SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER"

Transkript

1 SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter i udvalgte af landets kommuner, som Rambøll har gennemført i forbindelse med en jobrotationsanalyse for Næstved Kommune i efteråret Screeningen er foretaget gennem telefoniske interviews med i alt 25 jobcentre på tværs af de fire beskæftigelsesregioner, samt fire interviews med andre initiativtagere til jobrotationsprojekter. Baggrunden for screeningen har været et behov for at indsamle erfaringer med jobrotationsordningen specifikt for sygeplejersker og håndværkere, hvorfor beskrivelserne afspejler et målrettet fokus mod disse to målgrupper. Blandt de jobcentre, som ikke har haft erfaringer med rotationsprojekter for de to grupper, har interviewet taget udgangspunkt i øvrige erfaringer. Oversigten skal ikke forstås som indeholdende en fuldstændig beskrivelse af samtlige projekter og erfaringer blandt de interviewede kommuner, men blot et udsnit, der kan fungere som inspiration til, hvordan man kan gribe jobrotationsprojekter an. Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter/hjælpere samt fysio- og ergoterapeuter Herlev Hospital, Region Hovedstaden - Social- og sundhedsassistenter Baggrunden for etableringen af jobrotationsprojektet er, at Region Hovedstaden har besluttet at alle fastansatte social- og sundhedsassistenter skal på et farmakologikursus. Det betyder, at rigtig mange ansatte over hele regionen skal opkvalificeres, og på Herlev Hospital drejer det sig om 22 fastansatte. Som erstatning for de fastansatte social- og sundhedsassistenter har Herlev Hospital fået tilknyttet en række vikarer som del af et jobrotationsforløb. I projektet opererer man ikke med en én til én ordning, og der er derfor ikke lige så mange vikarer tilknyttet, som der er fastansatte på uddannelse. Hver afdeling har i stedet gjort op, hvad de har brug for af erstatningsarbejdskraft. ne ansættes i løntilskud for et halvt år ad gangen med start i august Den primære rekruttering af vikarer foregik gennem FOA, men eftersom man oplevede problemer med at få vikarer nok, henvendte man sig til sidst til jobcentrene i de omkringliggende kommuner. Rekrutteringsproblemerne skyldtes primært, at der ikke var interesse fra de lediges side, fordi man kun får dagpengesats i forbindelse med at være i løntilskudsjob. De rekrutterede vikarer er på et opkvalificeringskursus i form af et otte dages AMU-forløb. Fordelen ved ordningen er, at kurset er meritgivende i forhold til farmakologikurset, så det kan overføres, hvis vikarerne senere får en fastansættelse i regionen. Opkvalificeringen af vikarerne 1 Da screeningen blev gennemført var jobrotationssatsen på 165,56 kr. pr. time mens den fra 1. januar 2012 er ændret til 170,36 kr. pr. time. 1

2 sker i et samarbejde med SOSU-skolen i København. FOA har været initiativtager for jobrotationsprojektet, og samarbejdsarbejdspartner for Regionens Arbejdsmarkedsafdeling. Samarbejdet skyldes ikke mindst, at størstedelen af de ansatte er organiseret i FOA, og at ledigheden blandt social- og sundhedsassistenter er steget det sidste års tid. Generelt har Region Hovedstadens Arbejdsmarkedsafdeling en løbende dialog med FOA om arbejdsmarkedet internt og udenfor regionen. Fordi afdelingen administrerer løntilskudsordningen har man samtidig en god ide om, hvad afdelingerne har brug for i forhold til opkvalificering og vikarer. I projektet på Herlev Hospital benytter man sig af løntilskud frem for jobrotationsydelsen, hvilket primært skyldes, at ydelsen ikke opleves som rentabel nok. De midler man kan få i form af jobrotationsydelsen opleves ikke som tilstrækkelig til at dække omkostningerne ved at betale de fastansatte, uddannelsen af dem og vikarernes løn. Eftersom opkvalificeringen af social- og sundhedsassistenterne er et indsatsområde fra regionens side, så betaler regionen de ansattes uddannelsesudgifter. I udgangspunktet var opkvalificeringskurset for vikarerne ikke udgiftsbelagt, så derfor kunne det tilbydes. Men eftersom man i sidste ende ikke kunne fylde holdet op endte man med at betale for de tomme pladser. Vurdering af praksis Det anbefales, at man skal være meget sikker i sin argumentation for at sætte et jobrotationsprojekt i gang. I forbindelse med projektet på Herlev Hospital oplevede man, at penge taler sit eget direkte sprog, og at man derfor skal være klarere på, hvilke fordele der er ved jobrotation for de enkelte målgrupper. I dette tilfælde oplevede man som nævnt, at mange af ledige havde vanskeligt ved at se økonomiske fordele ved at deltage, og det gav visse rekrutteringsproblemer. Jammerbugt Kommune - Ældrepleje samt social- og sundhedsområdet (i opstartsfasen) Baggrunden for jobrotationsprojektet er, at man i Jammerbugt Kommune har besluttet, at alle ansatte i ældreplejen og på social- og sundhedsområdet skal være uddannede. Derfor vil samtlige ansatte sosuhjælpere, sosu-assistenter og sygeplejersker opkvalificeres inden for de næste 3-4 år (antal beskæftigede i alt 700). Der bliver lavet individuelle uddannelsesplaner for den enkelte medarbejder, og hver ansat får ca ugers uddannelse. Specifikt for sygeplejersker indgår i alt 40 medarbejdere, som hver får et fem ugers uddannelsesforløb. Hvis behovene hos de ansatte kan grupperes, forstiller man sig, at sygeplejerskerne samles i hold af 10, som tager på uddannelse en af gangen. 25 rotationsvikarer gennemgår et forforløb, som er udviklet i samarbejde med AMU og SosuNord. For sygeplejerskernes vedkommende er vikarerne alle nyuddannede, og det påtænkes at ansætte 2-4 vikarer i alt, som hver bliver tilknyttet i et halvt år. Der er ikke tale om intern rokering, men at den nyuddannede går ind og overtager jobfunktionerne hos den ansatte, som sendes på uddannelse. Jobcenteret har stået for rekruttering af mulige vikarkandidater, som efterfølgende videresendes til endelig udvælgelse hos arbejdsgiveren i dette tilfælde ældreplejen i kommunen. Ældreplejen har været initiativtager til projektet, hvorefter de i samarbejde med en 2

3 uddannelseskonsulent er blevet enige om at gennemføre et større projekt, hvor også SSH og SSA er indgår. Projektet i sin helhed er derfor et samarbejde mellem ældreområdet og socialog sundhedsområdet samt jobcenteret. Derudover har AMU og SOSU Nord været involveret i forhold til uddannelsesdelen. Projektet er delvist finansieret af midler fra den særlige pulje hos AMS. På nuværende tidspunkt er de i gang med den individuelle afklaring af medarbejdernes uddannelsesbehov. I forhold til udgifter til uddannelsen er der indgået et samarbejdet med AMU, som har fået midler fra 4S-KIT (SamarbejdeSundhedSeniorService - KompetencerInnovationTeknologi). Det er således en kombinationsmodel. Vurdering af praksis Der er blevet lavet en styre- og arbejdsgruppe. I styregruppen sidder chefen for Social og Sundhed, en uddannelseskonsulent, en konsulent fra ældreplejen, en fra SOSU nord, en repræsentant fra jobcenteret samt en tillidsrepræsentant og en distriktschef inden for ældreplejen. En generel erfaring er, at jobrotation er en langsommelig og tidskrævende proces fra start til slut, men når først virksomhederne finder ud af mulighederne i ordningen, er de meget interesserede i at benytte den. Aalborg Sygehus, Region Nordjylland - Efteruddannelse af sygeplejersker Efteruddannelse af 12 sygeplejersker fra Aalborg Sygehus primært diplomuddannelsen, men det er endnu ikke fastlagt. Ansættelse af 12 ledige dimittender + andre ledige som vikarer. Samarbejde med Dansk Sygeplejeråd og Region Nordjylland. Sygeplejerådet har kontaktet de ledige, og informeret dem om ordningen, mens regionen indsamler information om de ansatte, der skal på uddannelse Den proces er de netop i gang med nu. Dansk sygeplejeråds rolle: På baggrund af den høje ledighed blandt nyuddannede sygeplejersker, igangsatte Dansk Sygeplejeråd Nordjylland et jobrotationsprojekt. Hensigten var i denne forbindelse at søge jobrotationsydelse fra den særlige pulje, idet løntilskudsmodellen hverken er fleksibel for den nyuddannede eller virksomhederne. I opstartsfasen fandt Dansk Sygeplejeråd ud af, at der er mange aktører involveret på området, men at ingen af disse fungerer som overordnet tovholder. Derfor valgte man hos Dansk Sygeplejeråd Nordjylland at indkalde alle relevante interessenter til en snak om mulighederne på området det værende både repræsentanter fra regionalt niveau, fra beskæftigelsesregionen, fra jobcenteret samt fra dansk sygeplejeråd. Her var opgaven blandt andet at beskrive projektet således, at det var muligt at søge penge fra den særlige pulje. Dansk Sygeplejeråd tog bolden på projektbeskrivelsen for et projekt for hele Region Nordjylland. Efter bevilling af penge til projektet, har næste skridt været at finde potentielle vikarer, hvilket har været a-kassens rolle. Regionen har haft ansvaret for at finde ud af antallet af uddannelsestimer og dermed antal vikariater og forløb på de forskellige afdelinger, som kan igangsættes. Man har i denne forbindelse haft fat i hver enkelt ledig i forhold til at afdække hans eller hendes interesser i et vikariat. Der har i denne forbindelse været meget arbejde i at 3

4 fastholde de ledige. På nuværende tidspunkt i processen er midlerne er bevilliget, regionen har sammensat vikarforløb og de ledige er fundet - i alt 12 forløb af fire måneders varighed. Dansk Sygeplejeråd har haft ansvaret for den kommunikative information ud til de ledige. På nuværende tidspunkt er erfaringerne med jobrotationsprojektet, at det er vigtigt at lave en praktisk fælles køreplan for, hvilke aktører der skal lave hvad i projektet. Derfor er det som det første vigtigt, at alle de væsentligste aktører sætter sig sammen og bliver enige om, om det er noget man vil ofre tid på. I dette projekt har der ikke været nedsat en decideret styregruppe, idet man har været bange for, at der så vil gå for meget politik og administration i det. Det er derfor i stedet foregået som en slags muldvarpearbejde og efterfølgende kontakt til direktionen hos arbejdsgiveren. Det er vigtigt at få involveret nogle aktører, som er villig til at lave noget lobbyarbejde, og som har noget god adgang og kontakter i systemet. I den uformelle arbejdsgruppe har der været repræsentanter fra regionsniveau, HR-afdelingen, A-kassen, jobcenteret og Dansk Sygeplejeråd. Specifikt for sygeplejersker er erfaringen, at denne målgruppe flytter sig hurtigt og ofte, hvorfor det er nødvendigt at arbejde hurtigt og træffe nogle hurtige beslutninger for at få fat i de rigtige ledige. Generelt for regionen er ledighedstallet stabilt for målgruppen, men på individniveau er ledigheden meget svingende. Mange har således små vikariater af nogle måneders varighed imellem deres ledighedsperiode. Beslutningen om ikke at arbejde med en løntilskudsmodel for jobrotationsprojektet er dels, at det kræver ekstra arbejdskraft og dels, at det er svært at etablere løntilskud i øjeblikket, da det er vanskeligt at finde afdelinger, hvor der ikke kort forinden enten er ansat en ordinær medarbejder eller hvor der er afskediget medarbejdere vikaren må ikke erstatte en afskedigelse. Derudover er en sidste erfaring, at det er vigtigt at være opmærksom på øvrige jobrotationsprojekter, eksempelvis på regionalt niveau, som kan have indvirkning på det enkelte jobcenters muligheder for at etablere jobrotationsprojekter. Det er en vanskelig kommunikativ opgave, da der sker mange ting og det er svært at vide, hvilke projekter der har involveret hvilke parter. Jobrotationsydelse fra den særlige pulje til beskæftigede med videregående uddannelse. De 165kr. kommer til at dække vikarudgifter i fire måneder pr. sygeplejerske. Oprindeligt skulle projektet være startet op i september, men da de havde vanskeligheder med at få tildelt penge fra AMS' særlige pulje, blev det udskudt. De forventer, at efteruddannelsen af sygeplejerskerne kan nås inden for de fire måneder, som de har fået tilskud til. Arbejdsgiveren dækker øvrige udgifter. Vurdering af praksis Erfaringen fra Aalborg er, at særligt tidsfaktoren er nødvendig at tage i betragtning, fordi planlægning af forløbet og rekruttering af ledige tager land tid. Derudover er det vigtigt, at de pakker der bliver lavet, hænger sammen med uddannelsesinstitutionernes tilbud det kræver et godt samarbejde med institutionerne. Hjørring Kommune: Ældreområdet Generelt om kommunens indsats: LBR har bevilliget støtte til at ansætte en konsulent til jobrotationsområdet. Dette for at styrke indsatsen og synliggøre selve opkvalifikationsværktøjet. Jobcenter Hjørring tilbyder hjælp til virksomheder med at skabe overblik over 4

5 økonomiske finansieringsmuligheder, hjælp til de administrative opgaver, koordinering mellem parter, etablering af kontakt til uddannelsessted, opkvalificering af ledige. Netop denne totalløsning skal få flere, især private arbejdsgivere, til at indgå aftaler om jobrotation. Tilgangen som anvendes er proaktiv, opsøgende og markedsførende i forhold til at udbrede kendskabet til ordningen samt i serviceringen. Social- og sundhedshjælpere, hvor det er mere end fire år siden sidste uddannelse, får fem ugers efteruddannelse. Cirka 400 beskæftigede i alt. Der sendes 24 SSH er af sted ad gangen over to år. I alt består kommunen af fire ældredistrikter, som hver især har forpligtet sig til at have seks ansatte af sted på et fem ugers efteruddannelsesforløb i de to år projektet kører. Det vil sige, at der i alt er 24 medarbejdere på uddannelse og ligeledes 24 vikarer beskæftiget under hele forløbet. 48 vikarer fordelt på to år. 24 vikarer får således et års vikariat og tilbydes voksenelevplads, og efter et år starter 24 nye vikarer. Forud for vikariatet har vikarerne gennemgået et opkvalificeringsforløb, som blandt andet har indeholdt undervisning i forflytningsteknikker og hygiejnekursus samt en efterfølgende kort virksomhedspraktik. Herefter er de ansat som rotationsvikarer i alt seks vikarer i hvert distrikt. Når de ledige har været i vikariatet i et år, bliver de tilbudt en elevplads på kommunens SSH uddannelse. Se ovenfor. Midlerne, der er brugt til projektet er de ordinære rotationsmidler. Vurdering af praksis I Hjørring Kommune har man hverken erfaring med jobrotationsprojekter for sygeplejersker eller håndværkere. Ifølge Jobrotationskonsulenten skyldes det primært, at jobrotationsordningen som udgangspunkt ikke er beregnet til folk med en videregående uddannelse. Brønderslev Kommune: Ældreområdet Generelt om indsatsen i kommunen: På nuværende tidspunkt har Brønderslev Kommune to projekter som bruger ordningen, henholdsvis et større projekt på ældreområdet samt et projekt, hvor en enkelt medarbejder har været på efteruddannelse. I forhold til den praktiske organisering af jobrotationsindsatsen i kommunen, er der ansat en fuldtidskonsulent med opstart 1. november, hvis stilling finansieres af LBR i det første halve år og det lokale jobcenter i de følgende 1 ½ år. Følgende beskriver projektet på ældreområdet. 550 medarbejdere skal på uddannelse i 8 dage. Uddannelsesniveauet for medarbejderne er ikke højere end erhvervsuddannelsesniveau, hvorfor de alle er berettiget til jobrotationsydelse på ordinære vilkår. 23 er ansat som erstatningsarbejdskraft. Oprindeligt blev 30 ledige udvalgt, som alle modtog fire ugers virksomhedspraktik, 6 ugers faglig opkvalificering på uddannelsesinstitution samt to 5

6 måneders offentligt løntilskud. Herefter blev 23 vikarer udvalgt. Jobcenteret har rekrutteret de 30 ledige, ved afholdelse af et orienteringsmøde (frivillig deltagelse), hvorefter interesserede udfyldte et ansøgningsskema. Herefter er det ældreområdet, som har stået for den endelige udvælgelse. Ældreområdet har i samspil med beskæftigelsesområdet i kommunen været initiativtager til projektet (initieret af ansatte øverst i organisationen) og udspringer af et behov for opkvalificering på ældreområdet. Derudover er alle relevante interessenter inddraget, herunder uddannelsesinstitutionen, økonomi- og personaleafdelingen, de lediges faglige organisation samt fællestillidsrepræsentanter, ligesom relevante a-kasser er blevet informeret om projektet. Alle interessenter har bidraget med relevant viden om muligheder i forhold til organiseringen af projektet. Eksempelvis har den faglige organisation haft viden om, hvad der er lovligt at gøre. Det har således været vigtigt, at alle interessenter er repræsenteret i styregruppen, da alle kan bidrage med forskelligartet, relevant viden. Vikarudgifter bliver dækket af jobrotationsydelsen og uddannelsesudgifterne bliver taget af aktiveringsmidlerne dem til de ledige. Indlagt i forudsætningen for projektet var et krav om, at projektet skulle give overskud for ældreområdet og, såfremt dette ikke var tilfældet, skulle beskæftigelsesområdet dække meromkostningerne ud af de besparelser de opnåede på forsørgelse af vikarerne. Der er dog en forventning om at projektet giver overskud. Derfor skal man være opmærksom på, hvilke typer af ledige man tager ind på ældreområdet om de har uddannelse eller ikke, og om de får fuld tid/tillæg for aftenvagter etc. Eksempelvis har nogle kommuner valgt kun at tage ufaglærte ledige ind, og så omlægge timefordelingen, og få en fast pris for dem. Vurdering af praksis Erfaringerne fra jobrotationsprojektet i Brønderslev Kommune er, at ordningen har forskelligt sigte afhængigt af, om det drejer sig om offentlige eller private virksomheder. I det offentlige er det vigtigt at have fokus på det økonomiske aspekt, at det giver overskud, mens man i de private skal have mere fokus på eksisterende uddannelses- eller rekrutteringsbehov i virksomhederne. Der er således forskellige incitamenter for brug af ordningen. Generelt er det dog vigtigt med en nem og smidig sagsbehandling, hvorfor jobcenteret skal understøtte projekterne, og stå for den administrative del af projektet, så det ikke bliver for bureaukratisk. Varde Kommune - "Luft under vingerne" med SOSU-ansatte i samarbejde med andre kommuner Generelt om indsatsen i kommunen: I jobrotationsprojektet fungerer Varde Kommune selv som et redskab i jobrotationen. Grundholdning er, at hvis de ikke kan få jobrotationsordningen til at fungere i kommunen, så kan de ikke tillade sig at kræve det af andre virksomheder. Der er etableret et samarbejde med jobcentre i andre kommuner (Esbjerg/Fanø, Vejen og Billund) om at efteruddanne SOSU-ansatte eller assistenter, for at der er nok deltagere til et hold. Samarbejdet har kørt i fire år, og de er i gang med det fjerde projekt. De ansatte, der medvirker i projektet er ansat i hjemmeplejen, hvor de fleste arbejder på kommunens plejehjem. Det er kommunen selv, der beslutter, hvilken type efteruddannelse de ansatte har behov for. Jobcenterets rolle i projektet er, at bane vejen og skaffe erstattende arbejdskraft. 6

7 Den a-kasse, der har de flest ledige medvirker altid i rekruttering af de ledige. De har et overblik over, hvem der er ledige inden for den givne branche. Herefter går a-kassen og jobcenteret sammen om at finde ud af, hvem der er mest egnede. I de tre projekter der har kørt, har der ikke været brug for opkvalificering af vikarerne inden de starter i projektet. Hvis der er behov for det, sættes det i gang i jobcentret. Hvis det under projektet viser sig, at de har de rette evner, så kommer de med i den pulje, som kommunerne vil opkvalificere og satse på til fremtidige jobs. Dermed kan projektet ses som en rekrutteringsbase til elevgrundlag, og som en indslusning til uddannelse. Der er brug for 8 vikarer om året. Samarbejdspartn ere Projektet sker både i samarbejde med a-kasserne og fagforeningerne. Det vurderes, at der er et behov for at markedsføre jobrotationen i 2012, og der er derfor lavet en aftale med LO for at få mulighed for at præsentere det i deres tillidsmands-netværk. Nogle af barriererne omkring jobrotationen, skal tillidsmændene være med til at aflive, og dermed kan de også være med til at bestemme målgruppen osv. Derfor er det vigtigt, at tillidsmændene ved, hvad det drejer sig om. Jobcenteret samarbejder med et lokalt a-kasseudvalg, hvor projekterne altid er til orientering. Den a-kasse, der har de flest ledige medvirker altid i rekruttering af de ledige. Så finder de i fællesskab ud af, hvem der er mest egnede. Tidligere har det enkelte plejehjem opfattet ordningen som økonomisk neutralt. Den enkelte institution uddanner sine medarbejdere kvit og frit. Jobrotationsmodellen kan godt medføre, at den enkelte virksomhed vil få en udgift ved et jobrotationsprojekt, men kommunekassen vil opfatte det som en indtægt. Det overvejes, om det er muligt at lave en intern pulje, der udligner det, så det, der er i overskud i kommunekassen vil blive overført til virksomhederne, og det dermed vedbliver at blive opfattet som økonomineutralt. Altså, hvor de penge kommunen sparer ved at de ledige kommer i job, overføres, så virksomheden ikke har en udgift ved at sende medarbejdere på efteruddannelse. Vurdering af praksis En af metoderne til projektet med de sosu-ansatte er, at der nedsættes en planlægningsgruppe mellem udannelsesstedet, jobcentrene og ældreområdet, hvor man sammen er med til at planlægge forløbet. Så det sker i dialog med alle de involverede parter. Det er desuden vigtigt, at Vardes økonomiafdeling er med i planlægningsfasen, da det er komplekst for dem. Der er ansat en jobrotationsmedarbejder, og der er blevet etableret en hjemmeside med gode eksempler og økonomimodeller. Jobcenteret har forsøgt at overbevise de lokale politikere om, at det ville være hensigtsmæssigt, at gøre opmærksom på jobrotationen. Det er progressivt for kommunen at tænke sådan: jo flere vi får ud i jobrotation, jo færre kommer ind i jobcentrene som kunder. Det er der, besparelsen ligger. Fra 2012 vil jobcenteret gå mere offensivt til værks for at understøtte ordningen. Den enkelte virksomhed skal have et reelt økonomisk overblik på bundlinjen, så de kan se, hvad vil koste at igangsætte et projekt. De ledige skal også kunne se fordelene i det. Reelt set, så har den ledige en mulighed for at komme ind på uddannelsen gennem ordningen, hvis de gør et godt stykke arbejde. Desuden bliver uret sat i stå i forhold til dagpengeperioden, hvis man er ude i jobrotationsprojekt. Det er det man skal synliggøre, så de kan se, hvad de får ud af det. Det er en barriere for ordningen, at man altid tænker i hold, når man tænker jobrotation. Altså, at virksomhederne tror, at fordi de deltager i jobrotationen, så skal de sende 15 medarbejdere på efteruddannelse, mens de samtidig modtager 15 vikarer, der skal erstatte dem. Det skal jobrotationsmedarbejderen gøre opmærksom på at der er flere muligheder i det, end det. 7

8 Desuden er det en barriere, at det er afgrænset på nogle ufaglærte målgrupper - målgruppen bør være bredere. Fredericia Kommune - Efteruddannelse af ansatte på plejehjem Alle kommunens medarbejdere inden for hjemmehjælpen skal efteruddannes gennem et fire ugers kursus. Projektet har været i gang i nogle år, og krævet 20 vikarer. Jobcenteret holdte informationsmøder, hvorefter de relevante kandidater til jobbet blev kaldt til almindelige ansættelsessamtaler. Herefter uddannes vikarerne, hvis der er behov for det. Dermed bliver de ledige også mere kvalificeret. Kurset skulle gerne motivere de ledige til efterfølgende at tage uddannelse, og det er også lykkedes. De udgifter virksomhederne har, er forbundet med deltagergebyret for kurserne. De skal betale gebyret og de ansattes løn. Men så får de til gengæld vikarernes løn dækket ind. På den måde er det billigt for virksomhederne at få medarbejderne opkvalificeret. Desuden er der også en fordel i, at hvis de kommer til at mangle ansatte, er det nærliggende at ansætte en af vikarerne. Vurdering af praksis Jobcenteret lader sig generelt inspirere af håndbogen, som ligger inde på BR's hjemmeside. Den giver anvisninger til, hvordan man kan organisere projekterne. Det er blevet sådan, at det primært er én ansat, der har kendskab til ordningen. Men målet er, at flere kender til det, så det ikke er for sårbart. Når man kender til det, og har erfaringer, er der ting, der bliver lettere, mange ved hvad det handler om. Desuden har de også hentet inspiration fra andre kommuner, men der er ikke tale om et decideret samarbejde. Virksomhedskonsulenterne forsøger at bringe det på banen, når de er ude hos virksomhederne. I nogle tilfælde kan virksomhederne godt blive inspireret af andre virksomheder. Det er lidt tilfældigt. Det er affødt af en ide om, at man vil opkvalificere medarbejdere. Muligheden for at lave rotation bliver en følgevirkning af, at man gerne vil opkvalificere sine medarbejdere. Det kræver til tider en længere dialog for at støbe noget sammen, der kan være givtigt for både ledige og virksomheder. En anden barriere er, at man kan være usikker på, om de ansatte vikarer bliver ved med at arbejde i projektet. ne kan få et ordinært job, mens de arbejder som vikarer. Det forsøges imødekommet ved at overbooke med vikarer. Der kan nogle gange godt være barrierer i forhold til de private virksomheder. Det er nogle gange lidt mere kompliceret, da der kan være uopklarede hindringer omkring opkvalificering, involvering af jobcenter osv. Ved at afholde en konference forsøger de, at gå de problematikker i møde, og dermed få dem gjort interesseret i ordningen. Kolding Kommune - Efteruddannelse af ansatte i hjemmeplejen, herunder sygeplejersker og sosu-ansatte Efteruddannelse af både sygeplejersker og sosu-ansatte i hjemmeplejen. Det drejer sig om 300 ansatte i tre uger hver. 8

9 Der er ansat 18 vikarer i et halvt års varighed. De er dels rekrutteret gennem FOA og dels gennem jobcenteret. ne modtog ikke nogen form for opkvalificering - de gik direkte ind og erstattede de ansatte. FOA kontaktede hjemmeplejen, hvorefter hjemmeplejen stod for den videre kontakt til jobcenteret og uddannelsesstederne. Det er en helt klar ulempe, at man dels ikke kan få rotationsydelsen, hvis den ansatte har en mellemlang uddannelse og dels, at man ikke kan få en forhåndsgodkendelse af, om man kan få del i den særligt afsatte pulje. SVU-godtgørelse til sygeplejerske, da de som højere uddannede ikke kan være med i ordningen. Alle sosu-ansatte får jobrotationsydelse. Vurdering af praksis Projektet er ikke forløbet uproblematisk. Det er efterfølgende blevet vurderet, at det skal gøres mere attraktivt for vikarerne at være med i ordningen. De skulle have haft tilbuddet om samme efteruddannelse, så de også får noget ud af det som en slags gulerod i enden. Lektien er, at det skal startes i god tid, og alle aktører er med fra starten af. Der skal nedsættes en gruppe af virksomhed, FOA, jobcenter og uddannelsesinstitution. Andre kommuner (bl.a. Faaborg- Midtfyn) har haft et lignende projekt, hvor de startede med at give de ledige kursus. Dermed fik deres vikarer mere ejerskab på projektet. Det er vigtigt, at vikarerne ikke føler, at de bare skal udfylde huller for de ansatte, men i stedet føle, at de er med til at få virksomhederne til at fungere. Der er fokus på mere opsøgende arbejde over for virksomhederne. Det er noget jobcenteret meget gerne vil blive bedre til. Der er ikke et decideret samarbejde med andre kommuner, men de snakker meget sammen på tværs, fordi der ikke er så mange erfaringer på området. I stedet for at alle sidder og forsøger at opfinde den dybe tallerken, snakker de sammen på tværs af kommunegrænserne. Fx har en af jobcenterets virksomhedskonsulenter været til møde i Horsens for at høre om deres erfaringer med ordningen. Fordelen ved ordningen er, at det er forholdsvist billigt for virksomhederne at få en vikar ind, mens medarbejdere er på efteruddannelse. Barrieren ligger i, om virksomhederne har tid til det, og om de orker det. Selve ordningen er rigtig god. Ordningen må også meget gerne dække de ansatte, der har en højere uddannede. Det er desuden problematisk, at man ikke kan få en forhåndsgodkendelse af, om man får bevilliget nogle af pengene fra den ekstra pulje til de højere uddannede ansatte. At man først bagefter finder ud af om det egentlig holder, gør, at projekterne nogle gange går i stå. FOA i Kolding - Efteruddannelse af personale i hjemmeplejen, herunder sosu-ansatte og sygeplejersker FOA forsøger at finde vikarerne blandt deres ledige medlemmer. På social- og sundhedsområdet er det typisk blandt deres medlemmer, at de uddannede hjælpere kan findes. I projektet med efteruddannelse af personalet i hjemmeplejen fandt de alle vikarerne selv blandt egne medlemmer. 9

10 I projektet med hjemmeplejen, var der også sygeplejersker, der blev efteruddannet, men det er usikkert, om man gjorde brug af vikarer på området. Puljen de kan søge er meget lille, så det er uvist, om de fik vikarer ind til at dække sygeplejerskernes timer. Uddannelsesprojektet med personalet i hjemmeplejen blev igangsat af Kolding Kommune med forventning om at have almindelig vikardækning. Her meddelte FOA dem om muligheden for at bruge jobrotationen. Nu er det en medarbejder fra jobcenteret i Kolding, der står for det, og de har et godt samarbejde. Vurdering af praksis FOA bruger ordningen løbende, når kommunen skal efteruddanne social- og sundhedshjælpere eller når pædagogmedhjælpere eller dagplejere skal efteruddannes. Alt det administrative og papirarbejdet klarer jobcenteret, og hvis FOA ikke selv kan finde en vikar, finder jobcenteret en blandt deres ledige. Det er vigtigt for de enkelte ledere på virksomhederne, at de har kontakt til én person på jobcenteret. At de har en kontaktperson, som de kan gøre brug af. Ellers kan det ende med, at man bliver stillet rundt til forskellige, og det kan være frustrerende for virksomhederne. FOA laver opsøgende arbejde i forhold til virksomhederne blandt tillidsfolk og medlemmer. De tager ikke ud på arbejdspladserne, men informerer medlemmerne om ordningen. Det er kun offentlige virksomheder FOA har lavet det for indtil videre. I FOA Kolding har de besluttet, at der kun er én person, der har med jobrotationen at gøre. Han har lidt kontakt med uddannelsesstederne, men ellers klarer virksomhederne og jobcenteret det selv. Randers Kommune Sygeplejersker Generelt om kommunens indsats: Overordnet set bliver jobrotation brugt meget og på mange områder i kommunen, dog særligt inden for social- og sundhedsområdet. I forhold til organiseringen af jobrotationsindsatsen, etablerede Randers Kommune i 2010 en enhed under navnet Center for Kompetenceudvikling og Jobrotation (CFKJ), som har til formål at sikre efteruddannelsesfokus i kommunen, herunder jobrotation. Enheden har blandt andet været involveret i et vellykket jobrotationsprojekt på transportområdet, ligesom de i øjeblikket kører et større projekt inden for hjemmeplejen, med både SSH er og sygeplejersker som målgruppe. Specifikt for sidstnævnte projekt har Randers indgået i et samarbejde med Favrskov samt Nord- og Syddjurs Kommune, hvor CKFJ mod betaling fra de andre kommuner har haft projektlederrollen, og herunder det administrative arbejde, mens de øvrige kommuner blot har bidraget med kvalificerede ledige. Et lignende projekt er i gang med Ejendomsserviceteknikere. Specifikt for projektet med sygeplejerskerne, drejer det sig om 120 sygeplejersker, som over 10 måneder alle modtager syv ugers efteruddannelse i hold med 19 medarbejdere på hver. Uddannelsen drejer sig om to diplommoduler inden for det sygeplejefaglige område, som i alt svarer til 10 ECTS point. I forhold til den praktiske udformning, er medarbejderne inddelt i hold på 20, som er startet op løbende fra 15. august og med sidste hold afsluttet 1. juli

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Hvad er jobrotation? Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor lønmodtagerne

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København.

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Work-shop Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Hvad er GVU? GVU: Grundlæggende voksen uddannelse GVU, grunduddannelse for voksne ledige,

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Grundlag for trainee 2015-2016

Grundlag for trainee 2015-2016 NOTAT 11-1010 - TODA - 17.11.2014 KONTAKT: Torben D Jensen - TODA@FTF.DK - TLF: 33 36 8850 Grundlag for trainee 2015-2016 Som led i politisk aftale om beskæftigelsesreform afsættes i 2015 og 2016 10,2

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Projektets titel og kontaktoplysninger

Projektets titel og kontaktoplysninger Projektets titel og kontaktoplysninger Titel Hørsholm Roterer Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail, og CVR/SE nummer LO Storkøbenhavn Projekt & Analyse C. F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Tlf: 33 25

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Vi startede med en præsentationsmøde for Freja Stevenson, som deltog i mødet i stedet for Palle Bergstedt.

Vi startede med en præsentationsmøde for Freja Stevenson, som deltog i mødet i stedet for Palle Bergstedt. Til: LUU AMU 15. maj 2012 Referat fra møde i LUU AMU, den 8. maj 2012 Afbud fra: Kjeld Saul, Camilla Bruun, Rikke Kongsmark (vikar for Konni Ford), Charlotte Nielsen, Mónica De las Mercedes, Bente Lyngbo,

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg Det østjyske byggeboom Baggrunden LBR, BR Midtjylland og Jobcentre. På baggrund af en konference den 27. oktober 2011 om rekruttering til byggeopgaverne blev der lavet

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Sekretariatet. Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed

Sekretariatet. Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed Sekretariatet Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed Det, vi foreslår, er i virkeligheden to-delt, dels en egentlig kortsigtet redningsplan for de langtidsledige (gældende for november 2012- december

Læs mere

Sagsnr. Ref. HSE/kfr Den 7. juni 2005

Sagsnr. Ref. HSE/kfr Den 7. juni 2005 Sagsnr. Ref. HSE/kfr Den 7. juni 2005 -REURWDWLRQ±RJVnLIUHPWLGHQ,QGOHGQLQJ Jobrotation blev indført som en del af beskæftigelsesindsatsen med arbejdsmarkedsreformen i 1994, men ordningen er løbende blevet

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

> KLOGERE I SLAGELSE < KLOGERE I SLAGELSE side 1

> KLOGERE I SLAGELSE < KLOGERE I SLAGELSE side 1 > KLOGERE I SLAGELSE < KLOGERE I SLAGELSE side 1 Side 2 KLOGERE I SLAGELSE KLOGERE I SLAGELSE Denne folder er henvendt til dig, som ønsker at vide mere om jobrotationsprojektet Klogere i Slagelse. Klogere

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

Kollektiv Trafik Konference 2013 TØF s 30. årskonference om regional og lokal kollektiv trafik

Kollektiv Trafik Konference 2013 TØF s 30. årskonference om regional og lokal kollektiv trafik Kollektiv Trafik Konference 2013 TØF s 30. årskonference om regional og lokal kollektiv trafik Chaufføruddannelse - et rotationsprojekt hos City Trafik i Aalborg Indlæg ved Virksomhedskonsulent Erik Nielsen

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Koordineret Virksomhedsservice - Styrket tværgående samarbejde. VirksomhedsnetværkCabi, Middelfart. 2. maj 2014

Koordineret Virksomhedsservice - Styrket tværgående samarbejde. VirksomhedsnetværkCabi, Middelfart. 2. maj 2014 Koordineret Virksomhedsservice - Styrket tværgående samarbejde VirksomhedsnetværkCabi, Middelfart. 2. maj 2014 2 Hvad sker fra centralt hold Leo Larsen: Offensiv virksomhedsservice 3 Formålet med det koordinerede

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Snyd ikke virksomheden

Snyd ikke virksomheden Snyd ikke virksomheden for en stærkere fremtid Sats på de unge - hjælp unge på vej med uddannelse og job Jobcenter Ringsted Jobcenter Sorø Jobcenter Faxe Vi g ø r det nem mer e at sat se på de u nge Hvad

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet

Mariagerfjord Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet KORA Temadag d. 8. maj 2014 Mariagerfjord Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet Pipfugle-kurser eller aktivering der virker? Et bredt samarbejde gør forskellen! Partnerskabsaftale - aftale indgået

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 001. Godkendelse af dagsorden 3 002. Godkendelse af referat 4 003. Valg af midlertidig

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

SkanKomp Projekt tidslinje 2011 & 2012

SkanKomp Projekt tidslinje 2011 & 2012 2011 Q1 Serviceassistent Regionshospitalet Randers "Skive Tekniske Skole; CFK & Jobrotation Randers; Tradium" 180/36 (18*+18) (medarbejder/vikarer), *voksne elever. 1470/54 Undervisnings uger 750 ugers

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE 1 JOBSERVICE DANMARK ÉN VIRKSOMHED - ÉN INDGANG Har I brug for hjælp til at rekruttere? Jobservice Danmark tilbyder jeres virksomhed gratis hjælp til at rekruttere ledig arbejdskraft på tværs af kommuner.

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Referat. Sagsbehandler og faglig koordinator, Liselotte Ørskov, der står for indsatsen, kommer på mødet og orienterer.

Referat. Sagsbehandler og faglig koordinator, Liselotte Ørskov, der står for indsatsen, kommer på mødet og orienterer. N o r d f y n Referat Mødedato: Mandag den 8. oktober 2012 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20121008 www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 053. Godkendelse af dagorden 76 054. Godkendelse af referat 77 055. Præsentation af UU-leder

Læs mere