DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25. januar 2007 *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25. januar 2007 *"

Transkript

1 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25. januar 2007 * I sag C-48/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Landgericht Nürnberg-Fürth (Tyskland) ved afgørelse af 28. januar 2005, indgået til Domstolen den 8. februar 2005, i sagen: Adam Opel AG mod Autec AG, procesdeltager: Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie ev, har DOMSTOLEN (Første Afdeling) sammensat af afdelingsformanden, P. Jann, og dommerne K. Schiemann og M. Ilešič (refererende dommer), * Processprog: tysk. I

2 ADAM OPEL generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer justitssekretær: ekspeditionssekretær M. Ferreira, på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 2. februar 2006, efter at der er afgivet indlæg af: Adam Opel AG ved Rechtsanwälte S. Völker og A. Klett Autec AG ved Rechtsanwälte R. Prager og T. Nägele samt ved Patentanwalt D. Tergau Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie ev ved Rechtsanwalt T. Nägele den franske regering ved G. de Bergues og A. Bodard-Hermant, som befuldmægtigede Det Forenede Kongeriges regering ved M. Bethell, som befuldmægtiget, bistået af barristers M. Tappin og S. Malynicz Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved G. Braun, B. Rasmussen og W. Wils, som befuldmægtigede, og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 7. marts 2006, I

3 afsagt følgende Dom 1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 5, stk. 1, litra a), og artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1, herefter»direktivet«). Retsforskrifter 2 Direktivets artikel 5, der har overskriften»rettigheder, der er knyttet til varemærket«, bestemmer:»1. Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret I

4 ADAM OPEL b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket. 2. En medlemsstat kan ligeledes træffe bestemmelse om, at indehaveren kan forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé. 3. Såfremt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, kan det bl.a. forbydes a) at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage b) at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under det pågældende tegn c) at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn d) at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed. I

5 [...] 5. Stk 1-4 berører ikke de i en medlemsstat gældende bestemmelser vedrørende beskyttelse mod brug af et tegn, der er udarbejdet med andet formål for øje end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser, når der med brug af dette tegn uden skellig grund tilsigtes en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.«3 Direktivets artikel 6, der har overskriften»begrænsninger i varemærkets retsvirkninger«, bestemmer i stk. 1:»De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forhindre tredjemand i at gøre erhvervsmæssig brug af a) sit eget navn og sin adresse b) angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen I

6 ADAM OPEL c) varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele for så vidt dette sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.«tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål 4 Bilproducenten Adam Opel AG (herefter»adam Opel«) er indehaver af det nedenfor gengivne nationale figurmærke, der blev registreret i Tyskland den 10. april 1990, bl.a. for biler og legetøj (herefter»opel-logoet«): 5 Autec AG (herefter»autec«) fremstiller bl.a. fjernstyrede legetøjsbiler, der sælges under varemærket cartronic. 6 I begyndelsen af 2004 konstaterede Adam Opel, at der i Tyskland blev markedsført en fjernstyret legetøjsbil i målestoksforholdet 1:24 af en Opel Astra V8 coupé, på hvis kølergitter Opel-logoet var anbragt, ligesom på den virkelige bil. Dette stykke legetøj fremstilles af Autec. I

7 7 Varemærket cartronic, der er ledsaget af symbolet, er tydeligt anført på forsiden af brugsanvisningen, der følger med hver enkelt legetøj smodel, samt på forsiden af fjernbetjeningen. På bagsiden af brugsanvisningen og på et klistermærke hæftet på undersiden af fjernbetjeningen er desuden angivet»autec AG«og»AUTEC AG D Nürnberg«. 8 Adam Opel har ved stævning indgivet til Landgericht Nürnberg-Fürth bl.a. nedlagt påstand om, at Autec pålægges erhvervsmæssigt at ophøre med at anbringe Opellogoet på legetøjsbiler og udbyde dem til salg, markedsføre eller opbevare dem med henblik på salg, samt indføre eller udføre legetøjsbiler påført dette varemærke, og at der for enhver overtrædelse fastsættes en tvangsbøde på EUR, subsidiært hæfte i indtil seks måneder. 9 Adam Opel finder, at brugen af Opel-logoet på legetøj i form af legetøjsmodeller af de biler, selskabet fremstiller og bringer i omsætning, udgør en krænkelse af varemærket. Selskabet har anført, at varemærket bruges for varer, der er identiske med de varer, som mærket er registreret for, nemlig legetøj. Dette udgør brug som varemærke i henhold til Domstolens praksis, da offentligheden som hovedregel går ud fra, at fabrikanten af legetøj smodeller af biler af et bestemt mærke fremstiller og bringer dem i omsætning på grundlag af en licens udstedt af varemærkeindehaveren. 10 Autec, støttet af Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie ev (den tyske sammenslutning af legetøjsfabrikanter), har påberåbt sig afgørelser truffet af forskellige tyske retsinstanser til støtte for, at anbringelsen af et beskyttet varemærke på legetøjsbiler, der er naturtro efterligninger af biler af dette mærke, ikke udgør brug af mærket som varemærke. I det foreliggende tilfælde er Opel-logoets funktion som oprindelsesangivelse ikke berørt, da det som følge af anvendelsen af varemærkerne cartronic og AUTEC for offentligheden tydeligt fremgår, at legetøjs- I

8 ADAM OPEL bilen ikke hidrører fra fabrikanten af den bil, den forestiller. Offentligheden er i øvrigt vant til, at legetøjsindustrien gennem mere end 100 år nøjagtigt har kopieret virkelige varer herunder påsat det varemærke, disse varer er forsynet med. 1 1 På baggrund af dom af 23. februar 1999, BMW (sag C-63/97, Sml. I, s. 905), har Landgericht Nürnberg-Fürth fastslået, at Autecs brug af Opel-logoet kun kan forbydes i medfør af direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), hvis der er tale om brug som varemærke. 12 Landgericht Nürnberg-Fürth er tilbøjelig til at antage, at Autec bruger logoet som varemærke, da logoet henviser til fabrikanten af den oprindelige model. Den forelæggende ret har desuden rejst det spørgsmål, om en sådan brug, der efter rettens opfattelse synes at være en beskrivende brug som omhandlet i direktivets artikel 6, stk. 1, kan tillades i henhold til denne bestemmelse, når varemærket også er registreret for legetøj. 13 Da Landgericht Nürnberg-Fürth er af den opfattelse, at løsningen af tvisten afhænger af fortolkningen af direktivet, har den besluttet at udsætte sagen og at forelægge følgende præjudicielle spørgsmål for Domstolen:»1) Udgør brug af et varemærke, der også er beskyttet med hensyn til»legetøj«, brug i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i [...] [direktivets] artikel 5, stk. 1, litra a), når fabrikanten af en legetøjsbil eftergør en virkeligt eksisterende bil i et lille målestoksforhold, herunder eftergør varemærkeindehaverens varemærke, der er anbragt på den virkelige bil, og bringer den i omsætning? I

9 2) Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende: Udgør den form for brug af varemærket, der er beskrevet i det første spørgsmål, en angivelse vedrørende legetøjsbilens art eller beskaffenhed i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i [...] [direktivets] artikel 6, stk 1, litra a)? 3) Såfremt det andet spørgsmål besvares bekræftende: Hvilke kriterier er i disse tilfælde afgørende for bedømmelsen af, hvornår brugen af varemærket er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik? Er dette navnlig tilfældet, når modelbilfabrikanten på indpakningen og på en tilbehørsdel, der er nødvendig for, at legetøjsbilen kan bruges, anbringer et tegn, der i omsætningen kan genkendes som fabrikantens eget varemærke og fabrikantens firmanavn, samt angiver firmaets hjemsted?«om de præjudicielle spørgsmål Det første spørgsmål Om fortolkningen af direktivets artikel 5, stk. 1, litra a) 14 Med det første spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om der, såfremt tredjemand uden tilladelse fra varemærkeindehaveren anbringer et tegn, I

10 ADAM OPEL der er identisk med et varemærke, som både er registreret for biler og for legetøj, på legetøjsbiler af dette mærke med henblik på en naturtro efterligning af disse biler, samt markedsfører legetøjsbilerne, foreligger en brug, som varemærkeindehaveren i henhold til direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), kan forbyde. 15 Direktivets artikel 5 definerer»[r]ettigheder, der er knyttet til varemærket«, mens artikel 6 indeholder bestemmelser om»[b]egrænsninger i varemærkets retsvirkninger«. 16 Ifølge direktivets artikel 5, stk. 1, første punktum, giver det registrerede varemærke indehaveren en eneret. Ifølge artikel 5, stk. 1, litra a), kan indehaveren i medfør af denne ret forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret. Direktivets artikel 5, stk. 3, indeholder en ikke-udtømmende opregning af de former for brug, som indehaveren kan modsætte sig i medfør af artikel 5, stk. 1. Andre bestemmelser i direktivet, som f.eks. artikel 6, fastlægger visse begrænsninger af varemærkets retsvirkninger (dom af , sag 0206/01, Arsenal Football Club, Sml. I, s , præmis 38). 17 For at undgå, at den beskyttelse, der ydes varemærkeindehaveren, er forskellig fra den ene medlemsstat til den anden, tilkommer det Domstolen at foretage en ensartet fortolkning af direktivets artikel 5, stk. 1, og især af begrebet»brug«, som findes i bestemmelsen (Arsenal Football Club-dommen, præmis 45). 18 Det er i hovedsagen ubestridt, at brugen af det tegn, der er identisk med det omhandlede varemærke, finder sted erhvervsmæssigt, eftersom den finder sted i forbindelse med en erhvervsmæssig virksomhed, hvormed der søges opnået økonomisk vinding, og ikke i private forhold (jf. i denne retning Arsenal Football Club-dommen, præmis 40). I

11 19 Det er endvidere ubestridt, at denne brug har fundet sted uden samtykke fra indehaveren af det omhandlede varemærke. 20 For så vidt som Opel-logoet er registreret for legetøj, er der desuden tale om det i direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), omhandlede tilfælde, dvs. at der bruges et tegn, som er identisk med det omhandlede varemærke, for varer legetøj af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret. Det må i den forbindelse navnlig fastslås, at den i hovedsagen omtvistede brug finder sted»for varer«i direktivets artikel 5, stk. 1, litra a)s forstand, eftersom brugen består i, at tegnet, der er identisk med varemærket, anbringes på varer, samt i, at disse varer udbydes til salg, markedsføres eller oplagres med dette formål i betydningen i direktivets artikel 5, stk. 3, litra a) og b) (jf. i denne retning Arsenal Football Club-dommen, præmis 40 og 41). 21 Det bemærkes imidlertid, at den i direktivets artikel 5, stk. 1, omhandlede eneret, som det er fastslået i Domstolens praksis, er blevet tildelt for at sætte varemærkeindehaveren i stand til at beskytte sine særlige interesser som indehaver af varemærket, dvs. at sikre, at varemærket kan opfylde sine egentlige funktioner, og at udøvelsen af denne ret derfor bør være begrænset til de tilfælde, hvor tredjemands brug af tegnet gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner og navnlig i dets væsentligste funktion, som er at garantere varens oprindelse over for forbrugerne (jf. Arsenal Football Club-dommen, præmis 51, og dom af , sag C-245/02, Anheuser-Busch, Sml. I, s , præmis 59). 22 Følgelig kan en tredjemands anbringelse af et tegn på legetøjsbiler, der er identisk med et varemærke, der er registreret for legetøj, kun forbydes som omhandlet i direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), hvis det gør indgreb eller kan gøre indgreb i dette varemærkes funktioner. I

12 ADAM OPEL 23 I hovedsagen, hvorunder der foreligger den særlige omstændighed, at det omhandlede varemærke både er registreret for biler og for legetøj, har den forelæggende ret udtalt, at den almindeligt oplyste, rimeligt opmærksomme og velunderrettede tyske gennemsnitsforbruger af varer fra legetøjsindustrien er vant til, at legetøjsbilerne ligner virkelige biler, og endog lægger megen vægt på, at de er fuldstændig tro kopier af originalerne, hvorfor forbrugeren opfatter det på Autecs varer anbragte Opel-logo som en angivelse af, at der er tale om en gengivelse i et mindre målestoksforhold af en bil af mærket Opel 24 Hvis den forelæggende ret med disse udtalelser har villet understrege, at den relevante kundekreds ikke opfatter det med Opel-logoet identiske tegn, der er anbragt på legetøjsbiler markedsført af Autec, som en angivelse af, at disse varer hidrører fra Adam Opel eller fra en virksomhed, der er økonomisk forbundet med dette selskab, må den følgelig fastslå, at den i hovedsagen omhandlede brug ikke gør indgreb i Opel-logoets væsentligste funktion som registreret varemærke for legetøj. 25 Det tilkommer den forelæggende ret, under henvisning til den tyske gennemsnitsforbruger af legetøj, at afgøre, om den i hovedsagen omhandlede brug gør indgreb i Opel-logoets funktioner som varemærke registreret for legetøj. I øvrigt har Adam Opel tilsyneladende ikke gjort gældende, at brugen gør indgreb i andre af varemærkets funktioner end dets væsentligste funktion. 26 Den forelæggende ret har i øvrigt, med støtte i BMW-dommen, rejst det spørgsmål, om Autec har gjort brug af Opel-logoet som varemærke registreret for biler. 27 I den forbindelse er det korrekt, at BMW-sagen vedrørte brugen af et tegn, der var identisk med varemærket, for tjenesteydelser, der ikke var identiske med dem, for I

13 hvilke varemærket var registreret, eftersom det i hovedsagen omhandlede BMWmærke var registreret for biler, men ikke for tjenesteydelser bestående i bilreparation. Imidlertid var de biler, der af varemærkeindehaveren blev markedsført under mærket BMW, selve genstanden for de tjenesteydelser bilreparation der blev udført af en tredjemand, hvorfor det var nødvendigt at fastlægge, hvorfra bilerne af mærket BMW, der var genstand for disse tjenesteydelser, hidrørte. Det er med hensyn til denne særlige og uadskillelige forbindelse mellem de varer, der var omfattet af varemærket, og de tjenesteydelser, der blev leveret af tredjemand, at Domstolen har fastslået, at tredjemands brug under de i BMW-sagen særlige omstændigheder af et tegn, der er identisk med varemærket for varer, der ikke er markedsført af tredjemand, men af varemærkeindehaveren, er omfattet af direktivets artikel 5, stk. 1, litra a). 28 Bortset fra dette særlige tilfælde af tredjemands brug af et varemærke i forbindelse med tjenesteydelser, der som genstand har de varer, som er dækket af dette varemærke, skal direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), fortolkes således, at den omfatter brugen af et tegn, der er identisk med varemærket for varer, der markedsføres, eller for tjenesteydelser, der leveres af tredjemanden, som er identiske med de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret. 29 For det første følger den fortolkning, hvorefter de varer eller tjenesteydelser, som omhandles i direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), er dem, der er markedsført eller præsteret af en tredjemand, af selve bestemmelsens ordlyd, navnlig af udtrykket»brug [...] for varer eller tjenesteydelser«. For det andet ville den modsatte fortolkning indebære, at udtrykket»varer«og»tjenesteydelser«som anvendt i direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), i givet fald angiver varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser, på trods af, at udtrykket»varer«og»tjenesteydelser«i direktivets artikel 6, stk. 1, litra b) og c), nødvendigvis omfatter dem, der markedsføres eller præsteres af tredjemand, og dette ville, i strid med direktivets opbygning, indebære, at disse samme udtryk fortolkes forskelligt, alt efter om de fremgår af artikel 5 eller artikel 6. I

14 ADAM OPEL 30 Eftersom Autec, således som det fremgår af hovedsagen, ikke sælger biler, har Autec ikke brugt Opel-logoet som registreret varemærke for biler for så vidt angår anvendelsen af direktivets artikel 5, stk. 1, litra a). Om fortolkningen af direktivets artikel 5, stk I henhold til fast retspraksis tilkommer det Domstolen at oplyse den forelæggende ret om alle de momenter, der angår fortolkning af fællesskabsretten, og som kan være til nytte ved afgørelsen af den sag, som verserer for denne, uanset om den henviser til dem i sine spørgsmål (jf. dom af , sag 0456/02, Trojani, Sml. I, s. 7573, præmis 38, og af , sag C-258/04, Ioannidis, Sml. I, s. 8275, præmis 20). 32 På grundlag af omstændighederne i hovedsagen skal der til brug for den forelæggende ret også foretages en fortolkning af direktivets artikel 5, stk I modsætning til direktivets artikel 5, stk. 1, pålægger artikel 5, stk. 2, ganske vist ikke medlemsstaterne at indføre den i bestemmelsen omhandlede beskyttelse i deres nationale ret. Den giver dem blot en ret til at indføre en sådan beskyttelse (dom af , sag 0292/00, Davidoff, Sml. I, s. 389, præmis 18). Imidlertid synes det med forbehold for den forelæggende rets efterprøvelse at følge af de af Bundesgerichtshof (Tyskland) stillede spørgsmål, som blev behandlet af Domstolen i Davidoff-sagen, at den tyske lovgiver har gennemført bestemmelserne i direktivets artikel 5, stk Vedrørende hovedsagen bemærkes først, at Opel-logoet tillige er registreret for biler, dernæst, med forbehold for den forelæggende rets efterprøvelse, at det er et renommeret varemærke i Tyskland for denne art varer, og endelig, at en bil og en legetøj smodel af denne bil ikke er varer af samme art. Følgelig kan den i hovedsagen I

15 omhandlede brug tillige forbydes i medfør af direktivets artikel 5, stk. 2, hvis brugen uden skellig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af det for biler registrerede varemærkes særpræg eller renommé eller skader dette særpræg eller renommé. 35 Adam Opel har under retsmødet for Domstolen gjort gældende, at det er i selskabets interesse, at kvaliteten af legetøjsbilerne af mærket Opel er god, og at de er fuldt ud opdateret, da varemærkets omdømme i modsat fald som registreret varemærke for biler ville blive skadet. 36 Det drejer sig herved i alle tilfælde om en bedømmelse af faktisk karakter. Det tilkommer i givet fald den forelæggende ret at afgøre, om den i hovedsagen omhandlede brug finder sted uden skellig grund og medfører en utilbørlig udnyttelse af det registrerede varemærkes særpræg eller renommé eller skader dette særpræg eller renommé. 37 Det første spørgsmål skal således besvares med, at såfremt en tredjemand uden tilladelse fra indehaveren af et varemærke, der både er registreret for biler for hvilke det er et renommeret mærke og for legetøj, anbringer et tegn, der er identisk med varemærket, på legetøjsbiler af dette mærke med henblik på en naturtro efterligning af disse biler, samt markedsfører legetøjsbilerne udgør dette en brug i henhold til direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), som varemærkeindehaveren kan forbyde, hvis brugen gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner som registreret varemærke for legetøj I

16 ADAM OPEL udgør dette en brug i henhold til direktivets artikel 5, stk. 2, som varemærkeindehaveren hvis den i denne bestemmelse omhandlede beskyttelse er indført i national ret kan forbyde, hvis brugen uden skellig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé som registreret varemærke for biler eller skader dette særpræg eller renommé. Det andet spørgsmål 38 Selv om den forelæggende ret med det andet spørgsmål formelt ønsker en fortolkning af direktivets artikel 6, stk. 1, litra a), fremgår det klart af forelæggelsesafgørelsen, at den reelt ønsker en fortolkning af artikel 6, stk. 1, litra b). 39 Det bemærkes indledningsvist at brugen af det i hovedsagen omhandlede Opel-logo ikke kan tillades på grundlag af direktivets artikel 6, stk. 1, litra c). Varemærkets anbringelse på Autecs legetøjsbiler finder nemlig ikke sted med henblik på at angive legetøjets anvendelse. 40 I henhold til direktivets artikel 6, stk. 1, litra b), giver de til varemærket knyttede rettigheder ikke indehaveren ret til at forhindre tredjemand i at gøre erhvervsmæssig brug af angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen. 41 Adam Opel og den franske regering har gjort gældende, at formålet med denne bestemmelse bl.a. er at forhindre, at varemærkeindehaveren kan modsætte sig en tredjemands benyttelse af en beskrivende angivelse af egenskaber ved tredjemands I

17 varer eller tjenesteydelser. Opel-logoet angiver i det foreliggende tilfælde på ingen måde legetøjsbilernes art, beskaffenhed eller andre egenskaber. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber er af samme opfattelse hvad angår den omhandlede brug i hovedsagen, men den udelukker ikke, at den identiske gengivelse, under andre faktiske omstændigheder, hvor legetøjsbilerne anvendes af samlere, af hver eneste detalje på den virkelige bil eventuelt kan udgøre en væsentlig egenskab ved denne kategori af varer, hvorfor direktivets artikel 6, stk. 1, litra b), også kan omfatte den naturtro kopi af varemærket. 42 Det bemærkes i den forbindelse, at selv om denne bestemmelse som udgangspunkt har til formål at forhindre en varemærkeindehaver i at forbyde konkurrenter at benytte sig af et eller flere beskrivende udtryk, som udgør en del af indehaverens varemærke, til at angive egenskaber ved deres varer (jf. bl.a. dom af , forenede sager 0108/97 og 0109/97, Windsurfing Chiemsee, Sml. I, s. 2779, præmis 28), er den efter sin ordlyd på ingen måde særligt rettet mod et sådant tilfælde. 43 Det kan derfor ikke på forhånd udelukkes, at bestemmelsen giver en tredjemand ret til at bruge et varemærke, hvis brugen består i en angivelse af arten, kvaliteten eller andre egenskaber ved de varer, tredjemanden markedsfører, for så vidt brugen sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik. 44 Imidlertid bemærkes, at anbringelsen af et tegn, der er identisk med et varemærke, som bl.a. er registreret for biler, på legetøjsbiler af dette mærke med henblik på en naturtro efterligning af disse biler, ikke foretages i den hensigt at angive en egenskab ved disse legetøjsbiler, men blot er en del af den naturtro efterligning af de virkelige biler. 45 Det andet spørgsmål skal derfor besvares med, at såfremt en tredjemand uden tilladelse fra indehaveren af et varemærke, der bl.a. er registreret for biler, anbringer I

18 ADAM OPEL et tegn, som er identisk med varemærket, på legetøjsbiler af dette mærke med henblik på en naturtro efterligning af disse biler, samt markedsfører legetøjsbilerne, udgør denne brug ikke en angivelse vedrørende en egenskab ved disse legetøjsbiler som omhandlet i direktivets artikel 6, stk. 1, litra b). Det tredje spørgsmål 46 Det er under hensyn til svaret på det andet spørgsmål ufornødent at besvare det tredje præjudicielle spørgsmål Sagens omkostninger 47 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes. På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Første Afdeling) for ret: 1) Såfremt en tredjemand uden tilladelse fra indehaveren af et varemærke, der både er registreret for biler for hvilke det er et renommeret mærke og for legetøj, anbringer et tegn, der er identisk med varemærket, på I

19 legetøjsbiler af dette mærke med henblik på en naturtro efterligning af disse biler, samt markedsfører legetøjsbilerne udgør dette en brug i henhold til artikel 5, stk, 1, litra a), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, som varemærkeindehaveren kan forbyde, hvis brugen gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner som registreret varemærke for legetøj udgør dette en brug i henhold til direktivets artikel 5, stk, 2, som varemærkeindehaveren hvis den i denne bestemmelse omhandlede beskyttelse er indført i national ret kan forbyde, hvis brugen uden skellig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé som registreret varemærke for biler eller skader dette særpræg eller renommé. 2) Såfremt en tredjemand uden tilladelse fra indehaveren af et varemærke, der bl.a, er registreret for biler, anbringer et tegn, der er identisk med varemærket på legetøjsbiler af dette mærke med henblik på en naturtro efterligning af disse biler, samt markedsfører legetøjsbilerne, udgør denne brug ikke en angivelse vedrørende en egenskab ved disse legetøjsbiler som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104. Underskrifter I

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * NESTLÉ DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * I sag C-353/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*)»Varemærker internet reklamering ved hjælp af søgeord (»keyword advertising«) visning ved hjælp af søgeord, som er identiske med eller ligner varemærker,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * DOM AF 5. 5. 1994 SAG C-38/93 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * I sag C-38/93, angående en anmodning, som Finanzgericht Hamburg (Forbundsrepublikken Tyskland) i medfør af EØF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 * MARCA MODE DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 * I sag C-425/98, angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til

Læs mere

InfoCuria Domstolens praksis

InfoCuria Domstolens praksis InfoCuria Domstolens praksis dansk (da) Naviger Startside > Søgning > søgeresultater > Dokumenter Udskriv Dokumentets sprog : dansk DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 18. juli 2013 (*)»Varemærker forordning

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/25 DIREKTIVER

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/25 DIREKTIVER 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/25 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. februar 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. februar 2004 * HENKEL DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. februar 2004 * I sag C-218/01, angående en anmodning, som Bundespatentgericht (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den sag

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 22. juni 1999 *

DOMSTOLENS DOM 22. juni 1999 * DOMSTOLENS DOM 22. juni 1999 * I sag C-342/97, angående en anmodning, som Landgericht München I (Tyskland) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen for i den

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 9. marts 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 9. marts 2006 * DOM AF 9.3.2006 - SAG C-421/04 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 9. marts 2006 * I sag C-421/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Audiencia Provincial

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * KLEIN DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * I sag C-73/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til protokollen af 3. juni 1971 om Domstolens fortolkning af konventionen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 16. September 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 16. September 2004 * DOM AF 16.9.2004 SAG C-329/02 P DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 16. September 2004 * I sag C-329/02 P, angående en appel i henhold til artikel 56 i Domstolens statut, iværksat den 12. september 2002, SAT.1

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 *

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * GEDDES MOD KHIM (NURSERYROOM) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * I sag T-173/03, Anne Geddes, Auckland (New Zealand), ved solicitor G. Farrington, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 24. juni 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 24. juni 2004 * DOM AF 24.6.2004 SAG C-49/02 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 24. juni 2004 * I sag C-49/02, angående en anmodning, som Bundespatentgericht (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

InfoCuria Domstolens praksis

InfoCuria Domstolens praksis InfoCuria Domstolens praksis dansk (da) Naviger Startside > Søgning > søgeresultater > Dokumenter Udskriv Dokumentets sprog : dansk DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 6. februar 2014 (*)»Præjudiciel forelæggelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *»Humanmedicinske lægemidler direktiv 2001/83/EF begrebet»reklame«udbredelse af oplysninger om et lægemiddel fra en tredjemand, som handler på eget initiativ«i

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 563 Klager: Louis Poulsen Lighting A/S v/advokat Kjeld Fruensgaard Indklagede: Adolph A/S Klostervej 10 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0017 og 2017-0018 Klager: Mercedes-Benz Danmark A/S Digevej 114 2300 København S. v/advokatfuldmægtig Mona Stenstrup Rosenlund Indklagede: CM CARPARTS ApS Margrethehåbsvej

Læs mere

ARSENAL FOOTBALL CLUB. DOMSTOLENS DOM 12. november 2002 *

ARSENAL FOOTBALL CLUB. DOMSTOLENS DOM 12. november 2002 * DOMSTOLENS DOM 12. november 2002 * I sag C-206/01, angående en anmodning, som High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Det Forenede Kongerige), i medfør af artikel 234 EF har indgivet

Læs mere

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006*

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* I sag C-306/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Gerechtshof te Amsterdam (Nederlandene) ved

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * BADISCHER WINZERKELLER DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * I sag C-264/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Amtsgericht Breisach (Tyskland)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 19. april 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 19. april 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 19. april 2012 (*)»Forordning (EF) nr. 44/2001 retternes kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område kompetence»i sager om erstatning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 6. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM 6. maj 2003 * DOM AF 6.5.2003 SAG C-104/01 DOMSTOLENS DOM 6. maj 2003 * I sag C-104/01, angående en anmodning, som Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * DOM AF 3.2.2000 SAG C-12/98 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * I sag C-12/98, angående en anmodning, som Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Spanien) i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 26. november 1996

DOMSTOLENS DOM 26. november 1996 DOMSTOLENS DOM 26. november 1996 I sag C-313/94, angående en anmodning, som Tribunale di Chiavari (Italien) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. december 2008 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. december 2008 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. december 2008 *»Underretning af arbejdstagere direktiv 91/533/EØF artikel 8, stk. 1 og 2 anvendelsesområde arbejdstagere»omfattet«af en kollektiv overenskomst begreberne»midlertidig«arbejdskontrakt

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 20. marts 2003 *

DOMSTOLENS DOM 20. marts 2003 * DOM AF 20.3.2003 SAG C-291/00 DOMSTOLENS DOM 20. marts 2003 * I sag C-291/00, angående en anmodning, som tribunal de grande instance de Paris (Frankrig) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * SEELING DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * I sag C-269/00, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. november 2012 Sag 16/2007 (1. afdeling) Viking Gas A/S (advokat Peter Henrik Würtz) mod Kosan Gas A/S (tidligere BP Gas A/S) (advokat Erik Bertelsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer

Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer C-484/09 Status: EF-Domstolens dom af 17. marts 2011 Sag C-484/09 Manuel Carvalho Ferreira Santos mod Companhia Europeia de Seguros

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Femte Afdeling) 28. juni 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Femte Afdeling) 28. juni 2004 * GLAVERBEL MOD KHIM DOMSTOLENS KENDELSE (Femte Afdeling) 28. juni 2004 * I sag C-445/02 P, Glaverbel SA, Bruxelles (Belgien), ved advokat S. Möbus og med valgt adresse i Luxembourg, appellant, angående

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* 1. I denne sag er Domstolen blevet bedt om at tage stilling til et fortolkningsproblem vedrørende de fællesskabsretlige

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne Advokat, Head of Trademarks, Lisbet Andersen, Bech-Bruun 7. december 2011 Oversigt 1. Søgeordsbaseret reklamering 2. Lovgrundlaget

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * PRICE DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * I sag C-149/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour d'appel de Paris (Frankrig) ved

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0192/2010 af Klaus P. Schacht, tysk statsborger, og 50 spiludbydere, om fritagelse for merværdiafgift

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. oktober 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. oktober 2000 * DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. oktober 2000 * I sag C-15/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Bremen (Tyskland) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 *

DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 * DOM AF 29.6.1995 SAG C-391/92 DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 * I sag C-391/92, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, først ved R. Pellicer, Kommissionens Juridiske Tjeneste, og M. V. Melgar, der er

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 24. juni 2010 (*)

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 24. juni 2010 (*) DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 24. juni 2010 (*)»Appel EF-varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 8, stk. 1, litra b) ordmærket Barbara Becker indsigelse rejst af indehaveren af EF-ordmærkerne BECKER

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. maj 2014 Sag 361/2011 (1. afdeling) Martin Blomqvist (advokat Johnny Petersen, beskikket) mod Rolex S.A. og Manufacture des Montres Rolex S.A. (advokat Karen Dyekjær

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. september 2002 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. september 2002 * DOM AF 19.9.2002 SAG C-104/00 P DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. september 2002 * I sag C-104/00 P, DKV Deutsche Krankenversicherung AG ved Rechtsanwalt S. von Petersdorff- Campen, og med valgt adresse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *»Direktiv 90/434/EØF fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier national afgørelse, hvorved en ombytning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 * MEDION OG CANON DEUTSCHLAND DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 * I de forenede sager C-208/06 og C-209/06, angående to anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF,

Læs mere

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79938994c19...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79938994c19... Page 1 of 11 RG1 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 5. oktober

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 67 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 67 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 67 Offentligt DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 10. september 2009 (*)»Direktiv 2003/88/EF tilrettelæggelse af arbejdstiden ret til årlig betalt ferie sygeorlov

Læs mere

DOM AF SAG C-361/04 P. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 12. januar 2006*

DOM AF SAG C-361/04 P. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 12. januar 2006* DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 12. januar 2006* I sag C-361/04 P, angående appel i henhold til artikel 56 i Domstolens statut, iværksat den 18. august 2004, Claude Ruiz-Picasso, Paris (Frankrig), Paloma

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 8. juli 2010 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 8. juli 2010 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 8. juli 2010 (*)»Varemærker reklamering på internettet ved hjælp af søgeord (»keyword advertising«) direktiv 89/104/EØF artikel 5-7 visning af annoncer ved hjælp af et

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * DOM AF 20.6.1996 SAG C- 121/95 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * I sag C-121/95, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 4. oktober 2007 * angående appel i henhold til artikel 56 i Domstolens statut, iværksat den 17.

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 4. oktober 2007 * angående appel i henhold til artikel 56 i Domstolens statut, iværksat den 17. DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 4. oktober 2007 * I sag C-144/06 P, angående appel i henhold til artikel 56 i Domstolens statut, iværksat den 17. marts 2006, Henkel KGaA, Düsseldorf (Tyskland), ved Rechtsanwalt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0133 Klager: Skandinavisk Motor Co. Premium Import A/S Park Allé 355 2605 Brøndby Indklagede: Jonas Jappe Hovmarksvej 34 2920 Charlottenlund Parternes påstande:

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * CBA COMPUTER DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * I sag C-479/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt DOMSTOLENS KENDELSE (Syvende Afdeling) 19. december 2008 (*)»Procesreglementets artikel 104, stk. 3 direktiv 2004/38/EF artikel 18 EF og 39 EF ret til respekt for

Læs mere

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn Downloaded via the EU tax law app / web Arrêt de la Cour Sag C-428/02 Fonden Marselisborg Lystbådehavn mod Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn (anmodning om præjudiciel

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * IKEGAMI DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * I sag C-467/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Finanzgericht München (Tyskland) ved afgørelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 29. september 1998 *

DOMSTOLENS DOM 29. september 1998 * CANON DOMSTOLENS DOM 29. september 1998 * I sag C-39/97, angående en anmodning, som Bundesgerichtshof (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 676 Klager: Manchester United, PLC v/albert Simpson Indklagede: Fiaz Kaiser Hundige Strandvej 30 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 139 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans 1. Indledning

Læs mere

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 22. juni 2005 * Metso Paper Automation Öy, Helsinki (Finland), ved advokat J. Tanhuanpää, mod

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 22. juni 2005 * Metso Paper Automation Öy, Helsinki (Finland), ved advokat J. Tanhuanpää, mod DOM AF 22.6.2005 SAG T-19/04 RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 22. juni 2005 * I sag T-19/04, Metso Paper Automation Öy, Helsinki (Finland), ved advokat J. Tanhuanpää, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 27. januar 2011 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 27. januar 2011 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 27. januar 2011 (*)»Industriel og kommerciel ejendomsret direktiv 98/71/EF retlig beskyttelse af mønstre artikel 17 betingelse om kumulering af mønsterbeskyttelsen med den

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. april 2008 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. april 2008 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. april 2008 *»Artikel 49 EF fri udveksling af tjenesteydelser restriktioner direktiv 96/71/EF udstationering af arbejdstagere som led i levering af tjenesteydelser fremgangsmåder

Læs mere

61999J0267. Nøgleord. Downloaded via the EU tax law app / web

61999J0267. Nøgleord. Downloaded via the EU tax law app / web Downloaded via the EU tax law app / web @import url(./../../../../css/generic.css); EUR-Lex - 61999J0267 - DA Avis juridique important 61999J0267 Domstolens Dom (Anden Afdeling) af 11. oktober 2001. -

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 Sag 317/2013 (1. afdeling) Stormwear ApS (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Yakkay A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) I tidligere instans er

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 5. december 2002 *

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 5. december 2002 * SYKES ENTERPRISES MOD KHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 5. december 2002 * I sag T-130/01, Sykes Enterprises, Incorp., Tampa, Florida (USA), ved avocat E. Körner, sagsøger,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 25. juni 2015 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 25. juni 2015 * DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 25. juni 2015 *»Præjudiciel forelæggelse EF-toldkodeks forordning (EØF) nr. 2913/92 artikel 203 og 204 forordning (EØF) nr. 2454/93 artikel 859 proceduren for ekstern forsendelse

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del EU-note 51 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del EU-note 51 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 51 Offentligt DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 4. juni 2009 *»Unionsborgerskab fri bevægelighed for personer artikel 12 EF og 39 EF direktiv 2004/38/EF artikel

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * 1. Denne sag vedrører præjudicielle spørgsmål, som Sø- og Handelsretten i København i henhold til EF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * I de forenede sager C-158/04 og C-159/04, angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Diikitiko Protodikio

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 *

DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 * DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 * I sag C-366/98, angående en anmodning, som Cour d'appel de Lyon (Frankrig) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen for i

Læs mere

Den nye EU-varemærkereform

Den nye EU-varemærkereform Uddannelsesdagen København, den 26. maj 2016 Den nye EU-varemærkereform Hvad gælder nu? 1 3 Varemærkereformen Den 15. december 2015 vedtog Europa-Parlamentet reformpakken bestående af en ny varemærkeforordning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 * HENKEL MOD KHIM DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 * I de forenede sager C-456/01 P og C-457/01 P, Henkel KGaA, Düsseldorf (Tyskland), ved Rechtsanwalt C. Osterrieth, og med valgt adresse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt Sag C-152/05 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Syvende Afdeling) 26. februar 2015 (*)

DOMSTOLENS DOM (Syvende Afdeling) 26. februar 2015 (*) Side 1 af 8 DOMSTOLENS DOM (Syvende Afdeling) 26. februar 2015 (*)»Præjudiciel forelæggelse socialpolitik direktiv 2000/78/EF ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv artikel 2, stk. 1, og

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * BUSCH DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * I sag C-320/01, angående en anmodning, som Arbeitsgericht Lübeck (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til RÅDETS FORORDNING Bruxelles, 13.8.2008 KOM(2008) 514 endelig VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) om ændring af forordning (EF) nr. 2182/2004 om

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 22. juni 1993 *

DOMSTOLENS DOM 22. juni 1993 * KOMMISSIONEN MOD DANMARK DOMSTOLENS DOM 22. juni 1993 * I sag C-243/89, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved juridiske konsulenter Hans Peter Hartvig og Richard Wainwright, som befuldmægtigede,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene

EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene Kort resumé Offentligt EU-udbud af levering af automater for kaffe m.m. og ingredienser til automaterne med et underkriterium

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere