Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN INDLEDENDE BEMÆRKNINGER OM DAB... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN INDLEDENDE BEMÆRKNINGER OM DAB OM DAB REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE ANNONCERING FORRETNINGSGANG FOR ANNONCERING STILLINGSPROFILER FORRETNINGSGANG FOR ANSÆTTELSE OPHOLDS- OG ARBEJDSTILLADELSE FORRETNINGSGANG FOR ANSATTE MED BOPÆLSPLIGT ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR A VIRKSOMHEDSPRAKTIK UOPFORDREDE ANSØGNINGER ANSÆTTELSE MIDLERTIDIG ANSÆTTELSE RENGØRINGSASSISTENT ANSÆTTELSE KONTORASSISTENT INTRODUKTION INTRODUKTIONSFORLØB - VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE OG FORVENTNINGER PRØVETID PRØVETIDSSAMTALE FASTHOLDELSE OG MOTIVATION MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALE - MUS INFORMATION ANG. MUS TIL MEDARBEJDEREN INFORMATION ANG. MUS TIL INSPEKTØR OG EJENDOMSLEDER/MESTER UDDANNELSE KURSUSKATALOG EJENDOMSSERVICETEKNIKERUDDANNELSEN AMU-UDDANNELSER LEDERUDDANNELSEN FALCK HEALTHCARE VIA PENSION DANMARK FORENEDE GRUPPELIV OMSORGS- OG SYGESAMTALE STRESS MOBNING HERUNDER RACISME OG SEXCHIKANE ARBEJDSMILJØARBEJDE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT FØRSTEHJÆLPSKURSUS ARBEJDSULYKKER BRANDSLUKNINGSMATERIEL OG FALCK AKUTBEREDSKAB VIA FALCK HEALTHCARE ANSÆTTELSESVILKÅR A ADRESSEÆNDRING A ARBEJDSBEKLÆDNING B BARSEL

3 4.5.B BARN SYG OG OMSORGSDAGE B BOPÆLSPLIGT F FERIE F FRIDAGE H VIDEOOVERVÅGNING I ID-KORT J JUBILÆUM K KØRSEL L LÆGEBESØG M MULIGHEDSERKLÆRING M MOBILTELEFON R RÅDIGHEDSKASSE S SKÆRMBRILLER S SYGDOM T TAVSHEDSERKLÆRING V VEJRLIGSOVERVÅGNING OVERENSKOMSTER M.V GENETILLÆG OG ULEMPETILLÆG5.2 EJENDOMSFUNKTIONÆRERNES KLUB UNDER DAB (EKD) FÆLLESTILLIDSMAND LOKALTILLIDSREPRÆSENTANTER LOKALKLUB AFVIKLING OG FRATRÆDEN SENIORORDNING SENIORMEDARBEJDER EFTERLØN/PENSION TJENESTEATTEST/ANBEFALING PÅTALE AFVIKLING OG FRATRÆDEN 6.5 ADVARSEL OPSIGELSE/AFSKEDIGELSE BORTVISNING/OPHÆVELSE

4 1. Velkommen til personaleguiden 1.1 Indledende bemærkninger Velkommen til Personaleguiden! Formålet med Personaleguiden er, at samle alt relevant materiale til ansatte på ejendomskontorerne ét sted og samtidig gøre det nemmere for ejendomslederen/mesteren eller den enkelte medarbejder, at finde relevante oplysninger om rekruttering og ansættelse, fastholdelse og motivation, faglige forhold og om afvikling og fratræden. Personaleguiden er et aktivt forum til formidling af informationer og materiale til ejendomskontorerne. Det betyder, at Personaleguiden løbende udvikles og forbedres. Ansatte i DAB s administration f.eks. inspektører, personalesektionen, lønsektionen m.v. skal også bruge Personaleguiden, så alle henter oplysninger og materiale det samme sted. Det er ikke meningen, at Personaleguiden skal læses fra enden til anden. Den er derimod udarbejdet som et opslagsværk, hvor der kan findes svar på mange af de spørgsmål og behov, som dukker op i hverdagen. Vi har alle et ansvar for, at Personaleguiden fortsat vil blive udviklet og forbedret. Alle forslag til forbedringer, ændring af formuleringer, indhold eller mangler i Personaleguiden er meget velkomne. Input kan sendes pr. mail til Personaleguiden skal ses i en sammenhæng. Man kan ikke nødvendigvis høste ret fra indholdet af den enkelte side. God fornøjelse! 4

