Leder- og medarbejderudvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leder- og medarbejderudvikling"

Transkript

1 Leder- og medarbejderudvikling Leder- og medarbejderudvikling i Horsens kommune Indledning I 1992 havde kommunens ledelse en grundlæggende drøftelse af omgivelsernes forventninger til udviklingen af den kommunale service, og på den baggrund vedtog man at starte en kvalitetsudviklingsproces med focus på borger- og brugerundersøgelser og medarbejdertilfredshedsmålinger, sidstnævnte i daglig tale kaldet etisk regnskab. I 1994 vedtog Byrådet at det fortsatte kvalitetsarbejde skulle foregå i henhold til TQM og i forbindelse med Byrådets vedtagelse af Horsens kommunes Agenda 2 (kommuneplan for ) vedtog Byrådet at Kvalitetsudvikling i den kommunale service skulle være et af fire bærende elementer i den kommunale organisation (de øvrige var Sundhed og Forebyggelse, Kønnere og Grønnere kommune og Bæredygtighed). Der har været udarbejdet ansøgning for kommunen som samlet organisation til Den Danske Kvalitetspris i 1994 (site visit) og i 1998 til Den Offentlige Kvalitetspris (site visit og scoret til points). I det følgende er beskrevet de initiativer omkring leder- og medarbejderudvikling, som siden 1992 er gennemført for at styrke og udvikle organisationen til at møde borgernes og brugernes krav, en stadigt strammere kommunal økonomi og et ønske fra medarbejderne om medindflydelse på egen arbejdssituation. I de seneste år kommer hertil konkurrencen om faldende ungdomsårgange, skrantende kommunalt image, tidligere fysisk og psykisk nedslidning og rekrutteringsproblemer på specielle områder. Præsentation af Horsens kommune. Geografi Horsens kommune er beliggende i Østjylland og havde pr godt indbyggere. I indbyggertal er det Danmarks 11. største kommune. Organisation Kommunen løser helt sædvanlige kommunale myndigheds- og serviceopgaver på børnepasnings-, folkeskole- og ældreområdet, det arbejdsmarkeds- og socialpolitiske område, teknik og 1

2 miljøområdet og kulturområdet. Hertil kommer skatteopkrævning hos borgere og virksomheder, incassoaktivitet og en række udbetalingsfunktioner for staten. Organisationen ledes af det folkevalgte Byråd, borgmesteren er øverste politiske og administrative chef efter den kommunale styrelseslov, og organisationen er efter loven at opfatte som en enhedsorganisation, uanset at den daglige opgaveløsning finder sted fra både Rådhus og en række institutioner (over 100 adresser i kommunen). Hertil kommer, at 325 dagplejere udfører opgaven i eget hjem og ca medarbejdere i ældre- og handicapsektoren udfører opgaven på ca. xxx adresser i borgernes private hjem. Kommunen har pasningsgaranti for alle børn fra 6 mdr. til start i børnehaveklasse, og der passes knap 3700 børn i 5 vuggestuer, 34 børnehaver og hos de nævnte ca, 325 dagplejere. Der undervises 6064 børn i 14 folkeskoler, og der ydes hjemmesygepleje til 1436 personer og hjemmehjælp til 2023 handicappede og andre med plejebehov i eget hjem eller på et af kommunens 8 plejecentre, hvor der er 408 pladser med døgndækning af personale (og i alt 906 ældreboliger). Der er udarbejdet servicedeklarationer med angivelse af sagsbehandlingstid etc. og disse oplyses årligt i en borgerhåndbog, som udsendes til alle husstande. En gang årligt revurderer de politiske udvalg disse servicedeklarationer.. 2 % af medarbejderne har en akademisk baggrund, de fleste øvrige har en kort eller mellemlang videregående uddannelse. Næsten 40% har ingen formel eller kun en kort uddannelse, og løser deres opgaver på baggrund af en høj kursus- og efteruddannelsesaktivitet. Medarbejdersammensætningen fremgår af tabel 1. Der er således tale om en meget kompleks organisation med et betydeligt uddannelsesmæssigt spænd mellem de enkelte medarbejdergrupper. Tabel 1. Antal ansatte fordelt på stilling og køn i 2000 og 2001 (november 2001) Overenskomstområde Kvinder Mænd 2001, 2000, Akademikere Arbejds-, vej- og gartnerformænd Beredskabspersonale Bibliotekarer, incl. ledere Buschauffører m.v Bygningskonstruktører Chefer, KL Dagplejeledere m.fl Dagplejere Ergo- og fysioterapeuter m.v

3 Hal-, stadion- og idrætsinspektører Husassistenter Håndværkere Kantineledere/rengøringsledere/-chefer Kontor- og edb-personale Køk.-/økonomaass.m.fl Køkkenassistentelever Lærere m.fl., folkeskolen Musikskolelærere Personale v. komm. forsyningsvirks. mv Pgu-elever Pæd. personale, daginst./klub/skolefr Pædagog- og støttemedhjælpere m.fl Pædagogisk personale, døgninst. m.v Pædagogstuderende Rengøringsassistenter Social- og sundhedspersonale Socialrådg./socialformidlere Specialarb./fagl.gartnere/brolæggere mv Syge- og sundhedspersonale Syge- og sundhedspersonale, ledere Sygeplejerskestuderende (praktikudd.) Tandklinikassistenter Tandlæger Tandplejere Tekn. servicemedarb./-ledere Tekniske assistenter m.fl Øvrige Anm.: Udtrukket på grundlag af de faste månedslønnede - eksklusiv ekstraordinære ansatte. IT-platform Der er på kommunens fælles IT-platform pr næsten 1600 edb-brugere med godt 1200 pcere på det fælles netværk. Det betyder, at alle kommunens institutioner og enheder er opkoblet på det fælles system. Der har siden 1994 været en fælles IKT-strategi med standard kravspecifikationer til hardware og retningslinier for udbud og kontraktudformning for IT-indkøb, og der foreligger planer for og er afsat budget til - etablering af det "virtuelle rådhus", ESDH og automatiserede ledelsesinformationssystemer i

4 Styringsredskaber Økonomi Kommunens årsbudget for 2002 er på godt 1.8 mia., hvoraf 1.4 mia. kommer fra lokale skatter, 440 mio. fra statslige tilskud og udligning og i mio. kr. fra kommunens kassebeholdning. Budgetproceduren for det kommende år starter i januar med udregning af tekniske korrektioner på baggrund af den (normalt i december året før) netop vedtagne Finanslov, herefter følger 2 budgetrunder i de politiske udvalg, hvorunder der sker inddragelse af medarbejderne gennem samarbejdsudvalgssystemet. I juni-august beregnes de økonomiske konsekvenser af budgetforhandlingerne mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening og i slutningen af august gennemførers en sidste beregning af de forventede skatteindtægter fra borgerne. Sammen med budgetopfølgninger på årets budget 30.4 og 31.7 danner disse oplysninger grundlag for Byrådets budgetforhandlinger i første halvdel af september og den endelige budgetvedtagelse i oktober. Der afholdes orienteringsmøder om budgetforhandlingerne for Samarbejdsudvalgenes formænd og næstformænd medio juni og medio september. Mål- handleplaner, Virksomhedsplaner Horsens kommunes udvikling styres gennem kommunens Agenda 21 - Kommuneplanen. Planperioden er 4 år, der har i de sidste 3 planrevisioner været en omfattende borgerinddragelse og et betydeligt politisk engagement i planen. I planen fastlægger Byrådet de politiske målsætninger for kommunens opgaveløsning. På baggrund heraf - og i samarbejde med det enkelte politiske udvalg, brugerrepræsentanter i institutionsbestyrelser m.v. fastlægges i de enkelte forvaltninger, afdelinger og institutioner virksomhedsplaner og mål/handleplaner af 1-2 års varighed. Eksempler: Virksomhedsplanen i Teknisk Forvaltning Udvalget for Teknik og miljø behandler hvert år i november-december forvaltningens forslag til det følgende års virksomhedsplan. I planen angives, hvordan det er gået med hvert enkelt af det foregående års handleplaner, og hvilke aktiviteter udvalget skal tage stilling til indenfor det godkendte budget. Virksomhedsplanen i Kulturforvaltningen. Kulturudvalget behandler i december/januar hvert år forslag til virksomhedsplan for forvaltningen og hver enkelt institution (museer, bibliotek, sportshaller etc.), idet institutionens leder forelægger og med udvalget drøfter forløbet af det foregående års plan og det kommende års aktiviteter indenfor budgettet. 4

5 Videnregnskab De sidste 4 år har kommunen udarbejdet et videnregnskab, som samler overblikket over de personalepolitiske inititiativer, giver status på borger, bruger og medarbejderundersøgelser og beskriver udviklingen på IKT-området. Videnregnskabet udsendes som en del af kommunens årsberetning Personalepolitik Horsens kommune har en personalepolitik, som er opbygget gennem de seneste 15 år. Den er i øjeblikket under revision af Hovedudvalget, og den nye politik vil efterfølgende blive udviklet med udgangspunkt i debatter om værdigrundlag i de enkelte forvaltninger, afdelinger og institutioner. Nedenfor beskrives en række af de personalepolitiske redskaber, der har været i anvendelse siden 1992 og de opnåede resultater. Metoder og fremgangsmåder Ledere Der er i kommunen ca. 300 ledere, og følgende initiativer står centralt omkring lederudvikling. Udvælgelse; Der besættes årligt lederstillinger. Siden 1994 har kommunen i stigende anvendt personlighedstests som et led i ansættelsesprocessen, enten ved ekstern konsulent eller (i de fleste tilfælde) ved anvendelse af kommunens interne konsulenter. Lederuddannelse Kommunens ledere på alle niveauer under topchefer sendes på et internt lederkursus Indholdet fremgår af oversigten. Kurset afvikles i hold af 15 over i alt 12 dage, fordelt på 4 perioder under anvendelse af ekstern konsulent. Det er den samme konsulent, der har haft opgaven siden starten i Med kurset ønsker kommunen dels at styrke den enkeltes lederadfærd, dels at skabe netværk mellem kommunens ledere i forskellige forvaltninger på forskellige niveauer i organisationen. Kommunaldirektøren indleder det enkelte kursus og deltager i en 2 timers afslutning, hvor der kan "skydes" på ham. 250 af kommunens ledere har gennemgået kurset, der afvikles med 2 om året. Modul 1 Indledning 1 dag Modul 2 Lederen som person 4 dage (internat) - fremtidens ledelsesvilkår - kommunikation - min ledelsesprofil - katalysatorfunktionen og systemisk tænkning 5

6 - lederens interne modeller - relationsbestemt ledelse - ændring af ledelsesstil - individuelle, ledelsesmæssige problemstillinger - medarbejder feed-back Intermodul projekt Leder-medarbejder feedback 1. udviklingssamtale med nærmeste leder Modul 3 Ledelsesfunktionen 3 dage (internat) - konfliktledelse - ledelsesudviklingstrin - magt og påvirkning - ledelse og påvirkning af en gruppe Intermodul projekt Modul 4 Karriere, mål og fremtid 3 dage (internat) - ledelse og organisationskultur/klima - kulturbegrebet i organisationssammenhæng - opstilling af fremtidsmål og operationelle delmål - dannelse af netværk 2. udviklingssamtale med nærmeste leder. Arbejdet med intermodul projekter Mellem modulerne arbejdes med et projekt, der er den enkelte deltagers individuelt beskrevne opgave. Projektet skal indeholde en konkret ledelsesmæssig udfordring. NHL liga Alle nyansatte ledere er det første år medlem af NHL-ligaen (Nye Håbefulde Ledere). Her mødes man 4 gange årligt med kommunaldirektøren for at udveksle erfaringer om, hvad der har undret eller overrasket ved organisationen og arbejdstilrettelæggelsen. Hvert møde drøftes efterfølgende i kommunens chefforsamling. Leder-info 280 af kommunens ledere er koblet på den kommunale IT-platform, (de øvrige informeres pr. post), som anvendes til hurtig information om budgetaftaler m.v. Ledergløgg Hvert år i december inviteres alle leder til Leder-gløgg på rådhuset, hvor Kommunaldirektøren dels giver en kort status over året, dels kan tage et emne op til generel diskussion - senest spørgsmålet om at øge antallet af etnisk ansatte. Lederaspiranter Kommunen ønsker at styrke den interne rekruttering af ledere. Derfor er der gennem en særlig pulje mulighed for at støtte medarbejdere, der gennemgår særligt dyre kurser 6

7 udenfor kommunen. Disse medarbejdere udpeges af forvaltningscheferne. Kommunaldirektøren mødes med aspiranterne 3 gange i forløbet. Lederaftaler I 2000 gennemførtes et forsøg med lederaftaler for 20 ledere, og det er planen at egentlige lederaftaler skal indgås fra 2. halvår Generationsskifteaftaler Der er af ny løn afsat en pulje til generationsskifteaftaler, der bl. a. giver mulighed for at fastholde ledere i jobbet, når der skønnes behov for det Mere Ledelsestid Som det er fremgået, er det gennemsnitlige span of control (15) relativt højt, men på enkeltområder (f. eks. folkeskolen, ældreområdet) har det ligget op til 100 eller derover. Der for er der de sidste 3 år gennemført organisationsændringer og tilført mere ledelse, så span of control er kommet ned på 30-40, (hvilket dog vurderes stadig at være for højt). EFQM - assessorer I er de to øverste ledelseslag samt en række udvalgte ledere og medarbejdere uddannet som assessorer indenfor EFQM med henblik på at styrke kvalitetsudviklingsprocessen i organisationen. Medarbejdere Det formaliserede samarbejde med medarbejderne sker gennem samarbejdsudvalg (i alt 40) og Hovedudvalget, som kommunaldirektøren er formand for. Hovedudvalget, som er etableret i 1999 som afløser for Hovedsamarbejdsudvalget, har 8 repræsentanter fra ledelsen, 8 organisationsudpegede medarbejdere og yderligere 2 medarbejdere fra kommunens sikkerhedsorganisation. Der afholdes 4 årlige møder, og der arbejdes bl. a. med faste dagsordenspunkter - Møde Fast temadebat Februar Maj August November Økonomi/budget/regnskab Arbejdsmiljø Medindflydelse og medbestemmelse Lønpolitik/lønforhandling Uddannelsespolitik/Videnregnskab Teknologiudvikling/-anvendelse Ligestilling De sociale kapitler Personalepolitikken generelt/etisk regnskab Det følgende års budget 7

8 Intern uddannelse Der er siden 1998 gennemført kurser i assertion, konsulentuddannelse, borgerservice, servicepsykologi m.v. for 520 medarbejdere. Kompetenceløft Byrådet har stillet midler til rådighed for en række kompetenceløft-initiativer, som over de følgende år vil berøre ca medarbejdere: Rengøringsassistenter I samarbejde mellem KAD og Horsens Kommune er der bl. a. ved hjælp af EU-midler skabt en række uddannelsestilbud til ca. 100 rengøringsassistenter. Forløbene vil strække sig over de næste 1-2 år med start februar Forløbet vil rumme kurser på AMU og på VUC. Specialarbejdere I perioden gennemgik 55 specialarbejdere et særligt uddannelsesforløb, der var udarbejdet i tæt samarbejde mellem Horsens Kommune, SID, AMU centret og AOF. Tekniske service For ca. 60 tekniske serviceledere og medarbejdere er der i samarbejde med AMU centret etableret et udviklings- forløb over dage. Uddannelsesforløbene er igangsat i ef teråret 2001 og forventes færdige i løbet af HK-området I samarbejde mellem HK Udvikling og Horsens Kommune samt Handelsskolen er der planlagt et særligt forløb for alle HKere over 30 år i basisstilling (ca. 350). Der er tale om et uddannelsesforløb over ca. 20 dage i løbet af I år. Der startes i marts Pædagogmedhjælpere Ca. 200 pædagogmedhjælpere tilbydes i perioden et 3 ugers forløb i samarbejde med AMU. Emner er kommunikation, personlig udvikling, børns behov m.m. Endvidere er der skabt mulighed for, at 28 pædagogmedhjælpere kan søge optagelse på PGU - merit Lærerne For lærerne er der ved at blive planlagt et uddannelsesforløb med en varighed på 3 måneder. Forløbet bygger på nogle af de erfaringer, man fik fra et tidligere lignende, men lidt længere forløb, ligesom de tager udgangspunkt i den proces, der har været på skolerne omkring Det Gode Arbejdsliv. Der forventes start fra skoleåret 2002/ SOSU området 8

9 Der er tilrettelagt et særligt forløb "Vi løfter i flok" for social, og sundhedshjælpere/-assistenter og sygehjælpere (ca. 400). Træningsforløbet har en varighed på i alt 4 uger og omhandler emner som gruppesamarbejde i plejen, kommunikation, sundhedspædagogik og socialpsykiatri. Dagplejerne Der er i perioden plan- lagt efteruddannelsesforløb for dagplejerne (120). Træningsforløbet indeholder emner som kommunikation, personlig udvikling, børns behov m.m. Særlige focusområder For at styrke rekruttering og fastholdelse er der på to områder. Folkeskolen og Ældreområdet iværksat særlige personalepolitiske initiativer, Folkeskoleområdet Tiltrækning af unge lærere Nærhed fra kolleger og ledelse Lederteams Fortsat uddannelse Bedre planlægning Undgå projektmageri Imagepleje Ældreområdet Flere fuldtidsjobs Det fysiske arbejdsmiljø Det psykiske arbejdsmiljø Uddannnelse/kompetence Flere elevpladser Ledelse Etniske grupper Imagepleje Personalepolitiske redskaber I personalepolitikken anvises bl. a. følgende redskaber til brug ved udvikling af opgaveløsning og til det daglige samarbejde. Etisk Regnskab Siden 1993 er der gennemført medarbejdertilfredshedsmålinger (etisk regnskab) i hele organisationen. Der anvendes et anonymt spørgeskema med 60 spørgsmål, fordelt i 15nøgleområder, udarbejdet af Hovedsamarbejdsudvalget, og det er det enkelte samarbejdsudvalg, som tager initiativ til målingen. Udvalget modtager en rapport, som benchmarker med den tidligere undersøgelse, og på det grundlag tager udvalget stilling til særlige indsatsområder i de følgende år. Der kan således blive tale om meget forskellige focuspunkter i de enkelte afdelinger og institutioner. En gang om året følger Hovedudvalget op på status på de gennemførte målinger, og den enkelte forvaltningschef vurderer på besvarelserne indenfor egen forvaltning. Herudover foretager kommunaldirektøren mere tværgående analyser af de indsamlede data med henblik på drøftelse i chefforsamling om fremtidige initiativer. Medarbejdersamtaler Der gennemføres medarbejdersamtaler i organisationen hvert 1-2 år (afhængigt af span of control) 9

10 Borger- og brugerundersøgelser Områdespecifikke borger- og brugerundersøgelser indgår som et standard arbejdsredskab, som anvendes indenfor alle områder, når det vurderes nødvendigt som supplement til de generelle borger- og brugerundersøgelser, som der indtil nu er gennemført 4 af i hele kommunen. Resultater Der vil i det følgende blive focuseret på de resultater, der er opnået ved de ledelsesmæssige og personalepolitiske initiativer, som de kommer til udtryk i de systematiske tilfredshedsmålinger, suppleret med resultaterne af undersøgelsen "Det gode arbejdsliv", som blev gennemført i 2000, se herom nedenfor. Materialet bliver bearbejdet på forskellig vis. I tabel 2 ses en samlet oversigt over de 15 nøgleområder, som er egnet til at skabe et generelt overblik Tabel 2. Udviklingen i medarbejdertilfredshed på de 15 nøgleområder fordelt på 3 runder af Etisk Regnskab (Indekseret på en skala fra 0-100) Nøgleområder/Runde 1. runde (ca svar) 2. runde (ca svar) 3. runde** (ca. 800 svar) Jobindhold 69,3 73,4 76,3 Arbejdstilrettelæggelse 67,2 70,1 73,2 Uddannelse 54,5 56,9 59,8 Nærmeste leder 60,3 68,2 73,7 Ideudvikling 58,5 63,2 68,1 Arbejdsklima 65,1 71,1 72,9 Samarbejde 58,2 63,0 66,1 Samarbejdsudvalg 49,0 49,3 46,2 Tillidsrepræsentanten 60,8 62,7 65,6 Kommunikation 62,9 65,7 70,6 Tillid* 69,1 67,5 72,2 Ligestilling 74,1 74,2 74,9 Stress og sundhed 72,6 74,9 75,2 Sikkerhedsarbejdet 50,1 50,4 54,3 Virksomhedssyn 50,4 52,8 57,4 Gennemsnit i alt 61,5 64,2 67,1 *: Ændret spørgsmål i "Tillid" i 2. runde, hvorved tallene fra 1. runde ikke er helt sammenlignelige med tal fra 2. og 3. runde. ** 3. runde er ikke afsluttet. 10

11 Tabel 3-7 viser svarudviklingen på de 4 spørgsmål, der tilsammen udgør nøgleområdet "Ideudvikling", hvor medarbejderne i stigende har fået mulighed og uddannelsesmæssig baggrund for at påvirke egen arbejdssituation. Tabel 3 : Spørgsmål 17 "Jeg får støtte og opmuntring, når jeg tager selvstændige initiativer" (Svar i procent) høj I høj 1. runde runde runde* * 3. runde ikke afsluttet. Tabel 4 : Spørgsmål 18 "Jeg savner et klart mål for det daglige arbejde" (Svar i procent) høj I høj 1. runde runde runde* * 3. runde ikke afsluttet. Tabel 5 : Spørgsmål 19 "Arbejdspladsen er god til at få omsat nye ideer til handling" (Svar i procent) høj I høj 1. runde runde runde* * 3. runde ikke afsluttet Tabel 6 : Spørgsmål 20 "Arbejdspladsen tager sig tid til at udvikle nye ideer " (Svar i procent) høj I høj 1. runde runde runde* * 3. runde ikke afsluttet. Der er som omtalt investeret mange ressourcer i er forstærket ledelsesudvikling, og også på dette område konstateres en meget tilfredsstillende udvikling. 11

12 Tabel 7 : Spørgsmål 16 "Jeg er tilfreds med min nærmeste leder på min arbejdsplads" (Svar i procent) høj I høj 1. runde runde runde* * 3. runde ikke afsluttet Tabel 8 : Spørgsmål 41 "Jeg kan regne med min nærmeste leders opbakning, hvis jeg udadtil begår fejl" (Svar i procent) høj I høj 1. runde runde runde* * 3. runde ikke afsluttet. Data opdeles også på arbejdspladser, se fig. 1 som eksempel. Der er mulighed for at gribe ind med den fornødne støtte, hvis det viser sig, at en af de undersøgte enheder falder udenfor hovedfordelingen. Figur 1 : Tilfredshed med nærmeste leder fordelt på arbejdsenheder (2. runde) Antal arbejdspladser (222) Indeksværdi (gns. indeks =69.2) 12

13 Tabel 9 : Spørgsmål 4 "Jeg er tilfreds med mit job" (Svar i procent) høj I høj 1. runde runde runde* * 3. runde ikke afsluttet I 2000 gennemførtes undersøgelsen "Det gode arbejdsliv" i kommunen medarbejdere, heraf 240 ledere blev stillet en række spørgsmål, og 1292 ( 59 %) svarede. Svarene er anvendt ved tilrettelæggelsen af de omtalte kompetenceløft og den særlige indsats på folkeskole- og ældreområdet, men i denne sammenhæng skal fremdrages svaret på spørgsmålet: Vil du anbefale Horsens kommune som arbejdsplads? Hertil svarer 95 % af de adspurgte ledere og 85 % af medarbejderne : JA Disse svar er vigtige at erindre, når man ser på det etiske regnskabs tal for nøgleområdet "Virksomhedssyn", se tabel Tabel 10 : Spørgsmål 57 "Oplever, at der er prestige forbundet med at være ansat på min arbejdsplads" (Svar i procent) høj I høj 1. runde runde runde Tabel 11 : Spørgsmål 58 "Jeg oplever, at arbejdspladsens arbejde nyder almen respekt blandt brugerne" (Svar i procent) høj I høj 1. runde runde runde

14 Tabel 12 : Spørgsmål 59 "Min arbejdsplads har et godt omdømme blandt de ansatte" (Svar i procent) høj I høj 1. runde runde runde Tabel 13 : Spørgsmål 60 Jeg oplever, at der på min arbejdsplads føres en moderne personalepolitik" (Svar i procent) høj I høj 1. runde runde runde Den "organisatoriske selvforagt" som kommer til udtryk i disse resultater svar i deres indhold til andre undersøgelser på det seneste, og har bl. a. i Horsens kommune udløst drøftelser om nødvendige initiativer omkring det kommunale image. Desværre har det ikke været muligt at finde andre kommuner med tilsvarende undersøgelser, så det har ikke været muligt at gennemføre en ellers relevant benchmarking. 14

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Bornholm Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Bornholm Kommune 5 Vores gode eksempler for Bornholm

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?p...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?p... Side 1 af 6 M68L-36RQ-8WT1 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Norddjurs Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet)

Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet) Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet) Politikker på personaleområdet 1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet? Ja Nej 2. Har I målsætninger

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Aalborg Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Aalborg Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Aalborg Kommune Vores gode eksempler for Aalborg Kommune

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Oversigtstabeller Tabel 1: Antal mænd og kvinder fordelt på overenskomstgrupper

INDHOLDSFORTEGNELSE. Oversigtstabeller Tabel 1: Antal mænd og kvinder fordelt på overenskomstgrupper INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2005... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne... 10 4. Tabellerne på FLD s hjemmeside... 10 Oversigtstabeller...

Læs mere

Københavns Kommune har ikke leveret data for november måned 2005, og er derfor ikke omfattet af nærværende statistik.

Københavns Kommune har ikke leveret data for november måned 2005, og er derfor ikke omfattet af nærværende statistik. NYHEDSBREV Personaleomsætningsstatistik 2005/2006 for den kommunale sektor Hermed udgives personaleomsætningsstatistikken for den kommunale sektor 2005/2006. Statistikken udgives som publikation, men kan

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Lemvig Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Lejre Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Lejre Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Lejre Kommune Vores gode eksempler for Lejre Kommune 6

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Halsnæs Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Lyngby-Taarbaek Kommune

Lyngby-Taarbaek Kommune Lyngby-Taarbaek Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Region Nordjylland 1 Indhold Status om ligestilling fra Region Nordjylland 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Region Nordjylland 5 Vores gode eksempler for

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Solrød Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Brønderslev Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Kolding Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Thisted Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Brøndby Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Svendborg Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Svendborg Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Svendborg Kommune Vores gode eksempler for Svendborg

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Vejen Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Horsens Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 2 Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Lolland Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet?

1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet? Indberetning af ligestillingsredegørelse 2017 Politikker på personaleområdet 1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet? 2. Har I eller måltal for ligestilling

Læs mere

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Holstebro Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Middelfart Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aabenraa Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Sønderborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Stevns Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Furesø Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Hørsholm Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Svendborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Skanderborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Helsingør Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Overenskomststatistik 2004... 7 Tabel 1... 13 Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder. Tabel

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri... Side 1 af 5 WW8E-CKZM-6SMK KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Køge Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

31.hl 5-5 k 1 afi Gr Ligestillingsredegørelse

31.hl 5-5 k 1 afi Gr Ligestillingsredegørelse Grafik 15-531.hl Ligestillingsredegørelse 2015 1 Indhold Kommunernes indberetning af ligestillingsredegørelser 2015 3 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 3 Politikker på personaleområdet 4 Handlinger

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Brønderslev Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Brønderslev Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Brønderslev Kommune 5 Vores gode eksempler

Læs mere

Notat. Baggrund. Lønudviklingen

Notat. Baggrund. Lønudviklingen Notat Vedrørende: Lønudvikling 2011-2015 Sagsnavn: Lokal løndannelse 2013-2015 Sagsnummer: 81.00.00-I00-1-15 Skrevet af: Bjarne Vejrup E-mail: bjarne.vejrup@randers.dk Forvaltning: Personale- og HR-afdeling

Læs mere

Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Roskilde Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Roskilde Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Roskilde Kommune 5 Vores gode eksempler for Roskilde

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Herlev Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Fredericia Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Gladsaxe Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur ligestillingspolitik En ligeværdig arbejdskultur Den familievenlige arbejdsplads sikrer en sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Ly n g by-ta arbæk Kommune En rummelig arbejdsplads giver plads til

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Faxe Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Markant fald i antallet af offentligt ansatte

Markant fald i antallet af offentligt ansatte Markant fald i antallet af offentligt ansatte Nye tal fra det det Fælles Kommunale Løndatakontor (FLD), som AE har analyseret, peger på endnu et kraftigt fald i den offentlige beskæftigelse ind i 3. kvartal

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNES LIGESTILINGSREDEGØRELSE 2015. KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNES LIGESTILINGSREDEGØRELSE 2015. KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Skanderborg Kommune 2 Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Slagelse Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Skive Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Herning Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Lemvig Kommunes ligestillingspolitik

Lemvig Kommunes ligestillingspolitik Lemvig Kommune Lemvig Kommunes ligestillingspolitik Revideret december 2014 - j. nr. 81.00.00P22-0030 05-11-2014 Indhold 1. Forord... 2 2. Ligestillingspolitikkens mål og konkrete handlinger... 2 3. Arbejdspladsudvikling...

Læs mere

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Der afholdtes møde den 24. oktober i lokale 83 på rådhuset i Aabybro. Mødet afvikledes kl. 14.30 15.30. Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden 2) Ligestillingsredegørelsen

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik 2000 2001. for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik 2000 2001. for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2000 2001 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2000-2001 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 University College Nordjylland 1 Indhold Status om ligestilling fra University College Nordjylland 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for University College Nordjylland

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Gentofte Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik 2004 2005. for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik 2004 2005. for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2004 2005 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2004-2005 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik 2005-2006. for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik 2005-2006. for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2005-2006 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2005-2006 Styringsgruppe: Afdelingschef for den kommunale sektor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave,

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Kerteminde Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Byrådsservice Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2013 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling af

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Glostrup Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Hvidovre Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Odense Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Odense Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Odense Kommune Vores gode eksempler for Odense Kommune

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Fanø Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Køge Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Køge Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Køge Kommune Vores gode eksempler for Køge Kommune 6 P E

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Hjørring Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Holbæk Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt statsansatte. Spørgeskema

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt statsansatte. Spørgeskema Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt statsansatte Spørgeskema Om dig og dit arbejde 1. Hvor gammel er du? (1) Under 18 år (2) 18-29 år (3) 30-39 år (4) 40-49 år (5) 50-59 år (6) 60 år ældre

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aarhus Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Gribskov Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Gribskov Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Gribskov Kommune 5 Vores gode eksempler for Gribskov

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Odense Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Albertslund Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Albertslund Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Albertslund Kommune Vores gode eksempler for

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af hkw@vesthimmerland.dk for Vesthimmerland Kommune 2013-09-25 11:41 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Tårnby Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Nationalmuseet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Vordingborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

brugerundersøgelser Vejledning i gennemførelse af KL-Kompasset KL NOVEMBER 2005 KL-Kompasset / vejledning 2005

brugerundersøgelser Vejledning i gennemførelse af KL-Kompasset KL NOVEMBER 2005 KL-Kompasset / vejledning 2005 Vejledning i gennemførelse af KL-Kompasset brugerundersøgelser KL NOVEMBER 2005 1. Vejledningens formål a. Sikre sammenlignelige undersøgelser KL-Kompassets store styrke er de gode muligheder kommunerne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Rødovre Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Rødovre Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Rødovre Kommune Vores gode eksempler for Rødovre Kommune

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 SKAT 1 Indhold Status om ligestilling fra SKAT 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for SKAT Vores gode eksempler for SKAT 6 P E R S O N A L E O M R Å D E T Hvad

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Personalestatistikker med fem års udvikling. Orientering. Kopi til

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Personalestatistikker med fem års udvikling. Orientering. Kopi til Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Byrådet Orientering Personalestatistikker med fem års udvikling Magistraten behandlede den Personaleredegørelse 2013. I den forbindelse blev der efterlyst statistikker,

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aalborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere