Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN INDLEDENDE BEMÆRKNINGER OM DAB... 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN INDLEDENDE BEMÆRKNINGER OM DAB OM DAB REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE ANNONCERING FORRETNINGSGANG FOR ANNONCERING STILLINGSPROFILER FORRETNINGSGANG FOR ANSÆTTELSE OPHOLDS- OG ARBEJDSTILLADELSE FORRETNINGSGANG FOR ANSATTE MED BOPÆLSPLIGT ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR A VIRKSOMHEDSPRAKTIK UOPFORDREDE ANSØGNINGER ANSÆTTELSE MIDLERTIDIG ANSÆTTELSE RENGØRINGSASSISTENT ANSÆTTELSE KONTORASSISTENT INTRODUKTION INTRODUKTIONSFORLØB - VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE OG FORVENTNINGER PRØVETID PRØVETIDSSAMTALE FASTHOLDELSE OG MOTIVATION MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALE - MUS INFORMATION ANG. MUS TIL MEDARBEJDEREN INFORMATION ANG. MUS TIL INSPEKTØR OG EJENDOMSLEDER/MESTER UDDANNELSE KURSUSKATALOG EJENDOMSSERVICETEKNIKERUDDANNELSEN AMU-UDDANNELSER LEDERUDDANNELSEN FALCK HEALTHCARE VIA PENSION DANMARK FORENEDE GRUPPELIV OMSORGS- OG SYGESAMTALE STRESS MOBNING HERUNDER RACISME OG SEXCHIKANE ARBEJDSMILJØARBEJDE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT FØRSTEHJÆLPSKURSUS ARBEJDSULYKKER BRANDSLUKNINGSMATERIEL OG FALCK AKUTBEREDSKAB VIA FALCK HEALTHCARE ANSÆTTELSESVILKÅR A ADRESSEÆNDRING A ARBEJDSBEKLÆDNING B BARSEL

3 4.5.B BARN SYG OG OMSORGSDAGE B BOPÆLSPLIGT F FERIE F FRIDAGE H VIDEOOVERVÅGNING I ID-KORT J JUBILÆUM K KØRSEL L LÆGEBESØG M MULIGHEDSERKLÆRING M MOBILTELEFON R RÅDIGHEDSKASSE S SKÆRMBRILLER S SYGDOM T TAVSHEDSERKLÆRING V VEJRLIGSOVERVÅGNING OVERENSKOMSTER M.V GENETILLÆG OG ULEMPETILLÆG5.2 EJENDOMSFUNKTIONÆRERNES KLUB UNDER DAB (EKD) FÆLLESTILLIDSMAND LOKALTILLIDSREPRÆSENTANTER LOKALKLUB AFVIKLING OG FRATRÆDEN SENIORORDNING SENIORMEDARBEJDER EFTERLØN/PENSION TJENESTEATTEST/ANBEFALING PÅTALE AFVIKLING OG FRATRÆDEN 6.5 ADVARSEL OPSIGELSE/AFSKEDIGELSE BORTVISNING/OPHÆVELSE

4 1. Velkommen til personaleguiden 1.1 Indledende bemærkninger Velkommen til Personaleguiden! Formålet med Personaleguiden er, at samle alt relevant materiale til ansatte på ejendomskontorerne ét sted og samtidig gøre det nemmere for ejendomslederen/mesteren eller den enkelte medarbejder, at finde relevante oplysninger om rekruttering og ansættelse, fastholdelse og motivation, faglige forhold og om afvikling og fratræden. Personaleguiden er et aktivt forum til formidling af informationer og materiale til ejendomskontorerne. Det betyder, at Personaleguiden løbende udvikles og forbedres. Ansatte i DAB s administration f.eks. inspektører, personalesektionen, lønsektionen m.v. skal også bruge Personaleguiden, så alle henter oplysninger og materiale det samme sted. Det er ikke meningen, at Personaleguiden skal læses fra enden til anden. Den er derimod udarbejdet som et opslagsværk, hvor der kan findes svar på mange af de spørgsmål og behov, som dukker op i hverdagen. Vi har alle et ansvar for, at Personaleguiden fortsat vil blive udviklet og forbedret. Alle forslag til forbedringer, ændring af formuleringer, indhold eller mangler i Personaleguiden er meget velkomne. Input kan sendes pr. mail til Personaleguiden skal ses i en sammenhæng. Man kan ikke nødvendigvis høste ret fra indholdet af den enkelte side. God fornøjelse! 4

5 2. Om DAB 2.1 Om DAB Hvem er DAB? DAB er et af Danmarks største og ældste almennyttige boligselskaber, og vi administrerer i dag ca boliger i 48 lokale boligselskaber og 18 kommuner. Som andre almene boligorganisationer er DAB en non-profit-organisation med et boligsocialt sigte. Siden stiftelsen i 1942 har DAB medvirket til opførelsen af ca boliger, og mange af dem administrerer vi fortsat. DAB ønsker at være kendt for redelighed, effektivitet og omsorg for beboerne, men også for velindrettede og sunde boliger i trygge og velholdte boligområder. Vi lægger stor vægt på at opretholde et godt og tillidsfuldt samarbejde med kommuner og andre offentlige myndigheder. DAB er et forretningsførerselskab, der tilbyder kunderne alle former for administrative ydelser indenfor boligadministration. Opskrivning, udlejning og huslejeopkrævning DAB s boligbutik fører ventelister for ca personer. Hvert boligselskab har sine egne udlejningsregler, der skal afklares med kommunerne og ajourføres løbende. På DAB s hjemmeside kan man finde alle oplysninger om boligafdelingerne, og boligsøgende har mulighed for elektronisk opskrivning og betaling. Når en bolig bliver ledig, sørger DAB for, at boligen udlejes på ny, og for at såvel udflytning som indflytning foregår i overensstemmelse med lovgivningen. Vi opkræver husleje og a conto varme, og vi sender en rykker, hvis betalingen er forsinket. Når mange mennesker bor tæt sammen, opstår der ind i mellem gnidninger og klager. DAB klarer mange trivielle klagesager uden indblanding af andre, men vi har også mulighed for at trække på konfliktmæglere, advokater og andre eksperter i mere komplicerede sager. Bygningsdrift Den almene sektors største værdi er ejendommene og udendørsarealerne, og en stor del af en boligafdelings driftsøkonomi er forbundet med bygningsvedligeholdelse. DAB har en lang tradition for professionel bygningsinspektion i eget regi, og i 2004 modtog DAB Driftsherreprisen af Boligfonden Kuben og Dansk Facilities Management netværk. Ansvaret for den udvendige bygningsvedligeholdelse og dermed også for udarbejdelse og ajourføring af vedligeholdelsesplaner ligger hos DAB s inspektør. Et vigtigt redskab til at sikre en effektiv udnyttelse af midlerne til vedligehold er langtidsbudgettet. I de ejendomme, DAB administrerer, udarbejder vi langtidsbudgetter, hvor alle aktiviteter de næste 10 år er planlagt både tidsmæssigt og økonomisk. DAB foretager også regelmæssigt eftersyn af indeklimaet i boligerne, og vi har et stående beredskab i tilfælde af mistanke om skimmelsvampeangreb. Ejendomsfunktionen Ejendomsfunktionen skal være servicemindet og fleksibel, og samtidig sørge for, at beboerne føler sig trygge i deres hjem og i boligafdelingen. Derudover skal ejendomme og udendørsarealer passes på et tilfredsstillende niveau. Alt det tager ejendomsfunktionærerne sig af i tæt samarbejde med DAB s inspektører. 5

6 For at bakke op om ejendomsfunktionen er ejendomskontorernes IT-systemer fuldt integrerede med DAB s administrative system. Og DAB tilbyder mange kurser og uddannelsesmuligheder for ejendomsfunktionærer, ligesom der oprettes erfa-grupper og iværksættes forskellige former for erfaringsudveksling. Effektiv økonomistyring Boligafdelingernes husleje er omkostningsbestemt, og alle udgifter skal dækkes af beboernes husleje. Som administrationsselskab sørger DAB for, at boligafdelingernes økonomi styres bedst muligt til gavn for beboerne. Vi sørger for, at udgifterne holdes nede, men også for at der til stadighed er henlæggelser nok til at sikre en god vedligeholdelse af bygningerne. Budgetter og regnskaber skal være gennemskuelige og overholde gældende lovgivning, og via indkøbsaftaler tilbyder DAB rabatter på køb af materiel, forsikringer, elektricitet og mange andre ting. Betaling af regninger og terminer sker via scanning og elektroniske betalingsformer for at minimere udgifter og for at højne arbejdsmiljøet for korrekte betalinger. Samarbejde og service i forhold til beboerdemokratiet Beboerdemokratiet har altid ligget DAB stærkt på sinde, og det er et faktum, at beboerdemokratiet i dets nuværende form i stor udstrækning er formet og udviklet af aktive beboerdemokrater i DAB administrerede selskaber. Det er reelt, når DAB taler om beboerdemokratiets muligheder for indflydelse. DAB lægger vægt på, at der gennemføres et ordentligt og kvantitativt bestyrelsesarbejde. Administrationen sørger for, at der foreligger professionelle oplæg til bestyrelserne og indgår i øvrigt som sparringspartner for bestyrelsen. Hvad kan vi mere? Til yderligere optimering af opgaveløsningen har DAB ansat en række specialister. Det drejer sig f.eks. om Landskabsarkitekter, der kan rådgive om problemer med udeområderne. Energigruppen med specialister indenfor varmeanlæg og energistyring. Juridisk sektion, der kan spørges til råds, og som løser mere specialiserede problemer af juridisk karakter. Indkøbsfunktion, der sikrer rabataftaler om energi, maskiner, forsikringer og meget andet. Kommunikation, som varetager hjemmesider, pressemeddelelser, beboerblade, artikler og nyhedsbrev. IT-gruppen, som sørger for de tekniske installationer og rådgivningen for administrationen og de lokale ejendomskontorer. DAB bygger også nye boliger Siden DAB blev stiftet, har nybyggeri haft en vigtig plads i vores vifte af tilbud til boligselskaberne, og DAB har gennem årene medvirket ved opførelsen af mere end boliger. DAB gennemfører nybyggeri og større renoveringer for de boligselskaber, vi administrerer og for en række kommuner i landet. Vores erfaringsbaggrund både med nybyggeri og større renoveringer går 6

7 helt tilbage til 1942, og DAB har gennem årene medvirket ved opførelsen af mere end boliger. Samarbejde er vigtigt Uanset om der er tale om et nybyggeri eller en større renovering, nedsættes der et byggeudvalg, som er bygherrens repræsentanter. Byggeudvalget er en vigtig aktør, som i høj grad sætter sit præg på byggeriet som sparringspartner og beslutningstager. Byggeudvalget er også med til at sikre et godt informationsniveau til de berørte parter ikke mindst i renoveringsopgaver, hvor beboerinformation er umådelig vigtig for, at sagen kan gennemføres med succes. Byggeproces og økonomi Anlægsgruppen i DAB består af specialister inden for byggeri, jura og økonomi, som i et sikkert samspil gennemfører byggesagen fra den indledende planlægning, udbud og kontraktindgåelser til en fysiske udførelse til byggeregnskabet. Dertil kommer, at DAB arbejder sammen med nogle af landets bedste arkitekter, ingeniører og entreprenører. Sammen med gode motiverede bygherrer sikrer dette samspil et godt resultat. finde DAB s mål og værdier. Mål og værdier 7

8 3. Rekruttering og ansættelse 3.1 Annoncering Annoncepolitik I de DAB administrerede boligselskaber er det hensigtsmæssigt at føre en ensartet annoncepolitik. Det er med til at sikre kvaliteten og genkendeligheden for ansøgerne. Derfor er der udarbejdet en forretningsgang for, hvordan annonceringen skal forløbe, ligesom der er udarbejdet skabeloner til annoncetekster og tilhørende stillingsprofiler. Udgangspunktet er, at selve annonceteksten er kort og præcis. I annonceteksten henvises der til en mere uddybende stillingsprofil, som ansøgeren kan finde på DAB s hjemmeside. Ledige og nye stillinger Når en stilling bliver ledig, eller der opslås en ny stilling, skal den ledende ejendomsfunktionær i samråd med inspektøren i DAB altid vurdere stillingen med hensyn til indhold, organisering og lønvilkår m.v. Det er inspektørens ansvar at gennemgå mappen med uopfordrede ansøgninger og den interne jobbank for eventuelle egnede kandidater. Den interne jobbank og mappen med uopfordrede ansøgninger findes i personalesektionen i DAB. Hvis der hverken i jobbanken eller blandt de uopfordrede ansøgninger er egnede kandidater, sættes annonceringen i gang. Forretningsgangen for annoncering kan hentes i nedenstående link. finde annoncerekvisition, annoncelayout, medievalg med dækningskort, annoncetekster på et bredt udvalg af stillinger i sammenhængende tekster eller punktform o.a. Annoncering 8

9 3.1.1 Forretningsgang for annoncering Inspektøren For at kunne bestille en annonce, skal inspektøren udfylde en annoncerekvisition med angivelse af rekvisitionsnummer, medievalg, valg af billede til annoncen, farve, boligselskaber der har et særligt logo, der skal medtages i annoncen og en max. pris, som personalesektionen skal bruge for at kunne godkende annoncen. Den standard stillingsprofil, der er udarbejdet til den specifikke stilling, læses igennem for at se om den passer til den aktuelle stilling. Hvis der ønskes specifikke forhold som særlige arbejdsopgaver, løn, pension eller lignende, eller hvis f.eks. visse arbejdsopgaver ikke udføres i den pågældende afdeling, retter inspektøren standard stillingsprofilen, så den passer til den opslåede stilling. Hvis der er foretaget ændringer i forhold til standard stillingsprofilen medsendes denne til personalesektionen ved bestilling af annoncen. Inspektøren udfylder de manglende oplysninger i den standard annoncetekst, der er udarbejdet som standard for det pågældende job. Alle annoncetekster er udformet i 2 udgaver, en der er stillet op som punktform, og en med sammenhængende tekst. Inspektøren vælger hvilken af de to udgaver, der ønskes indrykket for den aktuelle stilling. I annonceteksterne skal inspektøren tage stilling til det, der er skrevet med rød skrift. Inspektøren indsætter/vælger det, der er gældende for det aktuelle job og den/de pågældende afdeling/-er. Lovgivningen om børneattester foreskriver, at der ALTID skal indhentes børneattest ved ansættelse af ejendomsfunktionærer og boligsociale medarbejdere. Det er et krav, at det fremgår af stillingsannoncen. Sætningen på forlangende skal du fremvise en straffeattest skal slettes, med mindre inspektøren/boligselskabet ønsker at se en straffeattest fra ansøgerne. Hvis ikke det fremgår af annoncen, er det ikke lovligt efterfølgende at bede om at se en straffeattest. Er der begrundet mistanke om kriminelle forhold, er DAB berettiget til at anmode om en straffeattest/fornyet straffeattest eller børneattest. Inspektøren sender annoncerekvisition, annoncetekst og evt. stillingsprofil til personalesektionen senest 1½ uge før annoncen skal indrykkes. Personalesektionen Personalesektionen læser korrektur på annoncen, og sender annoncetekst og annoncerekvisition til vores mediebureau, der sørger for at sætte annoncen op. Personalesektionen modtager annonce og budget til godkendelse fra mediebureau. Hvis budgettet er over den maksimalpris, der er angivet i annoncerekvisitionen, skal inspektøren godkende budgettet inden annoncen indrykkes. Personalesektionen godkender annonce og tilhørende budget, hvorefter mediebureau indrykker annoncen. 9

10 Personalesektionen sender en kopi af annoncen og evt. rettet stillingsprofil til Kommunikationssektionen. Kommunikationssektionen Kommunikationssektionen sætter annoncen og den tilhørende stillingsprofil på DAB s hjemmeside under ledige stillinger i boligafdelingerne, og tager den af igen, når ansøgningsfristen er udløbet. Sammen med annoncen placeres et link til den/de pågældende afdelingers hjemmeside. finde annoncerekvisition, annoncelayout, medievalg med dækningskort, annoncetekster på et bredt udvalg af stillinger i sammenhængende tekster eller punktform, stillingsprofiler på et bredt udvalg af stillinger o.a. Annoncering Stillingsprofiler Mål og værdier 10

11 3.1.2 Stillingsprofiler Stillingsprofiler Alle medarbejdere får udleveret en stillingsprofil i forbindelse med ansættelsen. Personalesektionen vil sammen med ansættelsesbrevet fremsende den standard stillingsprofil, som ligger tilgængelig i personaleguiden. Såfremt ejendomslederen/mesteren og/eller inspektøren ønsker en anden profil medsendt ansættelsesbrevet, skal den ændrede stillingsprofilen fremsendes sammen med stamkortet, så den kan fremsendes sammen med ansættelsesbrevet. Sker der ændringer af ansættelsesforholdet eller ændres indholdet i det arbejde medarbejderen udfører, bør medarbejderen have udleveret en ny og tilrettet stillingsprofil. Der er udarbejdet stillingsprofil på de stillinger, som der generelt er i afdelingerne. Såfremt der oprettes nye stillinger, som der ikke på forhånd er udarbejdet stillingsprofil til, så skal den hurtigst muligt udarbejdes af ejendomslederen/mesteren og inspektøren i samarbejde, så den kan udleveres til den nye medarbejder i forbindelse med ansættelsen. Den færdige stillingsprofilen skal sendes til Personalesektionen, der vil sørge for, at stillingsprofilen lægges i personaleguiden, så andre afdelinger kan anvende stillingsprofilen. Indhold i stillingsprofiler Alle stillingsprofiler er opbygget ens, så de indeholder de elementer en stillingsprofil skal indeholde: Stillingsbetegnelse Organisatoriske forhold Nærmeste overordnet i DAB og daglig leder i afdelingen/erne DAB s mål og værdier Ansvarsområder/arbejdsområder afhængig af stillingens karakter Arbejdstid finde stillingsprofiler på et bredt udvalg af stillinger. Stillingsprofiler 11

12 3.2.1 Forretningsgang for ansættelse Hvad omhandler forretningsgangsbeskrivelsen? Nedenstående forretningsgang indeholder en beskrivelse af rutiner i forbindelse med ansættelse af ejendomsfunktionærer og andre ansatte i DAB administrerede boligafdelinger, herunder konkrete forslag til ansættelsesforløb og -procedurer. Udvælgelse og ansættelse skal ske efter disse retningslinjer. Ansættelsesproceduren er ikke på alle punkter den samme, men er afhængig af, om der er tale om ansættelse af en ejendomsleder/mester, en ejendomsassistent eller kontorassistent. I de tilfælde, hvor opgaven kan løses på to måder, er dette anført i forretningsgangen. Trin Opgave Hvordan løses opgaven? Ansvarlige Ejendomsassistent, kontorassistent 1 Ledig stilling Ejendomslederen/mesteren meddeler skriftligt inspektøren, at der er modtaget en opsigelse, og at der dermed bliver en ledig stilling. 2 Vurdering af genbesættelse Inspektøren leverer opsigelsen til personalesektionen, der bekræfter denne. Ejendomsleder/mester Ejendomslederen/mesteren opsiger skriftligt sin stilling til inspektøren. Inspektøren leverer opsigelsen til personalesektionen. Hvis der i boligselskabet har været overvejelser om samdrift mellem to eller flere afdelinger, er det vigtigt, at disse overvejelser bringes med i den samlede vurdering af, hvorvidt stillingen skal genbesættes og i givet fald, om der skal laves et stillingsopslag. Hvis ansættelsen giver anledning til nye overvejelser fremsendes et notat til afdelingsbestyrelsen med kopi til boligselskabsbestyrelsens formand, på baggrund af en konkret vurdering. Ejendomsleder/mest er og inspektør Inspektør Forvaltningskonsulent 12

13 3 Vurdering af profil Inspektøren vurderer i samarbejde med ejendomslederen/mesteren, og evt. afdelingsbestyrelsen, behovet for genbesættelsen og eventuelle specifikke krav til stillingen. Der eksisterer allerede en række stillingsprofiler, som er dækkende i langt de fleste tilfælde. Inspektøren fastlægger profil og vurderer genbesættelsen eventuelt i samarbejde med selskabseller afdelingsbestyrelsen. Der eksisterer allerede en række stillingsprofiler, som er dækkende i langt de fleste tilfælde. Se samtlige stillingsprofiler Inspektør Ejendomsleder/ mester Se samtlige stillingsprofiler 4 Genbesættelse via DAB s arkiv over uopfordrede ansøgninger eller den interne jobbank. På baggrund af den fastlagte profil gennemgår inspektøren sammen med ejendomslederen/mesteren personalesektionens arkiv. Arkivet indeholder uopfordrede ansøgninger og mulige emner fra tidligere ansættelsessamtaler, som har passende kvalifikationer. Hvis udvælgelsen sker direkte fra arkiv er næste skridt i ansættelsen indkaldelse til samtale (Se punkt 9 næste side). På baggrund af den fastlagte profil gennemgår inspektørerne personalesektionens arkiv. Arkivet indeholder mulige emner fra tidligere ansættelsessamtaler, som er blevet nummer 2 eller 3 eller af anden årsag har passende kvalifikationer. Hvis udvælgelsen sker direkte fra arkiv er næste skridt i ansættelsen indkaldelse til samtale (Se punkt 9 næste side). 5 Stillingsopslag For udarbejdelse af stillingsopslag, se Forretningsgang for annoncering i personaleguiden. 6 Kvittering for ansøgning Når DAB modtager en ansøgning, sendes der øjeblikkeligt meddelelse til ansøgeren om, at ansøgningen er modtaget og hvornår den forventes at blive behandlet, samt eventuelt hvornår samtalerne forventes at finde sted Bekræftelse for modtagelse Inspektør Inspektør Personalesektion Forvaltningssekretær i DAB 13

14 7 Udvælgelse til samtale Umiddelbart i forlængelse af ansøgningsfristens udløb, gennemgår inspektøren ansøgningerne og udvælger de ansøgere, som er kompetente og velegnede til stillingen. Umiddelbart i forlængelse af ansøgningsfristens udløb, gennemgår inspektøren ansøgningerne og udvælger de ansøgere, som er kompetente og velegnede til stillingen. Inspektør Forvaltningssekretær i DAB 8 Indkaldelse til samtale De udvalgte ansøgninger fremlægges for ejendomslederen/mesteren eller for et eventuelt ansættelsesudvalg. De udvalgte ansøgninger fremlægges for afdelingseller selskabsbestyrelse, hvis der er indgået aftale herom. Hvis der er nedsat et ansættelsesudvalg inddrages dette. DAB indkalder de udvalgte ansøgere til samtale med et passende varsel. Forvaltningssekretær i DAB 9 Forberedelse til samtalen Af indkaldelsen skal det fremgå hvor og hvornår samtalen finder sted, samt hvorvidt ansøgeren skal medbringe eksamensbeviser, eventuelt straffeattest eller andet Indkaldelse til 1. samtale Der kan evt. fremsendes et samtaleskema til kandidaten, som skal udfyldes og afleveres til inspektøren eller ejendomsleder/mester Samtaleskema Forberedelsen til samtalen skal ud fra ansøgningerne klarlægge, hvilke spørgsmål det er vigtigt at få svar på under selve samtalen Samtaleguide 1 Inspektør Ejendomsleder/ mester 14

15 10 Samtale Ejendomslederen/mesteren og eventuelt inspektøren gennemfører i samarbejde samtaler med de udvalgte ansøgere. Samtalerne skal danne grundlaget for den endelige udvælgelse af en egnet kandidat til stillingen eller for udvælgelse af et mindre antal kandidater til en ny samtalerunde. Ved selve samtalen er det en god ide at servere en kop kaffe, huske at slukke telefonen, samt undgå, at der bliver overlap mellem de indkaldte, så de mødes i forkontor eller i indgang. Hvis der på forhånd er fremsendt et samtaleskema til kandidaten, skal dette i udfyldt stand afleveres til inspektøren eller ejendomsleder/mester Samtaleskema I forbindelse med ansættelse af ejendomsmestre bør der udover inspektøren deltage en mere i samtalen som f.eks. kan være en inspektør-kollega, repræsentant fra bestyrelsen (ansættelsesudvalg) eller personalesektionen. Samtalerne skal danne grundlaget for den endelige udvælgelse af en egnet kandidat til stillingen eller for udvælgelse af et mindre antal kandidater til en ny samtalerunde. Ved selve samtalen er det en god ide at servere en kop kaffe, huske at slukke telefonen, samt undgå, at der bliver overlap mellem de indkaldte, så de mødes i forkontor eller i indgang. Hvis der på forhånd er fremsendt et samtaleskema til kandidaten, skal dette i udfyldt stand afleveres til inspektøren eller ejendomsleder/mester. Inspektør Ejendomsleder/ mester Samtaleskema 11 Valg af I henhold til lokale sædvaner og konkrete aftaler inddrages Inspektør kandidat ansættelsesudvalget, selskabsbestyrelsen, afdelingsbestyrelsen, ejendomslederen/mesteren i dialogen omkring hvem der skal ansættes. 12 Stamkort Inspektøren udarbejder et stamkort, som fremsendes til Inspektør DAB s personalesektion. Husk at påføre, hvis medarbejderen har dokumenteret tidligere anciennitet på Overenskomst for ejendomsservice ml. BL og ESL. Ancienniteten behøver ikke at være umiddelbart i tilknytning til ansættelsen hos os, og den kan f.eks. dokumenters ved tidligere ansættelsespapirer, bekræftelse på ansættelse eller en reference Stamkort 15

16 13 Bekræftelse på ansættelse 14 Ansættelses proceduren Inspektøren kan fremsende et brev, der bekræfter ansættelsen og samtidig indeholder information om mødedato, sted og en kontaktperson på den første arbejdsdag. Personalesektionen udarbejder ansættelsesbrev og fremsender det til den udvalgte ansøger med en anmodning om at underskrive og returnere kontrakten hurtigst muligt. Ved modtagelse af stamkort bestiller Personalesektionen børneattest. Inspektør og den kommende medarbejder Personalesektionen 15 Underrettelse af bestyrelsen 16 Afslag efter samtale 17 Introduktionsprogram Personalesektionen underretter afdelings- og selskabsbestyrelsen. Meddelelsen medtages ligeledes som orienteringspunkt under personaleforhold i den førstkommende dagsorden til selskabsbestyrelsesmøde. Der sendes afslag til alle ansøgere, som har været udvalgt til samtale samt øvrige ansøgere, der ikke har været til samtale Afslag uden samtale, Afslag efter 1. samtale eller Afslag efter 2 samtale. Hvis der er egnede kandidater, som bør gemmes, så sendes afslag med anden tekst. Ansøgningerne afleveres til personalesektionen efter besvarelse Afslag efter 1. samtale gemmes i uopfordrede. Inspektøren udarbejder eventuelt sammen med ejendomslederen/mesteren et introduktionsprogram for den nyansatte med en plan for indførsel i arbejdsopgaver, deltagelse i kurser, møder etc. Personalesektionen Forvaltningssekretær i DAB Inspektør Ejendomsleder/mest er 18 Første dag på jobbet Programmet fremsendes til den nyansatte inden den første arbejdsdag eller udleveres den først arbejdsdag. Ejendomsmestre/leder bør have fremsendt introduktionsprogrammet inden den første arbejdsdag Introduktionsskema ejendomsleder/ejendomsmestre Introduktionsskema ejendomsmesterassistent/ejendomsassistent og Introduktionsskema kontorassistent På den nye medarbejders første arbejdsdag er det inspektørens og ejendomslederens/mesterens ansvar at byde den nye medarbejder velkommen, samt at informere om de grundlæggende forhold. Inspektør Ejendomsleder/mest er 16

17 19 Prøvetid En nyansat funktionær har som udgangspunkt 3 måneders prøvetid, hvorefter der automatisk sker en fastansættelse. Inden udløb af prøvetid eller ca. 2 måneder efter ansættelsen, dog senest 2 måneder og 14 dage, afholdes en samtale med medarbejderen. Ved assistenter eller kontorassistenter er det ejendomslederen/mesteren, ejendomsleder eller evt. inspektør, som afholder samtalen. Hvis prøvetiden ikke forløber tilfredsstillende meddeles det personalesektionen senest 14 dage inden prøvetidens udløb. Opsigelsen sker efter en forudgående aftale og drøftelse med inspektøren. 20 Grundkursus Alle nyansatte ejendomsfunktionærer skal deltage i DAB s grundkursus for ejendomsfunktionærer. Kurset foregår i DAB. Inspektør Ejendomsleder/mest er Personalesektionen 21 Efter prøvetiden KUN for ejendomsfunktionærer Kurset skal give ejendomsfunktionærerne en indførelse i såvel ansættelsesrelaterede forhold som afdelingens og selskabets regler, samt en generel orientering om DAB s arbejdsområder. Kurset afholdes ca. 3 gange årligt afhængigt af antallet af nyansatte. Nyansatte skal helst være på grundkursus senest et halvt til trekvart år efter ansættelsen. Efter 3-6 måneders ansættelse afholdes en samtale om, hvorvidt parternes forventninger til stillingen er blevet indfriet, samt om de lønmæssige forhold. Lønsamtalerne sker på baggrund af seneste pulje jævnfør Overenskomst for ejendomsservice. Beløbet gives fra og med prøvetidens udløb. Samtalen gennemføres af inspektøren, hvad angår ejendomslederen/mesteren og af ejendomslederen/mesteren i forhold til øvrige funktionærer. Inspektør Ejendomsleder/ mester For information om ansættelse af ejendomsserviceteknikerelever (EST elever), se under Ejendomsserviceteknikeruddannelse og de underliggende bilag under kursus og uddannelse. finde annoncerekvisition, annoncelayout, medievalg med dækningskort, annoncetekster på et bredt udvalg af stillinger i sammenhængende tekster eller punktform, stillingsprofiler på et bredt udvalg af stillinger, breve til besvarelse af ansøgninger, samtaleskema/guide, stamkort o.a. Annoncering 17

18 Ansættelse Stillingsprofiler 18

19 3.2.2 Opholds- og arbejdstilladelse Reglerne om udlændinges ret til at opholde sig og arbejde i Danmark er reguleret dels af EUreglerne om fri bevægelighed og dels af Udlændingeloven. Opholdstilladelse Nordiske statsborgere Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan frit rejse ind i Danmark og opholde sig (bo) i landet. EU/EØS-statsborgere og schweiziske statsborgere Statsborgere i EU/EØS-lande kan frit rejse ind i Danmark og opholde sig (bo) i landet i op til 3 måneder fra indrejsen dog op til 6 måneder, hvis den pågældende søger arbejde i Danmark. Ophold ud over de 3 eller 6 måneder kræver et registreringsbevis. Tredjelands-statsborgere Som tredjelands-statsborgere betragtes personer, som ikke er statsborger i et EU/EØS-land. Dog kan tredjelands-statsborgere, som er omfattet af EU-reglerne om fri bevægelighed af personer (arbejdskraft) frit rejse ind i Danmark og opholde sig i landet i op til 3 måneder fra indrejsen dog op til 6 måneder, hvis den pågældende skal søge arbejde i Danmark. Ophold ud over de 3 eller 6 måneder kræver et opholdskort. Schengenlands-statsborgere Udlændinge, der har opholdstilladelse i et andet Schengenland, kan frit rejse ind i Danmark og opholde sig i landet i op til 3 måneder pr. halvår regnet fra datoen fra den første indrejse i Danmark/et andet Schengenland end det land, der har udstedt opholdstilladelsen. Øvrige tilfælde Andre udlændinge må kun opholde sig i Danmark, hvis de har opholdstilladelse. Arbejdstilladelse En udlænding skal have en arbejdstilladelse for at tage lønnet/ulønnet beskæftigelse i Danmark. Der stilles dog ikke krav om opholdstilladelse for: 1) Udlændinge, der er statsborgere i et andet nordisk land. 2) Udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne. 3) Udlændinge, som har opnået opholdstilladelse som følge af bl.a. - at udlændingen er flygtning. - at udlændingen er familiesammenført med personer, som har fast bopæl i Danmark. Arbejdsgiverens og medarbejderens ansvar Arbejdsgiveren har pligt til at sikre, at medarbejderen har de nødvendige tilladelser og kan til enhver tid forlange at se dokumentation herfor. 19

20 Arbejdsgiveren må ikke ansætte en jobsøgende, som ikke har de nødvendige tilladelser. Hvis det konstateres, at medarbejderen under et ansættelsesforhold ikke har de nødvendige tilladelser, ophører ansættelsesforholdet omgående. En arbejdsgiver, der beskæftiger en udlænding, som ikke har de nødvendige tilladelser, kan blive straffet. I forretningsgang for ansættelse i Personaleguiden fremgår retningslinjerne for anmodning om opholds- og arbejdstilladelse. Alle ansøgere skal spørges om opholds- og arbejdstilladelse. 20

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indhold Rekruttering via formidling af jobsøgere... 3 Rekruttering ved annoncering

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig?

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? Hvordan fremlejer du din bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? DAB, August 1998 Fremleje af din bolig Fremleje af hele boligen Fremleje betyder

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Drejebog. EUD-Elever. i Fredericia Kommune

Drejebog. EUD-Elever. i Fredericia Kommune Drejebog EUD-Elever i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse... 3 www.praktikpladsen.dk... 3 Elevfordelingen i kommunen... 3 Ansættelsesprocedure... 4 Ansættelsesudvalg... 4 Uddannelsesaftale... 4 Ændringer

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB JANUAR 2014 INDHOLD S. 02 1. BORGER I SENIORJOB S. 02 Fuldtid/deltidsbeskæftigelse S. 02 Refusion for ansat i seniorjob S. 03 2. REGLER FOR

Læs mere

Kontrakt om tjenestebolig

Kontrakt om tjenestebolig Kontrakt om tjenestebolig Selvstændig bolig eller bolig i øvrigt Aftalen er et tillæg til ansættelseskontrakter for ansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt om tjenestebolig er udarbejdet

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp Skimmelsvampesager forretningsgang for behandling af sager om skimmelsvamp side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sagens opstart 3 Sagens forberedelse 3 Indledende undersøgelser 3 Besigtigelse

Læs mere

Rekruttering og ansættelse

Rekruttering og ansættelse Rekruttering og ansættelse HR-værktøjer Rekruttering og ansættelse Hver gang en virksomhed ansætter en ny medarbejder, er det forbundet med både økonomiske - og ressourcemæssige omkostninger. Derfor er

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem og Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem Virksomhedsnavn: Adresse: Jobcenter Faxe Rådhusvej 2, 4640 Faxe Tlf.: Tlf.:56 20 35 00 E-mail: Hjemmeside: Cvr nr.: P nr.: E-mail:

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Elevpolitik Indledning Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Uddannelsens indhold og mål Overordnede mål for uddannelsen Introduktion Evalueringssamtaler Skoleophold/Studietur

Læs mere