5 2. Om DAB 2.1 Om DAB Hvem er DAB? DAB er et af Danmarks største og ældste almennyttige boligselskaber, og vi administrerer i dag ca boliger i 48 lokale boligselskaber og 18 kommuner. Som andre almene boligorganisationer er DAB en non-profit-organisation med et boligsocialt sigte. Siden stiftelsen i 1942 har DAB medvirket til opførelsen af ca boliger, og mange af dem administrerer vi fortsat. DAB ønsker at være kendt for redelighed, effektivitet og omsorg for beboerne, men også for velindrettede og sunde boliger i trygge og velholdte boligområder. Vi lægger stor vægt på at opretholde et godt og tillidsfuldt samarbejde med kommuner og andre offentlige myndigheder. DAB er et forretningsførerselskab, der tilbyder kunderne alle former for administrative ydelser indenfor boligadministration. Opskrivning, udlejning og huslejeopkrævning DAB s boligbutik fører ventelister for ca personer. Hvert boligselskab har sine egne udlejningsregler, der skal afklares med kommunerne og ajourføres løbende. På DAB s hjemmeside kan man finde alle oplysninger om boligafdelingerne, og boligsøgende har mulighed for elektronisk opskrivning og betaling. Når en bolig bliver ledig, sørger DAB for, at boligen udlejes på ny, og for at såvel udflytning som indflytning foregår i overensstemmelse med lovgivningen. Vi opkræver husleje og a conto varme, og vi sender en rykker, hvis betalingen er forsinket. Når mange mennesker bor tæt sammen, opstår der ind i mellem gnidninger og klager. DAB klarer mange trivielle klagesager uden indblanding af andre, men vi har også mulighed for at trække på konfliktmæglere, advokater og andre eksperter i mere komplicerede sager. Bygningsdrift Den almene sektors største værdi er ejendommene og udendørsarealerne, og en stor del af en boligafdelings driftsøkonomi er forbundet med bygningsvedligeholdelse. DAB har en lang tradition for professionel bygningsinspektion i eget regi, og i 2004 modtog DAB Driftsherreprisen af Boligfonden Kuben og Dansk Facilities Management netværk. Ansvaret for den udvendige bygningsvedligeholdelse og dermed også for udarbejdelse og ajourføring af vedligeholdelsesplaner ligger hos DAB s inspektør. Et vigtigt redskab til at sikre en effektiv udnyttelse af midlerne til vedligehold er langtidsbudgettet. I de ejendomme, DAB administrerer, udarbejder vi langtidsbudgetter, hvor alle aktiviteter de næste 10 år er planlagt både tidsmæssigt og økonomisk. DAB foretager også regelmæssigt eftersyn af indeklimaet i boligerne, og vi har et stående beredskab i tilfælde af mistanke om skimmelsvampeangreb. Ejendomsfunktionen Ejendomsfunktionen skal være servicemindet og fleksibel, og samtidig sørge for, at beboerne føler sig trygge i deres hjem og i boligafdelingen. Derudover skal ejendomme og udendørsarealer passes på et tilfredsstillende niveau. Alt det tager ejendomsfunktionærerne sig af i tæt samarbejde med DAB s inspektører. 5

6 For at bakke op om ejendomsfunktionen er ejendomskontorernes IT-systemer fuldt integrerede med DAB s administrative system. Og DAB tilbyder mange kurser og uddannelsesmuligheder for ejendomsfunktionærer, ligesom der oprettes erfa-grupper og iværksættes forskellige former for erfaringsudveksling. Effektiv økonomistyring Boligafdelingernes husleje er omkostningsbestemt, og alle udgifter skal dækkes af beboernes husleje. Som administrationsselskab sørger DAB for, at boligafdelingernes økonomi styres bedst muligt til gavn for beboerne. Vi sørger for, at udgifterne holdes nede, men også for at der til stadighed er henlæggelser nok til at sikre en god vedligeholdelse af bygningerne. Budgetter og regnskaber skal være gennemskuelige og overholde gældende lovgivning, og via indkøbsaftaler tilbyder DAB rabatter på køb af materiel, forsikringer, elektricitet og mange andre ting. Betaling af regninger og terminer sker via scanning og elektroniske betalingsformer for at minimere udgifter og for at højne arbejdsmiljøet for korrekte betalinger. Samarbejde og service i forhold til beboerdemokratiet Beboerdemokratiet har altid ligget DAB stærkt på sinde, og det er et faktum, at beboerdemokratiet i dets nuværende form i stor udstrækning er formet og udviklet af aktive beboerdemokrater i DAB administrerede selskaber. Det er reelt, når DAB taler om beboerdemokratiets muligheder for indflydelse. DAB lægger vægt på, at der gennemføres et ordentligt og kvantitativt bestyrelsesarbejde. Administrationen sørger for, at der foreligger professionelle oplæg til bestyrelserne og indgår i øvrigt som sparringspartner for bestyrelsen. Hvad kan vi mere? Til yderligere optimering af opgaveløsningen har DAB ansat en række specialister. Det drejer sig f.eks. om Landskabsarkitekter, der kan rådgive om problemer med udeområderne. Energigruppen med specialister indenfor varmeanlæg og energistyring. Juridisk sektion, der kan spørges til råds, og som løser mere specialiserede problemer af juridisk karakter. Indkøbsfunktion, der sikrer rabataftaler om energi, maskiner, forsikringer og meget andet. Kommunikation, som varetager hjemmesider, pressemeddelelser, beboerblade, artikler og nyhedsbrev. IT-gruppen, som sørger for de tekniske installationer og rådgivningen for administrationen og de lokale ejendomskontorer. DAB bygger også nye boliger Siden DAB blev stiftet, har nybyggeri haft en vigtig plads i vores vifte af tilbud til boligselskaberne, og DAB har gennem årene medvirket ved opførelsen af mere end boliger. DAB gennemfører nybyggeri og større renoveringer for de boligselskaber, vi administrerer og for en række kommuner i landet. Vores erfaringsbaggrund både med nybyggeri og større renoveringer går 6

7 helt tilbage til 1942, og DAB har gennem årene medvirket ved opførelsen af mere end boliger. Samarbejde er vigtigt Uanset om der er tale om et nybyggeri eller en større renovering, nedsættes der et byggeudvalg, som er bygherrens repræsentanter. Byggeudvalget er en vigtig aktør, som i høj grad sætter sit præg på byggeriet som sparringspartner og beslutningstager. Byggeudvalget er også med til at sikre et godt informationsniveau til de berørte parter ikke mindst i renoveringsopgaver, hvor beboerinformation er umådelig vigtig for, at sagen kan gennemføres med succes. Byggeproces og økonomi Anlægsgruppen i DAB består af specialister inden for byggeri, jura og økonomi, som i et sikkert samspil gennemfører byggesagen fra den indledende planlægning, udbud og kontraktindgåelser til en fysiske udførelse til byggeregnskabet. Dertil kommer, at DAB arbejder sammen med nogle af landets bedste arkitekter, ingeniører og entreprenører. Sammen med gode motiverede bygherrer sikrer dette samspil et godt resultat. finde DAB s mål og værdier. Mål og værdier 7

8 3. Rekruttering og ansættelse 3.1 Annoncering Annoncepolitik I de DAB administrerede boligselskaber er det hensigtsmæssigt at føre en ensartet annoncepolitik. Det er med til at sikre kvaliteten og genkendeligheden for ansøgerne. Derfor er der udarbejdet en forretningsgang for, hvordan annonceringen skal forløbe, ligesom der er udarbejdet skabeloner til annoncetekster og tilhørende stillingsprofiler. Udgangspunktet er, at selve annonceteksten er kort og præcis. I annonceteksten henvises der til en mere uddybende stillingsprofil, som ansøgeren kan finde på DAB s hjemmeside. Ledige og nye stillinger Når en stilling bliver ledig, eller der opslås en ny stilling, skal den ledende ejendomsfunktionær i samråd med inspektøren i DAB altid vurdere stillingen med hensyn til indhold, organisering og lønvilkår m.v. Det er inspektørens ansvar at gennemgå mappen med uopfordrede ansøgninger og den interne jobbank for eventuelle egnede kandidater. Den interne jobbank og mappen med uopfordrede ansøgninger findes i personalesektionen i DAB. Hvis der hverken i jobbanken eller blandt de uopfordrede ansøgninger er egnede kandidater, sættes annonceringen i gang. Forretningsgangen for annoncering kan hentes i nedenstående link. finde annoncerekvisition, annoncelayout, medievalg med dækningskort, annoncetekster på et bredt udvalg af stillinger i sammenhængende tekster eller punktform o.a. Annoncering 8

9 3.1.1 Forretningsgang for annoncering Inspektøren For at kunne bestille en annonce, skal inspektøren udfylde en annoncerekvisition med angivelse af rekvisitionsnummer, medievalg, valg af billede til annoncen, farve, boligselskaber der har et særligt logo, der skal medtages i annoncen og en max. pris, som personalesektionen skal bruge for at kunne godkende annoncen. Den standard stillingsprofil, der er udarbejdet til den specifikke stilling, læses igennem for at se om den passer til den aktuelle stilling. Hvis der ønskes specifikke forhold som særlige arbejdsopgaver, løn, pension eller lignende, eller hvis f.eks. visse arbejdsopgaver ikke udføres i den pågældende afdeling, retter inspektøren standard stillingsprofilen, så den passer til den opslåede stilling. Hvis der er foretaget ændringer i forhold til standard stillingsprofilen medsendes denne til personalesektionen ved bestilling af annoncen. Inspektøren udfylder de manglende oplysninger i den standard annoncetekst, der er udarbejdet som standard for det pågældende job. Alle annoncetekster er udformet i 2 udgaver, en der er stillet op som punktform, og en med sammenhængende tekst. Inspektøren vælger hvilken af de to udgaver, der ønskes indrykket for den aktuelle stilling. I annonceteksterne skal inspektøren tage stilling til det, der er skrevet med rød skrift. Inspektøren indsætter/vælger det, der er gældende for det aktuelle job og den/de pågældende afdeling/-er. Lovgivningen om børneattester foreskriver, at der ALTID skal indhentes børneattest ved ansættelse af ejendomsfunktionærer og boligsociale medarbejdere. Det er et krav, at det fremgår af stillingsannoncen. Sætningen på forlangende skal du fremvise en straffeattest skal slettes, med mindre inspektøren/boligselskabet ønsker at se en straffeattest fra ansøgerne. Hvis ikke det fremgår af annoncen, er det ikke lovligt efterfølgende at bede om at se en straffeattest. Er der begrundet mistanke om kriminelle forhold, er DAB berettiget til at anmode om en straffeattest/fornyet straffeattest eller børneattest. Inspektøren sender annoncerekvisition, annoncetekst og evt. stillingsprofil til personalesektionen senest 1½ uge før annoncen skal indrykkes. Personalesektionen Personalesektionen læser korrektur på annoncen, og sender annoncetekst og annoncerekvisition til vores mediebureau, der sørger for at sætte annoncen op. Personalesektionen modtager annonce og budget til godkendelse fra mediebureau. Hvis budgettet er over den maksimalpris, der er angivet i annoncerekvisitionen, skal inspektøren godkende budgettet inden annoncen indrykkes. Personalesektionen godkender annonce og tilhørende budget, hvorefter mediebureau indrykker annoncen. 9

10 Personalesektionen sender en kopi af annoncen og evt. rettet stillingsprofil til Kommunikationssektionen. Kommunikationssektionen Kommunikationssektionen sætter annoncen og den tilhørende stillingsprofil på DAB s hjemmeside under ledige stillinger i boligafdelingerne, og tager den af igen, når ansøgningsfristen er udløbet. Sammen med annoncen placeres et link til den/de pågældende afdelingers hjemmeside. finde annoncerekvisition, annoncelayout, medievalg med dækningskort, annoncetekster på et bredt udvalg af stillinger i sammenhængende tekster eller punktform, stillingsprofiler på et bredt udvalg af stillinger o.a. Annoncering Stillingsprofiler Mål og værdier 10

11 3.1.2 Stillingsprofiler Stillingsprofiler Alle medarbejdere får udleveret en stillingsprofil i forbindelse med ansættelsen. Personalesektionen vil sammen med ansættelsesbrevet fremsende den standard stillingsprofil, som ligger tilgængelig i personaleguiden. Såfremt ejendomslederen/mesteren og/eller inspektøren ønsker en anden profil medsendt ansættelsesbrevet, skal den ændrede stillingsprofilen fremsendes sammen med stamkortet, så den kan fremsendes sammen med ansættelsesbrevet. Sker der ændringer af ansættelsesforholdet eller ændres indholdet i det arbejde medarbejderen udfører, bør medarbejderen have udleveret en ny og tilrettet stillingsprofil. Der er udarbejdet stillingsprofil på de stillinger, som der generelt er i afdelingerne. Såfremt der oprettes nye stillinger, som der ikke på forhånd er udarbejdet stillingsprofil til, så skal den hurtigst muligt udarbejdes af ejendomslederen/mesteren og inspektøren i samarbejde, så den kan udleveres til den nye medarbejder i forbindelse med ansættelsen. Den færdige stillingsprofilen skal sendes til Personalesektionen, der vil sørge for, at stillingsprofilen lægges i personaleguiden, så andre afdelinger kan anvende stillingsprofilen. Indhold i stillingsprofiler Alle stillingsprofiler er opbygget ens, så de indeholder de elementer en stillingsprofil skal indeholde: Stillingsbetegnelse Organisatoriske forhold Nærmeste overordnet i DAB og daglig leder i afdelingen/erne DAB s mål og værdier Ansvarsområder/arbejdsområder afhængig af stillingens karakter Arbejdstid finde stillingsprofiler på et bredt udvalg af stillinger. Stillingsprofiler 11

12 3.2.1 Forretningsgang for ansættelse Hvad omhandler forretningsgangsbeskrivelsen? Nedenstående forretningsgang indeholder en beskrivelse af rutiner i forbindelse med ansættelse af ejendomsfunktionærer og andre ansatte i DAB administrerede boligafdelinger, herunder konkrete forslag til ansættelsesforløb og -procedurer. Udvælgelse og ansættelse skal ske efter disse retningslinjer. Ansættelsesproceduren er ikke på alle punkter den samme, men er afhængig af, om der er tale om ansættelse af en ejendomsleder/mester, en ejendomsassistent eller kontorassistent. I de tilfælde, hvor opgaven kan løses på to måder, er dette anført i forretningsgangen. Trin Opgave Hvordan løses opgaven? Ansvarlige Ejendomsassistent, kontorassistent 1 Ledig stilling Ejendomslederen/mesteren meddeler skriftligt inspektøren, at der er modtaget en opsigelse, og at der dermed bliver en ledig stilling. 2 Vurdering af genbesættelse Inspektøren leverer opsigelsen til personalesektionen, der bekræfter denne. Ejendomsleder/mester Ejendomslederen/mesteren opsiger skriftligt sin stilling til inspektøren. Inspektøren leverer opsigelsen til personalesektionen. Hvis der i boligselskabet har været overvejelser om samdrift mellem to eller flere afdelinger, er det vigtigt, at disse overvejelser bringes med i den samlede vurdering af, hvorvidt stillingen skal genbesættes og i givet fald, om der skal laves et stillingsopslag. Hvis ansættelsen giver anledning til nye overvejelser fremsendes et notat til afdelingsbestyrelsen med kopi til boligselskabsbestyrelsens formand, på baggrund af en konkret vurdering. Ejendomsleder/mest er og inspektør Inspektør Forvaltningskonsulent 12

13 3 Vurdering af profil Inspektøren vurderer i samarbejde med ejendomslederen/mesteren, og evt. afdelingsbestyrelsen, behovet for genbesættelsen og eventuelle specifikke krav til stillingen. Der eksisterer allerede en række stillingsprofiler, som er dækkende i langt de fleste tilfælde. Inspektøren fastlægger profil og vurderer genbesættelsen eventuelt i samarbejde med selskabseller afdelingsbestyrelsen. Der eksisterer allerede en række stillingsprofiler, som er dækkende i langt de fleste tilfælde. Se samtlige stillingsprofiler Inspektør Ejendomsleder/ mester Se samtlige stillingsprofiler 4 Genbesættelse via DAB s arkiv over uopfordrede ansøgninger eller den interne jobbank. På baggrund af den fastlagte profil gennemgår inspektøren sammen med ejendomslederen/mesteren personalesektionens arkiv. Arkivet indeholder uopfordrede ansøgninger og mulige emner fra tidligere ansættelsessamtaler, som har passende kvalifikationer. Hvis udvælgelsen sker direkte fra arkiv er næste skridt i ansættelsen indkaldelse til samtale (Se punkt 9 næste side). På baggrund af den fastlagte profil gennemgår inspektørerne personalesektionens arkiv. Arkivet indeholder mulige emner fra tidligere ansættelsessamtaler, som er blevet nummer 2 eller 3 eller af anden årsag har passende kvalifikationer. Hvis udvælgelsen sker direkte fra arkiv er næste skridt i ansættelsen indkaldelse til samtale (Se punkt 9 næste side). 5 Stillingsopslag For udarbejdelse af stillingsopslag, se Forretningsgang for annoncering i personaleguiden. 6 Kvittering for ansøgning Når DAB modtager en ansøgning, sendes der øjeblikkeligt meddelelse til ansøgeren om, at ansøgningen er modtaget og hvornår den forventes at blive behandlet, samt eventuelt hvornår samtalerne forventes at finde sted Bekræftelse for modtagelse Inspektør Inspektør Personalesektion Forvaltningssekretær i DAB 13

14 7 Udvælgelse til samtale Umiddelbart i forlængelse af ansøgningsfristens udløb, gennemgår inspektøren ansøgningerne og udvælger de ansøgere, som er kompetente og velegnede til stillingen. Umiddelbart i forlængelse af ansøgningsfristens udløb, gennemgår inspektøren ansøgningerne og udvælger de ansøgere, som er kompetente og velegnede til stillingen. Inspektør Forvaltningssekretær i DAB 8 Indkaldelse til samtale De udvalgte ansøgninger fremlægges for ejendomslederen/mesteren eller for et eventuelt ansættelsesudvalg. De udvalgte ansøgninger fremlægges for afdelingseller selskabsbestyrelse, hvis der er indgået aftale herom. Hvis der er nedsat et ansættelsesudvalg inddrages dette. DAB indkalder de udvalgte ansøgere til samtale med et passende varsel. Forvaltningssekretær i DAB 9 Forberedelse til samtalen Af indkaldelsen skal det fremgå hvor og hvornår samtalen finder sted, samt hvorvidt ansøgeren skal medbringe eksamensbeviser, eventuelt straffeattest eller andet Indkaldelse til 1. samtale Der kan evt. fremsendes et samtaleskema til kandidaten, som skal udfyldes og afleveres til inspektøren eller ejendomsleder/mester Samtaleskema Forberedelsen til samtalen skal ud fra ansøgningerne klarlægge, hvilke spørgsmål det er vigtigt at få svar på under selve samtalen Samtaleguide 1 Inspektør Ejendomsleder/ mester 14

15 10 Samtale Ejendomslederen/mesteren og eventuelt inspektøren gennemfører i samarbejde samtaler med de udvalgte ansøgere. Samtalerne skal danne grundlaget for den endelige udvælgelse af en egnet kandidat til stillingen eller for udvælgelse af et mindre antal kandidater til en ny samtalerunde. Ved selve samtalen er det en god ide at servere en kop kaffe, huske at slukke telefonen, samt undgå, at der bliver overlap mellem de indkaldte, så de mødes i forkontor eller i indgang. Hvis der på forhånd er fremsendt et samtaleskema til kandidaten, skal dette i udfyldt stand afleveres til inspektøren eller ejendomsleder/mester Samtaleskema I forbindelse med ansættelse af ejendomsmestre bør der udover inspektøren deltage en mere i samtalen som f.eks. kan være en inspektør-kollega, repræsentant fra bestyrelsen (ansættelsesudvalg) eller personalesektionen. Samtalerne skal danne grundlaget for den endelige udvælgelse af en egnet kandidat til stillingen eller for udvælgelse af et mindre antal kandidater til en ny samtalerunde. Ved selve samtalen er det en god ide at servere en kop kaffe, huske at slukke telefonen, samt undgå, at der bliver overlap mellem de indkaldte, så de mødes i forkontor eller i indgang. Hvis der på forhånd er fremsendt et samtaleskema til kandidaten, skal dette i udfyldt stand afleveres til inspektøren eller ejendomsleder/mester. Inspektør Ejendomsleder/ mester Samtaleskema 11 Valg af I henhold til lokale sædvaner og konkrete aftaler inddrages Inspektør kandidat ansættelsesudvalget, selskabsbestyrelsen, afdelingsbestyrelsen, ejendomslederen/mesteren i dialogen omkring hvem der skal ansættes. 12 Stamkort Inspektøren udarbejder et stamkort, som fremsendes til Inspektør DAB s personalesektion. Husk at påføre, hvis medarbejderen har dokumenteret tidligere anciennitet på Overenskomst for ejendomsservice ml. BL og ESL. Ancienniteten behøver ikke at være umiddelbart i tilknytning til ansættelsen hos os, og den kan f.eks. dokumenters ved tidligere ansættelsespapirer, bekræftelse på ansættelse eller en reference Stamkort 15

16 13 Bekræftelse på ansættelse 14 Ansættelses proceduren Inspektøren kan fremsende et brev, der bekræfter ansættelsen og samtidig indeholder information om mødedato, sted og en kontaktperson på den første arbejdsdag. Personalesektionen udarbejder ansættelsesbrev og fremsender det til den udvalgte ansøger med en anmodning om at underskrive og returnere kontrakten hurtigst muligt. Ved modtagelse af stamkort bestiller Personalesektionen børneattest. Inspektør og den kommende medarbejder Personalesektionen 15 Underrettelse af bestyrelsen 16 Afslag efter samtale 17 Introduktionsprogram Personalesektionen underretter afdelings- og selskabsbestyrelsen. Meddelelsen medtages ligeledes som orienteringspunkt under personaleforhold i den førstkommende dagsorden til selskabsbestyrelsesmøde. Der sendes afslag til alle ansøgere, som har været udvalgt til samtale samt øvrige ansøgere, der ikke har været til samtale Afslag uden samtale, Afslag efter 1. samtale eller Afslag efter 2 samtale. Hvis der er egnede kandidater, som bør gemmes, så sendes afslag med anden tekst. Ansøgningerne afleveres til personalesektionen efter besvarelse Afslag efter 1. samtale gemmes i uopfordrede. Inspektøren udarbejder eventuelt sammen med ejendomslederen/mesteren et introduktionsprogram for den nyansatte med en plan for indførsel i arbejdsopgaver, deltagelse i kurser, møder etc. Personalesektionen Forvaltningssekretær i DAB Inspektør Ejendomsleder/mest er 18 Første dag på jobbet Programmet fremsendes til den nyansatte inden den første arbejdsdag eller udleveres den først arbejdsdag. Ejendomsmestre/leder bør have fremsendt introduktionsprogrammet inden den første arbejdsdag Introduktionsskema ejendomsleder/ejendomsmestre Introduktionsskema ejendomsmesterassistent/ejendomsassistent og Introduktionsskema kontorassistent På den nye medarbejders første arbejdsdag er det inspektørens og ejendomslederens/mesterens ansvar at byde den nye medarbejder velkommen, samt at informere om de grundlæggende forhold. Inspektør Ejendomsleder/mest er 16

17 19 Prøvetid En nyansat funktionær har som udgangspunkt 3 måneders prøvetid, hvorefter der automatisk sker en fastansættelse. Inden udløb af prøvetid eller ca. 2 måneder efter ansættelsen, dog senest 2 måneder og 14 dage, afholdes en samtale med medarbejderen. Ved assistenter eller kontorassistenter er det ejendomslederen/mesteren, ejendomsleder eller evt. inspektør, som afholder samtalen. Hvis prøvetiden ikke forløber tilfredsstillende meddeles det personalesektionen senest 14 dage inden prøvetidens udløb. Opsigelsen sker efter en forudgående aftale og drøftelse med inspektøren. 20 Grundkursus Alle nyansatte ejendomsfunktionærer skal deltage i DAB s grundkursus for ejendomsfunktionærer. Kurset foregår i DAB. Inspektør Ejendomsleder/mest er Personalesektionen 21 Efter prøvetiden KUN for ejendomsfunktionærer Kurset skal give ejendomsfunktionærerne en indførelse i såvel ansættelsesrelaterede forhold som afdelingens og selskabets regler, samt en generel orientering om DAB s arbejdsområder. Kurset afholdes ca. 3 gange årligt afhængigt af antallet af nyansatte. Nyansatte skal helst være på grundkursus senest et halvt til trekvart år efter ansættelsen. Efter 3-6 måneders ansættelse afholdes en samtale om, hvorvidt parternes forventninger til stillingen er blevet indfriet, samt om de lønmæssige forhold. Lønsamtalerne sker på baggrund af seneste pulje jævnfør Overenskomst for ejendomsservice. Beløbet gives fra og med prøvetidens udløb. Samtalen gennemføres af inspektøren, hvad angår ejendomslederen/mesteren og af ejendomslederen/mesteren i forhold til øvrige funktionærer. Inspektør Ejendomsleder/ mester For information om ansættelse af ejendomsserviceteknikerelever (EST elever), se under Ejendomsserviceteknikeruddannelse og de underliggende bilag under kursus og uddannelse. finde annoncerekvisition, annoncelayout, medievalg med dækningskort, annoncetekster på et bredt udvalg af stillinger i sammenhængende tekster eller punktform, stillingsprofiler på et bredt udvalg af stillinger, breve til besvarelse af ansøgninger, samtaleskema/guide, stamkort o.a. Annoncering 17

18 Ansættelse Stillingsprofiler 18

19 3.2.2 Opholds- og arbejdstilladelse Reglerne om udlændinges ret til at opholde sig og arbejde i Danmark er reguleret dels af EUreglerne om fri bevægelighed og dels af Udlændingeloven. Opholdstilladelse Nordiske statsborgere Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan frit rejse ind i Danmark og opholde sig (bo) i landet. EU/EØS-statsborgere og schweiziske statsborgere Statsborgere i EU/EØS-lande kan frit rejse ind i Danmark og opholde sig (bo) i landet i op til 3 måneder fra indrejsen dog op til 6 måneder, hvis den pågældende søger arbejde i Danmark. Ophold ud over de 3 eller 6 måneder kræver et registreringsbevis. Tredjelands-statsborgere Som tredjelands-statsborgere betragtes personer, som ikke er statsborger i et EU/EØS-land. Dog kan tredjelands-statsborgere, som er omfattet af EU-reglerne om fri bevægelighed af personer (arbejdskraft) frit rejse ind i Danmark og opholde sig i landet i op til 3 måneder fra indrejsen dog op til 6 måneder, hvis den pågældende skal søge arbejde i Danmark. Ophold ud over de 3 eller 6 måneder kræver et opholdskort. Schengenlands-statsborgere Udlændinge, der har opholdstilladelse i et andet Schengenland, kan frit rejse ind i Danmark og opholde sig i landet i op til 3 måneder pr. halvår regnet fra datoen fra den første indrejse i Danmark/et andet Schengenland end det land, der har udstedt opholdstilladelsen. Øvrige tilfælde Andre udlændinge må kun opholde sig i Danmark, hvis de har opholdstilladelse. Arbejdstilladelse En udlænding skal have en arbejdstilladelse for at tage lønnet/ulønnet beskæftigelse i Danmark. Der stilles dog ikke krav om opholdstilladelse for: 1) Udlændinge, der er statsborgere i et andet nordisk land. 2) Udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne. 3) Udlændinge, som har opnået opholdstilladelse som følge af bl.a. - at udlændingen er flygtning. - at udlændingen er familiesammenført med personer, som har fast bopæl i Danmark. Arbejdsgiverens og medarbejderens ansvar Arbejdsgiveren har pligt til at sikre, at medarbejderen har de nødvendige tilladelser og kan til enhver tid forlange at se dokumentation herfor. 19

20 Arbejdsgiveren må ikke ansætte en jobsøgende, som ikke har de nødvendige tilladelser. Hvis det konstateres, at medarbejderen under et ansættelsesforhold ikke har de nødvendige tilladelser, ophører ansættelsesforholdet omgående. En arbejdsgiver, der beskæftiger en udlænding, som ikke har de nødvendige tilladelser, kan blive straffet. I forretningsgang for ansættelse i Personaleguiden fremgår retningslinjerne for anmodning om opholds- og arbejdstilladelse. Alle ansøgere skal spørges om opholds- og arbejdstilladelse. 20

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Efter lov om

Læs mere

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Denne aftale er en konkret udmøntning af det sociale partnerskab mellem

Læs mere

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb 12. oktober 2015 Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb Lederen Ansættelsesudvalg Formalier Før ansættelsessamtalen Overvejelser inden stillingsopslaget Lederen tager initiativ til nedsættelse

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel FASTHOLDELSE Fastholdelsesplan Et papir der gør en forskel Indhold Hvad er en fastholdelsesplan? 3 Hvornår laves den? 4 Hvordan laves en fastholdelsesplan? 5 Hvad kan fastholdelsesplanen indeholde? 6 Hvis

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

RETNINGSLINJE OM REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE AF NYE MEDARBEJDERE

RETNINGSLINJE OM REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE AF NYE MEDARBEJDERE RETNINGSLINJE OM REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE AF NYE Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 SIDE 2 / 5 Formål og indledning Denne retningslinje skal sikre en fælles tilgang til rekruttering og ansættelse af

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Version 9, december 2016 FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Bilag til Spilleregler om brug af løntilskudsjob i Frederikshavn kommune Indledning I forbindelse med evaluering af spilleregler

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsgange ved rekrutteringer i Regionshuset og satellitter

Beskrivelse af arbejdsgange ved rekrutteringer i Regionshuset og satellitter Område: Human Resources Afdeling: Overenskomst og Løn Journal nr.: Dato: 07-01-2015 Udarbejdet af: Vibeke Syshøj E-mail: Vibeke.Syshoj@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631468 Beskrivelse af arbejdsgange

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin april 2011 TRIN FOR TRIN F O A F A G O G A R B E J D E Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin Få mere information om løntilskudsjob

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

RAR Sydjylland Sagsudvalget Sydjylland

RAR Sydjylland Sagsudvalget Sydjylland Til medlemmerne af Sagsudvalget Til suppleanterne til orientering Den 28. september 2016 Dagsorden til møde i Sagsudvalget onsdag den 5. oktober 2016 kl. 8.00 Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding 1.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2017-1 - Indhold INDLEDNING...3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK...3 FORMÅLET MED ORDNINGEN...4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN...4 PRINCIPPERNE

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2016-1 - Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK... 3 FORMÅLET MED ORDNINGEN... 4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN... 4 PRINCIPPERNE

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Senior- og fratrædelsesordninger HSU 15. juni 2015 Indhold 1. Rammer og retningslinjer... 3 2. Fastholdelse... 3 2.1 Seniorordninger (jf. cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger)...

Læs mere

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet Dialog med jobcentret Rummelighed på arbejdsmarkedet Introduktion Rummelighed på arbejdsmarkedet er en vision om, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed

Læs mere

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet Sociale rettigheder Lisjan Andersen Rigshospitalet Dagens indhold Hvor går jeg hen? Gode råd i kontakt til kommunen Arbejdsmarkedet Hjælpemidler Medicin og behandling Opsamling og evt. Hvor går jeg hen?

Læs mere

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Kære beboere i Sorgenfrivang II I inviteres hermed til Informationsmøde i selskabslokalerne Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Mødet handler om helhedsplanen/renoveringsprojektet, der efter planen påbegyndes

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240.

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende på vores

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Ansættelse i løntilskud

Ansættelse i løntilskud Vejledning HR-center 22.10.2014 Ansættelse i løntilskud 1. Før indberetning: Når du har besluttet dig for at tilbyde ansættelse med løntilskud til en ledig borger og kandidat til stillingen, skal du have

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Brøndby 2007 v/ Formand: Freddy Rasmussen 1 Opsigelsen - 3 måneders

Læs mere

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik 28/9-04 LJ/LH Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik,,qgohgqlqj På baggrund af LO s undersøgelse fra foråret 2004 om LOkoordinationsudvalgenes erfaringer

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen.

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. For at undgå efterfølgende tvivl om ansættelsesvilkårene bør der altid oprettes

Læs mere

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud)

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud) Vordingborg Det lokale Beskæftigelsesråd Vordingborg Kommune Februar 2014 Strategi for nytteindsats i Vordingborg Kommune Nytteindsats er et tilbud i beskæftigelsesindsatsen efter reglerne om virksomhedspraktik,

Læs mere

Indhold. Hurtig og nem rekruttering. Socialt ansvarlig rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere. Uddannelse og opkvalificering

Indhold. Hurtig og nem rekruttering. Socialt ansvarlig rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere. Uddannelse og opkvalificering Indhold Hurtig og nem rekruttering Jobnet annoncering Jobnet CV-søgning Kvikservice International rekruttering Socialt ansvarlig rekruttering Løntilskud Virksomhedspraktik Fleksjob Mentor Samarbejdsaftale

Læs mere

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse:

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse: Partnerskabsaftale Mellem en virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn Adresse Tlf.nr. Hjemmeside CVR nr. P. nr. 1. kontaktperson i virksomhed 2. kontaktperson i virksomhed Aftalenr. - Jobcenter

Læs mere

Lederansættelser i Region Syddanmark

Lederansættelser i Region Syddanmark Lederansættelser i Region Syddanmark Indledning Proceduren er udarbejdet med henblik på at sikre en god og kompetent proces for lederansættelser. Der foreslås medarbejderinddragelse som en del af bedømmelsesudvalget,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig?

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? Hvordan fremlejer du din bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? DAB, August 1998 Fremleje af din bolig Fremleje af hele boligen Fremleje betyder

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indhold Rekruttering via formidling af jobsøgere... 3 Rekruttering ved annoncering

Læs mere