DDA Datamateriale Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU),

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----"

Transkript

1 DDA Datamateriale Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Center for Velfærd PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale skal såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 som oprindeligt blev indsamlet af SFI - Det Nationale Center for Velfærd. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-18190). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer skal i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-18190: Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), Primærundersøger: SFI - Det Nationale Center for Velfærd. DDA-18190, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Christian Bilde Andersen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (8599 respondenter, 1048 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (669 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af SFI - Det Nationale Center for Velfærd, og som sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter blev afleveret til DDA i juni 2006 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Birgitte Grønlund Jensen og Christian Bilde Andersen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-18190: Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem

3 samfundsvidenskabelige databanker. Der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bageste optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV November 2009 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt

4 eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde

6 er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau. Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D).

7 Undersøgelsens placering i klynge(r): arbejdssociologi. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: Ansættelse; Arbejdsplads; Arbejdstid; Arbejdstime; Beskæftigelse; Efteruddannelse; Erhvervsuddannelse; Leder; Ledighed; Læsefærdighed; Oplæring; Specialundervisning; stavevanskelighed; Underordnede; videreuddannelse; Voksenuddannelse. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-18190: Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), Primærundersøger: SFI - Det Nationale Center for Velfærd. DDA-18190, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Christian Bilde Andersen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (8599 respondenter, 1048 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (669 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv. Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Arkivets ID-nummer: s1003. Studiebeskrivelsesnummer: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. Økonomisk sponsor: Socialministeriet. Holmens Kanal 22, 1060 KØBENHAVN K. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelsen ''Voksen-, efterog videreuddannelse (VEU), 2005'' har til formål at præstere ny viden om befolkningens deltagelse i voksen- og efteruddannelse, herunder - Hvad deltager folk i? - Hvorfor deltager de? - Hvad får de ud af det? - Hvorfor er der nogle, der ikke deltager? Stikprøven er udtaget blandt personer, der er år. Undersøgelsen gennemførtes for det såkaldte "Trepartsudvalg om livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet". Det er et udvalg, der er nedsat af Regeringen, og som arbejdsmarkedets parter deltager i. Udvalget skal vurdere voksen- og efteruddannelsen i Danmark og komme med forslag til forbedringer bl.a. for at styrke Danmark konkurrenceevne i lyset af globaliseringen. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer.

8 Antal observationsenheder (respondenter): enheder i oprindelig stikprøve; 5288 enheder faldet fra; antal respondenter (uvægtet): Yderligere oplysninger: Svarpct. 64,4. Datasættets størrelse: 8599 respondenter; 1048 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 392 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Yderligere oplysninger: Februar Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: Personer år. Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse. Undersøgelsens geografiske univers: national. Tidsrum for dataindsamling: Yderligere oplysninger: Februar Dataindsamlingsmetode: mundtligt interview. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. BETINGELSER VED REANALYSE Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: ingen adgangsrestriktioner overhovedet. Adgangstilladelse indhentes hos: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn; civilstand. Husstandens karakteristika: børn tilstede. Børn i husstanden. Beskæftigelse: respondent: beskæftigelsesmæssig status. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen. Skoleuddannelse. INDLEDNING Undersøgelsen er gennemført for at gøre det muligt at vurdere voksen- og efteruddannelsesindsatsen i Danmark. DDA modtog datamaterialet sammen med relevant dokumentations-

9 materiale i juni 2006 med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en SAS fil, og oparbejdningen i DDA har omfattet konvertering til OSIRIS-datasæt, således at retningslinierne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentationspublikation. Manglende data I det oprindelige såvel som det oparbejdede datamateriale opereres der med to former for manglende data (MD): Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). I variabelgrupper opstået ud fra spørgsmål, hvortil flere svar var mulige, er uoplyst-koden genereret af DDA. Den betyder her, at spørgsmålet som helhed er ubesvaret, til forskel fra kategorien 0, som betyder, at den svarmulighed, som den aktuelle variabel omhandler, ikke er benyttet. Referencer KODEBOG I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af de ved undersøgelsen anvendte spørgeskemaer, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret. V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA's undersøgelsesnummer

10 Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 4 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 0001 til 8599) af respondenter. V0003 SFI UNDERSØGELSESNUMMER start 10, bredde 4 SFIs undersøgelsesnummer Undersøgelsesnummer V0004 SKEMATYPE start 14, bredde 1 Skematype Variablen er kodet 0. Baggrundsvariable Tekst 1: Først vil jeg gerne høre lidt om Dem selv. V0005 KØN start 15 Spm. 1: Er De... % antal kode Mand Kvinde V0006 FØDSELSÅR start 16, bredde 4

11 Spm. 2: Hvilket år er De født? Skriv årstal: Variablen er kodet i intervallet V0007 BOR MED PARTNER start 20, manglende data: = 9 Spm. 3: Bor De sammen med en ægtefælle eller samlever? Ja Nej Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0008 PARTNER ERHVERVSARBEJDE start 21, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V7 Spm. 4: Har Deres ægtefælle/samlever erhvervsarbejde? Ja, han/hun har egen virksomhed/er selvstændig Ja, han/hun arbejder i respondentens virksomhed Ja, lønnet arbejde, fuld tid (mindst 30 timer/uge) Ja, lønnet arbejde, deltid (under 30 timer/uge) Nej, arbejdsløs m. dagpenge eller kontanthjælp (inkl. aktivering i arbejde eller uddannelse) Nej, er i gang med en uddannelse (ikke aktivering) Nej, førtidspension, pension, efterløn Nej, hjemmegående husmor/husfar i øvrigt Nej, andet Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 77 V0009 BØRN I HUSSTANDEN start 24, manglende data: = 9

12 Spm. 5: Bor der nogen børn hos Dem? Anfør antal hjemmeboende børn i alt - både respondentens og evt. ægtefælles/samlevers Ja, 1 barn Ja, 2 børn Ja, 3 eller flere børn Nej, gå til spm. 7 (V11) Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0010 ALDER YNGSTE BARN start 25, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V9 Spm. 6: Hvor gammelt er det yngste barn? Under 4 år år år år år år og derover Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 50 V0011 SKOLEUDDANNELSE start 27, manglende data: = 99 Spm. 7: Hvilken skoleuddannelse har De? Højeste afsluttede skoleuddannelse klasse eller mindre klasse klasse uden eksamen klasse med eksamen (folkeskolens afgangasprøve, 2. real, mellemskoleeksamen) klasse uden eksamen

13 klasse med eksamen (folkeskolens udvidede afgangsprøve, 3. real eller realeksamen) Studentereksamen Højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) Andet Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0012 LIDE AT GÅ I SKOLE start 29, manglende data: = 9 Spm. 8: Kunne De lide at gå i skole? Ja, i meget høj grad Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, ikke særligt Nej, slet ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0013 MODT SPECIALUNDERVISNING start 30, manglende data: = 9 Spm. 9: Har De på et eller andet tidspunkt modtaget specialundervisning på grund af læse- eller stavevanskeligheder? (I respondentens skoletid eller senere i respondentens tilværelse) Ja Nej Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0014 LÆSEFÆRDIGHEDER DANSK start 31, manglende data: = 9 Spm. 10: Vurderer De, at Deres læsefærdigheder på dansk er begrænsede for Deres muligheder på arbejdsmarkedet - fx for

14 forfremmelse eller for at få et nyt arbejde? Meget begrænsende Noget begrænsende Slet ikke begrænsende Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 Uddannelses- og beskæftigelseforhold V0015 ERHVERVSUDDANNELSE start 32, manglende data: = 99 Spm. 11: Har De en erhvervsuddannelse? (Højeste afsluttede uddannelse) Nej Ja, specialarbejderuddannelse, AMU-uddannelse eller tilsvarende, under 1 år Efg-basisår (ej 2. del)/handelsskolens Grunduddannelse (HG) Ja, fuldført lærlinge/efg-uddannelse, EUD, mindst 1 år Ja, anden faglig uddannelse, mindst 1 år Ja, kort videregående uddannelse, 2 år Ja, mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år Ja, lang videregående uddannelse, 5-6 år Ja, andet Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0016 HOVEDBESKÆFTIGELSE P.T. start 34, manglende data: = 99 Spm. 12: Hvad er Deres hovedbeskæftigelse i øjeblikket? Erhvervsmæssigt arbejde (ikke aktivering, men inklusive flexjob og skånejob):

15 Selvstændig landmand, gå til spm. 13 (V17) Selvstændig i øvrigt, gå til spm. 13 (V17) Medhjælpende ægtefælle, gå til spm. 13 (V17) Funktionær, tjenestemand, gå til spm. 26 (V36) Faglært arbjeder, gå til spm. 26 (V36) Ikke faglært arbejder, specialarbejder, gå til spm. 26 (V36) Anden lønmodtagerbeskæftigelse, gå til spm. 26 (V36) Ledig eller i aktivering: Ledig med dagpenge fra arbejdsløshedskassen (a-kasse) (inkl. aktivering i fx arbejde, jobtræning, praktik, projekt, kursus eller uddannelse), gå til spm. 65 (V132) Ledig med kontanthjælp, introduktionsydelse, starthjælp (inkl. aktivering i fx arbejde, jobtræning, praktik, projekt, jursus eller uddannelse samt forrevalidering og ledighedsydelse), gå til spm. 65 (V132) Under uddannelse (ikke aktivering) - værnepligt Elev, lærling, praktikant (herunder personer beskæftiget i læreplads), gå til spm. 66 (V133) I gang med uddannelse i øvrigt (skoleelev, studerende), gå til spm. 66 (V133) Aftjener værnepligt, gå til spm. 66 (V133) Øvrige uden arbejde som hovedbeskæftigelse Førtidspensionist/invalidepensionist, gå til spm. 66 (V133) Langtidssyg/sygedagpenge (ej ansat på en arbejdsplads), gå til spm. 66 (V133) Efterlønsmodtager/får overgangsydelse, gå til spm. 66 (V133) Alderpensionist, gå til spm. 66 (V133) Hjemmearbejdende husmor/husfar i øvrigt, gå til spm. 66 (V133) Andet, gå til spm. 66 (V133) Ved ikke Uoplyst

16 svarprocent: 100 V0017 BRANCHE VIRKSOMHED ARB. start 36, bredde 100, tekstfelt FILTER: V16 Spm. 13: Hvilken slags virksomhed har De/arbejder De på? Variablen indeholder en liste over virksomheder. V0018 HVAD LAVER VIRKSOMHED start 136, bredde 100, tekstfelt FILTER: V16 Spm. 14: Hvad laver man på virksomheden? Variablen indeholder en liste over, hvad man laver på virksomheden. *********************************************************** Filter 1: Hvis respondenten har en erhvervsrettet uddannelse eller videregående uddannelse (kode 2-9 i spm. 11 (V15)): Fortsæt med spm. 15 (V19). Ellers gå til spm. 16 (V20). *********************************************************** V0019 ARBEJDE SVARER T. UDDAN. start 236, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V16, FILTER 1 Spm. 15: Vil De sige, at Deres nuværende arbejde svarer til den uddannelse, De har? Ja, i meget høj grad Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, ikke særligt Nej, slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 6 V0020 DEL AF STØRRE VIRKSOMHED start 238, manglende data: = 9 eller >=10

17 FILTER: V16 Spm. 16: Er virksomheden en del af et større firma, koncern eller organisation med et fælles navn? Nej Ja, respondentens arbejdsplads er hovedsædet Ja, hovedsædet ligger et andet sted i Danmark Ja, hovedsædet ligger i udlandet Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 7 V0021 ÅRSTAL STARTEDE I VIRK. start 240, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V16 Spm. 17: Hvilket år startede De i Deres nuværende virksomhed som selvstændig/medhjælpende ægtefælle? eller før, skriv årstal: Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 7 V0022 SKRIV ÅRSTAL start 242, bredde 5, manglende data: = 9999 eller >=10000 FILTER: V16, V21 Spm. 17: Hvilket år startede De i Deres nuværende virksomhed som selvstændig/medhjælpende ægtefælle? Skriv årstal: Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (9) = Irrelevant (8116) V0023 ANTAL TIMER ARB. PR. UGE

18 start 247, bredde 4, manglende data: = 999 eller >=1000 FILTER: V16 Spm. 18: Hvor mange timer arbejder De i virksomheden om ugen? Skriv antal timer: (Den faktiske normale arbejdstid i hovedbeskæftigelsen. Bijob medregnes ikke) Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (13) 0999 = Uoplyst (8) 1000 = Irrelevant (8025) *********************************************************** Filter 2: Hvis respondenten er gift/samlevende, dvs. kode 1 i spm. 3 (V7): Gå til spm. 19 (V24). Ellers fortsæt med spm. 20 (V25). *********************************************************** V0024 PARTNER ARB. VIRKSOMHED start 251, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V16, FILTER 2 Spm. 19: Arbejder Deres ægtefælle/samlever i virksomheden? Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 5 V0025 ANTAL PERS. ARB. VIRKS. start 253, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V16 Spm. 20: Hvor mange personer arbejder i alt i virksomheden? (inklusive respondenten og evt. ægtefælle/samlever) Kun respondenten og evt. ægtefælle Hvis beskæftigede ud over respondenten og evt. ægtefælle, skriv antal beskæftigede i alt Inklusive respondenten og ægtefælle Uoplyst

19 Irrelevant svarprocent: 7 V0026 SKRIV ANTAL PERS. ARB. start 255, bredde 5, manglende data: = 9999 eller >=10000 FILTER: V16, V25 Spm. 20: Hvor mange personer arbejder i alt i virksomheden? Skriv antal: Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (5) = Uoplyst (9) = Irrelevant (8305) *********************************************************** Filter 3: Hvis respondenten startede i den nuværende virksomhed i 2005 (kode 1 i spm. 17 (V21)): Gå til spm. 24 (V34) Ellers brug følgende filter: Filter: Hvis virksomheden har beskæftigede ud over respondenten og evt. ægtefælle/samlever (dvs. kode 2 i spm. 20 (V25): Fortsæt med spm. 21 (V27). Ellers brug følgende filter: Filter: Hvis respondenten i den nuværende virksomhed som selvstændig/medarbejdende ægtefælle i 2004, dvs. kode 2 i spm. 17 (V21): Fortsæt med spm. 24 (V34). Ellers gå til spm. 111 (V236) *********************************************************** Kurser og efteruddannelse V0027 DELT. KURSUS/EFTERUDDAN. start 260, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V16, FILTER 3 Spm. 21: Hvis man ser bort fra Dem selv og evt. ægtefælle, er der så nogen af de personer, der arbejder på virksomheden i øjeblikket, som har deltaget i kursus eller efteruddannelse i Jeg tænker her på kursus og efteruddannelse, som virksomheden har bedt medarbejdere deltage i eller givet tilladelse til, at de deltog i? (Evt. lærlinge og elever skal ikke medregnes her)

20 Ja, gå til spm. 22 (V28) Nej Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 3 *********************************************************** FILTER 4: Hvis "nej", dvs. kode 2 i spm. 21 (V27): Filter: Hvis respondenten startede i den nuværende virksomhed som selvstændig/medarbejdende ægtefælle i 2004, dvs. kode 2 i spm. 17 (V21). Ellers gå til spm. 111 (V236). *********************************************************** V0028 HVOR MANGE PERSONER start 262, bredde 5, manglende data: = 9999 eller >=10000 FILTER: V16, FILTER 3, FILTER 4 Spm. 22: Hvor mange medarbejdere drejer det sig om? Skriv antal: Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (3) = Uoplyst (6) = Irrelevant (8485) V0029 TID GNS FIK UNDERVISNING start 267, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V16, FILTER 3, FILTER 4 Spm. 23: Hvor lang tid fik hver af disse medarbejdere i gennemsnit undervisning i arbejdstiden? (Der tænkes på det samlede tidsforbrug til undervisning. Hvis hver medarbejder fx deltog i 4 timer pr. uge i 10 uger, er varigheden 40 timer og ikke 10 uger) Antal timer Eller antal dage Eller antal uger Eller antal måneder Undervisningen foregik ikke i arbejdstiden Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 1

21 V0030 ANTAL TIMER FIK UNDERV. start 269, bredde 5, manglende data: = 9999 eller >=10000 FILTER: V16, FILTER 3, FILTER 4, V29 Spm. 23: Hvor lang tid fik hver af disse medarbejdere i gennemsnit undervisning i arbejdstiden? Antal timer; Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (8) = Irrelevant (8575) V0031 ANTAL DAGE FIK UNDERV. start 274, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V16, FILTER 3, FILTER 4, V29 Spm. 23: Hvor lang tid fik hver af disse medarbejdere i gennemsnit undervisning i arbejdstiden? Antal dage; Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (8) 100 = Irrelevant (8551) V0032 ANTAL UGER FIK UNDERV. start 277, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V16, FILTER 3, FILTER 4, V29 Spm. 23: Hvor lang tid fik hver af disse medarbejdere i gennemsnit undervisning i arbejdstiden? Antal uger; Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (8) 100 = Irrelevant (8561) V0033 ANTAL MDR. FIK UNDERV start 280, bredde 2, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V16, FILTER 3, FILTER 4, V29 Spm. 23: Hvor lang tid fik hver af disse medarbejdere i gennemsnit undervisning i arbejdstiden? Antal måneder;

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Balvig PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-149 ------- Datamateriale ------------- On-line i Sparekasser -- ---- - ----------- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Niels Bjørn-Andersen og Lone Jappe, HHK: Informationsforskningsafdelingen

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- DDA-0516 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2170 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørn Olsen og Grethe Frische PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- ---------

DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- --------- DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens N. Pedersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus

Arbejdsmarkedsstatus Arbejdsmarkedsstatus 1. Havde du arbejde i ugen fra mandag den 31. december til og med søndag den 6. januar? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 ICPSR 3808 Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 Virginia Sapiro Comparative Study of Electoral Systems W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems Denmark: Data Collection Instrument

Læs mere

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne kvantitativt perspektiveret Peter Allerup, Lars Klewe & André Torre AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) www.forlag1.dk Unges valg

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Er danske sygeplejersker klædt på til mødet med patienter, som anvender alternativ behandling

Er danske sygeplejersker klædt på til mødet med patienter, som anvender alternativ behandling CAST Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Syddansk Universitet J. B. Winsløws Vej 9B, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 6550 1000 Fax: 6550 3880 Er danske sygeplejersker klædt

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os Nr. 3: Oktober 1997 - Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os - De nyeste sorte tal for Danmark kommenteres af forbundsformand Poul Erik Skov Christensen fra SID - Hvor mange frynsegoder

Læs mere

Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987

Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987 Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987 25 Ola Ekholm, Mette Kjøller, Michael Davidsen, Ulrik Hesse, Louise Eriksen, Anne Illemann Christensen, Morten Grønbæk 26 Sundhed og sygelighed

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere