Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN INDLEDENDE BEMÆRKNINGER OM DAB... 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN INDLEDENDE BEMÆRKNINGER OM DAB OM DAB REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE ANNONCERING FORRETNINGSGANG FOR ANNONCERING STILLINGSPROFILER FORRETNINGSGANG FOR ANSÆTTELSE OPHOLDS- OG ARBEJDSTILLADELSE FORRETNINGSGANG FOR ANSATTE MED BOPÆLSPLIGT ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR A VIRKSOMHEDSPRAKTIK UOPFORDREDE ANSØGNINGER ANSÆTTELSE MIDLERTIDIG ANSÆTTELSE RENGØRINGSASSISTENT ANSÆTTELSE KONTORASSISTENT INTRODUKTION INTRODUKTIONSFORLØB - VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE OG FORVENTNINGER PRØVETID PRØVETIDSSAMTALE FASTHOLDELSE OG MOTIVATION MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALE - MUS INFORMATION ANG. MUS TIL MEDARBEJDEREN INFORMATION ANG. MUS TIL INSPEKTØR OG EJENDOMSLEDER/MESTER UDDANNELSE KURSUSKATALOG EJENDOMSSERVICETEKNIKERUDDANNELSEN AMU-UDDANNELSER LEDERUDDANNELSEN FALCK HEALTHCARE VIA PENSION DANMARK FORENEDE GRUPPELIV OMSORGS- OG SYGESAMTALE STRESS MOBNING HERUNDER RACISME OG SEXCHIKANE ARBEJDSMILJØARBEJDE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT FØRSTEHJÆLPSKURSUS ARBEJDSULYKKER BRANDSLUKNINGSMATERIEL OG FALCK AKUTBEREDSKAB VIA FALCK HEALTHCARE ANSÆTTELSESVILKÅR A ADRESSEÆNDRING A ARBEJDSBEKLÆDNING B BARSEL

3 4.5.B BARN SYG OG OMSORGSDAGE B BOPÆLSPLIGT F FERIE F FRIDAGE H VIDEOOVERVÅGNING I ID-KORT J JUBILÆUM K KØRSEL L LÆGEBESØG M MULIGHEDSERKLÆRING M MOBILTELEFON R RÅDIGHEDSKASSE S SKÆRMBRILLER S SYGDOM T TAVSHEDSERKLÆRING V VEJRLIGSOVERVÅGNING OVERENSKOMSTER M.V GENETILLÆG OG ULEMPETILLÆG5.2 EJENDOMSFUNKTIONÆRERNES KLUB UNDER DAB (EKD) FÆLLESTILLIDSMAND LOKALTILLIDSREPRÆSENTANTER LOKALKLUB AFVIKLING OG FRATRÆDEN SENIORORDNING SENIORMEDARBEJDER EFTERLØN/PENSION TJENESTEATTEST/ANBEFALING PÅTALE AFVIKLING OG FRATRÆDEN 6.5 ADVARSEL OPSIGELSE/AFSKEDIGELSE BORTVISNING/OPHÆVELSE

4 1. Velkommen til personaleguiden 1.1 Indledende bemærkninger Velkommen til Personaleguiden! Formålet med Personaleguiden er, at samle alt relevant materiale til ansatte på ejendomskontorerne ét sted og samtidig gøre det nemmere for ejendomslederen/mesteren eller den enkelte medarbejder, at finde relevante oplysninger om rekruttering og ansættelse, fastholdelse og motivation, faglige forhold og om afvikling og fratræden. Personaleguiden er et aktivt forum til formidling af informationer og materiale til ejendomskontorerne. Det betyder, at Personaleguiden løbende udvikles og forbedres. Ansatte i DAB s administration f.eks. inspektører, personalesektionen, lønsektionen m.v. skal også bruge Personaleguiden, så alle henter oplysninger og materiale det samme sted. Det er ikke meningen, at Personaleguiden skal læses fra enden til anden. Den er derimod udarbejdet som et opslagsværk, hvor der kan findes svar på mange af de spørgsmål og behov, som dukker op i hverdagen. Vi har alle et ansvar for, at Personaleguiden fortsat vil blive udviklet og forbedret. Alle forslag til forbedringer, ændring af formuleringer, indhold eller mangler i Personaleguiden er meget velkomne. Input kan sendes pr. mail til Personaleguiden skal ses i en sammenhæng. Man kan ikke nødvendigvis høste ret fra indholdet af den enkelte side. God fornøjelse! 4

5 2. Om DAB 2.1 Om DAB Hvem er DAB? DAB er et af Danmarks største og ældste almennyttige boligselskaber, og vi administrerer i dag ca boliger i 48 lokale boligselskaber og 18 kommuner. Som andre almene boligorganisationer er DAB en non-profit-organisation med et boligsocialt sigte. Siden stiftelsen i 1942 har DAB medvirket til opførelsen af ca boliger, og mange af dem administrerer vi fortsat. DAB ønsker at være kendt for redelighed, effektivitet og omsorg for beboerne, men også for velindrettede og sunde boliger i trygge og velholdte boligområder. Vi lægger stor vægt på at opretholde et godt og tillidsfuldt samarbejde med kommuner og andre offentlige myndigheder. DAB er et forretningsførerselskab, der tilbyder kunderne alle former for administrative ydelser indenfor boligadministration. Opskrivning, udlejning og huslejeopkrævning DAB s boligbutik fører ventelister for ca personer. Hvert boligselskab har sine egne udlejningsregler, der skal afklares med kommunerne og ajourføres løbende. På DAB s hjemmeside kan man finde alle oplysninger om boligafdelingerne, og boligsøgende har mulighed for elektronisk opskrivning og betaling. Når en bolig bliver ledig, sørger DAB for, at boligen udlejes på ny, og for at såvel udflytning som indflytning foregår i overensstemmelse med lovgivningen. Vi opkræver husleje og a conto varme, og vi sender en rykker, hvis betalingen er forsinket. Når mange mennesker bor tæt sammen, opstår der ind i mellem gnidninger og klager. DAB klarer mange trivielle klagesager uden indblanding af andre, men vi har også mulighed for at trække på konfliktmæglere, advokater og andre eksperter i mere komplicerede sager. Bygningsdrift Den almene sektors største værdi er ejendommene og udendørsarealerne, og en stor del af en boligafdelings driftsøkonomi er forbundet med bygningsvedligeholdelse. DAB har en lang tradition for professionel bygningsinspektion i eget regi, og i 2004 modtog DAB Driftsherreprisen af Boligfonden Kuben og Dansk Facilities Management netværk. Ansvaret for den udvendige bygningsvedligeholdelse og dermed også for udarbejdelse og ajourføring af vedligeholdelsesplaner ligger hos DAB s inspektør. Et vigtigt redskab til at sikre en effektiv udnyttelse af midlerne til vedligehold er langtidsbudgettet. I de ejendomme, DAB administrerer, udarbejder vi langtidsbudgetter, hvor alle aktiviteter de næste 10 år er planlagt både tidsmæssigt og økonomisk. DAB foretager også regelmæssigt eftersyn af indeklimaet i boligerne, og vi har et stående beredskab i tilfælde af mistanke om skimmelsvampeangreb. Ejendomsfunktionen Ejendomsfunktionen skal være servicemindet og fleksibel, og samtidig sørge for, at beboerne føler sig trygge i deres hjem og i boligafdelingen. Derudover skal ejendomme og udendørsarealer passes på et tilfredsstillende niveau. Alt det tager ejendomsfunktionærerne sig af i tæt samarbejde med DAB s inspektører. 5

6 For at bakke op om ejendomsfunktionen er ejendomskontorernes IT-systemer fuldt integrerede med DAB s administrative system. Og DAB tilbyder mange kurser og uddannelsesmuligheder for ejendomsfunktionærer, ligesom der oprettes erfa-grupper og iværksættes forskellige former for erfaringsudveksling. Effektiv økonomistyring Boligafdelingernes husleje er omkostningsbestemt, og alle udgifter skal dækkes af beboernes husleje. Som administrationsselskab sørger DAB for, at boligafdelingernes økonomi styres bedst muligt til gavn for beboerne. Vi sørger for, at udgifterne holdes nede, men også for at der til stadighed er henlæggelser nok til at sikre en god vedligeholdelse af bygningerne. Budgetter og regnskaber skal være gennemskuelige og overholde gældende lovgivning, og via indkøbsaftaler tilbyder DAB rabatter på køb af materiel, forsikringer, elektricitet og mange andre ting. Betaling af regninger og terminer sker via scanning og elektroniske betalingsformer for at minimere udgifter og for at højne arbejdsmiljøet for korrekte betalinger. Samarbejde og service i forhold til beboerdemokratiet Beboerdemokratiet har altid ligget DAB stærkt på sinde, og det er et faktum, at beboerdemokratiet i dets nuværende form i stor udstrækning er formet og udviklet af aktive beboerdemokrater i DAB administrerede selskaber. Det er reelt, når DAB taler om beboerdemokratiets muligheder for indflydelse. DAB lægger vægt på, at der gennemføres et ordentligt og kvantitativt bestyrelsesarbejde. Administrationen sørger for, at der foreligger professionelle oplæg til bestyrelserne og indgår i øvrigt som sparringspartner for bestyrelsen. Hvad kan vi mere? Til yderligere optimering af opgaveløsningen har DAB ansat en række specialister. Det drejer sig f.eks. om Landskabsarkitekter, der kan rådgive om problemer med udeområderne. Energigruppen med specialister indenfor varmeanlæg og energistyring. Juridisk sektion, der kan spørges til råds, og som løser mere specialiserede problemer af juridisk karakter. Indkøbsfunktion, der sikrer rabataftaler om energi, maskiner, forsikringer og meget andet. Kommunikation, som varetager hjemmesider, pressemeddelelser, beboerblade, artikler og nyhedsbrev. IT-gruppen, som sørger for de tekniske installationer og rådgivningen for administrationen og de lokale ejendomskontorer. DAB bygger også nye boliger Siden DAB blev stiftet, har nybyggeri haft en vigtig plads i vores vifte af tilbud til boligselskaberne, og DAB har gennem årene medvirket ved opførelsen af mere end boliger. DAB gennemfører nybyggeri og større renoveringer for de boligselskaber, vi administrerer og for en række kommuner i landet. Vores erfaringsbaggrund både med nybyggeri og større renoveringer går 6

7 helt tilbage til 1942, og DAB har gennem årene medvirket ved opførelsen af mere end boliger. Samarbejde er vigtigt Uanset om der er tale om et nybyggeri eller en større renovering, nedsættes der et byggeudvalg, som er bygherrens repræsentanter. Byggeudvalget er en vigtig aktør, som i høj grad sætter sit præg på byggeriet som sparringspartner og beslutningstager. Byggeudvalget er også med til at sikre et godt informationsniveau til de berørte parter ikke mindst i renoveringsopgaver, hvor beboerinformation er umådelig vigtig for, at sagen kan gennemføres med succes. Byggeproces og økonomi Anlægsgruppen i DAB består af specialister inden for byggeri, jura og økonomi, som i et sikkert samspil gennemfører byggesagen fra den indledende planlægning, udbud og kontraktindgåelser til en fysiske udførelse til byggeregnskabet. Dertil kommer, at DAB arbejder sammen med nogle af landets bedste arkitekter, ingeniører og entreprenører. Sammen med gode motiverede bygherrer sikrer dette samspil et godt resultat. finde DAB s mål og værdier. Mål og værdier 7

8 3. Rekruttering og ansættelse 3.1 Annoncering Annoncepolitik I de DAB administrerede boligselskaber er det hensigtsmæssigt at føre en ensartet annoncepolitik. Det er med til at sikre kvaliteten og genkendeligheden for ansøgerne. Derfor er der udarbejdet en forretningsgang for, hvordan annonceringen skal forløbe, ligesom der er udarbejdet skabeloner til annoncetekster og tilhørende stillingsprofiler. Udgangspunktet er, at selve annonceteksten er kort og præcis. I annonceteksten henvises der til en mere uddybende stillingsprofil, som ansøgeren kan finde på DAB s hjemmeside. Ledige og nye stillinger Når en stilling bliver ledig, eller der opslås en ny stilling, skal den ledende ejendomsfunktionær i samråd med inspektøren i DAB altid vurdere stillingen med hensyn til indhold, organisering og lønvilkår m.v. Det er inspektørens ansvar at gennemgå mappen med uopfordrede ansøgninger og den interne jobbank for eventuelle egnede kandidater. Den interne jobbank og mappen med uopfordrede ansøgninger findes i personalesektionen i DAB. Hvis der hverken i jobbanken eller blandt de uopfordrede ansøgninger er egnede kandidater, sættes annonceringen i gang. Forretningsgangen for annoncering kan hentes i nedenstående link. finde annoncerekvisition, annoncelayout, medievalg med dækningskort, annoncetekster på et bredt udvalg af stillinger i sammenhængende tekster eller punktform o.a. Annoncering 8

9 3.1.1 Forretningsgang for annoncering Inspektøren For at kunne bestille en annonce, skal inspektøren udfylde en annoncerekvisition med angivelse af rekvisitionsnummer, medievalg, valg af billede til annoncen, farve, boligselskaber der har et særligt logo, der skal medtages i annoncen og en max. pris, som personalesektionen skal bruge for at kunne godkende annoncen. Den standard stillingsprofil, der er udarbejdet til den specifikke stilling, læses igennem for at se om den passer til den aktuelle stilling. Hvis der ønskes specifikke forhold som særlige arbejdsopgaver, løn, pension eller lignende, eller hvis f.eks. visse arbejdsopgaver ikke udføres i den pågældende afdeling, retter inspektøren standard stillingsprofilen, så den passer til den opslåede stilling. Hvis der er foretaget ændringer i forhold til standard stillingsprofilen medsendes denne til personalesektionen ved bestilling af annoncen. Inspektøren udfylder de manglende oplysninger i den standard annoncetekst, der er udarbejdet som standard for det pågældende job. Alle annoncetekster er udformet i 2 udgaver, en der er stillet op som punktform, og en med sammenhængende tekst. Inspektøren vælger hvilken af de to udgaver, der ønskes indrykket for den aktuelle stilling. I annonceteksterne skal inspektøren tage stilling til det, der er skrevet med rød skrift. Inspektøren indsætter/vælger det, der er gældende for det aktuelle job og den/de pågældende afdeling/-er. Lovgivningen om børneattester foreskriver, at der ALTID skal indhentes børneattest ved ansættelse af ejendomsfunktionærer og boligsociale medarbejdere. Det er et krav, at det fremgår af stillingsannoncen. Sætningen på forlangende skal du fremvise en straffeattest skal slettes, med mindre inspektøren/boligselskabet ønsker at se en straffeattest fra ansøgerne. Hvis ikke det fremgår af annoncen, er det ikke lovligt efterfølgende at bede om at se en straffeattest. Er der begrundet mistanke om kriminelle forhold, er DAB berettiget til at anmode om en straffeattest/fornyet straffeattest eller børneattest. Inspektøren sender annoncerekvisition, annoncetekst og evt. stillingsprofil til personalesektionen senest 1½ uge før annoncen skal indrykkes. Personalesektionen Personalesektionen læser korrektur på annoncen, og sender annoncetekst og annoncerekvisition til vores mediebureau, der sørger for at sætte annoncen op. Personalesektionen modtager annonce og budget til godkendelse fra mediebureau. Hvis budgettet er over den maksimalpris, der er angivet i annoncerekvisitionen, skal inspektøren godkende budgettet inden annoncen indrykkes. Personalesektionen godkender annonce og tilhørende budget, hvorefter mediebureau indrykker annoncen. 9

10 Personalesektionen sender en kopi af annoncen og evt. rettet stillingsprofil til Kommunikationssektionen. Kommunikationssektionen Kommunikationssektionen sætter annoncen og den tilhørende stillingsprofil på DAB s hjemmeside under ledige stillinger i boligafdelingerne, og tager den af igen, når ansøgningsfristen er udløbet. Sammen med annoncen placeres et link til den/de pågældende afdelingers hjemmeside. finde annoncerekvisition, annoncelayout, medievalg med dækningskort, annoncetekster på et bredt udvalg af stillinger i sammenhængende tekster eller punktform, stillingsprofiler på et bredt udvalg af stillinger o.a. Annoncering Stillingsprofiler Mål og værdier 10

11 3.1.2 Stillingsprofiler Stillingsprofiler Alle medarbejdere får udleveret en stillingsprofil i forbindelse med ansættelsen. Personalesektionen vil sammen med ansættelsesbrevet fremsende den standard stillingsprofil, som ligger tilgængelig i personaleguiden. Såfremt ejendomslederen/mesteren og/eller inspektøren ønsker en anden profil medsendt ansættelsesbrevet, skal den ændrede stillingsprofilen fremsendes sammen med stamkortet, så den kan fremsendes sammen med ansættelsesbrevet. Sker der ændringer af ansættelsesforholdet eller ændres indholdet i det arbejde medarbejderen udfører, bør medarbejderen have udleveret en ny og tilrettet stillingsprofil. Der er udarbejdet stillingsprofil på de stillinger, som der generelt er i afdelingerne. Såfremt der oprettes nye stillinger, som der ikke på forhånd er udarbejdet stillingsprofil til, så skal den hurtigst muligt udarbejdes af ejendomslederen/mesteren og inspektøren i samarbejde, så den kan udleveres til den nye medarbejder i forbindelse med ansættelsen. Den færdige stillingsprofilen skal sendes til Personalesektionen, der vil sørge for, at stillingsprofilen lægges i personaleguiden, så andre afdelinger kan anvende stillingsprofilen. Indhold i stillingsprofiler Alle stillingsprofiler er opbygget ens, så de indeholder de elementer en stillingsprofil skal indeholde: Stillingsbetegnelse Organisatoriske forhold Nærmeste overordnet i DAB og daglig leder i afdelingen/erne DAB s mål og værdier Ansvarsområder/arbejdsområder afhængig af stillingens karakter Arbejdstid finde stillingsprofiler på et bredt udvalg af stillinger. Stillingsprofiler 11

12 3.2.1 Forretningsgang for ansættelse Hvad omhandler forretningsgangsbeskrivelsen? Nedenstående forretningsgang indeholder en beskrivelse af rutiner i forbindelse med ansættelse af ejendomsfunktionærer og andre ansatte i DAB administrerede boligafdelinger, herunder konkrete forslag til ansættelsesforløb og -procedurer. Udvælgelse og ansættelse skal ske efter disse retningslinjer. Ansættelsesproceduren er ikke på alle punkter den samme, men er afhængig af, om der er tale om ansættelse af en ejendomsleder/mester, en ejendomsassistent eller kontorassistent. I de tilfælde, hvor opgaven kan løses på to måder, er dette anført i forretningsgangen. Trin Opgave Hvordan løses opgaven? Ansvarlige Ejendomsassistent, kontorassistent 1 Ledig stilling Ejendomslederen/mesteren meddeler skriftligt inspektøren, at der er modtaget en opsigelse, og at der dermed bliver en ledig stilling. 2 Vurdering af genbesættelse Inspektøren leverer opsigelsen til personalesektionen, der bekræfter denne. Ejendomsleder/mester Ejendomslederen/mesteren opsiger skriftligt sin stilling til inspektøren. Inspektøren leverer opsigelsen til personalesektionen. Hvis der i boligselskabet har været overvejelser om samdrift mellem to eller flere afdelinger, er det vigtigt, at disse overvejelser bringes med i den samlede vurdering af, hvorvidt stillingen skal genbesættes og i givet fald, om der skal laves et stillingsopslag. Hvis ansættelsen giver anledning til nye overvejelser fremsendes et notat til afdelingsbestyrelsen med kopi til boligselskabsbestyrelsens formand, på baggrund af en konkret vurdering. Ejendomsleder/mest er og inspektør Inspektør Forvaltningskonsulent 12

13 3 Vurdering af profil Inspektøren vurderer i samarbejde med ejendomslederen/mesteren, og evt. afdelingsbestyrelsen, behovet for genbesættelsen og eventuelle specifikke krav til stillingen. Der eksisterer allerede en række stillingsprofiler, som er dækkende i langt de fleste tilfælde. Inspektøren fastlægger profil og vurderer genbesættelsen eventuelt i samarbejde med selskabseller afdelingsbestyrelsen. Der eksisterer allerede en række stillingsprofiler, som er dækkende i langt de fleste tilfælde. Se samtlige stillingsprofiler Inspektør Ejendomsleder/ mester Se samtlige stillingsprofiler 4 Genbesættelse via DAB s arkiv over uopfordrede ansøgninger eller den interne jobbank. På baggrund af den fastlagte profil gennemgår inspektøren sammen med ejendomslederen/mesteren personalesektionens arkiv. Arkivet indeholder uopfordrede ansøgninger og mulige emner fra tidligere ansættelsessamtaler, som har passende kvalifikationer. Hvis udvælgelsen sker direkte fra arkiv er næste skridt i ansættelsen indkaldelse til samtale (Se punkt 9 næste side). På baggrund af den fastlagte profil gennemgår inspektørerne personalesektionens arkiv. Arkivet indeholder mulige emner fra tidligere ansættelsessamtaler, som er blevet nummer 2 eller 3 eller af anden årsag har passende kvalifikationer. Hvis udvælgelsen sker direkte fra arkiv er næste skridt i ansættelsen indkaldelse til samtale (Se punkt 9 næste side). 5 Stillingsopslag For udarbejdelse af stillingsopslag, se Forretningsgang for annoncering i personaleguiden. 6 Kvittering for ansøgning Når DAB modtager en ansøgning, sendes der øjeblikkeligt meddelelse til ansøgeren om, at ansøgningen er modtaget og hvornår den forventes at blive behandlet, samt eventuelt hvornår samtalerne forventes at finde sted Bekræftelse for modtagelse Inspektør Inspektør Personalesektion Forvaltningssekretær i DAB 13

14 7 Udvælgelse til samtale Umiddelbart i forlængelse af ansøgningsfristens udløb, gennemgår inspektøren ansøgningerne og udvælger de ansøgere, som er kompetente og velegnede til stillingen. Umiddelbart i forlængelse af ansøgningsfristens udløb, gennemgår inspektøren ansøgningerne og udvælger de ansøgere, som er kompetente og velegnede til stillingen. Inspektør Forvaltningssekretær i DAB 8 Indkaldelse til samtale De udvalgte ansøgninger fremlægges for ejendomslederen/mesteren eller for et eventuelt ansættelsesudvalg. De udvalgte ansøgninger fremlægges for afdelingseller selskabsbestyrelse, hvis der er indgået aftale herom. Hvis der er nedsat et ansættelsesudvalg inddrages dette. DAB indkalder de udvalgte ansøgere til samtale med et passende varsel. Forvaltningssekretær i DAB 9 Forberedelse til samtalen Af indkaldelsen skal det fremgå hvor og hvornår samtalen finder sted, samt hvorvidt ansøgeren skal medbringe eksamensbeviser, eventuelt straffeattest eller andet Indkaldelse til 1. samtale Der kan evt. fremsendes et samtaleskema til kandidaten, som skal udfyldes og afleveres til inspektøren eller ejendomsleder/mester Samtaleskema Forberedelsen til samtalen skal ud fra ansøgningerne klarlægge, hvilke spørgsmål det er vigtigt at få svar på under selve samtalen Samtaleguide 1 Inspektør Ejendomsleder/ mester 14

15 10 Samtale Ejendomslederen/mesteren og eventuelt inspektøren gennemfører i samarbejde samtaler med de udvalgte ansøgere. Samtalerne skal danne grundlaget for den endelige udvælgelse af en egnet kandidat til stillingen eller for udvælgelse af et mindre antal kandidater til en ny samtalerunde. Ved selve samtalen er det en god ide at servere en kop kaffe, huske at slukke telefonen, samt undgå, at der bliver overlap mellem de indkaldte, så de mødes i forkontor eller i indgang. Hvis der på forhånd er fremsendt et samtaleskema til kandidaten, skal dette i udfyldt stand afleveres til inspektøren eller ejendomsleder/mester Samtaleskema I forbindelse med ansættelse af ejendomsmestre bør der udover inspektøren deltage en mere i samtalen som f.eks. kan være en inspektør-kollega, repræsentant fra bestyrelsen (ansættelsesudvalg) eller personalesektionen. Samtalerne skal danne grundlaget for den endelige udvælgelse af en egnet kandidat til stillingen eller for udvælgelse af et mindre antal kandidater til en ny samtalerunde. Ved selve samtalen er det en god ide at servere en kop kaffe, huske at slukke telefonen, samt undgå, at der bliver overlap mellem de indkaldte, så de mødes i forkontor eller i indgang. Hvis der på forhånd er fremsendt et samtaleskema til kandidaten, skal dette i udfyldt stand afleveres til inspektøren eller ejendomsleder/mester. Inspektør Ejendomsleder/ mester Samtaleskema 11 Valg af I henhold til lokale sædvaner og konkrete aftaler inddrages Inspektør kandidat ansættelsesudvalget, selskabsbestyrelsen, afdelingsbestyrelsen, ejendomslederen/mesteren i dialogen omkring hvem der skal ansættes. 12 Stamkort Inspektøren udarbejder et stamkort, som fremsendes til Inspektør DAB s personalesektion. Husk at påføre, hvis medarbejderen har dokumenteret tidligere anciennitet på Overenskomst for ejendomsservice ml. BL og ESL. Ancienniteten behøver ikke at være umiddelbart i tilknytning til ansættelsen hos os, og den kan f.eks. dokumenters ved tidligere ansættelsespapirer, bekræftelse på ansættelse eller en reference Stamkort 15

16 13 Bekræftelse på ansættelse 14 Ansættelses proceduren Inspektøren kan fremsende et brev, der bekræfter ansættelsen og samtidig indeholder information om mødedato, sted og en kontaktperson på den første arbejdsdag. Personalesektionen udarbejder ansættelsesbrev og fremsender det til den udvalgte ansøger med en anmodning om at underskrive og returnere kontrakten hurtigst muligt. Ved modtagelse af stamkort bestiller Personalesektionen børneattest. Inspektør og den kommende medarbejder Personalesektionen 15 Underrettelse af bestyrelsen 16 Afslag efter samtale 17 Introduktionsprogram Personalesektionen underretter afdelings- og selskabsbestyrelsen. Meddelelsen medtages ligeledes som orienteringspunkt under personaleforhold i den førstkommende dagsorden til selskabsbestyrelsesmøde. Der sendes afslag til alle ansøgere, som har været udvalgt til samtale samt øvrige ansøgere, der ikke har været til samtale Afslag uden samtale, Afslag efter 1. samtale eller Afslag efter 2 samtale. Hvis der er egnede kandidater, som bør gemmes, så sendes afslag med anden tekst. Ansøgningerne afleveres til personalesektionen efter besvarelse Afslag efter 1. samtale gemmes i uopfordrede. Inspektøren udarbejder eventuelt sammen med ejendomslederen/mesteren et introduktionsprogram for den nyansatte med en plan for indførsel i arbejdsopgaver, deltagelse i kurser, møder etc. Personalesektionen Forvaltningssekretær i DAB Inspektør Ejendomsleder/mest er 18 Første dag på jobbet Programmet fremsendes til den nyansatte inden den første arbejdsdag eller udleveres den først arbejdsdag. Ejendomsmestre/leder bør have fremsendt introduktionsprogrammet inden den første arbejdsdag Introduktionsskema ejendomsleder/ejendomsmestre Introduktionsskema ejendomsmesterassistent/ejendomsassistent og Introduktionsskema kontorassistent På den nye medarbejders første arbejdsdag er det inspektørens og ejendomslederens/mesterens ansvar at byde den nye medarbejder velkommen, samt at informere om de grundlæggende forhold. Inspektør Ejendomsleder/mest er 16

17 19 Prøvetid En nyansat funktionær har som udgangspunkt 3 måneders prøvetid, hvorefter der automatisk sker en fastansættelse. Inden udløb af prøvetid eller ca. 2 måneder efter ansættelsen, dog senest 2 måneder og 14 dage, afholdes en samtale med medarbejderen. Ved assistenter eller kontorassistenter er det ejendomslederen/mesteren, ejendomsleder eller evt. inspektør, som afholder samtalen. Hvis prøvetiden ikke forløber tilfredsstillende meddeles det personalesektionen senest 14 dage inden prøvetidens udløb. Opsigelsen sker efter en forudgående aftale og drøftelse med inspektøren. 20 Grundkursus Alle nyansatte ejendomsfunktionærer skal deltage i DAB s grundkursus for ejendomsfunktionærer. Kurset foregår i DAB. Inspektør Ejendomsleder/mest er Personalesektionen 21 Efter prøvetiden KUN for ejendomsfunktionærer Kurset skal give ejendomsfunktionærerne en indførelse i såvel ansættelsesrelaterede forhold som afdelingens og selskabets regler, samt en generel orientering om DAB s arbejdsområder. Kurset afholdes ca. 3 gange årligt afhængigt af antallet af nyansatte. Nyansatte skal helst være på grundkursus senest et halvt til trekvart år efter ansættelsen. Efter 3-6 måneders ansættelse afholdes en samtale om, hvorvidt parternes forventninger til stillingen er blevet indfriet, samt om de lønmæssige forhold. Lønsamtalerne sker på baggrund af seneste pulje jævnfør Overenskomst for ejendomsservice. Beløbet gives fra og med prøvetidens udløb. Samtalen gennemføres af inspektøren, hvad angår ejendomslederen/mesteren og af ejendomslederen/mesteren i forhold til øvrige funktionærer. Inspektør Ejendomsleder/ mester For information om ansættelse af ejendomsserviceteknikerelever (EST elever), se under Ejendomsserviceteknikeruddannelse og de underliggende bilag under kursus og uddannelse. finde annoncerekvisition, annoncelayout, medievalg med dækningskort, annoncetekster på et bredt udvalg af stillinger i sammenhængende tekster eller punktform, stillingsprofiler på et bredt udvalg af stillinger, breve til besvarelse af ansøgninger, samtaleskema/guide, stamkort o.a. Annoncering 17

18 Ansættelse Stillingsprofiler 18

19 3.2.2 Opholds- og arbejdstilladelse Reglerne om udlændinges ret til at opholde sig og arbejde i Danmark er reguleret dels af EUreglerne om fri bevægelighed og dels af Udlændingeloven. Opholdstilladelse Nordiske statsborgere Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan frit rejse ind i Danmark og opholde sig (bo) i landet. EU/EØS-statsborgere og schweiziske statsborgere Statsborgere i EU/EØS-lande kan frit rejse ind i Danmark og opholde sig (bo) i landet i op til 3 måneder fra indrejsen dog op til 6 måneder, hvis den pågældende søger arbejde i Danmark. Ophold ud over de 3 eller 6 måneder kræver et registreringsbevis. Tredjelands-statsborgere Som tredjelands-statsborgere betragtes personer, som ikke er statsborger i et EU/EØS-land. Dog kan tredjelands-statsborgere, som er omfattet af EU-reglerne om fri bevægelighed af personer (arbejdskraft) frit rejse ind i Danmark og opholde sig i landet i op til 3 måneder fra indrejsen dog op til 6 måneder, hvis den pågældende skal søge arbejde i Danmark. Ophold ud over de 3 eller 6 måneder kræver et opholdskort. Schengenlands-statsborgere Udlændinge, der har opholdstilladelse i et andet Schengenland, kan frit rejse ind i Danmark og opholde sig i landet i op til 3 måneder pr. halvår regnet fra datoen fra den første indrejse i Danmark/et andet Schengenland end det land, der har udstedt opholdstilladelsen. Øvrige tilfælde Andre udlændinge må kun opholde sig i Danmark, hvis de har opholdstilladelse. Arbejdstilladelse En udlænding skal have en arbejdstilladelse for at tage lønnet/ulønnet beskæftigelse i Danmark. Der stilles dog ikke krav om opholdstilladelse for: 1) Udlændinge, der er statsborgere i et andet nordisk land. 2) Udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne. 3) Udlændinge, som har opnået opholdstilladelse som følge af bl.a. - at udlændingen er flygtning. - at udlændingen er familiesammenført med personer, som har fast bopæl i Danmark. Arbejdsgiverens og medarbejderens ansvar Arbejdsgiveren har pligt til at sikre, at medarbejderen har de nødvendige tilladelser og kan til enhver tid forlange at se dokumentation herfor. 19

20 Arbejdsgiveren må ikke ansætte en jobsøgende, som ikke har de nødvendige tilladelser. Hvis det konstateres, at medarbejderen under et ansættelsesforhold ikke har de nødvendige tilladelser, ophører ansættelsesforholdet omgående. En arbejdsgiver, der beskæftiger en udlænding, som ikke har de nødvendige tilladelser, kan blive straffet. I forretningsgang for ansættelse i Personaleguiden fremgår retningslinjerne for anmodning om opholds- og arbejdstilladelse. Alle ansøgere skal spørges om opholds- og arbejdstilladelse. 20

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Overenskomst. for ejendomsservice 2012-2014

Overenskomst. for ejendomsservice 2012-2014 Overenskomst for ejendomsservice 2012-2014 mellem BL DANMARKS ALMENE BOLIGER og ESL EJENDOMS- OG SERVICEFUNKTIONÆRERNES LANDSSAMMENSLUTNING under SERVICEFORBUNDET Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Ansættelsesvilkår...

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU 30. april 2012 Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU Udarbejdet af Ketty Søgaard, Allan Møller og Pia Søgaard Efteråret 2011 På vegne af MiD-udvalget Behandlet og anbefalet af MiD den 2.febr

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere