring Silkeborg er formet af de voldsomme naturkræfter under den sidste istid. Gudenådalen, som er en smeltevandsdal, er karakteriseret af stejle skrænter på begge sider af en dyb, bred, fladbundet og terrasseret dalsænkning. Silkeborg by ligger smukt placeret i Gudenådalens landskab - på begge sider af Silkeborg Langsø. Byen blev oprindeligt anlagt i dalbunden med Gudenåen som vandvej, men har efterhånden bredt sig op på moræneplateauet på nordsiden af ådalen. Terrænet på den nordlige dalskrænt har været for stejlt og uregelmæssigt til bybygning, men fungerer i dag som et vigtigt, sammenhængende og nærrekreativt område med bl.a. Kejlstrup Skov. En del af skræntskoven blev i 1980 erne indhegnet som Dyrehave. Sydøst for byen dækker Nordskoven dalbunden og den østlige dalside. Skoven fremstår mest som tæt nåletræsplantage, men indeholder også et mere varieret skovbillede - især på dalskrænterne, hvor der findes større løvfældende partier. Kombilinien skærer sig igennem det lukkede skovlandskab i østsiden af Gudenådalen og passerer Gudenåens forløb i vestsiden - i et område der i dag fremstår åbent og med brede udsyn. Imellem Gudenåen og de nordlige dalskrænter passerer vejen i et nedgravet forløb - diagonalt gennem den nordøstlige del af Silkeborg by. Eksisterende motorvej, Herning-Bording og Låsby-Århus Motorvej under anlæg, Bording-Funder Resendallinien og Ringvejslinien Kombilinien, Funder-Låsby Fokusstrækningen EF-habitatområde Fredet område Byudviklingsområde Oversigtskort med linjeføringer - 1:

4 FOKUSSTRÆKNINGEN BYEN Kombilinien møder byens udkant ved Kraftvarmeværket. Motorvejen er allerede i afgravning i det åbne land nord for Nordre Højmarksvej og fortsætter også sit videre forløb mod sydøst gennem byområdet i afgravning, hvilket har en støjreducerende virkning, men som også medfører en begrænset visuel kontakt med den omkringliggende by. Ved mødet med Silkeborg Langsø og Gudenåen åbner rummet sig op med kilometerlange kig mod vest over søen ind mod byen og mod øst langs Gudenåen. Kontrasten mellem det lukkede profil gennem byen og de åbne rum i landskabet er slående. På ådalens østside forsvinder vejen igen i et afgrænset rum - i en grøn korridor, Nordskoven. A - HØJE KEJLSTRUP / HØJMARKSTOFTEN Efter tilslutningsanlægget nord for Nordre Højmarksvej føres motorvejen i afgravning gennem byområdet Høje Kejlstrup, tæt forbi Højmarkstoften og erhvervsområdet ved Frichsvej. Den yderste del af friarealet øst for boligområdet bliver afskåret og der etableres støjskærme langs boligområdet. Lokalvejene føres over motorvejen uden at skulle hæves i forhold til nuværende situation. B - KEJLSTRUP SKOV / DYREHAVEN De skovdækkede nordlige dalskrænter fremstår som et samlet, grønt landskabsbælte gennem byområdet. Skrænterne har oprindeligt været for stejle til bebyggelse og fungerer i dag som et væsentligt nærrekreativt skovområde. Motorvejen skærer sig dybt ned gennem det urolige terræn i Dyrehaven, den indhegnede del af skræntskoven Kejlstrup Skov. Skåret i dalsiden vil blive synligt over store afstande. C - ERHVERVSOMRÅDET Motorvejen føres gennem erhvervsområdet i afgravning, ca. 3 meter under terræn. Vejens lodrette støttevægge føres op over terræn, så der opnås en ensartet højde set fra vejen. Terrænet langs motorvejen tilpasses naboområderne. Den visuelle kontakt mellem vej og naboområde vil være meget begrænset. Trafikanten får tre primære oplevelser ved passagen gennem Silkeborgområdet: To afgrænsede rum og ét med bredt udsyn - BYEN, SØEN/ÅEN og SKOVEN. A B C Længdesnit 1: Højderne er ganget med 5. De nuværende friarealer øst for Højmarkstoften Kastaniehøjvej ved Dyrehaven - set mod vest Erhvervsområdet langs Østre Ringvej Nordre Højmarksvej Kejlstrup Skov / Dyrehaven Kastaniehøjvej Støttevægge langs vejen m N A B C D E m m m m m m m m Kraftvarmeværk A B C D E Højskole BYEN SØEN 4

5 SØEN/ÅEN SKOVEN D - SØHOLT / GØDVAD BAKKE Motorvejen krydser Østre Ringvej vest for Kornvænget og føres herfra langs sydsiden af Østre Ringvej ind mellem boligområdet Gødvad Bakke på den nordlige side og Søholt Idrætspark på den sydlige. Motorvejen ligger i afgravning og forsynes med støjskærme langs boligområdet. Den visuelle kontakt mellem vej og naboområde vil være meget begrænset. E - SILKEBORG HØJSKOLE I byens østlige udkant passerer motorvejen mellem Østre Ringvej og Silkeborg Højskole i en dyb afgravning. Passagen mellem højskolen og ringvejen er meget snæver. Langs begge sider af motorvejen opsættes støjskærme, dels af hensyn til Silkeborg Højskole på sydsiden af motorvejen og dels af hensyn til Gødvad Efterskole på nordsiden af Østre Ringvej. F - SILKEBORG LANGSØ / GUDENÅEN I byens østlige udkant føres motorvejen ud af terrænet. Landskabet åbner sig, Gudenåen slynger sig mod øst og Langsøens brede vandspejl strækker sig mod vest. Anlægget passerer Gudenåen på en 350 meter lang bro med transparente støjskærme i begge sider. Det nuværende vejanlæg med den 60 meter lange ringvejsbro og de lange dæmninger kan som tilvalgsmulighed erstattes med en lang, ny lokalvejsbro, som tilgodeser det åbne landskab. G - NORDSKOVEN Dalbunden på den østlige side af Gudenåløbet er dækket af Nordskoven, som er karakteriseret ved høje, kraftige nåletræer i tæt bevoksning. I dalens østside, ved Gundeskol, føres vejen på to landskabsbroer, som er hhv 300 og 200 meter lange. Broerne vil reducere barrierevirkningen for de mennesker og dyr, der færdes i skoven. Motorvejen forsynes med støjskærme i begge sider. D E F G Ringvejen langs idrætsområdet - set fra Oslovej Friarealerne nord for Silkeborg Højskole Broen over Gudenåen - set fra Silkeborg Langsø En skovvej i Nordskoven - set fra landevejen m motorvejsbro over Gudenåen 300 m landskabsbro i Nordskoven 200 m landskabsbro over EF-habitat i Nordskoven skov ny motorvej påfyldning F m G m m m m m m m Kortudsnit med motorvejen gennem den nordøstlige del af Silkeborg - 1: m Ringvejsbro F EN/ÅEN SKOVEN G Gundeskol 5

6 HØJE KEJLSTRUP / HØJMARKSTOFTEN Motorvejen passerer tæt forbi boligområdet Højmarkstoften og føres igennem udkanten af friarealet øst herfor. De yderste boliger må eksproprieres og den yderste del af boligområdets fællesarealer bliver afskåret af motorvejsanlægget. N MOTORVEJENS PLACERING Motorvejen ligger i afgravning og føres under Nordre Højmarksvej, Kejlstrupvej og Frichsvej - uden at disse veje skal hæves over deres nuværende niveau. Tilslutningsanlæg a 2 Kejlstrupvej Motorvejen ligger i afgravning med almindelige skråningsanlæg i begge sider. Der udføres terrænregulering mellem motorvejen og boligområdet, således at motorvejen ikke vil kunne ses fra boligområdet. På vejsiden udformes dette som en forøgning af skråningsanlægget. På nabosiden udformes terrænet med fladere og varierede anlæg. De store mængder afgravet jord fra bygennemskæringen forudsættes indbygget i terrænet langs vejanlægget i åbent land nord for Nordre Højmarksvej. Nordre Højmarksvej 3 1 motorvej a Højmarkstoften Frichsvej PROJEKTFORBEDRING I forhold til det oprindelige projekt er motorvejen sænket yderligere, hvorved de skærende vejes niveau kan fastholdes og de visuelle gener for boligområdet reduceres yderligere. Kortudsnit med vejprojektet - 1:5.000 Desuden etableres der støjafskærmning mod boligområdet. Tilslutningsanlægget ved Nordre Højmarksvej er i forhold til det tidligere projekt flyttet ud til en ny vej nord for Nordre Højmarksvej. TILVALGSMULIGHEDER I stedet for skråningsanlæg kan den nedgravede motorvej forsynes med lodrette støttevægge, der føres op over terræn til ensartet højde set fra motorvejen og med terræntilpasning på nabosiden. Foto 1: Eksisterende forhold, nord for Nordre Højmarksvej. Set mod nord. En eventuel overdækning af motorvejen mellem Nordre Højmarksvej og Kejlstrupvej vil reducere den visuelle barrierevirkning og give mulighed for en fortsat rekreativ anvendelse af fællesarealet. Overdækningen vil ligge 3-4 meter over nuværende terræn, men der er mulighed for en vis terrænregulering og beplantning. 6 Foto 3: Motorvejen passerer gennem udkanten af friarealet ved boligområdet Højmarkstoften. Set mod øst. 1: Visualiserng af motorvejens forløb ud i det åbne land nord for Nordre Højmarksvej.

7 KEJLSTRUP SKOV / DYREHAVEN Gudenådalens nordlige afgrænsning aftegnes i dag ved de gamle skræntskove. Terrænet er stejlt og meget uregelmæssigt og har derfor ikke været egnet til bybygning. Moræneplateauet nord for skovbæltet er derimod for længst er inddraget til byformål. Skræntskovene ligger i dag som et meget centralt, let tilgængeligt og væsentligt, nærrekreativt aktiv for byen. Den indhegnede Dyrehave i Kejlstrup Skov har særlig stor søgning. MOTORVEJENS PLACERING Motorvejen føres gennem Dyrehaven i en op til 13 meter dyb og op til 85 meter bred afgravning. N Frichsvej motorvej b Kejlstrup Skov Dyrehaven b1 b Tisdalstien 5 6 Gennemskæringen af skoven vil medføre, at det grønne bælte fragmenteres. 4 Kejlstrupvej Som tværforbindelser over den nedgravede motorvej etableres en stibro og en faunabro. b1 Kastaniehøjvej PROJEKTFORBEDRING I forhold til det tidligere projekt er motorvejen flyttet lidt mod sydvest og kommer derved til at forløbe gennem et lidt mindre dramatisk terræn. Kortudsnit med vejprojektet - 1:5.000 Afgravningen bliver knap så dyb og markant som ved den tidligere linjeføring, men det markante skår i dalsiden efterlader betydelige afgravningsskråninger på begge sider af motorvejen. Motorvejens tracé vil fremstå som et bredt V-formet spor gennem skoven og skrænten. Et meget synligt spor, som næppe vil kunne skjules. TILVALGSMULIGHED Ved at overdække motorvejen kan terrænet delvis genskabes - hullet kan lukkes og bevoksningen vil få god mulighed for at genudvikle sig på sigt. Foto 4: Eksisterende forhold ved Dyrehaven. Set mod nord fra Kastaniehøjvej. Foto 5: Eksisterende forhold med Kastaniehøjvej, som hæves, hvor den føres over motorvejen. Set mod vest. Selv relativt store træer vil formentligt kunne vokse op her, idet terrændybden over størsteparten af overdækningen vil være tilstrækkelig for rodnettets udvikling. Mennesker og dyr vil uhindret kunne færdes i skoven over motorvejen. Den fysiske og visuelle barrierevirkning vil være reduceret. Faunabro Stibro Kastaniehøjvej 70 m 60 m 50 m 40 m 8 Længdesnit i Skræntskovens sydøstlige del. Snit b-b - 1: m

8 ERHVERVSOMRÅDET I den tidligere dalbund, og grænsende op til foden af skræntskoven ligger et større udbygget erhvervsområde bestående af blandet industri og erhverv i 1-2 etager. Området bliver kraftigt berørt af motorvejsanlægget. Strukturen i vejbetjeningen og adgangsforhold må ændres og tilpasses. Nørreskov Bakke og Kastaniehøjvej skal hæves ca. 2 meter, hvor de føres over den nedgravede motorvej. MOTORVEJENS PLACERING Mellem Dyrehaven i nord og idrætsanlæggene i syd skærer motorvejen sig tværs gennem området - i et nedsænket forløb. N motorvej Kastaniehøjvej c c1 Lillehøjvej Nørreskov Bakke c Randersvej 8 forlagt Østre Ringvej Granhøjvej Kornvænget Baunehøjvej 10 9 PROJEKTFORBEDRING I forhold til det tidligere projekt er motorvejen rykket lidt mod sydvest. Anlægget er trafikoptimeret. I stedet for den planlagte tilslutning ved Oslovej, som medførte større indgreb i boligområdet Gødvad Bakke, etableres tilslutningsanlægget i stedet ved Nørreskov Bakke/Nordre Ringvej. Østre Ringvej forlægges vest for Kornvænget, parallelt med motorvejens nordside og tilsluttes Nørreskov Bakke. Lokalvejnettet tilpasses. Stagehøj Tværvej Kortudsnit med vejprojektet - 1:5.000 c1 Stagehøjvej Nordre Ringvej 7 Silkeborghallerne Søholt Idrætsanlæg Motorvejen føres i afgravning gennem erhvervsområdet - ca. 3 meter under terræn - og afgrænses i begge sider med lodrette støttevægge, der føres op til ensartet højde set fra motorvejen. Terrænet mod naboområdet tilpasses hertil. Den visuelle kontakt mellem den nedsænkede motorvej og erhvervsområdet vil være meget begrænset. TILVALGSMULIGHED Motorvejen kan tænkes overdækket, men dækket vil i givet fald skulle etableres flere meter over terrænniveau. Foto 7: Erhvervsområdet langs Østre Ringvej. Eksisterende forhold, set mod øst. Foto 8: Industriområdet gennemskæres af motorvejen Eksisterende forhold, set mod vest fra Baunehøjvej. Foto 9: Østre Ringvej. Eksisterende forhold, set mod syd fra Kornvænget. Nørreskov Bakke En eventuel rekreativ anvendelse af det græsdækkede areal ovenpå overdækningen vil ikke umiddelbart kunne tænkes at indgå i nogen relevant sammenhæng i erhvervsområdet, men vil medvirke som et grønt miljø mellem erhvervsbygningerne m 20 m 10 Længdesnit gennem erhvervsområdet ved Gødvad Bakke. Snit c-c - 1: m

9 Nørreskov Bakke Østre Ringvej Nordre Ringvej Foto 10: Eksisterende forhold. Set mod nordvest. 10: Visualisering af motorvejen gennem erhvervsområdet, med tilslutning til Nordre Ringvej og med Østre Ringvej forlagt langs nordsiden af motorvejen frem til Nørreskov Bakke. 40 m 35 m Motorvejen gennem erhvervsområdet - i afgravning med lodrette støttevægge. Snit c1-c1, 1:

10 SØHOLT / GØDVAD BAKKE På strækningen mellem Kornvænget og Oslovej ligger boligområdet Gødvad Bakke helt ud til Østre Ringvej. Motorvejen føres igennem den nordlige del af idrætsområdet og tæt langs Østre Ringvejs sydside. MOTORVEJENS PLACERING Motorvejen kommer til at ligge ca. 4 meter lavere end den eksisterende Østre Ringvej. Ringvejen bevares i sin nuværende placering og motorvejsanlægget vil derfor ikke berøre boligområdet direkte. N Granhøjvej Forlagt Østre Ringvej Kornvænget Bavnehøjvej d Gødvad Bakke Søndervang Højstrupvej 11 Østre Ringvej motorvej12 Oslovej Stavangervej Silkeborg Højskole PROJEKTFORBEDRING I forhold til det oprindelige projekt er motorvejen rykket lidt mod sydvest, og tilslutningsanlægget er flyttet fra Oslovej til erhvervsområdet øst for Nørreskov Bakke. Søholt Idrætsanlæg d 13 Set fra boligområdet vil motorvejen være delvis skjult bag Østre Ringvej, og de visuelle gener vil derfor være meget begrænsede. Silkeborghallerne Som følge af, at tilslutningsanlægget ved Oslovej er flyttet til erhvervsområdet ved Nørreskov Bakke, vil indgrebet i idrætsområderne være mindre end ved det oprindelige projektforslag. Kortudsnit med vejprojektet - 1:5.000 Der opsættes støjskærm øverst på kanten af motorvejens lodrette sidevæg mod boligområdet. Afslutningen af sidevæggen ud mod idrætsområdet kan udformes som tæt beplantet væg eller med terrænregulering. TILVALGSMULIGHED Som tilvalgsmulighed kan motorvejen overdækkes langs boligområdet. Foto 11: Eksisterende forhold. Set mod syd fra Oslovej. Dækket over motorvejen vil fremtræde som en bred, lav, græsbeklædt dæmning mellem Østre Ringvej og Søholt Idrætsområde. Overdækningen vil kunne tænkes at indgå i en lokal rekreativ sammenhæng. Fladen ligger dog nogle meter over terrænniveau. 12 Foto 12: Idrætsområdet syd for Ringvejen. Set mod vest. 11: Visualisering af den nedgravede motorvej langs sydsiden af Østre Ringvej. Motorvejen ligger skjult bag Ringvejen, hvorfor kun støjafskærmningen kan ses.

11 13: Visualisering af motorvejen i afgravning - med lodrette støttevægge og støjafskærmning ved boligområdet Gødvad Bakke. 13: Tilvalgsmulighed: Overdækning af motorvejen ved boligområdet Gødvad Bakke. Søholt Idrætsanlæg Østre Ringvej 35 m 25 m Motorvejen i afgravning - med lodrette støttevægge og med støjskærm mod boligområdet Gødvad Bakke. Snit d-d, 1:500. Foto 13: Eksisterende forhold. Set mod nordvest. Søholt Idrætsanlæg Østre Ringvej 35 m 25 m Tilvalgsmulighed: Overdækning af motorvejen ved boligområdet Gødvad Bakke. Snit d-d, 1:

12 Platanvej SILKEBORG HØJSKOLE Silkeborg Højskole ligger i den østlige udkant af byen, tæt ved Silkeborg Langsø. N Østre Ringvej forløber nord om højskolen. Langs vejens sydside er der i dag en lille, beplantet jordvold. MOTORVEJENS PLACERING Motorvejen føres ind mellem Østre Ringvej og Silkeborg Højskole, således at Østre Ringvej kan opretholdes mellem Oslovej og Århusvej. Søndervang Højstrupvej Østre Ringvej Oslovej Stavangervej e Gødvad Efterskole Gødvad Mælkevej PROJEKTFORBEDRING Motorvejen kommer til at ligge ca. 5-6 meter lavere end den eksisterende Østre Ringvej og forsynes med støjskærme ud for højskoleområdet. For at sikre mod grundsvandsproblemer udføres anlægget med en tæt bund under motorvejen, og med ca. 1 meter høje støttevægge nederst. e Silkeborg Højskole motorvej TILVALGSMULIGHEDER Set fra vejen vil det åbne profil med skråningsanlæg i begge sider være at foretrække visuelt, men på strækningen mellem Oslovej og Højskolen kan den nedgravede motorvej som tilvalgsmulighed udføres med lodrette støttevægge, øverst forsynet med støjskærme. Kortudsnit med vejprojektet - 1:5.000 Silkeborg Langsø Herved reduceres indgrebet ved højskolen og forlægningen af Østre Ringvej kan undgås. Der er også mulighed for at overdække motorvejen på strækningen langs højskolen. Dækket over motorvejen kan evt. indgå i en lokal, rekreativ sammenhæng - selvom fladen vil være beliggende nogle meter over nuværende terrænniveau. Foto 14: Det grønne areal mellem Højskolen og Østre Ringvej. Eksisterende forhold, set mod nordvest : Tilvalgsmulighed: Visualisering med lodrette støttevægge og transparent støjskærm ved Højskolen. 14: Visualisering af den nedsænkede motorvej - i åben udgravning og med transparent støjskærm ved højskolen.

13 visualisering 15: Visualisering af motorvejspassagen ved Silkeborg Højskole - i åben udgravning mellem højskolen og Østre Ringvej. 15: Tilvalgsmulighed: Visualisering af motorvejspassagen ved Silkeborg Højskole med lodrette støttevægge. Silkeborg Højskole Forlagt Østre Ringvej 35 m 25 m Motorvejsanlægget i åben udgravning og med lave sidevægge og støjskærme ved Silkeborg Højskole. Snit e-e, 1: : Eksisterende forhold med Silkeborg Højskole ved Østre Ringvej. Set mod vest. Silkeborg Højskole Østre Ringvej 35 m 25 m Tilvalgsmuligheder: 1) Lodrette støttevægge og støjskærme, eller 2) Overdækning af motorvejen. Snit e-e, 1:

14 SILKEBORG LANGSØ / GUDENÅEN Den nuværende ringvejsforbindelse blev i 1950 erne anlagt i indsnævringen mellem Silkeborg Langsø og Gudenåens fortsatte forløb. N Pramdragerstien Gudenåen 19 Passagen blev udformet med en 60 meter lang bro over selve Gudenåløbet og med lange dæmninger i forlængelse af broen til begge sider - ud over engområder og vandspejl. Pramdragerstien blev forlagt - ind under broen i nordsiden f Dæmningerne fremstår i dag tæt bevoksede med selvsået krat og mindre træer - og udgør en fysisk og visuel barriere i landskabet. Den smalle broåbning er nu den eneste fysiske og visuelle forbindelse mellem Silkeborg Langsø og Gudenåen. Ved høj vandstand er stierne i begge sider af broen og langs bredderne tilmed oversvømmede og dermed uanvendelige. f1 25 motorvej 23 f MOTORVEJENS PLACERING Motorvejen føres over indsnævringen parallelt med ringvejspassagen, men ca. 70 meter vest for denne hvor landskabsrummet er mere åbent, og hvor vandspejlet er betydeligt bredere. Brofæstet i nordsiden etableres naturligt ved skråningen, hvor Gudenådalens nederste terrasse er lokaliseret. I sydsiden skal broen som minimum nå over på engområderne syd for Gudenåen. Motorvejsbroen bliver herved 350 meter lang. Kortudsnit med ny motorvejsbro - 1: Silkeborg Langsø 16 f1 Langsøstien Den visuelle åbenhed, som motorvejsbroen samtidig tilgodeser, vil bremses af dæmningerne på begge sider af ringvejsbroen. PROJEKTFORBEDRING I det oprindelige forslag var den eksisterende bro erstattet af en stibro. I det nye projekt bevares det nuværende vejanlæg med bro og dæmninger, således at ringvejsforbindelsen over åen opretholdes. Længdeprofilet for motorvejsbroen er sænket fra ca. 10 meter til 6-7 meter over normalt vandspejl. Herved bliver motorvejsanlægget mindre synligt i landskabet. Foto 16: Passagen set mod nordøst fra sydsiden af Silkeborg Langsø. Foto 17: Udsigt over Gudenåen. Set mod øst fra den eksisterende bro. Motorvejsbro med støjskærme Foto 18: Den eksisterende bro over Gudenåen. Set mod nord fra den sydlige bred. Eksisterende ringvejsbro 25 m 16 Pramdragerstien føres under motorvejsbroen på nordsiden af Gudenåen, og for at reducere barrierevirkningen langs søbredden på sydsiden etableres en stitunnel under motorvejen for Langsøstien. Tværsnit med motorvejsbro over Silkeborg Langsø og eksisterende ringvejsbro over Gudenåen. Snit f-f, 1: m

15 Foto 19: Eksisterende forhold. Set mod vest. 19: Visualisering med den nye motorvejsbro - og med den eksisterende ringvejsbro og dæmninger bevaret. Set mod vest. Foto 25: Eksisterende forhold ved passagen over Gudenåen. Set mod øst fra nordsiden af søen. 25: Visualisering med den nye motorvejsbro - og med den eksisterende ringvejsbro og dæmninger bagved. Set mod øst. Pramdragerstien Gudenåen/Silkeborg Langsø Motorvejsbro Langsøstien Eksisterende ringvejsbro Nordskoven 40 m 20 m 10 m Opstalt/længdesnit med ny motorvejsbro foran eksisterende ringvejsbro med dæmninger over Silkeborg Langsø og Gudenåen. Set mod øst - snit f1-f1 mål 1: m 17

16 SILKEBORG LANGSØ / GUDENÅEN VISUELLE FORHOLD Motorvejens åbne landskabspassage ved Gudenåen vil opleves i stor kontrast til passagen gennem byen, hvor den ligger i et smalt, nedgravet tracé uden større kontakt til omgivelserne - og til passagen igennem skoven, hvor oplevelsen bliver tæt og lukket. Passagen ved indsnævringen mellem Silkeborg Langsø og Gudenåen er i stor visuel åbenhed. Der er kilometerlange kig til og fra vejen. Mod øst langs Gudenåen, mod vest over Langsøen med Silkeborg by i det fjerne. Gudenåpassagen er den mest eksponerede del, hvorfor man bør tildele udformningen særlig opmærksomhed. Motorvejsbroens højde er sænket til stort set samme niveau som ringvejsbroen, dvs. 6-7 meter over normalt vandspejl. Afstanden mellem broerne er ca. 70 meter. Den 350 meter lange motorvejsbro vil tilgodese oplevelsen af det åbne landskab set fra Langsøen, men på tættere hold vil den fortsatte visuelle forbindelse op gennem Gudenådalen blive reduceret til lokalvejsbroens bredde på 60 meter. Dæmningsenderne vil fysisk og visuelt lukke for oplevelsen af landskabsrummet bagved. Set fra Gudenåsiden vil landskabets åbne karakter fortsat være begrænset af dæmningerne. 20: Ny motorvejsbro foran den eksisterende ringvejsbro med lange dæmninger over engområderne i begge sider - i indsnævringen mellem Silkeborg Langsø og Gudenåen. Anlæggets påvirkninger af de landskabelige værdier er visualiseret - dels fra stor højde for at skildre den nye situation i en større geografiske sammenhæng, dels fra udvalgte positioner i terræn eller fra vandoverflade for at redegøre mere detaljeret for ændringerne, herunder afdække såvel positive som negative virkninger. Som tilvalgsmuligheder er der undersøgt 2 forslag til projektforbedring: Alternativ 1: Den eksisterende ringvejsbro og den vestlige dæmningsende erstattes med en 280 meter lang, ny lokalvejsbro - svarende til den 350 meter lange motorvejsbro. Herved sikres en god, samlet fysisk og visuel forbindelse i det åbne landskabsrum. Foto 20: Eksisterende forhold. Set mod øst ved høj vandstand. 18 Alternativ 2: Motorvejsbroen forlænges til 450 meter og ringvejsbroen med dæmninger i begge sider erstattes med en 420 meter lang, ny lokalvejsbro. Herved sikres en optimal fysisk og visuel forbindelse i det åbne landskabsrum. Foto 21: Eksisterende forhold. Set mod syd parallelt med den eksisterende ringvejsforbindelse. 21: Visualisering med den eksisterende ringvejsbro (til venstre i billedet) og motorvejsbroen (til højre).

17 22: Visualisering af motorvejsbroen med den eksisterende ringvejsbro og dæmninger bagved. Dæmningerne reducerer gennemkigget. Set mod øst fra Silkeborg Langsø. Foto 23: Eksisterende ringvejsbro. Set mod øst fra Silkeborg Langsø. 23: Visualisering af motorvejsbroen med den eksisterende ringvejsbro og dæmninger bagved. Foto 24: Eksisterende ringvejsbro over Gudenåen. Set mod vest fra Gudenåen mod Silkeborg Langsø. 24: Visualisering med ny motorvejsbro bag den eksisterende ringvejsbro. 19

18 SILKEBORG LANGSØ / GUDENÅEN TILVALGSMULIGHEDER Den nuværende ringvejsbro over Gudenåen med tilhørende dæmninger over de lavtliggende engområder på begge sider udgør en fysisk, visuel, biologisk og hydraulisk barriere. De visuelle linjer, der følger landskabets tragtform ved indsnævringen mellem Silkeborg Langsø og Gudenåen, bør tilgodeses. N Stavangervej motorvej Gødvad Efterskole Østre Ringvej 21 Gødvad Mælkevej Pramdragerstien Gudenåen 19 Skærbæk Der er som tilvalgsmulighed undersøgt to alternativer, hvor det nuværende bro- og dæmningsanlæg helt eller delvist fjernes og erstattes af en ny lokalvejsbro med en tilsvarende længde som motorvejsbroen. f1 ALTERNATIV 1: For lokalvejsbroen etableres brofæstet i nordsiden ved skråningen, hvor Gudenådalens nederste terrasse er lokaliseret. I sydsiden skal broen som minimum nå over til engområderne på sydsiden af Gudenåen. Lokalvejsbroen bliver herved 280 meter lang. Svarende hertil bliver motorvejsbroen 350 meter lang. Pramdragerstien langs Gudenåens nordside kan genoprettes i sit gamle forløb - under begge nye broer. Langsøstien langs sydsiden af Gudenåen føres i tunnel under motorvejsdæmningen. Med denne løsning opnås en god fysisk og visuel harmonisk løsning i det åbne landskabsrum. ALTERNATIV 2: Brofæstet for motorvejsbroen forlænges i sydsiden frem til et svagt stigende terræn i linje med den nederste terrasse og umiddelbart syd for Langsøstien. Motorvejsbroen bliver herved 450 meter lang. Kortudsnit med motorvejsbro og ny lokalvejsbro - 1: Silkeborg Langsø f1 Langsøstien Det sydlige brofæste for en ny lokalvejsbro etableres i denne løsning ved skråningen hvor Gudenådalens nederste terrasse er tydelig. Her blev ringvejsdæmningen i 1950 erne bygget ud over engområde og vandspejl - frem til brostedet ved Gudenåen. Dæmningen fjernes og lokalvejsbroen bliver 420 meter lang. 21: Eksisterende forhold med Pramdragerstien vest for ringvejspassagen. Set mod syd. Pramdragerstien langs nordsiden og Langsøstien langs sydsiden af Gudenåen føres under begge broer. Med denne løsning opnås en optimal fysisk og visuel løsning i det åbne landskabsrum. 20 En fremtidig naturgenopretning er samtidig tilgodeset. 25: Eksisterende forhold med ringvejsbroen over Gudenåen. Set mod øst fra nordsiden af søen. 21: Visualisering med motorvejsbro og ny lokalvejsbro.

19 19: Visualisering af den 350 meter lange motorvejsbro og den 280 meter lange lokalvejsbro - i indsnævringen mellem Silkeborg Langsø og Gudenåen. Den visuelle åbenhed er tilgodeset. 19: Visualisering af den 450 meter lange motorvejsbro og den 420 meter lange lokalvejsbro - i indsnævringen mellem Silkeborg Langsø og Gudenåen. Den visuelle åbenhed er tilgodeset optimalt. Foto 19: Eksisterende forhold med den 60 meter lange bro over Gudenåen og med bevoksede dæmninger over engområderne i begge sider. 25: Med den 450 meter lange motorvejsbro foran den 420 meter lange lokalvejsbro er den visuelle åbenhed i landskabet tilgodeset optimalt. Pramdragerstien Motorvejsbro Gudenåen/Silkeborg Langsø Langsøstien Ny lokalvejsbro Nordskoven 40 m 20 m 10 m Opstalt/længdesnit med 350 meter motorvejsbro og 280 meter lokalvejsbro over Silkeborg Langsø og Gudenåen. To parallelle broer sikrer den visuelle forbindelse på langs i ådalslandskabet. Set mod øst - snit f1-f1 mål 1: m Pramdragerstien Motorvejsbro Gudenåen/Silkeborg Langsø Langsøstien Ny lokalvejsbro Nordskoven 40 m 20 m 10 m Opstalt/længdesnit med 450 meter motorvejsbro og 420 meter lokalvejsbro over Silkeborg Langsø og Gudenåen. De længste broer sikrer en hel åbning af ådalslandskabet. Set mod øst - snit f1-f1 mål 1:

20 NORDSKOVEN Nordskoven er den grønne korridor i motorvejsstrækningens østlige ende. Skoven, der er karakteriseret ved høje, kraftige nåletræer i tæt bevoksning, dækker dalbunden øst for Gudenåen og de østlige dalskrænter. Motorvejen skærer sig igennem det grønne rum på samme måde som den nuværende ringvej, men med et bredere spor igennem skoven. N Linåvej g h MOTORVEJENS PLACERING Mellem bropassagen ved Gudenåen og området, hvor den nuværende hovedlandevej (Linåvej) tangeres, følger motorvejen terrænet tættest muligt. I dalbundens østside føres vejen på en landskabsbro, der midtvejs er afbrudt af terrænfremspringet Gundeskol, som er en del af den østlige dalskrænt. g motorvej Den vestligste del af bropassagen er 200 meter lang. Den østligste del er 300 meter lang og fører motorvejen hen over EF-habitatområdet. Landskabsbroen fungerer som en meget stor underført faunapassage. h Gundeskol Øst for landskabsbroen fortsætter motorvejen op gennem den stejle dalskrænt i en op til 12 meter dyb afgravning. Her etableres en overført faunapassage. På plateauet oven for Gudenådalen føres vejen videre i østlig retning, ud af skoven og syd om Hårup. Ved Århusvej/Skærbækvej etableres et tilslutningsanlæg. Kortudsnit med vejprojektet - 1:5.000 PROJEKTFORBEDRING Tilslutningsanlægget ved Århusvej, øst for Gudenåen og i den vestlige del af Nordskoven er ændret fra et såkaldt B-anlæg til et smalt, langstrakt ruderanlæg. Herved reduceres arealindgrebet i skoven. Forløbet igennem Nordskoven er forbedret idet linjeføringen er flyttet tættere på den nuværende ringvej. Længdeprofilet over ådalen er sænket mest muligt for at minimere den fysiske og visuelle barrierevirkning. Foto 26: Eksisterende forhold. Set mod syd fra Linåvej. Motorvejen forsynes med støjskærme gennem skoven, herunder også på landskabsbroen. TILVALGSMULIGHED Landskabsbroen kan alternativt føres igennem som en samlet, 600 meter lang landskabsbro. Herved friholdes terrænet ved Gundeskol mest muligt for ændringer. 22 Foto 27: Terrænformationen Gundeskol. Set mod vest. 26: Visualisering med landskabsbroer/dæmning ved Gundeskol i Nordskoven.

21 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon Telefax Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 Postboks Skanderborg Telefon Telefax vejdirektoratet.dk

Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg

Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg VVM-redegørelse for Kombilinien Æstetisk vurdering og visualisering Rapport 304 2006 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 3341

Læs mere

HÆFTE 2 : TYPOLOGIER & HOVEDPRINCIPPER

HÆFTE 2 : TYPOLOGIER & HOVEDPRINCIPPER 12 HÆFTE 2 : TYPOLOGIER & HOVEDPRINCIPPER 0.0 FORORD Mellemland er et metodeprojekt, der omhandler motorvejsstrækningen mellem Funder vest for Silkeborg og Hårup øst for Silkeborg, også kendt som Silkeborgmotorvejen.

Læs mere

Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a

Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a Trafikministeriet nedsatte i 1994 et baneplanudvalg med henblik på at opstille en samlet langsigtet plan for udbygning og

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie. Juni 2013

Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie. Juni 2013 Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie Juni 2013 Oprindelig placering v. nuv. station Alternativ placering 2 KRIEGERS FLAK

Læs mere

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen NOTAT Projekt Furesø Kommune Støjdæmpning Kunde Furesø Kommune Dato 2011-05-16 Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen Dato 2011-05-08 Dette notat indeholder et idékatalog for mulige støjdæmpningstiltag

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Motorvejen Hårup-Låsby

Motorvejen Hårup-Låsby Trafik Motorvejen Hårup-Låsby 1 1 2 2 Tilslutningsanlæg Hårup Når det nye tilslutningsanlæg bliver taget i brug, er der kun motorvej øst for det, i retning mod Aarhus. Derfor bygger Vejdirektoratet en midlertidig

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Ring 3 vest. En landskabelig konsekvensvurdering. ny ringvej

Ring 3 vest. En landskabelig konsekvensvurdering. ny ringvej Ring 3 vest En landskabelig konsekvensvurdering for placering af en ny ringvej Januar 2013 Ring 3 vest En landskabelig konsekvensvurdering for placering af en ny ringvej Udarbejdet af GBL gruppen for by

Læs mere

Broarkitektur - Fagnotat, fase 1

Broarkitektur - Fagnotat, fase 1 Broarkitektur - Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse - Storstrømmen Broarkitektur Indhold Side 1. Indtroduktion 2. Linjeføring 3. Tilslutningsfag 4. Hovedspænd 5. Afslutning 4 6 10 32 40 Ny forbindelse - Storstrømmen

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND. VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne

NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND. VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne INDLEDNING I oktober 2006 besluttede Folketinget at der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag for en ny fjordforbindelse

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R 2 0 1 4 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: PROJEKTBESKRIVELSE UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen August

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm ANSØGNING OM ÆNDRING AF FORLØBET AF VANDLØBET BOLBROREN- DEN IFB. ETABLERING AF NYT AFLØBSANLÆG PÅ BOLBROENGEN. Baggrund Bolbroengen

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Holstebromotorvejen. Marts 2015

Holstebromotorvejen. Marts 2015 Holstebromotorvejen Marts 2015 Vi bygger for fremkommelighed Visualiseringen viser motorvejen, set øst for Holstebro. Her ses dalbroerne ved Savstrup Å og Storå samt Hodsagervej, som føres under motorvejen.

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND MOTORVEJEN BORDING FUNDER (Linjebesigtigelsesforretning den 30. og 31. marts 2006) 3. hæfte Torsdag den 30. marts 2006

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14630-2 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR 1. VVM-processen

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Kan jordbunden bruges?

Kan jordbunden bruges? Kan jordbunden bruges? Kan jordbunden bære vejen? En motorvej med fire spor vejer cirka 55 tons for hver meter. Hertil kommer trykket fra biler og lastbiler. Så regel nummer ét er: Jordbunden, som vi bygger

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg

UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg Bebygget areal 1.502 m2 Grundareal 6.004 m2 Anvendelse: In du stri- og værk stedsvirksomhed mv. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Lillehøjvej 30, Silkeborg

Læs mere

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk Februar 2011 Beliggenhed Bebyggelsen er beliggende i den sydlige del af Silkeborg. Svejbæk er et særdeles attraktivt og naturskønt område med Gudenåen, søer samt store rekreative skovområder. Resenbro

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

SWANVIKA KIM UTZON ARKITEKTER PRÆSENTATION 2014-0922

SWANVIKA KIM UTZON ARKITEKTER PRÆSENTATION 2014-0922 PRÆSENTATION KINGO HUS SWANVIKA HUS KLYNGE KINGO HUS PROJEKTBESKRIVELSE Ide Svaneke Familiecamping ligger på en skøn grund med direkte adgang til det smukke klippeområde lige nord for Svaneke. Campingpladsen

Læs mere

Visualisering af solcelleprojekt ved Ottestrup Solcelleprojektet er placeret på nedenstående matrikler. 1m St. Frederikslund Hgd., Kindertofte Med et samlet areal på Ca. 40 hektar Med henblik på at visualiserer

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

SØMOSEPARK SKITSEFORSLAG 2014 01 23

SØMOSEPARK SKITSEFORSLAG 2014 01 23 SØMOSEARK SKITSEFORSLAG 2014 01 23 Danneskiold-Samsøes Allé 28 / 1434 København K Tel.: +45 3288 7844 / www.cfmoller.com rojektleder/ kontaktperson: Franz Ødum Dir. +45 3288 7842 / foe@cfmoller.com Kontekst

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget.

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget. Grontmij Carl Bro A/S Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 82 20 35 00 F www.grontmij-carlbro.dk Fredericia Kommune Teknik & Miljø Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia CVR-nr. 48233511 Att.: Dorte

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Amagerforbrænding. Nyt affaldsbehandlingscenter

Amagerforbrænding. Nyt affaldsbehandlingscenter Amagerforbrænding Nyt affaldsbehandlingscenter Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke-tekniske resumé Del 3 VVM-redegørelse - Bilag 4 Visualiseringsrapport Visualiseringsrapport Amagerforbrænding

Læs mere

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje Ekspropriation af arealer og ejendomme til statens veje Information om Ekspropriation af arealer og ejendomme til vejanlæg Denne pjece beskriver, hvad der sker i forbindelse med en ekspropriation af arealer

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Rammebestemmelser for master og antenner

Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 FORSLAG Foto kommer senere Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommunplan 2009-2021 er udarbejdet af Center for Teknuik og Miljø i Greve Kommune

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 61 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Engelundsvej 42-96 Viby, Århus www.engelunden.dk

Læs mere

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab 122 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab Nøglekarakter Morænelandskab og ådal med ekstensive arealer i dalbunden omgivet af intensivt dyrkede landbrugsflader, adskillige

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Silkeborg KOMMUNE Silkeborg Kommune Visioner og servicemål for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune ønsker, at den kollektive trafik er med til at binde kommunen bedre sammen. Derfor vil

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere