Den nye forældelseslov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den nye forældelseslov"

Transkript

1 Den nye forældelseslov Af Lars Lindencrone Petersen, advokat, partner i Bech-Bruun Advokatfirma 1. Indledning Den 1. januar 2008 trådte forældelsesloven lov nr. 522 af 6. juni 2007 og dens følgelov lov nr. 523 af samme dato i kraft. Samtidig blev 1908-loven om forældelse af visse fordringer samt bestemmelsen i Danske Lov ophævet. Hermed blev der gennemført en ny, samlet regulering af dansk rets regler om forældelse. I denne artikel præsenteres hovedpunkterne i reglerne i forældelsesloven samt de ændringer i skatteforvaltningsloven, som er gennemført ved følgeloven. 2. Baggrunden for de nye regler De tidligere regler om forældelse mødte efterhånden en del kritik det blev således anført, at fristerne under nutidens forhold forekom unødigt lange, ligesom det virkede mindre rimeligt, at en fordring alene var undergivet en 20-årig forældelse, hvis den (tilfældigvis) ikke var omfattet af 1908-lovens positive opregning af fordringer, som var omfattet af denne lov. Hertil kom, at adgangen til at afbryde forældelse alene ved en påmindelse til skyldneren var overordentlig fordelagtig for fordringshaveren. Endelig var det et selvstændigt kritikpunkt, at lovgivningen var meget kortfattet. Dette havde bevirket, at en lang række praktiske forældelsesspørgsmål havde måttet finde deres løsning gennem retspraksis, hvilket gjorde det vanskeligt at danne sig et overblik over retsområdet. Det var således et særskilt formål med de nye regler, at lovgivningen skulle være mere omfattende og detaljeret, således at den i højere grad end tidligere kunne skabe klarhed over retsstillingen. 3. Lovgivningsprocessen I 2001 nedsatte Justitsministeriet et udvalg, som efter 47 møder i juni 2005 afgav betænkning nr om forældelse. Betænkningen indeholder et udkast til en ny, samlet lov om forældelse af fordringer. Efter en gennemført høring over betænkningen fremsatte justitsministeren den 28. februar 2007 to lovforslag nr. L 165 og L 166 til dels en ny forældelseslov, dels en følgelov, som hovedsagelig har til formål at bringe regler om forældelse rundt omkring i lovgivningen i overensstemmelse med forældelseslovens generelle regler. Forslaget til ny forældelseslov blev vedtaget uden ændringer hvilket for en praktisk synsvinkel indebærer, at man ved fortolkning af loven uden undtagelse kan støtte sig på bemærkningerne til lovforslaget (FT tillæg A s ff) mens følgeloven undervejs blev udvidet med særlige regler om forældelse af visse krav i anledning af arbejdsskader. Lovforslagsbemærkningerne (FT tillæg A s ff) må derfor suppleres med bemærkningerne i justitsministerens ændringsforslag, L 166 bilag 13, og Retsudvalgets tillægsbetænkning, FT tillæg B s ff. 4. Lovens opbygning Loven rummer i alt 31 paragraffer, fordelt på ni kapitler. I kapitel 1 ( 1) angives lovens område, og i kapitel 2 ( 2) og kapitel 3 ( 3) reguleres de almindelige forældelsesfristers begyndelsestidspunkt og længde. Kapitel 4 ( 4-14) indeholder regler, der fastsætter særlige forældelsesfrister for bestemte typer af fordringer samt tillægsfrister i særlige situationer. Reglerne om afbrydelse af forældelse findes i kapitel 5 ( 15-19), og i kapitel 6 ( 20-22) præsenteres en ny figur inden for forældelsesretten foreløbig afbrydelse af forældelse. Reglerne om virkningerne af, at en fordring forældes, findes i kapitel 7 ( 23-25), mens kapitel 8 ( 26-28) indeholder bestemmelser om, at forældelseslovens regler kun i begrænset omfang kan fraviges ved forudgående aftale ( 26), en regel om beregning af frister ( 27) og en generel 26 SR-SKAT 1/2008

2 formodningsregel ( 28), hvorefter forældelseslovens regler som udgangspunkt finder anvendelse også på regler om forældelse i anden lovgivning. Endelig rummer kapitel 9 ( 29-31) ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. 5. Lovens område Efter forældelseslovens 1 finder loven anvendelse på fordringer på penge eller andre ydelser, medmindre andet følger af særlige bestemmelser om forældelse i anden lov. Lovens anvendelsesområde er afgrænset på samme måde som efter de hidtidige regler. Dette indebærer, at loven omfatter både formueretlige og ikkeformueretlige fordringer, herunder f.eks. krav på skat og underholdsbidrag. Ligeledes på samme måde som hidtil er visse fordringer undtaget fra forældelse. Det gælder således pant for hovedstolen i henhold til tinglyst pantebrev i fast ejendom og krav, der hviler på håndpant (panteret i et ejerpantebrev er formelt set en håndpanteret, men betragtes i denne forbindelse som underpant, idet dokumentet jo er tinglyst). Også krav, der er sikret ved tilbageholdsret, er undtaget fra forældelse. Dette kan dog vistnok kun gælde, i det omfang der er tale om den almindelige ulovbestemte tilbageholdsret. Det må således formentlig antages, at krav, der alene er sikret i kraft af en aftalt tilbageholdsret, som f.eks. panteretten for fragtkrav i forbindelse med afsluttede transporter i NSAB 85, 14, forældes efter almindelige regler. Med følgeloven er en lang række bestemmelser om forældelse i anden lovgivning blevet synkroniseret med forældelsesloven, til dels med de tilpasninger, som det enkelte retsområde nødvendiggør. Af egentlige særbestemmelser om forældelse findes herefter vistnok alene sådanne, som hviler på internationale konventioner. Det gælder veksel- og checklovene, som opererer med forældelsesfrister på 6 måneder, samt lov om fragtaftaler ved international vejtransport (CMR-loven). Det må dog bemærkes, at forældelseslovens regler efter lovens 28 finder anvendelse overalt, hvor der ikke findes modstående lovbestemmelser, eller hvor andet følger af forholdets særlige beskaffenhed (se f.eks. sølovens 55 og 502 om forældelse af søpant i skib og af krav i anledning af forureningsskader). Formodningsreglen i 28 vil navnlig have betydning i forbindelse med afbrydelse af forældelse, uden at der i forbindelse hermed tilvejebringes et særligt retsgrundlag, jf. herom nedenfor afsnit Forældelsesfristernes begyndelsestidspunkt og længde 6.1 Begyndelsestidspunkt Som udgangspunkt regnes forældelsesfristerne både den korte og den lange fra fordringens forfaldstidspunkt eller med lovens ord: fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt, jf. 2, stk. 1. En praktisk vigtig modifikation hertil er indeholdt i 3, stk. 2, jf. herom nedenfor i afsnit Har skyldneren løbedage, regnes fristen fra løbedagenes udløb, jf. 2, stk. 2. Ved erstatningskrav henholdsvis i og uden for kontrakt begynder fristerne at løbe ved misligholdelse, henholdsvis skadens indtræden, jf. 2, stk. 3 og 4. Et andet begyndelsestidspunkt kan følge af bestemmelser i anden lov, jf. f.eks. CMR-lovens Længde De generelle regler om forældelsesfristernes længde findes i lovens 3, der bestemmer, at fordringer er undergivet forældelse efter dels en kort dels en lang frist. Det er en principiel nyskabelse, at fordringer som udgangspunkt er undergivet en kort forældelsesfrist. Efter de tidligere regler var fordringer som udgangspunkt undergivet Danske Lovs 20-årige forældelse og kun undergivet forældelse efter en kortere frist på 5 år hvis de var omfattet af opregningen i 1908-lovens Den korte frist Den korte forældelsesfrist er som udgangspunkt på 3 år, jf. stk. 1. For lønkrav uanset om det drejer sig om den ansattes krav på yderligere betaling eller arbejdsgiverens krav på tilbagebetaling af for meget betalt løn er den korte frist dog fortsat på 5 år, jf., 4, stk. 1. Denne bestemmelse gælder i modsætning til de tidligere regler alene krav på løn i ansættelsesforhold. Krav på andre former for vederlag for personlig virksomhed forældes efter den almindelige bestemmelse i 3. Fristen begynder efter 3, stk. 2, at løbe fra det tidspunkt, hvor fordringshaveren fik eller burde have fået kendskab til, at han har en fordring, eller til hvem skyldneren er. Denne regel om, at begyndelsestidspunktet for den korte forældelsesfrist suspenderes ved ukendskab til fordringen eller skyldneren, har navnlig praktisk betydning, hvor fordringshaveren er ubekendt med, at han har et krav. Det vil f.eks. være tilfældet, hvor en købt genstand lider af en skjult mangel, der først viser sig efter nogen tid, eller hvor fordringshaveren har været udsat for en skadelig Den nye forældelseslov 27

3 påvirkning, hvis følger først viser sig nogen måske lang tid senere. I sådanne tilfælde følger det af 3, stk. 2, at den korte forældelsesfrist først begynder at løbe på det tidspunkt, hvor fordringshaveren bliver eller ved sædvanlig agtpågivenhed burde være blevet opmærksom på kravet. Det ukendskab, som kan begrunde, at forældelsesfristen suspenderes, skal vedrøre det faktiske grundlag for fordringen. Der er ikke ved forældelsesloven sket nogen ændring i det forhold, at en vildfarelse med hensyn til det retlige grundlag for at rejse et krav som altovervejende hovedregel ikke begrunder suspension. Det beskrevne svarer til 1908-lovens regel, der dog også omfattede den situation, at fordringshaveren var bekendt med både fordringen og skyldneren, men var ude af stand til at gøre kravet gældende, fordi skyldneren var gået under jorden. Denne situation er ikke omfattet af forældelseslovens suspensionsregel, men derimod af bestemmelsen i 14, jf. herom afsnit nedenfor De lange frister Den lange forældelsesfrist er som udgangspunkt 10 år regnet fra begyndelsestidspunktet som fastlagt efter 2, jf. 3, stk. 3, nr. 3. For visse typer af fordringer gælder dog en anden lang forældelsesfrist. Krav på erstatning eller godtgørelse i anledning af personskade og krav i anledning af miljøskade forældes således på 30 år, jf. 3, stk. 3, nr. 1, og krav på erstatning for anden skade forvoldt uden for kontraktforhold (f.eks. tingskade i forbindelse med produktansvar) på 10 år, jf. 3, stk. 3, nr. 2, og begge disse frister regnes fra den skadevoldende handlings ophør. De lange forældelsesfrister kan ikke suspenderes. Det vil således fortsat kunne forekomme, at en fordring forældes, uden at fordringshaveren overhovedet er klar over, at han har en fordring. Særligt for så vidt angår krav i anledning af personskade bemærkes, at dette markerer en ændring i forhold til tidligere ret, jf. Højesterets dom i UfR , hvor det blev fastslået, at den 20-årige forældelse efter Danske Lov kunne suspenderes. Den særlige regel om tillægsfrist i 10, jf. herom afsnit nedenfor, gennembryder dog den lange forældelsesfrist Særlige forældelsesfrister og tillægsfrister 4-14 indeholder bestemmelser om forældelsesfrister for bestemte typer af fordringer, der ikke omfattes af de generelle regler i 3. For krav, der hviler på et gældsbrev eller et særligt retsgrundlag som f.eks. en dom eller voldgiftskendelse, er forældelsesfristen 10 år, jf. 5. Det samme gælder fordringer i henhold til pengelån (uanset hvem der er kreditor) eller ubevilgede overtræk på konti i pengeinstitutter, jf. 6, stk. 1. For andre ubevilgede overtræk f.eks. på konto- eller benzinkort er forældelsesfristen 3 år. For at der foreligger et pengelån, kræves det, at den ydelse, som fordringshaveren har stillet til skyldnerens rådighed, er likviditet. Således er kreditsælgerens krav på betaling af købesummen ikke et pengelån, men er i overensstemmelse med udgangspunktet undergivet 3-årig forældelse. Forældelsesfristen for overtræk regnes som udgangspunkt fra den enkelte debitering. Hvis de særlige betingelser i 6, stk. 2, er opfyldt, gælder dog, at forældelsesfristen for den samlede saldo er 10 år fra den seneste postering på kontoen, som skyldes andre end fordringshaveren. Det vil typisk være skyldneren selv, men kan dog også være en tredjemand, f.eks. det offentlige, som sætter et beløb ind på skyldnerens (NEM)konto. Betingelserne efter 6, stk. 2, er, at der skal være tale om en kassekredit eller anden kredit med variabelt lånebeløb, for hvilket der ikke er fastsat noget indfrielsestidspunkt. Det fremgår af forarbejderne, at der ikke må være fastsat begrænsninger i skyldnerens mulighed for at benytte kreditten. Det kan således konstateres, at betingelserne formentlig kun vil være opfyldt i pengeinstitutforhold. Krav på renter og gebyrer mv. forældes som udgangspunkt på 3 år, jf. 5, stk. 2, og 6, stk. 3, 1. pkt. Kan tilskrevne renter mv. rummes inden for en kredits maksimum, er forældelsesfristen dog 10 år, jf. 6, stk. 3, 2. pkt. En kontohavers krav på indeståendet på en konto i et pengeinstitut el.lign. forældes på 20 år regnet fra den seneste postering på kontoen, herunder også pengeinstituttets tilskrivning af renter, jf. 7. Et selskabs krav mod et fratrådt medlem af ledelsen (bestyrelse eller direktion) i anledning af, at den pågældende har tilsidesat sine pligter, forældes tidligst tre år efter, at hvervet ophørte (eller efter at selskabet var eller burde være blevet bekendt med de omstændigheder, som kravet støttes på), jf. 10. Med denne formulering markeres det, at den lange forældelsesfrist (i 3, stk. 3, nr. 3) i disse tilfælde er gennembrudt. Dette indebærer, at det selskab, som efter ledelsesmedlemmets fratræden gennemfører en nærmere undersøgelse af vedkommendes forhold, og som derved bliver bekendt med misligheder, kan gøre krav gældende inden for en frist på tre år, uanset om forholdene ligger mere end 10 år tilbage i tiden. Efter tidligere ret kunne det volde betydelige problemer at fastslå, hvornår et krav mod en kautionist for en fordring forældede. Retsstillingen på dette område er med forældelsesloven blevet væsentligt 28 SR-SKAT 1/2008

4 forenklet, idet 11 helt generelt bestemmer, at fordringen mod en kautionist forældes efter samme regler, som gælder for fordringen mod hovedmanden. Dette indebærer sammenholdt med 2, at forældelsesfristen for kravet mod en kautionist begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor hovedmanden misligholder (ved selvskyldnerkaution) eller (ved simpel kaution og tabskaution) fra det tidspunkt, hvor det står klart, at hovedmanden ikke kan betale. I tilfælde, hvor flere skyldnere hæfter solidarisk, og en af dem opfylder fordringen, forældes hans regreskrav mod de øvrige som udgangspunkt efter samme regler, som gjaldt for fordringshaverens krav mod disse, jf. 12, stk. 1. Denne regel tilgodeser imidlertid ikke i alle tilfælde hensynet til den indfriende skyldner på rimelig måde. Det er derfor i 12, stk. 2, bestemt, at den af skyldnerne, som fordringshaveren har rettet sit krav imod, har en tillægsfrist på 1 år til at rette sit regreskrav mod de øvrige, uanset at fordringshaverens krav mod disse var forældet. På tilsvarende måde gælder, at hvis fordringshaveren anlægger retssag mod en af flere solidarisk hæftende skyldnere, kan denne blot ved at underrette de øvrige herom opnå, at hans krav mod de øvrige tidligst forældes efter 1 års forløb, jf. 22. Den strafferetlige forældelsesfrist er for forhold, der er af blot nogen alvor, længere end den civilretlige, jf. straffelovens 93. Det er derfor ikke uden betydning, at erstatningskrav, der udspringer af et strafbart forhold, kan forfølges under straffesagen eller i kølvandet på denne, uanset at kravet er forældet efter forældelseslovens regler, jf. 13. De er dog en betingelse herfor, at skyldneren findes skyldig under sagen. En fuldstændig tilsvarende bestemmelse er ved følgeloven indsat i skatteforvaltningsloven som 34 b. I 14 behandles en række situationer, hvor fordringshaveren af den ene eller anden grund har været ude af stand til at gøre sit krav gældende mod skyldneren. I sådanne tilfælde indtræder forældelse tidligst 1 år efter, at hindringen er ophørt. Denne bestemmelse kan dog ikke medføre en forlængelse af de lange frister i 3, stk Afbrydelse af forældelse Den mest markante ændring i forhold til tidligere ret er, at adgangen til at afbryde forældelse ved påmindelse er afskaffet. Efter de nye regler består der alene to muligheder for at afbryde forældelse: at skyldneren erkender gælden ( 15), eller at fordringshaveren foretager retslige skridt i en eller anden form ( 16-18). 7.1 Skyldnerens erkendelse Skyldnerens erkendelse kan ske enten udtrykkeligt eller ved, at skyldneren ved sin handlemåde erkender sin forpligtelse. Eksempelvis foreligger der en erkendelse omfattet af 15, hvis skyldneren betaler rente eller afdrag på gælden, eller hvis han søger om henstand. 7.2 Retslige skridt Sagsanlæg mv. Som hidtil afbrydes forældelsen ved, at fordringshaveren anlægger rets- eller voldgiftssag, indleverer betalingspåkrav eller indgiver klage til et klage- eller ankenævn med henblik på at få fastslået sin fordrings eksistens og størrelse, jf. 16. Et retsligt skridt, der ikke opfylder denne betingelse, f.eks. påklage af en skatteansættelse, medfører alene en foreløbig afbrydelse af forældelsen, jf. nærmere afsnit 8 nedenfor Insolvensprocedurer Forældelse afbrydes ligeledes som hidtil også over for skyldneren personlig ved, at fordringshaveren indgiver konkursbegæring på grundlag af fordringen eller anmelder denne i skyldnerens konkursbo, tvangsakkord- eller gældssaneringssag eller dødsbo, jf. 17, stk. 1. I disse tilfælde, hvor anmeldelsen jo sker på grundlag af et proklama, indtræder der ikke forældelse før udløbet af proklamafristen (selvfølgelig forudsat at proklamaet er indrykket i Statstidende, før forældelse var indtrådt), jf. 17, stk. 3. Bestemmelsen i 17 svarer til konkurslovens 241, der derfor er ophævet Individualforfølgning Efter 18 afbrydes forældelse ved, at fordringshaveren indgiver anmodning til fogedretten om, at der foretages udlæg hos skyldneren, eller hvis der er tale om et krav, der tilkommer det offentlige ved, at pantefogeden foretager udlæg eller pålægger skyldnerens arbejdsgiver at foretage indeholdelse i skyldnerens løn. Det bemærkes, at reglerne om lønindeholdelse er under revision, og der må derfor forventes en justering af 18, stk. 4. Bestemmelserne i 18, stk. 1 og 2, svarer til retsplejelovens 527, der derfor er ophævet. 7.3 Virkningen af afbrydelse af forældelse Efter 19, stk. 1, medfører afbrydelse af forældelsen, at der begynder at løbe en ny forældelsesfrist. Dennes længde bestemmes af lovens almindelige regler. Hvis forældelsen blev afbrudt ved, at skyldneren erkendte gælden, vil den nye frist således være på 3 år, mens den vil være på 10 år, hvis forældelsen blev afbrudt ved anlæg af retssag, som sluttede med, at Den nye forældelseslov 29

5 fordringshaveren fik dom for sit krav, eller der blev indgået et forlig, hvorved fordringens eksistens og størrelse blev fastslået, jf. 5, stk. 1, nr. 3. I insolvenstilfældene, jf. 17, er det praktiske spørgsmål, hvor længe fordringshaveren har efter afslutningen af insolvensbehandlingen til at påbegynde inddrivelse af sit resttilgodehavende hos skyldneren personlig. Dette spørgsmål er selvsagt kun aktuelt i tilfælde af, at insolvensbehandlingen bestod i konkurs mod en personlig skyldner. Besvarelsen afhænger af, om der i løbet af konkursbehandlingen er blevet tilvejebragt et særligt retsgrundlag for fordringen mod skyldneren personlig, jf. 5, stk. 1, nr. 3. Hertil kræves, at skyldneren har påtegnet kurators indstilling om at godkende fordringen, jf. herved konkurslovens 130, stk. 2. Det forhold, at kurator under bobehandlingen anerkender en anmeldt fordring, og at der herefter udbetales dividende, indebærer ikke, at der er tilvejebragt et særligt retsgrundlag over for skyldneren. 8. Foreløbig afbrydelse af forældelse I en række tilfælde opnår fordringshaveren ikke det tilsigtede resultat med sit retslige skridt han får ikke dom over skyldneren, skyldneren erklæres ikke konkurs, eller fordringen bliver ikke godkendt under insolvensbehandlingen. Dette rejser spørgsmålet, om fordringshaveren kan foretage nye retslige skridt, uanset at forældelsesfristen er udløbet, efter at det forgæves retsskridt blev foretaget. Dette beroede efter de tidligere regler på, om fordringshaveren foretog det nye retsskridt tilstrækkelig hurtigt efter, at det havde vist sig, at det første ikke førte frem. Dette blev derfor hyppigt et selvstændigt tvistpunkt under den nye sag. Det er derfor en betydelig retsteknisk fordel, at forældelsesloven i lovens kapitel 6 introducerer begrebet foreløbig forældelse. At forældelsen er foreløbig afbrudt, indebærer, at forældelse tidligst indtræder 1 år efter, at det har vist sig, at det første retslige skridt ikke fører til det ønskede resultat, jf. 20, stk. 1 og 3. Fordringshaveren kan dog ikke påberåbe sig den foreløbige forældelse, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder, jf. nærmere 20, stk. 2. I 21 beskrives en række situationer, hvor fordringshaveren ikke foretager et retsligt skridt som nævnt i 16, men dog ved at tage initiativ til en eller anden form for sagsbehandling af betydning for fordringen tilkendegiver, at han agter at forfølge denne. I disse tilfælde indtræder forældelse tidligst 1 år efter, at sagsbehandlingen er endeligt afsluttet. Dette gælder, hvis der indledes rets- eller voldgiftssag om grundlaget for fordringen (et anerkendelsessøgsmål) (stk. 1), eller hvis en sag om fordringens eksistens eller størrelse er indbragt for en offentlig myndighed eller for Folketingets Ombudsmand (stk. 2) eller for et privat klagenævn mv. (stk. 3). Som noget nyt er det i stk. 4 bestemt, at en anmodning om optagelse af syn og skøn uden for rets- eller voldgiftssag (retsplejelovens 343) har virkning som en foreløbig afbrydelse, således at forældelse tidligst indtræder 1 år efter, at forretningen er endeligt afsluttet. Endelig indebærer det forhold, at der inden forældelsesfristens udløb indledes forhandlinger mellem parterne, at forældelse tidligst indtræder 1 år efter, at forhandlingerne er afsluttet (stk. 5). 9. Virkningen af forældelse I 23, stk. 1, kodificeres det, at virkningen af, at en fordring forældes, er, at fordringshaveren mister retten til at kræve fordringen opfyldt. Forældes en fordring, trækker det krav på renter og lignende ydelser med sig, jf. stk. 2. Gældende ret vedrørende betydningen af sikkerhedsrettigheder videreføres, jf. 25. Har to fordringer inden forældelsens indtræden stået over for hinanden som modregnelige, bevares adgangen til modregning, efter at forældelse er indtrådt, jf Reglernes ufravigelighed, beregning af frister mv. Det var under den tidligere retstilstand antaget, at forældelsesreglerne havde karakter af beskyttelsesregler, og at de derfor ikke ved forudgående aftale kunne fraviges til skade for skyldneren. Denne retstilstand er nu blevet lovfæstet i forældelseslovens 26, stk. 1. Som noget nyt beskytter reglerne om forældelse nu også fordringshaveren, når denne er forbruger, jf. lovens 26, stk. 2. Dette har navnlig sammenhæng med, at forsikringsaftalelovens regler om forbrugerforsikringer ikke kan fraviges til skade for forsikringstageren. Reglen i 26, stk. 2, finder anvendelse på aftaler, der indgås efter lovens ikrafttræden, jf. 30, stk. 4. Det er en virkning af, at forældelseslovens regler ikke kan fraviges til skade for den fordringshaver, der er forbruger, at reglerne i AB92, der fastsætter en 5-årig reklamationsfrist, ikke vil kunne gøres gældende over for en forbruger. I sammenhæng hermed er købelovens regler om reklamationsfrist ved køb af byggematerialer, jf. købelovens 54 og 83, blevet afskaffet, jf. følgelovens 1. Hermed er 30 SR-SKAT 1/2008

6 den retstilstand, som blev fastslået ved Højesterets dom i UfR , blevet henvist til retshistorien, jf. herved også bet. 1433/2003 om Forbrugerbeskyttelse ved køb af byggematerialer. Dette indebærer, at en forbrugers krav i anledning af en entreprise først ophører, når forældelse indtræder, dvs. tre år efter, at forbrugeren opdagede eller burde have opdaget manglen, dog senest efter 10 år. Som hidtil vil reglerne frit kunne fraviges ved en aftale, der indgås, efter at tvisten er opstået, ligesom en sagsøgt under en retssag kan undlade at gøre gældende, at sagsøgerens krav er forældet. I 27 findes reglerne om, hvorledes forældelsesfristerne nærmere beregnes. 11. Følgeloven med særligt henblik på skattekrav Ved følgeloven er en lang række bestemmelser om forældelse i anden lovgivning blevet bragt i overensstemmelse med forældelseslovens almindelige regler, ligesom lejligheden er blevet benyttet til at gennemføre mindre ændringer i bestemmelser af anden karakter. Ændringerne i skatteforvaltningsloven falder i tre hovedafsnit. For det første en justering af reglerne om genoptagelse til gunst for skatteyderen som følge af, at hidtidig praksis underkendes eller annonceres ændret, for det andet ændringer i reglerne om forældelse af krav afledt af en ansættelse eller ekstraordinær ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat, og for det tredje indførelse af en regel svarende til forældelseslovens 13 om behandlingen af krav på unddragne skatter i anledning af strafbare forhold. Reglerne om genoptagelse til gunst for skatteyderen som følge af, at hidtidig praksis underkendes eller annonceres ændret, findes i skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 7. Efter denne bestemmelses første led kan der ske genoptagelse med virkning fra det indkomstår, der har været til prøvelse i den første sag, der resulterede i en underkendelse af praksis. Efter bestemmelsens andet led kan genoptagelse ske fra og med det indkomstår, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet 3 år forud for underkendelsen af praksis. Ændringen består i, at fristen i andet led er blevet forkortet fra de hidtidige 5 år til som anført 3 år. Den praktiske betydning heraf er i lyset af bestemmelsen i første led formentlig begrænset. Der kan dog som følge af den nye bestemmelse i skatteforvaltningslovens 34 a, stk. 4, der fastsætter en absolut forældelsesfrist for skattekrav på 10 år, alene ske genoptagelse for en periode på 10 år. Efter skatteforvaltningslovens 34 a, stk. 1 og 3, er den korte forældelsesfrist for krav afledt af en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat 3 år, for krav afledt af en ansættelse vedrørende kontrollerede transaktioner dog 5 år. Disse frister regnes fra skattekravets forfaldstidspunkt. Dette indebærer, at fristen for fysiske personer regnes fra henholdsvis den 1. september, 1. oktober og 1. november i året efter indkomståret, jf. kildeskattelovens 61, stk. 4, og for selskaber fra den 1. november i kalenderåret efter indkomståret, jf. selskabsskattelovens 30, stk. 1, og 30 A, stk. 1. Skattekravet forældes således 3 år efter den relevante af de nævnte datoer. Da skattemyndighederne har adgang til at varsle ændringer frem til den 1. maj i det tredje kalenderår efter udløbet af indkomståret, ville myndighederne således som udgangspunkt kunne komme til at stå i den situation, at der alene var en frist på 4 måneder fra en varsling om en forhøjelse, og indtil det skattekrav, der var afledt heraf, var forældet. Dette forhold er forklaringen på, at en varsling om ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat eller afgiftstilsvar eller en ansættelse heraf er tillagt virkning som en foreløbig afbrydelse af forældelsen, idet det i skatteforvaltningslovens 34 a, stk. 2, er bestemt, at forældelse tidligst indtræder 1 år efter varslingen henholdsvis ansættelsen. Endelig er der ved den nye 34 b i skatteforvaltningsloven indsat en bestemmelse, der svarer til forældelseslovens 13. Der henvises herom til afsnit ovenfor. 12. Ikrafttræden og overgangsregler Det nye regelsæt er trådt i kraft den 1. januar At reglerne finder anvendelse på fordringer, der først stiftes efter dette tidspunkt, kræver ikke nogen nærmere forklaring. Reglerne finder imidlertid også anvendelse på fordringer, der er stiftet, før reglerne trådte i kraft. For at undgå, at en betydelig mængde af disse skulle forælde umiddelbart, har det været nødvendigt at etablere en overgangsordning. For disse fordringer gælder derfor, at man i en overgangsperiode på tre år, dvs. indtil den 1. januar 2011, skal undersøge spørgsmålet om forældelse både efter de tidligere og de gældende regler. Forældelse indtræder kun, hvis fordringen vil være forældet efter begge regelsæt, og da på det seneste tidspunkt. En påmindelse, som efter de tidligere regler gyldigt har afbrudt forældelse af en fordring, bevarer sin virkning, jf. 30, stk. 3. Den nye forældelseslov 31

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) Page 1 of 5 LOV nr 522 af 06/06/2007 Gældende (Forældelsesloven) Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1336 af 19/12/2008 11 LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister De nye forældelsesfrister Den 1. januar 2008 trådte den nye forældelseslov i kraft. Den nye lov hedder Lov om forældelse af fordringer nr. 522 af den 6. juni 2007. De to generelle forældelseslove (Danske

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

Rundskrivelse nr. 64/07

Rundskrivelse nr. 64/07 Rundskrivelse nr. 64/07 13. december 2007 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Den nye forældelseslov I. Indledning Lov nr. 522 af 6. juni

Læs mere

Forældelse. Selve begrebet. De gamle forældelsesregler. Begyndelsestidspunkt 2

Forældelse. Selve begrebet. De gamle forældelsesregler. Begyndelsestidspunkt 2 Forældelse Selve begrebet En fordring ophører ved forældelse, når den frist, der er fastsat i lovgivningen for forældelse af denne type af fordringer, er udløbet, uden at der er taget skridt til at afbryde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) LBK nr 1063 af 28/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-709-0099 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1622 af 26/12/2013

Læs mere

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven). (Lovforslag

Læs mere

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 12 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 12 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget L 165 - Svar på Spørgsmål 12 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 21. maj 2007 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2005-705-0012 Dok.: JTS41066

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 59 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato 22. december 2006 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2005-705-0012 Dok.: JTS40883 Forslag til Lov om forældelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 154 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato 22. december 2006 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2005-705-0012 Dok.: JTS40883

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Forældelse af skattekrav suspension af forældelsesfristen under ophold i udlandet - Højesterets kendelse af 8/10 2014, Sag 279/2013

Forældelse af skattekrav suspension af forældelsesfristen under ophold i udlandet - Højesterets kendelse af 8/10 2014, Sag 279/2013 - 1 Forældelse af skattekrav suspension af forældelsesfristen under ophold i udlandet - Højesterets kendelse af 8/10 2014, Sag 279/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af forældelsesloven

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af forældelsesloven Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 334 Offentligt Civilafdelingen Dato: 20. juni 2013 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Nicholas Rahui Webster Rømer Sagsnr.: 2012-705-0003 Dok.: 771147 U D K A S

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Inddrivelse af gæld til det offentlige v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Indhold af oplægget Generelt om SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed Eftergivelse af gæld Henstand med gæld Forældelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forældelsesloven

Forslag. Lov om ændring af forældelsesloven Lovforslag nr. L 12 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af Justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af forældelsesloven (Forældelse af udestående selskabsindskud) 1 I forældelsesloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forældelsesloven

Forslag. Lov om ændring af forældelsesloven 2013/1 LSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-705-0003 Fremsat den 2. oktober 2013 af Justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler 5. januar 2015 Køberens retsstilling ved reklamation inden for garantiperioden og fejlen senere opstår igen I dette notat behandles spørgsmålet om køberens retsstilling i situationer, hvor sælgeren inden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 - 1 06.11.2014-13 (20140325) Henstand Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en dom af 19/3 2014, med ændrede

Læs mere

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag D O M afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag V.L. B 0699 14 Boet efter A (advokat Michael S. Wiisbye, København)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 89/2014 Sydøstjyllands Politi (kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen) mod A (advokat Niels Lindeborg Johansen, beskikket) I tidligere

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005 Side 1 af 5 Den fulde tekst Lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven (Revision af reglerne om gældssanering) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Forældelse skatteansættelse og skattekrav

Forældelse skatteansættelse og skattekrav - 1 Forældelse skatteansættelse og skattekrav Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med selvangivelsen foretages en opgørelse af årets skattetilsvar (skatteansættelse), og skattevæsenet opkræver

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER 10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER Men ved at aftale ABR 89 begrænses ansvarsperioden til 5 år for de fleste sager af advokat Christian Molt Wengel, www.moltwengel.dk. Den 1. januar trådte

Læs mere

Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM LSR

Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM LSR - 1 Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM2016.101.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 1/2 2016, ref. i SKM2016.101.LSR, ikke grundlag

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884

Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884 - 1 Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

AIDA - Maj 2015. Forældelse og personskade. v/ advokaterne Søren Vagner Nielsen og Christina Neugebauer

AIDA - Maj 2015. Forældelse og personskade. v/ advokaterne Søren Vagner Nielsen og Christina Neugebauer AIDA - Maj 2015 Forældelse og personskade v/ advokaterne Søren Vagner Nielsen og Christina Neugebauer 2008-loven - Lovens opbygning Kap. 1: Lovens område Kap. 2: Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt

Læs mere

Ulovbestemt genoptagelse

Ulovbestemt genoptagelse Ulovbestemt genoptagelse Hvis der ikke er fastsat regler om genoptagelse i den relevante lov, kan genoptagelse af en afsluttet sag kun ske, hvis de almindelige forvaltningsretlige principper om genoptagelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 Sag 29/2014 A (advokat John Kahlke) mod Sydbank A/S (advokat Nicolai Dyhr) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Lyngby den 14.

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-719-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 112 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 13. marts 2007 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2005-705-0012 Dok.: JTS40956 K O M M E N T E R E T H Ø R I N

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012 Sag 37/2011 (2. afdeling) Rederiet for Sea Endeavour I c/o Saga Shipping & Trading Corporation Limited (advokat Jes Anker Mikkelsen) mod Assens Havn

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 Sag 1/2016 A (advokat Gert Drews) mod X Holding ApS (advokat Christian Riewe) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten i Sønderborg

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Notat 6. februar 2017 J.nr. 16-0682813 ICI, Jura BL, AC, NB, IN og EL Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Med det vedlagte udkast til ny bekendtgørelse om inddrivelse

Læs mere

Bo von Eyben. Forældelse II. Forældelse efter DL 5-14-4 * Specielle forældelsesregler * Retsvirkningerne af forældelse. FORLAGET XHOIVISOISI * GadJura

Bo von Eyben. Forældelse II. Forældelse efter DL 5-14-4 * Specielle forældelsesregler * Retsvirkningerne af forældelse. FORLAGET XHOIVISOISI * GadJura Bo von Eyben Forældelse II Forældelse efter DL 5-14-4 * Specielle forældelsesregler * Retsvirkningerne af forældelse FORLAGET XHOIVISOISI * GadJura 2. DEL: DL 5-14-4 Kapitel 7 Området for DL 5-14-4 75

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

REDEGØRELSE TILBAGEBETALING AF LEDSAGERUDGIFTER

REDEGØRELSE TILBAGEBETALING AF LEDSAGERUDGIFTER 21. april 2016 Sagsnr. 525-190808 Sekr. Helle Højer Tel. 7221 1723, mail hho@70151000.dk Frederikshavnsvej 215 Postboks 120 DK-9800 Hjørring Tel. + 45 7015 1000 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

Notat om SKATs anvendelse af Ét Fælles Inddrivelsessystem

Notat om SKATs anvendelse af Ét Fælles Inddrivelsessystem 7511752 JKA/jka Notat om SKATs anvendelse af Ét Fælles Inddrivelsessystem (EFI) m.v. 1. Skatteministeriet har bedt mig vurdere, om de foreliggende undersøgelser af fordringsmassen og funktionerne i systemet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dok.: 1808738 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål.

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål. HA(jur.) + HA(jur.) i skat 1. DEL Sommereksamen 2007 Re-eksamen Skriftlig prøve i: 24028 Introduktion til erhvervsret Varighed: 2 timer Hjælpemidler: En ukommenteret lovsamling Afkryds de rigtige svarmuligheder.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Entrepriseret - udvalgte entrepriseretlige emner. Udvalgte emner. Sorø, 16. november Aftaler. Forældelse. Bygherrens ændringsret

Entrepriseret - udvalgte entrepriseretlige emner. Udvalgte emner. Sorø, 16. november Aftaler. Forældelse. Bygherrens ændringsret Entrepriseret - udvalgte entrepriseretlige emner Juridisk afdeling Sorø, 16. november 2016 Udvalgte emner Aftaler Hvad er en aftale? Aftalefrihed? Standardvilkår AB92/AB-Forbruger Forældelse Forskel på

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Professor, cand.jur. & ph.d. Hans Helge Beck Thomsen Oksevej 6, 8960 Randers SØ, tlf , mobil

Professor, cand.jur. & ph.d. Hans Helge Beck Thomsen Oksevej 6, 8960 Randers SØ, tlf , mobil Professor, cand.jur. & ph.d. Hans Helge Beck Thomsen Oksevej 6, 8960 Randers SØ, tlf. 0045 75 56 71 40, mobil 0045 30 58 12 25 Fuengirola den 15. marts 2014 Randers Kommune Att: Erhvervskonsulent, cand.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 25. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond 1) 20. juni 2011. Nr. 686.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 25. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond 1) 20. juni 2011. Nr. 686. Lovtidende A 2011 Udgivet den 25. juni 2011 20. juni 2011. Nr. 686. Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond 1) Herved bekendtgøres lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Civilafdelingen Dato: 04. februar 2015 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2011-745-0002 Dok.: 1483544 U D K A S T III Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift I

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven (Pant og udlæg i andelsboliger m.v.) LOV nr 216 af 31/03/2004 (Gældende) LBK Nr. 961 af 21/09/2004 Senere ændringer til forskriften Forskriftens

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion 30. juni 2017 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere lovgivning og retspraksis om insolvensretlige emner. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM

Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM -1 - Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM2010.306.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Århus

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift Givið út 20. november 2015 17. november 2015. Nr. 1254. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 44

Læs mere

HØJESTERETSDOMMEN OM SYGEDAGPENGE STATUS OG PERSPEKTIVER

HØJESTERETSDOMMEN OM SYGEDAGPENGE STATUS OG PERSPEKTIVER HØJESTERETSDOMMEN OM SYGEDAGPENGE STATUS OG PERSPEKTIVER SOCIALR ET L IG KONFERENC E 27-28. SEPTEMBER 2016 HOTEL NYBORG STRAND TRINE SCHULTZ OG JOHN KLAUSEN JURIDISK INSTITUT AALBORG UNIVERSITET Baggrunden

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

Fradrag for tab på udlån til ven

Fradrag for tab på udlån til ven - 1 Fradrag for tab på udlån til ven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læste med stor interesse artiklen af den 29. oktober 2016 om Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender hvor

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

Generelle emner i årsberetningerne

Generelle emner i årsberetningerne Generelle emner i årsberetningerne Forældelse efter forældelsesloven af 2007 og passivitet. Årsberetning 2013 1. Indledning Nævnet har gennem årene behandlet sager, hvor spørgsmålet om forældelse eller

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. udkast til lov om ændring af forældelsesloven (Forældelse af udestående selskabsindskud)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. udkast til lov om ændring af forældelsesloven (Forældelse af udestående selskabsindskud) Retsudvalget 2013-14 L 12 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 20. september 2013 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Nicholas Rahui Webster Rømer Sagsnr.: 2012-705-0003 Dok.: 868965 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 27. oktober 2015 Kontor: Insolvensretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere