KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015"

Transkript

1 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015

2 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr , 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid: mandag-fredag 10-13, torsdag Tlf Juridisk konsulent Bettina Ulstrup Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid: tirsdag og torsdag Tlf Bestyrelsen Formand Torben Bækgaard-Salling Tlf Næstformand Henrik Kristoffersen Tlf Redaktør Jennie Schlüter Tlf Webmaster Jennie Schlüter Tlf Jørgen Hvolbye Lauritzen Tlf.: Krista Hebsgaard Hansen Tlf.: Gunna Sørensen Tlf.: Lise Mejlholm Tlf.: Henrik Højen Tlf.: Redaktion Jennie Schlüter, (ansv.) Torben Bækgaard-Salling, Krista Grane Larsen, Korrektur Mette Holmelund / Lone Kristensen Ekspedition Danmarks Kordegneforening Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Tlf Giro Alle henvendelser vedr. abonnement, bladets forsendelse og annoncer sker til ekspeditionen. Annoncer, i Word-format, skal være kontoret i hænde senest den 15. i måneden. Bladet udkommer ikke i januar og august Tryk WERKs Grafiske Hus a s, Aarhus Tlf ISSN: X Indhold Formandens orientering Referat af bestyrelsesmøde Redaktørens hjørne Indkaldelse til generalforsamling Ministeriets ajourføringskursus Program for Landskursus Landskursus Landskursus selvfølgelig! Fratrædelsesgodtgørelse Københavns Vestegns kreds Stillinger Nyhedsbreve Artiklerne udtrykker nødvendigvis ikke bestyrelsens holdning. Forsidefoto: Billede af glasmosaik fra Gentofte Kirke. Se bagsiden om forsiden

3 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR Formandens orientering februar 2015 Af Torben Bækgaard-Salling I december 2014 var der både i radioavis og i diverse aviser en del debat om civilregistreringen. Hovedhistorien var at Københavns Borgerrepræsentation besluttede, at deres Borgerservice skulle tilbyde Københavnske borgere, at de selv skulle kunne vælge om de ville henvende sig til folkekirken eller hos kommunen for at få hjælp. Borgerrepræsentationen besluttede at henvende sig til Kirkeministeriet og undersøge mulighederne for at få del i denne opgave. Tænker forslagsstilleren sig, at Københavnske borgere på borger. dk skal vælge, om de ønsker sagen behandlet af kommunen eller kordegnen? for langt de fleste henvendelser sker jo digitalt iht. regeringens digitaliseringspolitik eller går sagen på noget helt andet, for eller imod folkekirken. De meget få indlæg på mødet i Borgerrepræsentationen siger mig, at sagen drejer sig om det sidste samt at det er en sag, som kan få medierne op på mærkerne. Ud over at jeg skrev til jer medlemmer i et nyhedsbrev, sendte jeg samme dag en kommentar til Kristeligt Dagblad. Det er beklageligt, at avisen ikke bringer dette indlæg. Jeg fik ikke andet end et autosvar om at debatten havde modtaget mit indlæg. Det havde været passende, hvis Kristeligt Dagblad havde bragt flere synspunkter og kommentarer til denne for folkekirken væsentlige sag. Nyt cirkulære på vej om obligatorisk uddannelse for kirkefunktionærer. Jeg har ved fle- re lejligheder over for Kirkeministeriet både direkte og mellem linjerne efterlyst dette cirkulære. Det væsentlige for dig, der er kordegn under uddannelse er kravene om regnskabsuddannelse. Det er her de største ændringer er, og det er rart endelig at få præciseret, hvad kravene nu er. Cirkulæret er sendt i høring hos Danmarks Kordegneforening og vi sender naturligvis et fyldigt høringssvar på dette efterspurgte cirkulære. Umiddelbart ser cirkulæret fornuftigt ud. En anden efterspurgt sag, er helt tilbage fra overenskomst 13-forhandlingerne. Nemlig ønsket om ny løn til tjenestemænd. På seneste møde i Kirkeministeriet fik vi for første gang vedr. denne sag i lang tid en positiv tilbagemelding. Moderniseringsstyrelsen er begyndt at undersøge mulighederne. Jeg vil godt slå fast, at det ikke er Kirkeministeriet, men Moderniseringsstyrelsen, der har trukket denne sag i langdrag. Overenskomst 2015 forhandlingerne er i gang og der er ikke noget, der i modsætning til 2013 (lærernes arbejdstid) tyder på samme konfliktfyldte krav. Regeringen står jo også foran et valg i overenskomståret, hvilket kan ses af kravene. Vores egne forhandlinger med Kirkeministeriet er ligeledes gået i gang. Jeg er overbevist om, at vi nok skal nå til en aftale med ministeriet til glæde for Danmarks kordegne og andre ansatte i folkekirken.

4 4 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Referat af bestyrelsesmøde januar 2015 i Hvidovre Af referent Gunna Sørensen, bestyrelsesmedlem Foreningens økonomi Regnskab for sidste kvartal taget til efterretning. Protokollat fra revisorer behandlet. Budget for 2016 behandlet 1. gang. Aktuelle emner Der indsendes høringssvar til Kirkeministeriet vedr. cirkulære om obligatorisk uddannelseskrav for kirkefunktionærer. Det undersøges om vi må lægge høring og høringssvar på vores hjemmeside. Møde med Vestegnskredsen Godt fremmøde, fin stemning og mange relevante spørgsmål. Formandens orientering Det er tradition at kirkeministeren åbner vores landskursus, men Marianne Jelved er forhindret. Formanden spørger Steffen Bruné om han vil åbne landskurset. CO10 herunder OK15 OK15 der er møde i Kirkeministeriet den 15. januar. TR-udvalget Tillidsrepræsentantudvalget holder møde den 28. januar efter personalejurakurset i Vejle. Informationsudvalget Til bestyrelsesmødet i Hvidovre, havde vi indkaldt et firma, der præsenterede deres tanker og ideer for nyt layout af bladet. Werk, vor nuværende leverandør, prøver at lave et andet forslag. Forslagene tages op på næste bestyrelsesmøde. Uddannelsesudvalget Møde vedr. kompetencemidler den 13. januar. Evaluering af lederdag kan bruges i forbindelse med kommende arrangementer. Oversigt vedr. regnskabskurserne er lagt på vores hjemmeside. Landskursusudvalget Orientering om status, alt er planlagt og klar til 4. maj Tilmelding til landskursuset / efteruddannelse bliver lagt på hjemmesiden i februar. Arbejdsmiljøudvalget Møde i Sabro den 2. februar. Eventuelt Formanden udsender nyhedsbrev, vedr. valg til bestyrelsen. Bladet i februar vil omhandle valget og retningslinier. Næste møde februar 2015 på sekretariatet i Vejle. Der er møde med kredsformændene den 24. februar.

5 NR. 4 MAJ ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR ÅRGANG TILLIDSREPRÆSENTANTER LANDSKURSUS 2014 NR. 8 OKTOBER ÅRGANG NR. 5 JUNI ÅRGANG NR. 2 MARTS ÅRGANG LANDSKURSUSPROGRAM STILLINGSANNONCER NR. 9 NOVEMBER ÅRGANG NR. 6 AUGUST ÅRGANG NR. 3 APRIL ÅRGANG KOMPETENCEFONDEN 2014 KURSUSDAG FOR LEDERE NR. 10 DECEMBER ÅRGANG NR. 7 SEPTEMBER ÅRGANG KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR Redaktørens hjørne februar 2015 Af Jennie Schlüter KORDEGNENES BLAD KORDEGNENES BLAD BISPEKÅBE ÅRHUS DOMKIRKE KORDEGNENES BLAD KORDEGNENES BLAD BISPEKÅBE ROSKILDE DOMKIRKE KORDEGNENES BLAD HADERSLEV DOMKIRKES BISPEKÅBE KORDEGNENES BLAD KORDEGNENES BLAD HELSINGØR DOMKIRKES MESSEHAGEL KORDEGNENES BLAD BISPEKÅBE KØBENHAVNS DOMKIRKE KORDEGNENES BLAD VIBORG STIFTs BISPEKÅBE KORDEGNENES BLAD Regnskabskurser Kordegn tager til Kathmandu AALBORG STIFTS BISPEKÅBE KORDEGNENES BLAD ODENSE DOMKIRKES BISPEKÅBE Mange bruger ofte tiden før og efter nytår til dels at kigge på året der er gået og dels til at lægge planer for det kommende år. Den øvelse har vi også gjort i foreningens informationsudvalg. En gang om året holder vi et slags redaktionsmøde sammen med vores trykker Werk og vores to korrekturlæsere. På dagsordenen er en gennemgang af produktionen i det forgangne år. Hvad har fungeret og hvad skal evt. ændres? Sådan et møde afholdt vi igen i slutningen af Werk havde inden mødet fremstillet en plakat, hvor de 10 forsider af Kordegnenes Blad i 2014 var sat op ved siden af hinanden. Alle var enige i at det havde været en god idé at have et samlet tema til forsiden. Det blev efterfølgende besluttet at forsiderne i 2015 også skal have fælles tema glasmosaikker. En udvalgt mosaik fra én kirke fra hver kreds. Der kom en del forslag frem til de kommende blades indhold. Blandt andet blev det foreslået, at man på kredssiderne, ud over mærkedage og arrangementer, kunne bruge pladsen til at fortælle om nyansatte degne. Det blev også foreslået, at man til en artikelserie kunne gøre brug af en journalist til at definere, hvad der kendetegner kordegnefaget. På bestyrelsens visionsseminar i september blev det besluttet at et foreningens visionsmål skulle være profilering. Altså hvordan vi som faggruppe står skarpere. En af de måder vi kan gøre det på er f.eks. ved hjælp af vores fagblad. Da jeg for ca. tre år siden overtog posten som redaktør havde bladet et layout, der svarede til den tid. Dette layout har der ikke været rørt ved siden. I hvert fald ikke før nu. Jeg har gennem et stykke tid været ked af de røde bjælker der var sat ind øverst på hver side. Dels var jeg ked af farven, men de tog også en del plads, hvilket i nogle numre har gjort at teksten har været presset. Fra og med dette nummer er det ændret. Den røde bjælke tages ud og en anden top sættes ind. Dette skulle gerne give noget mere luft i teksten og bladet et løft. Yderligere ændringer kommer måske til i løbet af året. Velkommen 2015.

6 6 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Der indkaldes herved til orsamliingng Generalf s Kordegneforen i Danmark tirsdag den 5. maj 2015 kl. d. an Str rg på Hotel Nybo rne Dagsorden følger vedtægte es på følgende: Opmærksomheden henled ( 7, stk. 4 og stk. 7.) Der skal vælges formand stiller. d-salling, der ikke genop På valg er Torben Bækgaar sesmedlemmer og Der skal vælges 3 bestyrel stk. 4 og stk. 8) mindst 2 suppleanter ( 7 dlem vælges til formand Såfremt et bestyrelsesme et bestyrelsesmedlem. skal der vælges yderligere stiller d Hansen, der ikke genop På valg er Krista Hebsgaar stiller. Schlüter, der begge genop Lise Mejlholm og Jennie valget skal være formands- og bestyrelses I. Forslag til kandidater til 24. marts hænde senest tirsdag den foreningens sekretariat i ten og mindst underskrevet af kandida Kandidatforslag skal være stk. 5). dlemmer som stillere ( 7 5 stemmeberettigede me på af kandidater kan hentes Formularer til anmeldelse retariatet, sek vireres fra ww w.kordegn.dk eller rek de: esi mm hje s en ing en for : tlf eller ingen andlet på generalforsaml II. Forslag, der ønskes beh l indsendes skriftligt, og i henhold til 7 stk. 10, ska e senest tirsdag 24. marts være sekretariatet i hænd ter, og indkomne forslag, vne på opstillede kandida Endelig dagsorden med na dlemmerne kelt medlem, så den er me vil blive tilsendt hvert en 21. april 2015 ( 7 stk. 4 i hænde senest tirsdag den Med venlig hilsen Landsbestyrelsen Landskursus L andskursus

7 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR Ministeriets ajourføringskursus 2015 Af Torben Stærgaard, kontorchef I dagene 4. og 5. maj afholder Kirkeministeriet ajourføringskursus for kordegne. Som tidligere år har Kordegneforeningen formuleret et tema for årskurset årets tema er: Fokus på forankring og fornyelse mine/vores muligheder og udfordringer. I lighed med tidligere afholdes kurset på Nyborg Strand. Ministeriet har i samarbejde med landskursusudvalget lagt et program, der har sit udgangspunkt i de daglige opgaver og individuel kompetenceudvikling. Som det plejer at være, vil programmet først blive endeligt fastlagt tæt på kursets start, men vi kan dog nævne at bruttolisten er denne: selvbetjeningsløsningerne set med borgernes øjne kirkekalender sogn.dk personregistrering økonomi verificering Den Digitale Arbejdsplads DAP aktuelle emner på løn- og ansættelsesområdet Flere af emnerne er tilrettelagt under indflydelse af den digitale kontakt der er mellem borgeren og myndigheden. Vi vil se på, hvad den digitale kontakt har af betydning for kordegnens arbejde. Som tidligere år er der også i år et spørgepanel. Erfaringerne fra de sidste år, hvor I havde mulighed for at sende spørgsmål ind inden kurset, er gode, så den mulighed fortsætter, ligesom det naturligvis vil være lejlighed til at føje flere spørgsmål til i løbet af kurset i de opstillede kasser. Mandag aften planlægger vi et foredrag om, hvordan opgaverne i den offentlige administration i disse år ændrer sig, og i den forbindelse hvordan kordegnen kan byde ind på de fremtidige arbejdsopgaver. Fra Kirkeministeriets side lægger vi mange ressourcer i at sikre, at ajourføringskurset bliver både udbytterigt og aktuelt. Vi håber derfor, at mange af jer får mulighed for at deltage i kurset. På gensyn til maj. Landskursus 2015

8 8 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Program for Landskursus 2015 på Hotel Nyborg Strand 4. maj til 7. maj Fokus på forankring og fornyelse mine/vores muligheder og udfordringer Mandag den 4. maj Frokost Landskurset åbnes Velkomst ved formanden for Danmarks Kordegneforening Torben Bækgaard-Salling Åbningstale ved Kirkeministeriet Program for ministeriets ajourføringskursus: Ajourføringskursus Middag Ajourføringskursus fortsat Kredsmøder/-arrangementer Tirsdag den 5. maj Morgenandagt Ajourføringskursus fortsat herunder spørgepanel Frokost Kordegneforeningens program: Pausegymnastik i det fri Oplæg og gruppedrøftelse ved Connie Yilmaz Jantzen, Center for Diakoni og ledelse: Fremtidens kordegn her er jeg, brug mig! Middag Generalforsamling Husk at tilmelding til landskurset kun kan ske via Sidste frist er fredag den 27. marts 2015 Landskursus 2015

9 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR Onsdag den 6. maj Morgenandagt Temadag: Ledelse Navnesager Personregistrering for begyndere Personregistrering for øvede Sekretærfunktion ved hjælp af DAP Fysisk arbejdsmiljø og naturfitness Frokost Pausegymnastik i det fri Temadag fortsat Festaften Underholdning ved Københavns Vestegns Kreds Efterfølgende folkedans og levende musik Torsdag den 7. maj Morgenandagt Foredrag ved top-motivator, inspirator og foredragsholder, Chris MacDonald: Livskvalitet, trivsel og drivkraft Afslutning (Ret til ændringer forbeholdes) Under kurset vil der være indlagt kaffepauser. Næste års Landskursus afholdes 25. april 28. april 2016 Prisen for deltagelse i landskursus 2015: Enkeltværelse kr ,- Delt dobbeltværelse kr ,- Deltagelse i landskurset uden overnatning.. kr ,- Landskursus 2015

10 10 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Landskursus 2015 en vigtig efteruddannelsesmulighed for alle kordegne Fra mandag den 4. maj til torsdag den 7. maj mødes vi igen. Denne gang er overskriften: Fokus på forankring og fornyelse mine/vores muligheder og udfordringer På dette års landkursus vil vi sætte fokus på den enkelte kordegn og sætte fokus på, hvilken rolle jeg som kordegn, har på min arbejdsplads. Med overskriften vil vi gerne udfordre den enkelte kordegn til at blive bevidst om eget værd og sige/vise, at de arbejdsområder vi har med at gøre er vi faktisk ret gode til. Så gode, at vores kolleger og menighedsråd ser os som en blivende, forankret person/faggruppe i sognet. Det kræver, at vi hele tiden dygtiggør os rent fagligt, og det gør vi bl.a. gennem den ajourføring og efteruddannelse, vi får på landskurset. Ordet Forankring skal forstås i forhold til menighedsrådets opfattelse af deres kordegn, og at den enkelte kordegn er det forankrede og solide fundament, som gerne skulle betyde, at kordegnefunktionen er det centrale og naturlige administrative omdrejningspunkt i sognet. Fornyelse handler om udvikling af den enkeltes stilling. Vi håber, at landskurset kan være med til at give mod og motivation til at søge de udfordringer, der opstår i sognet, og være parat til at påtage sig nye opgaver og vise engagement. Vores muligheder er bl.a. at synliggøre fa- Landskursus 2015 get KORDEGN for den almindelige borger, kirkegængerne, menighedsrådet, venner og naboer. Synliggørelse giver bevidsthed for alle om behovet for kordegne i folkekirken. Vi vil også gerne sætte fokus på alle de gode historier, alt det der lykkes, både store og små oplevelser samt være med til at fortælle om dem. Det kan så nemt i dagligdagen komme til at handle om det der ikke fungerer så godt, endda selvom det ofte er småting, som det ikke er muligt at ændre på. Derfor er det vigtigt at være bevidst om egen position og eget ståsted, og være bevidst om, at jeg kan ændre nogle ting ved mig selv, men jeg kan ikke lave om på alle de andre. Ovenstående er en beskrivelse af nogle af de tanker, som landskursusudvalget har gjort sig omkring overskriften for dette års landskursus. Vi glæder os til at høre jeres opfattelse og tanker, så vi sammen kan styrke og udbygge kordegnefaget i forhold til os selv, til sogn, menighed og menighedsråd. Vi er overbevist om, at vi sammen kan løfte faget til et niveau, hvor den lokale kordegn også i fremtiden er en nødvendighed for kirken. Bestyrelsen opfordrer ALLE kordegne til at deltage i landskurset og vil gerne understrege, at landskurset også er for jer, der ikke er medlem af foreningen. Landskurset er direkte information fra Kirkeministeriet samt foreningens eget program med vigtige, aktuelle temaer. Det er her, vi bliver klædt på til at løse de opgaver og udfordringer, vi møder i det daglige på kontoret og i kirken.

11 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR Kirkeministeriet vil som sædvanligt stå for undervisningen og ajourføringskurset fra mandag eftermiddag til tirsdag middag. Tirsdag eftermiddag: Oplæg og samtale: Fremtidens kordegn her er jeg, brug mig! Connie Yilmaz Jantzen skriver følgende omkring indholdet: Fremtidens kordegnerolle hvordan ser vi os selv og hvad kunne vi drømme om Motivation og selvledelse Hvilke forandringer kommer imod mig lokalt? Hvordan kan jeg agere proaktivt og handlekraftigt i dagligdagen? Kordegnens vigtigste samspilspartnere i dagligdagen Eftermiddagen bliver en blanding af korte oplæg, og samtaler og refleksion i mindre grupper rundt om bordene. Oplægsholder er Connie Yilmaz Jantzen, leder af Center for Diakoni og Ledelse, som har været facilitator i bestyrelsens visions- og strategiarbejde. Onsdag bliver en temadag med seks forskellige temaer, se beskrivelser på side Ledelse Navnesager Personregistrering for begyndere Personregistrering for øvede Sekretærfunktion ved hjælp af DAP Fysisk arbejdsmiljø og naturfitness Torsdag formiddag kommer Chris MacDonald og holder et foredrag med titlen Livskvalitet, drivkraft og trivsel Chris skriver bl.a. følgende om foredraget: Hvad er livskvalitet, trivsel og drivkraft? Og hvordan forener man de elementer for at skabe high performance på jobbet og privat? For at trives skal vi også hjælpe andre med at trives. Hvordan bliver man den gode kollega og derigennem opnår en øget arbejdsglæde? Ofte føler man, at man ikke har overskud til at være en god kollega, en god partner, en god forælder eller en god ven, men faktisk er det lige omvendt. At give andre folk livskvalitet igennem respekt, opmuntring og tilgivelse, at være der for dem og at være med til at øge deres trivsel og glæde giver energi. Hvordan får vi startet den gode spiral for os selv og så med den bivirkning, at vi samtidig glæder dem omkring os? For at opnå synergi mellem krop og sind skal der træffes gode valg, men det kræver den rette mentale indstilling og motivation. Men motivationen går op og ned som en sinuskurve, og derfor har du brug for andre redskaber til at understøtte den. Med udgangspunkt i den videnskabelige litteratur giver Chris MacDonald dig indsigt og værktøjer til bedre at forstå og styrke dit mindset, din motivation og din viljestyrke. Vi er alle hele tiden under udvikling bevidst eller ubevidst, og det er muligt for alle at ændre sine vaner og derigennem opnå øget livskvalitet og forbedret sundhed, uanset om det er en lille eller en større ændring. Det hele starter fra nakken og op. Kredsaften, kordegneforeningens generalforsamling og festaften er bevidst placeret om aftenen, altså efter normal arbejdstid, og det er derfor bestyrelsens opfattelse, at det er fritiden der anvendes på disse arrangementer. Et socialt arrangement er i høj grad også med til at knytte og udbygge vigtige bånd mellem kollegaer, og det kunne da tænkes, at netop den kordegn, som engang imellem Landskursus 2015

12 12 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 føler sig alene på kontoret, kommer hjem fra landskurset fyldt af arbejdsglæde og motivation, fordi mødet med kollegaer på landskurset, giver gode muligheder for at opbygge og styrke det faglige netværk. Det betyder, at man ved, hvem man trygt kan henvende sig til, hvis man har faglige problemer. Vel mødt på LANDSKURSUS Vi glæder os til at møde dig På under fanen landskursus kan du finde alle relevante informationer om landskurset. Tilmelding til landskurset kan kun foretages via og det forventes at der åbnes for tilmelding i slutningen af uge 8. Landskurset starter mandag den 4. maj kl med frokost og slutter torsdag den 7. maj kl Prisen for at deltage i landskurset i år er: Enkeltværelse til kr ,- Delt dobbeltværelse til kr ,- Deltagelse i landskurset uden overnatning til kr ,- Beskrivelser af temaer: Tema om Ledelse Den gode leder ved Connie Yilmaz Jantzen, leder af Center for Diakoni og Ledelse på Filadelfia Temaet har til formål: At give en generel introduktion til ledelse- og ledelsesrollen At give plads til refleksion over egne ledelsesværdier og udgangspunkt At give redskaber til udøvelse af egen ledelse Indhold Hvad er god ledelse? Adizes ledelsesroller Værdibaseret ledelse mine egne værdier og menneskesyn Autenticitet og følgeskab herunder ledelse af frivillige Dilemmaledelse lederens håndtering af dilemmaer og kompleksitet Temaet er tilrettelagt, så den både er rettet mod kordegne som har formelt personaleansvar, men også dem, som er uformelle ledere, dvs. løser ledelsesrelaterede opgaver uden at have personaleansvar. Formen bliver en blanding af oplæg, fælles drøftelse og refleksion i mindre grupper. Landskursus 2015 Tema om navnesager: Igen i år får vi mulighed for at blive undervist af Ankestyrelsen i navnesager. Temaets indhold vil være lig det forløb, der blev kørt på landskurset i Ankestyrelsen vil give et grundlæggende indblik i reglerne om navne for de sager, der

13 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR Formål På kurset får du som sekretær inspiration og redskaber til at understøtte arbejdet i menighedsrådet og dets udvalg. Du får forslag og ideer til at udarbejde en god struktur på dagsorden og bilag. Til udarbejdelse af referat. Og til opbygning af et godt arkiv for menighedsrådet, udvalgsarbejdet og projekter. Metoder til formidling af dagsordener, referater mv. til menighedsrådets medlemmer og andre. Og du får indsigt i en række funktibehandles af personregisterførerne. Flg. emner vil bl.a. blive gennemgået: Behandling af ansøgninger om nye fornavne og mellemnavne, herunder vurderingen af, om et navn er et 2. fornavn eller et mellemnavn. Regler om patronymnavne og navne fra andre navnekulturer. Vurderingen af domicilforhold, herunder hvornår en ansøgning skal behandles i Danmark på trods af, at ansøger har domicil i udlandet. De forvaltningsmæssige hensyn ved fx afslag på en ansøgning. Tema om personregistrering for begyndere ved Helle Bjørn, kordegn ved Vejgård kirke i Aalborg Hvor trykker skoen for begyndere det ville jeg gerne vide. Jeg sender derfor hatten rundt og beder jer sende forslag til Det kan både være om generelle områder og konkrete problemstillinger. Selv har jeg foreløbig med udgangspunkt i konfirmationerne tænkt på at komme lidt ind på medlemskab, registrering af dåb uden for folkekirken samt dåb af børn, fødselsregistreret i udlandet. En attestgennemgang, som også vil berøre dokumentation i det hele taget, dokumentation fra udlændinge og verificering af disse. Men planlægningen er kun i sin vorden og afhænger også af jeres input. Tema om personregistrering for erfarne ved Mette Holmelund, kordegn ved Gødvad kirke i Silkeborg I år bliver det adoption og udlændinge der er på dagsordenen. Adoption indskrevet i håndskrevne kirkebøger; hvordan skal oplysningerne læses og hvordan skal de verificeres i PERSON. Hvil- ke attester har borgeren efterfølgende ret til at modtage? Vi gennemgår også verificering af adoptioner der er sket efter overgangen til PERSON, og ser på hvilken dokumentation der skal fremlægges samt de udfordringer der bydes os fra Statsforvaltning og CPR. Udlændinge der er hovedpersoner i en hændelse skal verificeres; hvilke papirer skal vi se, hvad må vi rette, hvor meget skal der verificeres og hvad kan kun rettes af andre myndigheder? Tema om sekretærfunktionen vejen til den gode beslutningsproces via DAP ved konsulent ved Tobias Kunø Knudsen, Landsforeningen Gode beslutninger kræver godt forarbejde. Nok kan menighedsrådets medlemmer være uenige om en sag, men hvis sagen er overskueligt fremlagt og tilpas grundigt belyst, så er der gode muligheder for alligevel at få en god drøftelse og en beslutning, der alt i alt er god for menighedsrådet og for kirken. Den praktiske tilrettelæggelse af menighedsrådets arbejde er derfor væsentlig for samarbejdet i rådet, for tilliden til rådets arbejde og for de beslutninger der træffes. Menighedsrådets sekretær kan støtte og hjælpe på mange måder. Landskursus 2015

14 14 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 oner på Den Digitale Arbejdsplads, som kan hjælpe dig med disse opgaver. Indhold Praktisk mødeplanlægning: offentliggørelse af mødeplan og dagsordener, udsendelse af dagsorden og bilag Administration af dagsordener og referater for udvalgene Den gode beslutningsprotokol og offentliggørelse af menighedsrådets beslutninger Administrative værktøjer på Den Digitale Arbejdsplads, bl.a. kalender, arkiv, sogn.dk og brugeradministration Tema om Fysisk arbejdsmiljø og Naturfitness ved Torben og Lissi Christensen Der sættes fokus på det kropslige aspekt, som arbejder med formålet at skabe den langtidsrobuste medarbejder med udgangspunkt i den nyeste forskning. Temaet er delt op i: Fysisk arbejdsmiljø Der fokuseres særligt på Nakke-skulder problemer og museskader. Der sættes fokus på enkle og effektive øvelser, og du får det hele øvet godt igennem, så du nemt kan fortsætte øvelserne, når du kommer hjem. Herudover sættes der fokus på kropsbevidsthed som en afgørende faktor i forhold til forebyggelse af lidelser i nakke-skulder åget og andre steder i kroppen. Naturfitness Træningen tager udgangspunkt i de bevægelsesmæssige funktioner og udfordringer vi har i hverdagen og har fokus på stabilitet, muskelstyrke, koordination, balance og kondition i funktionelle helhedsbevægelser. Det hele foregår i naturens eget fitnesscenter på stranden. Sportstøj- og sko er absolut påkrævet. Landskursus 2015

15 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR Landskursus selvfølgelig! Af Jens Larsen, nypensioneret kordegn fra Ledøje og Smørum Sogne Landskursus naturligvis sagde min daværende kollega, Kirsten. Jeg var nærmest ikke ansat inden jeg blev tilmeldt til kurset i Accept fra menighedsrådet måtte komme senere. Som nyansat var det en ny verden at bevæge sig i, og jeg sugede til mig. Jeg var godt nok uddannet med ugers regnskab og en masse brevkursusopgaver og 1½ års vikarerfaring. Med den nye uddannelse, vurderer jeg, hvilket jeg har fået bekræftet af udtalelser fra nyuddannede, at det er endnu vigtigere at suge til sig og møde kollegaer og få et netværk og få inspiration til arbejdet. Dette kan du også få i din kreds, men du har også mulighed for at møde kollegaer fra hele landet og dem du tog uddannelse sammen med. Jeg har hørt udtalelser om, at indholdet har været tyndt, men det er jeg generelt ikke enig i. Vi har forskelligt erfaringsgrundlag, baggrundsuddannelse og opfattelsesevne. Pauserne er også væsentlige til kollegasnak og opsamling. Set over tid, er programmet blevet endnu bedre, især delen fra Kirkeministeriet. Det er over tid blevet mere udfordrende og komplekst at være kordegn, og at kunne betjene borgere, menighedsråd og præster på bedste vis. Hvad fremtiden bringer er altid usikkert, men jeg er ikke i tvivl om, at behovet for ledelse på vegne af kontaktperson, vil få en fremtrædende plads. Du er allerede i gang med det, når du engagerer vikarer til de mangeartede arbejdsopgaver i kirken. Hvem sætter nyansatte ind i opgaver og når der kommer nye menighedsråd og vælges ny formand eller kommer ny præst? Det er dig, som sikrer kontinuiteten! Jeg er overbevist om, at der også i fremover er brug for kordegne eller hvad vi måske vil bliver benævnt i fremtiden. Vi er den personalegruppe, som har et overblik og kontakt med mange i folkekirken eksternt og internt. Det kommende Landskursus vil have fokus på os som faggruppe og på dig, den enkelte og på din arbejdsplads. Vi skal gøre os uundværlige i folkekirken. Med min erfaring som officiel daglig leder de sidste 5 år, og gennem beskrivelse om ledelse i Menighedsrådenes blad i efteråret og i et fælles interview, som jeg deltog i i PO Organistforeningens blad i dec., fik jeg åbnet mine øjne mere for ledelsens mange facetter. (Nåede desværre ikke relevante lederkurser i kordegneregi, men har klaret mig hæderligt igennem efter min vurdering). Selvom jeg har deltaget i mange forskellige kurser herunder bl.a. som tillidsrepræsentant og i mit mangeårige FDF-engagement, som daglig ledelse af en kreds, har jeg altid haft behov for udvidelse af min horisont og nysgerrighed på mennesker. Hvordan finder jeg tid? Ja det er et relevant spørgsmål. Hertil vil jeg sige, at der SKAL VÆRE TID. Du har krav på uddannelse og det er arbejdsgivers ansvar, at du er uddannet til tiden. Et spørgsmål, som vil være relevant ved ansættelsessamtaler.

16 16 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Vi lever i en verden, hvor det vigtigt at komme ud, og konstatere, hvordan andre har det. Du kan synes, at der er problemer på din arbejdsplads, men det er der desværre også andre steder. Derfor er det vigtigt at komme på kursus og få overskud og indsigt i maskineriet. Jeg har det synspunkt i min ledelse, at deltagelse i min. 1 uges kurser om året, er et krav og må være en menneskeret. Det gælder for alle! Jeg vil naturligvis savne at deltage, men har tilvalgt pensionisttilværelsen måske jeg lige suser forbi en aften på Nyborg Strand, når I nu er der Så er det med at få ansøgt/accept fra menighedsrådet og få dig tilmeldt. Godt kursus den maj Erfaringsudvekslingsmøde vedrørende Personregistrering I Sct. Andreas Kirke onsdag den 4. februar 2015, kl Pris er 25 kr. Tilmelding sker til Karen km.dk eller mærket personregistrering. Erfamøderne er et tilbud til alle, der beskæftiger sig med personregistrering. Der er oprettet kordegnegrupper i nogle provstier og dette tilbud er tiltænkt som et supplement, og ikke en erstatning. Som noget nyt vil kredsen lodde stemningen for en erfagruppe i regnskab. Der er flere lokaler i Sct. Andreas Kirke, så i første omgang vil mødet foregå sammen med den anden gruppe. Af hensyn til forplejning er der også tilmelding til Karen eller mærket regnskab. Prisen er også 25 kr. På Kredsbestyrelsens vegne Venlige hilsener Karen, Merle og Rie Kan du også komme i tvivl om hvad og hvor du skal arkivere? Så kom og bliv klogere Tid: Mandag den 23. februar kl ca Sted: Kirkehuset i Haslev, Kirkepladsen 8A, 4690 Haslev Underviser: IT-chef i Kirkeministeriet Torben Stærgaard Tilmelding senest 9. februar 2015 til Liane Betaling senest 16. februar til vores konto i Nordea: Reg. 0393, konto Pris for medlemmer af Danmarks Kordegneforening 150 kr. Pris for ikke-medlemmer 250 kr. Bemærk at vi har brug for tilmelding det er ikke nok at indbetale kursusgebyret. Har du spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte en fra kredsbestyrelsen. Vi glæder os til at se dig! Venlig hilsen Kredsbestyrelsen for Roskilde og Lolland-Falsters kreds Danmarks Kordegneforening

17 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR Fratrædelsesgodtgørelse til alle funktionærer uden undtagelser Af Medya Yilmaz, FTF Den nugældende 2a i funktionærloven bestemmer, at funktionærer ved afskedigelse eller uberettiget bortvisning efter henholdsvis 12, 15 eller 18 års arbejde i samme virksomhed har ret til fratrædelsesgodtgørelse på et beløb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn, såfremt vedkommende ved fratrædelsen ikke vil oppebære folkepension eller alderspension fra arbejdsgiveren. Disse undtagelsesbestemmelser afskaffes nu. Lovforslag L 84 ændrer 2a, således, at fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer ikke længere påvirkes af, hvorvidt funktionæren fortsat forfølger en erhvervsmæssig karriere eller ej. Ifølge lovforslaget skal en funktionær, der har arbejdet år, have udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse ved afskedigelse eller uberettiget bortvisning på 1 måneds løn, hvorimod en funktionær, der har arbejdet over 17 år, har krav på en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 3 måneders løn. Det er stadigvæk ancienniteten på fratrædelsestidspunktet, der er afgørende for, om der skal betales fratrædelsesgodtgørelse, jf. U H. Det vil sige, at hvis funktionæren på opsigelsestidspunktet har været ansat uafbrudt i den pågældende virksomhed i 11 år og 11 måneder, vil funktionæren i kraft af dennes opsigelsesvarsel have været ansat i mere end 12 år på fratrædelsestidspunktet. Dette illustrerer også meget godt, at hensynet bag den nugældende 2a stadig tilgodeses i lovforslaget. Lidt historik Lovforslaget er en opfølgning på EU- Domstolens såkaldte Ole Andersen-sag fra 2010, hvori domstolen fastslår, at den nugældende 2a, stk. 3, er i strid med det EU-retlige forbud mod forskelsbehandling på grund af alder. Ole Andersen-sagen har givet anledning til retsusikkerhed ved de danske domstole, hvad angår fortolkning af den nugældende 2a, stk. 3. Højesteret udtalte i sin dom af 17. januar 2014 blandt andet, at i mangel af klare retningslinjer for, hvordan den nugældende 2a, stk. 3, skal fortolkes, må afgørelsen af de foreliggende sager ske på grundlag af en konkret bevismæssig vurdering af, om de pågældende arbejdstagere må antages midlertidigt at have givet afkald på at forfølge en erhvervsmæssig karriere (UfR H). Lovændringen af 2a træder i kraft den 1. februar 2015 og herefter er der ikke længere tvivl om grundlaget for udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse i henhold til 2a.

18 18 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Arbejdsgivernes betaling af G-dage for 1., 2., og 3. ledighedsdag Arbejdsgivernes betaling af G-dage for 1., 2., og 3. afskaffes gradvist for ledige, der er ansat mindre end 3 måneder. Afviklingen vil ske i perioden på følgende måde: I 2015 og 2016 nedsættes betalingen til 2 G-dage ved ansættelse under 3 måneder. Fra 2017 nedsættes betalingen til 1 G-dag ved ansættelse under 3 måneder. Fra 2018 afskaffes G-dage for personer med mindre end tre måneders ansættelse. Satsen for G-dagene vil fortsat være den maximale dagpengesats, og afviklingen af G-dagene vil ikke gælde for ledige, der modtager arbejdsmarkedsydelse, selv om de eventuelt får et arbejde af mindre end 3 måneders varighed. Kontingentindberetning til Skat for 2014 Af Krista Larsen Der er indberettet kontingent til Skat for 2014, og beløbene udgør for 1 helt år: Gruppe 1 medlemmer kr. Gruppe 2 medlemmer kr. Gruppe 3 medlemmer kr.

19 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR Københavns Vestegns kreds havde besøg af Landsbestyrelsen Af Hanne Lund Cafe Hjertetræet i Avedøre kirke dannede rammen om vores besøg af landsbestyrelsen mandag den 12/ Vi havde haft et lille kursus forinden, hvor altid veloplagte Ask Anders Skovsted havde gennemgået de sidste nye ting inden for PersonSAG: digitale jordmoderanmeldelser, OAerklæringer og diverse Navnelovs-forviklinger. Vi var 20 medlemmer af vestegnskredsen og de 10 bestyrelses- og sekretariatsmedlemmer og snakken gik livligt under middagen. Her var der tid til at udveksle erfaringer og historier fra vores hverdag og lære hinanden bedre at kende. Landsbestyrelsen havde planlagt aftenen således, at hver enkelt bestyrelses- og sekretariatsmedlem fortalte lidt om sit ansvarsområde, og vi kom vidt omkring i kordegnenes verden og fik mange nyttige informationer, hvoraf her skal nævnes blot nogle: Uddannelsen er blevet revideret og ændringerne vil slå igennem i de kommende kurser. Da rammerne skal være i AMU-regi og i samarbejde med de andre kirkefunktionærer er der nogle begrænsninger i forhold til hvad vi kunne ønske os. Visionsseminaret med kredsformændene udtrykte et ønske om større profilering både internt og eksternt. Det har bla. udmøntet sig i jævnlige Nyhedsbreve til alle medlemmer. Hvis du ikke har modtaget dem, så meld dig til på hjemmesiden. Selvom du tidligere har modtaget nyhedsbreve, kan du være røget ud af listen i forbindelse med omlægningen af hjemmesiden. Opfordring til at løfte opgaven som daglig leder. Som noget nyt er Akademiuddannelsen blevet modulopbygget, så man kan tage et enkelt fag. Uddannelsen er SVU-berettiget. Flytning af civilregistreringen til Borgerservice er blevet drøftet i Københavns Borgerrepræsentation. De besluttede at rette henvendelse til Kirkeministeriet desangående. Torben var til stede ved behandlingen i BR og har også haft kontakt til den ansvarlige borgmester. God kommunikation er vejen frem både i vores egne kredse som kordegne og i forhold til vores samarbejdsparter og arbejdsgivere. Aftenen var et godt eksempel på dette. Vi fik sat ansigt på de mennesker, som varetager vores interesser udadtil, og Landsbestyrelsen fik hørt, hvad der rører sig blandt medlemmerne. Der var god stemning og en god dialog hele vejen igennem, og samtidig en stor opfordring fra Landsbestyrelsen til at deltage i Landsmødet, TR-arbejdet og bestyrelsesarbejdet. For selvom det er krævende, giver det også meget tilbage både til den enkelte kordegn og til Menighedsrådet: Et højt informationsniveau, fingeren på pulsen og ikke mindst en fælles forståelsesramme og fællesskabsfølelse! M ed tak for en god aften vi ses på Landskurset.

20 dige stillinger ledige stillinger ledige stillinger ledige still 20 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 KORDEGN MED REGNSKABSFUNKTION TIL STENGÅRD KIRKE, GLADSAXE KOMMUNE Da vores kordegn igennem mere end 30 år ønsker at gå på pension, søger vi en ny kordegn pr. den 1. maj Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer, som også indebærer tjenester på søn- og helligdage samt aftenarbejde i forbindelse med møder og gudstjenester. Stengård Sogn har to kordegne, hvoraf du vil kunne blive den ene. Vore to kordegne har delt arbejdet imellem sig, hvorfor du bl.a. vil få til opgave at føre vort regnskab, men herudover skal du varetage diverse andre opgaver og være indstillet på en gensidig vikariering. Det er derfor vigtigt, at du er interesseret i at indgå i et konstruktivt og tæt samarbejde omkring alle kordegnekontorets funktioner. Kordegnekontoret ligger i en bygning med direkte adgang til de øvrige bygninger i vort kirkekompleks, bestående af kirke, mødesale og konfi rmandlokaler. Stengård Sogn er et stort (over indbyggere) og meget aktivt sogn med tre præster og et stort kirkekor. Aktiviteterne henvender sig til alle aldersklasser, hvorfor der er aktiviteter i gang stort set hver dag og aften. Yderligere oplysninger om sognet kan ses på vores hjemmeside: ARBEJDET OMFATTER Ansvar og udarbejdelse af og opfølgning på budget og regnskab Ansvar for løn og bogholderi Personregistrering Sekretariatsfunktion for præster og menighedsråd Diverse administrative opgaver såsom ferieog fridagsregistrering, vikarkontakt Betjening af kirkekontor herunder kontakt til sognets beboere Kirketjeneste Kommunikation herunder kalenderstyring og sognets hjemmeside VI SØGER EN PERSON DER Har erfaring med kordegnearbejde og regnskabsføring Har kendskab til kirkelig lovgivning og folkekirkelig praksis Er fortrolig med Microsoft Offi ce-pakken som arbejdsredskab samt med gængse IT redskaber anvendt i folkekirken Er imødekommende over for alle som kommer på kontoret og i kirken Er fleksibel og ansvarsbevidst Kan arbejde selvstændigt Ønsker at indgå i et positivt samarbejde med menighedsråd, præster og øvrige kolleger Bevarer overblikket i en travl og uforudsigelig hverdag Er interesseret i det folkekirkelige liv Kan bidrage positivt til det dynamiske arbejdsmiljø VI TILBYDER Et godt, tæt og varmt samarbejde med alle ansatte ved kirken En aktiv, dynamisk og afvekslende dagligdag En stor og engageret menighed GENERELT Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO2010 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på dige stillinger ledige stillinger ledige stillinger ledige still

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011 Læseprojekt: Succes lokalt Læs 2 Det er ikke just jubeltider på det overordnede politiske og økonomiske plan i Odense. Besparelser og nedskæringer

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010 Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag:

Læs mere

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU 30. april 2012 Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU Udarbejdet af Ketty Søgaard, Allan Møller og Pia Søgaard Efteråret 2011 På vegne af MiD-udvalget Behandlet og anbefalet af MiD den 2.febr

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 18. marts, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: OK 2015 - status

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere