Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion"

Transkript

1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion Sektion for Legalitet og Studienævnsbetjening (LOS) Formål Resume af proceduren Formålet med proceduren er at skabe et overblik over de enkelte aktørers bidrag til godkendelsesprocessen for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser. Proceduren sikrer, at såvel faglige som økonomiske overvejelser indgår i udarbejdelse af ændringsforslag og beslutning om endelig godkendelse. Proceduren sikrer, at fakultetsledelsen, uddannelsesledelsen, ViP er og studerende inddrages løbende bl.a. via studienævn og evt. undervisningsudvalg. Proceduren understøtter, at arbejdet kan afsluttes, så at kursusbeskrivelser og studieordninger kan overholde KU s fælles frister for offentliggørelse den 1. maj. Procedure for revision af studieordninger kursusbeskrivelser større ændringer 1 omfatter: Studieordninger Ændringer til eksisterende samt nye kursusbeskrivelser Kursusbeskrivelser for efterårsvalgfag Proceduren beskriver studienævnets vedtagelse af rammer for ændringer af studieordninger, studieleders økonomiske beregninger, kursus- og eksamensansvarliges udarbejdelse af kursusbeskrivelser, evt. undervisningsudvalgets godkendelse af instituttets kursusudbud og dekanens foreløbige godkendelse af ændringer til studieordningsrammerne. Dekanen godkender forslag til studieordninger, mens prodekan for uddannelse godkender forslag til kursusbeskrivelser inden for rammerne af den foreløbige godkendelse. Overskridelser af studieordningsrammerne forelægges dekanen. Afdeling for Uddannelse og Studerende sørger for den studieadministrative implementering i STADS og i kursusdatabasen. Følgende institutter har formelt nedsatte undervisningsudvalg, hvor undervisningsudvalgsformanden fungerer som indgang til instituttet vedr. kursusudbud: 1 Større ændringer er fx: Ændring af ECTS-vægt Ændring af bedømmelsesform (7-trins-skala, bestået/ikke-bestået) Flytning af kursus til anden blok/semester Opsplitning eller sammenlægning af kurser Ændring af kursets status: fra obligatorisk til valg eller omvendt Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser (større) februar 2016 side 1 af 10

2 Institut for Farmaci Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab Institut for Produktionsdyr og Heste Institut for Veterinær Sygdomsbiologi Kursusbeskrivelser for efterårsvalgfag (blok 1 og 2) har senere frist for fremsendelse til studienævnet end øvrige kursusbeskrivelser. Studieordninger og kursusbeskrivelser godkendes og offentliggøres for et helt studieår ad gangen, undtaget er dog mindre ændringer til eksisterende kursusbeskrivelser, kursusbeskrivelser for forårsvalgfag og for sommerkurser, som følger et selvstændigt årshjul 2. Orientering af interessenter Opdatering af og/eller KUnet Håndtering af e- blanketter Hvor ofte (kadence)? Hvordan? Studienævnssekretærerne orienterer de berørte studiesekretærer og eksamenskoordinatorer om ændringer til studieordningsrammerne ultimo september. Studienævnssekretærerne orienterer studienævnene om dekanens godkendelse af studieordninger og prodekan for uddannelses godkendelse af kursusbeskrivelser tredje uge i marts. Studienævnssekretærerne orienterer Sektion for Studieservice (SSS) og STADS-gruppe om dekanens godkendelse af studieordninger og prodekan for uddannelses godkendelse af kursusbeskrivelser tredje uge i marts. 1. juni: Studienævnssekretærerne opdateret årshjul for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer til SSK til offentliggørelse på KUnet 1. maj: Studienævnssekretærerne offentliggør SUNDs studieordninger på WEB og kursusbeskrivelser i KUs kursusdatabase Ikke relevant En gang årligt. Processens struktur Revision af studieordninger og kursusbeskrivelser er to indbyrdes afhængige processer. Nedenstående er en tematisk fremstilling af procedurens delementer præsenteret overvejende kronologisk. Årshjulet giver et overblik over, hvordan de to processers delelementer tidsmæssigt spiller sammen, dvs. hvad der foregår i forlængelse af hinanden, og hvad der foregår sideløbende. 2 Fristerne for forårsvalgfag, sommerkurser og mindre ændringer til kursusbeskrivelser fremgår af procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer. Mindre ændringer er fx ændringer af prøveform, censurform (intern, ekstern), målbeskrivelse, kriterier for bedømmelse og titel Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser (større) februar 2016 side 2af 10

3 Udarbejdelse af årshjul med specifikke datoer LOS udarbejder og offentliggør hvert år et årshjul med specifikke datoer for proces for revision af de studieordninger og kursusbeskrivelser, som skal træde i kraft næstkommende studieår. Årshjulet fremsendes desuden til: Studienævn Studieledere Institutledere Undervisningsudvalgsformænd Afdeling for Uddannelse og Studerende (AUS) Beslutning om rammer for ændringer til studieordninger og kursusbeskrivelser samt indkaldelse af kursusbeskrivelser Studienævn drøfter i samråd med studieleder(e) rammerne for ændringer til studieordninger og kursusbeskrivelser bl.a. på baggrund af opfølgningsplan for evalueringer og træffer afgørelse om disse. Studienævnssekretærer sender herefter disse ændringer i intern høring i følgende sektioner: Sektion for Studieservice (SSS) Sektion for Internationalisering (INT) SUND Studie- og karrierevejledning (SSK) Sektion for Uddannelsesudvikling og Ledelsesinformation (SUL) Studieleder orienterer dekanen om rammerne for ændringer til studieordningerne med fokus på: Kapacitet på uddannelsen Samlet kursusøkonomi inkl. valgfag Undervisningsressourcer Studienævnssekretærer orienterer følgende parter om rammerne for ændringer til studieordninger: Berørte studiesekretærer og eksamenskoordinatorer Institutledere Studieledere Kursusansvarlige Eksamensansvarlige Studienævnssekretærer indarbejder eventuelle høringssvar efter aftale med studienævnet. Udarbejdelse af udkast til kursusbeskrivelser Uden undervisningsudvalg: Studienævnssekretærer indkalder ændringer til eksisterende samt nye kursusbeskrivelser hos kursus- og eksamensansvarlige. Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser (større) februar 2016 side 3af 10

4 Kursus- og eksamensansvarlige udvikler i samråd med studieleder kurset indholdsmæssigt, pædagogisk og didaktisk under hensyn til ændringer til studieordningsrammerne og uddannelsens overordnede mål (kompetenceprofilen) og opfølgningsplan for evalueringer. Kursus- og eksamensansvarlige fremsender ændringer til eksisterende og nye kursusbeskrivelser til studienævnet via kursusdatabasen, herunder eventuelle ønsker til undervisningsressourcer (arbejdsbelastning). Med undervisningsudvalg: Studienævnssekretærer indkalder ændringer til eksisterende samt nye kursusbeskrivelser hos undervisningsudvalgsformændene. Undervisningsudvalgsformanden har ansvar for at indkalde kursusbeskrivelserne hos de kursus- og eksamensansvarlige. Undervisningsudvalgsformanden fastsætter en intern frist for fremsendelse af kursusbeskrivelser til undervisningsudvalget. De interne frister fastlægges, således at de overholder SUNDs fælles frist for fremsendelse af kursusbeskrivelser til studienævn. Kursus- og eksamensansvarlige udvikler kurset indholdsmæssigt, pædagogisk og didaktisk under hensyn til ændringer til studieordningsrammerne og uddannelsens overordnede mål (kompetenceprofilen) og opfølgningsplan for evalueringer. Kursus- og eksamensansvarlige fremsender ændringer til eksisterende og nye kursusbeskrivelser til undervisningsudvalgsformanden via kursusdatabasen, herunder eventuelle ønsker til undervisningsressourcer (arbejdsbelastning). Undervisningsudvalget fører dialog med kursus- og eksamensansvarlige, drøfter og godkender udkast til kursusbeskrivelser. Studieledere inddrages efter behov. Undervisningsudvalgsformanden fremsender de godkendte kursusbeskrivelser til berørte studienævn via kursusdatabasen. Studienævnssekretærer legalitetstjekker udkast til kursusbeskrivelser. Udarbejdelse af udkast til studieordninger Studieleder udarbejder udkast til studieordning i samarbejde med studienævnssekretæren. Studieleder foretager samtidig økonomiske beregninger af de påtænkte ændringer. Jurist i LOS foretager legalitetstjek af studieordningerne. Foreløbig godkendelse af udkast til studieordninger og kursusbeskrivelser Studieleder præsenterer dekanen for økonomiske konsekvenser af ændringer til studieordninger og kursusbeskrivelser. Dekanen giver en foreløbig godkendelse af den økonomiske ramme for ændringerne. Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser (større) februar 2016 side 4af 10

5 Behandling af udkast til studieordninger og kursusbeskrivelser i studienævn, herunder høringsproces Studienævn førstebehandler udkast til studieordninger og kursusbeskrivelser. Studienævnssekretærer sender udkast i høring hos interne og eksterne parter: Aftagerpaneler Censorformandskaber Autorisationsmyndigheder Interesseorganisationer SSS Studienævnssekretærer udarbejder udkast til overgangsordning, som legalitetstjekkes af jurist i LOS. Studienævnssekretærer indarbejder evt. høringssvar i udkast til studieordninger og kursusbeskrivelser. Studieleder vurderer, om der er behov for nye økonomiske beregninger på baggrund af høringssvarene. Studienævn andenbehandler og godkender udkastet. Endelig godkendelse af studieordninger og kursusbeskrivelser Tovholder i LOS fremsender til dekanen og Akademisk Råd: endeligt forslag til studieordninger overgangsordninger forklæde med redegørelse af de økonomiske konsekvenser af studieordningsændringerne Forslag behandles af dekanatet og evt. i Akademisk Råd. Dekanen godkender endeligt. Tovholder i LOS fremsender endeligt forslag til kursusbeskrivelser til prodekan for uddannelse. Forslag førstebehandles og godkendes på møde mellem prodekan for uddannelse, studieledere og studienævnssekretærer. Forslag, der ligger inden for de økonomiske rammer af den foreløbige godkendelse, godkendes af prodekan for uddannelse. Forslag, der overskrider den økonomiske ramme for bachelor- og kandidatuddannelser forelægges dekanen til godkendelse sammen med studieordningerne. For Masteruddannelser forelægges forslaget først for institutleder(ne) og derefter dekanen. Godkendelse af efterårsvalgfag Kursusbeskrivelser for efterårsvalgfag godkendes efterfølgende af studienævnet. Den økonomiske ramme for disse kursusbeskrivelser Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser (større) februar 2016 side 5af 10

6 godkendes som en del af godkendelsesprocessen for studieordningerne (se ovenfor). Orientering om godkendte studieordninger og kursusbeskrivelser Studienævnssekretærer orienterer undervisningsudvalg, studienævn, SSS og STADS-gruppe om dekanens godkendelse af studieordninger og prodekan for uddannelses godkendelse af kursusbeskrivelser. Studieadministrativ implementering af godkendte studieordninger og kursusbeskrivelser STADS-gruppe i Afdeling for Uddannelse og Studerende opretter UVA er og EKA er samt strukturelle studieordninger i STADS på baggrund af de godkendte studieordninger og kursusbeskrivelser. Studienævnssekretærer opdaterer kursusbeskrivelserne i kursusdatabasen, fx tilføjer STADS-koder. Offentliggørelse af studieordninger og kursusbeskrivelser Studienævnssekretærer udarbejder kommunikationsplan for orientering om offentliggørelse af studieordninger og kursusbeskrivelser. Studienævnssekretærer offentliggør studieordninger og overgangsordninger på SUND s hjemmeside, på KUnet og på studier.ku.dk samt offentliggør kursusbeskrivelser i kursusdatabasen. Studienævnssekretærer orienterer studerende og ViP er i overensstemmelse med kommunikationsplanen. Oprettelse af udbud i STADS og tilmelding på KUnet SSS opretter udbud af kurser og eksaminer i STADS for bachelor- og kandidatuddannelser LOS opretter udbud af kurser og eksaminer i STADS for masteruddannelser. SSS åbner for tilmelding til kurser og eksaminer via STADS på KUnet. LOS åbner for tilmelding til kurser og eksaminer via STADS på KUnet for masteruddannelser. Hvem? Studieleder Rådgiver studienævn om kursus- og eksamensbeskrivelser, herunder sammenhæng med læringsmål, eksamensformer Og indhold, undervisningsformer og kompetenceprofil drøfter løbende studieaktiviteters gennemførelse, sammenhæng og progression med studienævn, kursusansvarlige og undervisningsudvalg drøfter løbende udvikling af studieaktiviteters indholdsmæssigt, pædagogisk og didaktisk med studienævnet, kursusansvarlige, undervisningsudvalg og evt. eksterne samarbejdspartnere Studienævnsformand Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser (større) februar 2016 side 6af 10

7 kvalificerer beslutning om kursus- og eksamensbeskrivelser i samråd med studienævn og studieleder drøfter og træffer i samråd med studienævnet beslutninger, der sikrer studieaktiviteters gennemførelse, sammenhæng og progression, i dialog med studieleder, kursusansvarlige og undervisningsudvalg drøfter og træffer i samråd med studienævnet beslutninger, der sikrer udvikling af studieaktiviteters indhold, pædagogik og didaktik Kursusansvarlig udarbejder indstilling til undervisningsudvalg, studienævn og studieleder mht. kursus- og eksamensbeskrivelser sikrer, at ændringer til eksisterende samt nye kursus- og eksamensbeskrivelser fremsendes til instituttets undervisningsudvalg og/eller studienævnet via kursusdatabasen udvikler kurset og andre studieaktiviteter, herunder klinikophold, indholdsmæssigt, pædagogisk og didaktisk sikrer, at kursets faglige indhold og målbeskrivelse, som den fremgår af kursusdatabasen, er opdateret og i overensstemmelse med de overordnede mål (kompetenceprofilen), jf. studieordningen Eksamensansvarlig udarbejder indstilling til undervisningsudvalg, studienævn og studieleder mht. eksamensbeskrivelser sikrer, at ændringer til eksisterende samt nye eksamensbeskrivelser fremsendes til undervisningsudvalg og/eller, studienævnet via kursusdatabasen Undervisningsudvalgsformand rådgiver institutleder om kursusudbuddet for det kommende undervisningsår sikrer, at undervisningsudvalget kvalitetssikrer kursus- og eksamensbeskrivelser til godkendelse i studienævn, og at disse fremsendes til studienævnet via kursusdatabasen sikrer dialog om opdatering og forbedring af instituttets studieaktiviteter sikrer dialog om de undervisningsformer, der anvendes på de enkelte studieaktiviteter Prodekan for uddannelse godkender ændringer til eksisterende og nye kursusbeskrivelser, der ligger inden for den godkendte økonomiske ramme Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser (større) februar 2016 side 7af 10

8 Dekan godkender foreløbig økonomiske ramme for ændringer til studieordninger godkender studieordninger og overgangsordninger godkender ændringer til eksisterende og nye kursusbeskrivelser, der overskrider den godkendte økonomiske ramme Studienævnssekretær supporterer studienævnets godkendelsesproces for kursusbeskrivelser og studieordninger supporterer studieleder ved beregning af økonomiske konsekvenser af studieordningsændringer orienterer institutledere, studieledere, kursusansvarlige, eksamensansvarlige, undervisningsudvalg, studiesekretærer og eksamenskoordinatorer om ændringer til studieordningsrammer godkendt af studienævnet foretager legalitetstjek af kursusbeskrivelser udarbejder overgangsordninger orienterer studienævn, SSS og STADS-gruppe om dekanens godkendelse af studieordninger og prodekan for uddannelses godkendelse af kursusbeskrivelser udarbejdelse af kommunikationsplan for information om ændringer til studieordninger og kursusbeskrivelser opdaterer og offentliggør kursusbeskrivelserne i kursusdatabasen offentliggørelse af studieordninger og overgangsordninger på SUNDs hjemmeside, KUnet og studier.ku.dk Sektion for Legalitet og Studienævnsbetjening (LOS) udarbejder og offentliggør årshjul for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer foretager legalitetstjek af studieordninger og overgangsordninger opretter af udbud i STADS for masteruddannelser åbner for tilmelding til kurser og eksaminer på KUnet for masteruddannelser Sektion for Studieservice (SSS) opretter af udbud i STADS for bachelor- og kandidatuddannelser åbner for tilmelding til kurser og eksaminer på KUnet for bachelor- Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser (større) februar 2016 side 8af 10

9 og kandidatuddannelser STADS-gruppe opretter UVA er og EKA er i STADS Datamateriale Målepunkter opretter strukturelle studieordninger Ikke relevant Ikke relevant Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser (større) februar 2016 side 9af 10

10 Deadline Studieordninger Ansvar 1. juni Indkaldelse af oplæg til ændringer af studieordningsrammer hos kursusledere, institutter og studienævn Medio september Primo november Ultimo november December Ultimo januar Medio februar Marts Studienævn vedtager oplæg til ændringer af studieordningsrammer Udkast til studieordning inkl. kursusbeskrivelser færdiggøres og fremsendes til legalitetstjek Beregning af økonomiske konsekvenser af ændrede studieordninger sendes til forhåndsgodkendelse hos pro-dekan Studienævn førstebehandler udkast til studieordninger inkl. kursusbeskrivelser Ekstern og intern høring af udkast til studieordninger Studienævn vedtager endeligt oplæg til ændringer/ny studieordning inkl. overgangsordning og kursusbeskrivelser Behandling af endeligt forslag til studieordninger i Akademisk Råd og endelig godkendelse af dekan 1. maj Offentliggørelse af godkendte studieordninger og overgangsordninger LOS Studienævnsformand LOS LOS/studieleder Studienævnsformand LOS/studieleder Studienævnsformand LOS/studieleder LOS Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser (større) februar 2016 side 10af 10

Procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer (lille årshjul)

Procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer (lille årshjul) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer (lille årshjul) Procedureansvarlig

Læs mere

Procedure for udvikling af nye uddannelser

Procedure for udvikling af nye uddannelser D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for udvikling af nye uddannelser Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren

Læs mere

Procedure for planlægning og administration af tilmelding og betaling til kurser og afholdelse af undervisning inkl.

Procedure for planlægning og administration af tilmelding og betaling til kurser og afholdelse af undervisning inkl. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for planlægning og administration af tilmelding og betaling til kurser og afholdelse

Læs mere

Procedure for Uddannelsesevalueringer

Procedure for Uddannelsesevalueringer D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for Uddannelsesevalueringer Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren Orientering

Læs mere

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Vejledning - Indmelding af idéer til specialefokuserede kurser 5. NOVEMBER 2015 På baggrund

Læs mere

Procedure for planlægning og afholdelse af eksamen

Procedure for planlægning og afholdelse af eksamen Procedure for planlægning og afholdelse af eksamen Procedureansvarlig sektion SKT (Skolechef, uddannelsesleder, studieadministrator) Formål Resume af proceduren Proceduren sikrer, at eksaminer planlægges

Læs mere

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber.

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Nærværende rammer beskriver evalueringsplaner og praktiske anliggender, der er aftalt mellem studienævn, Institut for Farmaci,

Læs mere

PROCEDURE FOR OPRETTELSE AF NYE UDDANNELSER PÅ SCIENCE 9. JULI 2015 REV. 1. OKTOBER 2017

PROCEDURE FOR OPRETTELSE AF NYE UDDANNELSER PÅ SCIENCE 9. JULI 2015 REV. 1. OKTOBER 2017 PROCEDURE FOR OPRETTELSE AF NYE UDDANNELSER PÅ SCIENCE 9. JULI 2015 REV. 1. OKTOBER 2017 Formål KU s Procedure for rektors godkendelse af oprettelse af nye uddannelser beskriver processen frem til, at

Læs mere

Procedure for planlægning, administration og afholdelse af eksamen

Procedure for planlægning, administration og afholdelse af eksamen D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for planlægning, administration og afholdelse af eksamen Procedureansvarlig Sektion

Læs mere

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt 10. februar Sted Karina Rømer. Referent

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt 10. februar Sted Karina Rømer. Referent K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T - G O D K E N D T 10. FEBRUAR 2016 Forum Odontologisk Studienævn AFDELING

Læs mere

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Beskrivelse af monitorering af uddannelserne Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Årlig uddannelsesredegørelse

Læs mere

pædagogisk kompetenceudvikling af undervisere og kvalitetsudvikling af kurser og vejledning.

pædagogisk kompetenceudvikling af undervisere og kvalitetsudvikling af kurser og vejledning. DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Procedure for systematisk undervisningsevaluering og -opfølgning på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet - SCIENCE 15. JULI 2014 Denne

Læs mere

Overgangsordning for revision af 2015-studieordningen på bacheloruddannelsen i odontologi

Overgangsordning for revision af 2015-studieordningen på bacheloruddannelsen i odontologi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T S A G S N O T A T JUNI 2016 Vedr. Sagsbehandler Karina Rømer Overgangsordning for revision af

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at:

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at: KVALITETSSKRING OG KVALITETSUDVIKLING AF UNDERVISNING OG UDDANNELSE PÅ DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET, AARHUS UNIVERSITET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisning og uddannelse ved Det

Læs mere

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for systematisk undervisningsevaluering og -opfølgning på Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016 Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev.

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. 2016) Dette rammedokument gælder for bachelor- og kandidatstudieordningerne

Læs mere

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt: 9. december 2015 kl Sted: Karina Rømer. Referent:

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt: 9. december 2015 kl Sted: Karina Rømer. Referent: K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T - G O D K E N D T 9. DECEMBER 2015 Forum Odontologisk Studienævn AFDELING

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af ekstern ekspert ved Health finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Studienævnet for It og Sundhed. Forum. Møde afholdt Mandag d. 8. februar , Odontologisk mødelokale. Sted. Christine Gulstad.

Studienævnet for It og Sundhed. Forum. Møde afholdt Mandag d. 8. februar , Odontologisk mødelokale. Sted. Christine Gulstad. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T 9. FEBRUAR 2016 Forum Studienævnet for It og Sundhed AFDELINGEN FOR UDDANNELSE

Læs mere

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter 31. MARTS 2009 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Fælles procedure for

Læs mere

Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne

Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne Navn: Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: I dette arbejdsark skal du indsætte navnet på den eller de personer, der

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 21. november 2012 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Mikkel Askløf, Christina

Læs mere

Afrapportering af Det Teologiske Fakultets kvalitetssikring

Afrapportering af Det Teologiske Fakultets kvalitetssikring K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Afrapportering af Det Teologiske Fakultets kvalitetssikring af uddannelser 2014-2015 UDDANNELSESSERVICE Ekstern del af fakultetets afrapportering Fakultet Studieår

Læs mere

Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser

Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser Bilag 1. Tjekliste for udvikling af nye uddannelser inkl. skabeloner Formål Denne procedure

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Samfundsøkonomiuddannelsen Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 1. Baggrund Der redegøres i dette notat for de procedurer på Samfundsøkonomi-uddannelsen,

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Møde den: 9. oktober, 2014, kl. 15.15-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Foreløbig version Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Formulering af studieelement til indsættelse i de respektive KA-studieordninger

Læs mere

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013 Referat af 3. møde 2013/2014 i Det juridiske Studienævn fredag den 3. maj kl. 10.15 i mødelokale 247 i bygning 1410. Til stede: Fraværende: Desuden deltog: Lektor, studieleder for jura Anne-Dorte Bruun

Læs mere

Studienævnsmøde den 22. maj Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 22. maj Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 22. maj Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 22. maj Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 22. maj 2012 M Ø D E R E F E R A T 22. MAJ 2012 Forum Studienævnet Engerom

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Farmaci den 20. oktober 2014

Referat af møde i Studienævn for Farmaci den 20. oktober 2014 DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET OG DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Referat af møde i Studienævn for Farmaci den 20. oktober 2014 Den. 13. november 2014 sn Deltagere: Medlemmer af studienævn: Judith

Læs mere

Studienævnet for Medicin. Studienævnet for Medicin. Forum. Møde afholdt: Tirsdag den 3. maj, Sted: Malene K. K.

Studienævnet for Medicin. Studienævnet for Medicin. Forum. Møde afholdt: Tirsdag den 3. maj, Sted: Malene K. K. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet for Medicin M Ø D E R E F E R A T 9. MAJ 2016 Forum Studienævnet for Medicin AFDELING

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 41. møde den 1. november 2012. Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 41. møde den 1. november 2012. Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET DIKUs Undervisningsudvalg R E F E R A T 28. NOVEMBER 2012 Vedr.: 41. møde den 1. november 2012 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt 11. januar 2017 kl Sted Panum Karina Rømer. Referent

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt 11. januar 2017 kl Sted Panum Karina Rømer. Referent K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T - G O D K E N D T 11. JANUAR 2017 Forum Odontologisk Studienævn DEPARTMENT

Læs mere

Procedurer for kvalitetssikring af uddannelse

Procedurer for kvalitetssikring af uddannelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedurer for kvalitetssikring af uddannelse Version: 20. april 2015 Indholdsfortegnelse PROCEDURE FOR UDARBEJDELSE,

Læs mere

Undervisnings- og uddannelsesevaluering ved Institut for Kultur og Samfund, ARTS

Undervisnings- og uddannelsesevaluering ved Institut for Kultur og Samfund, ARTS 1 Undervisnings- og uddannelsesevaluering ved Institut for Kultur og Samfund, ARTS De to studienævn ved Institut for Kultur og Samfund har vedtaget følgende evalueringspolitik for alle bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Møde i Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber

Møde i Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Til medlemmer og observatører af studienævnet M Ø D E R E F E R A T 9. SEPTEMBER 2014 Forum Møde

Læs mere

Proces for udpegning af to nye eksterne medlemmer af KU s bestyrelse med indtræden pr. 16. september 2017 Sagsbehandler Rektorsekretariatet

Proces for udpegning af to nye eksterne medlemmer af KU s bestyrelse med indtræden pr. 16. september 2017 Sagsbehandler Rektorsekretariatet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 86 d. 6. december 2016 Punkt 13. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 24. NOVEMBER 2016 Vedr. Proces for udpegning af

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: /

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: / DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 19. maj 2010. Til

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2016 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter

Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter Københavns Universitet har fælles retningslinjer for undervisningsevaluering

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Indtil KU bliver institutionsakkrediteret, skal fakultetets uddannelser fortsat turnusakkrediteres. Turnusakkreditering sker i overensstemmelse med

Læs mere

Denne overgangsordning er godkendt af Odontologisk Studienævn d. 11. juni 2014.

Denne overgangsordning er godkendt af Odontologisk Studienævn d. 11. juni 2014. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Overgangsordning for afvikling af de tværfaglige kurser og eksamener på 2011-13. JUNI 2014 Denne

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser Syddansk Universitet Udviklingsprocessen 2004: Ledelsen besluttede at gennemføre en ekstern audit af uddannelsesområdet på SDU med EVA som operatør 2005: Den

Læs mere

Overgangsordning for revision af 2011-studieordningen på bacheloruddannelsen i odontologi

Overgangsordning for revision af 2011-studieordningen på bacheloruddannelsen i odontologi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T S A G S N O T A T JUNI 216 Vedr. Sagsbehandler Karina Rømer Overgangsordning for revision af 211-studieordningen

Læs mere

Procedure for dimittendundersøgelser

Procedure for dimittendundersøgelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Oktober 2014 Sagsnr.: 2014-412-00142 Procedure for dimittendundersøgelser Baggrund Procedure for dimittendundersøgelser er en del af Aalborg Universitets

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 17. SEPTEMBER 2015 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer

Læs mere

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse 27. MAJ 2015 UDDANNELSESSERVICE Afrapportering Københavns

Læs mere

Årlig status på uddannelseskvalitet og uddannelsesevalueringer

Årlig status på uddannelseskvalitet og uddannelsesevalueringer Årlig status på uddannelseskvalitet og uddannelsesevalueringer Omdrejningspunktet i den systematiske opfølgning på uddannelsernes kvalitet er et årligt statusmøde samt en uddannelsesevaluering, som gennemføres

Læs mere

Fakultetsledelsen FARMA. Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA

Fakultetsledelsen FARMA. Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Fakultetsledelsen FARMA Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA 20. SEPTEMBER 2007 Baggrund: Den nye Universitetslov, som træder

Læs mere

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3).

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3). Referat af møde i masterstudienævn fredag den 4. december kl. 10.00-12.00 Til stede: Dennis Ramsdahl, Winni Johansen, Michael Nørager Fraværende: Torsten Kolind Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah

Læs mere

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg, Viola Burau og Helle Terkildsen Maindal

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg, Viola Burau og Helle Terkildsen Maindal Møde den: 9. december 2015, kl. 11.30 13.30 Bygning 1611, lokale 121B Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab REFERAT Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg,

Læs mere

Sted: Mødesal A på School of Pharmaceutical Sciences (Pharma School) på SUND.

Sted: Mødesal A på School of Pharmaceutical Sciences (Pharma School) på SUND. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T ( P H A R M A S C H O O L ) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET BK-STN mødet 18.06.2012 pkt. 4 og 5 M Ø D E R E F E R A T Forum: BK-studienævnet

Læs mere

Studienævnet for Medicin. Studienævnet for Medicin. Forum. Møde afholdt: Tirsdag den 7. januar 2014, kl Sted: Møderum 2, lokale 42.0.

Studienævnet for Medicin. Studienævnet for Medicin. Forum. Møde afholdt: Tirsdag den 7. januar 2014, kl Sted: Møderum 2, lokale 42.0. A F D E L I N G F O R U D D A N N E L S E O G S T U D E R E N D E, S E K T I O N F O R L E G A L I T E T O G S T U D I E N Æ V N S B E T J E N I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studienævnet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

MØDEINDKALDELSE STUDIENÆVNET FOR DANSK, ENGELSK OG DESIGN, KOLDING

MØDEINDKALDELSE STUDIENÆVNET FOR DANSK, ENGELSK OG DESIGN, KOLDING MØDEINDKALDELSE STUDIENÆVNET FOR DANSK, ENGELSK OG DESIGN, KOLDING Mødenr.: 10-2010 Dato: 08. december 2010 Sted: Kolding, lokale K 2.51. Starttidspunkt: 10.00 Sluttidspunkt: 12.00 Udsendt af: Karin Esmann

Læs mere

Hermed foreligger SCIENCE s delstrategi for uddannelsesområdet.

Hermed foreligger SCIENCE s delstrategi for uddannelsesområdet. DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET - Delstrategi 2013-16 for uddannelsesområdet 4. SEPTEMBER 2013 Hermed foreligger SCIENCE s delstrategi for uddannelsesområdet. I fakultetets

Læs mere

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3 Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier Studienævn: Kommunikation og digitale medier Periode: 2015-2018 Dato: 25/01 2016. Version: 3 Nuværende situation:

Læs mere

Odontologisk studienævn. Referat fra møde i studienævnet. Onsdag den 26. januar 2005 kl

Odontologisk studienævn. Referat fra møde i studienævnet. Onsdag den 26. januar 2005 kl Odontologisk studienævn Referat fra møde i studienævnet Onsdag den 26. januar 2005 kl. 14.15 Til stede: Desuden deltog: Referat og sekretær: Afbud. Eigil Kirkegaard (formand),og Dorte Haubek (næstformand),

Læs mere

Studienævn for Farmaci

Studienævn for Farmaci DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET OG DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studienævn for Farmaci Den 13. april 2015 SN/JK Deltagere: Medlemmer af studienævn: Kim Brøsen, Catalin Maria Frydendal, Stina Schultz

Læs mere

Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet

Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor 1. SEPTEMBER 2016 UDDANNELSESSERVICE Afrapportering Københavns Universitet stiller krav om, at dekanerne

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser

Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser 11. JULI 2014 Indledning Københavns Universitet ønsker at tilbyde forskningsbaserede uddannelser

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand), Viola Burau og Loni Leddere

Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand), Viola Burau og Loni Leddere Møde den: 29. august 2016, kl. 9.00 11.00 Bygning 1611, lokale 121b Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab Dagsorden Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand),

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Opfølgning på identificerede problemer i studiemiljøet på ENG og TECH

Opfølgning på identificerede problemer i studiemiljøet på ENG og TECH Fakultetskontoret for ENGINEERING, SUND og TECH Dokument dato: Maj 2017 Dokumentansvarlig: Line Kousholt Caspersen Senest revideret: Senest revideret af: Sagsnr.: Opfølgning på identificerede problemer

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 83, den 27. april 2016 Pkt. 12. Bilag 3 Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til rektor 21. JANUAR

Læs mere

STUDIEORDNING Specifik del for Have- og Parkingeniøruddannelsen

STUDIEORDNING Specifik del for Have- og Parkingeniøruddannelsen Skovskolen STUDIEORDNING Specifik del for Gældende fra august 2010 (Revideret marts 2016) Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Uddannelsens placering, formål og kompetenceprofil... 3 1.1 Uddannelsens placering...

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense tirsdag den 17. maj 2016

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense tirsdag den 17. maj 2016 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 20. maj 2016 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense tirsdag den 17. maj 2016 Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen, Jan Møller Jensen, Mogens Nielsen, Ole

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Ny struktur - nye opgaver og arbejdsgange

Ny struktur - nye opgaver og arbejdsgange Ny struktur - nye opgaver og arbejdsgange En rapport om studieadministrative opgaver på Det Naturvidenskabelige Fakultet Januar 2008 Competencehouse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING... 3 2. FORMÅL

Læs mere

Studienævnet for Medicin Studienævnsmøde tirsdag d. 3. januar Studienævnet for Medicin. Forum

Studienævnet for Medicin Studienævnsmøde tirsdag d. 3. januar Studienævnet for Medicin. Forum K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Studienævnet for Medicin Studienævnsmøde tirsdag d. 3. januar 2017 M Ø D E R E F E R A T 3. JANUAR

Læs mere

Årshjul - Studieplanlægning (version 17/11-14) Ansvarlig

Årshjul - Studieplanlægning (version 17/11-14) Ansvarlig Årshjul - Studieplanlægning (version 17/11-14) Ansvarlig Opgave Institutleder Skoleleder Koordinator for kvalitets-sikring og internationalisering Skolesekretær Studienævnsformand Studienævnssekretær Koordinator/SN

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, referat fra forrige møde godkendes elektronisk

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, referat fra forrige møde godkendes elektronisk D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 9. DECEMBER 2014 Forum Studienævnet for It og Sundhed AFDELINGEN FOR UDDANNELSE

Læs mere

Principper for talentudvikling af studerende

Principper for talentudvikling af studerende Principper for talentudvikling af studerende Indholdsfortegnelse 0. Formål... 2 1. Principper... 2 2. Kriterier for talentudvikling... 2 3. Talentprogrammer... 3 3.1 Kriterier for talentprogrammer... 3

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. september 2012, kl Lokale: Værkstedet, Sygeplejevidenskab Studienævn for Sygeplejevidenskab

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. september 2012, kl Lokale: Værkstedet, Sygeplejevidenskab Studienævn for Sygeplejevidenskab Møde den: 17. september 2012, kl. 15.15-17.00 Lokale: Værkstedet, Sygeplejevidenskab Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Hanne Kronborg Foverskov,

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK REFERAT Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København NV. Susanne Bartram Studienævnssekretær E-mail: studienaevn.edu@au.dk Tidspunkt:

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 12. september 2014 11. november 2014 pkt. 10 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014 Tilstedeværende: Lone Grønbæk Kronbak, Christian Kronborg, Bjarne Toft,

Læs mere

Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014

Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014 Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014 Indledning Uddannelsen i It og Sundhed optog de første studerende i 2008 og i 2014 blev de første kandidater færdige. I

Læs mere

Dagsordenen godkendt.

Dagsordenen godkendt. Møde den: 11. september, 2013, kl. 15.00-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser på Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser på Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Notat Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser på Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Principper og rammerne for henholdsvis årlig status på kvalitetsarbejdet og uddannelsesevaluering

Læs mere