Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Midtjylland Region Midtjylland Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland Delanalyse 5 Perspektiver og indsatser Marts 2009

2 Beskæftigelsesregion Midtjylland Region Midtjylland Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland Delanalyse 5 Perspektiver og indsatser Marts 2009 Rambøll Danmark A/S Nørregade 7A DK-1165 København K Danmark Telefon

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Overordnede udviklingstendenser 1 3. De fremtidige udfordringer 2 4. Fokusområder i indsatsen 5 Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland I

4 1. Indledning I dette kapitel præsenteres en sammenfatning og perspektivering af Rambøll Managements analyse af arbejdsmarkedet for udvalgte faggrupper indenfor sundhedsvæsenet i Region Midtjylland. Kapitlet præsenterer først et resume af de foregående delrapporters hovedkonklusioner. Dernæst præsenteres den samlede analyse af de regionale udfordringer, samt forslag til mulige indsatser for de udvalgte faggrupper på sundhedsområdet. Nærværende rapport skal læses i sammenhæng med den samlede analyses øvrige delanalyser, som er afrapporteret separat: Delanalyse 1: Virksomhedssurvey vedr. den aktuelle rekrutteringssituation Delanalyse 2: Kvalitativ analyse vedr. påvirkning af rekrutteringssituationen og det fremtidige arbejdskraftbehov Delanalyse 3: Registeranalyse af det aktuelle arbejdsudbud Delanalyse 4: Perspektiver for det fremtidige arbejdskraftudbud 2. Overordnede udviklingstendenser Der er en del forgæves rekrutteringer i regionen, særligt på SOSU området og indenfor sygeplejefaget. Region Midtjylland skiller sig i denne forbindelse ikke ud fra billedet på landsplan. Rekrutteringsproblemerne ser ud til at være nogenlunde ligeligt fordelt over regionens geografi. Der er flest forgæves rekrutteringsforsøg i det Østjyske område omkring Århus. Men det er også området med flest arbejdspladser. Det kan dog ikke udelukkes at institutioner udkantsområderne, primært i den nordlige og vestlige del af regionen, har en anden type udfordringer end dem det østjyske område centreret omkring Århus. Dette påpeges af flere af lederne i de kvalitative interviews. Rekrutteringssituationen opleves meget forskellig blandt de afdelingsledere der er interviewet i undersøgelsens kvalitative del. Selv på områder med udpræget arbejdskraftmangel, som fx i sygeplejefaget er der afdelinger der i praksis ikke oplever rekrutteringsproblemer, mens andre oplever store problemer. Faktorer såsom speciale, geografisk placering, afdelingens renomme og medarbejdernes trivsel ser ud til at være nøglefaktorer i forhold til at forstå de enkelte afdelinger og enheders rekrutteringssituation. Arbejdsløshed er i praksis ikke-eksisterende med under 2 pct. ledighed for de undersøgte faggrupper på såvel FOAs som DSAs område. Ledighed blandt de sundhedsfaglige grupper er derfor ikke analyseret nærmere i rapporten, da en ledighed på under 2 pct. i væsentlighed vil udgøres af friktionsledighed og derfor ikke repræsenterer et væsentligt arbejdskraftpotentiale. Samtidig er sundhedsområdet traditionelt et meget lidt konjunkturfølsomt område, så der er ikke grund til at tro at en eventuel kommende lavkonjunktur vil have stor Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland 1

5 betydning for arbejdskraftbehovet på området. Til gengæld er området meget afhængig af politiske faktorer. Det offentlige forbrug på velfærdsområdet og politiske beslutninger om servicekvaliteten kan således få afgørende betydning for efterspørgslen efter de udvalgte faggrupper i såvel den kommunale sektor som i hospitalssektoren. Der er på flere af de sundhedsfaglige uddannelser problemer med faldende optag og lave eller faldende gennemførelsesprocenter. Dette gør, at tilgangen til flere af fagene er stagnerende eller faldende. Den faldende tendens er særligt udpræget for SO- SU fagene, som netop er præget af store aktuelle rekrutteringsproblemer. Samtidig er der en betydelig afgang fra sundhedsfagene før pensionsalderen. For de fleste faggrupper gælder det at mange begynder at trække sig tilbage omkring 60 års alderen. For medarbejderne på SOSU området er der endda en betydelig afgang allerede blandt personer i slutningen af 50erne. 3. De fremtidige udfordringer Udover denne direkte udfordring i den pt. tilgængelige arbejdsstyrke er der en række mere usikre faktorer, som direkte eller indirekte vil påvirke rekrutteringssituationen for de sundhedsfaglige faggrupper i de kommende år: Demografien trækker dobbelt Flere ældre vil skabe større behov for sundheds- og plejeydelser Store årgange står overfor pension, mindre årgange træder ind på arbejdsmarkedet De store årgange der i disse år står overfor pensionering er en velbeskrevet udfordring på det danske arbejdsmarked generelt. På sundhedsområdet gælder dog at den aldrende befolkning skaber et dobbelt pres i og med at de store årgange der går på pension ud over ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, samtidig ad åre vil komme til at skabe en øget efterspørgsel efter sundhedssystemets ydelser. Det er primært denne øgede efterspørgsel, som udgør den store potentielle kilde til arbejdskraftmangel på de undersøgte faggrupper. Det har ikke indgået i denne undersøgelses opdrag at fremskrive udviklingen i efterspørgselssituationen kvantitativt. Men andre undersøgelser understøtter den her beskrevne tendens til at det primært er på sygeplejerske- og SOSU området, hvor arbejdsmarkedet er på vej mod en udpræget mangelsituation. Således forudser en nylig rapport at der på landsplan i 2015 vil mangle mindst sygeplejersker og SOSU uddannede (hjælpere og assistenter) 1. Givet analyserne af landsforde- 1 Kjeld Møller Pedersen Manglen på arbejdskraft i sundhedsvæsenet og hvordan man kan tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft Syddansk Universitet, Health Economics Papers 2008:2 Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland 2

6 lingen af arbejdskraftudbudet (delanalyse 3), er der ingen grund til at forvente andet end, at Region Midtjylland vil få nogenlunde regionens proportionale del af denne fremtidige mangel. Generelt viser analysen, at mens der i perioden 2001 til 2006 har været en stigning i udbuddet af arbejdskraft på det sundhedsfaglige område, så vil væksten i perioden frem til 2012 reduceres. I Region Midtjylland forventes således et samlet fald i udbuddet af arbejdskraft på ca. 400 personer, mens tallet for hele landet estimeres til ca Det er især social- og sundhedsassistenter, bioanalytikere og sygeplejersker, der oplever det relativt største fald i arbejdskraftudbuddet frem til 2012, såfremt til- og afgangsmønstrene på arbejdsmarkedet følger de seneste års tendenser. For at øge udbuddet af arbejdskraft kan der groft sat op satses på to ting. 1) Få relativt flere gennem uddannelsessystemet, og 2) Få relativt flere til at udskyde tilbagetrækningsalderen. For at øge tilgangen til arbejdsstyrken skal optaget og/eller fuldførelsesprocenten på de respektive uddannelser øges. I forhold til førstnævnte forudsætter et øget optag, at der kan tiltrækkes flere studerende, ligesom at den nødvendige kapacitet som følge af et øget optag skal være til stede på uddannelsesinstitutionerne. For at fastholde ældre personer i arbejdsstyrken er seniorpolitikker på arbejdspladsen, økonomiske incitamenter (f.eks. forhøjet beskæftigelsesfradrag) samt arbejdsmiljøet parametre, der kan påvirke det nuværende tilbagetrækningsmønster. Arbejdsmiljøet samt fagets image er endvidere parametre, der kan påvirke unges lyst til at tage en uddannelse på det sundhedsfaglige område. En analyse af effekterne af sådanne tiltag viser, at den største ændring i det fremtidige udbud af arbejdskraft i forhold til basisscenariet vil blive opnået ved at satse på forskellige tiltag, der kan fastholde de ældre medarbejdere på arbejdsmarkedet. Et øget optag på de sundhedsfaglige uddannelser og dermed også flere nyuddannede inden for de respektive faggrupper bidrager naturligvis også til at øge det fremtidige udbud af arbejdskraft, om end effekten målt i antal ekstra personer i arbejdsstyrken ikke er så stor, hvis der sammenlignes med effekten af at satse på fastholdelse af seniorer. Dette skal ses i lyset af, at relativt mange personer i arbejdsstyrken går på pension i de kommende år, og der skal en forholdsvis mange nyuddannede til for at opveje denne afgang. Afhængigt af, hvor stort et meroptag, det lykkedes at få på de sundhedsfaglige uddannelser, og hvor mange seniorer, det lykkedes at fastholde på arbejdsmarkedet, kan begge typer initiativer dog føre til samme effekt på det fremtidige udbud af arbejdskraft. På baggrund af nærværende delanalyse kan det dog konkluderes, at der skal relativt dramatiske initiativer til, hvis et fald i udbuddet af arbejdskraft på det sundhedsfaglige område skal undgås. Dette skyldes dels at en enkelt årgang nyuddannede fylder relativt lidt i forhold til den meget brede aldersgruppe der arbejder i fagene, og dels at der er en relativ stor løbende afgang fra fagene også blandt de unge. En ekstra nyuddannet kandidat vil således langt fra medføre en ekstra medarbejder i faget i alle årene frem til pensionsalderen. Ikke desto mindre er det klart at visse uddannelser, særligt SOSU ud- Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland 3

7 dannelserne og sygeplejeuddannelsen, er nødt til at øge tilgangen af nyuddannede til arbejdsmarkedet på længere sigt, hvad enten dette sker gennem øget optag eller mindre frafald. Med den aktuelle rekrutteringssituation sammenholdt med den faldende tilgang og de mange ældre i arbejdsstyrken, er der ingen tvivl om at en opfyldelse af det fremtidige arbejdskraftbehov for disse to faggrupper kræver en større tilgang til faget. Til gengæld kan ændringer i tilbagetrækningsmønstret relativt hurtigt påvirke arbejdskraftudbudet i betydeligt omfang. Dette kræver dog at der sker en jævn forskydning i retning af senere tilbagetrækning for alle aldersgrupper. Hvis man blot forestiller sig at fx alle de der går på pension/efterløn som 60-årige i stedet blev til de var 61, ville effekten af denne ændring være forholdsvis lille, fordi en stor andel blandt flere af faggrupperne allerede har forladt faget inden det 60. år. Serviceniveau og behandlingsmuligheder er store ukendte faktorer Efterspørgslen efter faggruppernes arbejdskraft er i vidt omfang bestemt af politiske beslutninger omkring normeringer og servicekvalitet Den teknologiske udvikling giver næppe mindre personalebehov Velfærdskommissionens fremskrivninger af efterspørgslen efter sundheds- og plejeydelser viste at den større gruppe af ældre vil få en meget betydelig effekt på udgifterne til disse ydelser 2. Udover disse demografisk bestemte stigninger viste velfærdskommissionens analyser dog også, at den teknologiske udvikling og den generelle velfærdsforbedring i samfundet medfører betydelige stigninger i udgifterne til sundhed og pleje, som er endnu større end de øgene udgifter, der kan forklares ved den demografiske udvikling. Samtidig viser al erfaring at en stor del af udgiftsstigninger på sundheds- og plejeområdet bliver omsat i ekstra personaleressourcer. Den teknologiske udvikling trækker i princippet både i positiv og negativ retning, da den dels giver mulighed for rationalisering og aflastning af manuelt arbejde, hvilket i princippet kan give mindre personalebehov. Men samtidig skaber den teknologiske udvikling nye opgaver og behandlingsmuligheder og mulighed for at hjælpe nye grupper af patienter eller hjælpe patenterne bedre, hvilket igen medfører et øget personalebehov. Den teknologiske udvikling på sundheds- og plejeområdet skaber således løbende højere servicekvalitet, men næppe mindre personalebehov. Medarbejdertrivsel og evnen til at fastholde faggrupperne frem til pensionsalderen er en nøglefaktor i forhold til at sikre tilstrækkelig arbejdskraft 2 Bl.a. skriver velfærdskommissionen: Den forventede demografiske udvikling kommer til at påvirke de fremtidige udgifter til offentlig velfærdsservice. Således forventes især udgifterne til ældreomsorg at stige kraftigt, fordi der bliver flere ældre, og dermed flere brugere af serviceydelserne på dette område. Demografien har påvirket denne udgiftspost i opadgående retning siden 1980, men frem mod 2040 forventes udgifterne at stige med yderligere 50 pct. i forhold til i dag [ ]. Demografien forventes ligeledes at føre til en stigning i sundhedsvæsenets udgifter på knap 10 pct. i tiden frem mod (Velfærdskommissionens rapport p. 779). Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland 4

8 De kvalitative interviews peger på, at dette gælder særligt for SOSU området og for sygeplejersker, som samtidig er de områder der har de største generelle rekrutteringsvanskeligheder. Men også blandt andre faggrupper nævnes trivselsproblematikken, som afgørende for at kunne fastholde medarbejdere, særligt frem mod pensionsalderen. Det falder udenfor rammerne af denne analyse at komme med detaljerede analyser af HRM og trivsel i sundhedssektoren. Men det må samtidig påpeges at de problemer som flere af fagene lider under med hensyn til rekruttering til uddannelserne, fastholdelse og sygefravær i vidt omfang bunder i personalepolitiske og trivselsrelaterede forhold. 4. Fokusområder i indsatsen Udfordringer er forskellige for de forskellige faggrupper i undersøgelsen. Overordnet kan faggrupperne inddeles i tre kategorier efter potentialet for en afhjælpende indsats: 1. Har ikke betydelige aktuelle rekrutteringsproblemer, fx ergo- og fysioterapeuter, jordemødre 2. Har rekrutteringsproblemer, men kræver langvarig uddannelse, fx sygeplejersker, radiografer. 3. Har rekrutteringsproblemer, kan afhjælpes på kort eller mellemlangt sigt, fx SOSU hjælpere og assistenter Hvis man ser på hver af disse kategorier separat, er det klart, at kategori 1 ikke lægger op til en særlig indsats. Dog er det vigtigt at fagområdet løbende overvåges således at uddannelsesoptaget dimensioneres i forhold til den forventede afgang fra faget. I kategori 2 skal rekrutteringsproblemerne primært ses i forhold til at begrænse afgangen fra faget og i et uddannelsespolitisk perspektiv. Den forholdsvis lange uddannelse gør at man set fra det beskæftigelsespolitiske system næppe kan påvirke antallet af uddannede gennem revalidering, jobtræning etc. I kategori 3 er der formentlig bedre muligheder for også via det beskæftigelsespolitiske system at påvirke tilgangen til faget. Det er imidlertid Rambøll Managements erfaring fra andre nylige undersøgelser at mange jobcentre allerede har stor fokus på SOSU området som et mangelområde, og i vidt omfang allerede målretter deres vejlednings- og opkvalificeringsindsats mod SOSU fagene. I det omfang at en eventuel kommende lavkonjunktur giver en ny tilgang af ledige fra områder med mindre gode beskæftigelsesmuligheder er det dog oplagt at intensivere indsatsen i forhold til at få disse sluset over i SOSU fagene. Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland 5

9 I figur 1 nedenfor er gengivet en systematisk oversigt over vurderinger af den aktuelle status, udfordringer og løsningsforslag for hver af analysens udvalgte faggrupper. Figur 1 Oversigt over status, udfordringer og indsatsbehov for faggrupperne Faggruppe Status på rekrutteringssituation Udfordringer Indsats Sygeplejersker Udprægede aktuelle rekrutteringsproblemer Tilgang nogenlunde konstant For mange forlader faget før pensionsalderen Gennemførelsesprocent faldende Nye opgavetyper giver potentielt øget efterspørgsel Gode muligheder for opgaveflytning til andre faggrupper skal udnyttes Fastholdelse i faget skal forbedres Optag og gennemførelsesprocent på skoler bør ideelt set øges Jordemødre Ingen betydelige rekrutteringsproblemer Mange ældre i faget Tilgang nogenlunde konstant Mange ældre på pension i de kommende år Stor søgning til uddannelsen Optag på skoler skal afpasses til prognose for efterspørgsel Bioanalytikere Ingen betydelige rekrutteringsproblemer Tilgang stigende Betydning af fremtidig teknologisk udvikling svær at forudsige Krav til akkreditering og autorisation begrænser muligheder for opgaveflytning Kan i noget omfang erstatte og erstattes af sygeplejersker og SO- SU assistenter. Dette bør udnyttes ved lokal mangel. Stor usikkerhed om fremtidig mangel Fysioterapeuter Nogen rekrutteringsproblemer Ingen identificerede særlige behov Lidt større ledighed end øvrige grupper Mange arbejder som selvstændige Ergoterapeuter Ingen betydelige rekrutteringsproblemer Ingen identificerede særlige behov Lidt større ledighed end øvrige grupper Radiografer Ingen betydelige rekrutteringsproblemer Lille fag med varierende tilgang Stor potentiel øget efterspørgsel pga. øget brug af diagnostik Stor stigning i efterspørgsel vil formentlig være svær at imødekomme på kort sigt Udforske muligheder i arbejdstilrettelæggelse og opgaveflytning Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland 6

10 Figur 1 fortsat: Oversigt over status, udfordringer og indsatsbehov for faggrupperne Faggruppe Status Udfordringer Indsats Social- og sundhedsassistenter Betydelige aktuelle rekrutteringsproblemer Tilgang faldende Større efterspørgsel fra såvel hospitaler som kommunal sektor Forbedre uddannelsens rekruttering og gennemførselsprocenter Mange ældre i faget De mange ældre i faget vil gå på pension i de kommende år Forbedre fastholdelse i faget, bl.a. gennem bedre trivsel, arbejdsorganisering mv. Nye typer opgaver, særligt på hospitaler, kræver særlige kompetencer Sikre fortsat tilgang af voksne personer til uddannelsen, herunder ledige fra andre brancher Sikre at kompetenceniveauet løbende fastholders/justeres, så det passer til arbejdsopgaverne Social- og sundhedshjælpere Nogen rekrutteringsproblemer Tilgang faldende Dækker i et vist omfang jobs i den kommunale sektor hvor man hellere ville have assistenter Sikre fortsat tilgang til faget Sikre videreuddannelse til assistenter hvor muligt På baggrund af analysens resultater anbefaler Rambøll et særligt fokus på SOSU området. Dette er et stort område, med en betydelig efterspørgsel fra såvel hospitalssektoren, som den kommunale sektor. Allerede i dag er der en udpræget mangel, særligt på SOSU assistenter og denne mangel forventes at tiltage i de kommende år. Samtidig overtager SOSU assistenterne flere opgaver gennem opgaveflytning fra andre faggrupper, særligt sygeplejerskerne. Selv om det er svært at opgøre det præcise omfang af denne opgaveflytning, er der ingen tvivl om at det benyttes i betydeligt omfang af de afdelinger og institutioner der har rekrutteringsbesvær. En mere uddybende analyse af erfaringer med og potentialet i opgaveflytning for de enkelte faggrupper findes i nærværende analyses delrapport 2. Udover udfordringen i at forbedre tilgangen til og begrænse den førtidige afgang fra SOSU fagene påpeger undersøgelsen behovet for, at fastholde kompetenceniveauet og muligvis også løfte kompetenceniveauet. Dette gælder både på hospitalerne, hvor ny teknologi og opgaveflytning fra andre faggrupper stiller SOSU assistenterne overfor nye faglige udfordringer. Men det gælder også i kommunerne, hvor der fra flere af de interviewede ledere gives udtryk for at der burde være et højere uddannelsesniveau blandt medarbejderne, bl.a. ved at der ansættes flere assistenter frem for medhjælpere eller ufaglært arbejdskraft. Den nuværende rekrutteringssituation gør det dog svært eller endog umuligt for institutionslederne at opfylde denne målsætning. Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland 7

11 For særligt SOSU og sygeplejersker rapporterer de interviewede afdelings- og institutionsledere om problemer med at for mange forlader faget før pensionsalderen. Problemet kan også ses i de statistiske analyser af afgangene, som viser en meget stor afgang omkring efterlønsalderen. Der bør derfor være særligt fokus på at fastholde medarbejdere i fagene. Herunder må man også aktivt understøtte at de SOSU assistenter, der har ambitioner om at videreuddanne sig til fx sygeplejersker, understøttes i dette, så dygtige SOSU assistenter kan få nye faglige udfordringer igennem deres arbejdsliv. Den ældre arbejdsstyrke som præger flere af fagene har sine egne udfordringer. Mange vil gå på pension fra disse fag i de kommende år. Blandt de SOSU uddannede gælder endvidere, at en del af arbejdsstyrken trækker sig tilbage betydeligt tidligere end ved den officielle pensionsalder. Man bør naturligvis have et vedholdende fokus på fastholdelse i faget, men også acceptere at en del tidlig afgang er uundgåeligt pga. nedslidning mv. Derfor bør der, udover fokus på fastholdelse, arbejdes på fortsat at sikre en tilgang af ældre medarbejdere til fagområderne for at supplere de unge. Plejefagene har traditionelt rekrutteret en del forholdsvis ældre nye medarbejdere primært fra fremstillingssektoren. En fortsat tilgang af medarbejdere af denne type er formentlig af stor vigtighed for at opretholde arbejdsstyrken på området, med mindre der sker et markant skift i de unges uddannelsesvaner i retning af større søgning til sundhedsuddannelserne. I forbindelse med en eventuel yderligere forværring af den negative konjunktursituation med følgende større ledighed i de kommende år, er det oplagt at intensivere den beskæftigelsespolitiske indsats rettet mod at få ledige fra andre brancher til at søge over mod sundheds- og plejesektoren. Som tidligere nævnt er sundhedssektoren i udgangspunktet ikke særlig konjunkturfølsom og givet den demografiske udvikling, må der også i en lavkonjunktur forventes at være stor efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft på sundhedsområdet. Den umiddelbare kortsigtede beskæftigelsespolitiske indsats besværliggøres naturligvis af at de fleste sundhedsfaglige faggrupper kræver en i nogle tilfælde langvarig uddannelse for at kunne varetage de ledige jobfunktioner. Disse uddannelseskrav bør imidlertid ikke afholde jobcentrene fra at have fokus på de sundhedsfaglige områder i deres vejledning. I en situation med større arbejdsløshed og færre job-åbninger må det forventes at de ledige vil være mere motiverede for at skifte fagområde, også selvom det indebærer at påbegynde en uddannelse. Det vil dog stadig være de kortere uddannelser, primært SOSU, som vil være det naturlige førstevalg i forbindelse med omskoling af ledige fra andre brancher. Overvejelser omkring øget brug af udenlandsk arbejdskraft har ligeledes indgået i undersøgelsen. Blandt de interviewede ledere er der ikke udbredt erfaring med udenlandsk arbejdskraft, men der er enkelte afdelinger i undersøgelsen, som har ansat udenlandske sygeplejersker, og generelt været glade for det. Det skal i denne forbindelse nævnes at omfanget af udenlandsk arbejdskraft i sundhedssektoren pt. Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland 8

12 er relativt beskedent. En nylig rapport viser at der i 2006 var ca. 140 udenlandske sygeplejersker som havde dansk autorisation, og at dette antal ikke har udviklet sig nævneværdigt i de senere år 3. Fra de interviewede ledere og fra andre kilder påpeges det, at rekruttering og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft kræver en betydelig målrettet indsats, og at det i de tilfælde, hvor det er en succes ofte indebærer en decideret immigration, hvor den udenlandske medarbejder bosætter sig permanent i Danmark. Udenlandsk arbejdskraft er derfor formentlig en meget begrænset kilde til øget arbejdsudbud på det sundhedsfaglige område. Der er dog næppe nogen tvivl om, at den vigtigste faktor i et øget arbejdsudbud blandt analysens faggrupper skal findes internt i personaleledelsen på de afdelinger og institutioner der beskæftiger sundhedspersonalet. Den kvalitative delanalyse blandt ledere viste at der selv blandt faggrupper med udpræget arbejdskraftmangel fandtes institutioner og afdelinger, som ikke havde rekrutterings- eller fastholdelsesproblemer. Samtidig viser tidligere analyser, at sygefraværet varierer meget selv blandt institutioner med helt sammenlignelige arbejdsopgaver. En bedre trivsel og en bedre arbejdsorganisering med deraf følgende lavere afgang fra faget og lavere sygefravær kan bidrage til at øge arbejdsudbudet betydeligt. Fremskrivningerne i nærværende analyse viste netop, at en mindsket afgang før pensionsalderen er det potentielt givtigste håndtag at dreje på, i forhold til at skabe et større arbejdskraftudbud på mellemlangt sigt. Når man samtidig inddrager effekten af et lavere sygefravær, som typisk også kendetegner de mest velfungerende afdelinger og institutioner, kan der frigøres en betydelig arbejdskraftreserve gennem bedre trivsel og arbejdsmiljø på arbejdspladserne. I disse personaleledelsesorienterede tiltag bør man også indtænke fleksibilitet i forhold til arbejdstidens tilrettelæggelse og brug af deltidsansættelser. Det er klart at arbejdstilrettelæggelsen på de arbejdssteder der har stor vagtdækning i nat og weekend, let bliver presset i spændingsfeltet mellem behovet for vagtdækning, de ansattes familie-/arbejdslivssituation og ønsket om størst mulig ansættelsesbrøk for medarbejderne. Men det er lige så klart at der ligge et potentiale for at øge arbejdsudbuddet og forbedre fastholdelsen af medarbejderne, hvis man kan lave individuelle og fleksible ordninger for arbejdstid og deltid/fuldtidsansættelse, som den enkelte medarbejder finder attraktive. 3 Kjeld Møller Pedersen Manglen på arbejdskraft i sundhedsvæsenet og hvordan man kan tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft Syddansk Universitet, Health Economics Papers 2008:2 Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland 9

Forretningsudvalget. Statusnotat vedrørende rekrutteringssituationen i Region Midtjylland. Baggrund

Forretningsudvalget. Statusnotat vedrørende rekrutteringssituationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Viborg Forretningsudvalget Koncern HR/ Sundhedssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Statusnotat vedrørende rekrutteringssituationen

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND JANUAR 213 KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND 3 INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Pixi-udgave Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Der bliver rift om de velfærdsuddannede 4 2 Social- og sundhedsområdet 7 3 Det pædagogiske område 15 Udarbejdet af

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET NOVEMBER 213 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 De

Læs mere

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 MARTS 2015 REGION SYDDANMARK UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 30. november 2009 Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Siden efteråret 2008 har ledigheden været stigende inden for næsten alle

Læs mere

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE BRUG FOR FLERE Beskæftigelsesregion Nordjylland, juni 2008 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I STORE OG SMÅ SUNDHEDS- FAG Rekrutteringssituationen for bioanalytikere, ergoterapeuter,

Læs mere

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft 09-0581 20.05.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft Der er bred opfattelse af, at der fremadrettet vil være mangel på kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Manglen på sundhedspersonale kræver handling nu - En opfordring fra Danske Patienter

Manglen på sundhedspersonale kræver handling nu - En opfordring fra Danske Patienter 12. marts 2030. september 2008 Manglen på sundhedspersonale kræver handling nu - En opfordring fra Danske Patienter Resumé Det er yderst veldokumenteret, at det danske sundhedsvæsen er under et massivt

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud 01.10.2008 FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud En holdbar løsning på arbejdskraftudfordringen kræver langsigtede investeringer i arbejdsmiljø, forebyggelse og uddannelse. Der er imidlertid

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 23.2.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere

Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere Organisation for erhvervslivet 31. oktober 2008 Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere AF ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK OG CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK

Læs mere

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Pixi-udgave. Nordjylland

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Pixi-udgave. Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 Pixi-udgave KKR Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland - en analyse af sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på velfærdsuddannet arbejdskraft

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 20.11.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Strategi vedr. opgaveflytning - De somatiske sygehuse i Region Syddanmark

Strategi vedr. opgaveflytning - De somatiske sygehuse i Region Syddanmark Område: Human Resources Udarbejdet af: Camilla Skytte Behrendsen Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø E-mail: Camilla.Skytte.Behrendsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631873 Dato: 22.

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Indholdsfortegnelse Resume... 3 Arbejdsstyrken og den demografiske udfordring... 4 Figur 1 Fremskrivning af arbejdsstyrken i Nordjylland... 4 Figur 2 Fremskrivning

Læs mere

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008 Beskæftigelsesrådet i Midtjylland Rådets temakatalog September 2008 Beskæftigelsesregion Midtjylland. Søren Frichs Vej 38K, stuen. 8230 Åbyhøj. Tlf. 7222 3700. Mail: brmidt@ams.dk Rådets temakatalog 1.

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov Formål At revidere tidligere estimat (november 2005) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede

Læs mere

Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland

Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Region Midtjylland Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland Delrapport 1 - Virksomhedssurvey Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy 1 ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy INDHOLD I MIT OPLÆG 2 Kort om formålet med og rammer for analysen Hovedresultater fra analysen

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At revidere tidligere estimater (2005, 2007 og 2009) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer,

Læs mere

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Notat Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Selvom dansk økonomi fortsat befinder sig under førkrise-niveauet, og det endnu er for tidligt at tale om et egentligt opsving, mærker

Læs mere

Oplæg til RBR-konference den 27. april 2009

Oplæg til RBR-konference den 27. april 2009 Oplæg til RBR-konference den 27. april 2009 Efter en meget spændende formiddag, hvor vi - både politisk og teoretisk og praktisk - har fået sat ting på plads og bundet ender sammen, skal vi nu ud i cafeér

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 352 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål AF: Der er i dag stort set mangel på alle

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

KL s personaleøkonomiske beregner

KL s personaleøkonomiske beregner KL s personaleøkonomiske beregner Vejledning: Her kan du beregne konsekvenserne af at ændre ved sygefraværet, personaleomsætningen, afgangsmønstret, demografi samt andelen af deltidsansatte for 11 udvalgte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud.

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud. Notat Danske Fysioterapeuter Til: HB Fysioterapeuters arbejdsmarked 2015-2025 Dato: 6. august 2015 Dette notat præsenterer fremskrivninger af fysioterapeuters arbejdsmarked i de kommende 10 år. Fremskrivningerne

Læs mere

Lægeforeningen. Notat. Baggrund. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 102 Offentligt

Lægeforeningen. Notat. Baggrund. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 102 Offentligt Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 102 Offentligt Lægeforeningen 27. november 2008 Notat Jr. 2006-154/204867 JAS Emne: Til: Fra: Rekrutteringsproblemer i sundhedsvæsenet Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at analysere udviklingen i arbejdsstyrken for personer over 60 år i lyset af implementeringen

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner

Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner 6. juli 2017 Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner Stigende behov for personale frem mod 2026: Som følge af at mange FOA-ansatte nærmer sig pensionsalderen vil der blandt flere

Læs mere

Guide til lokal strategi for arbejdskraftudfordringen. Hvor er arbejdskraften til fremtidens velfærd?

Guide til lokal strategi for arbejdskraftudfordringen. Hvor er arbejdskraften til fremtidens velfærd? 1 Guide til lokal strategi for arbejdskraftudfordringen Hvor er arbejdskraften til fremtidens velfærd? 2 3 Forord Lige nu er der medarbejdere nok til at håndtere de fleste opgaver i landets kommuner, men

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 215 Nordjylland har i de sidste 7 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen. I

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Behov for at tiltrække personale til FOAs områder

Behov for at tiltrække personale til FOAs områder FOA Kampagne og Analyse 17. juni 2014 Behov for at tiltrække personale til FOAs områder 2013-2023 FOA har udarbejdet en fremskrivning af aldersafgangen inden for FOAs områder samt behovet for at tiltrække

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft Pressemeddelelse: Odense, d. 8. januar 29 Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft De netop offentliggjorte ledighedstal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Nordjylland

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland - en analyse af sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på velfærdsuddannet arbejdskraft 2013-2023

Læs mere

Rekrutteringsanalyse - Vejledning til afgangsmønster og personaleøkonomisk værktøj

Rekrutteringsanalyse - Vejledning til afgangsmønster og personaleøkonomisk værktøj Rekrutteringsanalyse - Vejledning til afgangsmønster og personaleøkonomisk værktøj København den 1. oktober 2007 KL s Center for Kompetenceudvikling og Personalepolitik Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...

Læs mere

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked Maj 2011 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked UDBUD AF OG EFTERSPØRGSEL PÅ UFAGLÆRT ARBEJDSKRAFT FREM TIL 2020 1 INDLEDNING I denne pjece præsenteres de

Læs mere

Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi

Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi A r b e j d s m a r k e d s o m r å d e t Udkast til Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 87 59 10 00 www.norddjurs.dk Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND JANUAR 213 REGION MIDTJYLLAND, BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND OG KKR MIDTJYLLAND BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Svaret er udarbejdet Dansk Radiologisk Selskabs UddannelsesRåd, hvor medlemmerne

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 29.juni 16 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at:

Læs mere

Pct = Erhvervsfrekvens, pct.

Pct = Erhvervsfrekvens, pct. Danmarks velstand afhænger blandt andet af den samlede arbejdsindsats. Velstanden øges, hvis flere personer deltager på arbejdsmarkedet, eller arbejdstiden øges. I Danmark er erhvervsfrekvensen høj, men

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Oplæg på Kompetencerådets møde den 25.1.2017 v./ Merete Giehm-Reese, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hovedpointer

Læs mere

Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark

Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark - Resultater og erfaringer December 2007 - 2 - Beskæftigelsesregion Syddanmark har iværksat en analyse af beskæftigelsessituationen på SO- SU 1 -området

Læs mere

DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet

DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet Den fremadrettede udvikling i arbejdsudbud/beskæftigelse udstikker sammen med produktivitetsudviklingen, rammerne for den økonomiske vækst og velstand.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer

Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer Bilag 1 Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer Disruptionrådets sekretariat November 2017 McKinsey & Company har udarbejdet en

Læs mere

Den globale økonomi: Hvor står vi nu?

Den globale økonomi: Hvor står vi nu? BER s vurdering af udfordringer i beskæftigelsespolitikken Formand Carsten Koch Den globale økonomi: Hvor står vi nu? Bolig- og kreditboble Høj global vækst Finanskrise Økonomisk krise Her er vi nu! Stabilisering

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Udarbejdet af Niels Anker, Poul Sørensen, Morten Hørmann, COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Telefon

Læs mere

God arbejdskraft. i et stærkt sundhedsvæsen

God arbejdskraft. i et stærkt sundhedsvæsen God arbejdskraft i et stærkt sundhedsvæsen God arbejdskraft i et stærkt sundhedsvæsen Layout og tryk: Danske Regioner Forord Sundhedsvæsenet står i disse år over for en stor og grundlæggende udfordring

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Analyse 17. juni 2013

Analyse 17. juni 2013 17. juni 2013 Fremtidig lægemangel kan blive et københavnsk anliggende Af Kristian Thor Jakobsen Et centralt diskussionsemne mellem regionerne og de praktiserende læger er placeringen af de enkelte lægepraksis.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Nordjylland har i de sidste 5 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 6.september 2011

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 6.september 2011 Mangel på kvalificeret arbejdskraft og målsætninger for uddannelse Fremskrivninger til 22 viser, at der bliver stor mangel på personer med erhvervsfaglige og videregående uddannelser. En realisering af

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 2.juni 216 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

Behov for nyt personale på FOAs områder frem til 2019

Behov for nyt personale på FOAs områder frem til 2019 FOA Kampagne og Analyse 25. marts 2010 Behov for nyt personale FOAs områder frem til 2019 FOA har beregnet, hvor meget nyt personale, kommuner og regioner har brug for at hente ind FOAs fagområder de næste

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland. Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009

Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland. Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009 Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009 Introduktion Capacent Epinion er blevet anmodet om at præsentere et forslag til gennemførelse

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen En af de helt store udfordringer, som dansk økonomi står overfor, er, at den teknologiske udvikling stiller stadig større krav til medarbejdernes kompetencer.

Læs mere

Analyse af rekrutteringsproblematikken på social- og sundhedsområdet i Sønderjyllands Amt indtil 2017

Analyse af rekrutteringsproblematikken på social- og sundhedsområdet i Sønderjyllands Amt indtil 2017 Sønderjyllands Amt Dato: 21. september 2006 Uddannelses- og socialforvaltningen J.nr.: 06/2059 Uddannelsesafdelingen John Hyrup Jensen Analyse af rekrutteringsproblematikken på social- og sundhedsområdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere