Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København"

Transkript

1 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København Nr september 2003

2 Befolkningen efter herkomst i København Martha Kristiansen Tlf.: Indhold Artiklen beskriver udviklingen i den københavnske befolkning fra til med hovedvægten lagt på befolkningens herkomst. Her sondres generelt mellem personer med dansk, indvandrer- og efterkommerbaggrund. I tabel 1-3 er befolkningen opgjort efter herkomst og oprindelsesland for hvert af årene , således at tabel 1 viser udviklingen for indvandrere, tabel 2 efterkommere og tabel 3 viser den samlede befolkning. Tabel 4-6 svarer til tabel 1-3 men med udviklingen beskrevet ved hjælp af indekstal, med 1994=100. I tabel 7 og 8 vises befolkningen efter herkomst og fordelingen efter herkomst i pct. af hele befolkningen i det pågældende år. Sidst i artiklen er der foretaget en kort sammenligning af København med Hovedstadsregionen og hele landet pr og Talgrundlaget kan ses i tabel Datagrundlag og metode Tabellerne er udarbejdet på grundlag af CPRdata fra Danmarks Statistik. Befolkningen er opgjort pr for hvert af årene Tabellerne er udarbejdet således, at indvandrere og efterkommere er opdelt efter verdensdel. Enkeltlande er kun medtaget, hvis der pr bor mindst 500 personer fra det pågældende land, (dette er samtidig ensbetydende med, at nogle enkeltlande kan have under 500 for årene ). Er antallet af personer fra enkeltlande under 500 i totalen (indvandrere og efterkommere samlet) i 2003, medregnes landet kun i det samlede antal personer fra den relevante verdensdel. Indvandrere er personer født i udlandet, hvis forældre begge er udenlandske statsborgere eller født i udlandet. Efterkommere er personer født i Danmark af forældre, som begge er indvandrere eller efterkommere, som har beholdt udenlandsk statsborgerskab. Hvis forældrenes statsborgerskab eller fødested er ukendt, betragtes udenlandske statsborgere født i udlandet som indvandrere og udenlandske statsborgere født i Danmark som efterkommere. Gruppen af indvandrere og efterkommere omfatter i øvrigt personer med både dansk og udenlandsk statsborgerskab. 2 Orientering 2003 nr. 21

3 3. Befolkningen efter herkomst i København Fra 1994 til 2003 er der sket en jævn stigning på i alt personer i den københavnske befolkning. Stigningen fordeler sig dog ikke jævnt på de tre herkomstgrupper. For københavnere med dansk baggrund er der i alt blevet flere personer fra 1994 til Dette dækker dog over, at der har været en pæn stigning på frem til 1998, derefter er der et fald i antallet af personer med dansk baggrund fra 1998 til 1999 på 397 personer og igen fra 2001 til 2003 et fald på personer. Blandt københavnere med indvandrer- og efterkommerbaggrund fordeler stigningerne på henholdsvis og personer sig mere jævnt over perioden. Tilsammen udgjorde indvandrere og efterkommere knap 13 pct. af den københavnske befolkning pr og godt 18 pct. pr I figur 1 er udviklingen i de tre herkomstgrupper vist som indekstal med 1994=100. Mens den omtalte udvikling fra 1994 til 2003 i den københavnske befolkning med dansk herkomst er ubetydelig, er der en tydelig stigning i niveauet af både indvandrere og efterkommere. Fra 1994 til 2003 er det totale antal af københavnere med indvandrerbaggrund steget med 44 pct. og antallet af efterkommere er steget med godt 90 pct. Figur 1. Udviklingen i befolkningen efter herkomst, København Indeks 1994= Herkomst: Efterkommere Indvandrere Dansk Orientering 2003 nr. 21 3

4 4. Indvandrere og efterkommere efter oprindelsesland Den største gruppe af københavnere med anden etnisk baggrund kommer fra Asien. I 1994 udgjorde indvandrere og efterkommere i alt fra Asien knap 4 pct. af den københavnske befolkning, og andelen er steget jævnt over årene til godt 6 pct. pr Københavnere med oprindelse i Øvrige Europa udgør ligeledes en betydelig gruppe. I 1994 udgjorde gruppen godt 3 pct. af den københavnske befolkning og i 2003 godt 4 pct., mens antallet af indvandrere og efterkommere fra Norden og EU er stabilt over årene. I figur 2 ses det tydeligt, at det er københavnere med oprindelse i Norden og EU, Øvrige Europa samt Asien, der udgør den største del af indvandrer- og efterkommergruppen. Den fjerde største gruppe har Afrika som oprindelsesland og udgjorde godt 1 pct. i 1994 og små 3 pct. i 2003 af den københavnske befolkning. De bagvedliggende tal kan ses i tabel 7 og 8. Figur 2. Indvandrere og efterkommere i alt efter oprindelsesland i pct. af befolkningen, København Pct. af befolkning Statsløse,uoplyst, Oceanien Asien Syd-Mel.amerika Nordamerika Afrika Øvrige Europa Norden og EU 4 Orientering 2003 nr. 21

5 Figur 3. Udviklingen i indvandrere og efterkommere i alt efter oprindelsesland, København Indeks 1994= Statsløse,uoplyst Oceanien Afrika Asien Syd-Mel.amerika Øvrige Europa Norden og EU Nordamerika Figur 3 viser udviklingen i indvandrere og efterkommere i alt fra 1994 til 2003 i indekstal med 1994=100. Den største tilvækst fra 1994 til 2003 er sket inden for gruppen af "statsløse og uoplyst" og københavnere med oprindelse i Oceanien og Afrika. I absolutte tal er tilvæksten i grupperne statsløse og uoplyst og Oceanien dog reelt ikke særlig stor. Det drejer sig om 257 personer fra gruppen statsløse og uoplyst og 237 fra Oceanien. Orientering 2003 nr. 21 5

6 Figur 4. Indvandrere henholdsvis efterkommere efter oprindelsesland i pct. af befolkningen, København Pct. af befolkning Indv Efterk. Indv. Efterk. Indv. Efterk. Indv. Efterk. Indv. Efterk. Statsløse,uoplyst, Oceanien Asien Syd-Mel.amerika Nordamerika Afrika Øvrige Europa Norden og EU Af figur 4 fremgår fordelingen efter personens indvandrer- eller efterkommerbaggrund, idet oprindelseslandene inden for Norden og EU er slået sammen. Da udviklingen over årene er stabil, vises fordelingen efter oprindelse kun for hvert andet år fra Opdeles gruppen af københavnere med anden etnisk baggrund i henholdsvis indvandrere og efterkommere, udgør gruppen af indvandrere 10 pct. i 1994 og godt 13 pct. i 2003, mens efterkommere udgør knap 3 pct. af den københavnske befolkning i 1994 og knap 5 pct. i Samtidig er det såvel blandt indvandrere som efterkommere stadig fra Asien og Øvrige Europa, de største grupper af befolkningen med fremmed herkomst kommer. 6 Orientering 2003 nr. 21

7 Figur 5. Udviklingen i indvandrere og efterkommere efter oprindelsesland, København Indeks 1994= Indvandrere Oceanien Statsløse,uoplyst Afrika Asien Syd-Mel.amerika Øvrige Europa Nordamerika Norden og EU Indeks 1994= Efterkommere Statsløse,uoplyst Afrika Asien Syd-Mel.amerika Øvrige Europa Norden og EU Nordamerika Oceanien Udviklingen inden for de enkelte grupper for henholdsvis indvandrere og efterkommere er specifikt illustreret i figur 5. Hos københavnere med fremmed herkomst er de største stigninger i antallet af indvandrere sket inden for gruppen "statsløse og uoplyst" og gruppen Oceanien. Hos efterkommere ses de største stigninger også for gruppen "statsløse og uoplyst" samt Afrika. I absolutte tal er gruppen af statsløse og uoplyst dog kun steget med 62 personer, mens gruppen fra Afrika er steget med personer. Ligeledes er der sket en pæn stigning i antallet af efterkommere med oprindelse i Asien. I de nævnte grupper af indvandrere og efterkommere er der sket mere end en fordobling i antallet af personer. Det eneste fald forekommer inden for gruppen af efterkommere fra Oceanien, se figur 5 nederst, hvor antallet fra 1995 til 2003 er faldet fra 22 til 15 personer. Orientering 2003 nr. 21 7

8 5. Indvandrere og efterkommere på enkeltlande Betragtes Asien, hvorfra den største gruppe af indvandrere og efterkommere i alt kommer, bidrager Pakistan med den største andel på 2 pct. og Irak med knap 1 pct. af den københavnske befolkning, jfr. tabel 14 på side 23. Fra det Øvrige Europa er det landene Tyrkiet og Jugoslavien, der bidrager med flest indvandrere og efterkommere med henholdsvis knap 2 og 1 pct. Der er ikke andre enkeltlande der bidrager med 1 pct. eller derover til den københavnske befolkning. I tabel 4-6 er udviklingen fra 1994 til 2003 vist ved hjælp af indekstal med 1994 som udgangspunkt. Samlet for indvandrere og efterkommere optræder kun et fald i antallet af københavnere med oprindelse i Jugoslavien. Fra 1997 falder antallet af personer med jugoslavisk baggrund fra til i 2003, og fra 2001 er der færre personer end i Faldet i antallet af københavnere med oprindelse i Jugoslavien kan dels skyldes, at nogle rejser tilbage til deres oprindelsesland, men også at nogle jugoslavere har ændret deres statsborgerskab til et af de øvrige lande, der førhen indgik i Jugoslavien. Dette kan være medvirkende årsag til den store stigning i antallet af indvandrere/efterkommere fra Bosnien og Makedonien. De største stigninger i antallet af personer fra enkeltlande ses fra Irak og Somalia, hvor der er sket en jævn stigning over de betragtede år på henholdsvis og personer. I 2003 udgør københavnere med oprindelse i Irak og Somalia hver især trods alt kun knap 1 pct. af den københavnske befolkning. 8 Orientering 2003 nr. 21

9 6. Befolkningen efter herkomst i København, Hovedstadsregionen og hele landet og 2003 I København udgør andelen af personer med fremmed herkomst i 1994 knap 13 pct. og i 2003 godt 18 pct. af den samlede befolkning. I Hovedstadsregionen er det knap 9 pct. i 1994 og godt 12 pct. i 2003 og for hele landet er det 5 pct. i 1994 og 8 pct. i De tilsvarende procenter for henholdsvis indvandrere og efterkommere kan ses i figur 6. De absolutte antal for København, Hovedstadsregionen og hele landet kan ses i tabel 9-11, og de tilvarende andele af den samlede befolkning i tabel Fordelt på enkeltlande forekommer det samme mønster med størst andele i København og mindst for hele landet. Personer med oprindelse i Bosnien og Vietnam adskiller sig dog ved, at de hyppigst bosætter sig uden for Hovedstadsregionen. Figur 6. Indvandrere og efterkommere i pct. af befolkningen i København, Hovedstadsregionen og hele landet og Pct. af befolkning Pct. af befolkning Indvandrere Efterkommere København Hele landet 0 København Hovedstadsregionen Hovedstadsregionen Hele landet Orientering 2003 nr. 21 9

10 Tabel 1. Indvandrere efter oprindelsesland, København 1. januar Oprindelsesland Norden Heraf Finland Island Norge Sverige EU-lande Heraf Frankrig Italien Spanien Storbritannien Tyskland Øvrige Europa Heraf Bosnien-Hercegov Jugoslavien Makedonien Polen Rusland Tyrkiet Afrika Heraf Algeriet Egypten Marokko Somalia Nordamerika Heraf USA Syd- og Mellemamerika Asien Heraf Afghanistan Filippinerne Indien Irak Iran Jordan Kina Libanon Pakistan Syrien Thailand Vietnam Oceanien Statsløse og uoplyst Indvandrere i alt Ekskl. Finland og Sverige. 10 Orientering 2003 nr. 21

11 Tabel 2. Efterkommere efter oprindelsesland, København 1. januar Oprindelsesland Norden Heraf Finland Island Norge Sverige EU-lande Heraf Frankrig Italien Spanien Storbritannien Tyskland Øvrige Europa Heraf Bosnien-Hercegov Jugoslavien Makedonien Polen Rusland Tyrkiet Afrika Heraf Algeriet Egypten Marokko Somalia Nordamerika Heraf USA Syd- og Mellemamerika Asien Heraf Afghanistan Filippinerne Indien Irak Iran Jordan Kina Libanon Pakistan Syrien Thailand Vietnam Oceanien Statsløse og uoplyst Efterkommere i alt Ekskl. Finland og Sverige. Orientering 2003 nr

12 Tabel 3. Befolkningen efter oprindelsesland, København 1. januar Oprindelsesland Norden Heraf Finland Island Norge Sverige EU-lande Heraf Frankrig Italien Spanien Storbritannien Tyskland Øvrige Europa Heraf Bosnien-Hercegov Jugoslavien Makedonien Polen Rusland Tyrkiet Afrika Heraf Algeriet Egypten Marokko Somalia Nordamerika Heraf USA Syd- og Mellemamerika Asien Heraf Afghanistan Filippinerne Indien Irak Iran Jordan Kina Libanon Pakistan Syrien Thailand Vietnam Oceanien Statsløse og uoplyst Indv. og efterkom. i alt Danmark Befolkningen i alt Ekskl. Finland og Sverige. 12 Orientering 2003 nr. 21

13 Tabel 4. Udviklingen i antallet af indvandrere efter oprindelsesland, København Indeks 1994=100 Oprindelsesland Norden Heraf Finland Island Norge Sverige EU-lande Heraf Frankrig Italien Spanien Storbritannien Tyskland Øvrige Europa Heraf Bosnien-Hercegov Jugoslavien Makedonien Polen Rusland Tyrkiet Afrika Heraf Algeriet Egypten Marokko Somalia Nordamerika Heraf USA Syd- og Mellemamerika Asien Heraf Afghanistan Filippinerne Indien Irak Iran Jordan Kina Libanon Pakistan Syrien Thailand Vietnam Oceanien Statsløse og uoplyst Indvandrere i alt Ekskl. Finland og Sverige. 2 De store indekstal skyldes en meget lille udgangsbefolkning i 1994, se forklaring på side 8. Orientering 2003 nr

14 Tabel 5. Udviklingen i antallet af efterkommere efter oprindelsesland, København Indeks 1994=100 Oprindelsesland Norden Heraf Finland Island Norge Sverige EU-lande Heraf Frankrig Italien Spanien Storbritannien Tyskland Øvrige Europa Heraf Bosnien-Hercegov Jugoslavien Makedonien 3... Polen Rusland Tyrkiet Afrika Heraf Algeriet Egypten Marokko Somalia Nordamerika Heraf USA Syd- og Mellemamerika Asien Heraf Afghanistan Filippinerne Indien Irak Iran Jordan Kina Libanon Pakistan Syrien Thailand Vietnam Oceanien Statsløse og uoplyst Efterkommere i alt Ekskl. Finland og Sverige. 2 De store indekstal skyldes en meget lille udgangsbefolkning i 1994, se forklaring på side 8. 3 Indekstal er ikke beregnet, da der ingen efterkommere var fra Makedonien i Orientering 2003 nr. 21

15 Tabel 6. Udviklingen i befolkningen efter oprindelsesland, København Indeks 1994=100 Oprindelsesland Norden Heraf Finland Island Norge Sverige EU-lande Heraf Frankrig Italien Spanien Storbritannien Tyskland Øvrige Europa Heraf Bosnien-Hercegov Jugoslavien Makedonien Polen Rusland Tyrkiet Afrika Heraf Algeriet Egypten Marokko Somalia Nordamerika Heraf USA Syd- og Mellemamerika Asien Heraf Afghanistan Filippinerne Indien Irak Iran Jordan Kina Libanon Pakistan Syrien Thailand Vietnam Oceanien Statsløse og uoplyst Indv. og efterkom. i alt Danmark Befolkningen i alt Ekskl. Finland og Sverige. 2 De store indekstal skyldes en meget lille udgangsbefolkning i 1994, se forklaring på side 8. Orientering 2003 nr

16 Tabel 7. Befolkningen efter herkomst, København 1. januar Herkomst Indvandrere Norden og EU Øvrige Europa Afrika Nordamerika Syd-, Mellemamerika Asien Oceanien Statsløse og uoplyst I alt Efterkommere Norden og EU Øvrige Europa Afrika Nordamerika Syd-, Mellemamerika Asien Oceanien Statsløse og uoplyst I alt Indv. og efterkom. Norden og EU Øvrige Europa Afrika Nordamerika Syd-, Mellemamerika Asien Oceanien Statsløse og uoplyst I alt Danmark Befolkning i alt Orientering 2003 nr. 21

17 Tabel 8. Befolkningen efter herkomst i pct. af hele befolkningen, København 1. januar Herkomst Indvandrere Norden og EU... 2,84 2,91 3,00 3,09 3,18 3,23 3,27 3,30 3,30 3,31 Øvrige Europa... 2,58 2,59 2,80 2,94 3,01 3,04 3,10 3,12 3,14 3,14 Afrika... 1,03 1,12 1,23 1,41 1,50 1,58 1,66 1,75 1,76 1,78 Nordamerika... 0,31 0,33 0,33 0,34 0,33 0,34 0,35 0,35 0,36 0,37 Syd-, Mellemamerika.. 0,27 0,27 0,28 0,29 0,31 0,33 0,34 0,37 0,38 0,40 Asien... 2,92 3,18 3,39 3,61 3,78 3,95 4,10 4,20 4,25 4,36 Oceanien... 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 Statsløse og uoplyst... 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,07 I alt... 10,02 10,48 11,12 11,78 12,21 12,57 12,94 13,20 13,32 13,50 Efterkommere Norden og EU... 0,38 0,39 0,40 0,40 0,41 0,41 0,42 0,42 0,43 0,42 Øvrige Europa... 0,84 0,89 0,95 1,00 1,05 1,11 1,17 1,21 1,27 1,30 Afrika... 0,36 0,40 0,46 0,51 0,57 0,63 0,70 0,77 0,85 0,90 Nordamerika... 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 Syd-, Mellemamerika.. 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 Asien... 1,00 1,12 1,26 1,39 1,51 1,64 1,73 1,85 1,96 2,05 Oceanien... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Statsløse og uoplyst... 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 I alt... 2,65 2,88 3,15 3,40 3,64 3,89 4,12 4,36 4,61 4,78 Indv. og efterkom. Norden og EU... 3,22 3,29 3,39 3,50 3,59 3,65 3,69 3,72 3,73 3,74 Øvrige Europa... 3,42 3,49 3,75 3,94 4,07 4,15 4,27 4,33 4,41 4,44 Afrika... 1,40 1,52 1,69 1,93 2,08 2,21 2,37 2,52 2,62 2,67 Nordamerika... 0,35 0,36 0,37 0,38 0,37 0,38 0,39 0,39 0,40 0,41 Syd-, Mellemamerika.. 0,30 0,31 0,31 0,32 0,34 0,36 0,38 0,41 0,42 0,44 Asien... 3,92 4,30 4,65 5,00 5,29 5,59 5,83 6,05 6,21 6,41 Oceanien... 0,04 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 Statsløse og uoplyst... 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 I alt... 12,68 13,36 14,27 15,18 15,85 16,46 17,06 17,55 17,94 18,28 Danmark... 87,32 86,64 85,73 84,82 84,15 83,54 82,94 82,45 82,06 81,72 Befolkning i alt Orientering 2003 nr

18 Tabel 9. Indvandrere efter oprindelsesland, 1. januar 1994 og København Hovedstadsregionen Hele landet Oprindelsesland Norden Heraf Finland Island Norge Sverige EU-lande Heraf Frankrig Italien Spanien Storbritannien Tyskland Øvrige Europa Heraf Bosnien-Hercegov Jugoslavien Makedonien Polen Rusland Tyrkiet Afrika Heraf Algeriet Egypten Marokko Somalia Nordamerika Heraf USA Syd- og Mellemamerika Asien Heraf Afghanistan Filippinerne Indien Irak Iran Jordan Kina Libanon Pakistan Syrien Thailand Vietnam Oceanien Statsløse og uoplyst Indvandrere i alt Ekskl. Finland og Sverige. 18 Orientering 2003 nr. 21

19 Tabel 10. Efterkommere efter oprindelsesland, 1. januar 1994 og København Hovedstadsregionen Hele landet Oprindelsesland Norden Heraf Finland Island Norge Sverige EU-lande Heraf Frankrig Italien Spanien Storbritannien Tyskland Øvrige Europa Heraf Bosnien-Hercegov Jugoslavien Makedonien Polen Rusland Tyrkiet Afrika Heraf Algeriet Egypten Marokko Somalia Nordamerika Heraf USA Syd- og Mellemamerika Asien Heraf Afghanistan Filippinerne Indien Irak Iran Jordan Kina Libanon Pakistan Syrien Thailand Vietnam Oceanien Statsløse og uoplyst Efterkommere i alt Ekskl. Finland og Sverige. Orientering 2003 nr

20 Tabel 11. Hele befolkningen efter oprindelsesland, 1. januar 1994 og København Hovedstadsregionen Hele landet Oprindelsesland Norden Heraf Finland Island Norge Sverige EU-lande Heraf Frankrig Italien Spanien Storbritannien Tyskland Øvrige Europa Heraf Bosnien-Hercegov Jugoslavien Makedonien Polen Rusland Tyrkiet Afrika Heraf Algeriet Egypten Marokko Somalia Nordamerika Heraf USA Syd- og Mellemamerika Asien Heraf Afghanistan Filippinerne Indien Irak Iran Jordan Kina Libanon Pakistan Syrien Thailand Vietnam Oceanien Statsløse og uoplyst Indv. og efterkom. i alt Danmark Befolkningen i alt Ekskl. Finland og Sverige. 20 Orientering 2003 nr. 21

21 Tabel 12. Indvandrere efter oprindelsesland i pct. af hele befolkningen, 1. januar 1994 og København Hovedstadsregionen Hele landet Oprindelsesland Norden... 1,25 1,46 0,99 1,04 0,58 0,66 Heraf Finland... 0,16 0,15 0,12 0,11 0,06 0,06 Island... 0,13 0,22 0,10 0,14 0,06 0,11 Norge... 0,42 0,52 0,35 0,37 0,23 0,25 Sverige... 0,53 0,57 0,43 0,42 0,23 0,23 EU-lande ,59 1,85 1,16 1,25 0,85 0,95 Heraf Frankrig... 0,17 0,22 0,10 0,12 0,05 0,06 Italien... 0,15 0,22 0,08 0,11 0,04 0,06 Spanien... 0,10 0,16 0,06 0,09 0,03 0,04 Storbritannien... 0,38 0,44 0,29 0,31 0,18 0,20 Tyskland... 0,51 0,48 0,43 0,40 0,42 0,42 Øvrige Europa... 2,58 3,14 1,98 2,62 1,00 1,73 Heraf Bosnien-Hercegov. 0,00 0,25 0,00 0,21 0,00 0,34 Jugoslavien... 0,81 0,66 0,46 0,43 0,18 0,23 Makedonien... 0,00 0,18 0,00 0,08 0,00 0,03 Polen... 0,48 0,43 0,30 0,29 0,18 0,20 Rusland... 0,03 0,12 0,02 0,08 0,01 0,05 Tyrkiet... 0,89 1,00 0,94 1,12 0,47 0,57 Afrika... 1,03 1,78 0,52 0,88 0,28 0,56 Heraf Algeriet... 0,06 0,08 0,03 0,03 0,01 0,02 Egypten... 0,09 0,09 0,05 0,05 0,02 0,02 Marokko... 0,41 0,50 0,18 0,22 0,07 0,09 Somalia... 0,09 0,51 0,07 0,22 0,07 0,23 Nordamerika... 0,31 0,37 0,22 0,24 0,13 0,13 Heraf USA... 0,26 0,30 0,18 0,20 0,10 0,10 Syd- og Mellemamerika 0,27 0,40 0,17 0,23 0,09 0,13 Asien... 2,92 4,36 1,78 2,73 1,22 1,94 Heraf Afghanistan... 0,03 0,12 0,04 0,14 0,02 0,16 Filippinerne... 0,18 0,23 0,10 0,13 0,05 0,07 Indien... 0,12 0,14 0,08 0,11 0,04 0,05 Irak... 0,24 0,69 0,15 0,45 0,10 0,37 Iran... 0,40 0,50 0,25 0,31 0,19 0,22 Jordan... 0,09 0,10 0,03 0,04 0,01 0,02 Kina... 0,15 0,28 0,08 0,17 0,04 0,09 Libanon... 0,26 0,46 0,22 0,27 0,21 0,23 Pakistan... 0,93 1,00 0,46 0,54 0,16 0,20 Syrien... 0,04 0,08 0,03 0,05 0,02 0,03 Thailand... 0,12 0,24 0,08 0,17 0,05 0,11 Vietnam... 0,10 0,13 0,08 0,09 0,14 0,16 Oceanien... 0,04 0,08 0,03 0,05 0,02 0,03 Statsløse og uoplyst... 0,03 0,07 0,02 0,04 0,02 0,04 Indvandrere i alt... 10,02 13,50 6,87 9,07 4,18 6,16 1 Ekskl. Finland og Sverige. Orientering 2003 nr

22 Tabel 13. Efterkommere efter oprindelsesland i pct. af hele befolkningen, 1. januar 1994 og København Hovedstadsregionen Hele landet Oprindelsesland Norden... 0,19 0,21 0,15 0,16 0,08 0,09 Heraf Finland... 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 Island... 0,02 0,03 0,01 0,02 0,01 0,01 Norge... 0,06 0,07 0,05 0,05 0,03 0,03 Sverige... 0,08 0,08 0,07 0,07 0,04 0,04 EU-lande ,18 0,21 0,12 0,15 0,08 0,11 Heraf Frankrig... 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01 Italien... 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 Spanien... 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 Storbritannien... 0,05 0,06 0,04 0,05 0,02 0,02 Tyskland... 0,07 0,07 0,05 0,06 0,04 0,05 Øvrige Europa... 0,84 1,30 0,75 1,23 0,37 0,66 Heraf Bosnien-Hercegov. 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,05 Jugoslavien... 0,31 0,33 0,18 0,22 0,07 0,10 Makedonien... 0,00 0,09 0,00 0,04 0,00 0,01 Polen... 0,09 0,12 0,05 0,07 0,03 0,04 Rusland... 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 Tyrkiet... 0,39 0,64 0,48 0,80 0,26 0,42 Afrika... 0,36 0,90 0,17 0,40 0,07 0,23 Heraf Algeriet... 0,02 0,04 0,01 0,01 0,00 0,01 Egypten... 0,03 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 Marokko... 0,24 0,40 0,10 0,18 0,04 0,07 Somalia... 0,01 0,25 0,01 0,10 0,01 0,10 Nordamerika... 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 Heraf USA... 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 Syd- og Mellemamerika 0,03 0,05 0,02 0,03 0,01 0,01 Asien... 1,00 2,05 0,57 1,15 0,31 0,71 Heraf Afghanistan... 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,02 Filippinerne... 0,03 0,06 0,02 0,03 0,01 0,01 Indien... 0,04 0,05 0,03 0,04 0,01 0,02 Irak... 0,03 0,26 0,02 0,13 0,01 0,08 Iran... 0,04 0,10 0,02 0,07 0,02 0,04 Jordan... 0,08 0,10 0,03 0,04 0,01 0,02 Kina... 0,03 0,06 0,01 0,03 0,01 0,01 Libanon... 0,08 0,38 0,06 0,20 0,06 0,17 Pakistan... 0,57 0,74 0,31 0,43 0,11 0,16 Syrien... 0,02 0,08 0,01 0,04 0,01 0,02 Thailand... 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 Vietnam... 0,02 0,04 0,02 0,03 0,03 0,07 Oceanien... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Statsløse og uoplyst... 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 Efterkommere i alt... 2,65 4,78 1,81 3,16 0,94 1,84 1 Ekskl. Finland og Sverige. 22 Orientering 2003 nr. 21

23 Tabel 14. Befolkningen efter oprindelsesland i pct. af hele befolkningen, 1. januar 1994 og København Hovedstadsregionen Hele landet Oprindelsesland Norden... 1,44 1,68 1,14 1,20 0,66 0,75 Heraf Finland... 0,19 0,18 0,14 0,13 0,07 0,07 Island... 0,15 0,25 0,11 0,16 0,07 0,13 Norge... 0,49 0,59 0,40 0,42 0,25 0,28 Sverige... 0,61 0,66 0,49 0,48 0,26 0,27 EU-lande ,77 2,06 1,28 1,40 0,93 1,05 Heraf Frankrig... 0,18 0,24 0,11 0,13 0,05 0,07 Italien... 0,17 0,24 0,09 0,12 0,05 0,06 Spanien... 0,11 0,17 0,07 0,09 0,03 0,05 Storbritannien... 0,43 0,50 0,32 0,35 0,20 0,22 Tyskland... 0,58 0,55 0,48 0,46 0,46 0,47 Øvrige Europa... 3,42 4,44 2,73 3,84 1,37 2,39 Heraf Bosnien-Hercegov. 0,00 0,28 0,00 0,23 0,00 0,38 Jugoslavien... 1,11 0,98 0,63 0,65 0,25 0,33 Makedonien... 0,00 0,27 0,00 0,12 0,00 0,05 Polen... 0,57 0,55 0,35 0,36 0,21 0,24 Rusland... 0,03 0,13 0,02 0,09 0,01 0,06 Tyrkiet... 1,29 1,64 1,42 1,92 0,73 0,99 Afrika... 1,40 2,67 0,69 1,27 0,35 0,79 Heraf Algeriet... 0,08 0,11 0,03 0,05 0,02 0,02 Egypten... 0,12 0,14 0,06 0,07 0,03 0,03 Marokko... 0,64 0,91 0,28 0,40 0,11 0,16 Somalia... 0,11 0,75 0,08 0,33 0,07 0,33 Nordamerika... 0,35 0,41 0,25 0,27 0,14 0,15 Heraf USA... 0,29 0,33 0,20 0,22 0,11 0,12 Syd- og Mellemamerika 0,30 0,44 0,19 0,26 0,10 0,14 Asien... 3,92 6,41 2,35 3,88 1,53 2,65 Heraf Afghanistan... 0,04 0,16 0,04 0,17 0,02 0,17 Filippinerne... 0,22 0,29 0,12 0,16 0,05 0,08 Indien... 0,16 0,19 0,11 0,15 0,05 0,07 Irak... 0,27 0,95 0,17 0,57 0,11 0,45 Iran... 0,44 0,60 0,27 0,37 0,21 0,26 Jordan... 0,16 0,21 0,06 0,08 0,02 0,03 Kina... 0,18 0,34 0,10 0,20 0,04 0,10 Libanon... 0,34 0,84 0,28 0,48 0,27 0,39 Pakistan... 1,50 1,74 0,77 0,97 0,27 0,35 Syrien... 0,06 0,16 0,04 0,08 0,03 0,05 Thailand... 0,13 0,27 0,09 0,18 0,05 0,12 Vietnam... 0,12 0,17 0,09 0,12 0,17 0,23 Oceanien... 0,04 0,08 0,03 0,05 0,02 0,03 Statsløse og uoplyst... 0,03 0,08 0,03 0,05 0,03 0,05 Indv. og efterkom. i alt. 12,68 18,28 8,68 12,23 5,12 8,00 Danmark... 87,32 81,72 91,32 87,77 94,88 92,00 Befolkningen i alt Ekskl. Finland og Sverige. Orientering 2003 nr

24 en efter herkomst og 2003 Den 1. januar 2003 boede der personer i København, heraf var personer indvandrere og personer efterkommere. Blandt indvandrere var det største enkeltland Tyrkiet med personer, hos efterkommere var det største enkeltland Pakistan med personer. Personer med fremmed herkomst fra Afrika og Asien er pr klart overrepræsenteret i København i forhold til Hovedstadsregionen og hele landet, jfr. figuren. Fra 1994 til 2003 er antallet af personer med fremmed herkomst (indvandrere og efterkommere) i København steget med personer. I samme periode er der kun en stigning i personer med dansk herkomst på Personer med fremmed herkomst er fra at udgøre 13 pct. af den samlede københavnske befolkning i 1994 steget til i 2003 at udgøre 18 pct. af befolkningen. Ud af Hovedstadsregionens samlede befolkning på personer var indvandrere og efterkommere pr I 1994 udgjorde personer med fremmed herkomst 9 pct. af Hovedstadsregionens befolkning, og i 2003 udgør gruppen godt 12 pct. Af hele landets befolkning pr på personer var indvandrere og efterkommere. Udviklingen fra 1994 til 2003 i hele landet vi- ser, at personer med fremmed herkomst ud- gjorde 5 pct. i 1994 og 8 pct. i Indvandrere og efterkommere i alt i pct. af befolkningen, og Pct. af befolkning København Hovedstadsregionen Hele landet Oceanien, statsløse,uoplyst Asien Amerika Afrika Øvrige Europa Norden og EU Orientering og andre af Statistisk Kontors publikationer kan ses på internettet. Herfra kan artiklen udskrives magen til papirudgaven (PDF-format), eller tabellerne kan hentes som regneark (Excel) til viderebearbejdning. Ekspedition og abonnement: Københavns Statistiske Kontor Vester Voldgade København V. ISSN Telefon: Telefax: Internet:

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006 2006 Orientering Statistisk Kontor Netpublikation: 7. april 2006 Befolkning i København 1. januar 2006 Den 1. januar 2006 boede der 501.158 personer i København. I løbet af 2005 faldt folketallet med 1.204

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Nr. 7. 22. februar 2002 Befolkning 1. januar 2002 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Datagrundlag og definitioner

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2010

Befolkning i København 1. januar 2010 23. juni 2010 Befolkning i København 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 528.208 personer i København. I løbet af 2009 steg folketallet med 9.634 personer. I 2009 steg antallet af indvandrere med

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 4. november 2005 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 18 % har udenlandsk

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2012

Befolkning i København 1. januar 2012 30. marts 2012 Befolkning i København 1. januar 2012 Den 1. januar 2012 boede der 549.050 personer i København. I løbet af 2011 steg folketallet med 9.508 personer. I 2012 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Fuldtidsmodtagere beregnes ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og den varighed, som de hver især har været på ydelsen.

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Levendefødte børn efter i København 1992-1998 Nr. 27. 1. september 2 Levendefødte efter Levendefødte børn opgjort efter moderens nationalitet. København

Læs mere

Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015

Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015 20. august 2015 Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015 Den 1. januar 2015 boede der 580.184 personer i København. I løbet af 2014 steg folketallet med 10.627 personer

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Udenlandske statsborgere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Udenlandske statsborgere Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Udenlandske statsborgere 1.1.2001 Nr. 24. 23. november 2001 Udenlandske statsborgere i København 1. januar 2001 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt.

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Befolkning Folketallet har været stigende fra 1990 til, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Den 1. januar boede der 183.912 personer i Odense Kommune, svarende til 3,5 procent af hele danmarks

Læs mere

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold 2006 Orientering Statistisk Kontor 8. maj 2006 Kvindelige s beskæftigelse og uddannelsesforhold 73 pct. af de enlige kvindelige fra ikke-e lande i alderen 18-35 år er enten i beskæftigelse eller under

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2014 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2017 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares 30. november 2017 2017:18 19. december 2017: Der var desværre fejl i et tal i boks 2. Rettelsen er markeret med rødt. Desuden er der tilføjet en boks 4 sidst i analysen. En stor del af indvandreres og

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,3 millioner mennesker. Over en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005.

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005. 2006:5 Orientering Statistisk Kontor 13. juni 2006 Flere arbejdspladser i København Københavns arbejdsmarked er i fremdrift. Efter nedgangsår i 2002 og 2003 viser nye tal, at der i 2004 blev skabt 3.000

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele 24. november 2014 Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele Folkeregisteropgørelse Københavns bydele, primo oktober 2014. Bydele: Danske statsborgere 1. Indre By 2. Østerbro 3. Nørrebro

Læs mere

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden 2006-2015 MED ANALYSER AF ABORTHYPPIGHEDER BLANDT INDVANDRERE, EFTERKOMMERE OG KVINDER MED DANSK OPRINDELSE 2017 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Læs mere

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK 25. ausgust 2015 Professor, mag. scient. soc. Lisbeth B. Knudsen Institut for Sociologi og socialt Arbejde Aalborg Universitet, Kroghstræde 5, 9220 Aalborg

Læs mere

5. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere).

5. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere). 38 5. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere). I tabel 22 a er valgdeltagelsen opdelt efter køn og fødested for danskere. Den samlede

Læs mere

Dommervagten Årene

Dommervagten Årene Dommervagten Årene 2007-2009 Udgivet af Københavns Politi, OPA (Operativ Planlægning og Analyse) ved Viggo Billstrøm INDHOLD FREMSTILLEDE I ALT side Væsentlige punkter. Kendelser.. Sigtelser Herkomst..

Læs mere

Ledigheden i Odense Kommune 2. kvartal 2003. Figur 1. Udviklingen i den kvartalsvise ledighed for udvalgte områder 2000-03 Ledigheden er stigende

Ledigheden i Odense Kommune 2. kvartal 2003. Figur 1. Udviklingen i den kvartalsvise ledighed for udvalgte områder 2000-03 Ledigheden er stigende NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs og Planlægningskontoret Nr. September Ledigheden i Odense Kommune. kvartal Resume Det gennemsnitlige antal ledige i Odense Kommune i. kvartal

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere Kriminalitet hvordan måler vi det? Lisbeth Lavrsen 18 pct. af de personer, der blev dømt i 2015 havde udenlandsk oprindelse er det meget eller lidt? 2 Afhænger selvfølgelig

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketingets Økonomiske

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

6,3 7,6. Afrika 10,7. Asien 6,6

6,3 7,6. Afrika 10,7. Asien 6,6 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi og Planlægningsafdelingen Nr. maj Ledigheden i Odense Kommune fra april kartal til januar kartal. Resumé I årsperioden. kt. til. kt. ar der gennemsnitlig.8

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Netpublikation 23. september 2005 Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

4. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab.

4. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab. 21 4. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab. I tabel 12 (jfr. side 22) er valgdeltagelsen fordelt efter køn og statsborgerskab. Danske statsborgere havde den højeste valgdeltagelse

Læs mere

27. maj 2002 Per Alsøe

27. maj 2002 Per Alsøe 27. maj 2002 Per Alsøe Supplerende statistiske oplysninger om unge indvandrere og efterkommeres kriminalitet supplement til rapporten Unge nydanskere i forsvar og politi (Center for ungdomsforskning januar

Læs mere

Indhold Tabel 1 Folketal Halsnæs Kommune 2 kvartal

Indhold Tabel 1 Folketal Halsnæs Kommune 2 kvartal Notat Sagsnr.: 214/683 Dato: 4. juli 214 Titel: Baggrundsmateriale Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Borg Arbejdsmarkedskonsulent Indhold Tabel 1 Folketal Halsnæs Kommune 2 kvartal 214... 2 Tabel 2 Oprindelses

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2011 Statsborgerskab og herkomst 1. juli 2011, fordelt på lokalsamfund Pr. 1. juli 2011 boede der 45.761 borgere med udenlandsk herkomst i Aarhus

Læs mere

Flere indvandrere bor i ejerbolig

Flere indvandrere bor i ejerbolig Mens størstedelen af de etniske danskere bor i egen ejerbolig, er dette kun tilfældet for hver fjerde af indvandrerne fra ikke-vestlige lande. De væsentligste forklaringer på dette er, at indvandrere fra

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 08/06/16 Indledning Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport

Læs mere

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor Voksne i perioden 1997-21 Københavns Kommune Statistisk Kontor April 23 Voksne i perioden 1997-21 Baggrund I ierne er det blevet drøftet, om ene i Danmark i stigende grad bliver boende hjemme hos forældrene

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.02 Februar 2003 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med

Læs mere

Dommervagten Årene

Dommervagten Årene Dommervagten Årene 2007-2010 Udgivet af Københavns Politi, OPA (Operativ Planlægning og Analyse) ved Viggo Billstrøm INDHOLD FREMSTILLEDE I ALT side Væsentlige punkter. Kendelser.. Sigtelser Herkomst..

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Tal og fakta. www.nyidanmark.dk. befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere. Juli 2009

Tal og fakta. www.nyidanmark.dk. befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere. Juli 2009 www.nyidanmark.dk Tal og fakta befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere Juli 2009 Tal og fakta - befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere 2009 Juli 2009 Tal og fakta befolkningsstatistik

Læs mere

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Unge på offentlig forsørgelse i Østdanmark Nøgletal for Gribskov Kommune December 2008 Rambøll Management A/S Beskæftigelsesregion Nørregade 7A Hovedstaden &

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.10 August 1999 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.12 September 1999 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999 x Antallet af udenlandske statsborgere i Århus Kommune er steget med 8.539

Læs mere

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Unge på offentlig forsørgelse i Østdanmark Nøgletal for Odsherred Kommune December 2008 Rambøll Management A/S Beskæftigelsesregion Nørregade 7A Hovedstaden

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 2001 Nr. 2. 25. februar 2004 Sammenhængende socialstatistik 2001 Christine Halckendorff Tlf.: 33 66 28 36 Pia Kjærulff

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Maj 2008 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2007 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2007 på 38.934 elever.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Århus Kommune Økonomisk Afdeling April 2000 Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Statistisk Kontor Telefon 89 40 20 00 Rådhuset Telefax 89

Læs mere

Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor VALGDELTAGELSEN VED KOMMUNALVALGET DEN 18. NOVEMBER 1997 I ÅRHUS KOMMUNE. Nr. 7.

Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor VALGDELTAGELSEN VED KOMMUNALVALGET DEN 18. NOVEMBER 1997 I ÅRHUS KOMMUNE. Nr. 7. Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 Februar 1999 VALGDELTAGELSEN VED KOMMUNALVALGET DEN 18. NOVEMBER 1997 I ÅRHUS KOMMUNE x Ved kommunalvalget den 18. november 1997 var der 222.182

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1.

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1. Den 5. juni 2012 Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sammenfatning. I løbet af 2010 har der været

Læs mere