Program nummer 2A. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program nummer 2A. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi"

Transkript

1 Program nummer 2A Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi Dette program omhandler ansættelse på Århus Universitetshospital, THG Århus Universitetshospital, NBG Århus Universitetshospital, Skejby Regionshospitalet Randers Programmet er udarbejdet af: Claus Tscherning Pedersen, Regionshospitalet Horsens Berit Bjerre Handberg, Skejby Sygehus Jørgen Heslop Christensen, Århus Sygehus, Nørrebrogade Dorte Keld, Aalborg Universitetshospital Hanne Lippert, Skejby Sygehus Inga Kviisgaard Madsen, Regionshospitalet Viborg Niels Christian Melsen, Skejby Sygehus Peter Mouridsen, Regionshospitalet Randers Max Povey, Hospitalsenhed Vest Hans Ole Holdgaard, Aalborg Universitetshospital 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Præsentation af uddannelsesforløbet Aktuelle uddannelsesforløb Præsentation af de involverede afdelinger Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade Århus Sygehus, Nørrebrogade Århus Universitetshospital, Skejby Smerteteams ved Århus Sygehus, Tage-Hansensgade og Nørrebrogade Regionshospitalet Randers 3. Præsentation af kompetenceudvikling Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade Århus Sygehus, Nørrebrogade, GS-Anæstesiafsnit Århus Sygehus, Nørrebrogade, ZOEL-Anæstesiafsnit Smertekompetence og akutmedicinsk og traumebehandling Århus Sygehus, Nørrebrogade, Intensiv Afdeling ITA Skejby Sygehus, Y/K-Anæstesiafsnit Skejby Sygehus, T-Anæstesiafsnit Skejby Sygehus, Intensiv afdeling I Regionshospitalet Randers 4. Læringsstrategier Læring i dagligdagen Skemalagt undervisning Selvstudium og litteraturliste 5. Evalueringsstrategier 6. Den uddannelsessøgendes evaluering af læringsrammerne 7. Vejledning i den lægelige videreuddannelse 2

3 1. Indledning Tillykke med din uddannelsesstilling. Grundlaget for udarbejdelsen af dit uddannelsesprogram, som beskriver din uddannelse de næste 4 år, er målbeskrivelsen for hoveduddannelsen i anæstesiologi og den tilhørende portefølje udarbejdet af et udvalg under DASAIM og Sundhedsstyrelsens retningslinjer for udarbejdelse af uddannelsesprogrammer. Formålet med uddannelsesprogrammet er at beskrive, hvordan og hvor du erhverver kompetencerne, som er beskrevet i målbeskrivelsen. Uddannelsesprogrammet indeholder også oplysninger om de metoder, der er valgt for at fremme din læring, samt om evalueringsmetoderne, der benyttes til at fastslå, om du rent faktisk har erhvervet kompetencerne. Som det fremgår af tabellerne i uddannelsesprogrammet er ansvaret for, at du erhverver de nødvendige færdigheder fordelt på forskellige afdelinger og afsnit, som du bliver tilknyttet under din uddannelse. Det betyder ikke, at du ikke gerne må lære alt alle steder, men ansvaret for, at du opnår kompetencen og får din underskrift, er fordelt som det fremgår af tabellerne. Tabellerne angiver også, hvilke evalueringsmetoder de enkelte afdelinger/afsnit har valgt til at fastslå, om du har nået målet for læringen. Kortnumrene i tabellerne henviser til porteføljen, hvor du kan finde detaljeret beskrivelse af, hvad der forlanges for at få godkendt kompetencen. For nogle af målene, som er beskrevet i målbeskrivelsen, findes der imidlertid ikke kompetencekort i porteføljen.. I uddannelsesprogrammet finder du også en kort præsentation af de sygehuse, som du møder de næste 4 år. En detaljeret præsentation af afdelinger, afsnit og nøglepersoner vil du få, når du begynder de forskellige steder. Målbeskrivelsen og porteføljen kan du finde på DASAIM s hjemmeside I Region Nord er der 18 hoveduddannelsesforløb. Hoveduddannelsen består i Region Nord af en 3-årig ansættelse på en højt specialiseret enhed enten Ålborg Universitetssygehus eller Århus Universitetshospital efterfulgt af 1 års ansættelse på et regionshospital, enten Randers, Viborg, Hospitalsenhed Vest (Herning/Holstebro), Horsens eller Sygehus Vendsyssel. 3

4 2. Præsentation af uddannelsesforløbet Hoveduddannelsen i anæstesiologi er 4-årig og bygget op i blokke, som omfatter ansættelse på funktionsbærende enheder (Regionshospitaler) og højt specialiserede enheder (Universitetssygehuse). 2.1 Aktuelle uddannelsesforløb Det aktuelle uddannelsesforløb er sammensat på følgende måde: Ansættelsessted Århus Universitetshospital, THG (6 mdr.) Århus Universitetshospital, NBG (14 mdr.) Århus Universitetshospital, Skejby (16 mdr.) Regionshospitalet Randers (12 mdr.) Ansættelsesperiode Ansættelsen på Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade inkluderer både anæstesi og intensiv terapi og er af ½ års varighed. Herudover vil der være et mindst 5 dages varende fokuseret ophold ved afdelingens smerteteam. Ansættelsen på Århus Sygehus, Nørrebrogade er af 14 måneders varighed og omfatter dels 4 måneders ansættelse på Neurokirurgisk Anæstesiafsnit med tilhørende Intensivafdeling (GS) samt Øre-næse-hals (H) og Øjenkirurgisk (J) Anæstesiafsnit, dels 6 måneders ansættelse på ZOEL-afsnittet (Z: Plastikkirurgi, O: Kæbekirurgi, E: Ortopædkirurgi og L: Øvre abdominalkirurgi og traumekald ) samt 4 måneders ansættelse ved Intensivafdeling ITA. Under ansættelsen på ZOEL-afsnittet afvikles et 1 uge varende fokuseret ophold på lægeambulancen. Herudover vil der blive arrangeret fokuserede ophold ved smerteteam vedr. akutte og kroniske smerter samt ved det palliative smerteteam i onkologisk regi. Begge disse fokuserede ophold vil være af 2 dages varighed. Ansættelsen på Skejby Sygehus er af 16 måneders varighed og omfatter 6 måneders ansættelse ved Gynækologisk-Obstetrisk (Y) og Urologisk (K) Anæstesiafsnit, 4 måneders ansættelse ved Hjerte-lunge-karkirurgisk (T) Anæstesiafsnit og 6 måneders ansættelse ved Intensiv afdeling I. Under ansættelsen ved Y/K anæstesi vil der formentlig blive placeret et 1-uges fokuseret ophold på Pædiatrisk afdeling med fokus på håndtering af præmature børn. 4

5 Ansættelsen ved Regionshospitalet Randers er af 1 års varighed og vil omfatte klinisk anæstesi inden for de repræsenterede kirurgiske specialer og dag- og vagttjeneste på den multidisciplinære Intensivafdeling. Endvidere afvikles under dette forløb en uges fokuseret ophold ved det smerteteam, som har udgangspunkt i Hospice Djursland. 2.2 Præsentation af de involverede afdelinger Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade Anæstesiafdelingen har samarbejdsrelationer med samtlige andre afdelinger på Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade. Personalet på afdelingen giver anæstesi på den centrale operationsgang, der er delt mellem Ortopædkirurgisk Afdeling E (hånd-, knæ-, hofte- og bækkenkirurgi) og Abdominalkirurgisk Afdeling L (mamma-, thyreoidea- og nedre abdominalkirurgi). Afdelingen betjener derudover Dagkirurgisk Afsnit på Odder Sygehus og har rådgivende funktion med hensyn til anæstesigivning på Tranebjerg Sygehus. Der ydes endvidere anæstesiologisk service til ECT-behandling på Psykiatrisk Hospital, Risskov 3 gange ugentligt og til Dermatologisk Afdeling (beliggende på det tidligere Marselisborg Hospital) 3 dage ad gangen, cirka hver anden måned. Intensiv Afdeling 600 har 8 sengepladser. Der kan udføres respiratorbehandling, dialyse, BIPAP- og CPAP-terapi. Afdelingen har et smerteteam, som varetager smertebehandling hos indlagte patienter. Endvidere er personale fra afdelingen tilknyttet et palliativt, tværfagligt team. Aktivitetstal Afdelingen yder cirka anæstesier pr. år, og der behandles cirka 700 patienter om året på Intensivafdelingen. Bemanding Der er cirka 175 fuldtidsstillinger på afdelingen, og heraf er 18 lægestillinger. Der er 10 overlægestillinger, 5 afdelingslægestillinger, og 3 kursusreservelægestillinger. Der er ikke tilknyttet introduktionsreservelægestillinger til afdelingen. Afdelingens struktur Ledelsesmæssigt er afdelingen opdelt i 2 afsnit svarende til anæstesi- og intensivsektionen. Lægestaben er i dagarbejdet ligeledes opdelt svarende til disse to afsnit. Afdelingens uddannelsesstruktur Afdelingen har én uddannelsesansvarlig overlæge. Flere af afdelingens faste læger fungerer som hovedvejledere. Alle introduktionssamtaler og justeringssamtaler vare- 5

6 tages af vejlederne, medens den afsluttende samtale varetages af afdelingens uddannelsesansvarlige overlæge Århus Sygehus, Nørrebrogade Anæstesiafdelingen er den største tværgående afdeling på Århus Sygehus, Nørrebrogade og har samarbejdsrelationer til samtlige andre afdelinger. Afdelingens personale bedøver på 7 forskellige operationsgange, på hospitalets 2 Røntgenafdelinger og på Endoskopisk Laboratorium. Afdelingen yder anæstesi til følgende indgreb: Ortopædkirurgiske, parenkymkirurgiske, plastikkirurgiske, odontologiske, øre-næse-hals og øjenkirurgiske samt neurokirurgiske. Den intensive terapi foregår 2 steder på hospitalet og varetages enten helt eller delvis af personale fra Anæstesiafdelingen. Den ene Intensivafdeling (ITA) er et afsnit under Anæstesiafdelingen og betjener samtlige afdelinger, medens den anden er underlagt afdelingsledelsen på Neurokirurgisk Afdeling og primært modtager patienter med neurotraumer. Der er knyttet en præhospital aktivitet til afdelingen i form af en lægeambulance, der fysisk er placeret på Falckgården på Trindsøvej, men ledelsesmæssigt er underlagt afdelingsledelsen. Ordningen varetager den præhospitale behandling i en radius af km fra hospitalet. Ordningen betjenes helt overvejende af konsulenter fra områdets forskellige hospitaler. Aktivitetstal Afdelingen leverer cirka anæstesier pr. år, behandler ca patienter på afdelingens Intensivafsnit samt medvirker ved behandling af godt 2000 patienter på Neurointensiv. Lægeambulancen har knapt 4000 patientkontakter pr. år. Bemanding Der er ca. 310 fuldtidsstillinger på Anæstesiafdelingen, og heraf er 52 lægestillinger. Antallet af overlægestillinger er 23½, idet én er en delestilling med Århus Amt til varetagelse af funktionen som den lægelige ansvarlige for amtets præhospitale indsats. Der er 9 uddannelsesstillinger knyttet til afdelingen. Der er ingen introduktionsstillinger på afdelingen, mens antallet af afdelingslæger er 20. Afdelingens struktur Afdelingen er sammensat af 10 afsnit, hver med en afsnitsledelse bestående af en læge og en sygeplejerske. Afsnittet for præhospital behandling ledes alene af en læge. Det daglige arbejde og vagtarbejdet foregår i 3 grupper. ZOEL-gruppen varetager behandlingen i dag- og vagttiden på Z-OP (plastikkirurgi), O-OP (odontologi og kæ- 6

7 bekirurgi), E-OP (ortopædkirurgi), og L-OP (abdominalkirurgi), mens Hovedgruppen varetager funktionen på operationsgangene GS (neurokirurgi), H (øre-næse-halskirurgi) og J (øjenkirurgi) med tilhørende Intensivafdeling på GS. Intensivgruppen har ansvaret for behandlingen i dag- og vagttiden på Intensivafdeling ITA. Afdelingens uddannelsesstruktur Afdelingen har en uddannelsesansvarlig overlæge, 3 hovedvejledere og én projektmedarbejder. Alle introduktionssamtaler og justeringssamtaler varetages af vejlederne, medens den afsluttende samtale varetages af afdelingens uddannelsesansvarlige overlæge. Afdelingens forskningsstruktur Professoratet i anæstesiologi er tilknyttet afdelingen, og forskningsaktiviteten i afdelingen foregår i nær tilknytning til professoratet Skejby Sygehus Anæstesiafdelingen er den største tværgående afdeling på Skejby Sygehus og har samarbejdsrelationer til samtlige andre afdelinger. Afdelingens personale giver anæstesi på Dagkirurgisk Afsnit (DKA), Gynækologisk- Obstetrisk (Y) Operationsgang, Urologisk (K) Operationsgang og Hjertelunge karkirurgisk (T) Operationsgang. Endvidere gives anæstesi i forbindelse med undersøgelser og indgreb på sygehusets Kardiologiske Laboratorium, MR-Center, Røntgenafdeling og Nuklearmedicinsk Afdeling. Endelig tilbydes smertelindring til fødende på sygehusets fødegange. Almindelig postoperativ observation og behandling udføres på 2 observationsafsnit enten Y-Obs. eller I-Obs. Afdelingen forestår driften af den tværgående Intensivafdeling I, som betjener alle afdelinger på sygehuset. Intensivafdelingen omfatter dels sengepladser, som overvejende benyttes til postoperativ observation og behandling af både voksne og børn, som har gennemgået hjertekirurgiske indgreb, dels sengepladser, som benyttes til behandling af andre patienttyper med cirkulatorisk og respiratorisk påvirkning. Endelig yder afdelingen på konsulentbasis bistand på det pædiatriske intensivafsnit A5. Sygehuset har ingen skadestuefunktion, og der er ikke til sygehuset knyttet nogen præhospital funktion. Ligeledes er der ingen formaliseret smertebehandlingsfunktion knyttet til afdelingen. Aktivitetstal Afdelingen yder årligt cirka anæstesier fordelt med cirka 3600 anæstesier på Y-Anæstesiafsnittet, 2700 anæstesier på K-Anæstesiafsnittet, godt 4000 anæstesier på 7

8 T-Anæstesiafsnittet og godt 3200 anæstesier på DKA. På Intensivafdeling I behandles omkring 2000 patienter pr. år. Bemanding Der er cirka 370 fuldtidsstillinger på Anæstesiafdelingen, og heraf er aktuelt 64 lægestillinger. Antallet af overlægestillinger er 34, og antallet af afdelingslægestillinger er 23. Der vil i fremtiden være ml. 10 og 15 læger i hoveduddannelsesstilling i afdelingen. Der er ingen introduktionsstillinger tilknyttet afdelingen. Afdelingens struktur Afdelingen har én fælles afdelingsledelse bestående af oversygeplejerske og ledende overlæge. Afdelingen er sammensat af 4 afsnit Dagkirurgisk Afsnit, Y/K-Anæstesi, T- Anæstesi og Intensivafdeling I. Disse afsnit er igen underopdelt i sektioner. Det daglige arbejde og vagtarbejdet foregår i 2 grupper: Y/K-Anæstesi, som også forestår konsulentfunktionen på den pædiatriske intensivafdeling, og T-Anæstesi sammen med Afdeling I, som forestår de øvrige funktioner. Afdelingens uddannelsesstruktur Afdelingen har 3 uddannelsesansvarlige overlæger og 10 læger fungerer som hovedvejledere. De skemalagte samtaler med uddannelsessøgende læger varetages primært af vejlederne. Afdelingens forskningsstruktur Afdelingen har en nedskrevet forskningspolitik. I afdelingen findes en forskningsansvarlig overlæge samt 3 overlæger, som er ansat med 50 % klinisk arbejdstid og 50 % forskningstid. En af disse overlæger er daglig leder af afdelingens forskningslaboratorium omkring ekkokardiografi Smerteteams ved Århus Sygehus, Tage-Hansensgade og Nørrebrogade. Hoveduddannelsessøgende ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Skejby Sygehus erhverver de beskrevne kompetencer ved følgende ophold: 1. 5 dages ophold (én uge) v. Smerteteam, Anæstesiologisk afd., Århus Sygehus THG. Dette ophold finder sted i første halve år af hoveduddannelsen dages ophold v. Det Palliative Team v. Onkologisk afdeling, Århus Sygehus. NBG. Opholdet finder sted under opholdet på ZOEL-anæstesi og planlægges ved introduktionssamtalen. 8

9 3. 2 dages ophold v. Smerteteamet v. Anæstesiologisk afd., Århus Sygehus NBG. Dette ophold finder sted under opholdet på ZOEL-anæstesi og planlægges ved introduktionssamtalen. 4. Min. 5 dages ophold (min. én uge) v. smerteteam på regionshospitalerne. Dette ophold finder sted i fjerde år i hoveduddannelsen og planlægges ved introduktionssamtalen på regionshospitalet. Ad 1. Smerteteam v. anæstesiologisk afdeling, Århus Sygehus THG. Ledes af overlæge Jytte Frandsen Møller. Herudover er der fast tilknyttet to sygeplejersker, Camilla Poulsen, samt nyoprettet, endnu ikke besat stilling. Smerteteamet udfører tilsyn, iværksætter og opfølger behandling af indlagte kirurgiske, medicinske og hæmatologiske patienter med smerteproblemer. Der behandles akutte og kroniske smertepatienter med non-maligne og maligne sygdomme og varetages palliative forløb. Smerteteamet forestår også undervisning af andre personalegrupper i smerteterapi. Under det indledende halve års ansættelse i hoveduddannelses-stillingen på Århus Universitetshospital, Tage Hansensgade, vil den uddannelsessøgende gennem mindst tre dage følges med den læge, som er fast tilknyttet smerteteamet og herigennem modtage en praktisk oplæring i funktionen. De uddannelsessøgende vil arbejde med optagelse af smerteanamnese, smerteanalyse, udformning af behandlingsplan og patientinformation. Efterfølgende er det hensigten, at den uddannelsessøgende læge med mulighed for supervision skal kunne varetage de lægelige opgaver i forbindelse med smerteteam funktionen i et samarbejde med de tilknyttede sygeplejersker. (Det fokuserede ophold ved smerteteamet vil således være af en varighed af mindst 7 dage). Ad 2. Det Palliative Team v. Onkologisk afdeling, Århus Sygehus NBG. Ledes af overlæge Bodil Abild Jespersen. Herudover består teamet af overlæge Torben Worsøe Jespersen og afdelingslæge Karen Græsbøl. Det palliative team varetager behandling af patienter med maligne smerter, aflægger hjemmebesøg hos patienter og foretager besøg hos patienter med smerteproblemer under indlæggelse på hospice. Under opholdet godkendes den del af kompetencekort 12 der vedrører palliativ behandling. Ad 3. Smerteteam v. anæstesiologisk afdeling, Århus Sygehus NBG. Smerteteamet ledes af overlæge, ph.d. Lone Nikolaisen (ansættelse med 50 % forskning og 50 % klinik). Herudover er der en smertesygeplejerske tilknyttet teamet. Smerteteamet udfører tilsyn i forbindelse med operation og iværksætter og opfølger behandling. Klientellet er hovedsageligt ortopædkirurgiske patienter, men der ses også abdominal-, plastik- og neurokirurgiske patienter. En del af de patienter, som har behov for smerteteamets indsat har kroniske smerter (både maligne og non-maligne), og der vil derfor også ske yderligere oplæring i disse smertetyper. Den uddannelsessøgende vil desuden kort blive introduceret til den Neurologiske Smerteklinik og få 9

10 demonstreret kvantitativ sensorisk undersøgelse. Smerteteamet forestår også undervisning af forskellige personalegrupper i smerteterapi. Under opholdet vil den uddannelsessøgende optage en smertejournal, som anvendes ved den strukturerede samtale, der hører til kompetencekort 12. Den hoveduddannelsessøgende læge vil følge smerteteamet i to dage. Ad 4. Smerteteam v. Regionshospitalerne. Endelig sikres de uddannelsessøgende en oplæring ved et af de palliative teams, som findes ved flere af regionshospitalerne i Region Midtjylland. Denne oplæring vil finde sted under det 4. år af hoveduddannelsen, hvor de uddannelsessøgende er tilknyttet et af regionshospitalerne. For de regionshospitaler hvor der endnu ikke er oprettet smerteklinik, er der indgået aftale med andet regionshospital m.h.p. fokuserede ophold ved deres smerteteams. Tilknytningsperioden til smerteteams ved regionshospitalerne vil være af mindst en uges varighed Regionshospitalet Randers. Anæstesiafdelingen på Regionshospitalet Randers betjener dels den centrale operationsgang, hvor der gives anæstesi til abdominal kirurgiske, urologiske, gynækologisk og ortopædkirurgiske indgreb, dels to selvstændige afsnit, hvor der gives anæstesi til øre-næse-hals kirurgiske og tand-/kæbekirurgiske indgreb(specialtandpleje). Derudover betjenes to dag- kirurgiske afsnit, hvor der udføres kirurgi i ovennævnte specialer (ASA 1.2.). Der ydes anæstesi til ECT, cardiovertering, botoxbehandling af børn og på røntgenafd. til undersøgelser. Til den centrale operationsgang er knyttet et døgnåbent opvågningsafsnit med 14 pladser på hverdage, og på lørdage til klokken 21; endvidere findes en selvstændig opvågningsfunktion tilknyttet de dagkirurgiske afsnit og tand/kæbe kirurgisk afd. Intensivafdelingen modtager både kirurgiske, traume- og medicinske patienter dog fraset koronarpatienter, som behandles på sygehusets koronarafsnit. Intensivafdelingen har 8 sengepladser, alle med mulighed for respiratorbehandling og dialyse (prisma) Lørdag efter klokken 21 og søndage fungerer intensivafdelingen også som opvågningsafsnit. Neonatale børn med behov for intensiv terapi overflyttes til Skejby Sygehus, større børn kan i begrænset omfang tilbydes intensiv terapi på intensivafdelingen på RR.(også respiratorbehandling) Anæstesiafdelingen yder assistance på sygehusets sygeplejevisiterede skadestue. Afdelingens bagvagter bemander lægebilen i Randers i dagtiden ( ) på hverdage og deltager i Djurslands lægebil, som har basis i RR i vagtperioden. Afdelingens palliative team, som består af 3 smertesygeplejersker og 3 tilknyttede overlæger. Teamet behandler postoperative og maligne smerter og har ambulante 10

11 hjemmebesøg. Anæstesiafdelingen har endvidere ansvaret for driften af det dagkirurgiske afsnit på Regionshospitalet Grenå (RG). Aktivitetstal. Der ydes årligt i alt cirka anæstesier. På Intensivafdelingen behandles cirka 1250 patienter pr. år.(2005) Bemanding Afdelingen er normeret med 11 overlæger, heraf 1 ledende overlæge, 3 læger i hoveduddannelsen, 5 reservelæger i introduktionsstilling og 2 reservelæger i uklassificeret stilling. Afdelingen er normeret til yderligere 2 overlægestillinger 1 til hospice Rønde og 1 til tandfunktionen begge overlæger indgår ligeværdigt i teamet I øvrigt arbejdes der på 1 ekstra reservelægestilling. Afdelingens struktur Afdelingen har en afdelingsledelse bestående af ledende overlæge og oversygeplejerske. Overlægestaben er fordelt svarende til afdelingens hovedansvarsområder (funktionsledelse): Operationsafdeling, intensivafdeling, opvågningsafsnit dagkirurgisk afdeling RR, dagkirurgiske afdeling RG. ØNH, Tand, smerteterapi, præhospital og Præ- og postgraduat uddannelsesansvar. Alle overlæger deltager dog i det kliniske arbejde inden for alle områder. R1 deltager i alle kliniske funktioner efter speciallæge anerkendelsen (gamle ordning) også i Grenå- dog ikke boligvagten. Vagten er 14 skiftet og delt kl alle dage. Boligvagten er 11 skiftet. Dette er under ændring da staben udvides snarest. Reservelægevagten er 7 skiftet og delt på samme tidspunkter som bagvagten. Boligvagten er døgnbaseret. Afdelingens uddannelsesstruktur Afdelingen har én uddannelsesansvarlig overlæge. Alle afdelingens speciallæger fungerer som vejledere. Læger i hoveduddannelsen bliver under ansættelsen vejleder for en introduktionslæge med støtte fra hoveduddannelseslægens egen vejleder. Alle samtalerne varetages af vejlederne, nogle med den uddannelses ansvarlige overlæge som bisidder Færdighedstræning Færdighedstræning indføres som systematisk læringselement i den anæstesiologiske videreuddannelse i Region Nord. Der henvises til Appendiks A. Træningen gennemføres indenfor luftvejshåndtering i thoraxkirurgi og luftvejshåndtering ved børn < 5 år. 11

12 3. Præsentation af kompetenceudvikling Der er til hoveduddannelsen udarbejdet en portefølje. Denne anvendes i Region Nord. Porteføljen indeholder en række skemaer og tjeklister, der er ment som værktøjer til at følge din kompetenceudvikling og i sidste ende dokumentere din kompetenceerhvervelse. Snarest efter din tiltrædelse på de enkelte afdelinger præciserer du på skemaet Uddannelsesplan, som du finder i porteføljen, dine læringsbehov og interesser, dine læringsmål, samt foreslår hvilke aktiviteter der skal til for at nå målet, og hvilken dokumentation der skal indsamles for at demonstrere, at målet er nået. Den endelige uddannelsesplan for de enkelte ansættelser udarbejder du sammen med din vejleder på den pågældende afdeling. Ud over skemaet til udarbejdelse af uddannelsesplanen indeholder porteføljen følgende skemaer og tjeklister: - Skema til den uddannelsessøgendes rapportering af det lærte i henhold til uddannnelsesplanen; dette skema anvendes i forbindelse med de(n) opfølgende samtale(r) med vejlederen. - Skema til "generel vurdering" af den uddannelsessøgende. - Skema til registrering af data i forbindelse med Cusumscoring for anlæggelse af epidural- og spinalblokade, CVK og arterienål; denne skoring fremlægges i forbindelse med den generelle vurdering ved afslutningen af opholdet på det enkelte uddannelsessted. Cusumscoring er ikke obligatorisk i hoveduddannelsen, men kan anvendes som supplement, især hvis den uddannelsessøgende eller dennes vejleder føler, at der er problemer med en speciel procedure. - Skema til opsamling af data i forbindelse med erfaringsregistrering, som fremlægges i forbindelse med den generelle vurdering ved afslutningen af opholdet på det enkelte uddannelsessted. - Skemaer (i alt 18) til anvendelse i forbindelse med specifikke kompetencevurderinger. - Tjekliste til brug for registrering og attestation af, at specifikke mål er opfyldt i henhold til kompetencevurderingerne nævnt ovenfor. I denne tjekliste findes desuden beskrevet 11 specifikke kompetencevurderinger, hvortil der ikke er knyttet de ovennævnte skemaer. - Tjekliste til den uddannelsesansvarlige overlæges attestation af, hvilke kompetencer der er vurderet under den aktuelle ansættelse. - Tjeklister til attestation af kurser i hoveduddannelsen, ansættelser i hoveduddannelsen og til programlederens samlede vurdering. - Skemaer til den uddannelsessøgendes evaluering af målbeskrivelse, portefølje og kompetencevurdering. 12

13 I nedenstående tabeller er angivet, på hvilke uddannelsessteder de specifikke kompetencemålinger foretages, samt hvilke evalueringsmetoder, der vil blive benyttet. Kortnumrene henviser til nummereringen af skemaerne i porteføljen. 13

14 Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade Kompetence Anæstesi og perioperativ medicin Laparoskopisk kirurgi Kan varetage anæstesi og perioperativt forløb samt foretage kritisk analyse og refleksion Ambulant anæstesi Kan varetage anæstesi og perioperativt forløb til ambulante patienter Intensiv medicin Modtagelse af intensiv patient Kan varetage den nyindlagte intensive patient Akut-, traume- og præhospitalmedicin Beredskab Redegøre for organisering af og forholdsregler vedr. beredskab Sundhedsfremme Livsstilsfaktorer Redegøre for livsstilsfaktorer, som påvirker morbiditet og mortalitet i forbindelse med anæstesi og operation samt intensiv terapi Generel vurdering Foretages af vejlederen ved afslutningen af opholdet Evalueringsmetode Patientforløbsbeskrivelse Evaluering ved supervisor Log over anlagte regionale blokader og succesrate Observation og vurdering ved supervisor Gennemgang og diskussion af lokale forhold med supervisor Mundtlig redegørelse overfor vejleder eller supervisor efter litteraturstudier Anvendte metoder angives (se porteføljen side 3 4) Kortnummer og tidspunkt 1 Indenfor første 3 måneder Indenfor 6 måneder 9 Indenfor 3 måneder Indenfor 2 måneder Indenfor 3 måneder Registreres på specielt skema i porteføljen 14

15 Århus Sygehus, Nørrebrogade Neurokirurgisk (GS) Anæstesiafsnit Kompetence Anæstesi og perioperativ medicin Neuroanæstesi Kranie og columnatraumer, kraniotomi, columnakirurgi Varetage anæstesi og perioperativt forløb Anæstesi til ØNH og øjensygdomme Varetage anæstesi og perioperativt forløb Organdonation Anæstesiologisk håndtering af organdonorer Intensiv medicin Afståelse fra eller ophør med intensiv terapi Under supervision varetage beslutning om afståelse fra eller ophør med intensiv terapi Akut-, traume og præhospitalmedicin Beredskab Redegøre for organiseringen af og forhold vedr. beredskab Samarbejde Konflikthåndtering Varetage effektiv konflikthåndtering i samarbejdet med andre Generel vurdering Foretages af vejleder ved afslutning af opholdet Evalueringsmetode Mundtlig redegørelse og diskussion i forbindelse med anæstesi til kraniotomi Mundtlig redegørelse og diskussion i forbindelse med praktisk arbejde forudgået af litteraturstudier Gennemgang og diskussion med supervisor i forbindelse med håndtering af donor i praksis Mundtlig redegørelse og diskussion af præmisser for beslutningen. Redegørelse for kommunikation med pårørende, om muligt i forbindelse med aktuelt patientforløb Gennemgang og diskussion af lokale forhold med supervisor Refleksiv rapport med baggrund i selvoplevet situation Anvendte metoder angives (se porteføljen side 3-4) Kortnummer og tidspunkt 5 Indenfor 3 måneder Indenfor 3 måneder Indenfor 6 måneder Indenfor 6 måneder Indenfor 2 måneder Indenfor 6 måneder Registreres på specielt skema i porteføljen 15

16 Århus Sygehus, Nørrebrogade Z-O-E-L Anæstesiafsnit Kompetence Anæstesi og perioperativ medicin Uventet vanskelig luftvej Foretage kritisk analyse og refleksion over konkret forløb Akut-, traume- og præhospitalsmedicin Beredskab Redegøre for organisering af og forholdsregler vedr. beredskab Samarbejde Teamsamarbejde Varetage effektivt samarbejde og indtage teamlederrolle, hvor dette er behørigt Professionalisme Professionel relation til omverdenen Lovgivningsmæssige og etiske regler vedr. videnskab og dataindsamling Generel vurdering Foretages af vejleder ved afslutning af opholdet Evalueringsmetode Refleksiv rapport over selvoplevet forløb gennemgås med vejleder Database for registrering af pat. afprøves Gennemgang og diskussion af lokale forhold Struktureret vejledersamtale. Struktureret observation. Gennemgang og diskussion evt. ved afdelingens professor Anvendte metoder angives (se porteføljen side 3-4) Kortnummer og tidspunkt 8 Indenfor 6 måneder Indenfor 2 måneder 13, 15 og 16 Indenfor 6 måneder Registreres på specielt skema i porteføljen Ved starten på opholdet ved ZOEL-anæstesiafsnittet aftales med hovedvejleder, hvornår kompetencerne i smertebehandling og akut medicinsk og traumebehandling skal opnås. Dette indskrives i den uddannelsesplan, der udarbejdes. 16

17 Smertekompetence Under opholdet på ZOEL-afsnittet fortsættes den oplæring i behandling af smerter, som er indledt under opholdet på Århus Sygehus, Tage Hansensgade. Oplæringen omfatter dels ophold ved smerteklinikken, dels ophold ved det palliative team. I forbindelse hermed foretages strukturerede vejledersamtaler. Sidste punkt på kompetencekort 12 evalueres i forbindelse med ophold ved det palliative team, medens de øvrige punkter evalueres i forbindelse med opholdet ved smerteklinikken. Kompetence Evalueringsmetode Kortnummer og tidspunkt Smertebehandling Gennemgang af smertejournal, maligne eller non-maligne. Struktureret vejledersamtale 12 Indenfor 6 måneder 17

18 Akut medicinsk og traumebehandling I forbindelse med opholdet på ZOEL-afsnittet afvikles 1 uges fokuseret ophold ved Akutlægebilen i Århus. Præhospital indsats. Delelement i hoveduddannelsen i anæstesiologi, Region Nord Fokuseret ophold ved Akutlægebilen i Århus Formål: Iht. Sundhedsstyrelsens Specialevejledning i Anæstesiologi, nov. 2008, hører den præhospitale indsats til specialets hovedfunktionsområde og må derfor ses som i naturligt delelement i hoveduddannelsen. Et fokuseret ophold (5 dage) på Akutlægebilen vil give den uddannelsessøgende indblik i den præhospitale indsats, herunder de specielle arbejdsbetingelser samt behandling af patienter med akutte medicinske tilstande samt patienter med tilskadekomst under forskellige forhold. Læringsmål: Kendskab til (redegøre for): Akutlægebilens organisering og bemanding Akutlægebilens arbejdsområde Principperne i ALS, ATLS og PHTLS Samarbejdspartnere Alarmeringsprocedure, Alarmcentral, vagtcentral Visitationsretningslinier Arbejdet på et skadested Beredskabet ved storulykker, herunder AMK Kan varetage behandling af akutte patienter: Respiratoriske problemer AKS syndrom, herunder STEMI Hjertestop Bevidstløshed Tilskadekomst Kan varetage: Visitation og transport af akut patient Håndtere en død, legale aspekter mv. Videregivelse af patient til andet behandlerteam (traumemodtagelse el. lign.) Få indsigt i: Teamsamarbejde Prioritering af situationer med flere patienter på en gang Etiske og praktiske problemstillinger vedr. information til pårørende og andre myndigheder Ambulancemandskabets kompetencer 18

19 Form: Ophold på Akutlægebilen i Århus i 5 dage, heraf 4 i dagtid (7-16) og en aften (16-22). Opholdet bør organiseres således at det forløber over ca. 2 ugers forløb, således der bliver kontinuitet. Den uddannelsessøgende følger den vagthavende ambulancelæge og får efter den første introduktion lov at være behandlende læge superviseret af ambulancelægen.. Evaluering: foretages dels ud fra kompetencekort 13. Evt. kan man støtte sig til dokumentet Præhospital indsats - se appendiks B Kompetence Evalueringsmetode Kortnummer og tidspunkt Akut- traume og præhospitalmedicin Akut medicinsk og traumebehandling Struktureret vejledersamtale 13 Indenfor 6 måneder 19

20 Århus Sygehus, Nørrebrogade Intensiv Afdeling ITA Kompetence Professionalisme Utilsigtet hændelse eller evt. fejl. Generel vurdering Foretages af vejleder ved afslutning af opholdet Evalueringsmetode Refleksiv rapport Anvendte metoder angives (se porteføljen side 3-4) Kortnummer og tidspunkt 18 Indenfor 3 måneder Registreres på specielt skema i porteføljen 20

21 Skejby Sygehus Y/K Anæstesi Kompetence Anæstesi og perioperativ medicin Børneanæstesi Varetage anæstesi og perioperativt forløb hos børn < 5 år Obstetrisk anæstesi Anæstesiologisk assistance ved forløsning og sectio samt håndtering af nyfødt barn Organdonation Anæstesiologisk håndtering af organdonor Akut-, traume- og præhospitalsmedicin Hjertestop Nyfødte og større børn Beredskab Redegøre for organiseringen af og forhold vedr. beredskab Generel vurdering Foretages af vejlederen ved afslutningen af opholdet udfra 360º evaluering Evalueringsmetode Mundtlig gennemgang af plan for anæstesien med supervisor Gennemgang af anæstesiplan med supervisor Mundtlig gennemgang og diskussion af principper i forbindelse med nyretransplantation Gennemgang, diskussion og supervision i forbindelse med arbejde på fødestuer / ved sectio Gennemgang og diskussion af lokale forhold Anvendte metoder angives (se porteføljen side 3 4) Kortnummer og tidspunkt 6 Indenfor 6 måneder 7 Indenfor 6 måneder Indenfor 6 måneder Indenfor 3 måneder Indenfor 2 måneder Registreres på specielt skema i porteføljen I forbindelse med opholdet ved Y/K-anæstesiafsnittet afvikles færdighedstræning i luftvejshåndtering ved barn < 5 år - se Appendiks A 21

22 Skejby Sygehus T-Anæstesiafsnit Kompetence Anæstesi og perioperativ medicin Anæstesi til karkirurgi Varetage anæstesi og perioperativt forløb Thoraxanæstesi Hjerteoperation Thoraxanæstesi Lungeoperation Anæstesi ASA 4-5 patient Anæstesi udenfor operationsgangen Organdonation Anæstesiologisk håndtering af organdonorer Akut-, traume- og præhospitalmedicin Hjertestop voksne Varetage genoplivning af voksne Beredskab Redegøre for organiseringen af og forhold vedr. beredskab Generel vurdering Foretages af vejlederen ved afslutningen af opholdet udfra 360º evaluering Evalueringsmetode Supervision og diskussion i forbindelse med praktisk arbejde forudgået af litteraturstudie Mundtlig redegørelse overfor supervisor i forbindelse med åben hjerteoperation Mundtlig redegørelse overfor supervisor i forbindelse med åben lungeoperation Patientforløbsbeskrivelse i forbindelse med deltagelse i anæstesi til akut hjerte- eller karoperation Mundtlig redegørelse for anæstesiplan samt observation i forbindelse med arbejde på MR-Center og Kardiologisk Laboratorium Mundtlig gennemgang og diskussion af principper i forbindelse med overværelse af hjertetransplantation Gennemgang og diskussion af principper med vejleder Gennemgang af sygehusets E-learning program Gennemgang og diskussion af lokale forhold Anvendte metoder angives (se porteføljen side 3 4) Kortnummer og tidspunkt Indenfor 3 måneder 3 Indenfor 3 måneder 4 Indenfor 3 måneder 2 Indenfor 3 måneder Indenfor 3 måneder Indenfor 3 måneder Indenfor 2 måneder Indenfor 2 måneder Registreres på specielt skema i porteføljen I forbindelse med opholdet på T-anæstesi afvikles færdighedstræning i luftvejshåndtering ved lungeoperationer. Der henvises til Appendiks A 22

23 Skejby Sygehus Intensiv Afdeling I Kompetence Intensiv medicin Multiorgansvigt Varetage intensiv behandling og foretage kritisk analyse og refleksion Kvalitetssikring i intensiv terapi Systematisk dataindsamling og kritisk analyse af flere patientforløb Akut-, traume- og præhospitalmedicin Beredskab Redegøre for organiseringen af og forhold vedr. beredskab Kommunikation Vanskelig samtale Varetage samtaler, hvor der er specielle adfærdsmæssige, kommunikative, etiske, emotionelle, eller eksistentielle problemstillinger Generel vurdering Foretages af vejleder ved afslutning af opholdet Evalueringsmetode Patientforløbsbeskrivelse ud fra selvoplevet forløb. Beskrivelsen gennemgås med supervisor eller vejleder 5 journaler på patienter under intensiv terapi gennemgås efter skema i porteføljen. Herefter udfærdiges rapport, som gennemgås med vejleder eller supervisor Gennemgang og diskussion af lokale forhold Refleksiv rapport ud fra selvoplevet patientsamtale Rapporten gennemgås med supervisor eller vejleder Anvendte metoder angives (se porteføljen side 3-4) Kortnummer og tidspunkt 11 Indenfor 3 måneder 12 Indenfor 6 måneder Indenfor 2 måneder 16 Indenfor 6 måneder Registreres på specielt skema i porteføljen 23

24 Forskningstræningsmodul Hvis den uddannelsessøgende ikke har en medicinsk grad phd eller dr. med. - skal i løbet af de 16 måneders ansættelse på Skejby Sygehus afvikles forskningstræningsmodul. Den uddannelsessøgende skal følge en kursusrække - deltagelse i disse kurser attesteres af kursuslederen på den attest, som findes i Porteføljen side 39. Som led i forskningstræningsmodulet udfærdiges en skriftlig opgave, som fremlægges. Vejlederen på denne opgave attesterer ligeledes på ovennævnte attest, at den skriftlige opgave og den mundtlige fremlæggelse er gennemført tilfredsstillende. I øvrigt henvises til dels Sundhedsstyrelsens hjemmeside dels hjemmesiden for Region Nord hvor der findes yderligere information om forskningstræningsmodulet. Kompetence Evalueringsmetode Kortnummer og tidspunkt Akademisk kompetence Mundtlig præsentation / foredrag Struktureret observation 17 Afsluttes inden de 3 uddannelseselementer på Skejby er afsluttede 24

25 Regionshospitalet Randers Kompetence Evalueringsmetode Kortnr. og tidspunkt Akut-, traume- og præhospitalsmedicin Transport af patienter Varetage transport af patienter Beredskab Redefør for organisering af og forholdsregler vedr. beredskab Kommunikation Interprofessionel kommunikation Kan varetage effektiv skriftlig og mundtlig kommunikation med samarbejdspartner Samarbejde Tværfagligt samarbejde Kan arbejde effektivt sammen med andre specialer og personalegrupper Organisation/ledelse Arbejdsledelse Kan I samarbejde med det øvrige personale organisere et effektivt arbejdsflow på operationsgange, intensivafdelingen og i vagten. Mødeledelse Kan varetage funktion som møde som mødeleder og bidrage til effektiv afvikling af arbejdskonferencer Organisation Kan redegøre for sundhedsvæsenets organisation og anæstesiens placering i sundhedsorganisationen. Akademisk kompetence Undervisning og oplæring af andre Kan planlægge og gennemføre undervisning, oplæring eller vejledning af andre. Indhentning af ny viden i relation til praksis Kan foretage en systematisk vurdering af praksis og reflektere over denne i relation til teorien og videnskabelig litteratur. Mundtlig redegørelse overfor vejleder/supervisor i forbindelse med patienttransport Mundtlig redegørelse med gennemgang og diskussion af sygehusets beredskabsplan Observation, tilbagemelding fra andre. Audit. Observation in vivo eller in vitro. Tilbagemelding fra andre. Observation, tilbagemelding fra andre. Observation, tilbagemelding fra andre. Mdtl./skr. redegørelse Observation. Tilbagemelding fra andre. Mdtl./skr. redegørelse Før 3 mdr. Før 3 mdr. Kort 13, 15 og 16. Kort 16. Kort 17 Mdtl./skr. redegørelse Korte 1, 2, 8, 11 og

26 4. Læringsstrategier. Metoder til brug for den uddannelsessøgendes læring 4.1 Læring i dagligdagen Instruktion og supervision mesterlære Der er gode muligheder for læring i det daglige arbejde med patienter. Vigtigste element i oplæring er derfor instruktion og supervision i det kliniske arbejde i dette tilfælde mesterlære med mange mestre, idet alle ældre kolleger, både læger og sygeplejersker, vil deltage i din oplæring. Arbejdstilrettelæggelsen grib chancen Du og dine vejledere skal i fællesskab udnytte alle muligheder for oplæring, som det daglige arbejde tilbyder. I videst muligt omfang vil dette være hovedprincippet i den daglige arbejdstilrettelæggelse. Færdighedstræning Der påtænkes implementeret færdighedstræning i kompetencerne vedr. håndtering af luftveje til klassisk thoraxanæstesi og neonatale og børn. Færdighedstræningen forventes implementeret i starten af Individuel uddannelsesplan læringsportefølje I starten af hver af de uddannelsesblokke, som du skal gennemgå, skal du sammen med din vejleder udarbejde en uddannelsesplan baseret på din hidtidige erfaring og vejledt af målbeskrivelsen. Uddannelsesplanen kan justeres løbende. Feedback Du vil løbende modtage feedback på dit daglige arbejde. De skemalagte evalueringssamtaler med din vejleder bruges blandt andet til mere formel vurdering af din udvikling. I samme forbindelse skal du også give en vurdering af afdelingens læringsmiljø. Din rolle som underviser Det forventes, at du under ansættelsen på alle afsnit aktivt deltager i undervisning af kolleger f.eks. med korte indlæg i forbindelse med morgenkonferencer. Kompetencemåling og erfaringsregistrering Kompetencemåling og erfaringsregistrering, som begge er beskrevet i porteføljen, anvendes, så du løbende kan holde dig ajour med, at din uddannelse forløber som planlagt. Alle afdelingernes speciallæger deltager i vurdering af, om du har opnået de planlagte kompetencer. 26

27 4.2 Skemalagt undervisning Morgenundervisning I alle de afdelinger, hvor du ansættes, foregår der skemalagt undervisning, dels én morgen om ugen typisk af omkring 1 times varighed, dels én eller flere morgener om ugen i forbindelse med morgenkonferencer typisk af 5 minutters varighed. I alle afdelingerne er det navngivne læger, der har ansvaret for, at undervisningen arrangeres og afvikles. Du vil i løbet af hver af dine ansættelser blive bedt om at være underviser 1-2 gange. Konferencer I alle de afdelinger, hvor du ansættes, vil der være morgenkonferencer af varierende omfang og varighed. Du modtager oplysninger om dette på de enkelte uddannelsessteder. Kurser I løbet af den 4-årige ansættelsesperiode skal du deltage i obligatoriske kurser. Disse kurser er beskrevet i målbeskrivelsens afsnit 3.2. Det er gratis at deltage i kurserne. Du får tjenestefri med løn til deltagelse i kurserne. Udgifter til rejse og ophold dækkes fuldt ud. 4.3 Selvstudium og litteraturliste For at få størst muligt udbytte af din uddannelse kræves, at du selv læser relevant litteratur. Procedurebøger og vejledninger I alle afdelinger findes i varierende omfang vejledninger og procedurebøger. Du vil blive introduceret til disse i forbindelse med din ansættelse i de enkelte afdelinger. Lærebøger I alle afdelinger findes et fagbibliotek med relevante lærebøger. Som hovedregel må disse bøger ikke lånes med hjem. Spørg om lokale regler for dette ved din ansættelse i de enkelte afdelinger. Sidst i dette uddannelsesprogram findes en vejledende litteraturliste. Diskuter med din vejleder, hvilke bøger der er relevante i den aktuelle ansættelse. Tidsskrifter I alle afdelinger, hvor du ansættes, vil du have adgang til et betydeligt antal relevante internationale tidsskrifter. Som hovedregel må disse tidsskrifter ikke fjernes fra afdelingerne, medens der er fri adgang til at tage fotokopier. Flere afdelinger har ligeledes 27

28 internetadgang til Statsbibliotekets on-line tidsskrifter. Spørg nærmere om dette i afdelingerne ved din ansættelse. Adgang til PC I alle de afdelinger, hvor du ansættes, vil du få adgang til PC'er. I forbindelse med din introduktion på de enkelte afdelinger vil du modtage oplysninger om regler for brug, passwords mm. 5. Evalueringsstrategier Vurderingen af den uddannelsessøgende foregår kontinuerligt under uddannelsen og har til formål at fremme indlæringen og i sidste ende at dokumentere kompetenceerhvervelsen. Evalueringen af din kompetencetilvækst bygger på en generel og en række specifikke vurderinger. Baggrunden for den generelle vurdering, som foretages ved afslutningen af opholdet i hver af de afdelinger, som den uddannelsessøgende ansættes i, er Cusumscoring af en række udvalgte procedurer, den uddannelsessøgendes erfaringsregistrering, og tilbagemelding fra afdelingens fastansatte læger, sygeplejersker og andre samarbejdspartnere. De specifikke vurderinger bygger på struktureret observation af den uddannelsessøgende under udøvelse af forskellige procedurer mv., gennemgang af den uddannelsessøgendes patientforløbsbeskrivelser og refleksive rapporter, journalgennemgange og faglige dialoger med den uddannelsessøgendes vejleder eller andre af afdelingens fastansatte læger. Ansvaret for at foretage de forskellige vurderinger af den uddannelsessøgende er delegeret ud til en række af afdelingernes speciallæger. Dette varierer noget fra ansættelsessted til ansættelsessted, og den uddannelsessøgende vil modtage nærmere information efter ankomsten til de enkelte afdelinger 6. Den uddannelsessøgendes evaluering af læringsrammerne Evalueringen af afdelingerne og uddannelsen tjener det formål at indhente information om den uddannelsessøgendes opfattelse af kvaliteten i de uddannelseselementer, vedkommende har gennemført. Evalueringerne vil danne udgangspunkt for en løbende forbedring og justering af uddannelsestilbuddene. Evalueringen af de enkelte uddannelsesgivende hospitaler foretages elektronisk via Den uddannelsessøgendes evaluering af målbeskrivelsen og porteføljen og kompetencevurderingen i hoveduddannelsen foretages ved afslutningen af hoveduddannelsen på de 2 skemaer, som findes sidst i porteføljen. Disse skemaer afleveres til den uddannelsesansvarlige overlæge, inden du forlader den sidste afdeling i hoveduddannelsen. 28

29 Afdelingernes uddannelsesmiljø og indsats vurderes endvidere ved inspektorordningen, hvilket er en ekstern evaluering af afdelingen institueret af Sundhedsstyrelsen. Se mere om denne på 7. Vejledning i den lægelige videreuddannelse I alle de afdelinger, hvor du ansættes, vil du få tildelt en personlig vejleder. Vejlederen vil som et minimum holde samtaler med dig ved starten på din ansættelse, midtvejs i din ansættelse og ved afslutningen af din ansættelse. Hvis du oplever, at din uddannelse ikke forløber som planlagt, skal du primært kontakte din vejleder. Afhængig af den enkelte afdelings stabsstruktur vil du i varierende omfang arbejde sammen med din vejleder i det daglige kliniske arbejde. I alle afdelingerne findes der én eller flere uddannelsesansvarlige overlæger. Disse har det overordnede ansvar for, at uddannelsen afvikles som planlagt. De uddannelsesansvarlige overlæger vil i varierende omfang deltage i samtalerne mellem dig og din vejleder. Vejledningen vil leve op til beskrivelsen i Sundhedsstyrelsens Vejledning om kompetencevurdering i den lægelige videreuddannelse (VEJ nr af 14/07/2008) 29

30 Appendiks A Færdighedstræning i den anæstesiologiske speciallægeuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord. Uddannelsesrådet for Specialet Anæstesiologi i videreuddannelsesregion Nord (URSARN) indfører 1. maj 2009 færdighedstræning som læringselement i den anæstesiologiske speciallægeuddannelse i videreuddannelsesregion Nord. For den anæstesiologiske hoveduddannelse vil der være færdighedstræning i relation til de kliniske kompetencer: 1. Luftvejshåndtering ved thoraxanæstesi. Efterfølgende benævnt færdighedstræningskort luftvejshåndtering ved thoraxanæstesi. 6. Luftvejshåndtering ved barn < 5 år. Efterfølgende benævnt færdighedstræningskort luftvejshåndtering ved barn < 5 år. Færdighedskortene er udfærdiget således at de fokuserer på de elementer i den kliniske kompetence der egner sig til træning i et færdighedslaboratorium. De delelementer i den kliniske kompetence der ikke berører den praktiske træning med udstyr er udeladt. Delelementer der direkte relaterer til proceduren er dog medtaget. Godkendelse af et givet færdighedskort sikrer at den uddannelsessøgende er fortrolig med praktiske omstændigheder ved en procedure. Et givet færdighedstrænings-element skal derfor godkendes forud for patientkontakt. Færdighedskortene godkendes ved struktureret observation analogt de kliniske kompetencer. Uanset om et færdighedskort godkendes eller ej giver supervisor specifik og konstruktiv feedback til den uddannelsessøgende. Udtrykket færdighedskort er en dansk betegnelse for det engelske udtryk: Objective structured assessment of technical skills (OSATS). Global rating scale. På side 5 er angivet en global rating scale. Medens færdighedskortene er tjeklister for udførelsen af den tekniske procedure er global rating scale en overordnet vurdering af hvordan proceduren udføres. Den overordnede evaluering ved hvert færdighedskort er således en angivelse af at såvel udførelsen af den tekniske procedure (tjekliste) som den overordnede vurdering (global rating scale) indgår i evalueringen. 30

31 1.a - Færdighedskort for luftvejshåndtering v. thoraxanæstesi/lungeoperation. Navn Uddannelsessøgende: Delelementer Udføres Udføres Udføres ikke. Utilstrækkeligt godt Intubationsprocedure med dobbeltløbet (db. løbet) endotrakeal tube: Forbereder intubationsprocessen med relevante remedier. Klargør og tester den dobbeltløbede endotrakeale tube. Demonstrerer forståelse for den db. løbede tubes vinkler. Demonstrerer forståelse for håndtering af bronkoskop. Demonstrerer lejring af fantomets hoved. Demonstrerer anvendelse af tandbeskytter. Indfører tuben til en passende dybde i trakea. a. Tuben placeres v.hj.a. bronkoskop eller b. Tube placering kontrolleres v.hj.a. bronkoskop. Visualiserer carina trakea med bronkoskop. Visualiserer hø. overlapsbronkus med bronkoskop. Kontrollerer tubens placering med auscultationsteknik. Demonstrerer fiksering af den dobbeltløbede endotrakeale tube. Demonstrerer forståelse for lejeændringers betydning for tubedisplacering. Anfører de mest almindelige displaceringsmuligheder af tuben. Én lunge ventilation med anvendelse af Bronkusblokker: Forbereder én-lunge ventilation med bronkusblokkeren med relevante remedier. Indfører bronkusblokker og bronkoskop i tuben. Fører bronkoskopet ned i hovedbronkus. Fører bronkusblokkeren i samme hovedbronkus. Retraherer bronkoskopet og verificerer blokkerens position. Fjerner bronkoskopet Fjerner løkken i bronkoskopet 31

32 1.a Færdighedskort for luftvejshåndtering fortsat: Navn uddannelsessøgende: Delelementer Udføres Udføres Udføres ikke. Utilstrækkeligt godt Fikserer bronkusblokkerens position. Demonstrerer håndtering af bronkusblokker og bronkoskop i hø. hovedbronkus. Demonstrerer forståelse for lejeændringers betydning for diplacering af bronkusblokken. Angiver de mest almindelige displaceringer. Dette færdighedskort er vurderet som godkendt Supervisors underskrift: Dato: Overordnet evaluering: Skal kompetencen godkendes: Ja: Nej: 32

Program nummer 2B. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi

Program nummer 2B. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi Program nummer 2B Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi Dette program omhandler ansættelse på Århus Universitetshospital, THG Århus Universitetshospital, Skejby Århus Universitetshospital,

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Program nummer 1D og 2E. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi

Program nummer 1D og 2E. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi Program nummer 1D og 2E. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi Dette program omhandler ansættelse på Århus Universitetshospital, THG Århus Universitetshospital, NBG Århus Universitetshospital,

Læs mere

Introduktionsprogram for anæstesiafdelingen Sygehus Syd Nykøbing Falster

Introduktionsprogram for anæstesiafdelingen Sygehus Syd Nykøbing Falster Introduktionsprogram for anæstesiafdelingen Sygehus Syd Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse: Indledning Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi Dette program omhandler ansættelse på Århus Amtssygehus Århus Kommunehospital Skejby Sygehus Randers Centralsygehus Programmet er udarbejdet 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi Dette program omhandler ansættelse på Århus Amtssygehus Skejby Sygehus Århus Kommunehospital Herning Centralsygehus Programmet er udarbejdet 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Introduktionsprogram for Operations- og anæstesiologisk afdeling Y Glostrup Hospital

Introduktionsprogram for Operations- og anæstesiologisk afdeling Y Glostrup Hospital Introduktionsprogram for Operations- og anæstesiologisk afdeling Y Glostrup Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi Dette program omhandler ansættelse på Århus Amtssygehus Skejby Sygehus Århus Kommunehospital Holstebro Centralsygehus Programmet er udarbejdet 1

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus 1 Indledning Anæstesiologi og Intensiv Medicin omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og

Læs mere

Lægefaglig indstilling for ændringer i introduktions- og hoveduddannelsesforløb for specialet Anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for ændringer i introduktions- og hoveduddannelsesforløb for specialet Anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord Den lægefaglige indstilling er indsendt af: Overlæge, Postgraduat klinisk lektor i anæstesiologi i videreuddannelsesregion Nord Hans Ole Holdgaard Anæstesien Region Nordjylland, 3. afd. Ålborg Sygehus

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Anæstesiologisk afd. R, H:S Bispebjerg Hospital. 14.april 2004 / bdp

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Anæstesiologisk afd. R, H:S Bispebjerg Hospital. 14.april 2004 / bdp Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Anæstesiologisk afd. R, H:S Bispebjerg Hospital 14.april 2004 / bdp Indholdsfortegnelse: Indledning Side Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi Dette program omhandler ansættelse på Århus Amtssygehus Skejby Sygehus Århus Kommunehospital Sygehus Viborg Programmet er udarbejdet 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 7

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 7 UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 7 Blok 7: Omfatter ansættelse på Anæstesisektor Nordjylland, Aalborg universitetshospital Randers Centralsygehus Programmet er udarbejdet af: Afdelingslæge

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI. Omfatter ansættelse på. Anæstesiafdelingen, Anæstesi-, Børne-, og Kirurgicentret Aalborg Sygehus.

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI. Omfatter ansættelse på. Anæstesiafdelingen, Anæstesi-, Børne-, og Kirurgicentret Aalborg Sygehus. UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 1f (1.maj) BLOK 1i (1.maj) BLOK 2f (1.november) Omfatter ansættelse på Anæstesiafdelingen, Anæstesi-, Børne-, og Kirurgicentret Aalborg Sygehus. Anæstesiafdelingen

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i anæstesi. Anæstesiologisk afdeling Herlev sygehus

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i anæstesi. Anæstesiologisk afdeling Herlev sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i anæstesi Anæstesiologisk afdeling Herlev sygehus Indledning Anæstesiologi omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og understøttelse af

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD tidligere Struktureret ansøgningsskema Baseret på de 7 lægeroller + CV Veldefineret pointtildeling Skriftlig begrundet motivation for ansøgningen

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi & Operations afdeling Bispebjerg Hospital. Region Hovedstaden

Introduktionsprogram for Anæstesi & Operations afdeling Bispebjerg Hospital. Region Hovedstaden Introduktionsprogram for Anæstesi & Operations afdeling Bispebjerg Hospital Region Hovedstaden 30 januar 2008 Version gældende fra: Revideres senest: Ansvarlig: Godkendelse: v.1.01 29 januar 2008 29 januar

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Uddannelsesprogram for. introduktionsuddannelsen

Uddannelsesprogram for. introduktionsuddannelsen Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen Anæstesiologisk Intensiv afdeling V OUH Svendborg Sygehus Maj 2015 Læge: Hovedvejleder: Vibeke Westphal, uddannelsesansvarlig overlæge, OUH Svendborg Sygehus,

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Side 1 af 8 Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Radiologisk afdeling, Herlev Hospital Region Hovedstaden Udfærdiget 2010 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE ANÆSTESIOLOGISK AFDELING SYGEHUS SØNDERJYLLAND SØNDERBORG - ÅBENRÅ Efterår 2009 Elke Knoke, uddannelsesansvarlig overlæge. Gunhild Kjærgaard-Andersen, uddannelseskoordinerende

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00002159 Afdelingsnavn Anæstesiologisk-intensiv afdeling I - afsnit YK Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig,

Læs mere

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsen

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsen Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsen på de Anæstesiologiske afdelinger på Fredericia og Kolding Sygehuse samt Odense Universitetshospital Maj 2008 Læge: Hovedvejleder Fredericia /Kolding Sygehuse: Hovedvejleder

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nordsjællands Hospital, Hillerød Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Nordsjællands Hospital, Hillerød Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000440 Afdelingsnavn Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsnavn Nordsjællands Hospital, Hillerød Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi. Holstebro Centralsygehus

UDDANNELSESPROGRAM. Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi. Holstebro Centralsygehus UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Holstebro Centralsygehus 1 Peter Ekeløf, uddannelsesansvarlig overlæge Januar 2004 Indholdsfortegnelse: Side 1. Indledning 3 2. Præsentation af

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002161 Afdelingsnavn Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Randers Besøgsdato

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

12.30 12.45 Velkomst v. ovl., kontorchef Jan Greve, Den lægelige videreuddannelse og ovl., PKL Hans Ole Holdgaard.

12.30 12.45 Velkomst v. ovl., kontorchef Jan Greve, Den lægelige videreuddannelse og ovl., PKL Hans Ole Holdgaard. Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra: Informations- og debatmøde med deltagelse af de ledende overlæger fra videreuddannelsesregionens uddannelsesgivende afdelinger, specialets professorer,

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling anæstesi Dato for besøg 060208 Score

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002306 Afdelingsnavn Øjenafdelingen Hospitalsnavn Roskilde Sygehus Besøgsdato 13-05-2015 Temaer

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Regionshospitalet Viborg

UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Regionshospitalet Viborg UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Regionshospitalet Viborg Inga K. Madsen, uddannelsesansvarlig overlæge Februar 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi. Herning Centralsygehus

UDDANNELSESPROGRAM. Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi. Herning Centralsygehus UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Herning Centralsygehus 1 Max Povey, uddannelsesansvarlig overlæge Januar 2004 Indholdsfortegnelse: Side 1. Indledning 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet

Læs mere

Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt-

Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt- Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt- og krigsområder som del af speciallægeuddannelsen har fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet fået i opdrag at etablere en model for forhåndsgodkendelse

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00002159 Afdelingsnavn Anæstesiologisk-Intensiv afd. I - afsnit T-anæstesi Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000382 Afdelingsnavn Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Hospitalsenheden Horsens Anæstesiologisk

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002325 Afdelingsnavn Fælles AkutModtagelse (FAM) Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10 UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10 Blok 10: Omfatter ansættelse på Anæstesisektor Nordjylland, Aalborg universitetshospital Randers Centralsygehus Programmet er udarbejdet af: Afdelingslæge

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Fredericia

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin Uddannelsesprogram Region Syddanmark Almen medicin H-stilling i almen medicin - LOKALT UDDANNELSESPROGRAM for Parenkym kirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus (SVS) Juli 2015 Herværende lokale uddannelsesprogram

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Køge Sygehus Ortopædkirurgisk 18.

Læs mere

Anæstesiologisk afdeling.

Anæstesiologisk afdeling. Anæstesiologisk afdeling. Kolding Sygehus Sygehus Lillebælt Uddannelsesprogram for læger i introduktionsstilling. Udgave: August 07 Læge: Vejleder: Pernille Lennert, uddannelsesansvarlig overlæge 1 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Anæstesiologi. Anæstesiologisk afdeling NBG, Aarhus Universitetshospital (AUH),

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Anæstesiologi. Anæstesiologisk afdeling NBG, Aarhus Universitetshospital (AUH), Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesforløb i Anæstesiologi Anæstesiologisk afdeling THG, Aarhus Universitetshospital (AUH), Anæstesiologisk afdeling NBG, Aarhus Universitetshospital (AUH), Anæstesiologisk

Læs mere

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsen

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsen Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsen ved de anæstesiologiske afdelinger på OUH Svendborg Sygehus samt Odense Universitetshospital 21. Maj 2008 Læge: Hovedvejleder OUH Svendborg Sygehus: Hovedvejleder

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Uddannelsesprogram for. introduktionsuddannelsen

Uddannelsesprogram for. introduktionsuddannelsen Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen Anæstesiologisk center Sygehus Sønderjylland Marts 2014 Læge: Hovedvejleder: Elke Knoke, uddannelsesansvarlig overlæge, Sygehus Sønderjylland, marts 2014

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Portefølje. Maj 2007

Portefølje. Maj 2007 HOVEDUDDANNELSEN I ANÆSTESIOLOGI Portefølje Maj 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Overgangsordning for læger i hoveduddannelse 3 Forord 5 Samlet oversigt over kompetencevurderinger 9 Uddannelsesplan 10 Generel

Læs mere

Uddannelseprogram Introduktionsuddannelsen. ved Anæstesi afdelingen Hjørring Sygehus

Uddannelseprogram Introduktionsuddannelsen. ved Anæstesi afdelingen Hjørring Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen ved Anæstesi afdelingen Hjørring Sygehus ved Jørgen Ahrenkiel Nielsen, uddannelsesansvarlig overlæge Februar 2009 Side 1 af 15 sider Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige forhold på en afdeling

Læs mere

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT DASAIMS UDDANNELSES UDVALG MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT Tilstede: Helle Thy Østergaard, Dorte Keld, Karen Skjelsager(formand), Hanne Tanghus Olsen, Kirsten Bested, Nicola G. Clausen (Referent),

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Særdeles. X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert

Særdeles. X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002280 Afdelingsnavn Anæstesiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospital Randers Besøgsdato 14-06-2017 Temaer Score Særdeles problematisk Utilstrækkelig Tilstrækkelig

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg ålborg kirurgisk afdeling A 28.

Læs mere

POSTGRADUAT UDDANNELSE Intro og hoveduddannelser. Susanne Mallet

POSTGRADUAT UDDANNELSE Intro og hoveduddannelser. Susanne Mallet POSTGRADUAT UDDANNELSE Intro og hoveduddannelser Susanne Mallet skm@regionsjaelland.dk Indhold PRÆSENTATION AF ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING:... 2 ORTOPÆDKIRURGISK AFDELINGS ORGANISATION:... 2 MÅLSÆTNING OG

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002215 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 13-03-2014 Temaer

Læs mere

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsen

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsen Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsen De anæstesiologiske afdelinger Sydvestjysk Sygehus Esbjerg samt Odense Universitetshospital Januar 2009 Læge : Peter Blom Hovedvejleder Sydvestjysk Sygehus Esbjerg:

Læs mere

UDDANNELESESPROGRAM. Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi. Randers Centralsygehus

UDDANNELESESPROGRAM. Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi. Randers Centralsygehus UDDANNELESESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Randers Centralsygehus Peter Mouridsen, uddannelsesansvarlig overlæge November 2003 Indholdsfortegnelse: Side 1. Indledning 3 2. Præsentation

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere