Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter"

Transkript

1 Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Tingager Plejecenter

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning Den politiske ramme Den faglige ramme Institutionsrammen Den administrative ramme Den økonomiske ramme...5 Bilag 1A - Politiske indsats. Analyse-ældreområdet...6 Bilag 2 Eget indsats. - Trivsel Indledning 1.1 Aftalens parter og løbetid Ved indgåelsen af aftalen forpligter direktionen og aftaleholderen sig til målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte serviceindhold, samt at opfylde de vedtagne målsætninger og indsatsområder. Dette skal ske inden for de generelle spilleregler for Decentral Ledelse og Centrale Styring, samt den tildelte budgetramme. Aftaleparter for aftale 2007, fra til Godkendt Kommunaldirektør d Benny Balsgaard Benny Balsgaard Institutionsleder Lis Warren Tinagager Plejecenter 5750 Ringe 1.2 Aftaleområdets kerneydelse På Tingager Ældrecenter er der 61 boliger. Heraf 1 afsnit for demente borgere. Vi er ca. 75 medarbejdere på Tingager Ældrecenter med forskellig sundhedsfaglig baggrund og uddannelse. Kerneydelse: Pleje og omsorg til de svage borgere. 2

3 Vi har en koordinerende funktion i hverdagen i samarbejde med pårørende, læger, apotek, sygehus og andre relevante samarbejdspartnere. 2.0 Den politiske ramme 2.1 Politiske målsætninger /indsatsområder Det er i budgetforliget 2007 aftalt, at der foranstaltes en gennemgribende analyse af hele plejecenter- og demensområdet, herunder en vurdering af: A) Den valgte organisering og den til rådighed værende kapacitet inden for de respektive områder. B) De enkelte plejecentres ressourceforbrug i forhold til plejetyngden. Rapporten skal endvidere indeholde en gennemgribende analyse af hele kost- og køkkenområdet med henblik på en optimering af ressourceanvendelsen. Der skal tages stilling til den fremtidige anvendelse af plejekategorier og leve-/bomiljøer mm., ligesom analysen skal indeholde en begrebsafklaring således, at de enkelte ydelser beskrives i et fælles sprog. For nærmere beskrivelse se bilag 1A. 3.0 Den faglige ramme Faglige målsætninger /indsatsområder Fagchefen henviser til de politiske mål for området afsnit Institutionsrammen 4.1 Institutionsrammen Centrale overordnede målsætninger/værdier Vi har det sidste 1-1½ år haft mange drøftelser mundtligt omkring værdier og målsætninger i hverdagen. På grund af sammenlægning af 2 instutioner og ny ledelse samt FMK 2007 er vi nu ved at være klar til at nedfælde fælles værdier og målsætninger for Tingager Ældrecenter. Derfor er der i eget indsatsområde lagt vægt på nedfældelse af værdigrundlag på Tingager Ældrecenter. 3

4 4.2 Institutionsrammen egne indsatsområder Se bilag Den administrative ramme 5.1 Direktionens koncernmål Ledelsesgrundlag og værdier: Lederforum formulerer et fælles grundlag for god ledelse som i videst muligt omfang træder i stedet for en detaljeret regelstyring. Det er et koncernmål at alle aftaleholdere bidrager konstruktivt til denne proces - og at hver aftaleholder udmønter de fælles ledelsesgrundlag og værdier i eget fagsekretariat, stab eller institution. HR-staben er tovholder på tilrettelæggelsen og gennemførelsen af dette koncernmål. Medarbejdertrivsel: Direktionen lægger stor vægt på at opbygge en organisation, hvor medarbejdernes trivsel er rigtig god. Derfor skal bl.a. gennemføres to trivselsundersøgelser i hele organisationen i løbet af Med dette initiativ ønsker direktionen at sætte yderligere fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et koncernmål at hver enkelt aftaleholder følger op på resultaterne af disse undersøgelser og arbejder systematisk med medarbejdertrivsel i eget fagsekretariat, stab og institution. HR-staben er tovholder på tilrettelæggelsen og gennemførelsen af dette koncernmål. En åben og proaktiv kommune: Faaborg-Midtfyn Kommune skal være kendt som en åben og proaktiv organisation, hvor de ansatte i videst mulig omfang benytter deres faglige og personlige kompetencer til at synliggøre initiativer og opgaveløsning i den form Faaborg-Midtfyn har besluttet. Det er et mål at kommunens ansatte har en forståelse for og en oplevelse af, at reglerne om offentlig ansattes ytringsfrihed ikke blot er gældende, men også at ledelsen understøtter brugen heraf. Fællessekretariat er tovholder på tilrettelæggelsen og gennemførelsen af dette koncernmål. Dialogbaseret Aftalestyring: Dialogbaseret aftalestyring skal skabe fokus på organisationens mål og resultater på alle niveau. Derfor er det afgørende for direktionen at hele organisationen i 2007 oplever, at den politiske dialog og målformulering udgør et godt grundlag for udarbejdelse af aftaler i tæt dialog og samspil med brugere og medarbejdere. Det forventes at alle aftaleholdere aktivt arbejder med formidling af formålet med aftalestyring samt inddrager medarbejdere, brugerbestyrelser o.lign. i arbejdet. Det er ligeledes direktionens mål, at alle aftaleholdere får de redskaber og kompetencer, som gør dem i stand til at udøve den nødvendige styring og ledelse i fht. aftalernes forskellige rammer. EvalueringProjektOrganisation-staben (EPO) er tovholder på implementering, udviklingen og evaluering af Dialogbaseret Aftalestyring. En detaljeret beskrivelse af direktionens koncernmål fremgår at notat vedrørende direktionens Koncernmål for 2007 samt direktionens aftaler med HR, Fællessekretariatet samt EvalueringProjektOrganisation-staben (EPO). 5.2 Spilleregler for aftalestyring Der henvises til Spilleregler for Decentral ledelse og Central Styring vedtaget i Kommunalbestyrelsen den

5 5.3 Politikker, retningslinier mv. på koncernniveau Der henvises til Styrelsesvedtægten, Kasse- og regnskabsregulativet, Personalepolitikken, koncept for Dialogbaseret Aftalestyring, Indkøbspolitikken, IKT-arkitektur og den fælles designmanual. 6.0 Den økonomiske ramme 6.1 Driftsbudget for aftaleholderen Det oprindelige driftsbudget for plejecentret Tingager udgør netto kr. Som følge af beslutning om at gennemføre en gennemgribende analyse på hele plejecenter- og demensområdet, kan der ske ændringer i budgettet i løbet af Analysens endelige resultat forelægges Kommunalbestyrelsen i juni Budgetrammen vil i løbet af foråret 2007 blive reguleret inden for følgende områder: Udvendig bygningsvedligeholdelse Forsikringer IT Lederløn Tjenestemandspension til afgåede tjenestemænd. Budgettet til lederløn vil blive overført til Fagsekretariat Pleje og Omsorg, hvor fagsekretariatschefen har den formelle ansættelses- og afskedigelseskompetence. Det er op til den enkelte aftaleholder, at holde sig ajour med eventuelle yderligere korrektioner af budgetrammen. De øvrige forudsætninger lagt til grund for budgettet, herunder en beskrivelse af de anvendte ressourcetildelingskriterier, fremgår af budgetbemærkningerne indeholdt i Budget For en præcisering af de generelle aftaleforhold henvises til de generelle spilleregler vedrørende aftalestyring ( Spilleregler for Central Styring og Decentral ledelse ) samt Faaborg-Midtfyn Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ med tilhørende bilag. 5

6 Bilag 1A - Politiske indsats. Analyse-ældreområdet Emne Fagudvalg Fagsekretariat Hvem Aftaleholderen Politiske målsætninger Politisk indsatsområde 2007 Organisations- og ledelsesstruktur inden for ældreområdet Socialudvalg Pleje og omsorg Plejecentre og Kostforplejningen Leder af plejecenter Politisk Det er et politisk mål, at den valgte organisering og den til rådighed værende kapacitet inden for de respektive områder skal analyseres dvs. o Plejecenterstrukturen o Ledelsesstrukturen o Aflastningsområdet o Økonomi- og ressourcestyringen o Demensområdet Der skal endvidere sikres en forståelse af og tages stilling til den fremtidige anvendelse af plejekategorierne 1,2 og 3 herunder en nærmere afklaring af begrebet leve- og bomiljøer Der skal samtidig gennemføres en analyse af hele kost- og køkkenområdet med henblik på en optimering af ressourceanvendelsen. Delmål Det er et delmål: at analyserne er færdige pr. 31. juli 2007 at analyserne behandles i direktionen primo august 2007, og med efterfølgende politisk behandling inden udgangen af august 2007 at implementeringen igangsættes når der er truffet politisk beslutning om den fremtidige organisering og styring af plejecenterområdet og kost- og køkkenområdet Succeskriterier at tidsplanen overholdes at analyserne indeholder præcise statusbeskrivelser samt opstiller alternative organisations- og styrings modeller at der senest i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2008 træffes politisk beslutning om den fremtidige organisering og styring at implementeringen igangsættes straks efter den politiske beslutning 6

7 Overordnet handleplan Administration Der er udarbejdet overordnet projektbeskrivelser.i samarbjede med de nedsattte projektgrupper og de tilknyttede eksterne konsulenter udarbejdes detaljerede projektbeskrivelser herunder tidsog handleplan Mål- og resultatopfølgning På kort sigt, dvs senest 31. juli 2007 skal analyserne være færdige. På længere sigt, 2008/2010 skal der med udgangspunkt i de politiske beslutninger om den fremtidige organisering og styring og med de fastsatte mål udarbejdes evalueringsmateriale. Dette gælder dels for implementeringsprocessen og dels på virkningen af den evt. ændrede organisations- og styringsmodel. Det er ældrechefen der i samarbejde med EPO er ansvarlig for udarbejdelse af evalueringsmaterialet. Økonomi Den anslåede udgift til analysen på plejecenterområdet er til kr. Udgiften til analysen på kost- køkkenområdet er til kr. Resultatkrav Se succeskriterier. 7

8 Bilag 2 Eget indsats. - Trivsel Emne Aftaleholderen Eget indsatsområde 2007 Trivsel blandt beboere og personale på Tingager Ældrecenter Tingager Ældrecenter Institutionens egne målsætninger At øge trivsel og velvære i hverdagen for: Beboere Personale Delmål A) At flytte fokus på stedet fra plejekultur til socialkultur. A) At personalet arbejder bevidst med opfyldelse af beboernes ønsker og behov. B) At personalet bevidst viser hensyn til beboernes selvbestemmelsesret. C) At personalet ser sig selv som gæst i beboerens hjem. D) At alle beboere informeres om Bruger- og Pårørenderåd ved indflytning på Tingager Ældrecenter og derigennem kan påvirke egen hverdag. B) At det giver arbejdsglæde at komme på arbejde, og at der stilles tilpas krav mellem arbejdsgopgaver og ressourcer. At personalet oplever respekt og anerkendelse i det daglige arbejde gensidigt og fra ledelsen. At øge og styrke faglige drøftelser i huset og herved synliggøre hvilke kerneydelser der skal lægges vægt på i hverdagen. At udarbejde værdigrundlag for huset, for at styrke fælles holdninger til hvilke opgaver der skal løses (den røde tråd). Kompetenceudvikling, ressourcepersoner indenfor forskellige områder f.eks. sårpleje, diabetes. At et godt humør, en positiv stemning og atmosfære er kendtegnende for personalet. Succeskriterier A) At flest muligt af personalet ønsker at deltage i faglig, personlig og pædagogisk kompetenceudvikling. B) At der udarbejdes værdigrundlag for plejen på Tingager Ældrecenter. C) At det daglige arbejde afspejler kvalitetsudvikling og synliggørelse af værdigrundlaget for Tingager Ældrecenter. D) At sygefraværet på Tingager Ældrecenter reduceres ved udgangen af Overordnet handleplan At personalet kommer på AMU uddannelsesforløb løbende året igennem. På kvartalsvise plejemøder i de forskellige gruppe drøfte værdigrundlag Tilstedeværelse af ledelsen i hverdagen for at fastholde og udvikle sammenhold og tillid personale og ledelse imellem. Inddrage Bruger- og Pårørenderådet i debat af holdninger og værdier vedrørende plejen på de ordinære møder. Månedlige møder mellem TR, SR og ledelsen vedrørende trivsel og arbejdsmiljø. Inddragelse af EPO organisationen vedrørende arbejdsmiljø samt nedbringelse af sygefravær. 8

9 Mål- og resultatopfølgning På halvårlige store personalemøder forår og efterår fremlæggelse af resultater fra plejemøderne, debat og vedtagelse af fælles værdier. Øget samarbejde og gensidig forståelse mellem TR/SR og ledelse omkring personaleforhold og arbejdsmiljø. Vi forventer en overordnet sygefraværspolitik fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Økonomi Betaling time for time som hidtil ved plejemøder siden Løn til personale på kursus. AMU godtgørelse tilfalder huset. Resultatkrav At værdigrundlaget bliver tydeligt i den daglige samvær/pleje/omsorg for beboere og personale. At sygefraværet viser faldende tendens ved udgangen af At der er kvalificerede ansøgere til stillingerne på Tingager Ældrecenter. 9

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Espe skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

Spilleregler for decentral ledelse og central styring

Spilleregler for decentral ledelse og central styring Spilleregler for dialogbaseret aftalestyring Spilleregler for decentral ledelse og central styring Ansvar og forpligtelser for aftaleholdere Version 6 2010: Administrativ revidering foretaget den 5. januar

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi.

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi. Kommunekompasset Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune KREVI Ringkøbing-Skjern Kommune har takket ja til at deltage i KREVIs pilottest af evalueringsredskabet Kommunekompasset. I denne rapport præsenteres

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere