SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER"

Transkript

1 SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter i udvalgte af landets kommuner, som Rambøll har gennemført i forbindelse med en jobrotationsanalyse for Næstved Kommune i efteråret Screeningen er foretaget gennem telefoniske interviews med i alt 25 jobcentre på tværs af de fire beskæftigelsesregioner, samt fire interviews med andre initiativtagere til jobrotationsprojekter. Baggrunden for screeningen har været et behov for at indsamle erfaringer med jobrotationsordningen specifikt for sygeplejersker og håndværkere, hvorfor beskrivelserne afspejler et målrettet fokus mod disse to målgrupper. Blandt de jobcentre, som ikke har haft erfaringer med rotationsprojekter for de to grupper, har interviewet taget udgangspunkt i øvrige erfaringer. Oversigten skal ikke forstås som indeholdende en fuldstændig beskrivelse af samtlige projekter og erfaringer blandt de interviewede kommuner, men blot et udsnit, der kan fungere som inspiration til, hvordan man kan gribe jobrotationsprojekter an. Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter/hjælpere samt fysio- og ergoterapeuter Herlev Hospital, Region Hovedstaden - Social- og sundhedsassistenter Baggrunden for etableringen af jobrotationsprojektet er, at Region Hovedstaden har besluttet at alle fastansatte social- og sundhedsassistenter skal på et farmakologikursus. Det betyder, at rigtig mange ansatte over hele regionen skal opkvalificeres, og på Herlev Hospital drejer det sig om 22 fastansatte. Som erstatning for de fastansatte social- og sundhedsassistenter har Herlev Hospital fået tilknyttet en række vikarer som del af et jobrotationsforløb. I projektet opererer man ikke med en én til én ordning, og der er derfor ikke lige så mange vikarer tilknyttet, som der er fastansatte på uddannelse. Hver afdeling har i stedet gjort op, hvad de har brug for af erstatningsarbejdskraft. ne ansættes i løntilskud for et halvt år ad gangen med start i august Den primære rekruttering af vikarer foregik gennem FOA, men eftersom man oplevede problemer med at få vikarer nok, henvendte man sig til sidst til jobcentrene i de omkringliggende kommuner. Rekrutteringsproblemerne skyldtes primært, at der ikke var interesse fra de lediges side, fordi man kun får dagpengesats i forbindelse med at være i løntilskudsjob. De rekrutterede vikarer er på et opkvalificeringskursus i form af et otte dages AMU-forløb. Fordelen ved ordningen er, at kurset er meritgivende i forhold til farmakologikurset, så det kan overføres, hvis vikarerne senere får en fastansættelse i regionen. Opkvalificeringen af vikarerne 1 Da screeningen blev gennemført var jobrotationssatsen på 165,56 kr. pr. time mens den fra 1. januar 2012 er ændret til 170,36 kr. pr. time. 1

2 sker i et samarbejde med SOSU-skolen i København. FOA har været initiativtager for jobrotationsprojektet, og samarbejdsarbejdspartner for Regionens Arbejdsmarkedsafdeling. Samarbejdet skyldes ikke mindst, at størstedelen af de ansatte er organiseret i FOA, og at ledigheden blandt social- og sundhedsassistenter er steget det sidste års tid. Generelt har Region Hovedstadens Arbejdsmarkedsafdeling en løbende dialog med FOA om arbejdsmarkedet internt og udenfor regionen. Fordi afdelingen administrerer løntilskudsordningen har man samtidig en god ide om, hvad afdelingerne har brug for i forhold til opkvalificering og vikarer. I projektet på Herlev Hospital benytter man sig af løntilskud frem for jobrotationsydelsen, hvilket primært skyldes, at ydelsen ikke opleves som rentabel nok. De midler man kan få i form af jobrotationsydelsen opleves ikke som tilstrækkelig til at dække omkostningerne ved at betale de fastansatte, uddannelsen af dem og vikarernes løn. Eftersom opkvalificeringen af social- og sundhedsassistenterne er et indsatsområde fra regionens side, så betaler regionen de ansattes uddannelsesudgifter. I udgangspunktet var opkvalificeringskurset for vikarerne ikke udgiftsbelagt, så derfor kunne det tilbydes. Men eftersom man i sidste ende ikke kunne fylde holdet op endte man med at betale for de tomme pladser. Vurdering af praksis Det anbefales, at man skal være meget sikker i sin argumentation for at sætte et jobrotationsprojekt i gang. I forbindelse med projektet på Herlev Hospital oplevede man, at penge taler sit eget direkte sprog, og at man derfor skal være klarere på, hvilke fordele der er ved jobrotation for de enkelte målgrupper. I dette tilfælde oplevede man som nævnt, at mange af ledige havde vanskeligt ved at se økonomiske fordele ved at deltage, og det gav visse rekrutteringsproblemer. Jammerbugt Kommune - Ældrepleje samt social- og sundhedsområdet (i opstartsfasen) Baggrunden for jobrotationsprojektet er, at man i Jammerbugt Kommune har besluttet, at alle ansatte i ældreplejen og på social- og sundhedsområdet skal være uddannede. Derfor vil samtlige ansatte sosuhjælpere, sosu-assistenter og sygeplejersker opkvalificeres inden for de næste 3-4 år (antal beskæftigede i alt 700). Der bliver lavet individuelle uddannelsesplaner for den enkelte medarbejder, og hver ansat får ca ugers uddannelse. Specifikt for sygeplejersker indgår i alt 40 medarbejdere, som hver får et fem ugers uddannelsesforløb. Hvis behovene hos de ansatte kan grupperes, forstiller man sig, at sygeplejerskerne samles i hold af 10, som tager på uddannelse en af gangen. 25 rotationsvikarer gennemgår et forforløb, som er udviklet i samarbejde med AMU og SosuNord. For sygeplejerskernes vedkommende er vikarerne alle nyuddannede, og det påtænkes at ansætte 2-4 vikarer i alt, som hver bliver tilknyttet i et halvt år. Der er ikke tale om intern rokering, men at den nyuddannede går ind og overtager jobfunktionerne hos den ansatte, som sendes på uddannelse. Jobcenteret har stået for rekruttering af mulige vikarkandidater, som efterfølgende videresendes til endelig udvælgelse hos arbejdsgiveren i dette tilfælde ældreplejen i kommunen. Ældreplejen har været initiativtager til projektet, hvorefter de i samarbejde med en 2

3 uddannelseskonsulent er blevet enige om at gennemføre et større projekt, hvor også SSH og SSA er indgår. Projektet i sin helhed er derfor et samarbejde mellem ældreområdet og socialog sundhedsområdet samt jobcenteret. Derudover har AMU og SOSU Nord været involveret i forhold til uddannelsesdelen. Projektet er delvist finansieret af midler fra den særlige pulje hos AMS. På nuværende tidspunkt er de i gang med den individuelle afklaring af medarbejdernes uddannelsesbehov. I forhold til udgifter til uddannelsen er der indgået et samarbejdet med AMU, som har fået midler fra 4S-KIT (SamarbejdeSundhedSeniorService - KompetencerInnovationTeknologi). Det er således en kombinationsmodel. Vurdering af praksis Der er blevet lavet en styre- og arbejdsgruppe. I styregruppen sidder chefen for Social og Sundhed, en uddannelseskonsulent, en konsulent fra ældreplejen, en fra SOSU nord, en repræsentant fra jobcenteret samt en tillidsrepræsentant og en distriktschef inden for ældreplejen. En generel erfaring er, at jobrotation er en langsommelig og tidskrævende proces fra start til slut, men når først virksomhederne finder ud af mulighederne i ordningen, er de meget interesserede i at benytte den. Aalborg Sygehus, Region Nordjylland - Efteruddannelse af sygeplejersker Efteruddannelse af 12 sygeplejersker fra Aalborg Sygehus primært diplomuddannelsen, men det er endnu ikke fastlagt. Ansættelse af 12 ledige dimittender + andre ledige som vikarer. Samarbejde med Dansk Sygeplejeråd og Region Nordjylland. Sygeplejerådet har kontaktet de ledige, og informeret dem om ordningen, mens regionen indsamler information om de ansatte, der skal på uddannelse Den proces er de netop i gang med nu. Dansk sygeplejeråds rolle: På baggrund af den høje ledighed blandt nyuddannede sygeplejersker, igangsatte Dansk Sygeplejeråd Nordjylland et jobrotationsprojekt. Hensigten var i denne forbindelse at søge jobrotationsydelse fra den særlige pulje, idet løntilskudsmodellen hverken er fleksibel for den nyuddannede eller virksomhederne. I opstartsfasen fandt Dansk Sygeplejeråd ud af, at der er mange aktører involveret på området, men at ingen af disse fungerer som overordnet tovholder. Derfor valgte man hos Dansk Sygeplejeråd Nordjylland at indkalde alle relevante interessenter til en snak om mulighederne på området det værende både repræsentanter fra regionalt niveau, fra beskæftigelsesregionen, fra jobcenteret samt fra dansk sygeplejeråd. Her var opgaven blandt andet at beskrive projektet således, at det var muligt at søge penge fra den særlige pulje. Dansk Sygeplejeråd tog bolden på projektbeskrivelsen for et projekt for hele Region Nordjylland. Efter bevilling af penge til projektet, har næste skridt været at finde potentielle vikarer, hvilket har været a-kassens rolle. Regionen har haft ansvaret for at finde ud af antallet af uddannelsestimer og dermed antal vikariater og forløb på de forskellige afdelinger, som kan igangsættes. Man har i denne forbindelse haft fat i hver enkelt ledig i forhold til at afdække hans eller hendes interesser i et vikariat. Der har i denne forbindelse været meget arbejde i at 3

4 fastholde de ledige. På nuværende tidspunkt i processen er midlerne er bevilliget, regionen har sammensat vikarforløb og de ledige er fundet - i alt 12 forløb af fire måneders varighed. Dansk Sygeplejeråd har haft ansvaret for den kommunikative information ud til de ledige. På nuværende tidspunkt er erfaringerne med jobrotationsprojektet, at det er vigtigt at lave en praktisk fælles køreplan for, hvilke aktører der skal lave hvad i projektet. Derfor er det som det første vigtigt, at alle de væsentligste aktører sætter sig sammen og bliver enige om, om det er noget man vil ofre tid på. I dette projekt har der ikke været nedsat en decideret styregruppe, idet man har været bange for, at der så vil gå for meget politik og administration i det. Det er derfor i stedet foregået som en slags muldvarpearbejde og efterfølgende kontakt til direktionen hos arbejdsgiveren. Det er vigtigt at få involveret nogle aktører, som er villig til at lave noget lobbyarbejde, og som har noget god adgang og kontakter i systemet. I den uformelle arbejdsgruppe har der været repræsentanter fra regionsniveau, HR-afdelingen, A-kassen, jobcenteret og Dansk Sygeplejeråd. Specifikt for sygeplejersker er erfaringen, at denne målgruppe flytter sig hurtigt og ofte, hvorfor det er nødvendigt at arbejde hurtigt og træffe nogle hurtige beslutninger for at få fat i de rigtige ledige. Generelt for regionen er ledighedstallet stabilt for målgruppen, men på individniveau er ledigheden meget svingende. Mange har således små vikariater af nogle måneders varighed imellem deres ledighedsperiode. Beslutningen om ikke at arbejde med en løntilskudsmodel for jobrotationsprojektet er dels, at det kræver ekstra arbejdskraft og dels, at det er svært at etablere løntilskud i øjeblikket, da det er vanskeligt at finde afdelinger, hvor der ikke kort forinden enten er ansat en ordinær medarbejder eller hvor der er afskediget medarbejdere vikaren må ikke erstatte en afskedigelse. Derudover er en sidste erfaring, at det er vigtigt at være opmærksom på øvrige jobrotationsprojekter, eksempelvis på regionalt niveau, som kan have indvirkning på det enkelte jobcenters muligheder for at etablere jobrotationsprojekter. Det er en vanskelig kommunikativ opgave, da der sker mange ting og det er svært at vide, hvilke projekter der har involveret hvilke parter. Jobrotationsydelse fra den særlige pulje til beskæftigede med videregående uddannelse. De 165kr. kommer til at dække vikarudgifter i fire måneder pr. sygeplejerske. Oprindeligt skulle projektet være startet op i september, men da de havde vanskeligheder med at få tildelt penge fra AMS' særlige pulje, blev det udskudt. De forventer, at efteruddannelsen af sygeplejerskerne kan nås inden for de fire måneder, som de har fået tilskud til. Arbejdsgiveren dækker øvrige udgifter. Vurdering af praksis Erfaringen fra Aalborg er, at særligt tidsfaktoren er nødvendig at tage i betragtning, fordi planlægning af forløbet og rekruttering af ledige tager land tid. Derudover er det vigtigt, at de pakker der bliver lavet, hænger sammen med uddannelsesinstitutionernes tilbud det kræver et godt samarbejde med institutionerne. Hjørring Kommune: Ældreområdet Generelt om kommunens indsats: LBR har bevilliget støtte til at ansætte en konsulent til jobrotationsområdet. Dette for at styrke indsatsen og synliggøre selve opkvalifikationsværktøjet. Jobcenter Hjørring tilbyder hjælp til virksomheder med at skabe overblik over 4

5 økonomiske finansieringsmuligheder, hjælp til de administrative opgaver, koordinering mellem parter, etablering af kontakt til uddannelsessted, opkvalificering af ledige. Netop denne totalløsning skal få flere, især private arbejdsgivere, til at indgå aftaler om jobrotation. Tilgangen som anvendes er proaktiv, opsøgende og markedsførende i forhold til at udbrede kendskabet til ordningen samt i serviceringen. Social- og sundhedshjælpere, hvor det er mere end fire år siden sidste uddannelse, får fem ugers efteruddannelse. Cirka 400 beskæftigede i alt. Der sendes 24 SSH er af sted ad gangen over to år. I alt består kommunen af fire ældredistrikter, som hver især har forpligtet sig til at have seks ansatte af sted på et fem ugers efteruddannelsesforløb i de to år projektet kører. Det vil sige, at der i alt er 24 medarbejdere på uddannelse og ligeledes 24 vikarer beskæftiget under hele forløbet. 48 vikarer fordelt på to år. 24 vikarer får således et års vikariat og tilbydes voksenelevplads, og efter et år starter 24 nye vikarer. Forud for vikariatet har vikarerne gennemgået et opkvalificeringsforløb, som blandt andet har indeholdt undervisning i forflytningsteknikker og hygiejnekursus samt en efterfølgende kort virksomhedspraktik. Herefter er de ansat som rotationsvikarer i alt seks vikarer i hvert distrikt. Når de ledige har været i vikariatet i et år, bliver de tilbudt en elevplads på kommunens SSH uddannelse. Se ovenfor. Midlerne, der er brugt til projektet er de ordinære rotationsmidler. Vurdering af praksis I Hjørring Kommune har man hverken erfaring med jobrotationsprojekter for sygeplejersker eller håndværkere. Ifølge Jobrotationskonsulenten skyldes det primært, at jobrotationsordningen som udgangspunkt ikke er beregnet til folk med en videregående uddannelse. Brønderslev Kommune: Ældreområdet Generelt om indsatsen i kommunen: På nuværende tidspunkt har Brønderslev Kommune to projekter som bruger ordningen, henholdsvis et større projekt på ældreområdet samt et projekt, hvor en enkelt medarbejder har været på efteruddannelse. I forhold til den praktiske organisering af jobrotationsindsatsen i kommunen, er der ansat en fuldtidskonsulent med opstart 1. november, hvis stilling finansieres af LBR i det første halve år og det lokale jobcenter i de følgende 1 ½ år. Følgende beskriver projektet på ældreområdet. 550 medarbejdere skal på uddannelse i 8 dage. Uddannelsesniveauet for medarbejderne er ikke højere end erhvervsuddannelsesniveau, hvorfor de alle er berettiget til jobrotationsydelse på ordinære vilkår. 23 er ansat som erstatningsarbejdskraft. Oprindeligt blev 30 ledige udvalgt, som alle modtog fire ugers virksomhedspraktik, 6 ugers faglig opkvalificering på uddannelsesinstitution samt to 5

6 måneders offentligt løntilskud. Herefter blev 23 vikarer udvalgt. Jobcenteret har rekrutteret de 30 ledige, ved afholdelse af et orienteringsmøde (frivillig deltagelse), hvorefter interesserede udfyldte et ansøgningsskema. Herefter er det ældreområdet, som har stået for den endelige udvælgelse. Ældreområdet har i samspil med beskæftigelsesområdet i kommunen været initiativtager til projektet (initieret af ansatte øverst i organisationen) og udspringer af et behov for opkvalificering på ældreområdet. Derudover er alle relevante interessenter inddraget, herunder uddannelsesinstitutionen, økonomi- og personaleafdelingen, de lediges faglige organisation samt fællestillidsrepræsentanter, ligesom relevante a-kasser er blevet informeret om projektet. Alle interessenter har bidraget med relevant viden om muligheder i forhold til organiseringen af projektet. Eksempelvis har den faglige organisation haft viden om, hvad der er lovligt at gøre. Det har således været vigtigt, at alle interessenter er repræsenteret i styregruppen, da alle kan bidrage med forskelligartet, relevant viden. Vikarudgifter bliver dækket af jobrotationsydelsen og uddannelsesudgifterne bliver taget af aktiveringsmidlerne dem til de ledige. Indlagt i forudsætningen for projektet var et krav om, at projektet skulle give overskud for ældreområdet og, såfremt dette ikke var tilfældet, skulle beskæftigelsesområdet dække meromkostningerne ud af de besparelser de opnåede på forsørgelse af vikarerne. Der er dog en forventning om at projektet giver overskud. Derfor skal man være opmærksom på, hvilke typer af ledige man tager ind på ældreområdet om de har uddannelse eller ikke, og om de får fuld tid/tillæg for aftenvagter etc. Eksempelvis har nogle kommuner valgt kun at tage ufaglærte ledige ind, og så omlægge timefordelingen, og få en fast pris for dem. Vurdering af praksis Erfaringerne fra jobrotationsprojektet i Brønderslev Kommune er, at ordningen har forskelligt sigte afhængigt af, om det drejer sig om offentlige eller private virksomheder. I det offentlige er det vigtigt at have fokus på det økonomiske aspekt, at det giver overskud, mens man i de private skal have mere fokus på eksisterende uddannelses- eller rekrutteringsbehov i virksomhederne. Der er således forskellige incitamenter for brug af ordningen. Generelt er det dog vigtigt med en nem og smidig sagsbehandling, hvorfor jobcenteret skal understøtte projekterne, og stå for den administrative del af projektet, så det ikke bliver for bureaukratisk. Varde Kommune - "Luft under vingerne" med SOSU-ansatte i samarbejde med andre kommuner Generelt om indsatsen i kommunen: I jobrotationsprojektet fungerer Varde Kommune selv som et redskab i jobrotationen. Grundholdning er, at hvis de ikke kan få jobrotationsordningen til at fungere i kommunen, så kan de ikke tillade sig at kræve det af andre virksomheder. Der er etableret et samarbejde med jobcentre i andre kommuner (Esbjerg/Fanø, Vejen og Billund) om at efteruddanne SOSU-ansatte eller assistenter, for at der er nok deltagere til et hold. Samarbejdet har kørt i fire år, og de er i gang med det fjerde projekt. De ansatte, der medvirker i projektet er ansat i hjemmeplejen, hvor de fleste arbejder på kommunens plejehjem. Det er kommunen selv, der beslutter, hvilken type efteruddannelse de ansatte har behov for. Jobcenterets rolle i projektet er, at bane vejen og skaffe erstattende arbejdskraft. 6

7 Den a-kasse, der har de flest ledige medvirker altid i rekruttering af de ledige. De har et overblik over, hvem der er ledige inden for den givne branche. Herefter går a-kassen og jobcenteret sammen om at finde ud af, hvem der er mest egnede. I de tre projekter der har kørt, har der ikke været brug for opkvalificering af vikarerne inden de starter i projektet. Hvis der er behov for det, sættes det i gang i jobcentret. Hvis det under projektet viser sig, at de har de rette evner, så kommer de med i den pulje, som kommunerne vil opkvalificere og satse på til fremtidige jobs. Dermed kan projektet ses som en rekrutteringsbase til elevgrundlag, og som en indslusning til uddannelse. Der er brug for 8 vikarer om året. Samarbejdspartn ere Projektet sker både i samarbejde med a-kasserne og fagforeningerne. Det vurderes, at der er et behov for at markedsføre jobrotationen i 2012, og der er derfor lavet en aftale med LO for at få mulighed for at præsentere det i deres tillidsmands-netværk. Nogle af barriererne omkring jobrotationen, skal tillidsmændene være med til at aflive, og dermed kan de også være med til at bestemme målgruppen osv. Derfor er det vigtigt, at tillidsmændene ved, hvad det drejer sig om. Jobcenteret samarbejder med et lokalt a-kasseudvalg, hvor projekterne altid er til orientering. Den a-kasse, der har de flest ledige medvirker altid i rekruttering af de ledige. Så finder de i fællesskab ud af, hvem der er mest egnede. Tidligere har det enkelte plejehjem opfattet ordningen som økonomisk neutralt. Den enkelte institution uddanner sine medarbejdere kvit og frit. Jobrotationsmodellen kan godt medføre, at den enkelte virksomhed vil få en udgift ved et jobrotationsprojekt, men kommunekassen vil opfatte det som en indtægt. Det overvejes, om det er muligt at lave en intern pulje, der udligner det, så det, der er i overskud i kommunekassen vil blive overført til virksomhederne, og det dermed vedbliver at blive opfattet som økonomineutralt. Altså, hvor de penge kommunen sparer ved at de ledige kommer i job, overføres, så virksomheden ikke har en udgift ved at sende medarbejdere på efteruddannelse. Vurdering af praksis En af metoderne til projektet med de sosu-ansatte er, at der nedsættes en planlægningsgruppe mellem udannelsesstedet, jobcentrene og ældreområdet, hvor man sammen er med til at planlægge forløbet. Så det sker i dialog med alle de involverede parter. Det er desuden vigtigt, at Vardes økonomiafdeling er med i planlægningsfasen, da det er komplekst for dem. Der er ansat en jobrotationsmedarbejder, og der er blevet etableret en hjemmeside med gode eksempler og økonomimodeller. Jobcenteret har forsøgt at overbevise de lokale politikere om, at det ville være hensigtsmæssigt, at gøre opmærksom på jobrotationen. Det er progressivt for kommunen at tænke sådan: jo flere vi får ud i jobrotation, jo færre kommer ind i jobcentrene som kunder. Det er der, besparelsen ligger. Fra 2012 vil jobcenteret gå mere offensivt til værks for at understøtte ordningen. Den enkelte virksomhed skal have et reelt økonomisk overblik på bundlinjen, så de kan se, hvad vil koste at igangsætte et projekt. De ledige skal også kunne se fordelene i det. Reelt set, så har den ledige en mulighed for at komme ind på uddannelsen gennem ordningen, hvis de gør et godt stykke arbejde. Desuden bliver uret sat i stå i forhold til dagpengeperioden, hvis man er ude i jobrotationsprojekt. Det er det man skal synliggøre, så de kan se, hvad de får ud af det. Det er en barriere for ordningen, at man altid tænker i hold, når man tænker jobrotation. Altså, at virksomhederne tror, at fordi de deltager i jobrotationen, så skal de sende 15 medarbejdere på efteruddannelse, mens de samtidig modtager 15 vikarer, der skal erstatte dem. Det skal jobrotationsmedarbejderen gøre opmærksom på at der er flere muligheder i det, end det. 7

8 Desuden er det en barriere, at det er afgrænset på nogle ufaglærte målgrupper - målgruppen bør være bredere. Fredericia Kommune - Efteruddannelse af ansatte på plejehjem Alle kommunens medarbejdere inden for hjemmehjælpen skal efteruddannes gennem et fire ugers kursus. Projektet har været i gang i nogle år, og krævet 20 vikarer. Jobcenteret holdte informationsmøder, hvorefter de relevante kandidater til jobbet blev kaldt til almindelige ansættelsessamtaler. Herefter uddannes vikarerne, hvis der er behov for det. Dermed bliver de ledige også mere kvalificeret. Kurset skulle gerne motivere de ledige til efterfølgende at tage uddannelse, og det er også lykkedes. De udgifter virksomhederne har, er forbundet med deltagergebyret for kurserne. De skal betale gebyret og de ansattes løn. Men så får de til gengæld vikarernes løn dækket ind. På den måde er det billigt for virksomhederne at få medarbejderne opkvalificeret. Desuden er der også en fordel i, at hvis de kommer til at mangle ansatte, er det nærliggende at ansætte en af vikarerne. Vurdering af praksis Jobcenteret lader sig generelt inspirere af håndbogen, som ligger inde på BR's hjemmeside. Den giver anvisninger til, hvordan man kan organisere projekterne. Det er blevet sådan, at det primært er én ansat, der har kendskab til ordningen. Men målet er, at flere kender til det, så det ikke er for sårbart. Når man kender til det, og har erfaringer, er der ting, der bliver lettere, mange ved hvad det handler om. Desuden har de også hentet inspiration fra andre kommuner, men der er ikke tale om et decideret samarbejde. Virksomhedskonsulenterne forsøger at bringe det på banen, når de er ude hos virksomhederne. I nogle tilfælde kan virksomhederne godt blive inspireret af andre virksomheder. Det er lidt tilfældigt. Det er affødt af en ide om, at man vil opkvalificere medarbejdere. Muligheden for at lave rotation bliver en følgevirkning af, at man gerne vil opkvalificere sine medarbejdere. Det kræver til tider en længere dialog for at støbe noget sammen, der kan være givtigt for både ledige og virksomheder. En anden barriere er, at man kan være usikker på, om de ansatte vikarer bliver ved med at arbejde i projektet. ne kan få et ordinært job, mens de arbejder som vikarer. Det forsøges imødekommet ved at overbooke med vikarer. Der kan nogle gange godt være barrierer i forhold til de private virksomheder. Det er nogle gange lidt mere kompliceret, da der kan være uopklarede hindringer omkring opkvalificering, involvering af jobcenter osv. Ved at afholde en konference forsøger de, at gå de problematikker i møde, og dermed få dem gjort interesseret i ordningen. Kolding Kommune - Efteruddannelse af ansatte i hjemmeplejen, herunder sygeplejersker og sosu-ansatte Efteruddannelse af både sygeplejersker og sosu-ansatte i hjemmeplejen. Det drejer sig om 300 ansatte i tre uger hver. 8

9 Der er ansat 18 vikarer i et halvt års varighed. De er dels rekrutteret gennem FOA og dels gennem jobcenteret. ne modtog ikke nogen form for opkvalificering - de gik direkte ind og erstattede de ansatte. FOA kontaktede hjemmeplejen, hvorefter hjemmeplejen stod for den videre kontakt til jobcenteret og uddannelsesstederne. Det er en helt klar ulempe, at man dels ikke kan få rotationsydelsen, hvis den ansatte har en mellemlang uddannelse og dels, at man ikke kan få en forhåndsgodkendelse af, om man kan få del i den særligt afsatte pulje. SVU-godtgørelse til sygeplejerske, da de som højere uddannede ikke kan være med i ordningen. Alle sosu-ansatte får jobrotationsydelse. Vurdering af praksis Projektet er ikke forløbet uproblematisk. Det er efterfølgende blevet vurderet, at det skal gøres mere attraktivt for vikarerne at være med i ordningen. De skulle have haft tilbuddet om samme efteruddannelse, så de også får noget ud af det som en slags gulerod i enden. Lektien er, at det skal startes i god tid, og alle aktører er med fra starten af. Der skal nedsættes en gruppe af virksomhed, FOA, jobcenter og uddannelsesinstitution. Andre kommuner (bl.a. Faaborg- Midtfyn) har haft et lignende projekt, hvor de startede med at give de ledige kursus. Dermed fik deres vikarer mere ejerskab på projektet. Det er vigtigt, at vikarerne ikke føler, at de bare skal udfylde huller for de ansatte, men i stedet føle, at de er med til at få virksomhederne til at fungere. Der er fokus på mere opsøgende arbejde over for virksomhederne. Det er noget jobcenteret meget gerne vil blive bedre til. Der er ikke et decideret samarbejde med andre kommuner, men de snakker meget sammen på tværs, fordi der ikke er så mange erfaringer på området. I stedet for at alle sidder og forsøger at opfinde den dybe tallerken, snakker de sammen på tværs af kommunegrænserne. Fx har en af jobcenterets virksomhedskonsulenter været til møde i Horsens for at høre om deres erfaringer med ordningen. Fordelen ved ordningen er, at det er forholdsvist billigt for virksomhederne at få en vikar ind, mens medarbejdere er på efteruddannelse. Barrieren ligger i, om virksomhederne har tid til det, og om de orker det. Selve ordningen er rigtig god. Ordningen må også meget gerne dække de ansatte, der har en højere uddannede. Det er desuden problematisk, at man ikke kan få en forhåndsgodkendelse af, om man får bevilliget nogle af pengene fra den ekstra pulje til de højere uddannede ansatte. At man først bagefter finder ud af om det egentlig holder, gør, at projekterne nogle gange går i stå. FOA i Kolding - Efteruddannelse af personale i hjemmeplejen, herunder sosu-ansatte og sygeplejersker FOA forsøger at finde vikarerne blandt deres ledige medlemmer. På social- og sundhedsområdet er det typisk blandt deres medlemmer, at de uddannede hjælpere kan findes. I projektet med efteruddannelse af personalet i hjemmeplejen fandt de alle vikarerne selv blandt egne medlemmer. 9

10 I projektet med hjemmeplejen, var der også sygeplejersker, der blev efteruddannet, men det er usikkert, om man gjorde brug af vikarer på området. Puljen de kan søge er meget lille, så det er uvist, om de fik vikarer ind til at dække sygeplejerskernes timer. Uddannelsesprojektet med personalet i hjemmeplejen blev igangsat af Kolding Kommune med forventning om at have almindelig vikardækning. Her meddelte FOA dem om muligheden for at bruge jobrotationen. Nu er det en medarbejder fra jobcenteret i Kolding, der står for det, og de har et godt samarbejde. Vurdering af praksis FOA bruger ordningen løbende, når kommunen skal efteruddanne social- og sundhedshjælpere eller når pædagogmedhjælpere eller dagplejere skal efteruddannes. Alt det administrative og papirarbejdet klarer jobcenteret, og hvis FOA ikke selv kan finde en vikar, finder jobcenteret en blandt deres ledige. Det er vigtigt for de enkelte ledere på virksomhederne, at de har kontakt til én person på jobcenteret. At de har en kontaktperson, som de kan gøre brug af. Ellers kan det ende med, at man bliver stillet rundt til forskellige, og det kan være frustrerende for virksomhederne. FOA laver opsøgende arbejde i forhold til virksomhederne blandt tillidsfolk og medlemmer. De tager ikke ud på arbejdspladserne, men informerer medlemmerne om ordningen. Det er kun offentlige virksomheder FOA har lavet det for indtil videre. I FOA Kolding har de besluttet, at der kun er én person, der har med jobrotationen at gøre. Han har lidt kontakt med uddannelsesstederne, men ellers klarer virksomhederne og jobcenteret det selv. Randers Kommune Sygeplejersker Generelt om kommunens indsats: Overordnet set bliver jobrotation brugt meget og på mange områder i kommunen, dog særligt inden for social- og sundhedsområdet. I forhold til organiseringen af jobrotationsindsatsen, etablerede Randers Kommune i 2010 en enhed under navnet Center for Kompetenceudvikling og Jobrotation (CFKJ), som har til formål at sikre efteruddannelsesfokus i kommunen, herunder jobrotation. Enheden har blandt andet været involveret i et vellykket jobrotationsprojekt på transportområdet, ligesom de i øjeblikket kører et større projekt inden for hjemmeplejen, med både SSH er og sygeplejersker som målgruppe. Specifikt for sidstnævnte projekt har Randers indgået i et samarbejde med Favrskov samt Nord- og Syddjurs Kommune, hvor CKFJ mod betaling fra de andre kommuner har haft projektlederrollen, og herunder det administrative arbejde, mens de øvrige kommuner blot har bidraget med kvalificerede ledige. Et lignende projekt er i gang med Ejendomsserviceteknikere. Specifikt for projektet med sygeplejerskerne, drejer det sig om 120 sygeplejersker, som over 10 måneder alle modtager syv ugers efteruddannelse i hold med 19 medarbejdere på hver. Uddannelsen drejer sig om to diplommoduler inden for det sygeplejefaglige område, som i alt svarer til 10 ECTS point. I forhold til den praktiske udformning, er medarbejderne inddelt i hold på 20, som er startet op løbende fra 15. august og med sidste hold afsluttet 1. juli

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Serviceassistenten i fokus

Serviceassistenten i fokus F O A f a g o g a r b e j d e Serviceassistenten i fokus 2 Forord side 5 Et arbejdsliv med udfordringer, tak side 6 Trepartsaftalens uddannelseselementer side 8 Serviceassistentuddannelsen side 10 TR-guide

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv God praksis i kommunerne eksempler på samspil mellem beskæftigelse og erhverv

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Virker akutpakkerne?

Virker akutpakkerne? Virker akutpakkerne? De lediges vurderinger af den ekstraordinære indsats til personer med risiko for at miste dagpengeretten Maj 2013 Undersøgelse lavet af Akademikerne i samarbejde med de akademiske

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere