BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ DEN INTERNE PROBLEMANALYSE. STATUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ DEN INTERNE PROBLEMANALYSE. STATUS"

Transkript

1 BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ DEN INTERNE PROBLEMANALYSE. STATUS Tabel 1: Ledelsesdelegering og nærvær LEDELSESDELEGERING OG NÆRVÆR AR BSS ST HE Dekaner uddelegerer ansvar til prodekaner og institutledere Jf. beslutning af : Organiseringen af dekanatet afventer den kommende ansættelse af dekan. Institutledere har allerede fået delegeret ansvar vedr. økonomi, ansættelser mv. på deres institut. Dekanatets begrænsede størrelse (to prodekaner ud over dekanen) nødvendiggør et tæt dagligt samarbejde mellem dekan og prodekaner på tværs af universitetets fire kerneaktivitetsområder. Prodekanerne indgår derfor som en integreret del af den daglige ledelse af fakultetet (såvel dekanat som fakultetsledelse) og har det fornødne ansvar og ledelsesrum. Institutledere har i den eksisterende governancemodel og praksis ift. ansættelser og budget allerede fået delegeret ansvar vedr. økonomi, ansættelser mv. på deres institut. Det er derfor vurderingen, at institutlederne dermed har det nødvendige ledelsesrum til at kunne medinddrage medarbejderne som ønsket af universitetsledelsen. Der er nedsat en arbejdsgruppe omkring fakultetsledelse, institutledelse og nærvær på ST. Gruppen ser på sammensætning af fakultetsledelsen, institutledelse og sektionsledelser, procedurer for behandling af sager, delegering og nærvær. Beslutninger: Der er besluttet en ændret sammensætning af fakultetsledelsen, således at fakultetsledelsen nu består af dekanen, prodekanerne, institutlederne, lederne af hhv. inano, DCA og DCE samt administrationschefen og chefrådgiveren. Der er nedsat en koordinationsgruppe med to institutledere der på formøder med dekan og chefrådgiver bistår med fastlæggelse af dagsordner og årshjul for fakultetsledelsen. Fakultetsledelsen har besluttet at have øget fokus på strategiske emner. Dekanatstrukturen fastholdes med fire prodekaner for hhv. uddannelse, forskning, viden og talent. På fakultetsledelsesmøde den 6. januar blev det besluttet, at den nuværende betydelige grad af delegation fra dekan til institutleder fastholdes, og at institutlederne inddrages tidligere i beslutningsprocesser ved at sætte sager til drøftelse i fakultetsledelsen tidligere. Kommende beslutninger: På fakultetsledelsesmødet den 5. februar 2015 træffes beslutning om overordnede retningslinjer for sammensætning af institut- og centerledelser. Dekanen udmelder beslutning om delegering på samme møde. Arbejdsgruppen har besluttet at udarbejde et katalog over initiativer, der kan fremme nærvær, samt at udarbejde et oplæg til procedurer for behandlingen af sager. Gruppen forventes at være klar med oplæggene april Universitetsledelsen, specielt dekanerne, skal sammen med prodekanerne identificere på hvilke områder, yderligere ansvar kan Afventer kommende ansættelse af dekan. Dekanatets begrænsede størrelse (to prodekaner ud over dekanen) nødvendiggør et tæt dagligt samarbejde mellem dekan og Det er besluttet, at prodekanerne har øget ansvar for kobling af aktiviteter mellem dekanat og institutter/centre på deres respek- På dekanatsmøde den 7. januar blev det besluttet at den nuværende betydelige grad af delegation fra dekan til prodekan fasthol- Side 1 af 11

2 LEDELSESDELEGERING OG NÆRVÆR AR BSS ST HE delegeres til prodekanerne i forbindelse med tværgående aktiviteter prodekaner på tværs af universitetets fire kerneaktivitetsområder. Prodekanerne indgår derfor som en integreret del af den daglige ledelse af fakultetet (såvel dekanat som fakultetsledelse) og har det fornødne ansvar og ledelsesrum, også ift. tværgående aktiviteter. tive områder. Desuden er der etableret og uddelegeret arbejdsopgaver vedr. fx erhvervssamarbejde og fundraising. des. For de fakulteter, hvor det giver fagligt mening, flytter dekanerne og fakultetssekretariaterne ud af bygning 1430/1431 Den konst. dekan har besluttet, at fakultetssekretariatet bliver i bygning 1430/1431 Der er d. 10. november sket en fysisk udflytning af dekanat og fakultetssekretariat. Det er besluttet, at fakultetssekretariatet flytter til Ny Munkegade i bygning 1520/21. Tidsplan for flytning er fastlagt til marts 2015, men er pt tidsmæssigt udfordret af bygningsmæssige hensyn. Dekanat og fakultetssekretariat på Health vil også fremadrettet have til huse i bygning 1430/1431. Side 2 af 11

3 Tabel 1.A: Økonomi og budget ØKONOMI OG BUDGET AR BSS ST HE I alle økonomiske enheder arbejdes med fireårige budgetter Der udarbejdes fireårige budgetter fra Dette har været praktiseret ved Aarhus BSS i en årrække og giver derfor ikke anledning til nye beslutninger. Der er på ST implementeret fireårige budgetter fra og med budget Healths økonomimodel, der integrerer principperne, er vedtaget af fakultetsledelsen. Institutternes overordnede budgetter og deres resultatkrav fastlægges af fakultetsledelsen Institutternes overordnede budgetter fastlægges af den samlede Fakultetsledelse. Det samme gør sig gældende for institutternes resultatkrav. Dette har været praktiseret ved Aarhus BSS i en årrække og giver derfor ikke anledning til nye beslutninger. Det er besluttet, at der fra og med 2015 i årshjulet forud for årets budgetproces indlægges strategiske drøftelser i fakultetsledelsen omkring fælles puljer/prioriteringer, institutter/centres budgetter, udgifter til administrativt center og fællesadministrationen. Og at der som afslutning på processen træffes en fælles beslutning i fakultetsledelsen omkring det samlede ST-budget. Fakultetsledelsen beslutter, hvilken andel af institutternes indtægter, der kan føres direkte videre til institutterne og efter hvilke principper. Alle Arts indtægter og omkostninger viderefordeles til institutterne. Det er gennemsigtigt for det enkelte institut, hvordan indtjeningen kan forbedres, og der er mulighed for selv at prioritere økonomien med henblik på at tilgodese høj faglig kvalitet. Dette har været praktiseret ved Aarhus BSS i en årrække og giver derfor ikke anledning til nye beslutninger. ST arbejder med udviklingen af en ny økonomimodel. Der forventes at være et oplæg klar inden sommerferien. Det er besluttet, at der skal etableres en risikopulje på dekanatet, fælles strategiske fakultetspuljer og at der skal afsættes en buffer til kortvarige udsving på institutniveau. Der er fokus på incitamenterne på institutniveau, men også på at undgå suboptimering. Økonomimodellen for det enkelte fakultet skal sikre fuld transparens af alle fakultetets og institutternes indtægter og udgifter Arts økonomimodel bygger på de overordnede principper i AU s økonomimodel. Alle hovedområdets indtægter fordeles ubeskåret til institutterne, for så vidt muligt på baggrund af hvilke institutter der genererer dem. Herefter opkræves institutterne en betaling til at dække fællesskabets omkostninger (herunder fx administrationen). Det er således både gennemsigtigt, hvad institutterne genererer af indtægter, samt hvad de bidrager med til fællesskabet. Denne styringsmodel sikrer transparens, idet det er tydeligt, hvor meget det enkelte institut råder over, samt hvordan alle indtægter og omkostninger er allokeret. Dette har været praktiseret ved Aarhus BSS i en årrække og giver derfor ikke anledning til nye beslutninger. Det er besluttet, at der skal være transparens i forhold til væsentlige økonomiske parametre. Det skal være tydligt på hvilke niveauer der træffes økonomiske beslutninger i et på forhånd defineret årshjul. Side 3 af 11

4 Tabel 1.B: Ansættelser ANSÆTTELSER AR BSS ST HE Fakultetsledelsen skal sikre effektive ansættelsesprocedurer, der klart beskriver ansvarsfordeling, kvalitetsmål og ansættelseskriterier I overensstemmelse med Arts strategi for rekruttering af VIP-medarbejdere ( ) og Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts ( ) er der: Tydelige retningslinjer for ansvarsfordelingen i ansættelser Tydelige og veldefinerede ansættelseskriterier Ansættelsesprocedurerne på Arts indeholder en lang række kvalitetsmål, men er ikke eksplicit beskrevet som sådanne. Selvom de ikke er beskrevet som kvalitetsmål, kan mange af de procedurer, der er opstillet i Arts strategi og politik imidlertid betragtes som egentlige kvalitetsmål En arbejdsgruppe udarbejder med inddragelse af FSU og Akademisk Råd oplæg til etablering af reviderede ansættelsesprocesser på ST. Målet er processer, der sikrer høj kvalitet og inddragende processer, og en beskrivelse af tydlige karriereveje på ST. Gruppen forventes at være klar med et oplæg april Principperne for ansættelser bearbejdes i en arbejdsgruppe, hvorefter det kommer til beslutning i fakultetsledelsen og efterfølgende til høring i Akademisk Råd, samarbejdsudvalg mv. Arbejdsgruppen færdiggør deres arbejde i marts Institutledelsen har inden for rammen af instituttets godkendte budget ansvaret for alle TAP-ansættelser På Arts har institut/-centerleder ansvar for ansættelse af TAP-personale, så længe ansættelsen er inden for instituttets/centrets budget Institut-centerledere har som hidtil ansvar for TAP og AC-TAP ansættelser. Institutledelsen har inden for rammen af instituttets godkendte budget ansvaret for ansættelse af VIP-personale i tidsbegrænsede stillinger Institut-/centerleder skal på baggrund af instituttets/centrets generelle visioner og strategier udarbejde flerårige dynamiske bemandingsplaner, der forelægges til drøftelse i fakultetsledelsen og godkendes af dekanen. Inden for rammerne af de godkendte bemandingsplaner, har institut- /centerleder ansvaret for ansættelser af VIPpersonale i tidsbegrænsede stillinger. Institutledelsen kan iværksætte opslag af nye stillinger inden for rammen af instituttets godkendte budget og strategi Institut-/centerledelsen kan iværksætte opslag af nye VIP-stillinger, når dette er i overensstemmelse med en godkendt bemandingsplan. Side 4 af 11

5 ANSÆTTELSER AR BSS ST HE Institutledelsen nedsætter bedømmelsesudvalg efter fakultetets retningslinjer I Arts opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik er beskrevet klare procedurer for nedsættelse af bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalgene nedsættes af institut- /centerledelsen, som indhenter forslag til medlemmer af bedømmelsesudvalget ved fagligt relevante medarbejdere. Dekanen godkender sammensætningen af bedømmelsesudvalg efter indhentet indstilling fra Akademisk Råd. Institutledelsen tager beslutning om udvælgelse af kandidater til ansættelsessamtaler Institut-/centerledelsen træffer beslutning om udvælgelse af kandidater til ansættelsessamtaler og nedsætter et ansættelsesudvalg, når de faglige bedømmelser er modtaget. Inden der sendes en indstilling til dekanen om ansættelse, rådfører institutlederen sig med en faglig relevant gruppe af peers Dekanen påser, at stillingsbedømmelserne sker efter de fastsatte regler og gældende kvalitetsmål Institut-/centerledelsen rådfører sig med ansættelsesudvalget, inden der sendes en indstilling til dekanen om ansættelse. I tilfælde hvor det vurderes fagligt relevant at inddrage medarbejdere med andre fagligheder end dem, der er repræsenteret i ansættelsesudvalget, vil disse blive inddraget, før indstillingen til dekanen sendes. Dekanen træffer den endelige afgørelse om ansættelse. Hvis ansættelserne overholder gældende kvalitetsmål og regler samt sker inden for de eksisterende bemandingsplaner, har dekanen ikke grund til at afvise, at en stilling kan tiltrædes. Universitetsledelsens beslutningspapir indebærer en formalisering af forpligtelsen til at rådføre sig med instituttets VIPmedarbejdere ved opslag, nedsættelse af bedømmelsesudvalg og indstilling om ansættelse. Noget lignende har været praktiseret uformelt på nogle af institutterne ved Aarhus BSS, men fakultetsledelsen har nu som følge af universitetsledelsens beslutning udarbejdet et forslag til Aarhus BSS procedurer for inddragelse af VIP ifm. ansættelse af VIP. Forslaget er for tiden i høring i FSU og Akademisk Råd, mens institutfora og LSU er drøfter procedurerne ifm. en kommende drøftelse af implementeringen af ændringerne i institutstrukturen. Fakultetsledelsen godkender procedurerne på et møde i februar 2015, men med mulighed for at justere indholdet, såfremt de kommende drøftelser i institutfora og LSU er skulle give anledning hertil. Dekanens rolle har i en årrække været at påse, at institutternes ansættelser sker efter de fastsatte regler og gældende kvalitetsmål. Side 5 af 11

6 Tabel 2: Medinddragelse MEDINDDRAGELSE UL AR BSS ST HE Dekanen tager i samråd med formanden for Akademisk Råd beslutning om, hvorledes rådet i højere grad skal inddrages i planlægning, gennemførelse og opfølgning Der har løbende været drøftelser med Akademisk Råd om dette, senest på rådets møde Af beslutningen som opfølgningen på eftersynet fremgår det: Det er fakultetsledelsens overbevisning, at der er brug for et målrettet arbejde med at udvikle en åben beslutningskultur og en inddragende ledelsespraksis. Med henblik på at skabe mere åbne beslutningsprocesser vil formændene for alle samarbejdsorganer på fakultets- og institut/centerniveau iværksætte diskussioner om, hvorledes disse organer vil kunne indgå i de beslutningsforberedende processer på institutter og fakultet. Formændene fremlægger over for Akademisk Råd, FSU og fakultetsledelsen resultatet af disse drøftelser senest 1. april Akademisk Råd har vedtaget et oplæg om tiltag for øget inddragelse af rådet. Rådet vurderer, at det allerede i høj grad inddrages i planlægningen, gennemførelse og opfølgning på rådsmøderne, men anbefaler en løbende gennemgang og evaluering af det eksisterende årshjul. Rådet har endvidere fremsat en række anbefalinger for dels at sikre rådets mulighed for at diskutere og påvirke væsentlige kommende beslutninger og strategier, dels at sikre en videreformidling af gode idéer fra rådet til universitetsledelsen. Rådet anbefaler, at der iværksættes yderligere drøftelse af forholdet mellem Akademisk Råd og institutfora med henblik på en bedre og løbende kommunikation mellem rådet og de enkelte institutter. Fakultetet vil i 2015 arbejde videre med implementeringen af rådets anbefalinger. Dekanen og formanden for Akademisk råd har besluttet, at de vil fortsætte med at afholde 1-2 formøder pr. møde i rådet med drøftelser af dagsordener og opfølgning. Endvidere vil der blive afholdt ad hoc møder mellem formanden og dekanen fx i forbindelse med udmelding af større beslutninger mv. Fakultetsledelsen har på baggrund af ønske fra Akademisk råd besluttet at drøfte udvalgte emner med repræsentanter fra Akademisk råd. Desuden har Fakultetsledelsen forpligtet sig til at udarbejde mere deltaljerede årshjul (m. emner) og dele det med rådet mhp. øget inddragelse i drøftelserne. Konklusion blev fremlagt på seminar den 27. november, og principperne for den fremadrettede inddragelse af rådet er: Rettidig omhu: Drøfte væsentlige emner tidligere i processen, så der er tid til medinddragelse, mulighed for at få indflydelse og kvalificering af beslutninger Sparring til ressourceprioritering: Sætte konkrete økonomiske udfordringer på dagsordenen Tage bladet fra munden: Bidrage med rådets meninger til udformning af politiske holdningstilkendegivelser fra AU. Institutlederen træffer i samråd med medarbejdere, studerende og de valgte samarbejdsorganer på institutniveau beslutning om, hvordan instituttets valgte samarbejdsfora kan inddrages i højere grad Jf. ovenfor. De lokale drøftelser på institutterne af fremtidig ledelsesdelegering og nærvær, herunder hvorledes instituttets valgte samarbejdsfora i højere grad kan inddrages, vil først finde sted i løbet af foråret 2015 som led i implementeringen af en justeret institutstruktur. Drøftelserne på institutter og centre og i udvalg og fora pågår indtil slutningen af februar Fakultetsledelsen samler op på drøftelserne i marts og beslutter overordnede principper for inddragelse af medarbejdere, studerende og samarbejdsorganer på ST. Der har været gode og inddragende processer på institutterne, hvor der er vedtaget forskellige justeringer af den interne struktur og arbejdsgang. Fakultetsledelsen foreslår, at vedtægterne revideres, så der vælges en formand til institutforum blandt de videnskabelige medarbejdere. Mhp. fortsat at sikre de studerendes medinddragelse, vil dekanen videreføre de månedsmøder med en kreds af studenterrepræsentanter, som har været afholdt i en længere årrække. Ph.d.-udvalget har besluttet at styrke den fremtidige medinddragelse af ph.d.-studerende, således at møderne i ph.d.-udvalget suppleres af 1-2 årlige møder med ph.d.-skolelederen. De studerendes ph.d.-forening ved BSS (PHABUSS) tager initiativ til disse møder. Dekanen afholder dialogmøder 2-4 gange årligt med repræsentanter for de studerende. Fakultetsledelsen peger i forhold til Inddragelse af studerende og ph.d.- studerende på AU-niveau på: Inddragelse af de studerende bør primært ske via de studerende i studienævn frem for at opbygge en parallel struktur Inddragelse af de ph.d.-studerende kan med fordel ske ved regelmæssige møder mellem AUPA og kred- Side 6 af 11

7 MEDINDDRAGELSE UL AR BSS ST HE sen af ph.d.-skoleledere Den valgte struktur bør sendes i høring blandt alle studerende, da inddragelsen er sket via studienævn, mens øvrige studerende kan have andre synspunkter Institutlederen er ansvarlig for afholdelse af medarbejdermøder Medarbejdermøder afholdes jævnligt på institutter og center, som hidtil. Fakultetsledelsen har besluttet, at alle institutledere fra og med 2015 afholder minimum 2 årlige medarbejdermøder. Besluttet og er under implementering. Institutlederne er ansvarlig for at afholde minimum to årlige medarbejdermøder, hvor der orienteres om instituttets økonomi. Der er etableret to nye, tværgående udvalg: Uddannelsesudvalget og Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde. De to udvalg skal som en del af deres organisering fremlægge forslag om, hvordan medarbejdere og studerende sikres indsigt og medinddragelse i arbejdet Fremtiden for de fire tværgående fora skal afklares Universitetsledelsen mødes med de studenterpolitiske organisationer og drøfter, hvordan studerende og ph.d.-studerende kan inddrages mere i de beslutningsprocesser, der har betydning for dem De to udvalg har besluttet: 1. Øget brug af de eksisterende organer på institutter og fakulteter tidligt i processerne. 2. Tidligere udsendelse af materialet til møderne, så prodekanerne kan orientere og drøfte relevante sager med institutlederne inden møderne. 3. Målrettede initiativer om konkrete sager, hvor eksperter blandt medarbejderne inddrages i taskforces, underudvalg, workshops eller andre åbne arrangementer. UL besluttede 28/1, at der oprettes et forum med deltagelse af de studenterpolitiske organisationer, rektor, prorektor og universitetsdirektøren Ph.d. udvalget (ph.d.- skolelederne) holder møder med foreningen af ph.d.- studerende på AU (AUPA) Side 7 af 11

8 Tabel 3: Organisatorisk indretning af fakulteterne Organisatorisk indretning af fakulteterne AR BSS ST HE Der gennemføres et eftersyn af institutstrukturen Såfremt eftersynet resulterer i et forslag om ændringer af institutstrukturen eller den interne institutorganisering, skal der med inddragelse af medarbejdere udarbejdes en tids- og procesplan der angiver, hvorledes ændringerne kan implementeres Dekanerne for AR, ST og BSS har fokus på følgende opgaver: AR: IUP ST: Ingeniøraktiviteterne BSS: Businessaktiviteterne Eftersyn gennemført fra august december 2014, afsluttet med beslutninger på fakultetsniveau 12.december. Den grundlæggende inddeling i tre institutter bevares. Der iværksættes en undersøgelse af mulighederne for en tættere forbindelse mellem Institut for Uddannelse og Pædagogik og Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier procesplan under udarbejdelse beslutning i fak.ledelsen inden sommer Fakultetet og centret har d. 28/1 drøftet Rådgivnings- og StøtteEnhedens placering med universitetsledelsen Ift. den indre organisering foregår nu lokale processer på institutter med beslutning inden 1.april 2015, herunder: For at imødekomme behovet for råderum på afdelingsniveau undersøger institutlederne, hvordan der kan etableres bedre og klarere rammer for afdelingsledernes beslutningskompetencer. I særdeleshed skal der skabes gode processer mht. inddragelse af institut- og centerorganer og fagmiljøer i forbindelse med oprettelse af stillinger. Det fremgår af beslutningen som opfølgning på eftersynet af , at: Der igangsættes en inddragende undersøgelse af mulighederne for en tættere forbindelse mellem CUDiM og de relevante miljøer på IUP For at styrke synlighed og faglig identitet på institutterne iværksætter institutlederne lokale processer med henblik på at foreslå meningsgivende navne for institutterne og afdelingerne. Det sker i regi af institutter og center med frist 1. april Fakultetsledelsen har gennemført en omfattende analyse- og høringsproces vedrørende BSS institutstruktur, som er mundet ud i et oplæg med to varianter af en fremtidig struktur. De to varianter har været til afstemning på Institut for Marketing og Organisation og Institut for Økonomi. Fakultetsledelsen har fremsendt sin endelige indstilling til universitetsledelsen. Umiddelbart efter der er truffet en endelig beslutning om den fremtidige institutstruktur, vil der blive udarbejdet en tids- og procesplan, der angiver, hvorledes ændringerne i institutstruktur konkret vil blive implementeret. Fakultetsledelsen har gennemført en omfattende analyse- og høringsproces vedrørende BSS institutstruktur, som er mundet ud i et oplæg med to varianter af en fremtidig struktur. De to varianter har været til afstemning på Institut for Marketing og Organisation og Institut for Økonomi. Fakultetsledelsen har fremsendt sin endelige indstilling til universitetsledelsen. Umiddelbart efter der er truffet en endelig beslutning om den fremtidige institutstruktur, vil der blive udarbejdet en tids- og pro- Omfattende og inddragende instituteftersyn er gennemført på institutterne november/december Fakultetsledelsen har på baggrund af eftersynet besluttet ikke at ændre på den eksisterende institut- og centerstruktur på ST. Akademisk Råd og FSU er blevet hørt omkring beslutningen. Generelt er flere institutter udfordret på spredt geografi og forskelle i rammevilkår. Der er igangsat en række initiativer på institutterne i forhold til at styrke den interne faglige sammenhængskraft. Der er nedsat en arbejdsgruppe for ingeniørområdet organisering og synlighed. Arbejdsgruppen udarbejder en vision for AU Engineering Der igangsat aktiviteter i forhold til profilering af området med specielt fokus på studenterrekruttering. Arbejdsgruppen forventes at have et samlet oplæg klar marts Arbejdsgruppen for Ingeniørområdet arbejder med muligheden for at etablere en koordineringsgruppe, der skal varetage den overordnede udvikling af det samlede AU På Health har drøftelserne primært handlet om Institut for Biomedicin. På baggrund af MUS-samtaler og drøftelser i relevante fora har fakultetsledelsen bakket op om, at instituttet skal bestå i sin nuværende form. Dette er fremlagt på medarbejdermøde på Institut for Biomedicin d. 29. oktober, hvor medarbejderne ikke havde yderligere holdningstilkendegivelser. Studienævnsstrukturen evalueres i primo Evalueringsprocessen har afventet, at ny prodekan for uddannelse tiltrådte. Side 8 af 11

9 Organisatorisk indretning af fakulteterne AR BSS ST HE På IUP har synliggørelsesbehovet en lidt anderledes karakter end på de øvrige institutter. Der er behov for at synliggøre instituttet som helhed som en aktør i omverden; i særlig grad overfor uddannelsessektoren. Der har været fremført ønske om større fleksibilitet for IUP i deres samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Det sikres, at institutterne og institutternes ledelse har mulighed for at pleje eksisterende samarbejder og kontakter med eksterne samarbejdspartnere (citat fra beslutningspapir). Fakultetsledelsen vil fortsætte bestræbelsen på at uddelegere beslutningskompetence til det decentrale ledelses- og samarbejdsniveau. Fakultetsledelsen udarbejder fortsat fakultetets overordnede mål og budget, godkender institutternes budgetter og aftaler deres resultatmål. Fakultetsledelsen fastlægger budgettet for det administrative center. Herudover behandles emner, der er fælles for hele fakultetet (citat fra beslutningspapir). cesplan, der angiver, hvorledes ændringerne i institutstruktur konkret vil blive implementeret. Engineering-område herunder sikre synlighed overfor potentielle studerende og erhvervslivet mv. Koordinationsgruppen tænkes bestående af dekanen, prodekan for uddannelse og prodekan for forskning samt direktøren for Ingeniørhøjskolen og institutlederen for Institut for Ingeniørvidenskab. En arbejdsgruppe udarbejder bud på udvikling af det interne samarbejde omkring myndighedsrådgivning og fremtidssikring af indtægtsgrundlaget. Der forventes et oplæg fra gruppen i marts Side 9 af 11

10 Tabel 4: Kommunikation KOMMUNIKATION UL AR BSS ST HE Kommunikationsstrategien og praksis skal revideres Universitetets hjemmeside revideres Brandingstrategien revideres Der etableres større fysisk nærhed ml. de kommunikationsansvarlige, VIP og den lokale ledelse 24. februar: beslutning om nedsættelse af arbejdsgruppe og proces for udarbejdelse af ny kommunikationspolitik og brandingstrategi Uge 33: forventet beslutning i UL om kommunikationspolitik og brandingstrategi Evt. 24. februar: beslutning om nedsættelse af arbejdsgruppe og proces for revision af hjemmeside 24. februar: beslutning om nedsættelse af arbejdsgruppe og proces for udarbejdelse af ny kommunikationspolitik og brandingstrategi Uge 33: forventet beslutning i UL om kommunikationspolitik og brandingstrategi På ST udarbejder en arbejdsgruppe et oplæg til en kommunikationsstrategi. Formålet er at udarbejde en kommunikationsstrategi på ST, der fremmer inddragelse og dialog i den interne kommunikation, og som sikrer fagnær formidling og profilering af fakultetet, institutter og centre i den eksterne kommunikation. Det er besluttet, at FAMU, FSU og Akademisk råd samt Fakultetsledelsen udpeger medlemmer til arbejdsgruppen. Side 10 af 11

11 Tabel 5: Administrativ understøttelse ADMINISTRATIV UNDERSTØTTELSE UL AR BSS ST HE Administrationschefer har det ledelsesmæssige, herunder det personalemæssige ansvar for de administrative centre Den konkrete dialog om, hvilke opgaver, der skal løses i relation til institutterne og samarbejdet ml. det administrative center og institutsekretariaterne, skal afklares ml. institutlederen, dekanen og administrationschefen Fakultetsledelsen beslutter i dialog med administrationschefen niveauet for administrativ understøttelse af institutterne og sikrer derved en nødvendig standard Beslutning truffet 22. oktober og implementeret. Fakultetsledelsen har den 20. januar tiltrådt handlingsplaner for hvert funktionsområde som skal være med til at institutionalisere dialog og samarbejde mellem administration og faglige miljøer. I ovennævnte dialoger skal bl.a. være en drøftelse de konkrete ydelser til de faglige miljøer og laves aftaler om standarder. Fakultetsledelsen har fremsendt sin indstilling til universitetsledelsen om fremtidig organisering af BSS Administrationen. I proces, men endelig afklaring afventer beslutning om opgavefordelingen. Et problemkatalog er udarbejdet på baggrund af afklaringsmøder med institutter og centre. Det er besluttet, at en arbejdsgruppe på baggrund af problemkataloget skal udarbejde oplæg til prioriteringer, der skal danne grundlag for udarbejdelse af konkrete løsningsforslag. Endelig afklaring forventes senest medio marts. I proces, men endelig afklaring afventer beslutning om opgavefordelingen. Afklaringen er tilendebragt, og det er besluttet, at der ikke sker ændringer i koblingen mellem institut og center. Der skal løbende arbejdes med at skabe bedre sammenhæng og forståelse for hinanden. I udgangspunktet vurderes det, at der er en fornuftig sammenhæng mellem ressourcer og serviceniveau, og det er derfor besluttet, at der ikke sker ændringer i de vedtagne standarder. Der skal løbende arbejdes med at vurdere behov og ønsker, herunder skærpet fokus på prioritering af de adm. opgaver, da ressourcerne er knappe. Der sker en sammenlægning af administrative områder (vicedirektørområder), så antallet mindskes til fem Der etableres et Universitetsledelsens Sekretariat Beslutning truffet 22. oktober og implementeret. Beslutning truffet 22. oktober og implementeret. Universitetsdirektøren får som særlig opgave at etablere et mindre projektog porteføljestyringsenhed Back office ændrer navn til fællesadministrationen Projekt- og porteføljestyringen indarbejdes i de eksisterende rammer. Beslutning truffet 22. oktober og implementeret. Eventuelle mindre justeringer internt i fællesadministrationen og ml. fællesadministrationen og de administrative centre fastlægges efterfølgende Indstillingen fra LEA herom blev besluttet på universitetsledelsesmødet den 28. januar. Side 11 af 11

Beslutninger som opfølgning på den interne problemanalyse

Beslutninger som opfølgning på den interne problemanalyse Beslutninger som opfølgning på den interne problemanalyse Indholdsfortegnelse Tabel 1: Ledelsesdelegering og nærvær... 2 Tabel 1.A: Økonomi og budget... 4 Tabel 1.B: Ansættelser... 5 Tabel 2: Medinddragelse...

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN DEN INTERNE PROBLEMANALYSE 13. november 2013 tiltrådte bestyrelsen den interne problemanalyse Målet var at få identificeret og håndteret betydende

Læs mere

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN PROCESSEN INDTIL HØRINGEN 13. november 2013: Bestyrelsen tiltrådte den interne problemanalyse December 2013 januar 2014: Analysepanelet og ekspertgruppen

Læs mere

BESLUTNINGER OG PROCES SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

BESLUTNINGER OG PROCES SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN BESLUTNINGER OG PROCES SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN PRÆSENTATION FOR HEALTH S ANSATTE PROCESSEN INDTIL HØRINGEN 13. nov. 2013: Bestyrelsen tiltrådte den interne problemanalyse Dec. 2013 jan. 2014:

Læs mere

PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST

PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST FOKUSPUNKTER PÅ ST Fakultetsledelse, institutledelse, nærvær og delegering ST økonomimodel Ansættelsesprocesser Medinddragelse Organisering, faglig identitet og sammenhæng

Læs mere

PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST

PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST VORES ST ET VÆKSTHUS ET STED HVOR TING TRIVES OG GROR! VORES ST MÅLET ER TILFREDSE OG STOLTE MEDARBEJDERE DER HAR MEDEJERSKAB FOR ST. TILBAGE TIL RØDDERNE: FORSKNING, UDDANNELSE,

Læs mere

Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter

Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter Notat Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter 1. Baggrund Der er i november/december 2014, som en del af opfølgningen på den interne problemanalyse,

Læs mere

Forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen

Forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen Forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen Universitetsledelsen den 15. august 2014 Aarhus Universitet 1 Den 13. november 2013 tiltrådte bestyrelsen universitetsledelsens plan om at iværksætte

Læs mere

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN Universitetsledelsen den 22. oktober 2014 Aarhus Universitet Den 13. november 2013 tiltrådte bestyrelsen universitetsledelsens plan om at iværksætte en opfølgning

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016 Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN - ADMINISTRATIVT MØDE

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN - ADMINISTRATIVT MØDE BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN - ADMINISTRATIVT MØDE MØDET I DAG Har præsenteret de endelige beslutninger Vil fokusere på: de administrative beslutninger betydning og bagvedliggende overvejelser

Læs mere

Møde den: 27. januar 2015, Aarhus, PHYS Akademisk Råd REFERAT

Møde den: 27. januar 2015, Aarhus, PHYS Akademisk Råd REFERAT Møde den: 27. januar 2015, 16.15 18.20 Aarhus, PHYS 1525-626 Akademisk Råd REFERAT Deltagere: Medlemmerne af ST s Akademisk Råd samt kommende studentermedlemmer Referent: Jette Laursen Dagsorden: Dato:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ARTS 10. november 2016 Udarbejdet af APV FØLGEGRUPPEN og FORMANDSSKABET I FAMU og FSU

AARHUS UNIVERSITET. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ARTS 10. november 2016 Udarbejdet af APV FØLGEGRUPPEN og FORMANDSSKABET I FAMU og FSU HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ARTS 10. november 2016 Udarbejdet af APV FØLGEGRUPPEN og FORMANDSSKABET I FAMU og FSU Forebyggelse af stress Nedsætte risikoen for stress i hverdagen. PRIORITERING 2 Karrierevejledning

Læs mere

Med henvisning til brev af 16. august 2014 fremsendes hermed høringssvar fra Institut for Agroøkologi til problemanalysen.

Med henvisning til brev af 16. august 2014 fremsendes hermed høringssvar fra Institut for Agroøkologi til problemanalysen. Til rektor Brian Bech Nielsen og universitetsledelsen Høringssvar til universitetsledelsens forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen Med henvisning til brev af 16. august 2014 fremsendes

Læs mere

Handlingsplan for psykisk APV på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)

Handlingsplan for psykisk APV på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Handlingsplan for psykisk APV på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Godkendt i LSAU 19. august 2013 Nedenstående handleplan følger op på den psykiske APV med konkrete organisatoriske tiltag. Men

Læs mere

Akademisk Råd. Akademisk Råd. Forum. Mødedato Mandag den 31. oktober 2016 kl B Sted

Akademisk Råd. Akademisk Råd. Forum. Mødedato Mandag den 31. oktober 2016 kl B Sted K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Akademisk Råd M Ø D E I N D K A L D E L S E O P D A T E R E T V E R S I O N 25. OKTOBER 2016 Forum Akademisk Råd LEDELSE

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af ekstern ekspert ved Health finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 17. JUNI 2010 REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 Bestyrelsens beslutning Fire hovedområder: Aarhus Faculty of Arts, Kulturvidenskab Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi

Læs mere

Handlingsplan for psykisk APV på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)

Handlingsplan for psykisk APV på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Handlingsplan for psykisk APV på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Godkendt i LSAU 19. august 2013 Nedenstående handleplan følger op på den psykiske APV med konkrete organisatoriske tiltag. Men

Læs mere

ARTS INTERNE ORGANISERING PBA. PROBLEMANALYSEN

ARTS INTERNE ORGANISERING PBA. PROBLEMANALYSEN ARTS INTERNE ORGANISERING PBA. PROBLEMANALYSEN OVERSIGT 1. Diagnosen ekspertgruppens og analysepanelets 2. Uni- og fakultetsledelsens forslag 3. ARTS-strukturens historik 4. Hvilke principper og målsætninger

Læs mere

Tale ved stormøde på Arts om opfølgning på problemanalysen, 18. august 2014 Kst. dekan Johnny Laursen

Tale ved stormøde på Arts om opfølgning på problemanalysen, 18. august 2014 Kst. dekan Johnny Laursen Tale ved stormøde på Arts om opfølgning på problemanalysen, 18. august 2014 Kst. dekan Johnny Laursen Tak fordi I alle så resolut har meldt jer til mødet i dag. Det varsler godt. Vi ved alle, hvorfor vi

Læs mere

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 87 d. 31 januar 2017 Punkt 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 23. JANUAR 2017 Vedr. Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

Der fremsendes hermed et samlet høringssvar fra Institut for Biomedicin omfattende:

Der fremsendes hermed et samlet høringssvar fra Institut for Biomedicin omfattende: Universitetsledelsen CC: Alle medarbejdere på Institut for Biomedicin Høringssvar vedr. Forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen fra Institut for Biomedicin Der fremsendes hermed et samlet

Læs mere

LEDERSKAB MEDEJERSKAB - MEDARBEJDERSKAB

LEDERSKAB MEDEJERSKAB - MEDARBEJDERSKAB LEDERSKAB MEDEJERSKAB - MEDARBEJDERSKAB FSU-MØDE PROCES Korte oplæg Drøftelse i trioer Plenumdrøftelse Afrunding ved dekanen FSU-MØDE KORTE OPLÆG Steen Harrit Jakobsen: De tre vigtigste pointer i ekspertgruppens

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

DEN FAGLIGE UDVIKLINGSPROCES

DEN FAGLIGE UDVIKLINGSPROCES DEN FAGLIGE UDVIKLINGSPROCES Møde for Fællesadministrationens medarbejdere den 31. august 2010 Ved universitetsdirektør Jørgen Jørgensen Formålet med AU s faglige udviklingsproces Fagligt mål: Udvikle

Læs mere

Administration på AU og Arts

Administration på AU og Arts 7. Administration på AU og Arts Store forandringer mange spørgsmål AARHUS UNIVERSITET Hvorfor? Fagligt: For at sikre universitetets konkurrencedygtighed i fremtiden Kunne skaffe bevillinger, forskere og

Læs mere

Afbud: Sarah Robinson, Helge Suneson, Leonardo Cecchini Dato: 2. maj 2015 Ref: Lone Plougmann Iversen

Afbud: Sarah Robinson, Helge Suneson, Leonardo Cecchini Dato: 2. maj 2015 Ref: Lone Plougmann Iversen Møde den: Onsdag den 8. april 2015 kl. 11.45-14.45 Sted: Aarhus, bygning 1431 lokale 013-015, Emdrup lokale D120 Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr. 2/2015) Referat Godkendt 15.juni 2015 Medlemmer: Nina

Læs mere

FSU-MØDE - STRATEGI OG STRATEGIOPFØLGNING PÅ HEALTH

FSU-MØDE - STRATEGI OG STRATEGIOPFØLGNING PÅ HEALTH FSU-MØDE - STRATEGI OG STRATEGIOPFØLGNING PÅ HEALTH OPLÆG AF DEKAN ALLAN FLYVBJERG OPLÆG AF INSTITUTLEDER THOMAS G. JENSEN AU AARHUS HEALTH HVORDAN ER STRATEGI 2013-2017 BLEVET TIL? Involverende bottom-up-proces

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Administration på AU og Arts

Administration på AU og Arts 7. Administration på AU og Arts AARHUS UNIVERSITET Fremtidens administration på fremtidens AU Forbedrede vilkår for den faglige udvikling af AU gennem: Ensartet og effektiv administration (90% - 10%) Professionalisering

Læs mere

REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110. Deltagere: Conni Simonsen. Erland U. Jessen Jesper Jensen

REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110. Deltagere: Conni Simonsen. Erland U. Jessen Jesper Jensen REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110 Deltagere: Conni Simonsen Asger Schou Erland U. Jessen Jesper Jensen Stig Ravn Klaus Kolle Peder Maribo Christina

Læs mere

Forventningsafstemninger ift. opgaver. opgave-beskrivelser (kunne evt. ske ved MUS-samtaler) O: August 2014 Påbegyndt.

Forventningsafstemninger ift. opgaver. opgave-beskrivelser (kunne evt. ske ved MUS-samtaler) O: August 2014 Påbegyndt. Psykisk APV Handlingsplan for CUDiM Udarbejdet 04.07.2013 Koder: Grøn = igangsat Blå = afsluttet Ajourført: den 18.11.2013 - den 28.05.2015 - den 30.06. Indsatsområder Behov Tiltag Ansvar (og evt hjælper)

Læs mere

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Dias 1 Baggrund og mål Baggrund Ny ansættelsesbekendtgørelse der gav mulighed for at ændre på bedømmelsesprocessen VIP erne og KU generelt

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Proces for udpegning af to nye eksterne medlemmer af KU s bestyrelse med indtræden pr. 16. september 2017 Sagsbehandler Rektorsekretariatet

Proces for udpegning af to nye eksterne medlemmer af KU s bestyrelse med indtræden pr. 16. september 2017 Sagsbehandler Rektorsekretariatet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 86 d. 6. december 2016 Punkt 13. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 24. NOVEMBER 2016 Vedr. Proces for udpegning af

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Visionsproces for Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) og Institut for Odontologi (IO)

Visionsproces for Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) og Institut for Odontologi (IO) Visionsproces for Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) og Institut for Odontologi (IO) 1. Indledning Bestyrelsen for Aarhus Universitet (AU) gav ved mødet d. 17. juni

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Informationsmøde 3. November. - Set fra en institutleders perspektiv

Informationsmøde 3. November. - Set fra en institutleders perspektiv Informationsmøde 3. November Den faglige udviklingsproces - Set fra en institutleders perspektiv Dias 2 Dagsorden Hvor er vi? Analysearbejdet Institutstruktur, overordnet struktur Det nye institut Nye

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU den 5. november 2013 kl. 14.00-15.00 D347 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen, Mette Mejlvang Medlemmer B-siden: Charlotte

Læs mere

Psykisk APV Handlingsplan for Aarhus Universitet

Psykisk APV Handlingsplan for Aarhus Universitet Psykisk APV Handlingsplan for Aarhus Universitet Godkendt på HSU og HAMU fællesmøde d. 6. marts. Ledelse Klar ledelsesstruktur med afklarede roller og ansvar og 3. ledelsesniveau 1) Det fjerde ledelsesniveau

Læs mere

Fakultetsledelsen FARMA. Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA

Fakultetsledelsen FARMA. Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Fakultetsledelsen FARMA Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA 20. SEPTEMBER 2007 Baggrund: Den nye Universitetslov, som træder

Læs mere

FREMTIDENS UNIVERSITET

FREMTIDENS UNIVERSITET FREMTIDENS Program: 14.30 14.55 De administrative forandringer v. Jørgen Jørgensen 14.55 15.20 Økonomiadministrationen v. Søren Trangbæk 15.20 15.35 Den videre proces v. Louise Gade 15.35 16.00 Diskussion

Læs mere

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts Notat Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts 1. Formål og baggrund 1 2. Politik for stillingsopslag 2 3. Politik for bedømmelsesproces 3 3.1. Bedømmelsesudvalgenes

Læs mere

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen.

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen. SAMARBEJDSAFTALE FOR AARHUS UNIVERSITET 1. Etablering af et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) 1: Der etableres et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) på Aarhus Universitet til løsning af de opgaver, der er omtalt i

Læs mere

FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING

FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020 AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH 2 FORORD Formålet med denne handleplan er at fremme en bedre kønsmæssig balance blandt VIP

Læs mere

REKTORSEKRETARIATET. Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet

REKTORSEKRETARIATET. Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet REKTORSEKRETARIATET Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet 1 Oplysninger Stilling Adresse / tjenestested Refererer til HR-chef Syddansk Universitet (SDU) Campusvej 55 5230 Odense

Læs mere

Kommentarer til Organisering af administrationen på Aarhus Universitet. Peder Andersen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet

Kommentarer til Organisering af administrationen på Aarhus Universitet. Peder Andersen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Kommentarer til Organisering af administrationen på Aarhus Universitet Peder Andersen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Kort CV Cand oecon, lic. oecon, lektor, institutbestyrer, Aarhus

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU den 13. november 2013 kl. 13.00-15.00 D118 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen (afbud), Mette Mejlvang, Claus Holm Medlemmer

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Stk. 2. Medlemmeme af repræsentantskabet udpeges for en funktionsperiode på fire år, og genudpegning kan finde sted. Ved et medlems varige forfald udpeges et nyt medlem. Stk. 3. Repræsentantskabet vælger

Læs mere

Årlig status på uddannelseskvalitet og uddannelsesevalueringer

Årlig status på uddannelseskvalitet og uddannelsesevalueringer Årlig status på uddannelseskvalitet og uddannelsesevalueringer Omdrejningspunktet i den systematiske opfølgning på uddannelsernes kvalitet er et årligt statusmøde samt en uddannelsesevaluering, som gennemføres

Læs mere

INTERN RESSOURCEALLOKERING

INTERN RESSOURCEALLOKERING SPORLEDER + ØKONOMILEDER BSS UNI VERSITET IRA SOM EN DEL AF DET NYE Hele AU skal ha ny, fælles økonomistyringsmodel En del af en ny model er det, vi kalder Intern ressourceallokering (IRA) IRA beskriver

Læs mere

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Notat Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Principper og rammerne for henholdsvis årlig status på kvalitetsarbejdet og uddannelsesevaluering

Læs mere

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref. Møde den: 4. marts 2011 REFERAT Dekanmøde med studerende Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.) Dato: 09. marts 2011 Sagsnr.: Ref: Side 1/5 Dagsorden 1.

Læs mere

Forslag til model for implementering og opfølgning på Strategi Bestyrelsesmøde nr. 91, d. 24. okt Pkt. 4. Bilag 1

Forslag til model for implementering og opfølgning på Strategi Bestyrelsesmøde nr. 91, d. 24. okt Pkt. 4. Bilag 1 Forslag til model for implementering og opfølgning på Strategi 2018-2023 Bestyrelsesmøde nr. 91, d. 24. okt. 2017 Pkt. 4. Bilag 1 13-10-2017 2 Et samlet og fokuseret KU, der arbejder i samme retning Ny

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET MAJ 2010 SANDBJERGSEMINAR DEN FAGLIGE UDVIKLINGSPROCES. Rektoratets oplæg - udkast til drøftelse

AARHUS UNIVERSITET MAJ 2010 SANDBJERGSEMINAR DEN FAGLIGE UDVIKLINGSPROCES. Rektoratets oplæg - udkast til drøftelse 25.-26. MAJ 2010 SANDBJERGSEMINAR DEN FAGLIGE UDVIKLINGSPROCES Rektoratets oplæg - udkast til drøftelse Formålet med AU s faglige udviklingsproces Udvikle universitetets stærke forsknings- og uddannelsesmiljøer

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

Møde den: 12. november 2014, Aarhus, PHYS Akademisk Råd REFERAT

Møde den: 12. november 2014, Aarhus, PHYS Akademisk Råd REFERAT Møde den: 12. november 2014, 16.15 18.50 Aarhus, PHYS 1525-626 Akademisk Råd REFERAT Deltagere: Medlemmerne af ST s Akademisk Råd Referent: Jette Laursen Dagsorden: Dato: 17. novmber 2014 Side 1/9 1. Godkendelse

Læs mere

BM Bilag 5.A.1.

BM Bilag 5.A.1. BM 3-2006 Bilag 5.A.1. AARHUS UNIVERSITET Ledelsessekretariatet 22. maj 2006 J.nr. AU-2004-512-031 UDKAST Vedtægt for Aarhus Universitet Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH) 1 Oprettelse Aarhus Universitet

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

HEALTH AARHUS UNIVERSITET NOTAT

HEALTH AARHUS UNIVERSITET NOTAT Møde den: 15. juni 2017 kl. 13.00 16.00, Bygning 1261, lokale 118 Deltagere: Niels Trolle Andersen, Annette Bachmann, Ask Vest Christiansen, Charlotte Delmar, Loni Ledderer, Klavs Madsen, Claus Vinther

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Møde den: Ordinært LSU-møde Odontologi Onsdag den 30. januar 2013, kl Mødelokale: Instituttets mødelokale REFERAT

Møde den: Ordinært LSU-møde Odontologi Onsdag den 30. januar 2013, kl Mødelokale: Instituttets mødelokale REFERAT Møde den: Ordinært LSU-møde Odontologi Onsdag den 30. januar 2013, kl. 14.00-16.00 Mødelokale: Instituttets mødelokale REFERAT Deltagere: Ellen Frandsen Lau, Mariann Andersen, Trine Agerbæk, Dirk Leonhardt,

Læs mere

Sekretariatsunderstøttelse af udvalgene i den nye administrative organisation afventer samlet oplæg på et senere tidspunkt.

Sekretariatsunderstøttelse af udvalgene i den nye administrative organisation afventer samlet oplæg på et senere tidspunkt. Møde den: 4. november Rektoratets mødelokale Møde i udvalget for Uddannelse Referat Til stede: Berit Eika, Peder Østergaard, Tom Vindbæk Madsen, Aske Dahl Sløk, Liza Strandgaard, Kristian Thorn, Christian

Læs mere

Notat vedrørende opfølgning på kammeradvokatens redegørelse marts 2011.

Notat vedrørende opfølgning på kammeradvokatens redegørelse marts 2011. Bestyrelsesmøde nr. 53, 28. april 2011 Pkt. 7. Bilag 1 til notat 4 Opfølgning på MPsagen rektors handlingsplan Notat vedrørende opfølgning på kammeradvokatens redegørelse marts 2011. Som opfølgning på

Læs mere

Implementering af strategi

Implementering af strategi Bestyrelsesmøde nr. 91, d. 24. okt. 2017 Pkt. 4. Bilag 2 Implementering af strategi 2017-2018 Proces for implementering og opfølgning på KU s nye strategi 2017-2018 Rektorsekretariatet sept. 2017 13/10/2017

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER S I K R E R O B U S T E U D D A N N E L S E R 6. 2 P å b a g g r u n d a f r o b u s t h e d s p r i n c i p p e r n e s æ t t e s e t a r b e j d e i g a n g m

Læs mere

Delegationsinstruks økonomi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Delegationsinstruks økonomi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Revideret 12.06.2013/20.06.2013/17.09.2013/05.10.2013 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Fibigerstræde 5 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Dorthe Bach/TVA Telefon: 9940 9213 Email: dob@adm.aau.dk Dato: 15.01.2015

Læs mere

INSTITUT FOR ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET Til rektor Høringssvar fra Institut for Æstetik og Kommunikation vedrørende AU-ledelsens forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen Institut for Æstetik og Kommunikation Niels Lehmann Institutleder

Læs mere

Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne

Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne Navn: Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: I dette arbejdsark skal du indsætte navnet på den eller de personer, der

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

Valgcirkulære, Institutfora, Health

Valgcirkulære, Institutfora, Health Valgcirkulære, Institutfora - Side 1 af 5 Valgcirkulære, Institutfora, Health Cirkulære af 27. april 2015 om gennemførsel af valg til institutfora ved Health, Aarhus Universitet. Valgcirkulæret er fastsat

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet Rektorsekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 Email: aau@aau.dk Dato: 05.12.2016 Sagsnr.: 2016-002-00002 Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 24. oktober 2012, kl. 14.00-16.00 Mødelokale: Kollokvierum Øst, Victor Albeck bygningen Fakultetets samarbejdsudvalg REFERAT Deltagere: Allan Flyvbjerg, Anne Marie Bundsgaard,

Læs mere

CAMPUS HERNING FORUM AARHUS UNIVERSITET AU HERNING JACOB KJÆR ESKILDSEN

CAMPUS HERNING FORUM AARHUS UNIVERSITET AU HERNING JACOB KJÆR ESKILDSEN CAMPUS HERNING FORUM AGENDA Regnskab 2014 (forventning) Nyansættelser Fokus 2015 Lokalerokade Lektoratopslag (Business-)ingeniørstudienævn på BSS/ Herning Ph.d.-studerende Status på nye uddannelser Kommunikation

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Uddannelsesberetning

Uddannelsesberetning Uddannelsesberetning Formål og beskrivelse af anvendelse Formål Uddannelsesberetningen er et formaliseret værktøj til opfølgning på Syddansk Universitets kvalitetspolitik. Uddannelsesberetningen bidrager

Læs mere

Fakultetssekretariatet, Tagensvej 16, 2200 København N Frokoststuen på 2. sal

Fakultetssekretariatet, Tagensvej 16, 2200 København N Frokoststuen på 2. sal D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til MØDEINDKALDELSE 22. OKTOBER 2008 Forum Mødedato: Tirsdag d. 28. oktober 2008, kl. 13.00-16.00 Sted:

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Valgcirkulære, Institutfora, Health Cirkulære af 23. oktober 2012 om gennemførsel af valg til institutfora/skoleforum ved Health, Aarhus Universitet

Valgcirkulære, Institutfora, Health Cirkulære af 23. oktober 2012 om gennemførsel af valg til institutfora/skoleforum ved Health, Aarhus Universitet Valgcirkulære, Institutfora - Side 1 af 5 Valgcirkulære, Institutfora, Health Cirkulære af 23. oktober 2012 om gennemførsel af valg til institutfora/skoleforum ved Health, Aarhus Universitet Valgcirkulæret

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Arts strategi for rekruttering af nye VIP-medarbejdere NOTAT

AARHUS UNIVERSITET. Arts strategi for rekruttering af nye VIP-medarbejdere NOTAT NOTAT Arts strategi for rekruttering af nye VIP-medarbejdere Baggrund og formål Fremragende medarbejdere og studerende spiller en altafgørende rolle for fakultetets fremtidige udvikling. Ikke mindst gælder

Læs mere

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul)

Læs mere

ET STYRKET AU LIBRARY

ET STYRKET AU LIBRARY 9. DECEMBER 2016 ET STYRKET AU LIBRARY Orienteringsmøde for AU Library-medarbejdere i AU Uddannelse VELFUNGERENDE AU LIBRARY AU Library har bevist sit værd: Anerkendes bredt som en professionel og nærværende

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY. Udarbejdet den 27. oktober 2016 Opdateret den

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY. Udarbejdet den 27. oktober 2016 Opdateret den HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV 2015-2016 FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY Udarbejdet den 27. oktober 2016 Opdateret den INDSATSOMRÅDE: FOREBYGGELSE AF STRESS MÅL: At reducere antallet af medarbejdere der føler

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere