Kompetenceudfordringer. i Nordjylland SOCIAL- OG SUNDHEDS - KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceudfordringer. i Nordjylland SOCIAL- OG SUNDHEDS - KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom"

Transkript

1 Kompetenceudfordringer i Nordjylland SOCIAL- OG SUNDHEDS - KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008

2 Indledning... 3 Resumé... 4 Læsevejledning... 6 Præsentation af klyngen... 8 Det centrale produkt Data... 8 Karakteristik af social- og sundhedsklyngen...10 Beskæftigelsen inden for social- og sundhedsklyngen...10 Alder...11 Køn...14 Uddannelse...16 Uddannelse og alder Uddannelse og køn Uddannelse og delområde Rekrutteringsproblemer og mangel på arbejdskraft...24 Udvikling i medarbejderstaben...30 Forventede udviklingstendenser...32 Faktorer der forventes at få betydning for den fremtidige udvikling på området...32 Øget Konkurrence...32 Teknologisk udvikling, forandringshastighed og globalisering...33 Ny viden, nye forbrugerpræferencer og nye forbrugertyper...34 Lovgivning...36 Mangel på arbejdskraft...36 Social- og sundhedsvirksomhedernes strategier...38 Fremtidens strategier...38 Fastholdelse og udvikling af medarbejdere...39 Konkurrence på kvalitet og pris...40 Produkt- og procesudvikling...41 Samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner...41 Design...41 Nye geografiske markeder...41 Outsourcing...42 Rekruttering af dansk og udenlandsk arbejdskraft...42 Organisatoriske forhold og nye indsatsområder...42 Kompetencebehov i social- og sundhedsvirksomhederne...44 Prognose for beskæftigelsen inden for social- og sundhedsområdet i Nordjylland...44 Kompetencebehov...46 Specialiseret viden og differentieret målgruppe...47 Tekniske færdigheder...48 Dokumentation, skriftlighed og kvalitet...48 Kommunikation, vejledning, pædagogik, psykologi og samarbejde...49 Anden afdækning af kompetencebehovet...49 Kompetenceoversigt...50 Kompetenceudvikling på social- og sundhedsområdet...52 Strategi eller uddannelsesplan...52 Kompetenceudvikling nu og i fremtiden...53 Metoder til at indfri fremtidige kompetencebehov...56 Kompetenceglidning...58 Udfordringer og perspektiver på social- og sundhedsområdet

3 Mangel på arbejdskraft, aldring og faldende arbejdsstyrken...60 Samarbejde på tværs...60 Udnyttelse af personalets ressourcer...60 Sektorens image...60 Scenarier Fremtidens Social- og sundhedsområde år Det innovative samfund - Social- og sundhedsområdet år De innovative social- og sundhedsvirksomheder år Europa i forening Social- og sundhedsområdet år De europæiske social- og sundhedsvirksomheder år Den Fleksible Globalisering - Social- og sundhedsområdet år De fleksible globaliserede social- og sundhedsvirksomheder år Litteraturliste

4 Indledning I denne publikation sættes fokus på kompetenceudfordringerne i social- og sundhedsvirksomhederne i Nordjylland. Publikationen er en analyse under projekt Kompetenceudfordringer i Nordjylland. Der er tale om et udviklings- og pilotprojekt med inddragelse af mange parter inden for det erhvervspolitiske, det beskæftigelsespolitiske og det uddannelsespolitiske område i Nordjylland, og har til formål at give et billede af kompetenceudfordringerne nu og i fremtiden inden for seks erhvervsklynger i Nordjylland. I projektet sættes fokus på de kompetencer, som findes (eller mangler) hos den nordjyske arbejdsstyrke. Endvidere er det projektets hensigt at give et bud på, hvilke kompetencer, det er hensigtsmæssigt at udvikle i fremtiden. Projektet undersøger både de brancher i Nordjylland, som traditionelt set har haft (og stadig har) en stor økonomisk og beskæftigelsesmæssig betydning, og brancher der forventes at få det fremover. Fælles for de 6 erhvervsklynger, der indgår i denne første udgave af Kompetenceudfordringer i Nordjylland, er, at der er tale om erhvervsklynger, som i fremtiden kan få stor betydning for region Nordjylland, ikke mindst, hvis de forretningspotentialer og de menneskelige resurser og talenter, der skal bære den fremtidige udvikling, bliver udnyttet bedst muligt. Følgende områder indgår i projektet: Jern- og metalbranchen, IKT-klyngen, Oplevelseserhvervene, Byggeklyngen, Fødevareklyngen samt Social- og sundhedsklyngen. Projektet har til hensigt at generere viden om kompetencebehovene på det strategiske niveau. Hermed menes, at projektet i høj grad søger at afdække og forstå sammenhængen mellem virksomhedernes fremtidige forretningsområder, forretningsstrategier og konkurrenceparametre og de kompetencebehov, der deraf kan forventes at blive afgørende for, om de nordjyske virksomheder fortsat kan udvikle sig. Udover denne søgen efter viden, håber vi, at projektet kan være med til at sætte kompetenceudvikling på dagsordenen, at skabe debat og dialog om, hvordan de erhvervspolitiske, beskæftigelsespolitiske og uddannelsespolitiske aktører i Nordjylland ved fælles hjælp kan opfylde vækstambitionerne for fremtiden. Analyserne er baseret på flere forskellige datakilder. Her er der indkøbt særkørsler fra Danmarks Statistik, der er gennemført en større interviewundersøgelse med både virksomheder og eksperter indenfor hvert delområde. Endelig er der i forbindelse med projektet blevet gennemført et større survey med i alt 623 nordjyske virksomheder. Det skal her bemærkes, at der ikke er tale om et repræsentativt survey. Projektet består af en række rapporter. I hovedrapporten gives en kort gennemgang af resultaterne for hvert erhvervsklynge samt for de resultater, der går på tværs af erhvervsklyngerne. Hér samles de tværgående træk ved udviklingen op. Derudover er der udarbejdet seks rapporter/analyser én for hver erhvervsklynge samt en metoderapport. Hver af klyngerapporterne/analyserne er skrevet sammen til en lidt mindre publikation, hvor det er muligt hurtigt at få et overblik over hovedresultaterne indenfor hver erhvervsklynge. Alle rapporterne er tilgængelige fra Beskæftigelsesregion Nordjyllands og Region Nordjyllands hjemmesider. Alene hovedrapporten og de 6 sammenskrevne publikationer findes i trykt form. Alle andre materialer kan frit downloades. Projektet er gennemført i tæt samarbejde mellem en række uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervspolitiske aktører i Nordjylland nemlig: Region Nordjylland, Beskæftigelsesregion Nordjylland, VUC, EUC, LO, DI, AC, Aalborg Universitet og Væksthuset.. 3

5 Resumé I denne rapport sættes fokus på de nordjyske social- og sundhedsvirksomheders kompetencekrav og kompetencebehov. Rapportens analyser er baseret på data fra Danmarks Statistik samt data fra en i projektet gennemført interviewundersøgelse og et survey med 100 nordjyske social- og sundhedsvirksomheder. Analysen viser, at beskæftigelsen inden for social- og sundhedsområdet er steget med 19 % procent i perioden Her har der været en særlig stor stigning i beskæftigelsen inden for medicoindustri, handel med medicinalvarer og inden for behandlingsinstitutioner. Samtidig er antallet af beskæftigede i virksomheder inden for administration, uddannelse mv. dog blevet reduceret med hele 59,3 %. Medicoindustrien og virksomheder inden for medicinalvarer udgør en relativt lille del af beskæftigelsen i Nordjylland, hvorfor nærværende analyse særligt har sit fokus på offentlige behandlingsinstitutioner. Analyser af de beskæftigedes uddannelsesniveau viser, at der fra 1995 til 2006 har været en tendens til øget professionalisering af social- og sundhedsområdet i den forstand, at uddannelsesniveauet/-varigheden er steget blandt de beskæftigede indenfor området. Her ses bl.a. at efterspørgslen efter kortuddannet arbejdskraft er på kraftig tilbagegang. Social- og sundhedsområdet er traditionelt domineret af kvinder. Analysen viser da også, at kvinderne - til trods for en stor stigning i beskæftigelsen - fortsat udgør 86 % af de beskæftigede indenfor social- og sundhedsområdet. Dette er problematisk, da andre analyser har vist, at fag og brancher med stor kønsskævhed er særligt udsat for flaskehalsproblemer. Mangel på arbejdskraft fremhæves da også som et gennemgående problem i analysen. Her viser Arbejdsmarkedsbalancen for 1. halvår 2008, at der i Nordjylland er 19 stillingsbetegnelser indenfor social- og sundhedsområdet, hvor der er registreret tværgående strukturel mangel på arbejdskraft. Her er social- og sundhedshjælpere på top-10- listen over de 10 stillingsbetegnelser i 1. halvår 2008, hvor der er størst tværgående og strukturel mangel på arbejdskraft i region Nordjylland. Manglen på arbejdskraft indenfor området underbygges af de data, der er indsamlet i surveyet. Her har 17 ud af 100 adspurgte virksomheder bekræftet, at de indenfor de seneste 2 måneder forgæves har forsøgt at rekruttere nye medarbejdere. Opskaleres dette tal til at omfatte alle social- og sundhedsvirksomheder i Nordjylland betyder det, at 17 % af alle social- og sundhedsvirksomheder i Nordjylland har haft problemer med at rekruttere arbejdskraft indenfor de seneste 2 måneder. Manglen på arbejdskraft inden for området er bekymrende, da analysen viser, at der i perioden er sket en forskydning i de beskæftigedes alderssammensætning således, at de årige nu udgør 1/3 af de beskæftigede. Det vil sige, at op mod 1/3 af de beskæftigede inden for social- og sundhedsområdet i Nordjylland kan forventes at forlade arbejdsmarkedet inden for de næste år. Det vil altså sige, at det kan forventes manglen på arbejdskraft vil blive endnu mere udbredt i de nordjyske social- og sundhedsvirksomheder i den nærmeste fremtid. I analysen er der desuden sat fokus på de 35 uddannelser, hvor der er flest beskæftigede over 50 år. Her ses, at, at det indenfor de næste år kan forventes, at kortuddannede, social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker, 645 læger og 594 social- og sundhedsassistenter vil forlade det nordjyske arbejdsmarked på grund af alder. Analysen peger på nogle områder, hvor aldersudviklingen er særlig bekymrende. Her er det særligt bekymrende, at: 55 % af de beskæftigede læger er over 50 år. 60 % af de beskæftigede sygeplejersker med en videregående uddannelser er over 50 år 53 % af de beskæftigede tandlæger er over 50 år 49 % af tandklinikassistenterne er over 50 år 41 % af socialrådgiverne er over 50 år 42 % af psykologerne er over 50 år 54 % af farmaceuterne er over 50 år Disse områder findes særlig problematiske, da der allerede er mangel på arbejdskraft indenfor flere af disse stillingsbetegnelser. 4

6 Analysen sætter endvidere fokus på, at der er forskel på, hvor stor manglen på arbejdskraft er, alt efter om der er tale om regionale eller kommunale institutioner. Årsagen til dette er angiveligt, at unge finder det mere attraktivt at arbejde på de regionale end på de kommunale institutioner. Det skyldes bl.a., at det er mere attraktivt for en social- og sundhedsassistent at arbejde på et sygehus, da der her er flere faglige og personlige udfordringer. Det skyldes angiveligt, at man på sygehusene har vist større vilje til at overlade en del af sygeplejerskernes opgaver til social- og sundhedsassistenterne. Der er altså allerede nu blevet arbejdet med horisontal og vertikal kompetenceglidning i regionalt regi, mens dette ikke er så udbredt i kommunalt regi. Analysen af udviklingstendenserne peger på, at der i fremtiden vil blive større konkurrence på kvalitet, mens konkurrence på pris er mindre væsentlig. Ny teknologi, IT og robotter forventes at komme til at betyde langt mere på social- og sundhedsområdet fremover. Det betyder større krav til personalet, men også større krav til de offentlige budgetter. Der skal her investeres i ny teknologi, i uddannelse af medarbejdere, og så skal der også satses på at få samarbejdet omkring teknologien til at virke. Undersøgelsen viser også, at flertallet af social- og sundhedsvirksomhederne forventer, at nye forbrugerpræferencer vil få positiv betydning for virksomhedernes udvikling indenfor de næste 5 år. I interviewene sættes der fokus på, at der pga. en ændret struktur på sundhedsområdet, aldring i befolkningen og øget informationsflow vil ske et skift i forbrugernes præferencer og efterspørgsel efter sundhedsydelser. Øget aldring i befolkningen betyder bl.a., at de ældre på plejecentrene bliver mere plejekrævende. Dertil kommer, at livsstilssygdomme er blevet mere udbredt. Det stiller naturligvis krav til virksomhederne og personalet. Både eksperter og virksomheder peger på, at bl.a. Internettets indtog i de danske hjem stiller store krav til virksomhederne indenfor sundhedsområdet. Der bliver i højere grad tale om en brugergruppe, der stiller større krav, og som er bedre vidende end tidligere. Patienterne sætter sig i højere grad ind i deres egen situation og vil selv være med til at tage stilling til sygdoms- og behandlingsforløbet. De stiller også mange flere spørgsmål som følge af adgang til store mængder af information og misinformation. Det stiller større krav til personalet om at være opdaterede på den sidste nye viden og om at kunne støtte og rådgive. Samtidig er der stadig en stor gruppe af brugere, af bl.a. ældre borgere, der har en stor autoritetsfølelse, og som forventer at få at vide, hvad de skal gøre. Det betyder med andre ord, at personalet skal være gode til at reflektere og til at differentiere mellem patienter. Analyserne af de nordjyske social- og sundhedsvirksomheders strategier viser, at virksomhederne vil lægge størst vægt på fastholdelse og udvikling af deres medarbejdere. Resultatet giver god mening, specielt set i lyset af, at ca. 1/3 af medarbejderstaben indenfor social- og sundhedsområdet i Nordjylland kan forventes at forlade arbejdsmarkedet indenfor de næste år, og at der allerede nu er mangel på arbejdskraft indenfor flere arbejdsområder. Det ser altså ud til, at virksomhederne har forstået, at der, hvis der ikke reageres nu, vil blive massiv mangel på personaleressourcer fremover. Et flertal af virksomhederne afviser helt at gå ind på nye geografiske markeder. Ligesom et klart flertal af virksomhederne afviser at flytte produktions- eller udviklingsopgaver til udlandet. Her er det overraskende, at det indenfor alle delområder mere eller mindre afvises, at virksomhederne vil outsource produktions- eller udviklingsopgaver til udlandet. I delrapporten peges der på, at det er altafgørende, at social- og sundhedsvirksomhederne begynder at fokusere på rekruttering og tiltrækning af medarbejdere til social- og sundhedssektoren i Nordjylland. For at afhjælpe manglen på arbejdskraft mener respondenterne dels, at man skal arbejde på at skabe et bedre image for sektoren og gøre det mere attraktivt at arbejde i det offentlige, dels at man bliver nødt til at rekruttere medarbejdere fra andre regioner af Danmark og andre lande. Også her ser der ud til at være væsentlige regionale og kommunale forskelle. Her er regionen allerede i gang med at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, mens dette ikke er tilfældet i kommunerne. Kompetencebehovene i de nordjyske social- og sundhedsvirksomheder kommer i analysen til syne på flere forskellige måder. Mangel på arbejdskraft er i sig selv et udtryk for et udækket kompetencebehov. Det vil altså sige, at der allerede på nuværende tidspunkt er et kompetencegab mellem, hvad virksomheder efterspørger, og hvad der er af tilgængelig arbejdskraft. Overordnet set må det konkluderes, at faglighed vægtes højt inden for social- og sundhedsområdet. Af 5

7 samme grund kan det være vanskeligt at opnå beskæftigelse inden for området, hvis personen ikke har den nødvendige faglige uddannelse. I forbindelse med analyse af kompetencebehovet er der i analysen blevet set nærmere på en prognose for, hvordan beskæftigelsen på området kan tænkes at udvikle sig, samt en redegørelse for, hvilke særlige kompetencebehov og kompetencekrav som kan blive fremherskende i fremtiden. Prognosen viser, at antallet af beskæftigede inden for området formentlig vil stige med mellem 8 og 14 % frem mod år Her ser det ud til, at der kan komme til at mangle omkring beskæftigede alene på social- og sundhedsområdet i Nordjylland. Prognosen underbygger endvidere, at social- og sundhedsområdet i disse år gennemgår en professionalisering, hvor behovet for kortuddannet arbejdskraft er på kraftig tilbagetog. Udover prognosen er der i analysen set nærmere på nogle kvalitative bud på, hvilke kompetencer som arbejdskraften skal være i besiddelse af fremover. Generelt kan det konkluderes, at virksomhederne efterspørger følgende kompetencer: Høj faglighed, tværfaglighed, gode samarbejdsevner og gode tekniske færdigheder. Derudover ses bl.a. et stærkt stigende behov for specialistviden, skriftlighed, kommunikative evner, psykologi, pædagogik, vejledning, omstillingsparathed og gode refleksionsevner. Endelig viser analysen, at der i fremtiden vil blive brug for gode samarbejdsevner og tværfaglighed. Alt i alt er der altså klare indikationer på stigende kompetencekrav. Afslutningsvis tegnes der kapitlet et bud på en oversigt over behovet for kompetencer anno år Denne oversigt følges i slutningen af analysen op af tre scenarier dvs. tre udfaldsrum - for hvorledes fremtidens social- og sundhedsvæsen kan udvikle sig. Hvert af de tre scenarier følges op med, at der gives et bud på hvilke kompetencer, der kan blive behov for i fremtiden. I undersøgelsen er der endvidere sat fokus på kompetenceudviklingen i de nordjyske social- og sundhedsvirksomheder. Undersøgelsen viser, at 59 af de adspurgte nordjyske social- og sundhedsvirksomheder har en strategi eller uddannelsesplan for kompetenceudvikling af deres medarbejderstab. Af disse virksomheder har 54 virksomheder sammentænkt strategien eller uddannelsesplanen med virksomhedens øvrige strategier. I forhold til den konkrete kompetenceudvikling viser analysen, at virksomhederne prioriterer kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere med en længerevarende uddannelse. Jo kortere uddannelse medarbejderen har, jo mindre arbejdes der systematisk med kompetenceudvikling. Dette gør sig både gældende på nuværende tidspunkt og i den nærmeste fremtid. Analysen sætter endvidere fokus på, hvilke metoder virksomhederne påtænker at anvende for at indfri deres kompetencebehov. Resultaterne viser her, at virksomhederne primært vil lægge vægt på ekstern og intern uddannelse af deres medarbejdere samt sidemandsoplæring. Kompetenceglidning har været et centralt element i de kvalitative interview. Kompetenceglidning kan her ses som en metode til at imødekomme det nuværende og fremtidige kompetencebehov på området. Undersøgelsen viser her, at ledelsen i flere social- og sundhedsvirksomheder finder, at hver faggruppe har en tendens til at holde fast på egne kompetenceområder. Der er tale om et skel mellem forskellige faggrupper såsom læger og sygeplejersker eller sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, hvor man oplever en angst og uvilje til at afgive egne og overtage andres kompetenceområder, men der er også tale om et skel mellem medarbejdere i den kommunale og den regionale sektor. Undersøgelsen peger på, at social- og sundhedsområdet generelt er præget af manglende samarbejde og kommunikation på tværs af faggrupper og offentlige instanser. Der er på ledelsesniveau en oplevelse af, at det er vanskeligt at få ordentlig gang i kompetenceglidningen. Det anses for paradoksalt, da kompetenceglidning netop fremhæves som en af de strategier, der kan være med til at afhjælpe manglen på arbejdskraft på området. Til trods for de påpegede problemer er der dog indikationer på, at der er gang i en spirende kompetenceglidning i social- og sundhedsvirksomhederne. Alle de steder, hvor det er muligt, arbejdes der med kompetenceglidning. Kompetenceglidning betyder imidlertid, at der i fremtiden vil blive stillet højere krav til medarbejdernes kompetencer, da de enkelte faggrupper skal overtage nogle kompetenceområder, som de ikke nødvendigvis er uddannet til. Her er det problematisk, at ledelsen på virksomhederne finder, at det faglige niveau hos de nyuddannede er for nedadgående, da kompetenceglidning netop kræver en højere faglighed hos de nyuddannede. Læsevejledning Delrapporten på social- og sundhedsområdet er inddelt i seks hovedkapitler. I det første kapitel gives en beskrivelse af klyngens centrale produkt samt analysens datagrundlag, og herefter gives en overvejende statistisk beskrivelse af social- og sundhedsområdet i Nordjylland i 2006 samt udviklingen fra 1995 til Her ses der bl.a. på udviklingen i beskæftigelsen, alders- og kønsfordelingen samt de beskæftigedes uddannelsesniveau. Afslutningsvis ses der i kapitlet nærmere på den nuværende mangel på arbejdskraft. 6

8 I det næste kapitel ses der nærmere på de udviklingstendenser, som der er blevet peget på i surveyet og i de gennemførte interview. Her ses der bl.a. nærmere på, hvad øget konkurrence, teknologisk udvikling, ny viden, nye forbrugerpræferencer, ny lovgivning og mangel på arbejdskraft kan komme til at betyde for udviklingen i virksomhederne i den nærmeste fremtid. I rapportens tredje kapitel ses der nærmere på social- og virksomhedernes strategier. Hvad er det for nogle strategier, som virksomhederne vil lægge vægt på i fremtiden? Herunder ses der nærmere på virksomhedernes holdning til fastholdelse og udvikling af medarbejderne, konkurrence på kvalitet og pris, produkt- og procesudvikling, samarbejde med andre virksomheder og uddannelsesinstitutioner, design og om virksomhederne påtænker at gå ind på nye geografiske områder eller nye anvendelsesområder. Endelig ses der nærmere på om virksomhederne påtænker at outsource arbejdsopgaver samt om de påtænker at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Endelig ses der nærmere på, hvilke andre faktorer der eventuelt skal satses på i fremtiden. I det fjerde og femte kapitel ses der nærmere på, hvilke kompetencebehov social- og sundhedsvirksomhederne kan forventes at få i fremtiden, herunder også hvordan virksomhederne ser på kompetenceudvikling nu og i fremtiden. I det sjette kapitel præsenteres tre scenarier for social- og sundhedsområdet. Det vil sige tre udfaldsrum, som social- og sundhedsområdet kan tænkes at bevæge sig i. Disse scenarier afsluttes hver i sær med et bud på, hvorledes kompetencebehovene kan se ud i fremtiden. 7

9 Præsentation af klyngen I dette kapitel gives en præsentation af social- og sundhedsklyngen, herunder en beskrivelse af klyngens centrale produkt, datagrundlaget, udviklingen i beskæftigelsen, de beskæftigedes karakteristika, en præsentation af delområderne /- klyngerne samt en kort beskrivelse af de nuværende rekrutteringsproblemer og mangel på arbejdskraft indenfor området. Endelig gives et bud på, hvorledes de nordjyske social- og sundhedsvirksomheder forventer medarbejderstaben vil udvikle sig i fremtiden. Det centrale produkt... Principperne bag sammensætningen af klyngerne i analysen, dvs. gruppering af branchekoderne, er at der tages udgangspunkt i den vare, der produceres. Et sådant princip betyder, at virksomhederne bliver grupperet omkring det centrale produkt. Et produkt, hvor flere virksomheder kan bidrage til den endelige skabelse af produktet. I forhold til social- og sundhedsklyngen er et sådant grupperingsprincip en udfordring. Her vil de offentlige virksomheder have én type produkt serviceydelsen i forhold til patienterne mens private virksomheder vil have én anden type produkt for eksempel produktion af farmaceutika. Forskellene i det centrale produkt kan medføre, at de offentlige henholdsvis private virksomheder har forskelligt fokus i forhold til konkurrenceparametre, forretningsmarkeder med videre. Dertil kommer, at rammevilkårene for offentlige virksomheder henholdsvis private virksomheder indenfor social- og sundhedsområdet er forskellige. Det offentlige sundhedssystem er underlagt politiske og økonomiske rammevilkår, der har betydning for vilkårene og kravene til det arbejde, der skal og kan leveres, mens de private virksomheder primært er underlagt de frie markedskræfter. Analysen af social- og sundhedsvirksomhederne adskiller sig altså fra analyserne af, de andre klynger i projektet, da der ikke er ét entydigt produkt. På baggrund af ovenstående er det selvfølgelig vanskeligt at udarbejde en analyse, der både inddrager og har fokus på private og offentlige social- og sundhedsvirksomheder. Til trods herfor er det i denne analyse valgt at betragte private og offentlige virksomheder indenfor social- og sundhedsområdet under ét. Dette er valgt, da de statistiske data ikke giver mulighed for at adskille de offentlige og private social- og sundhedsvirksomheder i analysen. I stedet er dataene grupperet med udgangspunkt i klyngeprincippet. Der er her fundet frem til, at social- og sundhedsområdet kan opdeles i fire delområder: Medicoindustri Handel med medicinalvarer mv. Behandlingsinstitutioner indenfor sundhedsvæsen Administration, uddannelse mv. Denne opdeling betyder, at der kan være både private og offentlige virksomheder repræsenteret indenfor delområderne. For eksempel vil både offentlige og private sygehuse være at finde i kategorien behandlingsinstitutioner indenfor sundhedsvæsen 1. Data Analyserne af social- og sundhedsområdet er baseret på flere forskellige datakilder. Der er til projektet indhentet statistisk data fra årene 1995 til 2006 fra Danmarks Statistik. Dataene er grupperet efter klyngeprincippet. Dertil kommer, at der er gennemført et survey med i alt 616 nordjyske virksomheder indenfor de 6 klynger. Det er her væsentligt at påpege, at der er opnået besvarelse fra 616 virksomheder, dvs. at der ikke er tale om et repræsentativt survey. Af de 616 besvarelser stammer 100 besvarelser fra social- og sundhedsvirksomheder. Når der i denne rapport refereres til resultaterne fra surveyet, er det besvarelserne fra disse 100 social- og sundhedsvirksomheder, der henvises til. 1 Se mere herom i metoderapporten. Det skal bemærkes, at social- og sundhedsklyngen i analyse ikke rummer de samme virksomheder som den spirende sundhedsteknologiklynge, biomed.com, som inddrages i den nordjyske erhvervsudviklingsstrategi. Projektets analyser favner bredere og har fokus på kompetencebehovene og kompetencekravene inden for social- og sundhedsområdet generelt (Region Nordjylland 2007: 32-33; Biomed Community 2007) 8

10 De statistiske data fra Danmarks Statistik og det gennemførte survey er grupperet således, at det er muligt at analysere i forhold til social- og sundhedsområdet generelt og i forhold til de fire delområder. De fire delområder anvendes som analyseparametre i de statistiske analyser. De fire delområder dækker over følgende: 1. Medicoindustri a. Medicinalvareindustri b. Fremstilling af medicinsk og kirurgisk apparatur c. Fremstilling af udstyr til medicinsk og dental brug 2. Handel med medicinalvarer, ortopædisk, udstyr mv. a. Engroshandel med medicinalvarer og hospitalsartikler b. Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler 3. Behandlingsinstitutioner indenfor sundhedsvæsen a. Hospitaler mv. b. Praktiserede læger og tandlæger c. Fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer mv. d. Behandlingsinstitutioner i øvrigt 4. Administration, uddannelse mv. Udtræk fra KraksMarkedsData viser, at der i starten af 2008 var ca virksomheder i Nordjylland, der havde minimum én ansat, og som havde tilknytning til social- og sundhedsklyngen. Derudover er der en række virksomheder, der har en mere perifer tilknytning til social- og sundhedsområdet, men som ikke er inddraget i social- og sundhedsklyngen, da deres primære produkt ligger inden for et andet brancheområde. De 100 social- og sundhedsvirksomheders fordeling på delområde ses af nedenstående figur. Figur: Antal social- og sundhedsvirksomheder fordelt på delområde Medicoindustri Handel med medicinalvarer, ortopædisk udstyr mv. Behandlingsinstitutioner indenfor sundhedsvæsenet Administration og uddannelse på sundhedsområdet mv. Kilde: Af de 100 social- og sundhedsvirksomheder, der har deltaget i surveyet, tilhører 13 virksomheder medicoindustrien, 18 virksomheder beskæftiger sig med handel med medicinalvarer, ortopædisk udstyr mv., 62 virksomheder tilhører kategorien behandlingsinstitutioner inden for sundhedsvæsenet, mens 7 virksomheder tilhører kategorien administration og uddannelse på social- og sundhedsområdet mv. 9

11 Omsætningen hos virksomhederne spreder sig fra en årlig omsætning på under 10 mio. kr. til en omsætning på over 200 mio. kr.. Her har 65 virksomheder en omsætning på under 10 mio. kr. De adspurgte virksomhederne er bredt fordelt over hele Nordjylland. Dog er størstedelen lokaliseret i Aalborg kommune. Virksomhedernes størrelse fordeler sig fra at have 0 ansatte, dvs. enkeltmands virksomheder, til over 100 ansatte. Et flertal af de deltagende virksomheder er mindre virksomheder, det vil sige virksomheder med 0-10 ansatte. Endelig var det hensigten, at analyserne skulle baseres på et stort interviewmateriale med både eksperter og nordjyske social- og sundhedsvirksomheder. På tidspunktet for interviewgennemførelsen udbrød der imidlertid strejke på området. Det har betydet, at det har været overordentligt vanskeligt at få adgang til at tale med de offentlige social- og sundhedsvirksomheder. Det har betydet, at der kun er blevet indsamlet 4 virksomhedsinterview og 1 ekspertinterview. Karakteristik af social- og sundhedsklyngen I følgende afsnit gives en statistisk beskrivelse af beskæftigelsen indenfor social- og sundhedsklyngen i 2006 samt udviklingstendenserne fra 1995 til Der analyseres både i forhold til social- og sundhedsklyngen generelt og i forhold til de fire delområder. Dette gøres for at undersøge om de beskæftigede indenfor delområderne har specifikke karakteristika og om der er forskelle i udviklingen i beskæftigelsen indenfor delområderne. I afsnittet gives løbende en kort karakteristik af de fire virksomheder, der har indgået i interviewundersøgelsen. Beskæftigelsen inden for social- og sundhedsklyngen I social- og sundhedsklyngen er der fra 1995 til 2006 sket en stigning i beskæftigelsen fra beskæftigede til beskæftigede. Det svarer til en stigning på beskæftigede, dvs. en stigning på 19 %. I den følgende tabel ses antallet af beskæftigede inden for de fire delområder og hele social- og sundhedsklyngen fra 1995 til Tabel: Antal beskæftigede inden for social- og sundhedsklyngen med bopæl i Nordjylland, 1995 og Fordelt i forhold til delområder Udvikling i antal beskæftigede (pct.) Medicoindustri ,5 Handel med medicinalvarer, ortopædisk udstyr mv ,0 Behandlingsinstitutioner indenfor sundhedsvæsenet ,1 Administration uddannelse mv ,3 Social- og sundhedsklyngen i alt ,1 Kilde: Særkørsel, Danmarks statistik, egne beregninger Fra 1995 til 2006 er der sket en stigning i beskæftigelsen indenfor social- og sundhedsområdet generelt. I samme periode er antallet af beskæftigede i virksomheder indenfor administration, uddannelse mv. imidlertid blevet reduceret med 59,3 %. Til sammenligning er der sket en stigning i beskæftigelsen på mellem 23 og 34,5 % inden for de tre andre delområder. Fra 1995 til 2006 har der især været en stigning i antallet af beskæftigede indenfor medicoindustri, hvor beskæftigelsen er steget med 34,5 %. Her skal der dog tages højde for, at antallet af beskæftigede indenfor delområdet er steget fra et relativt lavt niveau på 887 beskæftigede i 1995 til beskæftigede i Det vil altså sige, at medicoindustrien stadig er et relativt lille område set med beskæftigelsesmæssige øjne. Det samme gør sig gældende for personer, der er beskæftigede i virksomheder, der handler med medicinalvarer, ortopædisk udstyr mv. Af nedenstående figur ses andelen af beskæftigede med bopæl i regionen i 2006 fordelt på de fire delområder. 10

12 Figur: Beskæftigede på social- og sundhedsområdet, 2006, fordelt på delområder Procent Medicoindustri Andel af beskæftigelsen 3,4 3,1 89,3 4,2 Kilde: Særkørsel, Danmarks statistik, egne beregninger Handel med medicinalvarer, ortopædisk udstyr mv. Behandlingsinstitutioner inden for sundhedsvæsenet Administration uddannelse mv. Af figuren ses, at behandlingsinstitutioner beskæftiger langt størstedelen af de beskæftigede inden for social- og sundhedsområdet. Behandlingsinstitutioner indenfor sundhedsvæsenet beskæftigede hele 89,3 % af de beskæftigede indenfor området i Nordjylland i Behandlingsinstitutioner dækker både over offentlige og private behandlingsinstitutioner, herunder privathospitaler, lægeklinikker mv. Det formodes dog, at den offentlige sektor er overrepræsenteret indenfor behandlingsområdet. Alder I det følgende belyses aldersfordelingen og udviklingen i de beskæftigedes alderssammensætning på social- og sundhedsområdet i Nordjylland i perioden 1995 til Dette ses i nedenstående figur. 11

13 Figur: Beskæftigede indenfor social- og sundhedsområdet 35,0 30,0 25,0 Procent 20,0 15,0 10,0 5,0 0, år år år år år år år ,2 9,5 29,3 31,0 19,3 2,3 0, ,1 7,8 22,4 30,8 28,4 5,1 0,4 Kilde: Særkørsel, Danmarks statistik, egne beregninger Af figuren ses, at der er sket en forskydning i aldersgrupperne fra 1995 til 2006 således, at der er blevet relativt færre beskæftigede i alderen år og relativt flere i alderen år. Den største forskydning er sket i forhold til aldersgruppen år, der i 1995 udgjorde 19,3 % af de beskæftigede mod 28,4 % i Samtidig er andelen af beskæftigede i alderen år, år og år blevet relativt færre således, at de i 2006 kun udgør henholdsvis 5,1 %, 7,8 % og 22,4 % af de beskæftigede i social- og sundhedsklyngen. Her er det største fald sket for de årige, hvor deres andel er faldet fra 29,3 % i 1995 til 22,4 % i I 2006 udgjorde de årige 33,9 % af de beskæftigede i social- og sundhedsklyngen i Nordjylland. Det vil sige, at op mod 1/3 af de beskæftigede inden for social- og sundhedsområdet i Nordjylland kan forventes at forlade arbejdsmarkedet inden for de næste år. I virksomhedsinterviewene påpeger, virksomhederne også, at de ansatte har et højt aldersgennemsnit. Virksomhedsprofil 1: Ældreområdet i en nordjysk kommune Ældreområdet beskæftiger, 75 Ufaglærte, 152 social- og sundhedshjælpere, 43 social- og sundhedsassistenter, 4 plejehjemsassistenter, 15 hjemmehjælpere og 1 pædagog. Derudover er der ansat ca. 635 medarbejdere på kommunens centre og i alt 65 sygeplejersker. Der er kun ganske få mænd ansat. Virksomheden oplyser, at et flertal af medarbejderne er over 40 år og at ca % af de ansatte nærmer sig efterlønsalderen. Der er kun få unge ansat, da de videreuddanner sig. Det er virksomhedens oplevelse, at området har lavstatus, hvilket betyder, at unge ikke ønsker at arbejde indenfor området. 12

14 Virksomhedsprofil 2: Apotek Det er et gammelt apotek. Virksomhedens ansatte er som en stor familie med faste traditioner. Apoteket bestræber sig på at have en god kollegial tilnærmelsesvis familiær samværsform og omsorg for den enkelte medarbejder. Dette gøres blandt andet som led i fastholdelse af medarbejdere. Der er meget demokrati og medarbejderindflydelse på virksomheden. Apoteket beskæftiger 1 apoteker (ejer) og 36 medarbejdere, heraf er 3 farmaceuter, 19 farmakonomer og 3 farmakonomelever. Dertil kommer 9 ansatte, der ikke er apoteksuddannede, heraf er 2 chauffører, 2 cykelbude, 1 fejemand, 2 til at fylde robotten op med medicin, 2 til at stille varer på hylderne. Af de sidste 9 ansatte er 2 på fuld tid og resten er på deltid. Medarbejderne er hovedsageligt kvinder, og apotekeren betragter faget som værende et kvindefag. Gennemsnitsalderen hos de ansatte er over 50 år. Her er alle de fastansatte over 50 år. Sædvanen er, at de ansatte går på pension så snart, de har mulighed herfor. Ejeren af apoteket er 66 år og planlægger at gå på pension som 70-årig. Apoteket er beliggende i en gammel bygning, det betyder, at der ikke er mulighed for udvidelse og tilbygning. Apotekets fysiske udformning betyder, at der kan være mere end 20 kunder samtidig, men der er ikke faciliteter til, at kunderne kan sidde ned, mens de venter på at blive ekspederet. Ventetiden for kunderne er øget på grund af elektronisk receptstyring. Til trods for at bygningen er af ældre dato, er der tale om et moderne apotek, som arbejder med robotter og med receptserver i cyberspace. Serveren er stillet op af Lægemiddelstyrelsen. Lægen sender recepten til serveren, som formidler til apoteket. Apoteket modtager dagligt recepter. Kravet om at ekspedere dette antal er fuldstændig afhængig af IT-teknologien. Kundebilledet er på 500 betjeninger om dagen. Kunderne udtrykker utålmodighed over ventetid og over, at de ikke kan sidde ned medens de venter. Der står altid omkring 20 kunder og kigger på farmakonomerne. Kundernes utilfredshed samt de mange ventende og stirrende kunder stresser farmakonomerne. Analyser på det tilgængelige datamateriale viser, at der er væsentlige forskelle i de beskæftigedes aldersprofiler alt efter hvilket delområde, personen er beskæftiget indenfor. Mens medicoindustrien primært beskæftiger personer i alderen år og år, beskæftiger de tre andre delområder primært personer i alderen år og år. Indenfor medicoindustrien er ca. 81 % af de beskæftigede under 50 år. Til sammenligning udgør andelen af beskæftigede under 50 år indenfor handel med medicinalvarer 61,1 % af de beskæftigede, 65,7 % indenfor behandlingsinstitutioner og 66,5 % af de beskæftigede indenfor administration, uddannelse mv. De beskæftigede indenfor medicoindustrien har altså en væsentlig yngre aldersprofil end de tre andre delområder. Figur: Beskæftigede med bopæl i regionen, fordelt efter alder og delområde, ,0 35,0 30,0 Procent 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Medicoindustri 4,7 6,5 35,3 34,8 16,0 2,4 0,3 Handel med medicinalvarer ortopædisk udstyr mv. Behandlingsinstitutioner inden for sundhedsvæsenet år år år år år år år 9,6 8,3 17,5 25,6 30,8 6,1 2,0 4,8 7,7 22,1 31,1 28,8 5,2 0,4 Administration uddannelse mv. 8,6 9,3 21,9 26,7 28,2 4,4 1,0 Kilde: Særkørsel Danmarks statistik, egne beregninger 13

15 I nedenstående figur ses den procentvise udvikling i de beskæftigedes alderssammensætningen indenfor de fire delområder i 2006 i forhold til Figur: Udvikling i de beskæftigedes alder, fordelt efter delområde, 2006 i forhold til ,0 150,0 100,0 Procent 50,0 0,0-50,0-100,0 Medicoindustri -50,5-59,0 41,8 128,3 107,7 154,5 50,0 Handel med medicinalvarer ortopædisk udstyr mv. Behandlingsinstitutioner inden for sundhedsvæsenet 25,0 65,5-10,7-8,8 83,6 91,4 120,0 0,9 22,2-2,6 24,7 78,8 182,8 49,3 Administration uddannelse mv. -83,0-76,4-68,1-53,6 11,3 28,0 133,3 Kilde: Særkørsel, Danmarks statistik, egne beregninger Som ved social- og sundhedsområdet generelt ses, at der er en tendens til, at de beskæftigede bliver ældre og ældre, mens antallet af unge falder. Her er de kraftigste fald i antallet af unge sket inden for medicoindustrien og virksomheder indenfor administration og uddannelse. Førstnævnte er overraskende, da de nordjyske virksomheder indenfor medicoindustrien overordnet set har den yngste aldersprofil. Antallet af unge under 30 år er steget hos virksomheder indenfor handel med medicinalvarer, ortopædisk udstyr samt behandlingsinstitutioner. I 2006 udgjorde andelen af beskæftigede under 30 år 17,9 % af de beskæftigede inden for handel med medicinalvarer i 2006 og 12,5 % af de beskæftigede indenfor behandlingsinstitutioner. Køn Social- og sundhedsområdet er traditionelt domineret af kvinder. Analysen viser da også, at 86 % af de beskæftigede indenfor social- og sundhedsområdet med bopæl i Nordjylland i 2006 er kvinder. Til trods for, at der indenfor social- og sundhedsområdet er sket en stigning i beskæftigelsen på 19 % fra 1995 til 2006, er kønsfordelingen i social- og sundhedsklyngen den samme i 2006 som den var i Andre undersøgelser har vist, at kønsskævheden er endnu større indenfor plejehjem og i hjemmeplejen. Her er mere end 95 % af de ansatte kvinder. Der peges dog på, at kønsmønsteret kan være på vej til at ændre sig. De traditionelle kønsmønstre og husmoderinstinktet er nemlig indsocialiserede fænomener og forskning peger på, at de yngre generationer af piger og drenge ikke besidder dem i nær så høj grad som tidligere generationer. Herved kan der også være ændringer på vej indenfor social- og sundhedsområdet (Hjalager mf.l.: 9,12,15). Nedenstående figur viser, at der er en tendens til, at mænd der er beskæftigede indenfor social- og sundhedsområdet relativt set er ældre end kvinderne. Eksempelvis ses, at mens ca. 42 % af mændene indenfor social- og sundhedsområdet er i alderen år, gør dette sig kun gældende for 32 % af kvinderne. Det betyder formentlig, at der i de kommende år vil være en tendens til, at relativt flere mænd end kvinder vil forlade branchen som følge af alder. Forskellene i alderssammensætningen hos de to køn hænger formentlig sammen med uddannelsesniveauet hos de to køn. 14

16 Figur: Beskæftigede indenfor social- og sundhedsområdet med bopæl i Nordjylland, fordelt efter køn og alder, Procent år år år år år år år Mænd Kvinder Kilde: Særkørsel Danmarks statistik, egne beregninger Det er på grund af manglende data ikke muligt at belyse om der er kønsmæssige forskelle i aldersprofilerne indenfor de fire delområder. Det er uheldigt, da der i interviewmaterialet er indikationer på, at delområdet har betydning for kønsforskellene. Her er der bl.a. indikationer på, at der er flere mænd ansat indenfor medicoindustrien, samt at kvinderne i medicoindustrien primært varetager de ufaglærte job. Det har dog ikke ud fra det statistiske datamateriale været muligt at afdække kønsproblematikkerne nærmere. Virksomhedsprofil 3: Regional døgninstitution Virksomhedens historie kan føres tilbage til ca Virksomheden blev en selvstændig institution i 1960 erne. Der før var virksomheden en afdeling af en større virksomhed. Virksomhedens tilbud hører under Serviceloven. Der er ca. 120 beboere på institutionen. Alle beboere er udviklingshæmmede, og flere har overbygningsdiagnoser, som for eksempel: Autisme, demens eller psykiske diagnoser. Derudover har enkelte af beboerne en domfældelse. Der er til virksomheden også et dagtilbud til ca. 140 mennesker. Beboerne kommer fra hele landet, dog hovedsageligt fra de omkringliggende kommuner og region Nordjylland. Virksomheden er opdelt i 10 afdelinger inklusiv dagtilbud. Der er ca. 350 ansatte svarende til ca. 300 fuldtidsstillinger. Heraf er ca pædagoger og social- og sundhedsassistenter. Derudover er der på institutionen ansat ufaglærte, sygeplejersker, musikterapeuter, håndværkere, HK-personale, konsulenter, servicepersonale, ergoterapeut og lærere. I afdelingerne har alle i princippet samme arbejde, dog er der forskel på kompetence- / ansvarsområder. Gennemsnitsalderen på virksomheden er ca år, og kønsfordelingen er ca. 300 kvinder og ca. 50 mænd. 15

17 Virksomhedsprofil 4, Producent af medicinalvarer, Virksomheden producerer nåle til koncernens pensystemer og andre doseringsenheder. Virksomheden har ansvaret for produktion af mange millioner nåle om året. Virksomheden lægger her stor vægt på at hver eneste nål kommer i berøring med et menneske, derfor skal alle nåle fungere. Kvalitet er altafgørende, og kvalitet gennemsyrer dagligdagen i virksomheden. Produktionen foregår døgnet rundt og omfatter: Støbning af plastkomponenter, montage og pakning af de enkelte dele, logistik og new product entry. Fabrikken beskæftiger ca. 210 medarbejdere, fordelt på ca. 150 faglærte og specialarbejdere og 60 funktionærer. Mere nøjagtig fordeler medarbejderne sig som følger: 110 ufaglærte - mest kvinder. Dog har flere af disse en erhvervsuddannelse fra før, de blev ansat på virksomheden faglærte mest mænd. Disse er primært uddannet som håndværkere, herunder elektrikere, smede, maskinarbejdere mv., teknikere 20 akademikere 10 administrative medarbejdere Medarbejderne kører gerne langt for at arbejde på virksomheden. 40 % af medarbejderne har mere end 10 års anciennitet på virksomheden. Gennemsnitsalderen er ca. 45 år. I 2000 var der 135 ansatte på virksomheden, og der var et ønske om, at virksomheden ikke skulle udvide sin medarbejderstab yderligere, men i stedet bruge teknologi ved udvidelse. Sidenhen har det dog vist sig, at arbejdsområderne kræver mere og mere udvikling, hvilket har krævet flere folk. Derfor er der nu ansat ca. 210 medarbejdere på virksomheden. Uddannelse I dette afsnit belyses uddannelsesniveauet i social- og sundhedsklyngen fra 1995 til I region Nordjylland var der i 2006 i alt beskæftigede inden for social- og sundhedsområdet med bopæl i regionen. Heraf var kortuddannede 2 (21 %), var faglærte (39 %), havde en kort videregående uddannelse (KVU, 4 %), havde en mellemlang videregående uddannelse 3 (MVU, 28 %), mens havde en lang videregående uddannelse 4 (LVU, 8 %). Analyserne viser, at der fra 1995 til 2006 har været en tendens til øget professionalisering af social- og sundhedsområdet i den forstand, at uddannelsesniveauet/-varigheden er steget blandt de beskæftigede indenfor området. Af følgende tabel ses udviklingen i antal beskæftigede fordelt i forhold til deres højeste fuldførte uddannelse fra 1995 til Tabel: Antal beskæftigede indenfor social- og sundhedsområdet med bopæl i Nordjylland, 1995 og 2006, fordelt i forhold til uddannelsesniveau Udvikling , antal Udvikling, (pct.) Kortuddannede ,2 Faglærte ,1 KVU ,1 MVU ,5 LVU ,0 I alt ,1 Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel og egne beregninger Mens der er sket en stigning i andelen af beskæftigede med enten en faglært baggrund, en korterevarende, en mellemlang eller en lang videregående uddannelse, er der sket et fald i andelen af beskæftigede med en kort uddannelse. Her 2 Det vil sige personer, der har gennemført en grundskole uddannelse, en gymnasial uddannelse eller som har et uoplyst uddannelsesniveau. Sidstnævnte gruppe inkluderer bl.a. indvandrere, der ikke har fået godkendt deres uddannelse i Danmark. 3 De mellemlange videregående uddannelser omfatter bl.a. professionsbachelorerne. Der er her væsentligt at være opmærksom på, at professionsbachelorerne og bachelorerne er grupperet i to forskellige uddannelsesgrupper. 4 Det vil sige personer med en bachelorgrad, kandidatgrad, ph.d. m.fl. 16

18 er der fra 1995 til 2006 sket et fald i antallet af beskæftigede med en kort uddannelse på 24 %. Til sammenligning er der i samme periode sket en stigning i andelen af beskæftigede med en faglært baggrund eller en lang videregående uddannelse på 44 %. Det skal bemærkes, at denne udvikling til dels kan skyldes, at der er sket en omstrukturering af uddannelsessystemet indenfor social- og sundhedsområdet. For eksempel opnår studerende på flere af de sundhedsfaglige uddannelser nu en professionsbachelorgrad. Dertil kommer, at for eksempel hjemmehjælpere nu skal være uddannet som social- og sundhedsassistenter eller social- og sundhedshjælpere. Samtidig kan forskydningerne i uddannelsesniveauet afspejle, at ældre generationer har forladt arbejdsmarkedet og er blevet afløst af yngre generationer, hvor uddannelsesniveauet og kravene er højere. Uddannelse og alder Uddannelsesniveauet blandt de beskæftigede på social- og sundhedsområdet er interessant, da analyserne allerede nu har vist, at ca. 1/3 af de beskæftigede indenfor social- og sundhedsområdet i Nordjylland er i alderen år. Det vil sige, at det må forventes, at der indenfor de næste år vil ske en væsentlig aldersbetinget afgang fra social- og sundhedsområdet. Det er i denne forbindelse væsentligt, at de yngre generationer har de nødvendige kvalifikationer og kompetencer, så de kan tage over, når afgangen fra social- og sundhedsområdet for alvor tager til. Her kan det konkluderes, at til trods for, at de årige kun udgør 5,5 % af de beskæftigede svarende til beskæftigede - indenfor social- og sundhedsklynge, så har relativt mange af disse en videregående uddannelse. Det er her tydeligt, at personer, der har en lang videregående uddannelse inden for social- og sundhedsområdet, har en tendens til at udskyde pensionsalderen. Af samme grund kommer personer med en lang videregående uddannelse til at udgøre en større andel af de beskæftigede i de ældste aldersgrupper. Figur: De beskæftigedes uddannelsesniveau, 2006, fordelt på alder Procent år år år år år år år Kortuddannede Faglærte KVU MVU LVU Kilde: Særkørsel Danmarks statistik, egne beregninger Forskning peger i denne forbindelse på, at de senere års reformer af uddannelsessystemet (bl.a. indenfor sundhedsområdet) kan ses som et forsøg på at påvirke medarbejdernes karrieremønstre og styrke fastholdelsen af medarbejderne. Uddannelse er nemlig en betydningsfuld faktor i forhold til fastholdelse på arbejdsmarkedet (Hjalager m.fl.: 13,46). Jo 17

19 mere relevant uddannelse, jo længere arbejdsliv. At løfte de mellemlange videregående uddannelser således, at de færdiguddannede opnår en professionsbachelorgrad, kan både ses som et løft i fagligheden, men også som et politisk forsøg på at fastholde personalet indenfor social- og sundhedsområdet længere på arbejdsmarkedet. Endelig er det interessant, at forskning også peger på, at lønnen betyder relativt lidt for om man bliver i sektoren eller ej (Hjalager m.fl.: 49-57, 97). Antallet af beskæftigede fordelt på alder og uddannelse ses af følgende tabel. Tabel: Region Nordjylland, Antal beskæftigede på social- og sundhedsområdet med bopæl i Nordjylland, 2006, fordelt efter alder og uddannelse år år år år år år år år Kortuddannede Faglærte KVU MVU LVU I alt Kilde: Særkørsel Danmarks statistik, egne beregninger Til trods for, at andelen af personer med en lang videregående uddannelse er højere blandt de ældste aldersgrupper, er der grund til at være opmærksom på, at antallet af beskæftigede i alderen år med en lang videregående uddannelse faktisk er højere end hos de årige. For beskæftigede i alderen år skal det bemærkes, at den forholdsvis høje andel af helt unge, der er beskæftiget inden for social- og sundhedsområdet, og som kun har en kort uddannelse, formentlig skyldes, at de unge er beskæftiget i en anden type job end de lidt ældre beskæftigede. For eksempel må det formodes, at flere af de beskæftigede i alderen til år er beskæftiget i sommerjob, studiejob, fritidsjob, deltidsjob og lignende. Dette bekræftes af anden forskning på området (Hjalager m.fl.: 43). Nedenstående tabel viser antallet af beskæftigede under og over 50 år med specifikke uddannelser ansat indenfor social- og sundhedsklyngen og med bopæl i Nordjylland i Tabellen skal læses som en top 35 over de uddannelser, hvor der er flest beskæftigede over 50 år. Det er ved læsning af tabellen væsentligt at være opmærksom på, at de beskæftigede kan have gennemført en uddannelse, men være ansat med en anden stillingsbetegnelse. Her vil det formentlig vække undren, at der eksempelvis er så relativt mange folkeskolelærere, frisører, mekanikere og tømrer ansat indenfor social- og sundhedsområdet, men det kan altså skyldes, at personer med disse uddannelser varetager job, som de ikke er uddannet til eksempelvis rengøring, pedelarbejde eller lignende. Det er på grund af datamangler desværre ikke muligt at lave en lignede tabel på stillingsbetegnelser eller opdelt i forhold til delområderne. Alligevel giver dataene en indikation på, hvilken type af medarbejdere, der for alvor kan komme til at mangle i fremtiden. Der skal her tages højde for, at der naturligvis også pendler beskæftigede med tilsvarende uddannelser til Nordjylland for at arbejde. 18

20 Tabel: Beskæftigede, uddannelse, social- og sundhedsklyngen, Nordjylland, 2006 Andel beskæftigede Højeste gennemførte uddannelse under 50 år over 50 år I alt over 50 år (pct.) Kortuddannede Social- og sundhedshjælper Sygeplejerske Læge Social- og sundhedsassistent Kontor generelt Detailhandel Pædagog Sygeplejerske videregående Tandlæge Bioanalytiker Farmakonom Omsorgsassistent Folkeskolelærer Tandklinikassistent Fysioterapeut Socialrådgiver Defektrice Psykologi Frisør mv Ergoterapeut Økonoma Finans Farmaceut Pædagogik, faglig Mekaniker Ernærings- og serviceassistent mv Maskinarbejder mv Jordemoder Assistent indenfor teknik Smed Tømrer mv Sundhedshjælpemidler Laboratorie- og bioteknologi Beklædning Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel og egne beregninger Af tabellen ses bl.a., at det indenfor de næste år kan forventes, at kortuddannede, social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker, 645 læger og 594 social- og sundhedsassistenter vil forlade det nordjyske arbejdsmarked på grund af alder. Set i lyset af, at social- og sundhedsområdet i perioden har undergået en øget professionalisering, anses det ikke for specielt problematisk, at så relativt mange kortuddannede er over 50 år. Behovet for denne type arbejdskraft vil formentlig blive mindre i de kommende år. Løbende aldersbetinget afgang fra denne gruppe vil derfor formentlig ikke være det helt store problem for den beskæftigelsesmæssige balance på området. For social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter set det imidlertid ud til, at der kan opstå massiv mangel på arbejdskraft i fremtiden. Her skal man dog være opmærksom på, at gennemsnitsalderen for nyuddannede social- og sundhedshjælpere i 2001 var på 32,4 år, og for assistenterne var gennemsnitsalderen på 35,7 år. For begge grupper er gennemsnitsalderen steget med 5 år siden uddannelsens start. Dimittendernes høje gennemsnitsalder peger 19

Kompetenceudfordringer. i nordjylland. social- og sundheds- KlYngen. fremkom

Kompetenceudfordringer. i nordjylland. social- og sundheds- KlYngen. fremkom Kompetenceudfordringer i nordjylland social- og sundheds- KlYngen fremkom Oktober 2008 2 FremKom - Kompetenceudfordringer i Nordjylland SOCIAL- OG SUNDHEDSKLYNGEN Foto: Region Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 30. november 2009 Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Siden efteråret 2008 har ledigheden været stigende inden for næsten alle

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET NOVEMBER 213 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 De

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i nordjylland. oplevelseserhvervene. fremkom

Kompetenceudfordringer. i nordjylland. oplevelseserhvervene. fremkom i nordjylland Kompetenceudfordringer oplevelseserhvervene fremkom Oktober 2008 2 FremKom - Kompetenceudfordringer i Nordjylland Indholdsfortegnelse OPLEVELSESERHVERVENE Foto: Region Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Pixi-udgave Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Der bliver rift om de velfærdsuddannede 4 2 Social- og sundhedsområdet 7 3 Det pædagogiske område 15 Udarbejdet af

Læs mere

Dan Yu Wang og Louise Kryspin Sørensen April 2010

Dan Yu Wang og Louise Kryspin Sørensen April 2010 Dan Yu Wang og Louise Kryspin Sørensen April 2010 Karakteristik af nyuddannede sygeplejersker årgang 1976-2006 Nyuddannede sygeplejersker bliver ældre og ældre, når de færdiggør deres uddannelse. Gennemsnitsalderen

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Indholdsfortegnelse Resume... 3 Arbejdsstyrken og den demografiske udfordring... 4 Figur 1 Fremskrivning af arbejdsstyrken i Nordjylland... 4 Figur 2 Fremskrivning

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE BRUG FOR FLERE Beskæftigelsesregion Nordjylland, juni 2008 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I STORE OG SMÅ SUNDHEDS- FAG Rekrutteringssituationen for bioanalytikere, ergoterapeuter,

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND JANUAR 213 KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND 3 INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 13 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Agenda Kort om FremKom 3 Gennemførelsen af analysen data og faser Behovet for arbejdskraft og uddannelser Kompetencebehov på det nordjyske

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder

Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder Med regeringens 2025-plan lægges der op til at forhøje danskernes efterløns- og folkepensionsalder med et halvt år fra 2025. Men kender danskerne

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Det er forholdsvis stor forskel på ledigheden mellem de forskellige uddannelsesgrupper i Danmark. Ledigheden er næsten pct. blandt ufaglærte,

Læs mere

Kompetencebehov på Bornholm - arbejdskraftbalancer

Kompetencebehov på Bornholm - arbejdskraftbalancer 27. januar 2011 Kompetencebehov på Bornholm - arbejdskraftbalancer Metoder Kort om modellen Resultater arbejdskraftbalancer 28-01-2011 Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Metoder: Arbejdskraftbalancer på

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft 09-0581 20.05.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft Der er bred opfattelse af, at der fremadrettet vil være mangel på kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Vækstkonference i Thisted 21. november 2016 Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Nanna Skovrup, Kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland FremKom 3 FremKom-samarbejdet

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen.

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen. Bilag til oplæg om mangfoldighedspolitik/strategi Udvalgt statistik om kønsfordeling, etnicitet og aldersfordeling på basis- og lederstillinger samt optag på uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Beskæftigelsen voksede med 29.000 i 2015 Akademikere står for over 1/3 af den samlede beskæftigelsesfremgang fra i 2015 (jf. figur 1) Akademikerne

Læs mere

Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension

Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension Der er i dag ca. 237.000 personer i Danmark, som lever på førtidspension. Ud af disse er ca. 200.000 over 40 år. Sætter man dette tal i forhold til antallet

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ORTOPÆDISK KIRURGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ORTOPÆDISK KIRURGI Dansk Ortopædisk Selskab Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022

Læs mere

Kommenterede bilagstabeller

Kommenterede bilagstabeller Kommenterede bilagstabeller Dokumentation til Der går ikke nogen lige vej. En kvalitativ og kvantitativ analyse af omfang og mekanismer i elevernes omvalg på erhvervsuddannelserne TrendEduc og Kubix Aps

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ALMEN MEDICIN

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ALMEN MEDICIN Dansk Selskab for Almen Medicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN

Læs mere

NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker

NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker Dan Yu Wang December 2015 NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 1 ud af 6 sygeplejerske har en Pr. 1.1.2014 var der 90.820 personer i landet, der på et tidspunkt i livet har gennemført en sygeplejerskeuddannelse.

Læs mere

Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere

Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere Organisation for erhvervslivet 31. oktober 2008 Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere AF ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK OG CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN OVERORDNET

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN OVERORDNET Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen Organisationen af Lægevidenskabelige selskaber Sundheds- og Ældreministeriet De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Resultat af Review af Arbejdsmarkedsbalancen

Resultat af Review af Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 15. december 2009 Resultat af Review af Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll Baggrund Arbejdsmarkedsstyrelsens 4. kontor indgik i foråret 2009 kontrakt med CEBR om, at foretage

Læs mere

Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i job-

Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i job- Arbejdsmarkedsstyrelsen Analyse og overvågning Notat Arbejdsmarkedsbalancen Beskæftigelsesregionerne offentliggør halvårligt en Arbejdsmarkedsbalance på deres hjemmesider. Arbejdsmarkedsbalancen viser

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN NEUROKIRURGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN NEUROKIRURGI Dansk Neurokirurgisk Selskab Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Ifølge SFI-rapporten Kommuners rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 1 fra 2013 kan man ud fra Aabenraa kommunes rammebetingelser forvente, at borgere i kommunen i gennemsnit er på arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Familie og arbejdsliv. Thomas Michael Nielsen Marianne Lundkjær Rasmussen

Familie og arbejdsliv. Thomas Michael Nielsen Marianne Lundkjær Rasmussen Familie og arbejdsliv Thomas Michael Nielsen Marianne Lundkjær Rasmussen Familie og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik December 2005 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 74,00

Læs mere

Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet

Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet I de seneste godt 10 år er der sket en forholdsvis markant stigning i erhvervsdeltagelsen blandt de ældre i aldersgruppen -64 år. Særligt bemærkelsesværdigt

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper 1 Sammenfatning AMU-systemet spiller en væsentlig rolle gennem udbud af efteruddannelse, for at udvikle og udbygge arbejdsmarkedsrelaterede kompetencer hos primært ufaglærte og faglærte på arbejdsmarkedet

Læs mere

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Notat Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Selvom dansk økonomi fortsat befinder sig under førkrise-niveauet, og det endnu er for tidligt at tale om et egentligt opsving, mærker

Læs mere

FTF ernes mobilitet på arbejdsmarkedet

FTF ernes mobilitet på arbejdsmarkedet FTF ernes mobilitet på arbejdsmarkedet 1. Indledning...2 2. Sammenfatning...3 3. Beskrivelse af analysemetode...6 4. Sygeplejersker...8 4.1. Et statusbillede 1 år efter dimittendtidspunkt...8 4.2. Beskæftigelse

Læs mere

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Kommunernes Landsforening Tandlægeforeningen De Offentlige Tandlæger Dansk Tandplejerforening

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Uddannelse forlænger arbejdslivet med over 35 procent

Uddannelse forlænger arbejdslivet med over 35 procent Uddannelse forlænger arbejdslivet med over 35 procent AE har i denne analyse undersøgt længden af et arbejdsliv for forskellige uddannelsesgrupper. Resultaterne viser, at der er stor forskel på, hvor langt

Læs mere

Stor forskel i danskernes medicinforbrug

Stor forskel i danskernes medicinforbrug Stor forskel i danskernes medicinforbrug En ny undersøgelse af danskernes medicinkøb viser, at der er store forskelle på, hvilke grupper i samfundet der køber medicin, og hvilken slags de køber. For langt

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN THORAXKIRURGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN THORAXKIRURGI Dansk Thoraxkirurgisk Selskab Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN KLINISK MIKROBIOLOGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN KLINISK MIKROBIOLOGI Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN

Læs mere

De forberedende tilbud og de udsatte

De forberedende tilbud og de udsatte April 2017 De forberedende tilbud og de udsatte unge - Region Hovedstaden i fokus I dette notat beskrives brugen af de forberedende tilbud i perioden 2008 til 2013 samt, hvordan de udsatte unge i samme

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker

Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker Dan Yu Wang December 2013 Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker 1 ud af 6 uddannede sygeplejersker læser videre efter sygeplejestudiet Der var 86.996 uddannede

Læs mere

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at analysere udviklingen i arbejdsstyrken for personer over 60 år i lyset af implementeringen

Læs mere

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Pixi-udgave. Nordjylland

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Pixi-udgave. Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 Pixi-udgave KKR Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland - en analyse af sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på velfærdsuddannet arbejdskraft

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Flere unge bryder den sociale arv

Flere unge bryder den sociale arv Flere unge bryder den sociale arv Andelen af mønsterbrydere stiger i Danmark. Siden midten af erne har færre og færre børn af ufaglærte fået en uddannelse efter grundskolen, men den tendens er nu vendt.

Læs mere

Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Kompetenceudfordringer i Nordjylland Kompetenceudfordringer i Nordjylland HOVEDRAPPORT FremKom Oktober 2008 FremKom - Kompetenceudfordringer i Nordjylland HOVEDRAPPORT Oktober 2008 Foto: Region Nordjylland og Beskæftigelsesregion Nordjylland

Læs mere

INDHOLD. 1. FremKom samarbejdet. 2. FremKom 1 3. FremKom 2 4. FremKom 3. Samarbejde Organisering og partnere

INDHOLD. 1. FremKom samarbejdet. 2. FremKom 1 3. FremKom 2 4. FremKom 3. Samarbejde Organisering og partnere FremKom 3 INDHOLD 1. FremKom samarbejdet Samarbejde Organisering og partnere 2. FremKom 1 3. FremKom 2 4. FremKom 3 2 FREMKOM SAMARBEJDET - ET TVÆRPOLITISK SAMARBEJDE MELLEM NORDJYSKE AKTØRER Regionsrådet

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Hele

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i nordjylland. Anlægs- KlYngen. fremkom

Kompetenceudfordringer. i nordjylland. Anlægs- KlYngen. fremkom Kompetenceudfordringer i nordjylland BYggeog Anlægs- KlYngen fremkom Oktober 2008 2 FremKom - Kompetenceudfordringer i Nordjylland BYGGE- OG ANLÆGSKLYNGEN Foto: Region Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Evaluering af uddannelsesindsatsen

Evaluering af uddannelsesindsatsen Evaluering af uddannelsesindsatsen Merete Watt Boolsen Merete Watt Boolsen 1 Hvordan er det foregået? og Hvad peger evalueringen på i dag? Merete Watt Boolsen 2 HVIS jeg var minister, så ville jeg helst

Læs mere

Det kompetente Nordjylland

Det kompetente Nordjylland Beskrivelse af indsatsområde til den regionale udviklingsplan RUP2012 Det kompetente Nordjylland Regional Udviklingsplan 2012 Beskrivelse af indsatsområdet Det kompetente Nordjylland Region Nordjylland

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012 Marts 2012 INDHOLD Indledning 1 1. Udviklingen i antal medarbejdere indeks og faktiske tal 3 1.1 Resultaterne af undersøgelsen september

Læs mere