En skattekiste af inspiration til de lokale lønforhandlinger på sosu-området i 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En skattekiste af inspiration til de lokale lønforhandlinger på sosu-området i 2010"

Transkript

1 En skattekiste af inspiration til de lokale lønforhandlinger på sosu-området i 2010 En skattekiste af inspiration til de lokale lønforhandlinger på sosu-området i 2010 Høreomsorg

2 Inspiration til de lokale lønforhandlinger på sosu-området 2010 Der har med jævne mellemrum været diskussioner om, hvordan man meningsfyldt kan sætte penge på det arbejde, som medarbejderne udfører på ældreområdet. Desuden har det været et centralt opmærksomhedspunkt, at social- og sundhedshjælpere historisk set har opnået en mindre del af den lokale løndannelse end den resterende del af de uddannede grupper på området. Denne udfordring over for en stor og vigtig medarbejdergruppe har parterne valgt at adressere i et partsprojekt, og resultatet er bl.a. nedenstående oplæg i form af spørgsmål, som de lokale parter opfordres til at inddrage i den kommende dialog og forhandling om lokal løn. Formålet med spørgsmålene er, at de lokale parter også overvejer hvilke specifikke sosu-medarbejdergrupper, der vil være målgrupper for eksisterende og nye kriterier i forhandlingen af lokal løn. Dette aspekt kan indgå som et led i de lønpolitiske drøftelser, parterne afholder som led i lønforhandlingen i 2009/2010, jf. 5, 2. pkt. i Aftale om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale. 1. Hvilke af sosu-gruppens personalegrupper tildeles typisk lokal løn efter forhåndsaftalens funktionslønsbestemmelser? a. Og omfattes social- og sundhedshjælpere også af de bestemmelser, der retter sig mod Borgerne, kollegerne, særlige ansvarsområder, fleksibilitet, andet? 2. Hvilke af sosu-gruppens personalegrupper tildeles typisk lokal løn efter forhåndsaftalens kvalifikationslønsbestemmelser? b. Og omfattes social- og sundhedshjælpere også af de bestemmelser, der retter sig mod Uddannelse, faglige kompetencer, anciennitet, personlige kompetencer, andet? 3. Hvordan kan lokal løn understøtte ældreområdets mange nuværende og forestående behov, og er der måske områder, hvor social- og sundhedshjælpere i særlig grad kan bidrage? 4. Finder der særlige fokusopgaver for social- og sundhedshjælpere, som rækker ud over kerneopgaverne, og som kan understøttes af lokal løndannelse?

3 En skattekiste af inspiration til de lokale lønforhandlinger på sosu-området i

4 En skattekiste af inspiration til de lokale lønforhandlinger på sosu-området i 2010 Inspirationskataloget er udarbejdet af KL og FOA. Fokusgruppen takkes for kvalificerede bidrag og godt samarbejde. I fokusgruppen deltog: Personalekonsulent Susanne Mortensen, Jammerbugt Kommune, fællestillidsrepræsentant Helle Nielsen, FOA Sydsjælland, sektionsleder Ronny Peter, Svendborg Kommune, fællestillidsrepræsentant Dorthe Christiansen, FOA Esbjerg, Kirsten Nordenbæk, leder af Hjemmeplejen og Uddannelsen, Hillerød Kommune, formand for social- og sundhedssektoren Hans Jørgensen, FOA Odense og formand for social- og sundhedssektoren Tony W. Hansen, FOA Sønderborg afdeling. Parterne skylder en stor tak til studentermedhjælper Marie-Louise Spangsberg Mortensen for et kompetent og engageret arbejde i forbindelse med bogens tilblivelse. Inspirationskataloget kan frit gengives eller mangfoldiggøres, og er tillige frit tilgængeligt som pdf-fil på personaleweb.dk. 2

5 orord KL og FOA har en fælles interesse i, at forhandlingerne om lokal løn i 2010 bliver en succes. Som inspiration til de forestående lokale forhandlinger har KL og FOA i fællesskab udarbejdet denne skattekiste i form af et katalog med kriterier til de lokale forhandlingsparter på sosu-området. Overenskomstparterne har afsat 0,70% kr. i nye midler i Det betyder, at de lokale parter skal forhandle om næsten 100 mio. kr. til områdets mange medarbejdere. Det er en stor opgave, men også en god mulighed for at lade den lokale løndannelse understøtte opgavevaretagelsen og de lokale målsætninger på ældreområdet, og meningsfulde kriterier kan medvirke til at skabe synlighed, åbenhed og ejerskab. Ved at tænke kriterier kreativt og bruge dem offensivt, kan der skabes udvikling og dynamik på arbejdspladsen. Med kataloget i hånden vil det være muligt lokalt at overveje, om nye kriterier vil passe ind på den enkelte arbejdsplads, i den enkelte kommune og i den eksisterende lønstruktur, og om gamle kriterier måske skal tages op til revision. Kataloget er udarbejdet på baggrund af forhåndsaftaler fra i alt 85 kommuner fordelt over hele landet. Kataloget viser en imponerende mangfol- 3

6 dighed i kriterier. En sand skattekiste af ideer til hvordan lønnen kan tænkes ind i opgaverne på ældreområdet. Vi takker for den meget store opbakning til projektet og ønsker jer rigtig god arbejdslyst. København, den 1. november 2009 Med venlig hilsen Michael Ziegler Formand for KL s Løn- og Personaleudvalg Karen Stæhr Formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA 4

7 Indledning Ved O.08 aftalte KL og FOA at udarbejde et personalepolitisk projekt, som skal medvirke til at understøtte lokal løndannelse på sosuområdet. Projektet belyser, hvad der i dag gives lokal løn for på området i form af forhåndsaftaler. På baggrund af 120 forhåndsaftaler indsamlet fra i alt 85 kommuner, viser inspirationskataloget, hvad der i dag gives tillæg for. Hertil kommer individuelt tildelt lokal løn, som parterne dog har valgt særskilt ikke at belyse i projektet. Forhåndsaftalerne er gennemgået og bearbejdet med rigtig god hjælp fra en fokusgruppe, bestående af repræsentanter fra de lokale parter. Materialet viser, at der findes 110 overordnede funktionslønskriterier og 31 kvalifikationslønskriterier. Der er stor variation og iderigdom i den lokale løndannelse. Som det ses i kataloget ligger en del af forklaringen på det høje antal kriterier i, at samme funktion/kvalifikation lokalt er beskrevet ud fra flere vinkler og med forskelligt fokus, og kriterierne er udvalgt således, at forskelligheden belyses. Hver forhåndsaftale indeholder gennemsnitligt specifikke kriterier. 5

8 Personalegrupperne indenfor sosu-området Det har vist sig, at langt hovedparten af kriterierne i princippet gælder for alle faggrupper indenfor sosu-området. Da projektet også har et mål om et særligt fokus på social- og sundhedshjælpere og eventuelle særlige problemstillinger i forhold til den lokale løndannelse for denne gruppe, indeholder kataloget også et oplæg i form af spørgsmål, som de lokale parter kan anvende til at sætte fokus på denne, såvel som på andre grupper. Oplægget ses på forsidens inderside. 6

9 Kadence for forhandlingerne 2010 forhandlingerne er fastlagt i følgende overordnede kadence. Katalogets struktur Kataloget er bygget op på den måde, at de to store grupper af kriterier; funktionskriterier og kvalifikationskriterier, er adskilt, og hver af de to slags kriterier er derefter opdelt i følgende kategorier: F - Funktionskriterier: Særlige funktioner med relation til borgeren Særlige funktioner med relation til kolleger Særlige ansvarsområder Fleksibilitet Andre funktionstillæg 7

10 K - Kvalifikationskriterier: Uddannelse Faglige kompetencer Personlige kompetencer Anciennitet Andre kvalifikationstillæg Denne opdeling ses øverst på katalogets sider. Inden for hver kategori er kriterierne anført i alfabetisk rækkefølge, og under hvert af de overordnede kriterier er indsat eksempler på specifikke kriterier med konkrete formuleringer. Under R Resultatløn er indsat eksempler på bonusløn. Herefter er der et afsnit med eksempler på formuleringer af nogle af de generelle forudsætninger G, som det er hensigtsmæssigt at have med i en forhåndsaftale. Aftalen om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale er indsat i sin helhed. Bagest i kataloget er der et stikordsregister med kriterierne anført i alfabetisk rækkefølge. 8

11 Katalogets anvendelsesmuligheder De gengivne formuleringer er anført uden beløbsangivelser, således at parterne kan sætte fokus på, hvilke opgaver det giver mening lokalt at understøtte med lokal løn. Katalogets styrke er, at det viser mangfoldigheden i kriterierne og giver konkrete eksempler på formuleringer af disse. Kataloget kan læses fra ende til anden og tilsigter dermed at give generel inspiration til nye kriterier, som de lokale parter måske ikke har inddraget tidligere, men som kunne være relevante. En anden mulighed vil være, at anvende kataloget som et opslagsværk. Ud fra de prioriterede kriterier, som parterne ønsker at sætte fokus på, findes eksempler på formuleringer ud fra indholdsfortegnelsen eller stikordsregisteret. Det vigtige er, at der er mange muligheder for at blive inspireret og udfordret i forhold til de forestående lokale forhandlinger. Hvis kataloget anvendes som opslagsværk er det vigtigt at være opmærksom på, at samme funktions-/kvalifikationslønskriterier kan være beskrevet ud fra flere vinkler, hvilket kataloget søger at tage højde for ved henvisninger. På katalogets bagside er gengivet TOP 10 over de mest anvendte kriterier. Kataloget er frit tilgængeligt som pdf-fil på personaleweb.dk. 9

12 Uddrag af overenskomstprotokollen fra O.08: Projektet skal medvirke til at understøtte lokal løndannelse på social- og sundhedsområdet. Projektet skal blandt andet belyse, hvad der i dag gives lokal løndannelse for i kommunerne. Dette skal ske ved at indsamle eksempler på forhåndsaftaler og afdække, hvad der i dag gives tillæg for. Målet er at udgive et inspirationskatalog over kriterier for lokal løn på social- og sundhedsområdet. Projektet har særligt fokus på social- og sundhedshjælpere og eventuelle særlige problemstillinger i forhold til den lokale løndannelse for denne gruppe. 10

13 Indholdsfortegnelse Forord Indledning Personalegrupperne indenfor sosu-området Kadence for forhandlingerne Katalogets struktur Katalogets anvendelsesmuligheder Funktionsløn Særlige funktioner med relation til borgeren Aktivitetsmedarbejder 20 Alkohol 20 Borgere med afvigende adfærd 21 Bruger og pårørenderåd 22 Caféansvarlig 22 Daghjem/terapi 23 Demens 24 Diabetes 27 Dürewall kontaktperson 27 Forebyggelse 28 Genoptræning 29 KOL 30 11

14 Kostvejleder 30 Kultur/aktivitet 31 Leve Bo Miljø 32 Muskelsvind 33 Opsøgende arbejde 33 Psykisk syge/psykiatri 34 Pædagogiske funktioner 37 Respirator 38 Sygeplejemæssige opgaver 39 Særlige arbejdspladser/ boenheder 40 Særlige belastninger 42 Særligt snavsede hjem 42 Sår 43 Varmtvandsbassin 43 Ventilatørkorps 44 Ældre fysisk/psykisk handicappede 45 Ældrerådgivere 45 Særlige funktioner med relation til kolleger A-instruktør 46 APV vurdering 46 Arbejdsmiljø 47 Ekstraordinært ansatte/støttejob 48 Ergonomivejleder 50 Ernæringsvejleder 50 Forflytningsvejleder 51 Fællestillidsrepræsentant 53 12

15 Løfte/forflytningsinstruktør 54 Praktik 55 Ryginstruktør 58 Rygpilot 58 Sikkerhedsrepræsentant 59 Tillidsposter 60 Tillidsrepræsentant 64 Tutor/mentor 66 Uddannelseskoordinator 66 Underviser 67 Voldsressourceperson 68 Særlige ansvarsområder 1. assistent 69 Administrative opgaver 70 Aflastning 71 Akutplanlægning 72 Ansvarshavende 73 Beboerbladsansvarlig 75 Beklædning 76 Ble-ansvarlig 77 Depotansvar 78 Disponeringsvagtfunktion 79 Fordelerfunktion 80 Gruppeleder 81 Hygiejne 83 Høreomsorg 84 13

16 Inkontinens 86 Journalinstruktør 88 Kasseansvarlig 88 Koordinator 89 Kvalitetsudvikling 91 Køkkenhygiejne 91 Leder af gruppeaktiviteter 92 Madudbringning/distribution 92 Medicinansvarlig 93 Nøgleperson 94 Planlægger 95 Projektdeltagelse 98 Rengøringsmiddelansvarlig 99 Ressourceperson 100 Stedfortræder 102 Superbruger 103 Supervisor 105 Systemadministrator 106 Teamvagt 106 Tjenesteplaner 107 Tovholder 107 Udviklingsprojekter 108 Vidensperson 109 Visitator 110 Vitae funktioner 111 Værkstedskoordinator

17 leksibilitet Afløsning i sygeplejerskevagter 113 Feriekoloni 114 Flyver/afløser 116 Fridagsafløsning 118 Frivillighedskoordinator 118 Jobrotation 119 Skiftende arbejdssteder 119 Tværgående i distriktet 120 Udrykker 120 Vikar 121 Ø-tillæg 124 Andre funktionstillæg Cykelgodtgørelse 125 Fastholdelse og rekruttering 127 Gransker 128 Istandgørelse af død 128 Kørekort 129 Kørsel i egen bil 129 Lov om social service 85 og Særlige funktioner 131 Telefongodtgørelse 132 Tolkebistand 132 Udekørende aftenvagt

18 Kvalifikationsløn Uddannelse Demens 134 Diplomuddannelse 134 Efteruddannelse 135 Kompetenceudvikling/fastholdelse 138 Opskoling 139 Psykiatri 140 Rehabilitering af hjerneskadede 141 TR uddannelse 142 Uddannelse 143 Faglige kompetencer Demens 145 Medicin 145 Specialviden 146 Øvrige kvalifikationer 146 Personlige kompetencer Indlevelse og opfindsomhed vedr. hjælpemidler 147 Kerneressourceperson 147 Kommunetillæg 148 Kriterier for individuel kvalifikationsløn 149 Motivationskompetence 151 Anciennitet 1 år år

19 3 år år år år år år 158 Erfaring 159 Slutløntrin 160 Startløn 160 Andre kvalifikationstillæg Minimumsløn 161 Rekruttering af nyuddannede og nyansatte 162 Resultatløn Bonusløn 163 Generelle forudsætninger Generelle bestemmelser 165 Eksempel A 175 Eksempel B 177 Aftale om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale 182 Kapitel 1. Anvendelsesområde Kapitel 2. Lønmodel Kapitel 3. Pension og uddannelse 17

20 Kapitel 4. Lokal forhandlingsprocedure Kapitel 5. Aftaleindgåelsen Kapitel 6. Opsigelse og ophør af lokale aftaler om funktions- og kvalifikationsløn Kapitel 7. Rets- og interessetvister Kapitel 8. Opsigelse og ophør af centrale aftaler om funktions- og kvalifikationsløn Kapitel 9. Overgang til lokal løndannelse for tjenestemænd Kapitel 10. Ikrafttrædelse og opsigelse mv. Bilag 1 - Det lokale økonomiske råderum Bilag 2 - Løsning af lokale interessetvister Stikord

21 En skattekiste af inspiration til de lokale lønforhandlinger på sosu-området i

22 Særlige funktioner med relation til borgeren Aktivitetsmedarbejder Eksempler på formulering: 1. Aktivitetsmedarbejder Der ydes x funktionsløntrin til fastansatte medarbejdere, der arbejder i aktivitetscentre/terapier. 2. Aktivitetsmedarbejder på ældrecenter-eneansvarlig x kr. årligt. Se også kultur/aktivitet side 31 og leder af gruppeaktiviteter side 92. Alkohol Eksempel på formulering: 1. Ressourceperson For funktionen som ressourceperson, der har specialviden, uddannelse og kompetence, og som anvender denne viden struktureret indenfor alkohol gives x kr. Der kan til den enkelte medarbejder dog gives maks. x kr. i tillæg i maks. 2 år af gangen. 20

23 Særlige funktioner med relation til borgeren Borgere med afvigende adfærd Eksempler på formulering: 1. Pasning af borgere med stærkt afvigende adfærd Der ydes funktionsløn på x kr. pr. år til ansatte i dagvagt, der ugentligt udfører opgaver af mindst 6 timers varighed hos borgere med stærkt afvigende adfærd. Der ydes funktionsløn på x kr. pr. år til ansatte i aftenvagt, der ugentligt udfører opgaver af mindst 4 timers varighed hos borgere med stærkt afvigende adfærd. 2. Pasning af borgere med stærkt afvigende adfærd + individuelle tillæg Der ydes funktionsløn på x kr. pr. år til ansatte, der ugentligt udfører opgaver af mindst 8 timers omfang hos borgere med stærkt afvigende adfærd, f.eks. i form af misbrugsproblemer og stærkt tilsmudsede boliger. Tillæg herudover kan forhandles individuelt. Beløbet udbetales uden hensyn til beskæftigelsesgrad. 21

24 Særlige funktioner med relation til borgeren Bruger og pårørenderåd Eksempel på formulering: 1. Deltagelse i Bruger og pårørenderåd Personalerepræsentanter valgt til Bruger og pårørenderådet ydes et årligt tillæg på x kr. årligt (1/ niveau). Caféansvarlig Eksempel på formulering: 1. Caféansvarlig Medarbejdere, der er ansvarlig for åben café, ydes x kr. i årligt tillæg. 22

25 Særlige funktioner med relation til borgeren Daghjem/terapi Eksempler på formulering: 1. Daghjem/terapi Til faste medarbejdere i daghjem/terapi gives tillæg på x kr. årligt uafhængig af beskæftigelsesgraden. Der sker modregning, såfremt tillægget er givet ved en tidligere aftale. 2. Funktionstillæg til dagcentermedarbejdere Til ansatte i dagcentrene ydes fra 1/ et årligt pensionsgivende funktionstillæg på x kr. (31/ niveau) med reduktion ved nedsat beskæftigelsesgrad. 3. Udviklings- og planlægningsopgaver på dagcenter Årligt tillæg for udviklings- og planlægningsopgaver på tværs af ansvarsområder. Giver x kr. (31/ niveau), beløbet er pensionsgivende. 4. Visiteret dagcentre Til medarbejdere, der er beskæftiget i dagcentre, hvor der ydes en ekstra faglig indsats, for at fastholde funktionsevnen hos de visiterede borgere, ydes der et årligt funktionstillæg på x kr. (31/ niveau). 23

26 Særlige funktioner med relation til borgeren Demens Eksempler på formulering: 1. Demensområdet Medarbejdere, der er ansat i særlige botilbud for demente, honoreres med funktionsløn svarende til et årligt tillæg på x kr. Beløbet gradueres i forhold til beskæftigelsesgrad. 2. Psykisk syge og demente Til medarbejdere inden for ældreområdet, der hovedsageligt varetager opgaver hos psykisk syge og demente, ydes et tillæg på x løntrin. For at oppebære tillægget skal medarbejderen have gennemgået et uddannelsesforløb på minimum 35 timer, f.eks. i AMU regi. 3. Nøgleperson Til nøglepersonen vedrørende demens i den enkelte plejegruppe udbetales et pensionsgivende funktionstillæg på x kr. i årligt grundbeløb. Funktionen udføres jf. de gældende retningslinjer herfor. Funktionstillægget reduceres i forhold til beskæftigelsesgraden. 4. Praksisrelateret demensspecialist Der uddannes efter aftale med lederen 2 specialister pr. distrikt/1 pr. center. Funktionslønnen udgør x løntrin. 5. Stærkt demente borgere i skærmede enheder Uddannet basispersonale, der arbejder med de stærkt demente borgere i kommunens skærmede enheder, ydes et pensionsgivende funktionstillæg på x løntrin, da dette arbejde kræver en særlig pædagogisk indsats og stor personlig tålmodighed. 24

27 Særlige funktioner med relation til borgeren 6. Nøgleperson demens-koordinator i Ældre- og Handicapforvaltningen Medarbejdere med funktion som nøgleperson demens-koordinator i henhold til vedlagte beskrivelse fra Helseafsnittet ydes et pensionsgivende funktionsbestemt tillæg på x kr. årligt grundbeløb (1/ niveau). 7. Ansvarlig vejleder: Demens Ydes et pensionsgivende tillæg på x kr. (årligt grundbeløb, 1/ niveau). Tillægget ydes fuldt ud uden hensyn til beskæftigelsesgrad. Tillæg som daglig vejleder inden for det enkelte område kan ikke oppebæres samtidigt. 8. Daglige vejledere: Demens Ydes et pensionsgivende tillæg på x kr. (årligt grundbeløb, 1/ niveau). Tillægget ydes fuldt ud uden hensyn til beskæftigelsesgrad. 9. Demenskonsulent For varetagelse af funktionen som demenskonsulent ydes x trin. 10. Særlige funktioner Der ydes et årligt tillæg på x kr. for arbejdet på demensområdet. Der skal være tale om en formel fast tilknytning til arbejdsområdet (eks. skærmet enhed/skærmet afsnit el.lign.). 11. Demensafsnit og udekørende demensteams Til faste medarbejdere på demensafsnit på plejecentre og i udekørende demensteams med uddannelse og erfaring indenfor demensområdet ydes x løntrin. 25

28 Særlige funktioner med relation til borgeren 12. Demensafsnit Til fastansatte medarbejdere med over 15 timer ugentligt i demensafsnit gives et tillæg på x kr. årligt uafhængigt af beskæftigelsesgraden. Der sker modregning, såfremt tillægget er givet ved en tidligere aftale. 13. Demensvidensansvar Der ydes ansatte, der har vidensansvar indenfor demensområdet, et årligt tillæg på x kr. Beløbet er 31/ niveau og udbetales uden hensyn til beskæftigelsesgrad. Se også kvalifikationskriterium demens side 134 og

29 Særlige funktioner med relation til borgeren Diabetes Eksempler på formulering: 1. Koordinator Faglige funktioner der understøtter de nationale indsatsområder (diabetes). Beløb x kr., udbetalingen er ikke kvoteopdelt. 2. Vejleder Faglige funktioner der understøtter de nationale indsatsområder (diabetes). Beløb x kr., udbetalingen er ikke kvoteopdelt. 3. Diabetesressourceperson Funktionen dækker over mulige opgaver, der kan varetages på de forskellige institutioner eller distrikter. Beløb x kr. årligt i 31/ niveau og reguleres efter beskæftigelsesgrad. Dürewall kontaktperson Eksempler på formulering: 1. Dürewall kontaktperson Medarbejdere, der p.t. benævnes Dürewall kontaktpersoner, ydes x løntrin. 27

30 Særlige funktioner med relation til borgeren Forebyggelse Eksempler på formulering: 1. Forbyggende hjemmebesøg Grundløn 29 + x løntrin + x kr. (reguleres ikke efter kvota). 2. Forbyggende hjemmebesøg For funktionen forebyggende hjemmebesøg ydes x løntrin. 3. Forebyggelsesmedarbejder Der ydes funktionsløn til medarbejder, der arbejder som forebyggelsesmedarbejder. Funktionsløn udgør x løntrin. 4. Forbyggende medarbejdere Grundlønnen bygges op efter den uddannelsesmæssige baggrund efter erfaring eller erfaring før tid, plus eventuel stillingstillæg til trin X, herover ydes x trin i funktionsløn for opgaven som forbyggende medarbejder til en samlet lønindplacering på y (trinangivelse). Herudover kan forhandles individuel kvalifikationsløn ved decentrale forhandlinger. De allerede ansatte forebyggende medarbejdere omklassificeres som ovenstående uden lønfremgang ved de centrale forhandlinger, men henvises til individuelle forhandlinger decentralt. 28

31 Særlige funktioner med relation til borgeren Genoptræning Eksempler på formulering: 1. Fysioterapi, genoptræning Der ydes funktionstillæg på x kr. (31/ niveau) til medarbejderen, der har særlige opgaver i forbindelse med fysioterapi, genoptræning i bassin m.v. 2. Genoptræning Medarbejdere beskæftiget med genoptræning i genoptræningscentrer ydes et tillæg på x kr. (årligt grundbeløb). 29

32 Særlige funktioner med relation til borgeren KOL Eksempler på formulering: 1. Koordinator Faglige funktioner der understøtter de nationale indsatsområder (KOL). Beløb x kr., udbetalingen er ikke kvoteopdelt. 2. Vejleder Faglige funktioner der understøtter de nationale indsatsområder (KOL). Beløb x kr., udbetalingen er ikke kvoteopdelt. Kostvejleder Eksempler på formulering: 1. Kostvejleder Til personale, der varetager funktionen som kostvejleder, ydes x trin. 30

33 Særlige funktioner med relation til borgeren Kultur/aktivitet Eksempel på formulering: 1. Kultur- og aktivitetsområdet Ansvarlig for kultur- og aktivitetsområdet (der kan kun være en stilling pr. institution). Med direkte reference til områdelederen/ass. områdeleder, udbetales et årligt grundbeløb på x kr. (31/ niveau) p.t. x kr. pr. måned. Se også aktivitetsmedarbejder side 20 og leder af gruppeaktiviteter side

34 Særlige funktioner med relation til borgeren Leve Bo Miljø Eksempler på formuleringer: 1. Leve Bo Miljø Til fastansat personale, som har arbejdet 1 år i Leve Bo Miljø, udbetales x løntrin (ved tilgang på skæv dato sker udbetalingen fra næstfølgende 1.) 2. Leve Bo arbejdsmetode X funktionstrin fra den dag man ansættes. Ydes både i dagvagt og i aftenvagt. Ved arbejde i skærmet enhed kan der ikke samtidigt honoreres for arbejde efter Leve Bo arbejdsmetoden. 3. Springer i Leve Bo enheder Til medarbejdere, som arbejder tværgående på plejecentre med Leve Bo enheder, ydes x kr. årligt. Beløbet er 31/ niveau og udbetales uden hensyn til beskæftigelsesgrad. 4. Gerontopsykiatrisk Leve Bo enhed Der ydes med virkning fra 1. april 2002 funktionsløn til fast sosu-personale for funktionen i Gerontopsykiatrisk team således: timer ugentligt med et beløb på x kr. årligt timer ugentligt med et beløb på y kr. årligt. Beløbene er 31/ niveau og udbetales uden hensyn til beskæftigelsesgrad. 5. Arbejdstidsplanlægger psykiatri Der ydes funktionstillæg på min. x kr. og maks. y kr. (31/ niveau) f.eks. grundplanlægning, sygdomsdækning m.v. 32

35 Særlige funktioner med relation til borgeren Muskelsvind Eksempel på formulering: 1. Speciel pleje af patient med muskelsvind Alle medarbejdere, som udfører funktionen og har den nødvendige uddannelse, får funktionsløn. Tillæggets størrelse er fastsat til et årligt grundbeløb på x kr. (31/ niveau). Tillægget er pensionsgivende fra 1. marts 2008, og er omfattet af udmøntningsgarantien KAR 3 for året Opsøgende arbejde Eksempel på formulering: 1. Opsøgende arbejde. Pensionsgivende funktionsløn x kr. 33

36 Særlige funktioner med relation til borgeren Psykisk syge/psykiatri Eksempler på formulering: 1. Psykisk syge Medarbejdere, der arbejder med psykisk syge, ydes et funktionstillæg på x kr. årligt. 2. Ressourcepersoner Ressourcepersoner ydes tillæg på x kr. årligt. Alle tillæg i henhold til nærværende aftale er angivet i 31/ niveau. Alle tillæg ydes i forhold til beskæftigelsesgraden. 3. Fagligt uddannet social- og sundhedspersonale Funktionsløn på x kr. årligt kan gives til fastansatte med specialopgaver i forbindelse med arbejdet på Gerontopsykiatrisk afdeling. 4. Støtte/kontaktpersoner Støtte/kontaktpersoner tildeles et tillæg for psykiatriarbejdet på x kr. årligt. 5. Arbejde som støttekontaktperson Støttekontaktperson ydes for de særlige vilkår og rådgivningsopgaver forbundet hermed et årligt tillæg på x kr. 6. Arbejde med specialopgaver og vejledning af brugere i eget hjem Medarbejdere beskæftiget med specialrådgivning og vejledning af brugere i eget hjem ydes et årligt tillæg på x kr. 34

37 Særlige funktioner med relation til borgeren 7. Arbejde ved væresteder Medarbejdere ved væresteder ydes for de særlige vilkår og rådgivningsopgaver forbundet hermed et årligt tillæg på x kr. 8. Miljøstillinger Ansatte i miljøstillinger ved værestederne ydes et tillæg på x kr. Tillægget ydes som kompensation for forskudttidstillæg på hverdage og manglende arbejdstidsregler. 9. Særlige opgaver ved specialkurser Medarbejdere, der af ledelsen udpeges til at varetage særlige opgaver i forbindelse med gennemførte specialkurser, ydes et årligt tillæg på x kr. Tillægget ydes i den periode, hvor den særlige opgave varetages. 10. Psykiatriafdelingen Der ydes et ulempetillæg på x kr. (31/ niveau) til personale ansat i Støtte- og Kontaktpersonsordningen, dækkende kompensation for aften/nat/weekendarbejde og dækkende tillæg for delt tjeneste og rådighedstjeneste samt tilfældigt forekommende overarbejde. 11. Den psykiatriske ordning Social- og sundhedspersonale, der arbejder i den psykiatriske ordning, ydes et tillæg på x kr. (årligt grundbeløb). 12. Særlig støtte og træningsfunktioner i socialpsykiatrien Der ydes x løntrin for særlige støtte- og træningsfunktioner i forhold til psykiatriske klienter. (Ansatte i socialpsykiatrien). 35

38 Særlige funktioner med relation til borgeren 13. Kompleksitet/specialrådgivning Ansatte i socialpsykiatrien, ydes x funktionsløntrin for kompleksitet. Tillægget dækker bl.a. specialrådgivning og vejledning af beboere ved bofællesskaber for psykiatriske klienter og/eller psykiske- og fysiske handicappede. Tillægget erstatter overenskomstens 5 stk. 2, pkt. 3-tillæg. Der kan ved individuel forhandling ydes x funktionstrin for kompleksitet. Se også særlige arbejdspladser/boenheder side 40, ældre fysisk/psykisk handicappede side 45 og kvalifikationskriterium psykiatri side

39 Særlige funktioner med relation til borgeren Pædagogiske funktioner Eksempel på formulering: 1. Social- og sundhedsassistenter med pædagogiske funktioner Til social- og sundhedsassistenter ansat som social- og sundhedsassistenter med pædagogiske funktioner ydes et funktionstillæg på x kr. pr. år i 31/ niveau for en medarbejder på fuld tid. Efter 2 års ansættelse i stillingen som social- og sundhedsassistent med pædagogiske funktioner ydes et funtionslønstillæg på y kr. pr. år i 31/ niveau for en medarbejder på fuld tid. 37

40 Særlige funktioner med relation til borgeren Respirator Eksempler på formulering: 1. Ressourcepersonsfunktionen Funktionen dækker over mulige opgaver, der kan varetages på de forskellige institutioner eller distrikter. Beløb x kr. årligt i 31/ niveau og reguleres efter beskæftigelsesgrad. 2. Funktionsløn til respiratorvagt Social- og sundhedshjælpere på ren grundløn, uden kvalifikationstillæg, der varetager funktioner som respiratorvagt på plejehjem, ydes et tillæg på x kr. årligt (31/ niveau). Funktionstillægget bortfalder uden varsel, når funktionen ikke længere varetages. Beløbet reduceres i forhold til beskæftigelsesgrad. 38

41 Særlige funktioner med relation til borgeren Sygeplejemæssige opgaver Eksempel på formulering: 1. Sygeplejemæssige funktioner Social og sundhedsassistenter, der varetager sygeplejemæssige funktioner, ydes et tillæg på x kr. årligt. 39

42 Særlige funktioner med relation til borgeren Særlige arbejdspladser/ boenheder Eksempler på formulering: 1. Boenheden Der ydes som funktionsløn x løntrin til medarbejdere beskæftiget i x for den særlige fleksibilitet, der kræves i forhold til vagtdækning og arbejdsopgaver. 2. Genoptræningsafsnittet Der ydes et funktionstillæg på x løntrin til medarbejdere i Genoptræningsafsnittet. 3. Aflastningsdelen Ansatte i aflastningsdelen gives et tillæg på x kr. i årligt grundbeløb. (31/ niveau). 4. Funktionsløn Tillæg for at arbejde i demens-, psykiatrisk og debilenhed på x kr. årligt. Tillægget gradueres efter ansættelsesbrøken. 5. Fagligt uddannet social- og sundhedspersonale Funktionslønnen på x kr. kan gives til fastansatte med specialopgaver i forbindelse med at arbejde i et bofællesskabslignende botilbud i dag- og aftenvagt. 6. Ansættelse ved bofællesskaber m.m. For personale, hvis daglige tjeneste unddrager sig kontrol, ydes et særligt tillæg på x kr. 40

43 Særlige funktioner med relation til borgeren 7. Arbejdet ved boenheder for yngre handicappede Medarbejdere, som udelukkende arbejder i boenheder for yngre handicappede ydes et pensionsgivende funktionsbestemt tillæg på x kr. årligt grundbeløb. (1/ niveau). Tillægget ydes, idet arbejdet ved boenheder for yngre handicappede er en særlig opgave, som stiller store krav til medarbejdere både med hensyn til udvikling og pædagogisk indsats. Se også psykisk syge/psykiatri side 34, ældre fysisk/psykisk handicappede side 45 og kvalifikationskriterium psykiatri side

44 Særlige funktioner med relation til borgeren Særlige belastninger Eksempler på formulering: 1. Særligt belastende arbejde over en længere periode Beløbet udbetales kun i hele måneder og bortfalder, når funktionen ophører. Årligt grundbeløb x kr. (31/ niveau) p.t. x kr. pr. måned. 2. Særligt belastende arbejdsmæssigt bestemte forhold Tillæg for særligt belastende arbejdsmæssigt bestemte forhold på x kr. årligt. Tillægget gradueres efter ansættelsesbrøken. Særligt snavsede hjem Eksempler på formulering: 1. Arbejde i særligt snavsede hjem Til medarbejdere, der udfører arbejde i særligt snavsede hjem, ydes et funktionstillæg på x kr. pr. time (31/ niveau). Det er ledelsen, der skal definere de hjem, som udløser tillæg. 2. Særligt belastede hjem Kan også anvendes på plejehjem. Beløb x kr. og kan maks. deles mellem 2 personer. Funktionstillægget kan ophøre uden varsel. 42

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt. Dato: 12.11.02 J.nr.: 1-2-38-02 Initialer: JDP/prolgsk02-1 FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.2018 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende.

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende. FORHÅNDSAFTALE MELLEM AARHUS KOMMUNE, BØRN & UNGE OG ÅRHUS LÆRERFORENING VEDRØRENDE LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE 1. Generelt Dækningsområde Aftalen er gældende for alle lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Forhåndsaftale Forhåndsaftale for lærere m.fl. i og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Kontakt Susanne Lyngsie Personalekonsulent Center for Økonomi og Personale Løn og Personale Tlf.

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Odense Kommune Odense Lærerforening Side 1 af 6 Indhold Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Funktionsløn...

Læs mere

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer Forhåndsaftale indgået mellem Region Sjælland, Ergoterapeutforeningen Basispersonale (32.17) Omfatter Næstved, Slagelse og Nykøbing F. Sygehuse Pr. 1. april 2012 Det kliniske kerneområde Personlige og

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.2015 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Forhåndsaftale for kontorpersonale m.fl. indgået af HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011

Forhåndsaftale for kontorpersonale m.fl. indgået af HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011 HR og Personale Forhåndsaftale for kontorpersonale m.fl. indgået af HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011 Sag 306-2009-89642 - kic 1. Afgrænsning Denne forhåndsaftale omfatter kontorpersonale

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis 1 Lønpolitik Indledning Silkeborg Kommunes lønpolitik skal medvirke til at realisere kommunens overordnede politiske mål og skal til stadighed sikre den fornødne

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002.

FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 02 FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 14. oktober 2003 mellem HK og Vejle Amt vedrørende

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Ren dag god dag. Lønmappe. ren dag god dag

Ren dag god dag. Lønmappe. ren dag god dag Ren dag god dag Lønmappe ren dag god dag 1 Forord God rengøring betyder meget på en skole. Når rengøringen er i orden, trives eleverne bedre. Ansvaret for rengøringen ligger både hos eleverne, lrerne,

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i folkeskoler 1. april 2015 Reguleringsprocenten fra 1. april 2015 er 1,305367 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt grundbeløb,

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 Løn på EUD, AMU og TAMU TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 OVERSIGT Lønsystemet Lønseddel Løntabel Ny løn Det lokale råderum Krav til lokaler aftaler LØNSYSTEM PÅ ERHVERVSSKOLER Basisløn Faste

Læs mere

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter MINISTERIET FOR MBBL er dialog en vigtig forudsætning for, at lønpolitikken bliver konkret, gennemsigtig og fungerer som et fælles udgangspunkt for løndannelse i ministeriet. Derfor er lønpolitikken blevet

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Organisationsaftale. mellem. Banedanmark. Dansk Jernbaneforbund

Organisationsaftale. mellem. Banedanmark. Dansk Jernbaneforbund Organisationsaftale mellem Banedanmark og Dansk Jernbaneforbund 1. april 2013 2 INDHOLD SIDE BEMÆRKNINGER, J 1: Organisationsaftalens dækningsområde. 4 2: Ansættelse 5 3: Lønsystemet 5 4: Tjenesteanciennitet

Læs mere

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne Side 1 Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles bund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

kobling af løn og kvalitetsmål

kobling af løn og kvalitetsmål kobling af løn og kvalitetsmål KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Indledning/forord Formålet med denne publikation er at skitsere nogle af de overvejelser, som ledelse og

Læs mere

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Lønpolitik Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Decentral løn Det nye lønsystem skaber grundlag for en mere målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Aftale mellem Uddannelsesforbundet ved Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole om ny løn for lærere der underviser på EUD

Aftale mellem Uddannelsesforbundet ved Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole om ny løn for lærere der underviser på EUD Aftale mellem Uddannelsesforbundet ved Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole om ny løn for lærere der underviser på EUD Formål Aftaleparterne ønsker at skabe et gennemskueligt og fleksibelt

Læs mere

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøveansatte lærere, vejledning og bedømmelsesskemaer. Dansk Teknisk Lærerforening og Teknisk Skoleforening har i 1987 - på baggrund af et udvalgsarbejde

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER Midlertidigt lønsystem i OK 2008 Der aftaltes nedenstående midlertidige justeringer. sbestemmelser med virkning fra 1.4.2009. er den mindste samlede løn en lærer/bh.kl.leder

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Dansk Formands Forening Serviceforbundet Landsklubben For

Læs mere

Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune

Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune Formål: De overordnede mål for Norddjurs Kommune er, at kommunen skal udføre sine opgaver økonomisk fornuftigt og med høj kvalitet og dermed fremstå som en moderne

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i alm. folkeskoler 1. januar 2012 Reguleringsprocenten fra 1. januar 2012 er 1,268904 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Østerled. Ny Løn 2006-2008.

Østerled. Ny Løn 2006-2008. Østerled. Ny Løn 2006-2008. Vi opfatter formålet internt med decentral løndannelse (tidligere Ny Løn) at give nye redskaber til at rekruttere og fastholde medarbejdere, samt at fremme omplacering og omstilling

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i alm. folkeskoler 1. januar 2014 Reguleringsprocenten fra 1. januar 2014 er 1,284900 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune 1. Område Aftalen omfatter alle lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune, som er omfattet af Overenskomst for lærere m.fl.

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013 Kursus OK13 Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning 7. maj 2013 1 Dagens program 01 Velkomst ved lederforeningerne 02 Paradigmeskifte 03 Kvalitetsløft som led i OK13 04 Nye arbejdstidsregler,

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Rammer for udøvelse af hvervet som. tillids- og fællestillidsrepræsentant samt sikkerhedsrepræsentant. i Kirurgisk Center

Rammer for udøvelse af hvervet som. tillids- og fællestillidsrepræsentant samt sikkerhedsrepræsentant. i Kirurgisk Center SYGEHUS VESTSJÆLLAND KIRURGISK CENTER Rammer for udøvelse af hvervet som tillids- og fællestillidsrepræsentant samt sikkerhedsrepræsentant i Kirurgisk Center Nærværende aftale danner grundlag for værdier

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.02 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB)

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) 1 Generelle bemærkninger Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Bibliotekarforbundet

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Randers Kommunes personalepolitik

Randers Kommunes personalepolitik Randers Kommunes personalepolitik Randers Kommunes personalepolitik Intro... 4-5 Forord... 6-7 Om personalepolitikken... 8-9 Bærende værdier... 10-13 Den attraktive arbejdsplads... 14-17 Rekruttering

Læs mere