Hvad er værdien af skatterestancerne?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er værdien af skatterestancerne?"

Transkript

1 1. december :19 Hvad er værdien af skatterestancerne? Af Niels Madsen og Jesper Bojsen 1 De samlede skatterestancer steg markant fra 2013 til 2016 og udgjorde i 2016 knap 66 mia. kr. Restancernes reelle værdi er dog over flere omgange nedjusteret betydeligt. Denne analyse beskriver udviklingen i skatterestancerne og de afskrivninger, der er foretaget i nationalregnskabet. Samtidig gennemgår analysen de metoder, Danmarks Statistik i samarbejde med Moderniseringsstyrelsen har lagt til grund for de gradvist højere skatteafskrivninger og dermed lavere værdisætning af skatterestancerne i nationalregnskabet end i statsregnskabet. Analysens hovedkonklusioner: Skatterestancerne er steget kraftigt fra 2013 til 2016 og udgjorde 65,9 mia. kr. pr. 31. december 2016, hvoraf rentetilskrivninger på skatterestancerne udgjorde 25,7 pct. af det samlede skyldige beløb. I nationalregnskabet er den reelle værdi af skatterestancerne reduceret af flere omgange og udgør 16,3 mia. kr. pr. 31. december Årsagen til den lavere værdiansættelse af skatterestancerne i nationalregnskabet er primært, at der er taget højde for skyldnernes betalingsevne. Forskellige værdiansættelsesprincipper i nationalregnskabet, statsregnskabet og SKATs opgørelser har givet anledning til store forskelle i afskrivningerne. Kursværdimetoden, der nu benyttes i nationalregnskabet, forventes at blive implementeret i statsregnskabet i Jesper Bojsen er chefkonsulent i Moderniseringsstyrelsen. Kontakt: Niels Madsen Flere analyser og nyhedsbrev på dst.dk/analyse

2 Skatterestancerne er steget kraftigt Skatterestancerne er beløb, som staten har til gode hos borgere og virksomheder på grund af manglende skattebetalinger. Restancerne indgår i statens aktiver, og værdien af restancerne har derfor betydning for statens muligheder for fx at foretage investeringer eller at øge forbruget af velfærdsydelser. I perioden steg restancerne til SKAT markant se figur 1. Alene fra 2014 til 2016 steg skatterestancerne fra knap 46 mia. kr. til næsten 66 mia. kr. En af årsagerne til denne kraftige stigning var SKATs problemer med inddrivelsen, herunder problemerne med inddrivelsessystemet EFI. Samtidig tilskrives skatterestancerne en forholdsvis høj rente, der pt. er på 8,05 pct. årligt 2. De tilskrevne renter på restancerne udgjorde næsten 17 mia. kr. ved udgangen af 2016, svarende til 25,7 pct. af de samlede skatterestancer, se figur 1. Figur 1 Udviklingen i skatterestancer 70 Mia. kr. Skatterestancer Restancerenter Kilde: SKATs kvartalsredegørelser til Folketingets Skatteudvalg (Offentlige restancer status pr. måned år) Reelle værdier er mindre De samlede skatterestancer, som er vist i figur 1, er større end den reelle værdi af restancerne. Det skyldes for det første, at der for nogle af restancerne ikke længere er juridisk grundlag for at opkræve dem. Det betegnes manglende retskraft og afskrivninger på basis heraf er ordinære afskrivninger. For det andet vil en del af restancerne ikke kunne inddrives på grund af manglende betalingsevne hos skyldnerne. Afskrivninger på grund af manglende betalingsevne betegnes her som ekstraordinære afskrivninger, se nærmere i boks 1. I to omgange har Skatteministeriet fået udarbejdet opgørelser over restancernes reelle værdi, når forholdene om manglende betalingsevne tages i betragtning. Denne reelle værdi betegnes kursværdien af restancerne. Opgørelserne, der blev udarbejdet i august og i januar , viste begge, at kursværdien af skatterestancerne er betydeligt lavere end den nominelle værdi, som er vist i figur 1 5. For at få et retvisende billede af statens aktiver, er der foretaget ekstraordinære afskrivninger af skatterestancerne i nationalregnskabet, hvor restancebeholdningen løbende er bogført til den beregnede kursværdi på opgørelsestidspunkterne i takt med, at nye oplysninger er blevet tilgængelige. 2 Jf. Lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling 5. 3 Opgørelsen fra august 2015 indeholdt udover en kursværdiopgørelse også et estimat for ikke-retskraftige restancer. 4 Opgørelsen blev udarbejdet for Skatteministeriet i januar 2017 af PricewaterhouseCoopers (PwC) og indgik i den rapport, der blev offentliggjort april I opgørelsen fra august 2015 blev kursværdien beregnet til ca. 44 pct. af den nominelle værdi og i opgørelsen fra januar 2017 til 16 pct. 2

3 Boks 1: Den reelle værdi af skatterestancer En skatterestance er et pålignet skattebeløb, der er opkrævet, forfaldent og forsøgt inddrevet via almindelige rykkerprocedurer men ikke indbetalt på tidspunktet for opgørelsen. Når et skyldigt beløb ikke er blevet betalt rettidigt, overgår det til inddrivelsesmyndigheden (SKAT) og indgår i opgørelsen over restancer og vil blive pålagt renter. I nationalregnskabet og i denne analyse sondres der mellem to typer af årsager til afskrivning af værdien af restancer: - Ordinære afskrivninger skyldes manglede retskraft af restancerne. Det betyder, at lovgivningen ikke giver mulighed for at inddrive restancerne på grund af overskredne forældelsesfrister. - Ekstraordinære afskrivninger skyldes forventning om manglende betalingsevne hos skyldnerne. Den reelle værdi af restancerne har ændret sig I perioden frem til 2015 var kildegrundlaget for beregning af afskrivninger af skatterestancer i nationalregnskabet udelukkende statsregnskabet, hvor skatterestancerne først afskrives, når de ikke længere er retskraftige. I efteråret 2015 vurderede Danmarks Statistik imidlertid, at de ordinære afskrivninger i statsregnskabet ikke var tilstrækkelige til at bringe den tilbageværende, store skatterestancemasse ned på et niveau, der var realistisk at inddrive. Samtidig havde SKAT som nævnt udarbejdet en opgørelse over restancernes kursværdi. Opgørelsen indeholdt derudover et estimat for den andel af restancemassen, der af systemmæssige årsager ikke længere var juridisk grundlag for at inddrive, blandt andet på grund af problemer med EFI. Afskrivninger i forbindelse med og 2016-udgivelserne Efter dialog med Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet, og Skatteministeriet besluttede Danmarks Statistik på baggrund af beregningerne fra SKAT at foretage ekstraordinære afskrivninger, så skatterestancemassen i nationalregnskabet i udgivelsen i november 2015 blev opgjort til kursværdi. I første omgang valgte Danmarks Statistik ikke at afskrive fuldt ud som følge af den systemmæssigt betingede manglende retskraft. Men da restancer for 7,5 mia. kr. blev afskrevet på statsregnskabet for 2015 som følge af manglende retskraft, blev det resterende beløb indregnet af Danmarks Statistik i marts-udgivelsen 2016 af nationalregnskabet. Afskrivninger i forbindelse med 2017-udgivelsen I de efterfølgende udgivelser til og med marts-udgivelsen 2017 blev de ekstraordinære afskrivninger opjusteret i takt med, at ny information om skatterestancemassen blev tilgængelig. I juniudgivelsen 2017 blev oplysningerne fra rapporten, som blev udarbejdet af revisionsfirmaet PwC for Skatteministeriet, inddraget. Denne rapport anbefalede en yderligere kraftig nedjustering af kursværdien af skatterestancerne, og rapporten dannede grundlag for en forøgelse af de ekstraordinære skatterestanceafskrivninger i nationalregnskabet. Figur 2 viser afskrivningen i hver af de løbende udgivelser af nationalregnskabet. Inddragelsen af oplysningerne fra rapporten fra PwC ses tydeligt ved den markante forøgelse af de ekstraordinære afskrivninger i forbindelse med udgivelsen i juni 2017, hvor de ekstraordinære afskrivninger af skatterestancerne for perioden i alt udgør 42,1 mia. kr. 3

4 Figur 2 Skatterestance afskrivningerne i nationalregnskabet opdelt på ordinære og ekstraordinære afskrivninger November 2017 Juni 2017 Marts 2017 November 2016 Juni 2016 Marts 2016 November 2015 Ordinære Ekstraordinære Mia. kr. Anm. 1: De ordinære afskrivninger stiger mellem marts- og juni-udgivelserne i Dette skyldes en ændring i sondringen mellem ordinære og ekstraordinære afskrivninger foretaget ifm. juni-udgivelsen i 2017, hvor den systemmæssigt betingede afskrivning på 9,0 mia. kr. pr. 31. december 2016 (hævet fra 8,0 mia. kr. pr. 31. december 2015) blev omkategoriseret fra at være ekstra-ordinær til at være ordinær, da den i lighed med øvrige ordinære afskrivninger skyldtes manglende retskraft. Anm. 2: I de seneste udgivelser indgår flere regnskabsår, end der gør i de første udgivelser. Konkret omfatter afskrivningen i relation til udgivelsen i november 2015 kun tre år, nemlig 2012, 2013 og Udgivelserne i juni og november 2017 berører derimod alle årene De ordinære afskrivninger i nationalregnskabet og statsregnskabet varierer over regnskabsårene og udgør gennemsnitligt ca. 2,8 mia. kr. pr. regnskabsår. For udgivelserne i juni og november 2017 udgør de ordinære afskrivninger imidlertid mere end de nævnte ca. 2,8 mia. kr. for hvert af de fem regnskabsår på grund af de systemmæssigt betingede afskrivninger. Afskrivningerne af skatterestancerne har påvirket nationalregnskabet forskelligt i de enkelte år. Fordelingen på de forskellige regnskabsår ses i figur 3, hvor afskrivningen for 2012 alene udgøres af statsregnskabets ordinære afskrivninger. Fra 2013 bliver afskrivningerne væsentligt opjusteret i takt med de nye udgivelser af nationalregnskabet. Udgivelserne i juni 2016 og november 2017 er ikke medtaget i figuren, da afskrivningerne her var uændrede. Figur 3 Skatteafskrivningerne i nationalregnskabet - udgivelse for udgivelse 25 Mia. kr. November 2015 Marts 2016 November 2016 Marts 2017 Juni Statsregnskabets værdiansættelsesprincip Statsregnskabets værdiansættelsesprincip er nominel værdi, og afskrivningsprincippet er alene baseret på, om restancerne er retskraftige eller ej. Dette forventes ændret fra og med 2018, således at restancerne også i statsregnskabet fremover vil blive bogført til deres kursværdi. Forskellen mellem nominel værdi og kursværdi af den eksisterende skatterestancemasse vil i så fald blive nedskrevet på statsregnskabet 2018 via en såkaldt primo-korrektion. 4

5 Forskellig værdi af skatterestancebeholdninger I tabel 1 nedenfor ses beholdningen af skatterestancer i nationalregnskabet, i statsregnskabet og i SKATs opgørelser for perioden Danmarks Statistiks ændring af værdiansættelsesmetode af skatterestancer betyder, at nationalregnskabet, statsregnskabet og SKATs opgørelser af beholdningen af skatterestancer er forskellige, bl.a. fordi de systemmæssigt betingede afskrivninger ikke er indregnet i SKATs opgørelse. 6 Tabel 1 Beholdningen af skatterestancer: nationalregnskab, statsregnskab og i SKATs opgørelser Nationalregnskab Statsregnskab SKAT mia. kr ,7 43,2 43, ,9 45,8 45, ,1 47,3 54, ,3 58,4 65,9 Af tabel 1 ses det, at beholdningen af skatterestancer i SKATs opgørelse ved udgangen af 2016 udgjorde 65,9 mia. kr., hvilket er identisk med tallet i figur 1, mens der i statsregnskabet er anført 7,5 mia. kr. mindre, nemlig 58,4 mia. kr. i kraft af de ikke-retskraftige fordringer, der blev afskrevet i statsregnskabet for Forskellen mellem nationalregnskabstallene og statsregnskabstallene består alene i den nationalregnskabsmæssige værdireduktion af restancemassen til kursværdi. Hvis restancerne i statsregnskabet - som forventet bliver nedskrevet og fremadrettet indregnet til kursværdi, vil beholdningerne i statsregnskabet og nationalregnskab blive ens 7. Andre offentlige restancer Opgørelserne fra august 2015 fra SKAT og fra PwC fra januar 2017 estimerer også en kursværdi for andre offentlige restancer, underforstået andre offentlige restancer end skatterestancer. Den nuværende kontering af afskrivninger af andre offentlige restancer i nationalregnskabet og i statsregnskabet undersøges pt. af Danmarks Statistik i samarbejde med Moderniseringsstyrelsen. Som det er tilfældet med skatterestancerne forventes det også, at andre offentlige restancer vil blive indregnet til deres kursværdi i statsregnskabet fra og med Således forventes det, at alle offentlige restancer vil blive værdisat ensartet på statsregnskabet. Dette er ikke tilfældet i dag, hvor fx politibøderestancer er indregnet til kurs 0 i statsregnskabet, mens indregningen af skatterestancer er foretaget til kurs 100, dvs. til nominel værdi. 6 Af statsregnskabet for 2016 fremgår det, at der som følge af manglende løbende vurderinger og afskrivninger af ikke-retskraftige fordringer i forbindelse med værdiansættelsen af skattedebitorer pr. 31. december 2016 er foretaget en vurdering, som viser, at værdien af ikke-retskraftige fordringer opgøres til 9,0 mia. kr. Danmarks Statistik er af SKAT blevet oplyst, at ud af de 9,0 mia. kr. relaterer de 1,5 mia. kr. sig til andre fordringer end restancer. Derfor udgør forskellen på statsregnskabets og SKATs opgørelser af skatterestancer kun 7,5 mia. kr. og ikke 9,0 mia. kr. pr. 31. december Beløbet på 9,0 mia. kr. inkluderer en opjustering på 1,0 mia, kr. af de retskraftige fordringer som opgjort pr. 31. december Som følge af forskellige henførselsår af afskrivninger af skatterestancer vil statsregnskabs- henholdsvis nationalregnskabsbeholdningen af skatterestancer dog aldrig blive helt ens jf. appendiks 2. For perioden udgør forskellen 33 mio. kr. 5

6 Bilag 1. Skatterestanceafskrivningerne udgivelse for udgivelse Nedenfor beskrives de afskrivninger af skatterestancer, der er foretaget i nationalregnskabet, hvilket udgivelse for udgivelse afspejler det gradvist forøgede informationsniveau. Afskrivningerne fremgår i oversigtsform af tabel 2. Tabel 2 Nationalregnskabsmæssige afskrivninger af skatterestancer udgivelse for udgivelse I alt mia. kr. November ,8 8,7 8, ,2 Marts ,8 8,7 8,6 9,6-30,7 Juni ,8 8,7 8,6 9,6-30,7 November ,8 11,0 11,0 11,0-36,7 Marts ,8 11,0 11,0 11,0 5,9 42,6 Juni ,8 15,5 18,1 19,3 8,2 64,9 November ,8 15,5 18,1 19,3 8,2 64,9 Heraf ekstraordinære November ,0 5, ,0 Marts ,0 5,0 6,0-16,0 November ,0 5,0 6,0-16,0 Marts ,4 7,4 7,4 3,1 25,3 Juni ,7 12,7 14,3 5,4 42,1 November ,7 12,7 14,3 5,4 42,1 Ved beregningen af ekstraordinære skatteafskrivninger er der taget højde for, at 11,1 mia. kr. af skatterestancemassen i statsregnskabets opgørelser allerede var afskrevet i nationalregnskabet. Dette skyldes, at der i perioden før 2013 var afskrevet såkaldte uerholdelige (men stadig retskraftige) skatterestancer for 11,1 mia. kr. i statsregnskabet og dermed også i nationalregnskabet. Uerholdelige restancer er fordringer, der er forsøgt inddrevet, men stadig ikke er blevet indbetalt og derfor vurderes ikke at blive det. Men da afskrivningsprincippet i statsregnskabet alene var, og stadig er, om restancerne er retskraftige eller ej, var denne afskrivning ikke i overensstemmelse med principperne, og de afskrevne restancer blev derfor, via en såkaldt primo korrektion genoptaget på statsregnskabet i Imidlertid blev afskrivningerne ikke tilbageført i nationalregnskabet. I forbindelse med udgivelsen november 2015 blev de ekstraordinære afskrivninger i nationalregnskabet af skatterestancemassen i statsregnskabet derfor fratrukket de 11,1 mia. kr., der allerede var afskrevet i nationalregnskabet. Samtidig blev de afskrevne uerholdelige, men stadig retskraftige skatterestancer, genoptaget i nationalregnskabet til kursværdi. November-udgivelsen 2015 Til november udgivelsen 2015 blev der på baggrund af en opgørelse fra SKAT for første gang beregnet ekstraordinære skatteafskrivninger i nationalregnskabet svarende til forskellen mellem nominel værdi og kursværdi. Opgørelsen fra SKAT indeholdt også et estimat for, hvor stor en andel af restancerne, der af systemmæssige årsager ikke var retskraftige. Af forsigtighedsmæssige årsager blev dette dog ikke indregnet i denne udgivelse. Nationalregnskabsmæssig implikation: 5,0 mia. kr. i ekstraordinære skatteafskrivninger i (2015-afskrivningen kunne dog først implementeres i marts-udgivelsen 2016). Marts-udgivelsen 2016 I marts-udgivelsen 2016 vurderedes usikkerheden af opgørelsen af de af systemmæssige årsager ikke-retskraftige restancer betydeligt mindre end ved udarbejdelsen af november-udgivelsen Retskraftsaspektet blev derfor indregnet og gav anledning til yderligere afskrivninger i nationalregnskabet. Størstedelen af denne yderligere afskrivning var der imidlertid allerede taget højde for via denne generelle kursjustering i forbindelse med udgivelsen 6

7 i november 2015, så den nationalregnskabsmæssige effekt var mindre end de 8,0 mia. kr. der indregnedes i statsregnskabet for 2015 som følgende af den systemmæssigt betingede manglende retskraft. Nationalregnskabsmæssig implikation: Yderligere afskrivninger på 1,0 mia. kr. pr. år som følge af manglende retskraftighed. Således indregnes i alt 6,0 mia. i ekstraordinære skatteafskrivninger i Tallene for 2013 og 2014 kunne som følge af Danmarks Statistiks revisionspolitik dog først opdateres i november- udgivelsen Juni-udgivelsen 2016 Ingen ændringer ift. marts-udgivelsen 2016 November-udgivelsen 2016 Fra og med november-udgivelsen 2016 benyttedes kvartalsredegørelserne fra SKAT til Folketingets Skatteudvalg som kilde til beholdningen af skatterestancer. Det medførte, at der for første gang indgik et beholdningstal for ultimo De tidligere beregninger havde taget udgangspunkt i beholdningstallet som det fremgik af den særlige opgørelse fra SKAT fra august Da skatterestancebeholdningen i perioden fra august til december 2015 var steget fra 48 mia. kr. til 55 mia. kr., steg de beregnede ekstraordinære afskrivninger derfor også. Nationalregnskabsmæssig implikation: Det samlede estimat på afskrivningerne opskrives til 7,4 mia. kr. pr. år for hvert af årene Marts-udgivelsen 2017 I forbindelse med de tidligere beregninger blev det antaget, at restancemassen toppede i Når de ekstraordinære afskrivninger for 2014 og 2015 blev beregnet, byggede det derfor på en antagelse om, at nettotilgangen i 2016 og fremadrettet ville blive 0. Kvartalsredegørelsens opgørelse for ultimo 2016 viste et andet billede - nemlig at restancerne stadig øgedes. Derfor genindførtes den normale metode 3-års løbende gennemsnit - til at henføre afskrivninger. I praksis betød dette, at der måtte skønnes over og 2018-udviklingen i skatterestancemassen jf. appendiks 2. Nationalregnskabsmæssig implikation: Et første tal for 2016-afskrivningen beregnedes til 3,1 mia. kr. og blev implementeret i nationalregnskabet, og reviderede tal for 2014 og 2015 beregnedes med henblik på senere implementering i november-udgivelsen Juni-udgivelsen 2017 I april 2017 offentliggjorde Skatteministeriet en rapport om værdiansættelse af fordringer udarbejdet af PwC. Essensen i rapporten var en meget lavere kursværdi af skatterestancerne end beregnet af SKAT i august Hvor der i alle beregningerne fra november-udgivelsen 2015 til marts-udgivelsen 2017, var taget udgangspunkt i en kursværdi på ca. 44 pct. (fra SKATs opgørelse fra august 2015), blev kursværdien i PwC rapporten halvandet år senere opgjort til 16 pct. Ekstraordinært revideredes derfor alle relevante år i nationalregnskabet ( ) for implementering af revisionen. Nationalregnskabsmæssig implikation: Kraftig opjustering af afskrivningerne for årene , så den samlede afskrivning for perioden nu androg 64,9 mia. kr., hvoraf de 42,1 mia. kr. kategoriseres som ekstraordinære. 7

8 November-udgivelsen 2017 Ingen ændringer ift. juni-udgivelsen Bilag 2. Konteringsprincipper Afskrivninger af skatterestancer skal ifølge den Europæiske nationalregnskabsmanual ESA2010 konteres som en kapitaloverførsel til den sektor (husholdninger eller virksomheder), der ikke har betalt den skat, der nu afskrives. Kapitaloverførslen, der skal udgiftsføres med effekt på det offentlige under-/overskud til følge, henføres, via følgende metode til det tidspunkt, hvor den ikke-indbetalte skat er optjent: Ordinære afskrivninger: kapitaloverførslen(i periode t) = afskrivningerne på statsregnskabet ((t)+(t+1)+(t+2))/3. Ved de første beregninger af kapitaloverførslen i t+1 foreligger kun statsregnskabstallet for t. Tilsvarende tal for t+1 og t+2 må derfor estimeres. Ekstraordinære afskrivninger: kapitaloverførslen(t) = 1 minus kursværdien af en evt. stigning i skatterestancemassen ((t)+(t+1)+(t+2))/3. Her gælder tilsvarende, at tallene for t+1 og t+2 må estimereres. Da de ekstraordinære afskrivninger bygger på en forventning om, at skatterne i praksis ikke kan inddrives, selvom restancerne stadig væk er retskraftige, kan det forekomme, at skatterne rent faktisk bliver inddrevet. I et sådant tilfælde restancemassen er ikke steget som forventet eller falder - vil kapitaloverførslen blive reduceret ved først givne lejlighed. Metoden til beregning af henførelsesåret, for så vidt angår de ordinære afskrivninger, bygger på en antagelse om, at en tredjedel af de afskrevne skatter i statsregnskabet afskrives i optjeningsåret, en tredjedel året efter og den sidste tredjedel to år efter optjeningsåret. SKAT har tilkendegivet, at de finder, at denne antagelse er en god approksimation til de reelleoptjeningsår. Tilsvarende bygger beregningen af henførselsåret for de ekstraordinære afskrivninger på en antagelse om, at en tredjedel af tilgangen til restancemassen i et givent år relaterer sig til skatter optjent i året, en tredjedel til skatter optjent året forinden og den sidste tredjedel til skatter optjent to år forinden. Skulle den nævnte metode have været gennemført, første gang de ekstraordinære afskrivninger blev medtaget i nationalregnskabet, skulle der for beregning af ekstraordinære afskrivninger fremskaffes opgørelser over restancemassen langt tilbage i tid. I stedet blev der trukket en streg i sandet ultimo Ultimo 2015-tallet blev henført til kapitaloverførsel i 2013, 2014 og 2015, som beskrevet ovenfor. Fra og med beregningen på baggrund af ultimo 2016 tallet, benyttedes den ovenfor beskrevne metode til beregning af henførsel af ekstraordinære skatteafskrivninger. Danmarks Statistik ISSN

Offentlige restancer status pr. juni 2015

Offentlige restancer status pr. juni 2015 Notat 25. september 2015 J.nr. 15-2711376 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. juni 2015 Dette notat indeholder den faste orientering om status for de offentlige restancer, som de fremgår af SKATs

Læs mere

Indledningsvis vil jeg gerne sige tak for invitationen til dagens samråd om SKATs inddrivelsesaktiviteter og restancesituationen.

Indledningsvis vil jeg gerne sige tak for invitationen til dagens samråd om SKATs inddrivelsesaktiviteter og restancesituationen. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Tale 12. november 2014 J.nr. 14-4859372 Samrådsspørgsmål H og I - Tale til samråd den 13. november 2014 Spørgsmål H Vil ministeren

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 234 Offentligt Notat J.nr. 17-0796543 Inddriv else Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Læs mere

Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det?

Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det? - 1 Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et af elementerne i regeringens store genopretningsplan for Skat er etablering af

Læs mere

Udviklingen i kommunernes restancer

Udviklingen i kommunernes restancer NOTAT Udviklingen i kommunernes restancer KL s årlige undersøgelse af kommunernes restancer viser, at de senere års stigning i de kommunale restancer tilsyneladende fortsætter. Ved udgangen af 2012 udgjorde

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer April 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2014 om SKATs forvaltning af restancer

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017.

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017. d. 06.02.2017 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017. Indhold

Læs mere

Revision af nationalregnskabet, november 2016

Revision af nationalregnskabet, november 2016 Jacob N. Rasmussen 25.01.2017 Revision af nationalregnskabet, november 2016 Nedrevisionen af arbejdstimer giver forøget timeproduktivitet Nationalregnskabsrevisionen har betydet at timeproduktiviteten

Læs mere

Statens indtægter fra selskabsskatter

Statens indtægter fra selskabsskatter Statens indtægter fra selskabsskatter De åbne skattelister for selskabers selskabskat offentliggøres nu for tredje år i træk. I den forbindelse offentliggør Skatteministeriet en række nøgletal omkring

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Fremtidens kommune Årsrapport 2011 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

Årsager til forskelle i opgørelserne af statens overskud de seneste år

Årsager til forskelle i opgørelserne af statens overskud de seneste år 5. oktober 216 216:14 Årsager til forskelle i opgørelserne af statens overskud de seneste år Af Michael Nielsen De seneste tre år har opgørelserne af statens overskud i statsregnskabet henholdsvis nationalregnskabet

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt 23. november 2015 J.nr. 15-2816833 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 133 af 23.

Læs mere

Offentlige restancer - status pr. juni 2014

Offentlige restancer - status pr. juni 2014 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 278 Offentligt Notat 7. oktober 2014 J.nr. 14-4106629 Inddrivelse SBT Offentlige - status pr. juni 2014 Indledning I dette notat oplyses om restancesituationen

Læs mere

Utilsigtet forældelse m.v.

Utilsigtet forældelse m.v. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 199 Offentligt Notat 13. maj 2014 J.nr. 14-2051750 Inddrivelse OIP Utilsigtet forældelse m.v. Indledning og opsummering Skatteudvalget har i spørgsmål nr. 219,

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-318-0044 Dato: 8. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 217-221 og 223 af 23. april 2008. Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Læs mere

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Fakta om økonomi November 216 Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Over de seneste ti år er ressourcerne i SKAT faldet markant, hvilket har medført, at der

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer

Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort

Læs mere

December December December

December December December 1. Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer steget siden 2006 med mere end 40 procent. Fra cirka 8,3 mia. kroner til 11,9 mia. kroner. Det er dog ikke alle 11,9 mia.

Læs mere

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7.

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 652 Offentligt Tale 4. maj 2015 J.nr. 15-1267148 Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. maj 2015 Spørgsmål

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Fremtidens kommune Årsrapport 2013 Opkrævningen Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 Opsummering...

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formål...3 Opsummering...3 UDVIKLINGEN

Læs mere

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 23. marts 2015 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2010-2014. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016

Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 14. marts 2017 Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016 Resumé: Der samles op på ændringerne i nationalregnskabet

Læs mere

- Tale til besvarelse af spørgsmål C, D, E, F og G den 30. september 2015

- Tale til besvarelse af spørgsmål C, D, E, F og G den 30. september 2015 Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 130 Offentligt 28. september 2015 J.nr. 15 2656542 15-2819882 15-2820279 Indsats og Inddrivelse SWC Samrådsspørgsmål C, D, E,

Læs mere

Offentlige restancer status pr. september 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen.

Offentlige restancer status pr. september 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen. Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 76 Offentligt Notat 21. december 2015 J.nr. 15-3218715 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. september 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning

Læs mere

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren.

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 161 Offentligt Preben Sepstrup Kommunikation & Medier Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Baggrund

Læs mere

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formålet med årsrapporten...3

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 316 Offentligt J.nr. 2011-318-0348 Dato: 28. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 316 af 14. februar

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 336 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 336 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 336 Offentligt 4. maj 2016 J.nr. 16-0472995 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 336 af 6. april 2016 (alm. del).

Læs mere

Syv skattereformer siden 1995: Udviklingen i provenuet fra indkomstskatter

Syv skattereformer siden 1995: Udviklingen i provenuet fra indkomstskatter 15. december 2016 2016:27 Syv skattereformer siden 1995: Udviklingen i provenuet fra indkomstskatter Af Niels Madsen Siden 1995 har der været syv skattereformer i Danmark. Det gennemgående tema i reformerne

Læs mere

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 Bilag 3: Notat om metode for indregning af flygtninge i landsfremskrivningen og i den kommunale fremskrivning 26. april 2016 Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 De seneste

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346, 347, 348 og 349 af 27. august (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Morten Homann (SF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346, 347, 348 og 349 af 27. august (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Morten Homann (SF). Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 346 Offentligt j.nr. 07-134076 Dato : 17. oktober 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346, 347, 348 og 349 af 27. august

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt J.nr. j.nr. 08-179347 Dato : 19. januar 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 140 af 9. december 2008. (Alm.

Læs mere

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning Notat Udkast 2. maj 212 DØR-rapporten forår 212 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 22 sammenlignet med FM s fremskrivning I DØR s forårsrapport 212 indgår en ny fremskrivning af dansk økonomi

Læs mere

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Finansministeriet Skatteministeriet Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Juni 14 Der er i de seneste år sket en forskydning af bilsalget mod mindre og mere brændstoføkonomiske biler. Det har,

Læs mere

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 21 Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2014 Til: Aarhus Byråd 24-02-2015 Side 38 af 4 4.2 Orientering vedr. restanceudviklingen

Læs mere

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser:

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser: Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Notat 4. december 2015 J.nr. 15-2366409 Person og Pension khk Børnecheck til vandrende arbejdstagere 2008-2013 I det følgende

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 580 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 580 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 580 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 9. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 580 (Alm. del) af 18. september

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Januar 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelse.

Læs mere

Mange stopper med at betale til efterlønnen før tid

Mange stopper med at betale til efterlønnen før tid Mange stopper med at betale til efterlønnen før tid I forbindelse med fremskrivninger af antallet af efterlønsmodtagere er det afgørende at have en prognose for antallet af personer, der fremadrettet vil

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 4 2016 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). J.nr. 2010-318-0233 Dato: 4. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). (Alm. del). Troels

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt MINISTEREN Folketingets Energipolitiske Udvalg Christiansborg 1240 København K Dato 4. oktober 2007 J nr. 004-U03-41 Frederiksholms

Læs mere

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og Chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 9. december 2013 Notatet gennemgår konsekvenserne af et ydelsesloft på et niveau svarende til en disponibel

Læs mere

Umiddelbart mindreprovenu

Umiddelbart mindreprovenu Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 139 Offentligt Notat 15. december 2015 J.nr. 15-3244828 Selskab, Aktionær og Erhverv Provenunotat Notatet beskriver de overordnede beregningsmæssige

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 1. april 2014 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2009-2013. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

Notat. Revision af statens regnskabsbekendtgørelse. 3. oktober 2017 STR/SRH

Notat. Revision af statens regnskabsbekendtgørelse. 3. oktober 2017 STR/SRH Notat 3. oktober 2017 STR/SRH Revision af statens regnskabsbekendtgørelse Oversigt Den nuværende regnskabsbekendtgørelse er senest revideret i 2011, hvor de statsfinansierede selvejende institutioner blev

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015

Læs mere

Finansudvalget L 201 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Finansudvalget L 201 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Finansudvalget 2013-14 L 201 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 4. november 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 38 (L 201) af 25.

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne Anlægsværdier i vand- og spildevandsforsyningerne Forsyningssekretariatet februar 2011 Anlægsværdier i vandog spildevandsforsyningerne 1. INTRODUKTION OG RESUME Alle kommunale vand- og spildevandsforsyninger

Læs mere

Redegørelse om Ét Fælles Inddrivelsessystem

Redegørelse om Ét Fælles Inddrivelsessystem Redegørelse om Ét Fælles Inddrivelsessystem Rapport 25. september 2015 Ét Fælles Inddrivelsessystem Indhold 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Inddrivelsesområdet frem til i dag... 7

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 330 - Afskrivning

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 5 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 5 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 5 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed har aktiveret låneomkostninger, der er inkluderet under materielle aktiver med følgende beløb (i mio. kr.): År 2018 2009 2010 2011 Aktiverede

Læs mere

RESSOURCER OG PROGNOSER

RESSOURCER OG PROGNOSER RESSOURCER OG PROGNOSER 2016 RESSOURCER OG PROGNOSER Energistyrelsen udarbejder hvert andet år en opgørelse over de danske olie- og gasressourcer og en produktionsprognose på lang sigt. I de mellemliggende

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune 16. september 2016 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2017 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

13.04.2016 Restancestatistik for

13.04.2016 Restancestatistik for 13.04.2016 Restancestatistik for Regnskabsservice Indhold Denne opgørelse viser udviklingen i Herning Kommunes tilgodehavender (restancer) i perioden 01.01.2013 til 31.12.2015. Opgørelsen indeholder følgende:

Læs mere

Analyse 15. juli 2014

Analyse 15. juli 2014 15. juli 14 Kvinder er mere veluddannede end deres partner, men tjener mindre Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Gennem de senere årtier er der sket et markant løft i kvinders sniveau i

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt 9. november 2016 J.nr. 16-1566775 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 33 af 12. oktober 2016 (alm.

Læs mere

Landbrugets realkreditgæld 2015

Landbrugets realkreditgæld 2015 Landbrugets realkreditgæld 215 Juli 216 Resume og indledende kommentarer Nærværende notat beskriver de seneste bevægelser indenfor landbrugets gælds- og renteforhold relateret til lån i realkreditinstitutterne.

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 1. marts 2007 J. nr. 013-000041 Deres ref. Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55 Redegørelse til statsrevisorerne

Læs mere

Stor ulighed blandt pensionister

Stor ulighed blandt pensionister Formuerne blandt pensionisterne er meget skævt fordelt. Indregnes de forbrugsmuligheder, som formuerne giver i indkomsten, så er uligheden blandt pensionister markant større end uligheden blandt de erhvervsaktive.

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Databrud i ATR ved overgang til AMR

Databrud i ATR ved overgang til AMR Databrud i ATR ved overgang til AMR Den 15. september 2016 blev et revideret arbejdstidsregnskab offentliggjort for data fra og med 2008 til og med 2. kvartal 2016. Nedenfor er beskrevet baggrunden og

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Forudsætninger for budget 2015 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2014 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER 15. november 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722/30291107 EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER Skatteministeriet vurderer i sit seneste skøn, at medarbejderobligationer i alt giver et

Læs mere

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Sag nr. 14/1021 Dok nr. 13.317-14v1 Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Årsberetning 1. januar 2013 31. december 2013. Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005, blev opgaverne

Læs mere

Restanceudviklingen og opkrævningsindsatsen årsrapport 2014

Restanceudviklingen og opkrævningsindsatsen årsrapport 2014 Restanceudviklingen og opkrævningsindsatsen årsrapport 2014 Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer iflg. oplysninger fra SKAT steget fra 2.6 mia. kr. i perioden

Læs mere

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010 Bilag 1 10. september 2010 Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger 1. Indledning Med Forårspakke 2.0 blev der indført et loft over ratepensionsindbetalinger på 100.000 kr. om året. Loftet betyder,

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 460 af 16. maj 2013 (alm. del).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 460 af 16. maj 2013 (alm. del). Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 460 Offentligt J.nr. 13-0173341 Den 13. juni 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 460 af 16. maj 2013 (alm.

Læs mere

Meddelelser. 1. Nationalregnskabets november version. 2. Skybrud i juli 2011. Danmarks Statistik, Økonomisk Statistik 28. november 2011 PUD/- Akt.nr.

Meddelelser. 1. Nationalregnskabets november version. 2. Skybrud i juli 2011. Danmarks Statistik, Økonomisk Statistik 28. november 2011 PUD/- Akt.nr. Danmarks Statistik, Økonomisk Statistik 28. november 2011 PUD/- Akt.nr. Til mødet i Brugerudvalget for Økonomisk Statistik, pkt. 2 Meddelelser 1. Nationalregnskabets november version Den 15. september

Læs mere

12. november Ivan Erik Kragh (+45) København

12. november Ivan Erik Kragh (+45) København Regeringen vedtog i forbindelse med Finansloven (216), at nedsætte registreringsafgiftssatsen fra 18 pct. til 15 pct. for personbiler og motorcykler. Finansministeriet forventede at registreringsafgiftsprovenuet

Læs mere

Demografi giver kommuner pusterum i

Demografi giver kommuner pusterum i Analysepapir, februar 21 Demografi giver kommuner pusterum i 21-12 Befolkningsudviklingen betyder, at kommunerne under ét i de kommende år kan øge serviceniveauet eller sænke skatterne, selvom der aftales

Læs mere

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel virksomhed er indført krav for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og visse

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen 1. april 2014 Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen Sekretariatet har i 2013 gennemgået virksomhedernes selvevalueringer. Gennemgangen har omfattet

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Dokumentation Afstemning af Danmarks aktiver og passiver over for udlandet

Dokumentation Afstemning af Danmarks aktiver og passiver over for udlandet DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 24. juni 2010 Dokumentation Afstemning af Danmarks aktiver og passiver over for udlandet Med udgivelsen af kvartalsvise finansielle sektorkonti i januar 2010 er

Læs mere