Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven"

Transkript

1 Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven En anmodning om erstatning efter arbejdsskadesikringsloven kan afvises hvis skaden er anmeldt for sent (formel afvisning), eller hvis skaden ikke er omfattet af loven fordi den ikke skyldes arbejdet eller de forhold det er foregået under (indholdsmæssig afvisning). Efter lovens 24, stk. 1 (den nuværende 41, stk. 1), kan en afvist sag genoptages inden for fem år hvor skadelidte eller efterladte har fået meddelelse om at skaden ikke er omfattet af loven. 1. marts Forvaltningsret: Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen havde i en konkret sag afvist en anmodning fordi den var indgivet for sent. Senere havde myndighederne afvist at genoptage sagen bl.a. med henvisning til 24, stk. 1 (nu 41, stk. 1). På den baggrund rejste ombudsmanden en generel sag af egen drift. Myndighederne var af den opfattelse at reglen i 24, stk. 1 (nu 41, stk. 1), omfatter alle afviste sager, dvs. såvel formelle som indholdsmæssige afvisninger. Ombudsmanden var ikke enig i denne fortolkning af 24, stk. 1 (nu 41, stk. 1). Han mente at udtrykket ikke er omfattet af loven alene sigter til afvisning med den begrundelse at der ikke foreligger en arbejdsskade i lovens forstand. Bestemmelsen omfatter efter ombudsmandens opfattelse ikke formelle afvisninger. En genoptagelsesanmodning skal derfor i disse tilfælde ikke bedømmes efter 24, men efter almindelige forvaltningsretlige grundsætninger om genoptagelse. Dette har bl.a. den betydning at femårsreglen i 24, stk. 1 (nu 41, stk. 1), ikke finder anvendelse.

2 Myndighederne oplyste at man i øvrigt anser betingelserne for genoptagelse efter 24, stk. 1 (nu 41, stk. 1), for lempeligere end kravene til forvaltningsretlig genoptagelse. Denne oplysning noterede ombudsmanden sig. Myndighederne tog ombudsmandens retsopfattelse til efterretning og tilkendegav at de ville indrette sagsbehandlingen i overensstemmelse hermed. Man ville endvidere overveje behovet for lovændringer. Ombudsmanden bad om at blive underrettet om resultatet af disse overvejelser. (J.nr ). Den 31. maj 2005 skrev jeg på baggrund af min behandling af en konkret klagesag bl.a. følgende til Ankestyrelsen: 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven (lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000) har følgende ordlyd: 24. Har skadelidte eller de efterladte fået meddelelse om, at skadetilfældet eller dødsfaldet ikke er omfattet af loven, kan sagen genoptages inden 5 år fra meddelelsens dato. I bemærkningerne til bestemmelsen står følgende (Folketingstidende , Tillæg A, sp. 3760): Bestemmelsen er ny. Bestemmelsen knytter sig til forslagets 23 og regulerer adgangen til at genoptage skadetilfælde, der tidligere er afvist. Der foreslås indført en 5 års frist for genoptagelse. Bemærkningerne henviser som det fremgår, til arbejdsskadesikringslovens 23 som har følgende ordlyd: Kapitel 4 Arbejdsskadens anerkendelse 2/16

3 23. Arbejdsskadestyrelsen skal senest 3 måneder efter at have modtaget anmeldelse om ulykkestilfælde eller kortvarige skadelige påvirkninger, jf. 9, nr. 1 og 2, meddele skadelidte eller dennes efterladte, om tilfældet er omfattet af loven. For erhvervssygdomme, der er omfattet af 10, stk. 1, nr. 1, er fristen 9 måneder. For sygdomme omfattet af 10, stk. 1, nr. 2, og 10, stk. 2, samt pludselige løfteskader, jf. 9 a gælder alene den i 31, stk. 1, angivne frist. Stk. 2. Afgår skadelidte ved døden efter skadens anmeldelse, finder fristerne i stk. 1 tilsvarende anvendelse for meddelelse til de efterladte om, hvorvidt dødsfaldet er omfattet af loven. Fristerne regnes her fra underretningen om dødsfaldet til Arbejdsskadestyrelsen. Stk. 3. Skønner Arbejdsskadestyrelsen, at stillingtagen til anerkendelsesspørgsmålet ikke er mulig inden for de frister, der er nævnt i stk. 1 og 2, skal skadelidte eller de efterladte underrettes herom. Lovens kapitel 4 omfatter 23 og 24. Bemærkningerne til 23 har bl.a. følgende ordlyd (Folketingstidende , Tillæg A, sp. 3760): Med bestemmelsen, der er ny, indføres frister for Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til, om et anmeldt skadetilfælde er omfattet af loven (anerkendelsesspørgsmålet). I den gældende lov om arbejdsskadesikring, lov nr. 422 af 10. juni 2003, findes i 41, stk. 1, en bestemmelse der svarer til 24, stk , stk. 1, har følgende ordlyd: 41. Efter anmodning fra tilskadekomne eller de efterladte eller på Arbejdsskadestyrelsens foranledning kan afgørelser efter 39 om, at en skade ikke er omfattet af loven, genoptages inden for en frist på 5 år fra afgørelsen. I bemærkningerne til bestemmelsen står bl.a. følgende (Folketingstidende , 1. samling, Tillæg A, s. 6576): 3/16

4 Bestemmelsen afløser gældende lovs 24. Bestemmelsen bevarer de hidtidige muligheder for genoptagelse af afviste sager. Efter min umiddelbare forståelse af 24, stk. 1, jf. 23, forudsætter anvendelse af 24, stk. 1 (og den nu gældende 41, stk. 1), at der er foretaget en vurdering af selve anerkendelsesspørgsmålet. Er sagen afvist af formelle grunde som f.eks. i ( ) s sag hvor sagen blev afvist på grund af for sen anmeldelse finder 24, stk. 1, efter min umiddelbare opfattelse ikke anvendelse. I sådanne tilfælde gælder der en ulovbestemt adgang til genoptagelse af sager ( ). Jeg beder om at Ankestyrelsen i en udtalelse til mig forholder sig til det rejste spørgsmål, herunder til min foreløbige retsopfattelse, og i forbindelse hermed så vidt muligt gør rede for myndighedernes praksis vedrørende 24, stk. 1 s anvendelsesområde. Jeg beder om at Ankestyrelsen forinden indhenter en udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen. Myndighedernes udtalelser bedes sendt gennem Beskæftigelsesministeriet der som ressortministerium på området ligeledes bedes udtale sig om 24, stk. 1 s (og den nu gældende 41, stk. 1 s) anvendelsesområde. Arbejdsskadestyrelsen udtalte bl.a. følgende den 6. oktober 2005: Det er Arbejdsskadestyrelsens praksis, at bestemmelsen i 24, stk. 1, har et bredt anvendelsesområde, og ikke alene finder anvendelse i de situationer, hvor der er truffet en materiel afgørelse om selve anerkendelsesspørgsmålet. Det betyder, at det er Arbejdsskadestyrelsens praksis, også at anvende 24, stk. 1, når en arbejdsskadesag er afvist af formelle grunde. Som det er fremhævet i brev af 30. maj 2005 fra Ombudsmanden, så fremgår det af bemærkningerne til 23 (Folketingstidende , tillæg A, sp. 3760): Med bestemmelsen, der er ny, indføres frister for Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til, om et anmeldt skadetilfælde er omfattet af loven (anerkendelsesspørgsmålet). 4/16

5 Når Arbejdsskadestyrelsen træffer afgørelser i arbejdsskadesager indgår formelle forhold i vurderingen og der skal tages stilling til, om det anmeldte ulykkestilfælde eller den anmeldte erhvervssygdom opfylder de materielle betingelser for anerkendelse. Da både de formelle forhold og selve vurderingen af anerkendelseskriterierne har afgørende betydning for sagens udfald vedrørende anerkendelsesspørgsmålet, finder Arbejdsskadestyrelsen, at 24, stk. 1, skal have et bredt anvendelsesområde. Ankestyrelsen udtalte bl.a. følgende den 8. december 2005: Hovedområdet for 24, stk. 1 s anvendelse er genoptagelse af afviste ulykker og erhvervssygdomme. Ankestyrelsen har i SM U udtalt, at lovreglens 1. stk. er en fristregel, der giver ret til fornyet vurdering af skadestilfælde, såfremt anmodningen om genoptagelse er modtaget inden 5 år efter Arbejdsskadestyrelsens meddelelse om, at skadestilfældet ikke var omfattet af loven. Fristreglen anses for absolut, og der er derfor ikke mulighed for at forlænge eller se bort fra fristen efter denne bestemmelse. Det har været Ankestyrelsens forståelse, at bestemmelsen er åbent formuleret, og at der ikke skal mange nye oplysninger til, for at en sag kan genoptages indenfor 5 års fristen. Ankestyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke skriftlig praksis, der præcist forholder sig til spørgsmålet om anvendelse af 24, stk. 1, i den situation, hvor sagen er afvist af formelle grunde. Vi har hidtil fortolket 24, stk. 1, således, at fristreglen omfatter en sag, som vedrører spørgsmålet om en skade er omfattet af loven eller ej. Der kan henvises til Friis & Behn: Arbejdsskadesikringsloven; 4. kommenterede udgave ved Mikael Kielberg s /16

6 Det kan ligeledes bemærkes, at Arbejdsskadestyrelsen skriver i vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager af 3. november 2003, s. 18, at afslag på dispensation fra en for sen anmeldelse vil være omfattet af 24, stk. 1, da det er meddelt, at skadestilfældet ikke er omfattet af loven, og sagen kan derfor ikke genoptages, hvis anmodningen om genoptagelse først modtages efter 5 år. Ankestyrelsens praksis svarer her til. Vi har ikke hidtil fundet holdepunkter for, at tilskadekomne bør stilles anderledes med hensyn til genoptagelsesmuligheder i den situation, hvor sagen afvises af formelle grunde. Beskæftigelsesministeriet bad herefter Arbejdsskadestyrelsen udarbejde et uddybende notat om problemstillingen og en mere grundig redegørelse for praksis på området. Arbejdsskadestyrelsen skrev herefter bl.a. følgende i notat af 5. maj 2006: 2. Afvisning af formelle eller materielle grunde Det synes afgørende, at de berørte myndigheder har samme forståelse af begrebet formelle grunde i forhold til 24, stk. 1. Efter Arbejdsskadestyrelsens opfattelse er der ved afvisning af dispensation fra overskridelsen af 1-årsfristen ikke tale om afvisning af rent formelle grunde. På den ene side drejer det sig om overskridelse af en frist, hvilket taler for, at der er tale om en vurdering af formelle forhold, men på den anden side, er der efter mangeårig praksis tale om en meget grundig og i vidt omfang materiel vurdering af en række forhold, der kan tale for at se bort fra fristen. Der henvises til Ankestyrelsens SM U-24-01, hvor praksis for vurdering af for sent anmeldte arbejdsskader er beskrevet. Praksis er desuden beskrevet på side 584 ff [her må menes side 592 ff; min bemærkning] i Arbejdsskadesikringsloven med Kommentarer, 4. udgave, ved Mikael Kielberg, /16

7 Efter lovens 20, sidste punktum (nugældende 36, stk. 1, sidste punktum) kræves en særlig grund til at se bort fra fristen for anmeldelse på 1 år. Denne vurdering afhænger efter praksis af 4 forhold, der alle skal være opfyldt: 1. det er dokumenteret, at der er sket en ulykke 2. der er rimelig grund til, at sagen er for sent anmeldt 3. der er sammenhæng mellem de nuværende symptomer og arbejdsskaden 4. der er udsigt til, at arbejdsskaden vil give ret til erstatning, eller ret til dækning af udgifter til behandling eller hjælpemidler. Når 1-årsfristen er overskredet foregår der herefter en grundig vurdering af, om de 4 nævnte forhold er opfyldt, herunder om der er dokumenteret en arbejdsskade, om der er erstatningsberettigende følger, og om der er en rimelig begrundelse for overskridelsen m.v. Denne vurdering kan føre til, at det må undersøges nærmere, om der er grund til at anerkende en hændelse som en ulykke, eller indhentelse af en speciallægeerklæring for at vurdere om der er grundlag for godtgørelse for varigt mén m.v. Afhængig af den konkrete sag, kan det være, at et eller flere af disse punkter ikke er opfyldt, hvilket vil medføre afvisning, da der ikke er grundlag for at dispensere fra overskridelsen af anmeldelsesfristen. Hvis ét eller flere af forholdene ikke er opfyldt, vil sagen blive afvist uden at de øvrige forhold nødvendigvis vil blive vurderet nærmere. Dette sker af hensyn til, at der kan træffes en hurtig afgørelse. Hvis Ankestyrelsen ved en klagesag er uenig i Arbejdsskadestyrelsens vurdering af, om en eller flere af forholdene er opfyldt, kan Ankestyrelsen eksempelvis hjemvise sagen med henblik på, at de øvrige forhold undersøges mere grundigt. 7/16

8 Denne grundige og i vidt omfang materielle vurdering, vil Arbejdsskadestyrelsen således ikke anse for at være en ren formel vurdering, der udelukker anvendelse af 24, stk. 1. Tværtimod indeholder denne vurdering i visse tilfælde en lige så grundig og materiel, indholdsmæssig vurdering af sagen som sager, der er rettidigt anmeldt. Det skal bemærkes, at når det er klart, at mindst ét af disse forhold ikke er opfyldt, så vil styrelsen træffe en afgørelse om afvisning. Når der ikke er grundlag for at se bort fra fristen, vil der dog ofte være mere end ét forhold, der ikke er opfyldt. Hvis eksempelvis sagen er tilstrækkeligt oplyst til at vurdere, at der ikke er dokumenteret en ulykke og at der ikke er en rimelig grund, så vil vi give afslag på dispensation fra fristens overskridelse, og henvise til, at disse to forhold ikke er opfyldt. Hvis vi på dette tidspunkt ikke har oplyst sagen tilstrækkeligt til at vurdere årsagssammenhæng og eventuelle erstatningsberettigende følger, vil vi lade disse spørgsmål stå åbne hen, og træffe en allerede-fordiafgørelse som beskrevet ovenfor. Det sker dog at vi som i den foreliggende konkrete sag afviser alene fordi der ikke foreligger en rimelig grund, men hvor de andre tre forhold er opfyldt. 3. Betingelse om rimelig grund Som følge af Ankestyrelsens præcisering af praksis på området har Arbejdsskadestyrelsen tilpasset praksis i overensstemmelse hermed. Af nugældende praksis kan udledes, at følgende forhold taler for, at der er en rimelig grund : Tilskadekomnes manglende kendskab til årsagsforbindelsen mellem arbejdsskaden og generne Arbejdsskadens følger forekom umiddelbart uvæsentlige, men er nu forværrede 8/16

9 Tilskadekomne har gennemgået et behandlingsforløb, hvor lægen har givet tilskadekomne en berettiget forventning om, at tilskadekomne ville blive rask efter behandling, men dette viser sig ikke at være tilfældet Tilskadekomne har helbredsmæssige forhold, der gør det svært at forstå eller huske (eksempelvis en betydelig opløsningsmiddelforgiftning eller et alvorligt hovedtraume) Tilskadekomne har betydelige sprogvanskeligheder Uklare forsikringsforhold kan konkret anses for at være rimelig begrundelse for en for sen anmeldelse (eksempelvis i visse situationer, hvor en forening agerer som arbejdsgiver i forhold til et medlem) Arbejdsgiver har ikke overholdt sin anmeldelsespligt og tilskadekomne har aktivt henvendt sig til arbejdsgiveren inden for 1-års fristen og fået at vide, at anmeldelsen var sendt til Arbejdsskadestyrelsen eller forsikringsselskabet Følgende taler ikke for, at der er en rimelig grund : Ukendskab til lovens 1-års frist eller andre retlige forhold En kort overskridelse af fristen Arbejdsgiver har ikke overholdt sin anmeldelsespligt Selvom betingelsen om rimelig grund kan siges at være den mest formelle af de 4 forhold, må også dette forhold efter Arbejdsskadestyrelsens vurdering, anses for at være tilstrækkeligt materielt i sin vurdering, til at 24, stk. 1, kan finde anvendelse i forhold til krav til genoptagelse. De forhold, der kan tale for der foreligger en rimelig grund indeholder således en række muligheder for at dispensere, der går ud over, hvad der normalt taler for at se bort fra en klagefrist. 9/16

10 Hvis der i stedet for 24, stk. 1, gjaldt en ulovbestemt mulighed for at få genoptaget sagen i tilfælde, hvor eksempelvis sagen kun var blevet afvist med hensyn til manglende rimelig grund, ville det betyde 1) at det ville blive sværere at få genoptaget sin sag i disse situationer, og 2) at man ikke var bundet af den absolutte 5-årsfrist som andre, der har fået en vurdering af anerkendelsesspørgsmålet. Det ville også betyde, at der ville blive forskel på reglerne for genoptagelse i forhold til en sag, hvor der kun blev afvist efter rimelig grund, og en sag, hvor der både blev afvist på manglende rimelig grund, og fordi der ikke var dokumenteret et ulykkestilfælde Arbejdsskadeudvalget 2005 Spørgsmålet om regler for dispensation fra anmeldelsesfristen drøftes i det siddende arbejdsskadeudvalg. Følgende fremgår således af kommissoriet: Udvalget skal videre overveje om reglerne om anmeldelse af arbejdsskader, herunder reglerne om dispensation fra anmeldelsesfristen bør justeres eller præciseres. 4. Anerkendelsesspørgsmålet Det er også væsentligt at fastslå, hvorledes anerkendelsesspørgsmålet skal forstås, for at kunne afgrænse anvendelsen af 24, stk. 1. Arbejdsskadestyrelsen er således enig med Ombudsmanden i, at 24, stk. 1, kun finder anvendelse i forhold til sager, der er afvist, idet der 1) materielt er taget stilling til anerkendelsesspørgsmålet og 2) at anerkendelsesspørgsmålet er afvist med en afgørelse. I 24, stk. 1, lægger ordlyden op til, at der er taget stilling til, at tilskadekomne ikke er omfattet af loven. I 41 henvises der til 39, og at sagen ikke kan anses for omfattet af loven. 39 står i lovens kapitel kaldet Anmeldelse og sagsbehandling. 10/16

11 På den baggrund er det Arbejdsskadestyrelsens fortolkning, at 24, stk. 1 (nuværende 41, stk. 1) finder anvendelse i forhold til de forskellige forhold, der måtte forhindre anerkendelse og at tilskadekomne derved er omfattet af loven, herunder blandt andet afslag som følge af at: tilskadekomne ikke er omfattet af lovens personkreds (lovens 2 m.fl.) skaden ikke er en følge af arbejdet, eller de forhold, det er foregået under (lovens 5) sagen er for sent anmeldt, og at der ikke er grundlag for at dispensere fra fristens overskridelse, herunder at der afvises, for der mangler en rimelig grund 24, stk. 1, får i den forbindelse betydning for, at der 1) gælder meget lempelige krav til genoptagelsen, men 2) en ufravigelig 5-årsfrist, der kun kan ses bort fra, når der var tale om en sygdom, der senere optages på fortegnelsen over erhvervssygdomme, jf. lovens 24, stk. 2 (nugældende 41, stk. 2). 5. Andet grundlag for at genoptage ved siden af 24, stk. 1 Det er Arbejdsskadestyrelsens opfattelse, at der ved siden af 24, stk. 1, gælder de almindelige forvaltningsretlige principper for genoptagelse ved retlige og faktuelle mangler ved styrelsens afgørelser. Dette kan særligt få betydning ud over den absolutte 5-årsfrist i 24, stk. 1. Da kravene for genoptagelse er meget milde efter 24, stk. 1, vil det ofte ikke være nødvendigt at bringe de forvaltningsretlige principper for genoptagelse ved mangler i brug, så længe anmodningen kommer inden for 5-årsfristen, idet kravene til genoptagelse efter 24, stk. 1, antages at være mildere end kravene til genoptagelse efter de almindelige forvaltningsretlige principper om genoptagelse ved nye faktiske oplysninger. Der henvises til vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse kapitel Arbejdsskadestyrelsens vejledning på området Af Arbejdsskadestyrelsens vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse, der senest er revideret 4. november 2003, fremgår det af kapitel 4 under titlen Afvist som arbejdsskade - 24 : 11/16

12 Hvis Arbejdsskadestyrelsen har afvist at anerkende en anmeldt skade som en arbejdsskade, kan sagen genoptages inden 5 år fra afgørelsens dato. (Lovens 24, stk. 1) Da loven ikke stiller betingelser om væsentlighed eller om, at en ny afgørelse skal ende med en anerkendelse, antages det, at der gælder meget milde krav for at genoptage spørgsmålet om anerkendelse. Det betyder, at lovens betingelser er mildere end de almindelige forvaltningsretlige principper for genoptagelse, der ville gælde, hvis bestemmelsen ikke stod i loven. Sagen skal genoptages, hvis der i anmodningen er lagt op til, at der eventuelt foreligger oplysninger, der kan uddybe spørgsmålet om anerkendelse. Her træder styrelsens forpligtelse til at oplyse sagen ind (officialmaksimen). Som eksempler på forhold, der vil føre til afslag, nævnes bl.a. hvis anmodningen er baseret på argumenter, der ikke er relevante for spørgsmålet om anerkendelse eksempelvis: Jeg har fået det værre siden afgørelsen. Styrelsen er blevet opmærksom på, at dette afsnit bør præciseres. Oplysninger om, at tilskadekomne har fået det værre kan således være relevante ved vurderingen af, om der er grundlag for at se bort fra overskridelsen af 1- årsfristen for anmeldelse, hvorfor det også kan give grundlag for at genoptage en konkret sag. 7. Gennemgang af standardtekster Arbejdsskadestyrelsen kan bemærke, at styrelsen er blevet opmærksom på, at der mangler mere præcise interne tekster til anvendelse i afgørelser om afslag på genoptagelse, for at undgå henvisning til forkert lovgrundlag. Derfor er styrelsen for øjeblikket i gang med at revidere disse tekster. Ankestyrelsen havde telefonisk meddelt Beskæftigelsesministeriet at Arbejdsskadestyrelsens notat af 5. maj 2006 ikke gav Ankestyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. 12/16

13 Beskæftigelsesministeriet tilsluttede sig i brev af 11. maj 2006 til mig indholdet af Arbejdsskadestyrelsens notat af 5. maj 2006 og tilføjede følgende: Det bemærkes endvidere, at Arbejdsskadestyrelsen har oplyst, at det vil blive overvejet, om der er behov for at præcisere bestemmelsen om genoptagelse (nugældende 41, stk. 1, i lov om arbejdsskadesikring). Den 1. marts 2007 udtalte jeg følgende i en redegørelse: Ombudsmandens udtalelse Jeg må forstå det sådan at Ankestyrelsen og Beskæftigelsesministeriet har tilsluttet sig Arbejdsskadestyrelsens notat af 5. maj 2006 i dets helhed. Arbejdsskadestyrelsen anfører bl.a. i notatet at der ved afvisning af dispensation fra overskridelse af 1-års-fristen i 20 (nu lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts ) ikke er tale om afvisning af rent formelle grunde idet der er mangeårig praksis for i vidt omfang at foretage en materiel vurdering af sagen når der skal tages stilling til om der kan ses bort fra overskridelse af 1-årsfristen. Der er således efter praksis 4 forhold der alle skal være opfyldt for at der kan ses bort fra fristoverskridelsen, nemlig 1) det er dokumenteret at der er sket en ulykke, 2) der er rimelig grund til at sagen er anmeldt for sent, 3) der er sammenhæng mellem symptomerne og arbejdsskaden og 4) der er udsigt til at arbejdsskaden vil give ret til erstatning eller dækning af udgifter til behandling eller hjælpemidler. Denne praksis kan ikke give mig anledning til bemærkninger. Det kan heller ikke give mig anledning til bemærkninger at arbejdsskademyndighederne efter omstændighederne træffer en allerede-fordi-afgørelse hvis det er klart at én af de fire betingelser ikke er opfyldt, f.eks. som det var tilfældet i den konkrete klagesag der dannede baggrund for min egen driftundersøgelse fordi der ikke foreligger en rimelig grund til at skaden er for sent anmeldt. Jeg har endvidere noteret mig at Arbejdsskadestyrelsen er enig med mig i at 24, stk. 1, kun finder anvendelse i forhold til sager hvor der er taget stilling til anerkendelsesspørgsmålet, og hvor anerkendelse af arbejdsskaden er afvist. 13/16

14 Jeg kan imidlertid ikke tilslutte mig Arbejdsskadestyrelsens forståelse af afgrænsningen mellem henholdsvis begrebet anerkendelse og formalitet som den kommer til udtryk i notatet af 5. maj Jeg kan endvidere ikke godtage Arbejdsskadestyrelsens argumentation om at betingelsen om at der skal være rimelig grund til at sagen er anmeldt for sent, anses for at være tilstrækkeligt materiel i sin vurdering til at 24, stk. 1 (nu 41, stk. 1), kan finde anvendelse. En sådan antagelse er efter min opfattelse for vidtgående og har ingen støtte i hverken den tidligere eller den gældende arbejdsskadesikringslov. Jeg må endvidere forstå Arbejdsskadestyrelsen sådan at den fortolker ordlyden af 24, stk. 1, hvorefter skaden ikke er omfattet af loven og den tilsvarende formulering i den gældende lovs 39 (som 41, stk. 1, henviser til) sådan at denne også dækker rent formelle afvisninger. Jeg er ikke enig i denne fortolkning og henviser herved til det jeg har anført i brevet af 31. maj 2005 til Ankestyrelsen. Supplerende kan jeg henvise til forarbejderne til den gældende lovs 39 (Folketingstidende , Tillæg A, s f): Bestemmelsen afløser gældende lovs 23, der indeholder en regel om, at Arbejdsskadestyrelsen inden for visse frister skal træffe selvstændig afgørelse om anerkendelsesspørgsmålet i konkrete skadesager. Det foreslås som led i regeringens arbejdsskadereform, at den selvstændige afgørelse om anerkendelse af arbejdsskaden bortfalder, således at der fremover træffes samlet afgørelse om anerkendelse, godtgørelse for varigt mén, erstatning for tab af erhvervsevne og erstatning for fremtidige behandlingsudgifter m.v. Formålet med forslaget er at nedbringe den samlede sagsbehandlingstid vedrørende skader, der er omfattet af loven. Den samlede afgørelse om erstatning m.v. vil samtidig indeholde en delafgørelse om, at skaden er omfattet af loven (anerkendt). Det forhold at 39 (og 41) som fremhævet af Arbejdsskadestyrelsen står i lovens kapitel under titlen Anmeldelse og sagsbehandling og altså ikke som 23 og 24 i den tidligere lov under titlen Arbejdsskadens anerkendelse kan efter min opfattelse ikke føre til en ændret fortolkning. 14/16

15 Jeg fastholder på denne baggrund den foreløbige retsopfattelse jeg gav udtryk for i brevet af 31. maj 2005 til Ankestyrelsen, hvorefter anvendelse af 24, stk. 1, jf. 23 i den dagældende arbejdsskadesikringslov (og nu 41, stk. 1, jf. 39 i den gældende arbejdsskadesikringslov), forudsætter at der er foretaget en vurdering af selve anerkendelsesspørgsmålet. Er der sket afvisning af formelle grunde f.eks. på grund af for sen anmeldelse finder 24, stk. 1 (henholdsvis 41, stk. 1), ikke anvendelse. Her gælder der en ulovbestemt adgang til genoptagelse af sager. Jeg har i den forbindelse noteret mig Arbejdsskadestyrelsens og Ankestyrelsens oplysning om at kravene for genoptagelse efter 24, stk. 1, antages at være mildere end de krav der stilles for at genoptage en sag på ulovbestemt grundlag. Hvis myndighederne er af den opfattelse at de milde krav i 24, stk. 1 (nu 41, stk. 1), for genoptagelse også skal gælde i tilfælde hvor der er sket afvisning af formelle grunde, må bestemmelserne efter min opfattelse præciseres således at dette udtrykkeligt fremgår af bestemmelsernes ordlyd. Beskæftigelsesministeriet har som nævnt oplyst at Arbejdsskadestyrelsen vil overveje om der er behov for at præcisere bestemmelsen i den gældende 41, stk. 1, om genoptagelse. Jeg har bedt Beskæftigelsesministeriet om at underrette mig om resultatet af disse overvejelser som jeg går ud fra ministeriet bliver inddraget i. Den 30. april 2007 skrev Beskæftigelsesministeriet bl.a. følgende til mig: Arbejdsskadestyrelsen har den 27. marts 2007 tilkendegivet overfor Beskæftigelsesministeriet, at styrelsen tager Ombudsmandens retsopfattelse til efterretning. Beskæftigelsesministeriet kan tilslutte sig denne efterretning. 15/16

16 Arbejdsskadestyrelsen har desuden tilkendegivet, at man herefter vil indrette sin sagsbehandling i overensstemmelse med ombudsmandens fortolkning af reglerne. Styrelsen vil således ikke længere anvende 24, stk. 1 (nu 41, stk. 1) i arbejdsskadesikringsloven ved spørgsmålet om genoptagelse af afvisninger på baggrund af formelle spørgsmål, herunder særligt spørgsmålet om dispensation fra for sen anmeldelse. I den anledning vil Arbejdsskadestyrelsen udsende en Arbejdsskadestyrelsens Praksis, hvor dette offentliggøres. Samtidig vil styrelsen ved lejlighed udsende en revideret udgave af sin vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse, hvor ombudsmandens retsopfattelse vil blive beskrevet, og den eksisterende tekst revideret, så den er i overensstemmelse hermed. Endelig vil Arbejdsskadestyrelsen overveje, om der er behov for en lovændring. Beskæftigelsesministeriet kan tilslutte sig disse initiativer og ministeriet vil orientere ombudsmanden, når Arbejdsskadestyrelsen har informeret ministeriet om resultatet af disse overvejelser. I brev af 14. maj 2007 kvitterede jeg for Beskæftigelsesministeriets brev af 30. april 2007 og bad om fortsat underretning i sagen. 16/16

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist 14-3. Forvaltningsret 114.4 13.1. Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist En kvinde klagede til Ankestyrelsen over at Arbejdsskadestyrelsen havde givet hende afslag på aktindsigt

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget (Omtryk Supplerende dokumentation) BEU Alm.del Bilag 160 Offentligt (01)

Beskæftigelsesudvalget (Omtryk Supplerende dokumentation) BEU Alm.del Bilag 160 Offentligt (01) Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 24-02-2014 - Supplerende dokumentation) BEU Alm.del Bilag 160 Offentligt (01) Ankestyrelse n Allan Carl Hansen Afgørelse i din sag om en arbejdsskade Ankestyrelsen

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 2. udgave 12. december 2006 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009 2009 4-1 Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag Arbejdsskadestyrelsen traf en afgørelse som indeholdt tre delafgørelser: en afgørelse om at anerkende en arbejdsulykke som en arbejdsskade,

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 3. udgave 11. december 2009 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

Arbejdsgivere bliver part i Ankestyrelsens sag, hvis de klager over en afgørelse om anerkendelse af en arbejdsskade. 22.

Arbejdsgivere bliver part i Ankestyrelsens sag, hvis de klager over en afgørelse om anerkendelse af en arbejdsskade. 22. 2015-35 Arbejdsgivere bliver part i Ankestyrelsens sag, hvis de klager over en afgørelse om anerkendelse af en arbejdsskade 22. juni 2015 En borger klagede over, at Ankestyrelsen i en arbejdsskadesag havde

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - rejseudgifter - undersøgelse -

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015 2015-62 Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer 22. december 2015 En borger klagede til ombudsmanden over, at ATP og Ankenævnet for ATP m.m.

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. /VRPIUHPVDW)RUVODJWLOORYRP QGULQJDIORYRPVLNULQJPRGI OJHUDI DUEHMGVVNDGHRJORYRPHUVWDWQLQJWLOVNDGHOLGWHY UQHSOLJWLJHPIO1HGV WWHOVHDI VDJVEHKDQGOLQJVWLGHQXGYLGHOVHDIGHQVLNUHGHSHUVRQNUHGVRJXGYLGHWDGJDQJWLODWEHWDOH

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader.

Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 94 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader. 29. oktober 2010 J.nr. 2010-0016553 Internationalt

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt Til: [XXX] Odsherred Varme A/S Odsherred Kommune (tidligere Dragsholm Kommune) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - tænder - årsagssammenhæng - anerkendelse

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Henrik Dam Kristensen Henrik.Kristensen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret.

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret. Notat Sankt Kjelds Plads 11 Selvforsikrede enheder Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 72 20 60 00 Fax 72 20 60 20 ask@ask.dk www.ask.dk CVR-nr. 16809934 Man 9-15 Tirs - fre 9-12 Information til selvforsikrede

Læs mere

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring.

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring. Notat 1 Æbeløgade 1 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 39 17 77 00 Fax 39 17 77 11 ask@ask.dk www.ask.dk cvr.nr. 16-80-99-34 Hverdage 10-15 Torsdag 10-18 1. Indledning Anordning nr. 273 af 24. april 2001

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret.

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret. Notat Selvforsikrede enheder Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 72 20 60 00 Fax 72 20 60 20 ask@ask.dk www.ask.dk CVR-nr. 16809934 Man 9-15 Tirs - fre 9-12 Information til selvforsikrede

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider 5 1.1 9 procent flere

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

2010 4-2. Pårørendes adgang til oplysninger om afdøde patienter

2010 4-2. Pårørendes adgang til oplysninger om afdøde patienter 2010 4-2 Pårørendes adgang til oplysninger om afdøde patienter I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på at der kunne være tvivl om omfanget af pårørendes ret til

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage

14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage 14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage En dreng var efter et turbulent skoleforløb blevet placeret i et skolebehandlingstilbud på en specialskole

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web Styrelsen for Videregående Uddannelsers klausuler nr. 1.0 for forsikring ved udsendelse af studerende på videregående uddannelser og elever på erhvervsrettede grund- og efteruddannelser gennem EU-programmet

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-26 FOB Officialmaksimen 20140624 TC/BD Officialprincippet og forhandlingsprincippet - overholdelse af frister for ændring af skatteansættelse - Ombudsmandsafgørelse af 19/5 2014, jr. nr.

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Arbejdsskademyndighederne burde have forholdt sig til spørgsmålet om midlertidig erhvervsevnetabserstatning

Arbejdsskademyndighederne burde have forholdt sig til spørgsmålet om midlertidig erhvervsevnetabserstatning 2013-1 Arbejdsskademyndighederne burde have forholdt sig til spørgsmålet om midlertidig erhvervsevnetabserstatning 24. januar 2013 En kvinde, der under sit arbejde som advokatsekretær havde været udsat

Læs mere

Andre familiemedlemmers forhold skal inddrages ved tildeling af dagtilbudspladser. 11. oktober 2011

Andre familiemedlemmers forhold skal inddrages ved tildeling af dagtilbudspladser. 11. oktober 2011 2011 20-9. Andre familiemedlemmers forhold skal inddrages ved tildeling af dagtilbudspladser Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om hvorvidt det var lovligt at en kommune ifølge sine retningslinjer

Læs mere

Sådan behandler vi din sag

Sådan behandler vi din sag Sådan behandler vi din sag Arbejdsskadestyrelsen Her kan du læse, hvilke forskellige skridt din sag skal igennem, når din skade er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen Faglig, uafhængig og frem for alt korrekt

Læs mere

Notat om Højesterets dom af 9. november 2016

Notat om Højesterets dom af 9. november 2016 7503519 HNT/IHO Notat om Højesterets dom af 9. november 2016 Ankestyrelsen har ved e-mail af 13. november 2016 bedt mig om at kommentere Højesterets dom af 9. november 2016 (Ankestyrelsens j.nr. 2012-5032-44579).

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte

Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte Fundet det uheldigt og vildledende, at der inden for området for rentetilskud til statsgaranterede studielån var uoverensstemmelse mellem

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Der er bestemte regler for, hvornår og hvordan skaden

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Sagsbehandlingsregler for ENLI

Sagsbehandlingsregler for ENLI Sagsbehandlingsregler for ENLI Generelle regler 1 Habilitet Forvaltningslovens regler om habilitet finder anvendelse i sager, der behandles i såvel Granskningsmandspanelet som i Ankenævnet. 2 Definition

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven 2015-54 Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven Et forældrepar klagede til ombudsmanden over, at deres søn blev undervist i en folkeskole

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Jeg henviser til at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse (ombudsmandslovens 16, stk. 1).

Jeg henviser til at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse (ombudsmandslovens 16, stk. 1). 2010 14-2 Sikkerhed i postforsendelsen, klagefrist og dispensation fra fristen En borger klagede over at det sociale nævn havde afvist at behandle hans klage med den begrundelse at klagefristen på 4 uger

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen Social- og Indenrigsministeriet Familieret J.nr. 2015-4664 npwi 2. juli 2015 Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen I medfør af 58 i lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet 9-3. Forvaltningsret 111.1 112.2 1123.2 113.1. Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet Familiestyrelsen meddelte en

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland 2010/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2008-0007124 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Anmodning om genoptagelse - klage over placering af lystmast på den private fællesvej Georginevej, København

Anmodning om genoptagelse - klage over placering af lystmast på den private fællesvej Georginevej, København Dato 27. januar 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/17417-18 Side 1/6 Anmodning om genoptagelse - klage over placering af lystmast på den private fællesvej

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Status: Gældende Principafgørelse sygedagpenge - for sen anmeldelse af sygefravær - selvstændig

Læs mere

Vejledning om forældelse af krav efter arbejdsskader

Vejledning om forældelse af krav efter arbejdsskader Arbejdsskadestyrelsen Juni 2016 Vejledning om forældelse af krav efter arbejdsskader Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktuelle regler om forældelse på arbejdsskadeområdet. Vejledningen

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune. 17. juni 2011

Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune. 17. juni 2011 2011 14-1 Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune En kvinde opsagde sit fleksjob for at flytte til en anden del af landet. Den nye kommune traf afgørelse om at kvinden skulle visiteres til fleksjob

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere