Trafiksikkerhedsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafiksikkerhedsplan"

Transkript

1 Borgeranalyse Bornholms Regionskommune

2 Udarbejdet af: Magnus Duus Hedengran Kontrolleret af: Elena Perez-Rebollo Godkendt af: Lene Hansen Dato: Version: Projekt nr.: MOE A/S Buddingevej 7 DK-860 Søborg T: CVR nr.:

3 Indholdsfortegnelse Indledning... Målsætning... Internetundersøgelse.... Besvarelser Generel opfattelse af vej- og stinettet Årsager til utryghed Udpegninger af utrygge lokaliteter Hyppigst udpegede problemlokaliteter....6 Hvor synes borgerne, at der skal sættes ind... Projekter fra borgeranalysen... 5 Bilag Stedspecifikke årsager til utryghed Udvalgte projekter fra borgeranalysen Side af 8

4 Indledning Bornholms Regionskommune har igangsat arbejdet med at udarbejde en ny trafiksikkerhedsplan for at skabe det bedste grundlag for de fremtidige investeringer på det trafikale område for hele kommunen. Med trafiksikkerhedsplanen har kommunen både skabt grundlag og rammer for det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde for at forbedre trafiksikkerheden og trygheden i kommunen. Planen erstatter den tidligere trafiksikkerhedsplan fra 008. Denne rapport er en baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen og den beskriver borgernes oplevede utrygheds- og uheldsbillede på kommunens veje og stier. Analysen tager udgangspunkt i en internetundersøgelse blandt kommunens borgere. Borgeranalysen skal anvendes til at få kendskab til, hvilke utrygheds- og trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger Bornholms Regionskommune står overfor, samt få kortlagt hvor i kommunen, der opleves utryghed i trafikken for de forskellige trafikanttyper. Borgeranalysen munder ud i en udpegning af de hyppigst udpegede problemlokaliteter, hvortil en række løsningsorienterede projekter opstilles, der kan indgå i kommunens prioritering af trafiksikkerhedspuljen. Følgende baggrundsrapporter er udarbejdet til Trafiksikkerhedsplan 08-05: Uheldsanalyse Skolevejsanalyse Borgeranalyse Målsætning Det skal være trygt at være trafikant i Bornholms Regionskommune og målet er: Antallet af borgere, der føler sig trygge i trafikken, er mindst 80 % i 05 Målet skal nås uanset en eventuel stigning i trafikken eller andre udefrakommende faktorer, som kan have indvirkning på trygheden. Internetundersøgelsen viser, at 70 % af borgerne føler sig trygge eller meget trygge allerede i dag, når de færdes i trafikken. Internetundersøgelse Bornholms Regionskommune har i april 06, gennemført en internetundersøgelse blandt borgere i kommunen. I undersøgelsen informerer borgerne om hvor i kommunen de er bosat, deres typiske transportmiddelvalg og de får mulighed for at udpege trafiksikkerhedsmæssige problematikker i kommunen. Bornholms borgere bliver, i undersøgelsen, desuden bedt om at prioritere mellem følgende forhold: Utryghed Forhold for gående og cyklende Side af 8

5 Trafiksikkerhed i åbent land Trafiksikkerhed ved skoler Hastighed Uheldsbelastede steder Formålet med undersøgelsen er: at udpege lokaliteter, som borgerne opfatter som farlige, eller hvor de føler sig utrygge i trafikken at angive årsager til hvorfor de udpegede lokaliteter er utrygge. Besvarelser 05 borgere har deltaget i internetundersøgelse for Bornholms Regionskommune. Kommunen har desuden modtaget en række skriftlige henvendelser fra borgere, der også er inkluderet i undersøgelsen. Henvendelserne resulterede i 8 ekstra registreringer. Deltagerne er indledningsvis blevet spurgt om en række basale baggrundsoplysninger, der kan fortælle hvor godt deltagerne svarer til befolkningssammensætningen i kommunen. Figur. viser antallet af besvarelser fordelt på oplyst alder ift. alderssammensætningen i Bornholms Regionskommune. borgere har ikke oplyst deres alder i spørgeskemaet og der er heller ikke oplyst alder på de 8 skriftlige henvendelser. 5% 0% 5% 0% 5% Spørgeskema Bornholms Regionskommune 0% 5% 0% Figur.: Alderssammensætning for borgerundersøgelsen (mørk) og for Bornholms Regionskommune (lys) Det fremgår, at aldersgrupperne 5-, 5-, 5-5 og 55-6 er overrepræsenterede i internetundersøgelsen set i forhold til kommunens alderssammensætning. Følgelig er de øvrige grupper underrepræsenteret, og det kan nævnes, at ingen borgere mellem 0 og år har deltaget i undersøgelsen. Side 5 af 8

6 Deltagerne fordelt på alder og køn fremgår af figur. nedenfor. De 8 skriftlige henvendelser indgår i grafen, hvor det fremgår hvorvidt afsenderen var mand eller kvinde. Det ses, at der er flere mandlige deltagere i undersøgelsen (56 %) end kvinder ( %) Mand Kvinde Organisation Ikke oplyst Figur.: Fordeling af deltagere på alder og køn Deltagernes fordeling på deres primære transportmiddelvalg fremgår af figur.. Hovedparten af de adspurgte (6 %) på Bornholm benytter hovedsageligt bilen, mens 5 % benytter cyklen. De øvrige transportformer udgør tilsammen 8 % Figur.: Deltagernes primære transportmiddelvalg Bil Cykel Bus Knallert 5 Gang Side 6 af 8

7 . Generel opfattelse af vej- og stinettet Deltagernes generelle opfattelse af trygheden på vej- og stinettet i Bornholms Regionskommune er vist på figur. herunder. 70 % af de deltager der har svaret på spørgsmålet om utryghed, er enten trygge eller meget trygge i trafikken. % føler sig enten utrygge eller meget utrygge, mens de resterende 6 % føler hverken, at det er trygt eller utrygt Meget utryg Utryg Hverken/eller Tryg Meget tryg Ikke oplyst Figur.: Utryghed blandt deltagere i borgerundersøgelsen 66 % af deltagere med bilen som deres primære transportmiddel, føler sig trygge eller meget trygge i trafikken. For deltagere med cyklen som deres primære transportmiddel, er dette tal 79 %. 7 % af bilisterne føler sig utrygge eller meget utrygge, mens 7 % af cyklisterne føler sig utrygge eller meget utrygge. Cyklisterne i Bornholms Regionskommune føler sig altså generelt mere trygge end bilisterne.. Årsager til utryghed Deltagerne i undersøgelsen har desuden angivet årsager til, hvorfor de enkelte udpegede problemlokaliteter opleves som utrygge eller farlige. Deltagerne har haft mulighed for at angive flere årsager til utrygheden eller markere for selv at skrive en årsag i et tekstfelt. Figur.5 viser antallet af udpegninger fordelt på disse årsager. Den hyppigst udpegede årsag er, at bilerne kører for hurtigt. Desuden er der mange lokaliteter hvor borgerne oplever, at det er svært at krydse vejen, der mangler cykelsti, der er mange biler eller at bilerne kører for tæt på fodgængere og cyklister. Manglende fortov eller huller i vejen er derimod mindre problemer, da borgerne har udpeget forholdsvist få lokaliteter. Side 7 af 8

8 Det er svært at krydse vejen Bilerne kører for hurtigt Der mangler cykelsti Der er mange biler eller lastbiler Bilerne kører tæt på mig, når jeg cykler eller går Der mangler fortov Der er huller i vejen Figur.5: Årsager til borgernes udpegninger af utrygge lokaliteter Som det er vist i afsnit., er de to største grupper af trafikanttyper, bilister og cyklister. De to typer har angivet forskellige årsager til deres udpegninger af utrygge lokaliteter. Fordelingen af årsager er vist på figur.6. Hertil kan det fremhæves, at det særligt er cyklisterne, der har udpeget steder, hvor der mangler cykelsti eller hvor bilerne kører tæt på fodgængere og cyklister. Bilisterne har derimod særligt udpeget steder hvor, der er mange biler eller lastbiler som problematiske. 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% Bil Cykel 0% Det er svært at krydse vejen Bilerne kører for hurtigt Der mangler cykelsti Der er mange biler eller lastbiler Bilerne kører tæt på mig, når jeg cykler eller går Der mangler fortov Der er huller i vejen Figur.6: Årsager til bilisters og cyklisters udpegninger af utrygge lokaliteter Side 8 af 8

9 . Udpegninger af utrygge lokaliteter Deltagerne i borgerundersøgelsen har udpeget en række lokaliteter, som de opfatter som utrygge. En oversigt over udpegningerne på Bornholm kan ses på figur.7 herunder. Figur.7: Borgernes udpegninger af utrygge lokaliteter i Bornholms Regionskommune Det fremgår, at de utrygge steder hovedsageligt er i byerne samt på de overordnede trafikveje og statsvejen. Borgerudpegningerne i Rønne er særligt tæt placerede, men med få lokaliteter, hvor der er mange udpegninger. Disse er vist på figur.8 på næste side. Side 9 af 8

10 Figur.8: Borgernes udpegninger af utrygge lokaliteter i Rønne Side 0 af 8

11 .5 Hyppigst udpegede problemlokaliteter Der er i borgerundersøgelsen udpeget en række lokaliteter, hvor borgere i Bornholms Regionskommune opfatter det som utrygt at færdes. Bornholms Regionskommune skal være en tryg og trafiksikker kommune, hvorfor der skal arbejdes målrettet med at øge trafiksikkerheden og trygheden på vej- og stinettet. De hyppigst udpegede utrygge lokaliteter skal indgå i en prioritering, som kommunen vil sætte som mål at udbedre i de kommende års trafiksikkerhedsarbejde. Tabel. viser en liste med problemlokaliteter, hvor der er udpeget eller flere problematikker i borgerundersøgelsen. Hyppigst udpegede problemlokaliteter Lokalitet Antal B Nexø: Søndre Landevej / Andersen Nexø Vej B Åkirkebyvej / Zahrtmannsvej 9 B Byledsgade Torneværksvej ml. Møllegade og Østre Ringvej 7 B Haslevej / Nordre Ringvej 6 B5 Haslevej / Nordre Kystvej 6 B6 Hasle: Kumlehøjvej ml. Hasle og Rutsker 5 B7 Nexø: Udkørsler langs Søndre Landevej B8 Balka: Søndre Landevej nær Boulevarden B9 Søndre Ringvej ml. Åkirkebyvej og Bornholms Lufthavn B0 Zarhtmannsvej ml. Søndre Alle og Paradisvej B Borgmester Nielsens Vej ml. Landemærket og Smallesund B Sagavej Tabel.: Hyppigst udpegede problemlokaliteter på baggrund af antal udpegninger fra internetundersøgelse Bilag 5. viser de specifikke årsager til udpegningerne i tabel.. Desuden vises kommentarer fra de borgere der har valgt at kommentere på deres udpegning. Side af 8

12 .6 Hvor synes borgerne, at der skal sættes ind Deltagerne i undersøgelsen blev bedt om at prioritere mellem seks forskellige indsatsområder. Deltagernes fordeling mellem prioriteterne er vist på figur.9. Undersøgelsen viser, at borgere i Bornholms Regionskommune særligt ønsker, at trafiksikkerhed i åbent land prioriteres højt, da over 70 % mener, at dette emne bør prioriteres som første eller anden prioritet blandt disse muligheder. Mange borgere (over 0 %) mener også, at tryghed og hastighed bør prioriteres højt som første eller anden prioritet. Færrest deltagere (under 0 %) mener, at uheldsbelastede steder, trafiksikkerhed ved skoler og forhold for gående og cyklister skal have den største eller næststørste prioritet, hvilket kan hænge sammen med, at det primært er bilister og personer i den erhvervsaktive alder, som har besvaret undersøgelsen. Borgerne prioriterer altså indsatsområderne i følgende orden:. Trafiksikkerhed i åbent land. Tryghed. Hastighed. Uheldsbelastede steder 5. Forhold for gående og cyklende 6. Trafiksikkerhed ved skoler 00% 90% 80% 70% 60% 50% 0% 0% 0% 0% 0% Hastighed Trafiksikkerhed i åbent land Uheldsbelastede steder Trafiksikkerhed ved skoler Forhold for gående og cyklende Tryghed. prioritet. prioritet. prioritet. prioritet 5. prioritet 6. prioritet Figur.9: Borgernes prioritering blandt trafikmæssige indsatsområder Side af 8

13 Projekter fra borgeranalysen Der er udarbejdet løsningsforslag til de problemlokaliteter, som mindst 5 borgere har udpeget. Disse indgår i Projektkataloget sammen med de valgte projekter fra hhv. Uheldsanalysen og Skolevejsanalysen. De udvalgte projekter fra borgeranalysen fremgår desuden af figur. og bilag 5.. I korrespondance med Bornholms Regionskommune, er det dog valgt ikke at medtage udpegning B på Byledsgade og Torneværksvej i Rønne. Dette skyldes at der i andet regi arbejdes på at forbedre de trafikale forhold omkring Rønneskolen Åvang og Bornholm Campus, hvilket inkluderer forholdene på Byledsgade. Figur.: Udvalgte projekter fra borgeranalysen Side af 8

14 5 Bilag 5. Stedspecifikke årsager til utryghed Stedspecifikke årsager til utryghed Lokalitet Årsager Antal B Nexø: Søndre Landevej / Andersen Nexø Vej B Åkirkebyvej / Zahrtmannsvej B Byledsgade Torneværksvej ml. Møllegade og Østre Ringvej Det er svært at krydse vejen Der er mange biler eller lastbiler Der mangler cykelsti Krydset er efter min mening sikkert nok, så længe man overholder trafikreglerne. Dog kan man holde der i afsindig laaaaaang tid i højsæsonen når man skal igennem. Dette er ikke alle der umiddelbart har tålmodighed til dette og derfor presser sig ud. Det er svært for cyklerne at placere sig korrekt i krydset, idet krydset blandt har flere skæve" veje og den ene vej (Søbækken) er delt i to i forbindelse med fodgængerfelt. Der er flere biler, som har svært ved at orientere sig og overskue krydset. Krydset er svært overskueligt og det harmonerer dårligt med de store mængder trafik. I turistsæsonen er det et rigtig dårligt kryds. Det er svært at krydse vejen i bil, og derudover kommer cyklister fra cykelvejen eller fra Netto pludselig på tværs. Der er mange biler eller lastbiler Bilerne kører tæt på mig, når jeg cykler eller går Det er svært at krydse vejen Mange bilister vælter ind i rundkørslerne uden sans og fornuft for hvordan man skal placere sig, der er alt for lidt fokus på dette, taget i betragtning hvor glad kommunen er for at lave disse rundkørsler! Bilister ser ikke cyklister der skal videre rundt i rundkørslen, når de selv skal ud af sidevej. Bornholmske billister - KAN generelt bare ikke køre i rundkørsel - de kigger hverken til højre eller venstre og slet ikke efter cyklister. De placerer sig også generet helt forkert i den to vejs rundkørsel. Der mangler cykelsti Bilerne kører tæt på mig, når jeg cykler eller går Der er mange biler eller lastbiler Der mangler en generel plan for trafikafviklingen efter at børnene skal sættes af på p-pladsen. De indsnævringer, der er etableret uden en cykelbane i siden, udgør en fare for cyklister, der skal udenom chikanen, idet den bagfrakommende trafikant måske forventer, at der er plads for cyklisten til højre Der køres med for høj hastighed, der mangler cykelstier eller hastigheds Side af 8

15 Stedspecifikke årsager til utryghed Lokalitet Årsager Antal B Haslevej / Nordre Ringvej B5 Haslevej / Nordre Kystvej B6 Hasle: Kumlehøjvej ml. Hasle og Rutsker B7 Nexø: Udkørsler langs Søndre Landevej dæmpning. På længere strækninger er der rigeligt med plads til etablering af cykelstier, hvilket burde være en selvfølge på en skolevej. Det er svært at krydse vejen Der er mange biler eller lastbiler Det intelligente lyskryds skifter til rødt, hvis man kører mere end 0 km/t, men på stedet er det tilladt at køre 50 km/t. Højst sandsynlig som følge deraf ser jeg rimelig ofte biler kører over for rødt, når de skal ligeud af Haslevej. Lysregulering er en ommer og bør laves rigtigt af fagfolk. Et lyskryds her gør at der opstår farlige situationer i forholdet mellem cykler, knallerter og biler, alt efter hvilken vej parterne skal svinge. Kommer den bløde trafikant f.eks. fra ringvejen og skal ind mod Rønne torv er krydset farligt. Der er mange biler eller lastbiler Bilerne kører tæt på mig, når jeg cykler eller går Det er svært at krydse vejen Cyklister kommer hurtigt ind i rundkørsel nord fra, da der er nedad bakke ind mod byen. Det sammenholdt med at rundkørslen har dårlige oversigtsforhold gør, at risikoen for cyklister er betragtelig. Farlig rundkørsel, både når jeg kører bil og når jeg cykler. Bør laves til lysregulering igen inden der bliver dræbt nogen der har ikke været så mange uheld som efter det er lavet til rundkørsel. Bilerne kører tæt på mig, når jeg cykler eller går Der er mange biler eller lastbiler Der mangler cykelsti Det er svært at krydse vejen Der mangler fortov -Kumlehøjvej- mellem Hasle og Rutsker. Der er ikke plads til en hvid kantstribe da vejen er for smal, så gående, cykelister og knallert 0 er nødt til at færdes ude på vejbanen med meget tung og hurtig trafik. Vi og mange andre fra området har børn der går i skole i Hasle. Vejen er smal, der er meget hurtig og tung trafik. Der er ikke plads til gående eller cyklister. Der bor mange børn i og omkring Rutsker som gerne ville kunne cykle til Svartingedalskolen i Hasle, men ingen tør sende sine børn ud på ruten fra Rutsker til Hasle. Der er mange biler eller lastbiler Der mangler cykelsti Bilerne kører tæt på mig, når jeg cykler eller går Det er svært at krydse vejen Side 5 af 8

16 Stedspecifikke årsager til utryghed Lokalitet Årsager Antal B8 Balka: Søndre Landevej nær Boulevarden B9 Søndre Ringvej ml. Åkirkebyvej og Bornholms Lufthavn B0 Zarhtmannsvej ml. Søndre Alle og Paradisvej B Borgmester Nielsens Vej ml. Landemærket og Smallesund Ved indkørsel til Nexø fra syd af Sdr Landevej kører trafikken meget for hurtigt. Der kunne med fordel etableres fartdæmpende foranstaltning her - evt. kombineret med forbedret overgang mellem cykel- og gangstierne i Lystskoven og Sydstranden. Det er en af Bornholms mest trafikerede veje med meget og tung trafik. Særligt fra syd, kører trafikanterne meget stærkt og respekterer ikke at det er byzone. Der er tegnet rumlestriber efterår 06, men der er behov for adfærdsregulerende indsnævring af Sdr. Landevej. Det er svært at krydse vejen Dårligt overblik PGA vejens forløb, biler har ofte meget høj fart, mens andre biler, der skal svinge ved Boulevarden eller Kannikegårdsvej bremser ned. Mange uheld. Mange skolebørn, der skal med bussen krydser vejen. Der mangler cykelsti Bilerne kører tæt på mig, når jeg cykler eller går Søndre Ringvej er ikke forsvarlig at køre på, da der hverken er cykelsti eller kantbane. Særligt ud for helleanlægget ud for Strandvejen er der trangt, og på grund af kantstenen omkring midterhellen/rabatten, er der ikke undvigemulighed for bilister. Det er svært at krydse vejen Der er mange biler eller lastbiler Det er livsfarligt at gøre holdt på de alt for smalle venstresvingsbåse på Borgmester Nielsens Vej og Zahrtmannsvej. Den normale manøvre ved venstresving for cyklister er at gøre holdt til højre og der afvente, at der bliver fri passage. Herved kan den igangsættende cyklists hensigt bedre ses af andre trafikanter, hvilket ikke er muligt ved holdt i en venstresvingsbås, hvor igangsætning umiddelbart medfører udkørsel på bilkørebane. Det er svært at krydse vejen Der er mange biler eller lastbiler Biler der kommer fra Landemærket overser mig ofte når jeg holder på Borgmester Nielsens vej og vil svinge til venstre op ad Landemærket. Der er dårlig oversigt ved udkørsel fra Ystadvej til Borgmestervejen. For at se kørende trafik fra højre på Borgmester Nielsens Vej, skal du så langt frem med bilen, at du holder og spærrer for cyklister der kommer fra venstre. Samtidig er der busser i begge retninger. Det er livsfarligt at gøre holdt på de alt for smalle venstresvingsbåse på Borgmester Nielsens Vej og Zahrtmannsvej. Side 6 af 8

17 Stedspecifikke årsager til utryghed Lokalitet Årsager Antal B Sagavej Der mangler cykelsti Der mangler forbindelsessti over bred græsrabat mellem cykelsti og sidevej langs Sagavej. 5. Udvalgte projekter fra borgeranalysen B B B B5 B6 Projekter fra borgeranalysen Lokalitet Nexø: Søndre Landevej / Andersen Nexø Vej Åkirkebyvej / Zahrtmannsvej Haslevej / Nordre Ringvej Haslevej / Nordre Kystvej Hasle: Kumlehøjvej ml. Hasle og Rutsker Side 7 af 8

18

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij

Læs mere

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Til Rødovre Kommune Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Revision 0a Dato 2015-02-13 Beskrivelse Foreløbig udgave

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Midtbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

4. Borgeranalyse. Baggrundsrapport til Trafiksikkerhedsplan Herlev Kommune

4. Borgeranalyse. Baggrundsrapport til Trafiksikkerhedsplan Herlev Kommune 4. Borgeranalyse Baggrundsrapport til Trafiksikkerhedsplan 0-00 Herlev Kommune Udarbejdet af: TFJ, POH Kontrolleret af: TFJ Godkendt af: LEH Dato: 9.9.04 Version: Projekt nr.: 404-00 MOE A/S Buddingevej

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

Skolevejsanalyse VEJEN KOMMUNE

Skolevejsanalyse VEJEN KOMMUNE VEJEN KOMMUNE Skolevejsanalyse Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til Vejen Kommunes Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Vejen Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger: Anne Mette

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse Hovedrapport december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 METODE 7 3 RESULTATER 8 3.1 Transportmiddel til og fra skole 8 3.2 Transportvaner 11 3.3 Elevernes ruter

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

e s ly a n a js e v le HJØRRING KOMMUNE o k S

e s ly a n a js e v le HJØRRING KOMMUNE o k S Skolevejsanalyse HJØRRING KOMMUNE Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til Hjørring Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2010 Udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst.

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst. Tryg sti- kampagne spørgeundersøgelse Dette notat redegør for resultaterne af en spørgeundersøgelse gennemført den 7. april 2005 på forskellige lokaliteter på stisystemet i Aalborg Øst i forbindelse med

Læs mere

UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011

UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011 UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Skolevejsundersøgelse 2011 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Resume...5 3 Analyse...7 3.1 Respondenter...7 3.1.1 Usikkerhed...9

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU Godkendt af

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Tibberup Skole HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Søvind Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. Dias 1 Cyklistprøve Rute Ulrikkenborg Engelsborgskolen, Billum Private Skole, Lyngby Private Skole Sankt Knud Lavard Skole og Lyngby Friskole Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole Tillægsrapport januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse for 3 skoler i Brøndby Kommune Brøndby Strand Skole Udarbejdet af Brøndby Kommune i samarbejde

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Stensballeskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Vestbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Nim Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes ruter

Læs mere

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 Dagsorden 2 10:00-10:45 1: Velkomst 2: Præsentation af mødeplan 3: Præsentation af tidsplan 4: Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 5: Gennemgang

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Projekt: Emne: Notat nr.: Rev.: Fordeling: INHOLD

Projekt: Emne: Notat nr.: Rev.: Fordeling: INHOLD NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017 Emne: Revision af skolevejsanalysen Notat nr.: 01 København, den 12.11.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0319 Reference: epr@moe.dk Rev.: 0 Fordeling:

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2018-2025 Hovedrapport Bornholms Regionskommune Udarbejdet af: Magnus Duus Hedengran Kontrolleret af: Elena Perez-Rebollo Godkendt af: Lene Hansen Dato: 18.08.2017 Version: 2 Projekt

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej [Modtager firma] cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej CYKELFORBINDELSE SIMMERBØLLE VIA MØLLEMOSEVEJ TIL SPODSBJERGVEJ BILAG 1-5 Rekvirent Langeland Kommune Rådgiver Orbicon A/S Rolundvej 23 5260

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 270793 Brevid. 2452081 Ref. BIRD Dir. tlf. 4631 3733 Birthedj@roskilde.dk Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 15. december 2016 Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Trafiknotat vedr. placering af detailbutikker ved og omkring Aakirkebyvej i Rønne

Trafiknotat vedr. placering af detailbutikker ved og omkring Aakirkebyvej i Rønne TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: Notat Trafiknotat vedr. placering af detailbutikker ved og omkring Aakirkebyvej i Rønne TeknikogMiljoe@brk.dk CVR:

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

TRYGHED LANGS SKOLEVEJEN - ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

TRYGHED LANGS SKOLEVEJEN - ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser TRYGHED LANGS SKOLEVEJEN - ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Forfattere: Civilingeniør Trine Fog Nielsen, Grontmij Carl Bro, tfn@gmcb.dk Civilingeniør Marie Thesbjerg, Rambøll Danmark, met@ramboll.dk

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Skolevejsanalyse 2010

Skolevejsanalyse 2010 Skolevejsanalyse 2010 Udarbejdet af: CBP/LEH/KSC Dato: 29.4.2009 Version: 2 Projekt nr.: 5170-002 MOE & BRØDSGAARD A/S Rådgivende ingeniører CVR nr.: 64 04 56 28 E-mail: info@moe.dk www.moe.dk RØDOVRE

Læs mere

Allerød Kommune. Lillerød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Lillerød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Lillerød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

3. Skolevejsanalyse. Baggrundsrapport til Trafiksikkerhedsplan Herlev Kommune

3. Skolevejsanalyse. Baggrundsrapport til Trafiksikkerhedsplan Herlev Kommune . Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til Trafiksikkerhedsplan 05-00 Herlev Kommune Udarbejdet af: TFJ, POH, LEH Kontrolleret af: TFJ, LEH Godkendt af: LEH Dato: 9.9.04 Version: Projekt nr.: 404-00 MOE A/S

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMME TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold 1 3 Vurdering

Læs mere

Fodgængerfeltet ved Majsevej anvendes som skolevej for et større boligområde mm. Vigtigt at kunne anbefale skoleruter som er sikret bedst muligt.

Fodgængerfeltet ved Majsevej anvendes som skolevej for et større boligområde mm. Vigtigt at kunne anbefale skoleruter som er sikret bedst muligt. Øster Snede Elevtal: ca. 175. Klassetrin: 0. til 6. Der er lavet registreringer 6 steder ved gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Mangler fortov til skoleelever fra Kragelund.

Læs mere

Skolevejsanalyser. Lárus Ágústsson, COWI A/S LÁRUS ÁGÚSTSSON, COWI A/S

Skolevejsanalyser. Lárus Ágústsson, COWI A/S LÁRUS ÁGÚSTSSON, COWI A/S Skolevejsanalyser 1 10-03-2016 Lárus Ágústsson, COWI A/S Indhold Skolevejsanalyser kan omfatte følgende elementer: Udarbejdelse af fakta-ark for samtlige skoler i kommunen Gennemførelse af internetbaseret

Læs mere