DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET"

Transkript

1 DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 7. april 2017 (OR. en) 2016/0185 (COD) PE-CONS 7/17 TELECOM 34 COMPET 85 MI 112 CONSOM 39 CODEC 191 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 531/2012 hvad angår regler for engrosmarkeder for roaming PE-CONS 7/17 AKA/ks

2 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/... af om ændring af forordning (EU) nr. 531/2012 hvad angår regler for engrosmarkeder for roaming (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter, under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 1, efter høring af Regionsudvalget, efter den almindelige lovgivningsprocedure 2, og ud fra følgende betragtninger: 1 2 EUT C 34 af , s Europa-Parlamentets holdning af (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af... PE-CONS 7/17 AKA/ks 1

3 (1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 531/ indfører en fælles tilgang til regulering af roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen. (2) I henhold til strategien for et digitalt indre marked i EU, der er fastsat i Kommissionens meddelelse af 6. maj 2015, blev pakken om det indre marked for telekommunikation, som efterfølgende blev vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2120 2, anset for at være et første skridt mod at afskaffe detailroamingtillæg til støtte for etableringen af et digitalt indre marked i Unionen. (3) Forordning (EU) 2015/2120 indfører en ny mekanisme til detailprisfastsættelse for EUdækkende regulerede roamingtjenester med henblik på at afskaffe detailroamingtillæg fra den 15. juni 2017 uden at fordreje indenlandske og besøgte markeder. 1 2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 531/2012 af 13. juni 2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (EUT L 172 af , s. 10). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2120 af 25. november 2015 om foranstaltninger vedrørende adgang til det åbne internet og om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og forordning (EU) nr. 531/2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (EUT L 310 af , s. 1). PE-CONS 7/17 AKA/ks 2

4 (4) Afskaffelsen af detailroamingtillæg, der blev indført med forordning (EU) 2015/2120, også kaldet "roam-som-hjemme" (RLAH), er nødvendig for at etablere og lette funktionen af et digitalt indre marked i hele Unionen. Nævnte forordning er dog ikke i sig selv nok til at sikre, at roamingmarkedet fungerer korrekt. Nærværende forordning bør derfor bidrage til at sikre, at modellerne for prisfastsættelse på indenlandske markeder ikke berøres af afskaffelsen af detailroamingtillæg. (5) Afskaffelsen af detailroamingtillæg fra den 15. juni 2017 er underlagt anvendelsesområderne for alle lovgivningsmæssige retsakter foreslået af Kommissionen, der indeholder passende foranstaltninger, efter undersøgelsen af engrosmarkederne for roaming. (6) Kommissionen har gennemført en omfattende undersøgelse af engrosmarkeder for roaming for at vurdere, hvilke ændringer der er nødvendige for at detailroamingtillæg er afskaffet fra den 15. juni PE-CONS 7/17 AKA/ks 3

5 (7) På baggrund af resultaterne af sin undersøgelse vedtog Kommissionen den 15. juni 2016 sin rapport om undersøgelsen af engrosmarkederne for roaming ("Kommissionens rapport"). Kommissionens rapport finder, at for at sikre, at detailroamingtjenester kan leveres til indenlandske detailpriser, skal engrosroaming-input være tilgængelige på et niveau, som gør det muligt for hjemmeudbydere at levere RLAH. Selvom fuldt konkurrenceprægede nationale engrosmarkeder for roaming, hvor priserne er tilpasset de besøgte nets underliggende leveringsomkostninger, klart ville gøre RLAH mere bæredygtigt, viser Kommissionens rapport, at dette ikke er tilfældet. Kommissionens rapport viser også, at det er særdeles usandsynligt, at den fremtidige forpligtelse om detail- RLAH ikke i sig selv fører til velfungerende engrosmarkeder for roaming, der muliggør levering af RLAH i Unionen fra den 15. juni (8) Navnlig kan den nuværende funktion af engrosmarkederne for roaming påvirke konkurrencen og investeringer på hjemmeudbydernes indenlandske markeder, hvis taksterne for engrosroaming er uforholdsmæssigt høje sammenlignet med de indenlandske detailpriser, som slutbrugerne betaler. Dette gælder navnlig for mindre operatører, virtuelle mobilnetoperatører (MVNO'er), eller operatører, der er nettoeksportører af nettrafik, hvilket bevirker, at RLAH grundlæggende ikke er bæredygtigt. (9) Funktionen af engrosmarkederne for roaming bør gøre det muligt for operatørerne at få dækket alle omkostninger ved levering af regulerede engrosroamingtjenester, herunder fællesomkostninger. Dette bør sikre, at der er incitament til at investere i de besøgte net, og at den indenlandske konkurrence på de besøgte markeder ikke fordrejes på grund af operatørers regelarbitrage, hvor foranstaltninger vedrørende engrosadgang til roamingtjenester benyttes til at konkurrere på de besøgte indenlandske markeder. PE-CONS 7/17 AKA/ks 4

6 (10) På baggrund af de konstaterede hindringer bør de foranstaltninger, der finder anvendelse på engrosmarkederne for roaming, ændres, så det sikres, at niveauet for engrosroamingtakster gør det muligt at levere RLAH på bæredygtig vis i Unionen. (11) For at gøre det muligt at udvikle mere effektive, integrerede og konkurrenceprægede markeder for roamingtjenester bør operatørerne, når de forhandler engrosadgang til roamingtjenester med henblik på at levere detailroamingtjenester, gives mulighed for at forhandle innovative prisordninger for engrostjenester, som ikke er direkte forbundet til faktiske brugte mængder, såsom faste betalinger, forudbetaling eller kapacitetsbaserede kontrakter eller prisordninger, der afspejler variationen i efterspørgslen i løbet af året. De forhandlende parter bør derfor gives mulighed for at aftale ikke at benytte de maksimale regulerede engrosroamingtakster i hele engrosroamingaftalens varighed. Dette ville udelukke muligheden for, at en af parterne efterfølgende kan anmode om at anvende mængdebaserede, maksimale engrostakster på faktisk forbrug, som er fastsat i forordning (EU) nr. 531/2012. Denne alternative mulighed bør være med forbehold af forpligtelserne med hensyn til levering af regulerede detailroamingtjenester, jf. nævnte forordning. PE-CONS 7/17 AKA/ks 5

7 (12) De betingelser, der kan være omfattet af standardtilbuddene med henblik på at give mobilnetoperatørerne mulighed for at hindre permanent roaming eller unormal anvendelse eller misbrug af engrosadgang til roamingtjenester, bør præciseres. Navnlig når operatøren af et besøgt net har rimelige grunde til at mene, at en betydelig andel af roamingudbyderens kunder foretager permanent roaming eller unormal anvendelse eller misbrug af engrosadgang til roamingtjenester, bør operatøren kunne kræve, at roamingudbyderen fremlægger oplysninger, i aggregeret form og i fuld overensstemmelse med EU-krav og nationale krav til databeskyttelse, der kan vise, om en betydelig andel af roamingudbyderens kunder er i en situation med permanent roaming, eller om der forekommer unormal anvendelse eller misbrug af adgang til engrosadgang til roamingtjenester, som f.eks. oplysninger om andelen af kunder med et ubetydeligt indenlandsk forbrug sammenholdt med roamingforbruget. Desuden bør opsigelse af engrosroamingaftaler for at hindre permanent roaming eller unormal anvendelse eller misbrug af engrosadgang til roamingtjenester kun gennemføres, når mindre strenge foranstaltninger ikke har formået at løse problemet. Sådan opsigelse bør være genstand for forudgående tilladelse fra den nationale tilsynsmyndighed for operatøren af et besøgt net under fuld hensyntagen til udtalelsen fra Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC), når denne er blevet hørt. Mindre strenge foranstaltninger kan bestå i fastsættelse af højere engrostakster, der ikke overstiger de maksimale engrostakster, der er fastsat i denne forordning, for mængder, der overstiger en samlet mængde, der er specificeret i aftalen. PE-CONS 7/17 AKA/ks 6

8 Sådanne højere engrostakster bør fastsættes på forhånd eller fra det tidspunkt, hvor operatøren af et besøgt net på grundlag af objektive kriterier har fastlagt og informeret hjemmenetudbyderen om, at der blandt en betydelig andel af roamingudbyderens kunder forekommer permanent roaming eller unormal anvendelse eller misbrug af engrosadgang til roamingtjenester. Mindre strenge foranstaltninger kan også bestå i et tilsagn fra hjemmenetudbyderen om at vedtage eller revidere sine politikker om rimeligt forbrug, der finder anvendelse på dens kunder i overensstemmelse med de nærmere regler, der er vedtaget i henhold til artikel 6d i forordning (EU) nr. 531/2012, eller i, at operatøren af et besøgt net har mulighed for at anmode om en revision af engrosroamingaftalen. Af hensyn til gennemsigtigheden bør den nationale tilsynsmyndighed stille oplysninger om anmodninger om tilladelse til at opsige engrosroamingaftaler til rådighed for offentligheden under hensyntagen til forretningshemmeligheders fortrolighed. (13) Lovmæssige forpligtelser på EU-plan bør opretholdes med hensyn til regler om engrostakster, da en foranstaltning, som muliggør RLAH i hele Unionen uden at røre ved niveauet af engrosomkostninger forbundet med at levere engrosroamingtjenester, kan risikere at forstyrre det indre marked for roamingtjenester og vil ikke fremme konkurrencen. Engrostakster på et passende niveau bør lette bæredygtig konkurrence, herunder med nye markedsdeltagere, små og mellemstore virksomheder og nystartede virksomheder. (14) Maksimale engrostakster bør fungere som et sikkerhedsloft samt sikre, at udbydere kan få dækket deres omkostninger, herunder fælles omkostninger. De bør også muliggøre en udbredt bæredygtig ikrafttrædelse af RLAH, samtidig med at der efterlades plads til kommercielle forhandlinger mellem udbydere. PE-CONS 7/17 AKA/ks 7

9 (15) De estimerede omkostninger for levering af engrosroamingtjenester, herunder fælles omkostninger, er vurderet på baggrund af flere kilder. Én kilde var en overordnet omkostningsmodel for engrosroamingtjenester med nationale data, som var baseret på metoden benyttet af nationale tilsynsmyndigheder til at bestemme lofter for mobiltermineringstakster i overensstemmelse med EU-retten. En anden kilde var alternative omkostningsestimater baseret på ensartede tilgange i hele Unionen til reguleringen af nationale mobiltermineringstakster. Vurderingen byggede også på gældende engrosroamingtakster for ubalanceret trafik i Unionen og dokumentation for gældende engrosadgangstakster på indenlandske markeder. (16) Under vurderingen af omkostninger er der taget hensyn til, hvordan den sæsonmæssige karakter af roamingtrafik potentielt påvirker de samlede omkostninger ved at levere engrosroamingtjenester på nationalt plan. Sådanne estimater bemærkede de modvirkende virkninger, der kan mindske enhver potentiel stigning i omkostninger forårsaget af roamingtrafiks sæsonmæssige karakter. En større indenlandsk efterspørgsel betyder navnlig for datatjenester, at en spidsværdi for sæsontrafik i et bestemt år med sandsynlighed medfører en stigning i den samlede indenlandske efterspørgsel i det eller de følgende år. Da jordbaserede offentlige mobilkommunikationsnet dimensioneres til at kunne håndtere denne stigende udvikling, der drives af indenlandsk efterspørgsel, er det usandsynligt, at spidsværdier for samlet netefterspørgsel, som skyldes sæsonbestemte roamingtrafikstrømme, vil medføre ændringer af dimensioneringsomkostningerne til mobilnet. Sæsonbestemte spidsværdier for roaming kan i nogle medlemsstater påvirke de overordnede omkostninger til netdimensionering for taleopkald, da efterspørgsel derefter er mere stabil. Men det er også sandsynligt, at sådanne lokaliserede, sæsonbestemte spidsværdier for trafik skyldes, at indenlandske brugere bevæger sig ind i turistområder, og mindskes af den opvejende virkning, som brugere af roamingtjenester har på kapacitetsanvendelsen i byområder under sommerferiesæsonen. PE-CONS 7/17 AKA/ks 8

10 (17) Dataforbruget er hastigt stigende i Unionen og i hele verden. Indførelsen af RLAH fra den 15. juni 2017 bør medvirke til denne stigning i forbindelse med roaming, hvilket vil føre til, at omkostningerne pr. overført dataenhed nedbringes betydeligt. Med henblik på at tage højde for stigningen i forbruget af datatjenester og de mindskede omkostninger pr. overført dataenhed bør den maksimale engrostakst for regulerede dataroamingtjenester mindskes hvert år og fastsættes i euro pr. gigabyte, hvor en gigabyte svarer til megabyte. Under bestemmelsen af de maksimale engrostakster for regulerede dataroamingtjenester er der taget hensyn til alle de adgangskomponenter, der er nødvendige til at muliggøre levering af roamingtjenester, herunder transitomkostninger til at levere datatrafik til et udvekslingspunkt angivet af hjemmenettets udbyder. (18) Der bør tages hensyn til den portefølje over tjenester, der udbydes af hver engrosudbyder af roamingtjenester, og deres estimerede trafikvoluminer, når engrosroamingtaksters rolle som beskyttelsesforanstaltninger tages i betragtning i forbindelse med fuldførelsen af det tosidede mål om at sikre, at engrosudbydere af roamingtjenester får dækket alle deres relevante omkostninger, samtidig med at RLAH overordnet holdes bæredygtigt. (19) De eksisterende, maksimale engrostakster for tale-, SMS- og dataroamingtjenester bør derfor sænkes væsentligt. PE-CONS 7/17 AKA/ks 9

11 (20) For at overvåge og tilse gennemførelsen af forordning (EU) nr. 531/2012 og udviklinger inden for engrosmarkeder for roaming bør nationale tilsynsmyndigheder være berettigede til at indhente oplysninger om engrosroamingaftaler, der ikke anvender maksimale engrosroamingtakster, samtidig med at forretningshemmeligheders fortrolighed sikres. Disse myndigheder bør også have mulighed for at indhente oplysninger om vedtagelse og anvendelse af betingelser i engrosroamingaftaler, der har til formål at forhindre permanent roaming, og om unormal anvendelse eller misbrug af engrosadgang til roamingtjenester til andre formål end levering af regulerede roamingtjenester til roamingudbyderes kunder, der rejser inden for Unionen. PE-CONS 7/17 AKA/ks 10

12 (21) De særlige prisbestemmelser gældende for engrosroamingtjenester medfører, at et overordnet loft for hele Unionen er gældende for et sammensat produkt, som også kan omfatte anden engrosadgang til roamingtjenester og samtrafikinput, herunder navnlig dem, der er underlagt national regulering eller eventuelt regulering på tværs af grænser. I forlængelse deraf forudses, at der bliver færre forskelle i reguleringen af disse input i Unionen, navnlig på grund af de mulige yderligere foranstaltninger, som kan træffes, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF 1 (rammedirektivet), der har til formål at sikre større sammenhæng i de lovmæssige tilgange. I mellemtiden skal alle tvister mellem operatører af besøgte net og andre udbydere om de gældende takster for de input, der er nødvendige til at levere engrosroamingtjenester, behandles under hensyntagen til udtalelsen fra BEREC, når denne er blevet hørt, jf. de særlige lovmæssige forpligtelser, som gælder for roaming, samt rammedirektivet og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF 2, direktiv 2002/19/EF 3 og direktiv 2002/22/EF Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (EFT L 108 af , s. 33). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (tilladelsesdirektivet) (EFT L 108 af , s. 21). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet) (EFT L 108 af , s. 7). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet) (EFT L 108 af , s. 51). PE-CONS 7/17 AKA/ks 11

13 (22) Det er nødvendigt at overvåge og regelmæssigt gennemgå funktionen af engrosmarkederne for roaming og deres indbyrdes forhold med detailmarkederne for roaming under hensyntagen til konkurrencemæssige og teknologiske udviklinger og trafikstrømme. Med henblik herpå bør Kommissionen senest den 15. december 2018 forelægge Europa- Parlamentet og Rådet en foreløbig rapport med et sammendrag af virkningerne af afskaffelsen af detailroamingtillæg, under hensyntagen til relevant rapportering fra BEREC. Kommissionen bør efterfølgende hvert andet år forelægge rapporter for Europa- Parlamentet og Rådet. Den første af disse rapporter bør forelægges senest den 15. december Kommissionen bør i sine toårige rapporter navnlig vurdere, om RLAH har nogen indvirkning på udviklingen i de tarifplaner, der findes på detailmarkederne. Dette bør dels omfatte en vurdering af enhver forekomst af tarifplaner, der kun omfatter indenlandske tjenester og helt udelukker detailroamingtjenester og dermed undergraver selve formålet med RLAH, dels en vurdering af enhver begrænsning i tilgængeligheden af enhedstarifplaner, hvilket også kan medføre tab for forbrugerne og underminere målsætningerne for det digitale indre marked. Kommissionen bør i sine toårige rapporter navnlig analysere, i hvilket omfang der af de nationale tilsynsmyndigheder er givet tilladelse til at anvende ekstraordinære detailroamingtillæg, hjemmenetudbydernes evne til at fastholde deres indenlandske afregningsmodeller og operatører af besøgte nets evne til at få dækket deres faktiske omkostninger i forbindelse med levering af regulerede engrosroamingtjenester. For at muliggøre en sådan rapportering med henblik på at vurdere, hvordan roamingmarkederne tilpasser sig RLAH-reglerne, skal der indsamles tilstrækkelige data om funktionen af disse markeder efter gennemførelsen af disse regler. PE-CONS 7/17 AKA/ks 12

14 (23) BEREC bør indsamle data fra nationale tilsynsmyndigheder om de faktiske takster, der henholdsvis er gældende for balanceret og ubalanceret trafik, således at den kan vurdere de konkurrencemæssige udviklinger for roamingmarkeder i hele Unionen og er i stand til regelmæssigt at rapportere om ændringer af faktiske engrosroamingtakster for ubalanceret trafik mellem udbydere af roamingtjenester. BEREC bør også indsamle data om tilfælde, hvor parter i en engrosroamingaftale har fravalgt at anvende maksimale engrosroamingtakster eller har gennemført foranstaltninger på engrosniveau, som er rettet mod at forhindre permanent roaming eller unormal anvendelse eller misbrug af engrosadgang til roamingtjenester til andre formål end levering af regulerede roamingtjenester til roamingudbyderes kunder, når sidstnævnte periodisk rejser inden for Unionen. På grundlag af de indsamlede data bør BEREC regelmæssigt aflægge rapport om forholdet mellem detailpriser, engrostakster og engrosomkostninger for roamingtjenester. (24) Kommissionen, BEREC og de berørte nationale tilsynsmyndigheder bør fuldt ud sikre forretningshemmeligheders fortrolighed, når de udveksler oplysninger med henblik på undersøge, overvåge og tilse gennemførelsen af forordning (EU) nr. 531/2012. Overholdelse af kravene til forretningshemmeligheders fortrolighed bør derfor ikke hindre nationale tilsynsmyndigheder i rettidigt at udveksle fortrolige oplysninger med henblik herpå. (25) Forordning (EU) nr. 531/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. PE-CONS 7/17 AKA/ks 13

15 (26) Målene for denne forordning kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, navnlig fordi nationale foranstaltninger ikke kan sikre, at regler om engrosmarkeder for roaming er i overensstemmelse med EU-reglerne om detailroamingtjenester, men kan på grund af de grænseoverskridende virkninger, som nationale engrosmarkeder har på leveringen af roamingtjenester inden for Unionen, bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. (27) Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, som navnlig anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder VEDTAGET DENNE FORORDNING: PE-CONS 7/17 AKA/ks 14

16 Artikel 1 I forordning (EU) nr. 531/2012 foretages følgende ændringer: 1) I artikel 3 foretages følgende ændringer: a) Stk. 4, første afsnit, affattes således: "4. Bestemmelserne om regulerede engrostakster for roamingtjenester i artikel 7, 9 og 12 finder anvendelse på adgang til alle komponenter af engrosadgang til roamingtjenester, der er omhandlet i stk. 3, medmindre begge parter til aftalen om engrosroaming udtrykkeligt er enige i, at alle gennemsnitlige takster for engrosroaming, som stammer fra anvendelsen af aftalen, ikke skal underlægges de maksimale regulerede engrostakster for roaming i aftalens gyldighedsperiode." b) Stk. 6 affattes således: "6. Det i stk. 5 nævnte standardtilbud skal være tilstrækkeligt detaljeret og omfatte alle komponenter, der er nødvendige for engrosadgang til roamingtjenester som omhandlet i stk. 3, og give en beskrivelse af de udbud, der er relevante for direkte engrosadgang til roamingtjenester og engrosadgang til gensalg af roamingtjenester og de tilhørende vilkår og betingelser. PE-CONS 7/17 AKA/ks 15

17 Standardtilbuddet kan omfatte betingelser, der skal hindre permanent roaming eller unormal anvendelse eller misbrug af engrosadgang til roamingtjenester til andre formål end levering af regulerede roamingtjenester til roamingudbydernes kunder, når sidstnævnte periodisk rejser inden for Unionen. Hvor det er fastsat i et standardtilbud, skal sådanne betingelser omfatte de specifikke foranstaltninger, som operatøren af et besøgt net kan træffe for at forebygge permanent roaming eller unormal anvendelse eller misbrug af engrosadgang til roamingtjenester, samt de objektive kriterier, på grundlag af hvilke sådanne foranstaltninger kan træffes. Sådanne kriterier kan omfatte oplysninger om den samlede roamingtrafik. De må ikke henvise til specifikke oplysninger vedrørende individuel roamingtrafik hos roamingudbyderens kunder. Standardtilbuddet kan bl.a. fastsætte, at operatøren af et besøgt net, såfremt denne har rimelig grund til at mene, at en betydelig andel af roamingudbyderens kunder foretager permanent roaming eller unormal anvendelse eller misbrug af engrosadgang til roamingtjenester, med forbehold af Unionens og de nationale bestemmelser om databeskyttelse kan anmode roamingudbyderen om oplysninger, der kan vise, om en betydelig andel af roamingudbyderens kunder er i en situation med permanent roaming, eller om der forekommer unormal anvendelse eller misbrug af engrosadgang til roamingtjenester på den besøgte operatørs net, som f.eks. oplysninger om andelen af kunder, for hvilken risikoen for unormal anvendelse eller misbrug af regulerede detailroamingtjenester, der leveres til den gældende indenlandske detailpris, er blevet fastsat på grundlag af objektive indikatorer i overensstemmelse med detaljerede regler om anvendelsen af politikken om rimeligt forbrug i henhold til artikel 6d. PE-CONS 7/17 AKA/ks 16

18 Standardtilbuddet kan som en sidste udvej, hvis mindre strenge foranstaltninger ikke har formået at afhjælpe situationen, give mulighed for at opsige en engrosroamingaftale, hvor operatøren af et besøgt net på grundlag af objektive kriterier har konstateret, at der blandt en betydelig andel af roamingudbyderens kunder forekommer permanent roaming eller unormal anvendelse eller misbrug af engrosadgang til roamingtjenester, og har underrettet hjemmenetudbyderen herom. Operatøren af et besøgt net kan ensidigt kun opsige en engrosroamingaftale på grund af permanent roaming eller unormal anvendelse eller misbrug af engrosadgang til roamingtjenester efter forudgående godkendelse fra den nationale tilsynsmyndighed for operatøren af et besøgt net. Senest tre måneder efter modtagelsen af anmodningen fra operatøren af et besøgt net om godkendelse af opsigelsen af en engrosroamingaftale beslutter den nationale tilsynsmyndighed efter at have hørt hjemmenetudbyderens nationale tilsynsmyndighed, hvorvidt anmodningen imødekommes eller afvises, og underretter Kommissionen herom. De nationale tilsynsmyndigheder for operatøren af et besøgt net og hjemmenetudbyderens nationale tilsynsmyndighed kan hver især anmode BEREC om at vedtage en udtalelse vedrørende den foranstaltning, der skal træffes i overensstemmelse med denne forordning. BEREC vedtager sin udtalelse inden for en måned efter modtagelsen af en sådan anmodning. PE-CONS 7/17 AKA/ks 17

19 Når BEREC er blevet hørt, skal den nationale tilsynsmyndighed for operatøren af et besøgt net afvente og tage nøje hensyn til BEREC's udtalelse, inden den under overholdelse af den i sjette afsnit omhandlede frist på tre måneder træffer afgørelse om, hvorvidt den giver eller afviser at give tilladelse til opsigelse af engrosroamingaftalen. Den nationale tilsynsmyndighed for operatøren af et besøgt net stiller oplysninger om tilladelser til opsigelse af engrosroamingaftaler til rådighed for offentligheden under hensyntagen til forretningshemmeligheders fortrolighed. Femte til niende afsnit berører ikke en national tilsynsmyndigheds beføjelse til at kræve, at den manglende overholdelse af forpligtelserne fastsat i denne forordning i henhold til artikel 16, stk. 6, straks ophører, og berører heller ikke retten for operatøren af det besøgte net til at træffe passende foranstaltninger med henblik på at bekæmpe svig. Den nationale tilsynsmyndighed forlanger om nødvendigt ændringer af standardtilbud, herunder hvad angår de specifikke foranstaltninger, som operatøren af det besøgte net kan træffe for at hindre permanent roaming eller unormal anvendelse eller misbrug af engrosadgang til roamingtjenester, og de objektive kriterier, på grundlag af hvilke operatøren af det besøgte net kan træffe sådanne foranstaltninger, for at sikre overholdelse af forpligtelser, der er fastsat i denne artikel." PE-CONS 7/17 AKA/ks 18

20 2) Artikel 7, stk. 1 og 2, affattes således: "1. Fra den 15. juni 2017 må den gennemsnitlige engrostakst, som operatøren af det besøgte net må opkræve af en roamingudbyder for levering af et reguleret roamingopkald med originering i det besøgte net, herunder udgifter til bl.a. originering, transittjenester og opsigelse, ikke overstige et sikkerhedsloft på 0,032 EUR pr. minut. Denne maksimale engrostakst skal, med forbehold af artikel 19, forblive på 0,032 EUR indtil den 30. juni Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige engrostakst finder anvendelse på en hvilken som helst kombination af to operatører og beregnes over en periode på 12 måneder eller mindre, hvis der er mindre end 12 måneder til udløbet af gyldighedsperioden for en gennemsnitlig maksimal engrostakst som fastsat i stk. 1 eller til den 30. juni 2022." 3) Artikel 9, stk. 1, affattes således: "1. Fra den 15. juni 2017 må den gennemsnitlige engrostakst, som operatøren af et besøgt net må opkræve af en roamingudbyder for levering af en reguleret roaming- SMS med originering i det besøgte net, ikke overstige et sikkerhedsloft på 0,01 EUR pr. sms og skal, med forbehold af artikel 19, forblive på 0,01 EUR indtil den 30. juni 2022." PE-CONS 7/17 AKA/ks 19

21 4) Artikel 12, stk. 1, affattes således: "1. Fra den 15. juni 2017 må den gennemsnitlige engrostakst, som operatøren af et besøgt net må opkræve af en roamingudbyder for levering af regulerede dataroamingtjenester ved brug af det besøgte net, ikke overstige et sikkerhedsloft på 7,70 EUR pr. gigabyte overført data. Denne maksimale engrostakst skal nedsættes til 6,00 EUR pr. gigabyte pr. 1. januar 2018, til 4,50 EUR pr. gigabyte pr. 1. januar 2019, til 3,50 EUR pr. gigabyte pr. 1. januar 2020, til 3,00 EUR pr. gigabyte pr. 1. januar 2021 og til 2,50 EUR pr. gigabyte pr. 1. januar Det skal, med forbehold af artikel 19, forblive på 2,50 EUR pr. gigabyte overført data indtil den 30. juni 2022." 5) Artikel 16 ændres således: a) Stk. 2 affattes således: "2. De nationale tilsynsmyndigheder og, hvis det er relevant, BEREC gør ajourførte oplysninger om anvendelsen af denne forordning, navnlig artikel 6a, 6b, 6c, 6e, 7, 9 og 12, offentlig tilgængelige på en sådan måde, at interesserede parter har nem adgang til dem." PE-CONS 7/17 AKA/ks 20

22 b) Følgende stykke indsættes: "4a. Hvis en national tilsynsmyndighed betragter oplysninger som fortrolige i henhold til EU-regler og nationale regler om forretningshemmeligheders fortrolighed, sikrer Kommissionen, BEREC og alle andre berørte nationale tilsynsmyndigheder sådan fortrolighed. Forretningshemmeligheders fortrolighed bør ikke hindre rettidig udvekling af oplysninger mellem den nationale tilsynsmyndighed, Kommissionen, BEREC og alle andre berørte nationale tilsynsmyndigheder med henblik på at undersøge, overvåge og tilse gennemførelsen af denne forordning." 6) I artikel 17, stk. 1, tilføjes følgende afsnit: "Tvister mellem besøgte netoperatører og andre udbydere vedrørende takster, der pålægges input, som er nødvendige for at levere regulerede engrosroamingtjenester, kan henvises til den eller de kompetente nationale tilsynsmyndigheder i medfør af artikel 20 eller 21 i rammedirektivet. I sådanne tilfælde kan den eller de kompetente nationale tilsynsmyndigheder rådføre sig med BEREC om de foranstaltninger, som skal træffes i overensstemmelse med rammedirektivet, særdirektiverne eller nærværende forordning til bilæggelse af tvisten. Hvis BEREC er blevet hørt, afventer den kompetente nationale tilsynsmyndighed BEREC's udtalelse, før sådanne foranstaltninger træffes." PE-CONS 7/17 AKA/ks 21

23 7) Artikel 19 ændres således: a) Stk. 3 affattes således: "3. Kommissionen forelægger endvidere senest den 15. december 2018 Europa- Parlamentet og Rådet en foreløbig rapport med et sammendrag af virkningerne af afskaffelsen af detailroamingtillæg, under hensyntagen til enhver relevant rapportering fra BEREC. Kommissionen forelægger efterfølgende efter høring af BEREC hvert andet år en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, eventuelt ledsaget af et lovgivningsmæssigt forslag om ændring af engrostaksterne for regulerede roamingtjenester som fastsat i denne forordning. Den første af disse rapporter forelægges senest den 15. december Disse toårige rapporter skal bl.a. indeholde en vurdering af: a) tilgængeligheden og kvaliteten af disse tjenester, herunder dem, der er et alternativ til regulerede tale-, SMS- og dataroamingtjenester i detailleddet, navnlig på baggrund af den teknologiske udvikling b) graden af konkurrence inden for både detail- og engrosmarkederne for roaming, navnlig konkurrenceforholdene for små, uafhængige eller nystartede udbydere og MVNO'er, herunder konkurrencevirkningerne af kommercielle aftaler og graden af samtrafik mellem udbydere PE-CONS 7/17 AKA/ks 22

24 c) i hvilken udstrækning gennemførelsen af de strukturelle foranstaltninger fastsat i artikel 3 og 4, og navnlig, på grundlag af oplysningerne fra de nationale tilsynsmyndigheder, af den procedure for forudgående godkendelse, der er fastsat i artikel 3, stk. 6, har skabt øget konkurrence på det indre marked for regulerede roamingtjenester d) udviklingen i de til rådighed værende detailtarifplaner e) ændringer i dataforbrugsmønstrene for både indenlandske tjenester og roamingtjenester f) hjemmenetudbyderes evne til at fastholde deres indenlandske afregningsmodel, og i hvilket omfang der er givet tilladelse til at anvende ekstraordinære detailroamingtillæg, jf. artikel 6c g) den mulighed, som operatører af besøgte net har for at få dækket deres faktiske omkostninger i forbindelse med levering af regulerede engrosroamingtjenester h) virkningen af operatørers anvendelse af politikker om rimeligt forbrug i henhold til artikel 6d, herunder identifikation af alle uoverensstemmelser i anvendelsen og gennemførelsen af sådanne politikker om rimeligt forbrug." PE-CONS 7/17 AKA/ks 23

25 b) stk. 4 affattes således: "4. Med henblik på at vurdere den konkurrencemæssige udvikling på EUdækkende roamingmarkeder indsamler BEREC jævnligt oplysninger fra de nationale tilsynsmyndigheder om udviklingen i detail- og engrostaksterne for regulerede tale-, sms- og dataroamingtjenester, herunder engrostakster, der finder anvendelse på henholdsvis balanceret og ikkebalanceret roamingtrafik. BEREC indsamler også data om de engrosroamingaftaler, der ikke er underlagt de maksimale engrosroamingtakster, der er fastsat i artikel 7, 9 eller 12, og om gennemførelsen af kontraktmæssige foranstaltninger på engrosniveau, som har til formål at hindre permanent roaming eller unormal anvendelse eller misbrug af engrosadgang til roamingtjenester til andre formål end levering af regulerede roamingtjenester til roamingudbydernes kunder, når sidstnævnte periodisk rejser inden for Unionen. Disse oplysninger indberettes til Kommissionen mindst to gange om året. Kommissionen offentliggør oplysningerne. På grundlag af de indsamlede oplysninger aflægger BEREC regelmæssigt rapport om udviklingen i pris- og forbrugsmønstrene i medlemsstaterne for både indenlandske tjenester og roamingtjenester, udviklingen i de faktiske engrosroamingtakster for ubalanceret trafik mellem udbydere af roamingtjenester samt om forholdet mellem detailpriser, engrostakster og engrosomkostninger for roamingtjenester. BEREC vurderer, i hvilket omfang disse elementer er indbyrdes forbundet. PE-CONS 7/17 AKA/ks 24

26 BEREC indsamler også årligt oplysninger fra de nationale tilsynsmyndigheder om, hvor gennemskuelige og sammenlignelige de forskellige tariffer, som operatørerne tilbyder deres kunder, er. Kommissionen offentliggør disse data og resultater." Artikel 2 Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Artikel 1, nr. 2), 3) og 4), finder anvendelse fra den 15. juni Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i..., den For Europa-Parlamentet Formand For Rådet Formand PE-CONS 7/17 AKA/ks 25

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2016/0185(COD) 16.9.2016 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning

Læs mere

Plenti ApS og TDC A/S Att: Kristian Høgsbro Pedersen

Plenti ApS og TDC A/S Att: Kristian Høgsbro Pedersen Plenti ApS og TDC A/S Att: Kristian Høgsbro Pedersen E-mail: regulering@tdc.dk Kontor/afdeling Center for Tele Dato 4. december 2017 J nr. 2017-4762 /anl Afgørelse om tilbagekaldelse af tilladelse til

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 26.11.2015 Den Europæiske Unions Tidende L 310/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2015/2120 af 25. november 2015 om foranstaltninger vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) efter høring af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC), og

(EØS-relevant tekst) efter høring af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC), og L 344/46 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/2286 af 15. december 2016 om fastsættelse af detaljerede regler for anvendelsen af politikker om rimeligt forbrug og for metoden til vurdering

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0309 (COD) 10788/15 TELECOM 161 COMPET 361 MI 481 CONSOM 126 CODEC 1038 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 245 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 245 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 245 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 531/2012 af 13. juni 2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (omarbejdning)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 531/2012 af 13. juni 2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (omarbejdning) L 172/10 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2012 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 531/2012 af 13. juni 2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (omarbejdning) (EØS-relevant

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 167/12 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.6.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 544/2009 af 18. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 717/2007 om roaming på offentlige mobiltelefonnet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.7.2009 KOM(2009) 421 endelig 2007/0248 (COD) KOMMISSIONENS UDTALELSE i henhold til EF-traktatens

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 6.7.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0279 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0398 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0398 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0398 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2016 COM(2016) 398 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om undersøgelsen af engrosroamingmarkedet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2011/0187(COD) 6.12.2011 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om roaming på offentlige

Læs mere

2007-2008 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. onsdag. den 23. maj 2007 P6_TA-PROV(2007)05-23 FORELØBIG UDGAVE PE 389.516

2007-2008 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. onsdag. den 23. maj 2007 P6_TA-PROV(2007)05-23 FORELØBIG UDGAVE PE 389.516 2007-2008 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet onsdag den 23. maj 2007 P6_TA-PROV(2007)05-23 FORELØBIG UDGAVE PE 389.516 INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET P6_TA-PROV(2007)0198 Transeuropæiske transport-

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Samlenotat. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0399 Bilag 2 Offentligt. Telekommunikation

Samlenotat. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0399 Bilag 2 Offentligt. Telekommunikation Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0399 Bilag 2 Offentligt Samlenotat Dato 18. oktober 2016 Telekommunikation Dagsorden Side 1. Forslag til forordning om regler for engrosmarkederne for roaming 2 Tidlig forelæggelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2008 KOM(2008) 580 endelig 2008/0187 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) 717/2007

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0823 (CNS) 15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 758 final 2016/0374 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

9480/17 taa/js/sr/mta DGG 1C

9480/17 taa/js/sr/mta DGG 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0360 (COD) 9480/17 EF 103 ECOFIN 434 CCG 16 CODEC 873 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Bilag 3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 om fastlæggelse af et fælles format for udveksling

Læs mere

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721),

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721), P7_TA-PROV(2014)0138 Det fælles merværdiafgiftssystem * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. februar 2014 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0254 (NLE) 14254/15 FISC 154 ECOFIN 904 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7677/17 EF 61 ECOFIN 233 DELACT 62 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.6.2005 KOM(2005) 253 endelig 2005/0111 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV Af om ændring af direktiv 2004/39/EF om markeder

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Se vedlagte modtagerliste Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Vedlagt fremsendes i høring Kommissions meddelelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere