KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015"

Transkript

1 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015

2 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr , 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid: mandag-fredag 10-13, torsdag Tlf Juridisk konsulent Bettina Ulstrup Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid: tirsdag og torsdag Tlf Bestyrelsen Formand Torben Bækgaard-Salling Tlf Næstformand Henrik Kristoffersen Tlf Redaktør Jennie Schlüter Tlf Webmaster Jennie Schlüter Tlf Jørgen Hvolbye Lauritzen Tlf.: Krista Hebsgaard Hansen Tlf.: Gunna Sørensen Tlf.: Lise Mejlholm Tlf.: Henrik Højen Tlf.: Redaktion Jennie Schlüter, (ansv.) Torben Bækgaard-Salling, Krista Grane Larsen, Korrektur Mette Holmelund / Lone Kristensen Ekspedition Danmarks Kordegneforening Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Tlf Giro Alle henvendelser vedr. abonnement, bladets forsendelse og annoncer sker til ekspeditionen. Annoncer, i Word-format, skal være kontoret i hænde senest den 15. i måneden. Bladet udkommer ikke i januar og august Tryk WERKs Grafiske Hus a s, Aarhus Tlf ISSN: X Indhold Formandens orientering Referat af bestyrelsesmøde Redaktørens hjørne Indkaldelse til generalforsamling Ministeriets ajourføringskursus Program for Landskursus Landskursus Landskursus selvfølgelig! Fratrædelsesgodtgørelse Københavns Vestegns kreds Stillinger Nyhedsbreve Artiklerne udtrykker nødvendigvis ikke bestyrelsens holdning. Forsidefoto: Billede af glasmosaik fra Gentofte Kirke. Se bagsiden om forsiden

3 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR Formandens orientering februar 2015 Af Torben Bækgaard-Salling I december 2014 var der både i radioavis og i diverse aviser en del debat om civilregistreringen. Hovedhistorien var at Københavns Borgerrepræsentation besluttede, at deres Borgerservice skulle tilbyde Københavnske borgere, at de selv skulle kunne vælge om de ville henvende sig til folkekirken eller hos kommunen for at få hjælp. Borgerrepræsentationen besluttede at henvende sig til Kirkeministeriet og undersøge mulighederne for at få del i denne opgave. Tænker forslagsstilleren sig, at Københavnske borgere på borger. dk skal vælge, om de ønsker sagen behandlet af kommunen eller kordegnen? for langt de fleste henvendelser sker jo digitalt iht. regeringens digitaliseringspolitik eller går sagen på noget helt andet, for eller imod folkekirken. De meget få indlæg på mødet i Borgerrepræsentationen siger mig, at sagen drejer sig om det sidste samt at det er en sag, som kan få medierne op på mærkerne. Ud over at jeg skrev til jer medlemmer i et nyhedsbrev, sendte jeg samme dag en kommentar til Kristeligt Dagblad. Det er beklageligt, at avisen ikke bringer dette indlæg. Jeg fik ikke andet end et autosvar om at debatten havde modtaget mit indlæg. Det havde været passende, hvis Kristeligt Dagblad havde bragt flere synspunkter og kommentarer til denne for folkekirken væsentlige sag. Nyt cirkulære på vej om obligatorisk uddannelse for kirkefunktionærer. Jeg har ved fle- re lejligheder over for Kirkeministeriet både direkte og mellem linjerne efterlyst dette cirkulære. Det væsentlige for dig, der er kordegn under uddannelse er kravene om regnskabsuddannelse. Det er her de største ændringer er, og det er rart endelig at få præciseret, hvad kravene nu er. Cirkulæret er sendt i høring hos Danmarks Kordegneforening og vi sender naturligvis et fyldigt høringssvar på dette efterspurgte cirkulære. Umiddelbart ser cirkulæret fornuftigt ud. En anden efterspurgt sag, er helt tilbage fra overenskomst 13-forhandlingerne. Nemlig ønsket om ny løn til tjenestemænd. På seneste møde i Kirkeministeriet fik vi for første gang vedr. denne sag i lang tid en positiv tilbagemelding. Moderniseringsstyrelsen er begyndt at undersøge mulighederne. Jeg vil godt slå fast, at det ikke er Kirkeministeriet, men Moderniseringsstyrelsen, der har trukket denne sag i langdrag. Overenskomst 2015 forhandlingerne er i gang og der er ikke noget, der i modsætning til 2013 (lærernes arbejdstid) tyder på samme konfliktfyldte krav. Regeringen står jo også foran et valg i overenskomståret, hvilket kan ses af kravene. Vores egne forhandlinger med Kirkeministeriet er ligeledes gået i gang. Jeg er overbevist om, at vi nok skal nå til en aftale med ministeriet til glæde for Danmarks kordegne og andre ansatte i folkekirken.

4 4 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Referat af bestyrelsesmøde januar 2015 i Hvidovre Af referent Gunna Sørensen, bestyrelsesmedlem Foreningens økonomi Regnskab for sidste kvartal taget til efterretning. Protokollat fra revisorer behandlet. Budget for 2016 behandlet 1. gang. Aktuelle emner Der indsendes høringssvar til Kirkeministeriet vedr. cirkulære om obligatorisk uddannelseskrav for kirkefunktionærer. Det undersøges om vi må lægge høring og høringssvar på vores hjemmeside. Møde med Vestegnskredsen Godt fremmøde, fin stemning og mange relevante spørgsmål. Formandens orientering Det er tradition at kirkeministeren åbner vores landskursus, men Marianne Jelved er forhindret. Formanden spørger Steffen Bruné om han vil åbne landskurset. CO10 herunder OK15 OK15 der er møde i Kirkeministeriet den 15. januar. TR-udvalget Tillidsrepræsentantudvalget holder møde den 28. januar efter personalejurakurset i Vejle. Informationsudvalget Til bestyrelsesmødet i Hvidovre, havde vi indkaldt et firma, der præsenterede deres tanker og ideer for nyt layout af bladet. Werk, vor nuværende leverandør, prøver at lave et andet forslag. Forslagene tages op på næste bestyrelsesmøde. Uddannelsesudvalget Møde vedr. kompetencemidler den 13. januar. Evaluering af lederdag kan bruges i forbindelse med kommende arrangementer. Oversigt vedr. regnskabskurserne er lagt på vores hjemmeside. Landskursusudvalget Orientering om status, alt er planlagt og klar til 4. maj Tilmelding til landskursuset / efteruddannelse bliver lagt på hjemmesiden i februar. Arbejdsmiljøudvalget Møde i Sabro den 2. februar. Eventuelt Formanden udsender nyhedsbrev, vedr. valg til bestyrelsen. Bladet i februar vil omhandle valget og retningslinier. Næste møde februar 2015 på sekretariatet i Vejle. Der er møde med kredsformændene den 24. februar.

5 NR. 4 MAJ ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR ÅRGANG TILLIDSREPRÆSENTANTER LANDSKURSUS 2014 NR. 8 OKTOBER ÅRGANG NR. 5 JUNI ÅRGANG NR. 2 MARTS ÅRGANG LANDSKURSUSPROGRAM STILLINGSANNONCER NR. 9 NOVEMBER ÅRGANG NR. 6 AUGUST ÅRGANG NR. 3 APRIL ÅRGANG KOMPETENCEFONDEN 2014 KURSUSDAG FOR LEDERE NR. 10 DECEMBER ÅRGANG NR. 7 SEPTEMBER ÅRGANG KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR Redaktørens hjørne februar 2015 Af Jennie Schlüter KORDEGNENES BLAD KORDEGNENES BLAD BISPEKÅBE ÅRHUS DOMKIRKE KORDEGNENES BLAD KORDEGNENES BLAD BISPEKÅBE ROSKILDE DOMKIRKE KORDEGNENES BLAD HADERSLEV DOMKIRKES BISPEKÅBE KORDEGNENES BLAD KORDEGNENES BLAD HELSINGØR DOMKIRKES MESSEHAGEL KORDEGNENES BLAD BISPEKÅBE KØBENHAVNS DOMKIRKE KORDEGNENES BLAD VIBORG STIFTs BISPEKÅBE KORDEGNENES BLAD Regnskabskurser Kordegn tager til Kathmandu AALBORG STIFTS BISPEKÅBE KORDEGNENES BLAD ODENSE DOMKIRKES BISPEKÅBE Mange bruger ofte tiden før og efter nytår til dels at kigge på året der er gået og dels til at lægge planer for det kommende år. Den øvelse har vi også gjort i foreningens informationsudvalg. En gang om året holder vi et slags redaktionsmøde sammen med vores trykker Werk og vores to korrekturlæsere. På dagsordenen er en gennemgang af produktionen i det forgangne år. Hvad har fungeret og hvad skal evt. ændres? Sådan et møde afholdt vi igen i slutningen af Werk havde inden mødet fremstillet en plakat, hvor de 10 forsider af Kordegnenes Blad i 2014 var sat op ved siden af hinanden. Alle var enige i at det havde været en god idé at have et samlet tema til forsiden. Det blev efterfølgende besluttet at forsiderne i 2015 også skal have fælles tema glasmosaikker. En udvalgt mosaik fra én kirke fra hver kreds. Der kom en del forslag frem til de kommende blades indhold. Blandt andet blev det foreslået, at man på kredssiderne, ud over mærkedage og arrangementer, kunne bruge pladsen til at fortælle om nyansatte degne. Det blev også foreslået, at man til en artikelserie kunne gøre brug af en journalist til at definere, hvad der kendetegner kordegnefaget. På bestyrelsens visionsseminar i september blev det besluttet at et foreningens visionsmål skulle være profilering. Altså hvordan vi som faggruppe står skarpere. En af de måder vi kan gøre det på er f.eks. ved hjælp af vores fagblad. Da jeg for ca. tre år siden overtog posten som redaktør havde bladet et layout, der svarede til den tid. Dette layout har der ikke været rørt ved siden. I hvert fald ikke før nu. Jeg har gennem et stykke tid været ked af de røde bjælker der var sat ind øverst på hver side. Dels var jeg ked af farven, men de tog også en del plads, hvilket i nogle numre har gjort at teksten har været presset. Fra og med dette nummer er det ændret. Den røde bjælke tages ud og en anden top sættes ind. Dette skulle gerne give noget mere luft i teksten og bladet et løft. Yderligere ændringer kommer måske til i løbet af året. Velkommen 2015.

6 6 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Der indkaldes herved til orsamliingng Generalf s Kordegneforen i Danmark tirsdag den 5. maj 2015 kl. d. an Str rg på Hotel Nybo rne Dagsorden følger vedtægte es på følgende: Opmærksomheden henled ( 7, stk. 4 og stk. 7.) Der skal vælges formand stiller. d-salling, der ikke genop På valg er Torben Bækgaar sesmedlemmer og Der skal vælges 3 bestyrel stk. 4 og stk. 8) mindst 2 suppleanter ( 7 dlem vælges til formand Såfremt et bestyrelsesme et bestyrelsesmedlem. skal der vælges yderligere stiller d Hansen, der ikke genop På valg er Krista Hebsgaar stiller. Schlüter, der begge genop Lise Mejlholm og Jennie valget skal være formands- og bestyrelses I. Forslag til kandidater til 24. marts hænde senest tirsdag den foreningens sekretariat i ten og mindst underskrevet af kandida Kandidatforslag skal være stk. 5). dlemmer som stillere ( 7 5 stemmeberettigede me på af kandidater kan hentes Formularer til anmeldelse retariatet, sek vireres fra ww w.kordegn.dk eller rek de: esi mm hje s en ing en for : tlf eller ingen andlet på generalforsaml II. Forslag, der ønskes beh l indsendes skriftligt, og i henhold til 7 stk. 10, ska e senest tirsdag 24. marts være sekretariatet i hænd ter, og indkomne forslag, vne på opstillede kandida Endelig dagsorden med na dlemmerne kelt medlem, så den er me vil blive tilsendt hvert en 21. april 2015 ( 7 stk. 4 i hænde senest tirsdag den Med venlig hilsen Landsbestyrelsen Landskursus L andskursus

7 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR Ministeriets ajourføringskursus 2015 Af Torben Stærgaard, kontorchef I dagene 4. og 5. maj afholder Kirkeministeriet ajourføringskursus for kordegne. Som tidligere år har Kordegneforeningen formuleret et tema for årskurset årets tema er: Fokus på forankring og fornyelse mine/vores muligheder og udfordringer. I lighed med tidligere afholdes kurset på Nyborg Strand. Ministeriet har i samarbejde med landskursusudvalget lagt et program, der har sit udgangspunkt i de daglige opgaver og individuel kompetenceudvikling. Som det plejer at være, vil programmet først blive endeligt fastlagt tæt på kursets start, men vi kan dog nævne at bruttolisten er denne: selvbetjeningsløsningerne set med borgernes øjne kirkekalender sogn.dk personregistrering økonomi verificering Den Digitale Arbejdsplads DAP aktuelle emner på løn- og ansættelsesområdet Flere af emnerne er tilrettelagt under indflydelse af den digitale kontakt der er mellem borgeren og myndigheden. Vi vil se på, hvad den digitale kontakt har af betydning for kordegnens arbejde. Som tidligere år er der også i år et spørgepanel. Erfaringerne fra de sidste år, hvor I havde mulighed for at sende spørgsmål ind inden kurset, er gode, så den mulighed fortsætter, ligesom det naturligvis vil være lejlighed til at føje flere spørgsmål til i løbet af kurset i de opstillede kasser. Mandag aften planlægger vi et foredrag om, hvordan opgaverne i den offentlige administration i disse år ændrer sig, og i den forbindelse hvordan kordegnen kan byde ind på de fremtidige arbejdsopgaver. Fra Kirkeministeriets side lægger vi mange ressourcer i at sikre, at ajourføringskurset bliver både udbytterigt og aktuelt. Vi håber derfor, at mange af jer får mulighed for at deltage i kurset. På gensyn til maj. Landskursus 2015

8 8 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Program for Landskursus 2015 på Hotel Nyborg Strand 4. maj til 7. maj Fokus på forankring og fornyelse mine/vores muligheder og udfordringer Mandag den 4. maj Frokost Landskurset åbnes Velkomst ved formanden for Danmarks Kordegneforening Torben Bækgaard-Salling Åbningstale ved Kirkeministeriet Program for ministeriets ajourføringskursus: Ajourføringskursus Middag Ajourføringskursus fortsat Kredsmøder/-arrangementer Tirsdag den 5. maj Morgenandagt Ajourføringskursus fortsat herunder spørgepanel Frokost Kordegneforeningens program: Pausegymnastik i det fri Oplæg og gruppedrøftelse ved Connie Yilmaz Jantzen, Center for Diakoni og ledelse: Fremtidens kordegn her er jeg, brug mig! Middag Generalforsamling Husk at tilmelding til landskurset kun kan ske via Sidste frist er fredag den 27. marts 2015 Landskursus 2015

9 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR Onsdag den 6. maj Morgenandagt Temadag: Ledelse Navnesager Personregistrering for begyndere Personregistrering for øvede Sekretærfunktion ved hjælp af DAP Fysisk arbejdsmiljø og naturfitness Frokost Pausegymnastik i det fri Temadag fortsat Festaften Underholdning ved Københavns Vestegns Kreds Efterfølgende folkedans og levende musik Torsdag den 7. maj Morgenandagt Foredrag ved top-motivator, inspirator og foredragsholder, Chris MacDonald: Livskvalitet, trivsel og drivkraft Afslutning (Ret til ændringer forbeholdes) Under kurset vil der være indlagt kaffepauser. Næste års Landskursus afholdes 25. april 28. april 2016 Prisen for deltagelse i landskursus 2015: Enkeltværelse kr ,- Delt dobbeltværelse kr ,- Deltagelse i landskurset uden overnatning.. kr ,- Landskursus 2015

10 10 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Landskursus 2015 en vigtig efteruddannelsesmulighed for alle kordegne Fra mandag den 4. maj til torsdag den 7. maj mødes vi igen. Denne gang er overskriften: Fokus på forankring og fornyelse mine/vores muligheder og udfordringer På dette års landkursus vil vi sætte fokus på den enkelte kordegn og sætte fokus på, hvilken rolle jeg som kordegn, har på min arbejdsplads. Med overskriften vil vi gerne udfordre den enkelte kordegn til at blive bevidst om eget værd og sige/vise, at de arbejdsområder vi har med at gøre er vi faktisk ret gode til. Så gode, at vores kolleger og menighedsråd ser os som en blivende, forankret person/faggruppe i sognet. Det kræver, at vi hele tiden dygtiggør os rent fagligt, og det gør vi bl.a. gennem den ajourføring og efteruddannelse, vi får på landskurset. Ordet Forankring skal forstås i forhold til menighedsrådets opfattelse af deres kordegn, og at den enkelte kordegn er det forankrede og solide fundament, som gerne skulle betyde, at kordegnefunktionen er det centrale og naturlige administrative omdrejningspunkt i sognet. Fornyelse handler om udvikling af den enkeltes stilling. Vi håber, at landskurset kan være med til at give mod og motivation til at søge de udfordringer, der opstår i sognet, og være parat til at påtage sig nye opgaver og vise engagement. Vores muligheder er bl.a. at synliggøre fa- Landskursus 2015 get KORDEGN for den almindelige borger, kirkegængerne, menighedsrådet, venner og naboer. Synliggørelse giver bevidsthed for alle om behovet for kordegne i folkekirken. Vi vil også gerne sætte fokus på alle de gode historier, alt det der lykkes, både store og små oplevelser samt være med til at fortælle om dem. Det kan så nemt i dagligdagen komme til at handle om det der ikke fungerer så godt, endda selvom det ofte er småting, som det ikke er muligt at ændre på. Derfor er det vigtigt at være bevidst om egen position og eget ståsted, og være bevidst om, at jeg kan ændre nogle ting ved mig selv, men jeg kan ikke lave om på alle de andre. Ovenstående er en beskrivelse af nogle af de tanker, som landskursusudvalget har gjort sig omkring overskriften for dette års landskursus. Vi glæder os til at høre jeres opfattelse og tanker, så vi sammen kan styrke og udbygge kordegnefaget i forhold til os selv, til sogn, menighed og menighedsråd. Vi er overbevist om, at vi sammen kan løfte faget til et niveau, hvor den lokale kordegn også i fremtiden er en nødvendighed for kirken. Bestyrelsen opfordrer ALLE kordegne til at deltage i landskurset og vil gerne understrege, at landskurset også er for jer, der ikke er medlem af foreningen. Landskurset er direkte information fra Kirkeministeriet samt foreningens eget program med vigtige, aktuelle temaer. Det er her, vi bliver klædt på til at løse de opgaver og udfordringer, vi møder i det daglige på kontoret og i kirken.

11 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR Kirkeministeriet vil som sædvanligt stå for undervisningen og ajourføringskurset fra mandag eftermiddag til tirsdag middag. Tirsdag eftermiddag: Oplæg og samtale: Fremtidens kordegn her er jeg, brug mig! Connie Yilmaz Jantzen skriver følgende omkring indholdet: Fremtidens kordegnerolle hvordan ser vi os selv og hvad kunne vi drømme om Motivation og selvledelse Hvilke forandringer kommer imod mig lokalt? Hvordan kan jeg agere proaktivt og handlekraftigt i dagligdagen? Kordegnens vigtigste samspilspartnere i dagligdagen Eftermiddagen bliver en blanding af korte oplæg, og samtaler og refleksion i mindre grupper rundt om bordene. Oplægsholder er Connie Yilmaz Jantzen, leder af Center for Diakoni og Ledelse, som har været facilitator i bestyrelsens visions- og strategiarbejde. Onsdag bliver en temadag med seks forskellige temaer, se beskrivelser på side Ledelse Navnesager Personregistrering for begyndere Personregistrering for øvede Sekretærfunktion ved hjælp af DAP Fysisk arbejdsmiljø og naturfitness Torsdag formiddag kommer Chris MacDonald og holder et foredrag med titlen Livskvalitet, drivkraft og trivsel Chris skriver bl.a. følgende om foredraget: Hvad er livskvalitet, trivsel og drivkraft? Og hvordan forener man de elementer for at skabe high performance på jobbet og privat? For at trives skal vi også hjælpe andre med at trives. Hvordan bliver man den gode kollega og derigennem opnår en øget arbejdsglæde? Ofte føler man, at man ikke har overskud til at være en god kollega, en god partner, en god forælder eller en god ven, men faktisk er det lige omvendt. At give andre folk livskvalitet igennem respekt, opmuntring og tilgivelse, at være der for dem og at være med til at øge deres trivsel og glæde giver energi. Hvordan får vi startet den gode spiral for os selv og så med den bivirkning, at vi samtidig glæder dem omkring os? For at opnå synergi mellem krop og sind skal der træffes gode valg, men det kræver den rette mentale indstilling og motivation. Men motivationen går op og ned som en sinuskurve, og derfor har du brug for andre redskaber til at understøtte den. Med udgangspunkt i den videnskabelige litteratur giver Chris MacDonald dig indsigt og værktøjer til bedre at forstå og styrke dit mindset, din motivation og din viljestyrke. Vi er alle hele tiden under udvikling bevidst eller ubevidst, og det er muligt for alle at ændre sine vaner og derigennem opnå øget livskvalitet og forbedret sundhed, uanset om det er en lille eller en større ændring. Det hele starter fra nakken og op. Kredsaften, kordegneforeningens generalforsamling og festaften er bevidst placeret om aftenen, altså efter normal arbejdstid, og det er derfor bestyrelsens opfattelse, at det er fritiden der anvendes på disse arrangementer. Et socialt arrangement er i høj grad også med til at knytte og udbygge vigtige bånd mellem kollegaer, og det kunne da tænkes, at netop den kordegn, som engang imellem Landskursus 2015

12 12 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 føler sig alene på kontoret, kommer hjem fra landskurset fyldt af arbejdsglæde og motivation, fordi mødet med kollegaer på landskurset, giver gode muligheder for at opbygge og styrke det faglige netværk. Det betyder, at man ved, hvem man trygt kan henvende sig til, hvis man har faglige problemer. Vel mødt på LANDSKURSUS Vi glæder os til at møde dig På under fanen landskursus kan du finde alle relevante informationer om landskurset. Tilmelding til landskurset kan kun foretages via og det forventes at der åbnes for tilmelding i slutningen af uge 8. Landskurset starter mandag den 4. maj kl med frokost og slutter torsdag den 7. maj kl Prisen for at deltage i landskurset i år er: Enkeltværelse til kr ,- Delt dobbeltværelse til kr ,- Deltagelse i landskurset uden overnatning til kr ,- Beskrivelser af temaer: Tema om Ledelse Den gode leder ved Connie Yilmaz Jantzen, leder af Center for Diakoni og Ledelse på Filadelfia Temaet har til formål: At give en generel introduktion til ledelse- og ledelsesrollen At give plads til refleksion over egne ledelsesværdier og udgangspunkt At give redskaber til udøvelse af egen ledelse Indhold Hvad er god ledelse? Adizes ledelsesroller Værdibaseret ledelse mine egne værdier og menneskesyn Autenticitet og følgeskab herunder ledelse af frivillige Dilemmaledelse lederens håndtering af dilemmaer og kompleksitet Temaet er tilrettelagt, så den både er rettet mod kordegne som har formelt personaleansvar, men også dem, som er uformelle ledere, dvs. løser ledelsesrelaterede opgaver uden at have personaleansvar. Formen bliver en blanding af oplæg, fælles drøftelse og refleksion i mindre grupper. Landskursus 2015 Tema om navnesager: Igen i år får vi mulighed for at blive undervist af Ankestyrelsen i navnesager. Temaets indhold vil være lig det forløb, der blev kørt på landskurset i Ankestyrelsen vil give et grundlæggende indblik i reglerne om navne for de sager, der

13 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR Formål På kurset får du som sekretær inspiration og redskaber til at understøtte arbejdet i menighedsrådet og dets udvalg. Du får forslag og ideer til at udarbejde en god struktur på dagsorden og bilag. Til udarbejdelse af referat. Og til opbygning af et godt arkiv for menighedsrådet, udvalgsarbejdet og projekter. Metoder til formidling af dagsordener, referater mv. til menighedsrådets medlemmer og andre. Og du får indsigt i en række funktibehandles af personregisterførerne. Flg. emner vil bl.a. blive gennemgået: Behandling af ansøgninger om nye fornavne og mellemnavne, herunder vurderingen af, om et navn er et 2. fornavn eller et mellemnavn. Regler om patronymnavne og navne fra andre navnekulturer. Vurderingen af domicilforhold, herunder hvornår en ansøgning skal behandles i Danmark på trods af, at ansøger har domicil i udlandet. De forvaltningsmæssige hensyn ved fx afslag på en ansøgning. Tema om personregistrering for begyndere ved Helle Bjørn, kordegn ved Vejgård kirke i Aalborg Hvor trykker skoen for begyndere det ville jeg gerne vide. Jeg sender derfor hatten rundt og beder jer sende forslag til Det kan både være om generelle områder og konkrete problemstillinger. Selv har jeg foreløbig med udgangspunkt i konfirmationerne tænkt på at komme lidt ind på medlemskab, registrering af dåb uden for folkekirken samt dåb af børn, fødselsregistreret i udlandet. En attestgennemgang, som også vil berøre dokumentation i det hele taget, dokumentation fra udlændinge og verificering af disse. Men planlægningen er kun i sin vorden og afhænger også af jeres input. Tema om personregistrering for erfarne ved Mette Holmelund, kordegn ved Gødvad kirke i Silkeborg I år bliver det adoption og udlændinge der er på dagsordenen. Adoption indskrevet i håndskrevne kirkebøger; hvordan skal oplysningerne læses og hvordan skal de verificeres i PERSON. Hvil- ke attester har borgeren efterfølgende ret til at modtage? Vi gennemgår også verificering af adoptioner der er sket efter overgangen til PERSON, og ser på hvilken dokumentation der skal fremlægges samt de udfordringer der bydes os fra Statsforvaltning og CPR. Udlændinge der er hovedpersoner i en hændelse skal verificeres; hvilke papirer skal vi se, hvad må vi rette, hvor meget skal der verificeres og hvad kan kun rettes af andre myndigheder? Tema om sekretærfunktionen vejen til den gode beslutningsproces via DAP ved konsulent ved Tobias Kunø Knudsen, Landsforeningen Gode beslutninger kræver godt forarbejde. Nok kan menighedsrådets medlemmer være uenige om en sag, men hvis sagen er overskueligt fremlagt og tilpas grundigt belyst, så er der gode muligheder for alligevel at få en god drøftelse og en beslutning, der alt i alt er god for menighedsrådet og for kirken. Den praktiske tilrettelæggelse af menighedsrådets arbejde er derfor væsentlig for samarbejdet i rådet, for tilliden til rådets arbejde og for de beslutninger der træffes. Menighedsrådets sekretær kan støtte og hjælpe på mange måder. Landskursus 2015

14 14 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 oner på Den Digitale Arbejdsplads, som kan hjælpe dig med disse opgaver. Indhold Praktisk mødeplanlægning: offentliggørelse af mødeplan og dagsordener, udsendelse af dagsorden og bilag Administration af dagsordener og referater for udvalgene Den gode beslutningsprotokol og offentliggørelse af menighedsrådets beslutninger Administrative værktøjer på Den Digitale Arbejdsplads, bl.a. kalender, arkiv, sogn.dk og brugeradministration Tema om Fysisk arbejdsmiljø og Naturfitness ved Torben og Lissi Christensen Der sættes fokus på det kropslige aspekt, som arbejder med formålet at skabe den langtidsrobuste medarbejder med udgangspunkt i den nyeste forskning. Temaet er delt op i: Fysisk arbejdsmiljø Der fokuseres særligt på Nakke-skulder problemer og museskader. Der sættes fokus på enkle og effektive øvelser, og du får det hele øvet godt igennem, så du nemt kan fortsætte øvelserne, når du kommer hjem. Herudover sættes der fokus på kropsbevidsthed som en afgørende faktor i forhold til forebyggelse af lidelser i nakke-skulder åget og andre steder i kroppen. Naturfitness Træningen tager udgangspunkt i de bevægelsesmæssige funktioner og udfordringer vi har i hverdagen og har fokus på stabilitet, muskelstyrke, koordination, balance og kondition i funktionelle helhedsbevægelser. Det hele foregår i naturens eget fitnesscenter på stranden. Sportstøj- og sko er absolut påkrævet. Landskursus 2015

15 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR Landskursus selvfølgelig! Af Jens Larsen, nypensioneret kordegn fra Ledøje og Smørum Sogne Landskursus naturligvis sagde min daværende kollega, Kirsten. Jeg var nærmest ikke ansat inden jeg blev tilmeldt til kurset i Accept fra menighedsrådet måtte komme senere. Som nyansat var det en ny verden at bevæge sig i, og jeg sugede til mig. Jeg var godt nok uddannet med ugers regnskab og en masse brevkursusopgaver og 1½ års vikarerfaring. Med den nye uddannelse, vurderer jeg, hvilket jeg har fået bekræftet af udtalelser fra nyuddannede, at det er endnu vigtigere at suge til sig og møde kollegaer og få et netværk og få inspiration til arbejdet. Dette kan du også få i din kreds, men du har også mulighed for at møde kollegaer fra hele landet og dem du tog uddannelse sammen med. Jeg har hørt udtalelser om, at indholdet har været tyndt, men det er jeg generelt ikke enig i. Vi har forskelligt erfaringsgrundlag, baggrundsuddannelse og opfattelsesevne. Pauserne er også væsentlige til kollegasnak og opsamling. Set over tid, er programmet blevet endnu bedre, især delen fra Kirkeministeriet. Det er over tid blevet mere udfordrende og komplekst at være kordegn, og at kunne betjene borgere, menighedsråd og præster på bedste vis. Hvad fremtiden bringer er altid usikkert, men jeg er ikke i tvivl om, at behovet for ledelse på vegne af kontaktperson, vil få en fremtrædende plads. Du er allerede i gang med det, når du engagerer vikarer til de mangeartede arbejdsopgaver i kirken. Hvem sætter nyansatte ind i opgaver og når der kommer nye menighedsråd og vælges ny formand eller kommer ny præst? Det er dig, som sikrer kontinuiteten! Jeg er overbevist om, at der også i fremover er brug for kordegne eller hvad vi måske vil bliver benævnt i fremtiden. Vi er den personalegruppe, som har et overblik og kontakt med mange i folkekirken eksternt og internt. Det kommende Landskursus vil have fokus på os som faggruppe og på dig, den enkelte og på din arbejdsplads. Vi skal gøre os uundværlige i folkekirken. Med min erfaring som officiel daglig leder de sidste 5 år, og gennem beskrivelse om ledelse i Menighedsrådenes blad i efteråret og i et fælles interview, som jeg deltog i i PO Organistforeningens blad i dec., fik jeg åbnet mine øjne mere for ledelsens mange facetter. (Nåede desværre ikke relevante lederkurser i kordegneregi, men har klaret mig hæderligt igennem efter min vurdering). Selvom jeg har deltaget i mange forskellige kurser herunder bl.a. som tillidsrepræsentant og i mit mangeårige FDF-engagement, som daglig ledelse af en kreds, har jeg altid haft behov for udvidelse af min horisont og nysgerrighed på mennesker. Hvordan finder jeg tid? Ja det er et relevant spørgsmål. Hertil vil jeg sige, at der SKAL VÆRE TID. Du har krav på uddannelse og det er arbejdsgivers ansvar, at du er uddannet til tiden. Et spørgsmål, som vil være relevant ved ansættelsessamtaler.

16 16 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Vi lever i en verden, hvor det vigtigt at komme ud, og konstatere, hvordan andre har det. Du kan synes, at der er problemer på din arbejdsplads, men det er der desværre også andre steder. Derfor er det vigtigt at komme på kursus og få overskud og indsigt i maskineriet. Jeg har det synspunkt i min ledelse, at deltagelse i min. 1 uges kurser om året, er et krav og må være en menneskeret. Det gælder for alle! Jeg vil naturligvis savne at deltage, men har tilvalgt pensionisttilværelsen måske jeg lige suser forbi en aften på Nyborg Strand, når I nu er der Så er det med at få ansøgt/accept fra menighedsrådet og få dig tilmeldt. Godt kursus den maj Erfaringsudvekslingsmøde vedrørende Personregistrering I Sct. Andreas Kirke onsdag den 4. februar 2015, kl Pris er 25 kr. Tilmelding sker til Karen km.dk eller mærket personregistrering. Erfamøderne er et tilbud til alle, der beskæftiger sig med personregistrering. Der er oprettet kordegnegrupper i nogle provstier og dette tilbud er tiltænkt som et supplement, og ikke en erstatning. Som noget nyt vil kredsen lodde stemningen for en erfagruppe i regnskab. Der er flere lokaler i Sct. Andreas Kirke, så i første omgang vil mødet foregå sammen med den anden gruppe. Af hensyn til forplejning er der også tilmelding til Karen eller mærket regnskab. Prisen er også 25 kr. På Kredsbestyrelsens vegne Venlige hilsener Karen, Merle og Rie Kan du også komme i tvivl om hvad og hvor du skal arkivere? Så kom og bliv klogere Tid: Mandag den 23. februar kl ca Sted: Kirkehuset i Haslev, Kirkepladsen 8A, 4690 Haslev Underviser: IT-chef i Kirkeministeriet Torben Stærgaard Tilmelding senest 9. februar 2015 til Liane Betaling senest 16. februar til vores konto i Nordea: Reg. 0393, konto Pris for medlemmer af Danmarks Kordegneforening 150 kr. Pris for ikke-medlemmer 250 kr. Bemærk at vi har brug for tilmelding det er ikke nok at indbetale kursusgebyret. Har du spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte en fra kredsbestyrelsen. Vi glæder os til at se dig! Venlig hilsen Kredsbestyrelsen for Roskilde og Lolland-Falsters kreds Danmarks Kordegneforening

17 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR Fratrædelsesgodtgørelse til alle funktionærer uden undtagelser Af Medya Yilmaz, FTF Den nugældende 2a i funktionærloven bestemmer, at funktionærer ved afskedigelse eller uberettiget bortvisning efter henholdsvis 12, 15 eller 18 års arbejde i samme virksomhed har ret til fratrædelsesgodtgørelse på et beløb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn, såfremt vedkommende ved fratrædelsen ikke vil oppebære folkepension eller alderspension fra arbejdsgiveren. Disse undtagelsesbestemmelser afskaffes nu. Lovforslag L 84 ændrer 2a, således, at fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer ikke længere påvirkes af, hvorvidt funktionæren fortsat forfølger en erhvervsmæssig karriere eller ej. Ifølge lovforslaget skal en funktionær, der har arbejdet år, have udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse ved afskedigelse eller uberettiget bortvisning på 1 måneds løn, hvorimod en funktionær, der har arbejdet over 17 år, har krav på en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 3 måneders løn. Det er stadigvæk ancienniteten på fratrædelsestidspunktet, der er afgørende for, om der skal betales fratrædelsesgodtgørelse, jf. U H. Det vil sige, at hvis funktionæren på opsigelsestidspunktet har været ansat uafbrudt i den pågældende virksomhed i 11 år og 11 måneder, vil funktionæren i kraft af dennes opsigelsesvarsel have været ansat i mere end 12 år på fratrædelsestidspunktet. Dette illustrerer også meget godt, at hensynet bag den nugældende 2a stadig tilgodeses i lovforslaget. Lidt historik Lovforslaget er en opfølgning på EU- Domstolens såkaldte Ole Andersen-sag fra 2010, hvori domstolen fastslår, at den nugældende 2a, stk. 3, er i strid med det EU-retlige forbud mod forskelsbehandling på grund af alder. Ole Andersen-sagen har givet anledning til retsusikkerhed ved de danske domstole, hvad angår fortolkning af den nugældende 2a, stk. 3. Højesteret udtalte i sin dom af 17. januar 2014 blandt andet, at i mangel af klare retningslinjer for, hvordan den nugældende 2a, stk. 3, skal fortolkes, må afgørelsen af de foreliggende sager ske på grundlag af en konkret bevismæssig vurdering af, om de pågældende arbejdstagere må antages midlertidigt at have givet afkald på at forfølge en erhvervsmæssig karriere (UfR H). Lovændringen af 2a træder i kraft den 1. februar 2015 og herefter er der ikke længere tvivl om grundlaget for udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse i henhold til 2a.

18 18 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Arbejdsgivernes betaling af G-dage for 1., 2., og 3. ledighedsdag Arbejdsgivernes betaling af G-dage for 1., 2., og 3. afskaffes gradvist for ledige, der er ansat mindre end 3 måneder. Afviklingen vil ske i perioden på følgende måde: I 2015 og 2016 nedsættes betalingen til 2 G-dage ved ansættelse under 3 måneder. Fra 2017 nedsættes betalingen til 1 G-dag ved ansættelse under 3 måneder. Fra 2018 afskaffes G-dage for personer med mindre end tre måneders ansættelse. Satsen for G-dagene vil fortsat være den maximale dagpengesats, og afviklingen af G-dagene vil ikke gælde for ledige, der modtager arbejdsmarkedsydelse, selv om de eventuelt får et arbejde af mindre end 3 måneders varighed. Kontingentindberetning til Skat for 2014 Af Krista Larsen Der er indberettet kontingent til Skat for 2014, og beløbene udgør for 1 helt år: Gruppe 1 medlemmer kr. Gruppe 2 medlemmer kr. Gruppe 3 medlemmer kr.

19 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR Københavns Vestegns kreds havde besøg af Landsbestyrelsen Af Hanne Lund Cafe Hjertetræet i Avedøre kirke dannede rammen om vores besøg af landsbestyrelsen mandag den 12/ Vi havde haft et lille kursus forinden, hvor altid veloplagte Ask Anders Skovsted havde gennemgået de sidste nye ting inden for PersonSAG: digitale jordmoderanmeldelser, OAerklæringer og diverse Navnelovs-forviklinger. Vi var 20 medlemmer af vestegnskredsen og de 10 bestyrelses- og sekretariatsmedlemmer og snakken gik livligt under middagen. Her var der tid til at udveksle erfaringer og historier fra vores hverdag og lære hinanden bedre at kende. Landsbestyrelsen havde planlagt aftenen således, at hver enkelt bestyrelses- og sekretariatsmedlem fortalte lidt om sit ansvarsområde, og vi kom vidt omkring i kordegnenes verden og fik mange nyttige informationer, hvoraf her skal nævnes blot nogle: Uddannelsen er blevet revideret og ændringerne vil slå igennem i de kommende kurser. Da rammerne skal være i AMU-regi og i samarbejde med de andre kirkefunktionærer er der nogle begrænsninger i forhold til hvad vi kunne ønske os. Visionsseminaret med kredsformændene udtrykte et ønske om større profilering både internt og eksternt. Det har bla. udmøntet sig i jævnlige Nyhedsbreve til alle medlemmer. Hvis du ikke har modtaget dem, så meld dig til på hjemmesiden. Selvom du tidligere har modtaget nyhedsbreve, kan du være røget ud af listen i forbindelse med omlægningen af hjemmesiden. Opfordring til at løfte opgaven som daglig leder. Som noget nyt er Akademiuddannelsen blevet modulopbygget, så man kan tage et enkelt fag. Uddannelsen er SVU-berettiget. Flytning af civilregistreringen til Borgerservice er blevet drøftet i Københavns Borgerrepræsentation. De besluttede at rette henvendelse til Kirkeministeriet desangående. Torben var til stede ved behandlingen i BR og har også haft kontakt til den ansvarlige borgmester. God kommunikation er vejen frem både i vores egne kredse som kordegne og i forhold til vores samarbejdsparter og arbejdsgivere. Aftenen var et godt eksempel på dette. Vi fik sat ansigt på de mennesker, som varetager vores interesser udadtil, og Landsbestyrelsen fik hørt, hvad der rører sig blandt medlemmerne. Der var god stemning og en god dialog hele vejen igennem, og samtidig en stor opfordring fra Landsbestyrelsen til at deltage i Landsmødet, TR-arbejdet og bestyrelsesarbejdet. For selvom det er krævende, giver det også meget tilbage både til den enkelte kordegn og til Menighedsrådet: Et højt informationsniveau, fingeren på pulsen og ikke mindst en fælles forståelsesramme og fællesskabsfølelse! M ed tak for en god aften vi ses på Landskurset.

20 dige stillinger ledige stillinger ledige stillinger ledige still 20 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 KORDEGN MED REGNSKABSFUNKTION TIL STENGÅRD KIRKE, GLADSAXE KOMMUNE Da vores kordegn igennem mere end 30 år ønsker at gå på pension, søger vi en ny kordegn pr. den 1. maj Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer, som også indebærer tjenester på søn- og helligdage samt aftenarbejde i forbindelse med møder og gudstjenester. Stengård Sogn har to kordegne, hvoraf du vil kunne blive den ene. Vore to kordegne har delt arbejdet imellem sig, hvorfor du bl.a. vil få til opgave at føre vort regnskab, men herudover skal du varetage diverse andre opgaver og være indstillet på en gensidig vikariering. Det er derfor vigtigt, at du er interesseret i at indgå i et konstruktivt og tæt samarbejde omkring alle kordegnekontorets funktioner. Kordegnekontoret ligger i en bygning med direkte adgang til de øvrige bygninger i vort kirkekompleks, bestående af kirke, mødesale og konfi rmandlokaler. Stengård Sogn er et stort (over indbyggere) og meget aktivt sogn med tre præster og et stort kirkekor. Aktiviteterne henvender sig til alle aldersklasser, hvorfor der er aktiviteter i gang stort set hver dag og aften. Yderligere oplysninger om sognet kan ses på vores hjemmeside: ARBEJDET OMFATTER Ansvar og udarbejdelse af og opfølgning på budget og regnskab Ansvar for løn og bogholderi Personregistrering Sekretariatsfunktion for præster og menighedsråd Diverse administrative opgaver såsom ferieog fridagsregistrering, vikarkontakt Betjening af kirkekontor herunder kontakt til sognets beboere Kirketjeneste Kommunikation herunder kalenderstyring og sognets hjemmeside VI SØGER EN PERSON DER Har erfaring med kordegnearbejde og regnskabsføring Har kendskab til kirkelig lovgivning og folkekirkelig praksis Er fortrolig med Microsoft Offi ce-pakken som arbejdsredskab samt med gængse IT redskaber anvendt i folkekirken Er imødekommende over for alle som kommer på kontoret og i kirken Er fleksibel og ansvarsbevidst Kan arbejde selvstændigt Ønsker at indgå i et positivt samarbejde med menighedsråd, præster og øvrige kolleger Bevarer overblikket i en travl og uforudsigelig hverdag Er interesseret i det folkekirkelige liv Kan bidrage positivt til det dynamiske arbejdsmiljø VI TILBYDER Et godt, tæt og varmt samarbejde med alle ansatte ved kirken En aktiv, dynamisk og afvekslende dagligdag En stor og engageret menighed GENERELT Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO2010 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på dige stillinger ledige stillinger ledige stillinger ledige still

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

KORDEGNENES BLAD MAJ 2015

KORDEGNENES BLAD MAJ 2015 KORDEGNENES BLAD 4 MAJ 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 4 MAJ 2015 Kordegnenes blad Nr. 4 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Efteruddannelseskurser. for Midtjysk Kreds. for 2014/ 2015

Efteruddannelseskurser. for Midtjysk Kreds. for 2014/ 2015 Efteruddannelseskurser for Midtjysk Kreds for 2014/ 2015 Danmarks Kordegneforening, Midtjysk Kreds Uddannelsesudvalget SE nr. 27 56 02 61 Kurser 2014/2015 Kursus nr. 1: Onsdag den 10. september kl. 14.30

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og lad os hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og lad os hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling Generalforsamling 2014 mundtlig beretning Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og lad os hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling og for dem alle

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1899 Beslutningsprotokol

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1899 Beslutningsprotokol Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1899 Referat for bestyrelsesmøde den 10. august 2015 på sekretariatet i Vejle fra kl. 10.15 16.00. Mødedeltagere: Henrik Kristoffersen Ejnar Kudsk Alex Harttung

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

KORDEGNENES BLAD 5 JUNI 2015

KORDEGNENES BLAD 5 JUNI 2015 KORDEGNENES BLAD 5 JUNI 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 5 JUNI 2015 Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid: mandag-fredag 10-13, torsdag 10-15 Tlf.

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Pkt. 1: Godkendelse af dagsordenen Pkt. 2: Udpegning af repræsentant

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn.

Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn. Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn. Vejledningen er udarbejdet af Danmarks Kordegneforening. Kordegnes løn- og ansættelsesforhold

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

KORDEGNENES BLAD 2 MARTS 2015

KORDEGNENES BLAD 2 MARTS 2015 KORDEGNENES BLAD 2 MARTS 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS 2015 Kordegnenes blad Nr. 2 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

KORDEGNENES BLAD 6 JULI 2015

KORDEGNENES BLAD 6 JULI 2015 KORDEGNENES BLAD 6 JULI 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 6 JULI 2015 Kordegnenes blad Nr. 6 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

3 Handlingsplan for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

3 Handlingsplan for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 2/2 2015 Februar 2015 Mødedato: 2. februar 2015 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.00 Sted: Landsforeningen af Menighedsråd, Sabro Møde nr. 11 Deltagere: Inge Lise Pedersen, (ILP), Landsforeningen

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand.

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand. Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011 på Hotel Nyborg Strand. Erik Vigsø bød velkommen og vi sang Til vor lille gerning ud. Derefter bød han velkommen til den

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b.

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b. På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Per Rønager Bøjstrup, Minna Irene Siegumfeldt (gik under punkt 8), Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Nanette Zahrtmann (kom under punkt 2b), Jens Henrik

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Dybdal Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10). 2. Økonomi ved kassereren

Læs mere

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE KÆRE TILLIDSMAND Til september holder vi traditionen tro tillidsmandsseminar i Vejle. Vi håber, du har lyst til at

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling d. 5. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling d. 5. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling d. 5. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand Torben Bækgaard Salling bød velkommen og vi sang" En lærke letted". Derefter bød han velkommen til denjuridiske

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00 Dagsorden Referat Fraværende Ole Hefsgård; Ingrid Bartolin deltager i dele af mødet 75. Godkendelse af dagsorden 76. Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 77. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Onsdag den 12. maj 2010 kl. 13.45 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Onsdag den 12. maj 2010 kl. 13.45 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Næstved den 16. april 2010 Indkaldelse til generalforsamlingen i Skatterevisorforeningen Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Skatterevisorforeningen i henhold til vedtægternes 7. Generalforsamlingen

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Sted: Hotel Nyborg Strand Tidspunkt: Kl. 16.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog med kurser i Personregistrering 2. halvår 2013 Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog med kurser i personregistrering

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet.

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet. Vedtægt for Vesterbro Sogn - Folkekirken på Vesterbro De syv sogne (Absalons, Apostel, Enghave, Gethsemane, Krist, Maria og Sct. Matthæus) på Vesterbro sammenlægges med virkning fra 2/12 2012 til ét sogn,

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested Haraldsted den 11. oktober 2011 Til stede: Thorkild, Aase, Marianne, Lisbeth webmaster: Jørgen Etisk udvalg: Lotte Messeudvalg: Susan Weber Ikke tilstede: Anne Mette, Nina (bogholder) Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund Bilag 8. København, den 7. juni 2005 Til Grøndalslund Menighedsråd Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund sogn. Modellerne er tilvejebragt

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten.

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten. Dagsorden nr. 2. til menighedsrådsmøde Onsdag den 28. januar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Til

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus REPRÆSENTANTSKAB ( 1 gang årligt i begyndelsen af oktober) (Vælger bestyrelse, vedtægtsændringer). Alle kirker og skoler, der aktivt har tilmeldt sig har én

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i ABF-Egen

Referat bestyrelsesmøde i ABF-Egen Referat bestyrelsesmøde i ABF-Egen Tidspunkt: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 17:00 18:30 Sted: Tilstede: Hos Kai Kai, Anna Inga, Ove, Hanne Fraværende Gitte Dagsorden/referat: 1. Godkendelse samt opfølgning

Læs mere

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk LØNPOLITIK Tema-aften i Herning 12. marts 2015 Hvorfor? Det akutte: Krav om lokalløn fra faglig org. inden 15/9 - hvad skal man svare? (AAVP: Fællesmøde for kontaktpersoner efter 15/9, hvor alle fremlægges

Læs mere

1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol. Blad nr. 93. Dato: 29.10.

1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol. Blad nr. 93. Dato: 29.10. Blad nr. 93 Dagsorden Tilstede: Benny (BR), Helle (HR), Kjeld (KM), Kirsten (KKO), Kisser (KW), Lars (LF), Mai (MBA), Thomas (TH), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW) Afbud: Janne (JRP), Jens Christian (JCB),

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat fra møde den 27. maj 2014 kl. 19.30 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra møde den 27. maj 2014 kl. 19.30 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra møde den 27. maj 2014 kl. 19.30 i Rindum Sogns Menighedsråd Tilmeldte: Tage Høj Kristiansen, Alex Wejse, Poul Sørensen, Knud Føhns,

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere