Leder- og medarbejderudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leder- og medarbejderudvikling"

Transkript

1 Leder- og medarbejderudvikling Leder- og medarbejderudvikling i Horsens kommune Indledning I 1992 havde kommunens ledelse en grundlæggende drøftelse af omgivelsernes forventninger til udviklingen af den kommunale service, og på den baggrund vedtog man at starte en kvalitetsudviklingsproces med focus på borger- og brugerundersøgelser og medarbejdertilfredshedsmålinger, sidstnævnte i daglig tale kaldet etisk regnskab. I 1994 vedtog Byrådet at det fortsatte kvalitetsarbejde skulle foregå i henhold til TQM og i forbindelse med Byrådets vedtagelse af Horsens kommunes Agenda 2 (kommuneplan for ) vedtog Byrådet at Kvalitetsudvikling i den kommunale service skulle være et af fire bærende elementer i den kommunale organisation (de øvrige var Sundhed og Forebyggelse, Kønnere og Grønnere kommune og Bæredygtighed). Der har været udarbejdet ansøgning for kommunen som samlet organisation til Den Danske Kvalitetspris i 1994 (site visit) og i 1998 til Den Offentlige Kvalitetspris (site visit og scoret til points). I det følgende er beskrevet de initiativer omkring leder- og medarbejderudvikling, som siden 1992 er gennemført for at styrke og udvikle organisationen til at møde borgernes og brugernes krav, en stadigt strammere kommunal økonomi og et ønske fra medarbejderne om medindflydelse på egen arbejdssituation. I de seneste år kommer hertil konkurrencen om faldende ungdomsårgange, skrantende kommunalt image, tidligere fysisk og psykisk nedslidning og rekrutteringsproblemer på specielle områder. Præsentation af Horsens kommune. Geografi Horsens kommune er beliggende i Østjylland og havde pr godt indbyggere. I indbyggertal er det Danmarks 11. største kommune. Organisation Kommunen løser helt sædvanlige kommunale myndigheds- og serviceopgaver på børnepasnings-, folkeskole- og ældreområdet, det arbejdsmarkeds- og socialpolitiske område, teknik og 1

2 miljøområdet og kulturområdet. Hertil kommer skatteopkrævning hos borgere og virksomheder, incassoaktivitet og en række udbetalingsfunktioner for staten. Organisationen ledes af det folkevalgte Byråd, borgmesteren er øverste politiske og administrative chef efter den kommunale styrelseslov, og organisationen er efter loven at opfatte som en enhedsorganisation, uanset at den daglige opgaveløsning finder sted fra både Rådhus og en række institutioner (over 100 adresser i kommunen). Hertil kommer, at 325 dagplejere udfører opgaven i eget hjem og ca medarbejdere i ældre- og handicapsektoren udfører opgaven på ca. xxx adresser i borgernes private hjem. Kommunen har pasningsgaranti for alle børn fra 6 mdr. til start i børnehaveklasse, og der passes knap 3700 børn i 5 vuggestuer, 34 børnehaver og hos de nævnte ca, 325 dagplejere. Der undervises 6064 børn i 14 folkeskoler, og der ydes hjemmesygepleje til 1436 personer og hjemmehjælp til 2023 handicappede og andre med plejebehov i eget hjem eller på et af kommunens 8 plejecentre, hvor der er 408 pladser med døgndækning af personale (og i alt 906 ældreboliger). Der er udarbejdet servicedeklarationer med angivelse af sagsbehandlingstid etc. og disse oplyses årligt i en borgerhåndbog, som udsendes til alle husstande. En gang årligt revurderer de politiske udvalg disse servicedeklarationer.. 2 % af medarbejderne har en akademisk baggrund, de fleste øvrige har en kort eller mellemlang videregående uddannelse. Næsten 40% har ingen formel eller kun en kort uddannelse, og løser deres opgaver på baggrund af en høj kursus- og efteruddannelsesaktivitet. Medarbejdersammensætningen fremgår af tabel 1. Der er således tale om en meget kompleks organisation med et betydeligt uddannelsesmæssigt spænd mellem de enkelte medarbejdergrupper. Tabel 1. Antal ansatte fordelt på stilling og køn i 2000 og 2001 (november 2001) Overenskomstområde Kvinder Mænd 2001, 2000, Akademikere Arbejds-, vej- og gartnerformænd Beredskabspersonale Bibliotekarer, incl. ledere Buschauffører m.v Bygningskonstruktører Chefer, KL Dagplejeledere m.fl Dagplejere Ergo- og fysioterapeuter m.v

3 Hal-, stadion- og idrætsinspektører Husassistenter Håndværkere Kantineledere/rengøringsledere/-chefer Kontor- og edb-personale Køk.-/økonomaass.m.fl Køkkenassistentelever Lærere m.fl., folkeskolen Musikskolelærere Personale v. komm. forsyningsvirks. mv Pgu-elever Pæd. personale, daginst./klub/skolefr Pædagog- og støttemedhjælpere m.fl Pædagogisk personale, døgninst. m.v Pædagogstuderende Rengøringsassistenter Social- og sundhedspersonale Socialrådg./socialformidlere Specialarb./fagl.gartnere/brolæggere mv Syge- og sundhedspersonale Syge- og sundhedspersonale, ledere Sygeplejerskestuderende (praktikudd.) Tandklinikassistenter Tandlæger Tandplejere Tekn. servicemedarb./-ledere Tekniske assistenter m.fl Øvrige Anm.: Udtrukket på grundlag af de faste månedslønnede - eksklusiv ekstraordinære ansatte. IT-platform Der er på kommunens fælles IT-platform pr næsten 1600 edb-brugere med godt 1200 pcere på det fælles netværk. Det betyder, at alle kommunens institutioner og enheder er opkoblet på det fælles system. Der har siden 1994 været en fælles IKT-strategi med standard kravspecifikationer til hardware og retningslinier for udbud og kontraktudformning for IT-indkøb, og der foreligger planer for og er afsat budget til - etablering af det "virtuelle rådhus", ESDH og automatiserede ledelsesinformationssystemer i

4 Styringsredskaber Økonomi Kommunens årsbudget for 2002 er på godt 1.8 mia., hvoraf 1.4 mia. kommer fra lokale skatter, 440 mio. fra statslige tilskud og udligning og i mio. kr. fra kommunens kassebeholdning. Budgetproceduren for det kommende år starter i januar med udregning af tekniske korrektioner på baggrund af den (normalt i december året før) netop vedtagne Finanslov, herefter følger 2 budgetrunder i de politiske udvalg, hvorunder der sker inddragelse af medarbejderne gennem samarbejdsudvalgssystemet. I juni-august beregnes de økonomiske konsekvenser af budgetforhandlingerne mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening og i slutningen af august gennemførers en sidste beregning af de forventede skatteindtægter fra borgerne. Sammen med budgetopfølgninger på årets budget 30.4 og 31.7 danner disse oplysninger grundlag for Byrådets budgetforhandlinger i første halvdel af september og den endelige budgetvedtagelse i oktober. Der afholdes orienteringsmøder om budgetforhandlingerne for Samarbejdsudvalgenes formænd og næstformænd medio juni og medio september. Mål- handleplaner, Virksomhedsplaner Horsens kommunes udvikling styres gennem kommunens Agenda 21 - Kommuneplanen. Planperioden er 4 år, der har i de sidste 3 planrevisioner været en omfattende borgerinddragelse og et betydeligt politisk engagement i planen. I planen fastlægger Byrådet de politiske målsætninger for kommunens opgaveløsning. På baggrund heraf - og i samarbejde med det enkelte politiske udvalg, brugerrepræsentanter i institutionsbestyrelser m.v. fastlægges i de enkelte forvaltninger, afdelinger og institutioner virksomhedsplaner og mål/handleplaner af 1-2 års varighed. Eksempler: Virksomhedsplanen i Teknisk Forvaltning Udvalget for Teknik og miljø behandler hvert år i november-december forvaltningens forslag til det følgende års virksomhedsplan. I planen angives, hvordan det er gået med hvert enkelt af det foregående års handleplaner, og hvilke aktiviteter udvalget skal tage stilling til indenfor det godkendte budget. Virksomhedsplanen i Kulturforvaltningen. Kulturudvalget behandler i december/januar hvert år forslag til virksomhedsplan for forvaltningen og hver enkelt institution (museer, bibliotek, sportshaller etc.), idet institutionens leder forelægger og med udvalget drøfter forløbet af det foregående års plan og det kommende års aktiviteter indenfor budgettet. 4

5 Videnregnskab De sidste 4 år har kommunen udarbejdet et videnregnskab, som samler overblikket over de personalepolitiske inititiativer, giver status på borger, bruger og medarbejderundersøgelser og beskriver udviklingen på IKT-området. Videnregnskabet udsendes som en del af kommunens årsberetning Personalepolitik Horsens kommune har en personalepolitik, som er opbygget gennem de seneste 15 år. Den er i øjeblikket under revision af Hovedudvalget, og den nye politik vil efterfølgende blive udviklet med udgangspunkt i debatter om værdigrundlag i de enkelte forvaltninger, afdelinger og institutioner. Nedenfor beskrives en række af de personalepolitiske redskaber, der har været i anvendelse siden 1992 og de opnåede resultater. Metoder og fremgangsmåder Ledere Der er i kommunen ca. 300 ledere, og følgende initiativer står centralt omkring lederudvikling. Udvælgelse; Der besættes årligt lederstillinger. Siden 1994 har kommunen i stigende anvendt personlighedstests som et led i ansættelsesprocessen, enten ved ekstern konsulent eller (i de fleste tilfælde) ved anvendelse af kommunens interne konsulenter. Lederuddannelse Kommunens ledere på alle niveauer under topchefer sendes på et internt lederkursus Indholdet fremgår af oversigten. Kurset afvikles i hold af 15 over i alt 12 dage, fordelt på 4 perioder under anvendelse af ekstern konsulent. Det er den samme konsulent, der har haft opgaven siden starten i Med kurset ønsker kommunen dels at styrke den enkeltes lederadfærd, dels at skabe netværk mellem kommunens ledere i forskellige forvaltninger på forskellige niveauer i organisationen. Kommunaldirektøren indleder det enkelte kursus og deltager i en 2 timers afslutning, hvor der kan "skydes" på ham. 250 af kommunens ledere har gennemgået kurset, der afvikles med 2 om året. Modul 1 Indledning 1 dag Modul 2 Lederen som person 4 dage (internat) - fremtidens ledelsesvilkår - kommunikation - min ledelsesprofil - katalysatorfunktionen og systemisk tænkning 5

6 - lederens interne modeller - relationsbestemt ledelse - ændring af ledelsesstil - individuelle, ledelsesmæssige problemstillinger - medarbejder feed-back Intermodul projekt Leder-medarbejder feedback 1. udviklingssamtale med nærmeste leder Modul 3 Ledelsesfunktionen 3 dage (internat) - konfliktledelse - ledelsesudviklingstrin - magt og påvirkning - ledelse og påvirkning af en gruppe Intermodul projekt Modul 4 Karriere, mål og fremtid 3 dage (internat) - ledelse og organisationskultur/klima - kulturbegrebet i organisationssammenhæng - opstilling af fremtidsmål og operationelle delmål - dannelse af netværk 2. udviklingssamtale med nærmeste leder. Arbejdet med intermodul projekter Mellem modulerne arbejdes med et projekt, der er den enkelte deltagers individuelt beskrevne opgave. Projektet skal indeholde en konkret ledelsesmæssig udfordring. NHL liga Alle nyansatte ledere er det første år medlem af NHL-ligaen (Nye Håbefulde Ledere). Her mødes man 4 gange årligt med kommunaldirektøren for at udveksle erfaringer om, hvad der har undret eller overrasket ved organisationen og arbejdstilrettelæggelsen. Hvert møde drøftes efterfølgende i kommunens chefforsamling. Leder-info 280 af kommunens ledere er koblet på den kommunale IT-platform, (de øvrige informeres pr. post), som anvendes til hurtig information om budgetaftaler m.v. Ledergløgg Hvert år i december inviteres alle leder til Leder-gløgg på rådhuset, hvor Kommunaldirektøren dels giver en kort status over året, dels kan tage et emne op til generel diskussion - senest spørgsmålet om at øge antallet af etnisk ansatte. Lederaspiranter Kommunen ønsker at styrke den interne rekruttering af ledere. Derfor er der gennem en særlig pulje mulighed for at støtte medarbejdere, der gennemgår særligt dyre kurser 6

7 udenfor kommunen. Disse medarbejdere udpeges af forvaltningscheferne. Kommunaldirektøren mødes med aspiranterne 3 gange i forløbet. Lederaftaler I 2000 gennemførtes et forsøg med lederaftaler for 20 ledere, og det er planen at egentlige lederaftaler skal indgås fra 2. halvår Generationsskifteaftaler Der er af ny løn afsat en pulje til generationsskifteaftaler, der bl. a. giver mulighed for at fastholde ledere i jobbet, når der skønnes behov for det Mere Ledelsestid Som det er fremgået, er det gennemsnitlige span of control (15) relativt højt, men på enkeltområder (f. eks. folkeskolen, ældreområdet) har det ligget op til 100 eller derover. Der for er der de sidste 3 år gennemført organisationsændringer og tilført mere ledelse, så span of control er kommet ned på 30-40, (hvilket dog vurderes stadig at være for højt). EFQM - assessorer I er de to øverste ledelseslag samt en række udvalgte ledere og medarbejdere uddannet som assessorer indenfor EFQM med henblik på at styrke kvalitetsudviklingsprocessen i organisationen. Medarbejdere Det formaliserede samarbejde med medarbejderne sker gennem samarbejdsudvalg (i alt 40) og Hovedudvalget, som kommunaldirektøren er formand for. Hovedudvalget, som er etableret i 1999 som afløser for Hovedsamarbejdsudvalget, har 8 repræsentanter fra ledelsen, 8 organisationsudpegede medarbejdere og yderligere 2 medarbejdere fra kommunens sikkerhedsorganisation. Der afholdes 4 årlige møder, og der arbejdes bl. a. med faste dagsordenspunkter - Møde Fast temadebat Februar Maj August November Økonomi/budget/regnskab Arbejdsmiljø Medindflydelse og medbestemmelse Lønpolitik/lønforhandling Uddannelsespolitik/Videnregnskab Teknologiudvikling/-anvendelse Ligestilling De sociale kapitler Personalepolitikken generelt/etisk regnskab Det følgende års budget 7

8 Intern uddannelse Der er siden 1998 gennemført kurser i assertion, konsulentuddannelse, borgerservice, servicepsykologi m.v. for 520 medarbejdere. Kompetenceløft Byrådet har stillet midler til rådighed for en række kompetenceløft-initiativer, som over de følgende år vil berøre ca medarbejdere: Rengøringsassistenter I samarbejde mellem KAD og Horsens Kommune er der bl. a. ved hjælp af EU-midler skabt en række uddannelsestilbud til ca. 100 rengøringsassistenter. Forløbene vil strække sig over de næste 1-2 år med start februar Forløbet vil rumme kurser på AMU og på VUC. Specialarbejdere I perioden gennemgik 55 specialarbejdere et særligt uddannelsesforløb, der var udarbejdet i tæt samarbejde mellem Horsens Kommune, SID, AMU centret og AOF. Tekniske service For ca. 60 tekniske serviceledere og medarbejdere er der i samarbejde med AMU centret etableret et udviklings- forløb over dage. Uddannelsesforløbene er igangsat i ef teråret 2001 og forventes færdige i løbet af HK-området I samarbejde mellem HK Udvikling og Horsens Kommune samt Handelsskolen er der planlagt et særligt forløb for alle HKere over 30 år i basisstilling (ca. 350). Der er tale om et uddannelsesforløb over ca. 20 dage i løbet af I år. Der startes i marts Pædagogmedhjælpere Ca. 200 pædagogmedhjælpere tilbydes i perioden et 3 ugers forløb i samarbejde med AMU. Emner er kommunikation, personlig udvikling, børns behov m.m. Endvidere er der skabt mulighed for, at 28 pædagogmedhjælpere kan søge optagelse på PGU - merit Lærerne For lærerne er der ved at blive planlagt et uddannelsesforløb med en varighed på 3 måneder. Forløbet bygger på nogle af de erfaringer, man fik fra et tidligere lignende, men lidt længere forløb, ligesom de tager udgangspunkt i den proces, der har været på skolerne omkring Det Gode Arbejdsliv. Der forventes start fra skoleåret 2002/ SOSU området 8

9 Der er tilrettelagt et særligt forløb "Vi løfter i flok" for social, og sundhedshjælpere/-assistenter og sygehjælpere (ca. 400). Træningsforløbet har en varighed på i alt 4 uger og omhandler emner som gruppesamarbejde i plejen, kommunikation, sundhedspædagogik og socialpsykiatri. Dagplejerne Der er i perioden plan- lagt efteruddannelsesforløb for dagplejerne (120). Træningsforløbet indeholder emner som kommunikation, personlig udvikling, børns behov m.m. Særlige focusområder For at styrke rekruttering og fastholdelse er der på to områder. Folkeskolen og Ældreområdet iværksat særlige personalepolitiske initiativer, Folkeskoleområdet Tiltrækning af unge lærere Nærhed fra kolleger og ledelse Lederteams Fortsat uddannelse Bedre planlægning Undgå projektmageri Imagepleje Ældreområdet Flere fuldtidsjobs Det fysiske arbejdsmiljø Det psykiske arbejdsmiljø Uddannnelse/kompetence Flere elevpladser Ledelse Etniske grupper Imagepleje Personalepolitiske redskaber I personalepolitikken anvises bl. a. følgende redskaber til brug ved udvikling af opgaveløsning og til det daglige samarbejde. Etisk Regnskab Siden 1993 er der gennemført medarbejdertilfredshedsmålinger (etisk regnskab) i hele organisationen. Der anvendes et anonymt spørgeskema med 60 spørgsmål, fordelt i 15nøgleområder, udarbejdet af Hovedsamarbejdsudvalget, og det er det enkelte samarbejdsudvalg, som tager initiativ til målingen. Udvalget modtager en rapport, som benchmarker med den tidligere undersøgelse, og på det grundlag tager udvalget stilling til særlige indsatsområder i de følgende år. Der kan således blive tale om meget forskellige focuspunkter i de enkelte afdelinger og institutioner. En gang om året følger Hovedudvalget op på status på de gennemførte målinger, og den enkelte forvaltningschef vurderer på besvarelserne indenfor egen forvaltning. Herudover foretager kommunaldirektøren mere tværgående analyser af de indsamlede data med henblik på drøftelse i chefforsamling om fremtidige initiativer. Medarbejdersamtaler Der gennemføres medarbejdersamtaler i organisationen hvert 1-2 år (afhængigt af span of control) 9

10 Borger- og brugerundersøgelser Områdespecifikke borger- og brugerundersøgelser indgår som et standard arbejdsredskab, som anvendes indenfor alle områder, når det vurderes nødvendigt som supplement til de generelle borger- og brugerundersøgelser, som der indtil nu er gennemført 4 af i hele kommunen. Resultater Der vil i det følgende blive focuseret på de resultater, der er opnået ved de ledelsesmæssige og personalepolitiske initiativer, som de kommer til udtryk i de systematiske tilfredshedsmålinger, suppleret med resultaterne af undersøgelsen "Det gode arbejdsliv", som blev gennemført i 2000, se herom nedenfor. Materialet bliver bearbejdet på forskellig vis. I tabel 2 ses en samlet oversigt over de 15 nøgleområder, som er egnet til at skabe et generelt overblik Tabel 2. Udviklingen i medarbejdertilfredshed på de 15 nøgleområder fordelt på 3 runder af Etisk Regnskab (Indekseret på en skala fra 0-100) Nøgleområder/Runde 1. runde (ca svar) 2. runde (ca svar) 3. runde** (ca. 800 svar) Jobindhold 69,3 73,4 76,3 Arbejdstilrettelæggelse 67,2 70,1 73,2 Uddannelse 54,5 56,9 59,8 Nærmeste leder 60,3 68,2 73,7 Ideudvikling 58,5 63,2 68,1 Arbejdsklima 65,1 71,1 72,9 Samarbejde 58,2 63,0 66,1 Samarbejdsudvalg 49,0 49,3 46,2 Tillidsrepræsentanten 60,8 62,7 65,6 Kommunikation 62,9 65,7 70,6 Tillid* 69,1 67,5 72,2 Ligestilling 74,1 74,2 74,9 Stress og sundhed 72,6 74,9 75,2 Sikkerhedsarbejdet 50,1 50,4 54,3 Virksomhedssyn 50,4 52,8 57,4 Gennemsnit i alt 61,5 64,2 67,1 *: Ændret spørgsmål i "Tillid" i 2. runde, hvorved tallene fra 1. runde ikke er helt sammenlignelige med tal fra 2. og 3. runde. ** 3. runde er ikke afsluttet. 10

11 Tabel 3-7 viser svarudviklingen på de 4 spørgsmål, der tilsammen udgør nøgleområdet "Ideudvikling", hvor medarbejderne i stigende har fået mulighed og uddannelsesmæssig baggrund for at påvirke egen arbejdssituation. Tabel 3 : Spørgsmål 17 "Jeg får støtte og opmuntring, når jeg tager selvstændige initiativer" (Svar i procent) høj I høj 1. runde runde runde* * 3. runde ikke afsluttet. Tabel 4 : Spørgsmål 18 "Jeg savner et klart mål for det daglige arbejde" (Svar i procent) høj I høj 1. runde runde runde* * 3. runde ikke afsluttet. Tabel 5 : Spørgsmål 19 "Arbejdspladsen er god til at få omsat nye ideer til handling" (Svar i procent) høj I høj 1. runde runde runde* * 3. runde ikke afsluttet Tabel 6 : Spørgsmål 20 "Arbejdspladsen tager sig tid til at udvikle nye ideer " (Svar i procent) høj I høj 1. runde runde runde* * 3. runde ikke afsluttet. Der er som omtalt investeret mange ressourcer i er forstærket ledelsesudvikling, og også på dette område konstateres en meget tilfredsstillende udvikling. 11

12 Tabel 7 : Spørgsmål 16 "Jeg er tilfreds med min nærmeste leder på min arbejdsplads" (Svar i procent) høj I høj 1. runde runde runde* * 3. runde ikke afsluttet Tabel 8 : Spørgsmål 41 "Jeg kan regne med min nærmeste leders opbakning, hvis jeg udadtil begår fejl" (Svar i procent) høj I høj 1. runde runde runde* * 3. runde ikke afsluttet. Data opdeles også på arbejdspladser, se fig. 1 som eksempel. Der er mulighed for at gribe ind med den fornødne støtte, hvis det viser sig, at en af de undersøgte enheder falder udenfor hovedfordelingen. Figur 1 : Tilfredshed med nærmeste leder fordelt på arbejdsenheder (2. runde) Antal arbejdspladser (222) Indeksværdi (gns. indeks =69.2) 12

13 Tabel 9 : Spørgsmål 4 "Jeg er tilfreds med mit job" (Svar i procent) høj I høj 1. runde runde runde* * 3. runde ikke afsluttet I 2000 gennemførtes undersøgelsen "Det gode arbejdsliv" i kommunen medarbejdere, heraf 240 ledere blev stillet en række spørgsmål, og 1292 ( 59 %) svarede. Svarene er anvendt ved tilrettelæggelsen af de omtalte kompetenceløft og den særlige indsats på folkeskole- og ældreområdet, men i denne sammenhæng skal fremdrages svaret på spørgsmålet: Vil du anbefale Horsens kommune som arbejdsplads? Hertil svarer 95 % af de adspurgte ledere og 85 % af medarbejderne : JA Disse svar er vigtige at erindre, når man ser på det etiske regnskabs tal for nøgleområdet "Virksomhedssyn", se tabel Tabel 10 : Spørgsmål 57 "Oplever, at der er prestige forbundet med at være ansat på min arbejdsplads" (Svar i procent) høj I høj 1. runde runde runde Tabel 11 : Spørgsmål 58 "Jeg oplever, at arbejdspladsens arbejde nyder almen respekt blandt brugerne" (Svar i procent) høj I høj 1. runde runde runde

14 Tabel 12 : Spørgsmål 59 "Min arbejdsplads har et godt omdømme blandt de ansatte" (Svar i procent) høj I høj 1. runde runde runde Tabel 13 : Spørgsmål 60 Jeg oplever, at der på min arbejdsplads føres en moderne personalepolitik" (Svar i procent) høj I høj 1. runde runde runde Den "organisatoriske selvforagt" som kommer til udtryk i disse resultater svar i deres indhold til andre undersøgelser på det seneste, og har bl. a. i Horsens kommune udløst drøftelser om nødvendige initiativer omkring det kommunale image. Desværre har det ikke været muligt at finde andre kommuner med tilsvarende undersøgelser, så det har ikke været muligt at gennemføre en ellers relevant benchmarking. 14

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi.

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi. Kommunekompasset Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune KREVI Ringkøbing-Skjern Kommune har takket ja til at deltage i KREVIs pilottest af evalueringsredskabet Kommunekompasset. I denne rapport præsenteres

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING Individuel kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING 2 3 Indhold 4 5 5 7 7 7 11 12 12 13 13 15 15 15 16 16 17 19 19 20 21 22 25 FORORD INDLEDNING Hvad er kompetenceudvikling? INDIVIDUEL UDVIKLINGSPLAN OG OPFØLGNING

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport FOA: Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Statusrapport Årsmøde 2003 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Grinsted Public a/s Layout og indhold:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Dato 30. oktober 2007 Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Tandplejen. Årsrapport 2008

Tandplejen. Årsrapport 2008 Tandplejen Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indledning s. 2 Nøgletal s. 3 Benchmarking Tandsundheden Intervaller Evaluering af Tandplejens Aftale 2008 Sundhedsfremme og forebyggelse i Specialtandplejen

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. S t a t usra p p o rt

FOA: Pædagogisk sektor. S t a t usra p p o rt FOA: Pædagogisk sektor S t a t usra p p o rt Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Mike Kollöffel Layout og indhold: Pædagogisk sektor Oplag: 300 Tryk: FOAs trykkeri Indhold Statusrapport

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Kend din kommune Assens

Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens I forbindelse med fagudvalgenes evaluering af budgetprocessen i 2014 blev der fremsat ønske om, at have en mere politisk rettet drøftelse af budgettet i

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål: Måltal for medarbejdere med ikke--vestlig vestlig baggrund Sagsnr: 2011-23023 Doknr. 2011-156894 2011 Kommunalbestyrelsen, 15.12. 2011 Baggrund Det blev i trepartsaftalen 2007 aftalt, at alle kommuner

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO Et overblik Læring på jobbet KL og KTO 1 Et overblik Læring på jobbet KL og KTO, september 2002 2 Læring på jobbet et overblik 1. udgave, 1. oplag, september 2002 Bogen er udarbejdet for KL og KTO af:

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Niels Egelund Mette Lausten Mikkel Lynggaard Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 au AARHUS UNIVERSITET Selvfølgelige

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere