SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER"

Transkript

1 SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter i udvalgte af landets kommuner, som Rambøll har gennemført i forbindelse med en jobrotationsanalyse for Næstved Kommune i efteråret Screeningen er foretaget gennem telefoniske interviews med i alt 25 jobcentre på tværs af de fire beskæftigelsesregioner, samt fire interviews med andre initiativtagere til jobrotationsprojekter. Baggrunden for screeningen har været et behov for at indsamle erfaringer med jobrotationsordningen specifikt for sygeplejersker og håndværkere, hvorfor beskrivelserne afspejler et målrettet fokus mod disse to målgrupper. Blandt de jobcentre, som ikke har haft erfaringer med rotationsprojekter for de to grupper, har interviewet taget udgangspunkt i øvrige erfaringer. Oversigten skal ikke forstås som indeholdende en fuldstændig beskrivelse af samtlige projekter og erfaringer blandt de interviewede kommuner, men blot et udsnit, der kan fungere som inspiration til, hvordan man kan gribe jobrotationsprojekter an. Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter/hjælpere samt fysio- og ergoterapeuter Herlev Hospital, Region Hovedstaden - Social- og sundhedsassistenter Baggrunden for etableringen af jobrotationsprojektet er, at Region Hovedstaden har besluttet at alle fastansatte social- og sundhedsassistenter skal på et farmakologikursus. Det betyder, at rigtig mange ansatte over hele regionen skal opkvalificeres, og på Herlev Hospital drejer det sig om 22 fastansatte. Som erstatning for de fastansatte social- og sundhedsassistenter har Herlev Hospital fået tilknyttet en række vikarer som del af et jobrotationsforløb. I projektet opererer man ikke med en én til én ordning, og der er derfor ikke lige så mange vikarer tilknyttet, som der er fastansatte på uddannelse. Hver afdeling har i stedet gjort op, hvad de har brug for af erstatningsarbejdskraft. ne ansættes i løntilskud for et halvt år ad gangen med start i august Den primære rekruttering af vikarer foregik gennem FOA, men eftersom man oplevede problemer med at få vikarer nok, henvendte man sig til sidst til jobcentrene i de omkringliggende kommuner. Rekrutteringsproblemerne skyldtes primært, at der ikke var interesse fra de lediges side, fordi man kun får dagpengesats i forbindelse med at være i løntilskudsjob. De rekrutterede vikarer er på et opkvalificeringskursus i form af et otte dages AMU-forløb. Fordelen ved ordningen er, at kurset er meritgivende i forhold til farmakologikurset, så det kan overføres, hvis vikarerne senere får en fastansættelse i regionen. Opkvalificeringen af vikarerne 1 Da screeningen blev gennemført var jobrotationssatsen på 165,56 kr. pr. time mens den fra 1. januar 2012 er ændret til 170,36 kr. pr. time. 1

2 sker i et samarbejde med SOSU-skolen i København. FOA har været initiativtager for jobrotationsprojektet, og samarbejdsarbejdspartner for Regionens Arbejdsmarkedsafdeling. Samarbejdet skyldes ikke mindst, at størstedelen af de ansatte er organiseret i FOA, og at ledigheden blandt social- og sundhedsassistenter er steget det sidste års tid. Generelt har Region Hovedstadens Arbejdsmarkedsafdeling en løbende dialog med FOA om arbejdsmarkedet internt og udenfor regionen. Fordi afdelingen administrerer løntilskudsordningen har man samtidig en god ide om, hvad afdelingerne har brug for i forhold til opkvalificering og vikarer. I projektet på Herlev Hospital benytter man sig af løntilskud frem for jobrotationsydelsen, hvilket primært skyldes, at ydelsen ikke opleves som rentabel nok. De midler man kan få i form af jobrotationsydelsen opleves ikke som tilstrækkelig til at dække omkostningerne ved at betale de fastansatte, uddannelsen af dem og vikarernes løn. Eftersom opkvalificeringen af social- og sundhedsassistenterne er et indsatsområde fra regionens side, så betaler regionen de ansattes uddannelsesudgifter. I udgangspunktet var opkvalificeringskurset for vikarerne ikke udgiftsbelagt, så derfor kunne det tilbydes. Men eftersom man i sidste ende ikke kunne fylde holdet op endte man med at betale for de tomme pladser. Vurdering af praksis Det anbefales, at man skal være meget sikker i sin argumentation for at sætte et jobrotationsprojekt i gang. I forbindelse med projektet på Herlev Hospital oplevede man, at penge taler sit eget direkte sprog, og at man derfor skal være klarere på, hvilke fordele der er ved jobrotation for de enkelte målgrupper. I dette tilfælde oplevede man som nævnt, at mange af ledige havde vanskeligt ved at se økonomiske fordele ved at deltage, og det gav visse rekrutteringsproblemer. Jammerbugt Kommune - Ældrepleje samt social- og sundhedsområdet (i opstartsfasen) Baggrunden for jobrotationsprojektet er, at man i Jammerbugt Kommune har besluttet, at alle ansatte i ældreplejen og på social- og sundhedsområdet skal være uddannede. Derfor vil samtlige ansatte sosuhjælpere, sosu-assistenter og sygeplejersker opkvalificeres inden for de næste 3-4 år (antal beskæftigede i alt 700). Der bliver lavet individuelle uddannelsesplaner for den enkelte medarbejder, og hver ansat får ca ugers uddannelse. Specifikt for sygeplejersker indgår i alt 40 medarbejdere, som hver får et fem ugers uddannelsesforløb. Hvis behovene hos de ansatte kan grupperes, forstiller man sig, at sygeplejerskerne samles i hold af 10, som tager på uddannelse en af gangen. 25 rotationsvikarer gennemgår et forforløb, som er udviklet i samarbejde med AMU og SosuNord. For sygeplejerskernes vedkommende er vikarerne alle nyuddannede, og det påtænkes at ansætte 2-4 vikarer i alt, som hver bliver tilknyttet i et halvt år. Der er ikke tale om intern rokering, men at den nyuddannede går ind og overtager jobfunktionerne hos den ansatte, som sendes på uddannelse. Jobcenteret har stået for rekruttering af mulige vikarkandidater, som efterfølgende videresendes til endelig udvælgelse hos arbejdsgiveren i dette tilfælde ældreplejen i kommunen. Ældreplejen har været initiativtager til projektet, hvorefter de i samarbejde med en 2

3 uddannelseskonsulent er blevet enige om at gennemføre et større projekt, hvor også SSH og SSA er indgår. Projektet i sin helhed er derfor et samarbejde mellem ældreområdet og socialog sundhedsområdet samt jobcenteret. Derudover har AMU og SOSU Nord været involveret i forhold til uddannelsesdelen. Projektet er delvist finansieret af midler fra den særlige pulje hos AMS. På nuværende tidspunkt er de i gang med den individuelle afklaring af medarbejdernes uddannelsesbehov. I forhold til udgifter til uddannelsen er der indgået et samarbejdet med AMU, som har fået midler fra 4S-KIT (SamarbejdeSundhedSeniorService - KompetencerInnovationTeknologi). Det er således en kombinationsmodel. Vurdering af praksis Der er blevet lavet en styre- og arbejdsgruppe. I styregruppen sidder chefen for Social og Sundhed, en uddannelseskonsulent, en konsulent fra ældreplejen, en fra SOSU nord, en repræsentant fra jobcenteret samt en tillidsrepræsentant og en distriktschef inden for ældreplejen. En generel erfaring er, at jobrotation er en langsommelig og tidskrævende proces fra start til slut, men når først virksomhederne finder ud af mulighederne i ordningen, er de meget interesserede i at benytte den. Aalborg Sygehus, Region Nordjylland - Efteruddannelse af sygeplejersker Efteruddannelse af 12 sygeplejersker fra Aalborg Sygehus primært diplomuddannelsen, men det er endnu ikke fastlagt. Ansættelse af 12 ledige dimittender + andre ledige som vikarer. Samarbejde med Dansk Sygeplejeråd og Region Nordjylland. Sygeplejerådet har kontaktet de ledige, og informeret dem om ordningen, mens regionen indsamler information om de ansatte, der skal på uddannelse Den proces er de netop i gang med nu. Dansk sygeplejeråds rolle: På baggrund af den høje ledighed blandt nyuddannede sygeplejersker, igangsatte Dansk Sygeplejeråd Nordjylland et jobrotationsprojekt. Hensigten var i denne forbindelse at søge jobrotationsydelse fra den særlige pulje, idet løntilskudsmodellen hverken er fleksibel for den nyuddannede eller virksomhederne. I opstartsfasen fandt Dansk Sygeplejeråd ud af, at der er mange aktører involveret på området, men at ingen af disse fungerer som overordnet tovholder. Derfor valgte man hos Dansk Sygeplejeråd Nordjylland at indkalde alle relevante interessenter til en snak om mulighederne på området det værende både repræsentanter fra regionalt niveau, fra beskæftigelsesregionen, fra jobcenteret samt fra dansk sygeplejeråd. Her var opgaven blandt andet at beskrive projektet således, at det var muligt at søge penge fra den særlige pulje. Dansk Sygeplejeråd tog bolden på projektbeskrivelsen for et projekt for hele Region Nordjylland. Efter bevilling af penge til projektet, har næste skridt været at finde potentielle vikarer, hvilket har været a-kassens rolle. Regionen har haft ansvaret for at finde ud af antallet af uddannelsestimer og dermed antal vikariater og forløb på de forskellige afdelinger, som kan igangsættes. Man har i denne forbindelse haft fat i hver enkelt ledig i forhold til at afdække hans eller hendes interesser i et vikariat. Der har i denne forbindelse været meget arbejde i at 3

4 fastholde de ledige. På nuværende tidspunkt i processen er midlerne er bevilliget, regionen har sammensat vikarforløb og de ledige er fundet - i alt 12 forløb af fire måneders varighed. Dansk Sygeplejeråd har haft ansvaret for den kommunikative information ud til de ledige. På nuværende tidspunkt er erfaringerne med jobrotationsprojektet, at det er vigtigt at lave en praktisk fælles køreplan for, hvilke aktører der skal lave hvad i projektet. Derfor er det som det første vigtigt, at alle de væsentligste aktører sætter sig sammen og bliver enige om, om det er noget man vil ofre tid på. I dette projekt har der ikke været nedsat en decideret styregruppe, idet man har været bange for, at der så vil gå for meget politik og administration i det. Det er derfor i stedet foregået som en slags muldvarpearbejde og efterfølgende kontakt til direktionen hos arbejdsgiveren. Det er vigtigt at få involveret nogle aktører, som er villig til at lave noget lobbyarbejde, og som har noget god adgang og kontakter i systemet. I den uformelle arbejdsgruppe har der været repræsentanter fra regionsniveau, HR-afdelingen, A-kassen, jobcenteret og Dansk Sygeplejeråd. Specifikt for sygeplejersker er erfaringen, at denne målgruppe flytter sig hurtigt og ofte, hvorfor det er nødvendigt at arbejde hurtigt og træffe nogle hurtige beslutninger for at få fat i de rigtige ledige. Generelt for regionen er ledighedstallet stabilt for målgruppen, men på individniveau er ledigheden meget svingende. Mange har således små vikariater af nogle måneders varighed imellem deres ledighedsperiode. Beslutningen om ikke at arbejde med en løntilskudsmodel for jobrotationsprojektet er dels, at det kræver ekstra arbejdskraft og dels, at det er svært at etablere løntilskud i øjeblikket, da det er vanskeligt at finde afdelinger, hvor der ikke kort forinden enten er ansat en ordinær medarbejder eller hvor der er afskediget medarbejdere vikaren må ikke erstatte en afskedigelse. Derudover er en sidste erfaring, at det er vigtigt at være opmærksom på øvrige jobrotationsprojekter, eksempelvis på regionalt niveau, som kan have indvirkning på det enkelte jobcenters muligheder for at etablere jobrotationsprojekter. Det er en vanskelig kommunikativ opgave, da der sker mange ting og det er svært at vide, hvilke projekter der har involveret hvilke parter. Jobrotationsydelse fra den særlige pulje til beskæftigede med videregående uddannelse. De 165kr. kommer til at dække vikarudgifter i fire måneder pr. sygeplejerske. Oprindeligt skulle projektet være startet op i september, men da de havde vanskeligheder med at få tildelt penge fra AMS' særlige pulje, blev det udskudt. De forventer, at efteruddannelsen af sygeplejerskerne kan nås inden for de fire måneder, som de har fået tilskud til. Arbejdsgiveren dækker øvrige udgifter. Vurdering af praksis Erfaringen fra Aalborg er, at særligt tidsfaktoren er nødvendig at tage i betragtning, fordi planlægning af forløbet og rekruttering af ledige tager land tid. Derudover er det vigtigt, at de pakker der bliver lavet, hænger sammen med uddannelsesinstitutionernes tilbud det kræver et godt samarbejde med institutionerne. Hjørring Kommune: Ældreområdet Generelt om kommunens indsats: LBR har bevilliget støtte til at ansætte en konsulent til jobrotationsområdet. Dette for at styrke indsatsen og synliggøre selve opkvalifikationsværktøjet. Jobcenter Hjørring tilbyder hjælp til virksomheder med at skabe overblik over 4

5 økonomiske finansieringsmuligheder, hjælp til de administrative opgaver, koordinering mellem parter, etablering af kontakt til uddannelsessted, opkvalificering af ledige. Netop denne totalløsning skal få flere, især private arbejdsgivere, til at indgå aftaler om jobrotation. Tilgangen som anvendes er proaktiv, opsøgende og markedsførende i forhold til at udbrede kendskabet til ordningen samt i serviceringen. Social- og sundhedshjælpere, hvor det er mere end fire år siden sidste uddannelse, får fem ugers efteruddannelse. Cirka 400 beskæftigede i alt. Der sendes 24 SSH er af sted ad gangen over to år. I alt består kommunen af fire ældredistrikter, som hver især har forpligtet sig til at have seks ansatte af sted på et fem ugers efteruddannelsesforløb i de to år projektet kører. Det vil sige, at der i alt er 24 medarbejdere på uddannelse og ligeledes 24 vikarer beskæftiget under hele forløbet. 48 vikarer fordelt på to år. 24 vikarer får således et års vikariat og tilbydes voksenelevplads, og efter et år starter 24 nye vikarer. Forud for vikariatet har vikarerne gennemgået et opkvalificeringsforløb, som blandt andet har indeholdt undervisning i forflytningsteknikker og hygiejnekursus samt en efterfølgende kort virksomhedspraktik. Herefter er de ansat som rotationsvikarer i alt seks vikarer i hvert distrikt. Når de ledige har været i vikariatet i et år, bliver de tilbudt en elevplads på kommunens SSH uddannelse. Se ovenfor. Midlerne, der er brugt til projektet er de ordinære rotationsmidler. Vurdering af praksis I Hjørring Kommune har man hverken erfaring med jobrotationsprojekter for sygeplejersker eller håndværkere. Ifølge Jobrotationskonsulenten skyldes det primært, at jobrotationsordningen som udgangspunkt ikke er beregnet til folk med en videregående uddannelse. Brønderslev Kommune: Ældreområdet Generelt om indsatsen i kommunen: På nuværende tidspunkt har Brønderslev Kommune to projekter som bruger ordningen, henholdsvis et større projekt på ældreområdet samt et projekt, hvor en enkelt medarbejder har været på efteruddannelse. I forhold til den praktiske organisering af jobrotationsindsatsen i kommunen, er der ansat en fuldtidskonsulent med opstart 1. november, hvis stilling finansieres af LBR i det første halve år og det lokale jobcenter i de følgende 1 ½ år. Følgende beskriver projektet på ældreområdet. 550 medarbejdere skal på uddannelse i 8 dage. Uddannelsesniveauet for medarbejderne er ikke højere end erhvervsuddannelsesniveau, hvorfor de alle er berettiget til jobrotationsydelse på ordinære vilkår. 23 er ansat som erstatningsarbejdskraft. Oprindeligt blev 30 ledige udvalgt, som alle modtog fire ugers virksomhedspraktik, 6 ugers faglig opkvalificering på uddannelsesinstitution samt to 5

6 måneders offentligt løntilskud. Herefter blev 23 vikarer udvalgt. Jobcenteret har rekrutteret de 30 ledige, ved afholdelse af et orienteringsmøde (frivillig deltagelse), hvorefter interesserede udfyldte et ansøgningsskema. Herefter er det ældreområdet, som har stået for den endelige udvælgelse. Ældreområdet har i samspil med beskæftigelsesområdet i kommunen været initiativtager til projektet (initieret af ansatte øverst i organisationen) og udspringer af et behov for opkvalificering på ældreområdet. Derudover er alle relevante interessenter inddraget, herunder uddannelsesinstitutionen, økonomi- og personaleafdelingen, de lediges faglige organisation samt fællestillidsrepræsentanter, ligesom relevante a-kasser er blevet informeret om projektet. Alle interessenter har bidraget med relevant viden om muligheder i forhold til organiseringen af projektet. Eksempelvis har den faglige organisation haft viden om, hvad der er lovligt at gøre. Det har således været vigtigt, at alle interessenter er repræsenteret i styregruppen, da alle kan bidrage med forskelligartet, relevant viden. Vikarudgifter bliver dækket af jobrotationsydelsen og uddannelsesudgifterne bliver taget af aktiveringsmidlerne dem til de ledige. Indlagt i forudsætningen for projektet var et krav om, at projektet skulle give overskud for ældreområdet og, såfremt dette ikke var tilfældet, skulle beskæftigelsesområdet dække meromkostningerne ud af de besparelser de opnåede på forsørgelse af vikarerne. Der er dog en forventning om at projektet giver overskud. Derfor skal man være opmærksom på, hvilke typer af ledige man tager ind på ældreområdet om de har uddannelse eller ikke, og om de får fuld tid/tillæg for aftenvagter etc. Eksempelvis har nogle kommuner valgt kun at tage ufaglærte ledige ind, og så omlægge timefordelingen, og få en fast pris for dem. Vurdering af praksis Erfaringerne fra jobrotationsprojektet i Brønderslev Kommune er, at ordningen har forskelligt sigte afhængigt af, om det drejer sig om offentlige eller private virksomheder. I det offentlige er det vigtigt at have fokus på det økonomiske aspekt, at det giver overskud, mens man i de private skal have mere fokus på eksisterende uddannelses- eller rekrutteringsbehov i virksomhederne. Der er således forskellige incitamenter for brug af ordningen. Generelt er det dog vigtigt med en nem og smidig sagsbehandling, hvorfor jobcenteret skal understøtte projekterne, og stå for den administrative del af projektet, så det ikke bliver for bureaukratisk. Varde Kommune - "Luft under vingerne" med SOSU-ansatte i samarbejde med andre kommuner Generelt om indsatsen i kommunen: I jobrotationsprojektet fungerer Varde Kommune selv som et redskab i jobrotationen. Grundholdning er, at hvis de ikke kan få jobrotationsordningen til at fungere i kommunen, så kan de ikke tillade sig at kræve det af andre virksomheder. Der er etableret et samarbejde med jobcentre i andre kommuner (Esbjerg/Fanø, Vejen og Billund) om at efteruddanne SOSU-ansatte eller assistenter, for at der er nok deltagere til et hold. Samarbejdet har kørt i fire år, og de er i gang med det fjerde projekt. De ansatte, der medvirker i projektet er ansat i hjemmeplejen, hvor de fleste arbejder på kommunens plejehjem. Det er kommunen selv, der beslutter, hvilken type efteruddannelse de ansatte har behov for. Jobcenterets rolle i projektet er, at bane vejen og skaffe erstattende arbejdskraft. 6

7 Den a-kasse, der har de flest ledige medvirker altid i rekruttering af de ledige. De har et overblik over, hvem der er ledige inden for den givne branche. Herefter går a-kassen og jobcenteret sammen om at finde ud af, hvem der er mest egnede. I de tre projekter der har kørt, har der ikke været brug for opkvalificering af vikarerne inden de starter i projektet. Hvis der er behov for det, sættes det i gang i jobcentret. Hvis det under projektet viser sig, at de har de rette evner, så kommer de med i den pulje, som kommunerne vil opkvalificere og satse på til fremtidige jobs. Dermed kan projektet ses som en rekrutteringsbase til elevgrundlag, og som en indslusning til uddannelse. Der er brug for 8 vikarer om året. Samarbejdspartn ere Projektet sker både i samarbejde med a-kasserne og fagforeningerne. Det vurderes, at der er et behov for at markedsføre jobrotationen i 2012, og der er derfor lavet en aftale med LO for at få mulighed for at præsentere det i deres tillidsmands-netværk. Nogle af barriererne omkring jobrotationen, skal tillidsmændene være med til at aflive, og dermed kan de også være med til at bestemme målgruppen osv. Derfor er det vigtigt, at tillidsmændene ved, hvad det drejer sig om. Jobcenteret samarbejder med et lokalt a-kasseudvalg, hvor projekterne altid er til orientering. Den a-kasse, der har de flest ledige medvirker altid i rekruttering af de ledige. Så finder de i fællesskab ud af, hvem der er mest egnede. Tidligere har det enkelte plejehjem opfattet ordningen som økonomisk neutralt. Den enkelte institution uddanner sine medarbejdere kvit og frit. Jobrotationsmodellen kan godt medføre, at den enkelte virksomhed vil få en udgift ved et jobrotationsprojekt, men kommunekassen vil opfatte det som en indtægt. Det overvejes, om det er muligt at lave en intern pulje, der udligner det, så det, der er i overskud i kommunekassen vil blive overført til virksomhederne, og det dermed vedbliver at blive opfattet som økonomineutralt. Altså, hvor de penge kommunen sparer ved at de ledige kommer i job, overføres, så virksomheden ikke har en udgift ved at sende medarbejdere på efteruddannelse. Vurdering af praksis En af metoderne til projektet med de sosu-ansatte er, at der nedsættes en planlægningsgruppe mellem udannelsesstedet, jobcentrene og ældreområdet, hvor man sammen er med til at planlægge forløbet. Så det sker i dialog med alle de involverede parter. Det er desuden vigtigt, at Vardes økonomiafdeling er med i planlægningsfasen, da det er komplekst for dem. Der er ansat en jobrotationsmedarbejder, og der er blevet etableret en hjemmeside med gode eksempler og økonomimodeller. Jobcenteret har forsøgt at overbevise de lokale politikere om, at det ville være hensigtsmæssigt, at gøre opmærksom på jobrotationen. Det er progressivt for kommunen at tænke sådan: jo flere vi får ud i jobrotation, jo færre kommer ind i jobcentrene som kunder. Det er der, besparelsen ligger. Fra 2012 vil jobcenteret gå mere offensivt til værks for at understøtte ordningen. Den enkelte virksomhed skal have et reelt økonomisk overblik på bundlinjen, så de kan se, hvad vil koste at igangsætte et projekt. De ledige skal også kunne se fordelene i det. Reelt set, så har den ledige en mulighed for at komme ind på uddannelsen gennem ordningen, hvis de gør et godt stykke arbejde. Desuden bliver uret sat i stå i forhold til dagpengeperioden, hvis man er ude i jobrotationsprojekt. Det er det man skal synliggøre, så de kan se, hvad de får ud af det. Det er en barriere for ordningen, at man altid tænker i hold, når man tænker jobrotation. Altså, at virksomhederne tror, at fordi de deltager i jobrotationen, så skal de sende 15 medarbejdere på efteruddannelse, mens de samtidig modtager 15 vikarer, der skal erstatte dem. Det skal jobrotationsmedarbejderen gøre opmærksom på at der er flere muligheder i det, end det. 7

8 Desuden er det en barriere, at det er afgrænset på nogle ufaglærte målgrupper - målgruppen bør være bredere. Fredericia Kommune - Efteruddannelse af ansatte på plejehjem Alle kommunens medarbejdere inden for hjemmehjælpen skal efteruddannes gennem et fire ugers kursus. Projektet har været i gang i nogle år, og krævet 20 vikarer. Jobcenteret holdte informationsmøder, hvorefter de relevante kandidater til jobbet blev kaldt til almindelige ansættelsessamtaler. Herefter uddannes vikarerne, hvis der er behov for det. Dermed bliver de ledige også mere kvalificeret. Kurset skulle gerne motivere de ledige til efterfølgende at tage uddannelse, og det er også lykkedes. De udgifter virksomhederne har, er forbundet med deltagergebyret for kurserne. De skal betale gebyret og de ansattes løn. Men så får de til gengæld vikarernes løn dækket ind. På den måde er det billigt for virksomhederne at få medarbejderne opkvalificeret. Desuden er der også en fordel i, at hvis de kommer til at mangle ansatte, er det nærliggende at ansætte en af vikarerne. Vurdering af praksis Jobcenteret lader sig generelt inspirere af håndbogen, som ligger inde på BR's hjemmeside. Den giver anvisninger til, hvordan man kan organisere projekterne. Det er blevet sådan, at det primært er én ansat, der har kendskab til ordningen. Men målet er, at flere kender til det, så det ikke er for sårbart. Når man kender til det, og har erfaringer, er der ting, der bliver lettere, mange ved hvad det handler om. Desuden har de også hentet inspiration fra andre kommuner, men der er ikke tale om et decideret samarbejde. Virksomhedskonsulenterne forsøger at bringe det på banen, når de er ude hos virksomhederne. I nogle tilfælde kan virksomhederne godt blive inspireret af andre virksomheder. Det er lidt tilfældigt. Det er affødt af en ide om, at man vil opkvalificere medarbejdere. Muligheden for at lave rotation bliver en følgevirkning af, at man gerne vil opkvalificere sine medarbejdere. Det kræver til tider en længere dialog for at støbe noget sammen, der kan være givtigt for både ledige og virksomheder. En anden barriere er, at man kan være usikker på, om de ansatte vikarer bliver ved med at arbejde i projektet. ne kan få et ordinært job, mens de arbejder som vikarer. Det forsøges imødekommet ved at overbooke med vikarer. Der kan nogle gange godt være barrierer i forhold til de private virksomheder. Det er nogle gange lidt mere kompliceret, da der kan være uopklarede hindringer omkring opkvalificering, involvering af jobcenter osv. Ved at afholde en konference forsøger de, at gå de problematikker i møde, og dermed få dem gjort interesseret i ordningen. Kolding Kommune - Efteruddannelse af ansatte i hjemmeplejen, herunder sygeplejersker og sosu-ansatte Efteruddannelse af både sygeplejersker og sosu-ansatte i hjemmeplejen. Det drejer sig om 300 ansatte i tre uger hver. 8

9 Der er ansat 18 vikarer i et halvt års varighed. De er dels rekrutteret gennem FOA og dels gennem jobcenteret. ne modtog ikke nogen form for opkvalificering - de gik direkte ind og erstattede de ansatte. FOA kontaktede hjemmeplejen, hvorefter hjemmeplejen stod for den videre kontakt til jobcenteret og uddannelsesstederne. Det er en helt klar ulempe, at man dels ikke kan få rotationsydelsen, hvis den ansatte har en mellemlang uddannelse og dels, at man ikke kan få en forhåndsgodkendelse af, om man kan få del i den særligt afsatte pulje. SVU-godtgørelse til sygeplejerske, da de som højere uddannede ikke kan være med i ordningen. Alle sosu-ansatte får jobrotationsydelse. Vurdering af praksis Projektet er ikke forløbet uproblematisk. Det er efterfølgende blevet vurderet, at det skal gøres mere attraktivt for vikarerne at være med i ordningen. De skulle have haft tilbuddet om samme efteruddannelse, så de også får noget ud af det som en slags gulerod i enden. Lektien er, at det skal startes i god tid, og alle aktører er med fra starten af. Der skal nedsættes en gruppe af virksomhed, FOA, jobcenter og uddannelsesinstitution. Andre kommuner (bl.a. Faaborg- Midtfyn) har haft et lignende projekt, hvor de startede med at give de ledige kursus. Dermed fik deres vikarer mere ejerskab på projektet. Det er vigtigt, at vikarerne ikke føler, at de bare skal udfylde huller for de ansatte, men i stedet føle, at de er med til at få virksomhederne til at fungere. Der er fokus på mere opsøgende arbejde over for virksomhederne. Det er noget jobcenteret meget gerne vil blive bedre til. Der er ikke et decideret samarbejde med andre kommuner, men de snakker meget sammen på tværs, fordi der ikke er så mange erfaringer på området. I stedet for at alle sidder og forsøger at opfinde den dybe tallerken, snakker de sammen på tværs af kommunegrænserne. Fx har en af jobcenterets virksomhedskonsulenter været til møde i Horsens for at høre om deres erfaringer med ordningen. Fordelen ved ordningen er, at det er forholdsvist billigt for virksomhederne at få en vikar ind, mens medarbejdere er på efteruddannelse. Barrieren ligger i, om virksomhederne har tid til det, og om de orker det. Selve ordningen er rigtig god. Ordningen må også meget gerne dække de ansatte, der har en højere uddannede. Det er desuden problematisk, at man ikke kan få en forhåndsgodkendelse af, om man får bevilliget nogle af pengene fra den ekstra pulje til de højere uddannede ansatte. At man først bagefter finder ud af om det egentlig holder, gør, at projekterne nogle gange går i stå. FOA i Kolding - Efteruddannelse af personale i hjemmeplejen, herunder sosu-ansatte og sygeplejersker FOA forsøger at finde vikarerne blandt deres ledige medlemmer. På social- og sundhedsområdet er det typisk blandt deres medlemmer, at de uddannede hjælpere kan findes. I projektet med efteruddannelse af personalet i hjemmeplejen fandt de alle vikarerne selv blandt egne medlemmer. 9

10 I projektet med hjemmeplejen, var der også sygeplejersker, der blev efteruddannet, men det er usikkert, om man gjorde brug af vikarer på området. Puljen de kan søge er meget lille, så det er uvist, om de fik vikarer ind til at dække sygeplejerskernes timer. Uddannelsesprojektet med personalet i hjemmeplejen blev igangsat af Kolding Kommune med forventning om at have almindelig vikardækning. Her meddelte FOA dem om muligheden for at bruge jobrotationen. Nu er det en medarbejder fra jobcenteret i Kolding, der står for det, og de har et godt samarbejde. Vurdering af praksis FOA bruger ordningen løbende, når kommunen skal efteruddanne social- og sundhedshjælpere eller når pædagogmedhjælpere eller dagplejere skal efteruddannes. Alt det administrative og papirarbejdet klarer jobcenteret, og hvis FOA ikke selv kan finde en vikar, finder jobcenteret en blandt deres ledige. Det er vigtigt for de enkelte ledere på virksomhederne, at de har kontakt til én person på jobcenteret. At de har en kontaktperson, som de kan gøre brug af. Ellers kan det ende med, at man bliver stillet rundt til forskellige, og det kan være frustrerende for virksomhederne. FOA laver opsøgende arbejde i forhold til virksomhederne blandt tillidsfolk og medlemmer. De tager ikke ud på arbejdspladserne, men informerer medlemmerne om ordningen. Det er kun offentlige virksomheder FOA har lavet det for indtil videre. I FOA Kolding har de besluttet, at der kun er én person, der har med jobrotationen at gøre. Han har lidt kontakt med uddannelsesstederne, men ellers klarer virksomhederne og jobcenteret det selv. Randers Kommune Sygeplejersker Generelt om kommunens indsats: Overordnet set bliver jobrotation brugt meget og på mange områder i kommunen, dog særligt inden for social- og sundhedsområdet. I forhold til organiseringen af jobrotationsindsatsen, etablerede Randers Kommune i 2010 en enhed under navnet Center for Kompetenceudvikling og Jobrotation (CFKJ), som har til formål at sikre efteruddannelsesfokus i kommunen, herunder jobrotation. Enheden har blandt andet været involveret i et vellykket jobrotationsprojekt på transportområdet, ligesom de i øjeblikket kører et større projekt inden for hjemmeplejen, med både SSH er og sygeplejersker som målgruppe. Specifikt for sidstnævnte projekt har Randers indgået i et samarbejde med Favrskov samt Nord- og Syddjurs Kommune, hvor CKFJ mod betaling fra de andre kommuner har haft projektlederrollen, og herunder det administrative arbejde, mens de øvrige kommuner blot har bidraget med kvalificerede ledige. Et lignende projekt er i gang med Ejendomsserviceteknikere. Specifikt for projektet med sygeplejerskerne, drejer det sig om 120 sygeplejersker, som over 10 måneder alle modtager syv ugers efteruddannelse i hold med 19 medarbejdere på hver. Uddannelsen drejer sig om to diplommoduler inden for det sygeplejefaglige område, som i alt svarer til 10 ECTS point. I forhold til den praktiske udformning, er medarbejderne inddelt i hold på 20, som er startet op løbende fra 15. august og med sidste hold afsluttet 1. juli

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Hvad er jobrotation? Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor

Læs mere

Rotationsforløb SSH Billund, Esbjerg, Vejen og Varde kommuner

Rotationsforløb SSH Billund, Esbjerg, Vejen og Varde kommuner Rotationsforløb SSH Billund, Esbjerg, Vejen og Varde kommuner Praktik 4 uger 1. Skoleperiode på SOSU Opkvalificering af vikarer Vikar i løntilskud 6 mdr. Efteruddannelse af ansatte Vikar i ordinær ansættelse

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Okt.2011 Maj 2013 Målgruppe : Projektansvarlig organisation

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Eksempler på jobrotation: Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM JOBCENTRE OG UDDANNELSESINSTITUTIONERNE Præsentation

SAMARBEJDE MELLEM JOBCENTRE OG UDDANNELSESINSTITUTIONERNE Præsentation 1 SAMARBEJDE MELLEM JOBCENTRE OG UDDANNELSESINSTITUTIONERNE Præsentation Pia Nielsen Virksomhedskonsulent v/jobcenter Hjørring Lisbeth Kjeldsen Uddannelseskonsulent v/sosu Nord, herunder: Uddannelseskonsulent

Læs mere

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Brug jobrotation - få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor lønmodtagerne

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Brug jobrotation - få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Aktive børn i dagtilbud

Aktive børn i dagtilbud Aktive børn i dagtilbud Notat Baggrund Svendborg Kommune igangsatte i 2008 Danmarks største idrætsskoleprojekt Svendborgprojektet, hvor 0.- 6. klasse på syv af kommunens skoler fik seks lektioners idræt

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.10.2012 kl. 16.30 Brovst Rådhus, mødelokale 1 1/7 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. oktober 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg Det østjyske byggeboom Baggrunden LBR, BR Midtjylland og Jobcentre. På baggrund af en konference den 27. oktober 2011 om rekruttering til byggeopgaverne blev der lavet

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København.

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Work-shop Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Hvad er GVU? GVU: Grundlæggende voksen uddannelse GVU, grunduddannelse for voksne ledige,

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Jobrotation Erfagruppen Epos Løn 2014

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Jobrotation Erfagruppen Epos Løn 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobrotation Erfagruppen Epos Løn 2014 Hvad er jobrotation? Jobrotation går ud på, at en virksomhed kan modtage økonomisk støtte fra staten (198,- kr. pr. time,

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Kort og godt om love og regler. Temadag, jobrotation med virksomheden i centrum, 21. november 2012

Kort og godt om love og regler. Temadag, jobrotation med virksomheden i centrum, 21. november 2012 Kort og godt om love og regler Temadag, jobrotation med virksomheden i centrum, 21. november 2012 Koordinator i jobrotation Understøtte jobcentre og aktører, der arbejder med jobrotation Regionalt, tværregionalt,

Læs mere

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret.

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret. En del af Velfærdsaftalen fra 2006: Ny permanent og enkel jobrotationsordning Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret. Beskæftigede: Målgruppen er beskæftigede,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Trainee-forløb for AC-dimittender (T-forløb) Samspil mellem AC og jobcentre (herunder Andre Aktører) om virksomhedsbesøg og jobplaner

Trainee-forløb for AC-dimittender (T-forløb) Samspil mellem AC og jobcentre (herunder Andre Aktører) om virksomhedsbesøg og jobplaner Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland August 2012 2. udgave J.nr.: 2012-0005641/bdk Trainee-forløb for AC-dimittender (T-forløb) Samspil mellem AC og jobcentre (herunder Andre Aktører) om virksomhedsbesøg

Læs mere

Hvis Jobrotation er svaret hvordan får vi det så udbredt i private virksomheder?

Hvis Jobrotation er svaret hvordan får vi det så udbredt i private virksomheder? Hvis Jobrotation er svaret hvordan får vi det så udbredt i private virksomheder? Program 8.45 Velkomst Kaffe/te og rundstykker 9.15 Gennemgang af dagens program og formål med dagen v/ og VEU Center Nord

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012 Jobrotationsordninger Danish Crown 19. April 2012 Bjarke Thomsen Ansat i Danmarks største rekrutterings- og outplacement virksomhed afdelinger i alle kommuner Hovedopgaven er at gøre vores lagerbeholdning

Læs mere

Grundlag for trainee 2015-2016

Grundlag for trainee 2015-2016 NOTAT 11-1010 - TODA - 17.11.2014 KONTAKT: Torben D Jensen - TODA@FTF.DK - TLF: 33 36 8850 Grundlag for trainee 2015-2016 Som led i politisk aftale om beskæftigelsesreform afsættes i 2015 og 2016 10,2

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis?

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? NVR konference den 10. juni 2010 Ulla Nistrup, NVR www.nvr.nu Et overordnet billede Tilslutning til at det er en god ide, at give personer anerkendelse

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.10.2011 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/9 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. oktober 2011 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af møde i LBR - Ballerup tirsdag d. 20. november 2012 på Jobcenter Ballerup

Referat af møde i LBR - Ballerup tirsdag d. 20. november 2012 på Jobcenter Ballerup Referat af møde i LBR - Ballerup tirsdag d. 20. november 2012 på Jobcenter Ballerup Medlem Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Jesper Würtzen (mødt) LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL (afbud)

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Læs mere

Jobkonsulent i kreds Lillebælt

Jobkonsulent i kreds Lillebælt Akutpakken Hvad betyder akutpakken for de ledige - og for arbejdspladserne? Hvad er det der sker med dagpenge systemet og arbejdsmarkedspolitikken lige nu? Hvad vil fagbevægelsen og hvor står SL? Jobkonsulent

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Arbejdsmarkedskontor Øst 25.oktober 2015 Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Jobcentrene i Nordsjælland styrker

Læs mere

Aktiveringstjek og Kvalitetsanalyse. Peter Graversen, kontorchef, Beskæftigelsesregion Syddanmark

Aktiveringstjek og Kvalitetsanalyse. Peter Graversen, kontorchef, Beskæftigelsesregion Syddanmark Aktiveringstjek og Kvalitetsanalyse Peter Graversen, kontorchef, Beskæftigelsesregion Syddanmark 2 Handlingsplan for jobrettet fokus Støjbergs aktiveringstjek 3 mål Særlig regional analyse Bedre aktiv

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Det siger ældrecheferne om vikarer og budget 2011

Det siger ældrecheferne om vikarer og budget 2011 Det siger ældrecheferne om vikarer og budget 2011 FOA Kampagne og Analyse 24. november 2010 Norstat Danmark har for FOA gennemført en rundspørge blandt 80 ældrechefer om vikarer mm. det giver en svarprocent

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Beskæftigelsesudvalget Kopi til Forvaltningsledelsen Fra Jobcentersekretariatet Sagsnr./Dok.nr. 2017-010767 / 2017-010767-4 Jobcenter Sekretariat

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Beskæftigelsesplan 2010 Det Lokale Beskæftigelsesråd Argumentpapirer til brug for forberedelsen af beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indsats for det ordinære

Læs mere

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Notat Til: Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Anvendelse af midler i 2012 Administrationen har på baggrund af mødet i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 13. oktober udarbejdet

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab

fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab INDHOLD Indledning 3 Sådan kommer du i gang 3 Blanketter 4 Praktiske oplysninger

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Evaluering af Kompetenceudviklingsprojekt og Rotationsprojekt i Senior

Evaluering af Kompetenceudviklingsprojekt og Rotationsprojekt i Senior Evaluering af Kompetenceudviklingsprojekt og Rotationsprojekt i Senior December 2013 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for evalueringen... 5 3. Fremgangsmåde for evalueringen... 6 4. Kompetenceudviklingsprojektets

Læs mere

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 I MED-aftalen er der i 8 stk.3, punkt 3, beskrevet de overordnede retningslinjer for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder

Læs mere

Ny kurs i beskæftigelsespolitikken. Bente Sorgenfrey. Formand, FTF

Ny kurs i beskæftigelsespolitikken. Bente Sorgenfrey. Formand, FTF Ny kurs i beskæftigelsespolitikken Bente Sorgenfrey Formand, FTF Beskæftigelsespolitiske udfordringer Mangelfuld kontakt til virksomhederne på det regionale arbejdsmarked. Aktiveringstilbud virker ikke

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Lovændringer på beskæftigelsesområdet Lovændringer på beskæftigelsesområdet. På beskæftigelsesområdet har det været 2 store lovændringer i foråret

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Kollektiv Trafik Konference 2013 TØF s 30. årskonference om regional og lokal kollektiv trafik

Kollektiv Trafik Konference 2013 TØF s 30. årskonference om regional og lokal kollektiv trafik Kollektiv Trafik Konference 2013 TØF s 30. årskonference om regional og lokal kollektiv trafik Chaufføruddannelse - et rotationsprojekt hos City Trafik i Aalborg Indlæg ved Virksomhedskonsulent Erik Nielsen

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Virksomhedssamarbejde. Det gode parløb. Virksomhedsnetværk CABI

Virksomhedssamarbejde. Det gode parløb. Virksomhedsnetværk CABI Virksomhedssamarbejde Det gode parløb Virksomhedsnetværk CABI 20.05.14 Præsentation Beskæftigelseschef i Jammerbugt Kommune Baggrund - 4 andre nordjyske kommuner - samt en række nationale Dette giver grundlag

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Kommune fra 2010-2012

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Kommune fra 2010-2012 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Kommune fra 2010-2012 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperio de Iværksættelse af Sydfyns Etablering

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Nordjyske virksomheders brug af jobrotation

Nordjyske virksomheders brug af jobrotation Nordjyske virksomheders brug af jobrotation Privat jobrotation i alle nordjyske kommuner Alle nordjyske kommuner har godkendt jobrotation i private virksomheder. I alt 388 virksomheder har gjort brug af

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats

Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats Bilag Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats A.3 Intensiveret jobsøgningsstøtte med hyppige samtaler og hjælp til jobsøgning Hovedtænkningen i forslaget

Læs mere