Delprojekt 1 under Det Digitale Sundhedscenter i Region Syddanmark: Digitalisering af patientuddannelse til borgere med kronisk sygdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delprojekt 1 under Det Digitale Sundhedscenter i Region Syddanmark: Digitalisering af patientuddannelse til borgere med kronisk sygdom"

Transkript

1 Delprojekt 1 under Det Digitale Sundhedscenter i Region Syddanmark: Digitalisering af patientuddannelse til borgere med kronisk sygdom Den 23. maj 2013 version 1

2 Indhold Baggrund for projektet... 3 Kronisk sygdom belaster den enkelte og sundhedsvæsenet... 3 Fremtidens sundhedsvæsen er afhængigt af nye, innovative løsninger... 3 Patientuddannelse et tilbud til borgere med kronisk sygdom... 3 Eksisterende patientuddannelse giver udfordringer... 4 Digitale løsninger kan øge kvaliteten af fremtidens patientuddannelse... 4 Målsætningerne for projektet... 6 Formålet med projektet... 6 Målene med projektet... 6 Succeskriterier og evaluering... 6 Indsatsen i projektet... 7 Den grundlæggende idé om digital patientuddannelse... 7 Digital Patientuddannelse bygger videre på tidligere koncepter... 7 Nyskabende netværksbaseret patientuddannelse... 7 Patientuddannelsestilbuddets digitale elementer... 8 Organisering af projektet... 9 Projektejer og styregruppe... 9 Projektledelse og projektgruppe... 9 Følgegruppe... 9 Deltagende kommuner... 9 Borgerne som medproducenter... 9 Forudsætninger for projektets succes og udbredelse Projektet spiller sammen med flere strategiske initiativer Patientuddannelse er udbredt i kommunerne i Region Syddanmark Tids- og procesplan Koncept- og analysefasen Udviklingsfasen Pilotprojekt og evaluering Budget

3 Baggrund for projektet Kronisk sygdom belaster den enkelte og sundhedsvæsenet I Danmark lever flere og flere borgere med en kronisk sygdom. Dette skyldes blandt andet, at de forbedrede muligheder for behandling har reduceret dødeligheden for en række sygdomme. Kronisk sygdom er en belastning for såvel den enkelte som for samfundet som helhed: For den enkelte kan kronisk sygdom mindske udfoldelsesmulighederne og dermed føre til en forringet livskvalitet. Samtidig går en meget stor og stigende andel af ressourcerne i sundhedsvæsenet til behandling mv. af kronisk sygdom. Der gøres i sundhedsvæsenet en række tiltag for, at kronisk sygdom skal påvirke borgernes liv mindst muligt, så mange borgere på trods af kronisk sygdom kan leve et liv med udmærket livskvalitet og funktionsevne i hverdagen. Det drejer sig om tiltag inden for både forebyggelse, behandling, rehabilitering og pleje. Ligeledes gøres en stor indsats for at koordinere indsatserne og skabe sammenhængende forløb for borgerne på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner. Fremtidens sundhedsvæsen er afhængigt af nye, innovative løsninger Den nuværende indsats er imidlertid langt fra tilstrækkelig til at imødekomme de udfordringer, vi står over for i fremtiden, hvor en kraftigt voksende andel af ældre i befolkningen, stigende middellevetid og endnu bedre behandling af livstruende sygdomme vil skabe en markant voksende gruppe af personer, der lever med kroniske sygdom i en lang årrække. For at geare fremtidens sundhedsvæsen til disse udfordringer er det derfor helt afgørende, at der udvikles nye, innovative løsninger i indsatsen for borgere med kronisk sygdom. Disse løsninger skal sikre, at ressourcerne hos flest mulige borgere med kronisk sygdom inddrages bedst muligt, og at sundhedsvæsenet udnytter sine ressourcer optimalt. Målet er høj kvalitet i indsatsen og mest mulig sundhed for pengene. Patientuddannelse et tilbud til borgere med kronisk sygdom Som en del af indsatsen for borgere med kronisk sygdom har flere og flere sygehuse og kommuner etableret tilbud om patientuddannelse gennem de senere år. Nogle patienter tilbydes i forlængelse af behandlingen sygdomsspecifik patientuddannelse i sygehusregi. Den kommunale patientuddannelse er et efterfølgende tilbud, som almen praksis, sygehuse eller andre kommunale instanser kan henvise til. Tendensen går i retning af, at en større del af den samlede patientuddannelse foregår i kommunerne. De overordnede mål med patientuddannelsestilbud er at styrke borgernes evne til at håndtere deres sygdom i forhold til dels medicinske og sygdomsspecifikke problemstillinger, dels mere almene og ikke diagnoseafhængige udfordringer med at leve med kronisk sygdom. Målet er med andre ord at øge den enkelte borgers empowerment, så borgeren opnår bedre handlekompetencer i forhold til sund livsstil og øget egenomsorg. Patientuddannelse er oftest tilrettelagt som et gruppebaseret tilbud for at udnytte den dynamik, det indebærer i form af udveksling af praktiske erfaringer med håndtering af sygdom, netværk og relationer mellem deltagerne etc. De tilbud, som foregår i kommunerne eller er aftalt i det tværsektorielle samarbejde mellem sygehuse og kommuner, har i særlig grad været rettet mod borgere inden for hjertesygdom, type 2-diabetes og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Tilbuddet omfatter normalt undervisning 3

4 med fokus på dialog og erfaringsudveksling og kan desuden indeholde fysisk træning målrettet borgernes diagnoser. Tilbuddet gennemføres ofte i et kommunalt sundhedscenter eller lignende. Eksisterende patientuddannelse giver udfordringer Patientuddannelsestilbuddene på sygehuse og i kommuner er ofte udviklet lokalt og er enten ikke evalueret eller evalueret med metoder, der giver ret begrænset generaliserbar viden om patientuddannelse, hvorfor der er behov for mere veldesignede projekter om patientuddannelse. Region Syddanmark har derfor i tæt partnerskab med Komiteen for Sundhedsoplysning, Odense, Esbjerg, Varde og Langeland kommuner netop gennemført et udviklingsprojekt, hvor parterne har udviklet og pilotafprøvet det nye, kommunale koncept Vejen Videre for patientuddannelse. Konceptet går på tværs af hjertekarsygdom, type 2-diabetes og KOL. Konceptet er et resultat af en grundig udviklingsfase med involvering af mange sundhedsprofessionelle og patienter, afprøvning i de fire kommuner og en omfattende pilotevaluering ved Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA). Evalueringen har vist moderat positive resultater, herunder f.eks. en stor grad af deltagertilfredshed og visse tendenser til effekt på bl.a. deltagernes sundhedsadfærd. Der er derfor med dette projekt en solid base for at videreudvikle gruppebaseret, kommunal patientuddannelse med endnu større effekt til gavn for borgere med kronisk sygdom. Evalueringen har imidlertid også påpeget væsentlige udfordringer med tilbuddets tilgængelighed, ligesom der som i andre tiltag, der omhandler borgernes livsstil er udfordringer med frafald og fastholdelse. Blandt udfordringerne med tilgængelighed er bl.a.: Geografiske, økonomiske, fysiske og tidsmæssige begrænsninger: Der er lange afstande mellem borgernes bopæl og sundhedscentret, specielt i landkommunerne. Det har betydning for de borgere, som ikke kan transportere sig selv og som er afhængige af offentlig transport. Nogle borgere har en privatøkonomi, der gør det vanskeligt at finansiere transport til et større antal undervisnings- eller træningsgange. Samtidig kan nogle borgere være så begrænsede af deres sygdom, at de har vanskeligt ved at transportere sig (f.eks. borgere med svær KOL). Endelig er det en udfordring for erhvervsaktive borgere at deltage i tilbud inden for sundhedscentrets normale åbningstider. Motivation og organisering: De livsstilsændringer, der vil gavne den kronisk syge borger, er omfattende, og borgerens motivation for ændringer er ikke statisk, men vil variere over tid, ligesom borgeren ofte vil være præget af en ambivalent holdning til livsstilsændring. Det er derfor væsentligt, at man som borger kan melde sig til tilbud eller søge oplysninger, når som helst man i sit eget forløb har brug for det. Tilbuddet skal med andre ord være til stede, når borgeren har behov for det, hvis motivationen skal udnyttes og risikoen for frafald mindskes. Dette kan være en udfordring for sundhedscentret, idet det er svært at fylde holdene hurtigt op særligt i mindre kommuner med begrænset patientgrundlag. Desuden rammer typen af tilbud i sundhedscentrene ikke altid plet i forhold til de behov, den enkelte borger oplever. Digitale løsninger kan øge kvaliteten af fremtidens patientuddannelse Med udgangspunkt i ovenstående erfaringer er der altså behov for at videreudvikle patientuddannelsestilbud, der kan: 4

5 Sikre en stor tilgængelighed og fleksibilitet, så flest mulige borgere har adgang til det rette tilbud på det rette tidspunkt. Fremme borgernes gennemførelse af tilbuddet og fastholdelse af livsstilsændringer. Styrke borgernes motivation for ændringer. Øge den enkelte borgers udbytte af tilbuddet. Der er god grund til at antage, at integrering af digitale, internetbaserede løsninger med mere virtuelle undervisnings- og læringsformer i patientuddannelsestilbud kan opfylde disse behov i udstrakt grad. Tilgængeligheden øges markant, når borgeren kan tilgå tilbuddet hjemmefra. Digitale løsninger kan altså supplere de tilbud, der i dag alene er baseret på fysisk fremmøde på fastsatte tidspunkter. Samtidig kan fleksibiliteten og motivationen øges med en større individualisering af indholdet i patientuddannelsestilbuddet. Digitale løsninger indeholder desuden nogle andre muligheder for relationer og netværk mellem deltagerne, som det kendes fra f.eks. sociale medier, og for relationer mellem deltagere og sundhedsfaglige eksperter. Relationer og netværk kan igen potentielt påvirke borgerens motivation og mere langsigtede fastholdelse. Endelig kan nye lærings- og netværksformer potentielt fremme borgerens læring i tilbuddet og dermed øge udbyttet og effekten på helbred og livskvalitet. Region Syddanmark, Varde Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker derfor i partnerskab at videreudvikle velafprøvede koncepter for patientuddannelse med digitale løsninger, så vi kan skabe fremtidens patientuddannelsestilbud til gavn for borgere med kronisk sygdom. Vi ønsker at skabe denne nye generation af patientuddannelsestilbud i form af et udviklings- og forskningsprojekt, hvor koncepter og løsninger udvikles, afprøves og evalueres som en del projektet. 5

6 Målsætningerne for projektet Formålet med projektet Projektet er første delprojekt under visionen Det Digitale Sundhedscenter i Region Syddanmark, som vil udvikle og integrere digitale løsninger i de kommunale sundhedscentres tilbud. Formålet med projektet er at udvikle et digitalt tilbud om patientuddannelse til borgere med KOL, type 2-diabetes og hjertesygdom, dette som et led i udvikling af Det Digitale Sundhedscenter. Målene med projektet Der er udviklet og integreret en implementerbar generisk model for digital patientuddannelse. Der er skabt viden om udbyttet af digital patientuddannelse for borgere med hjertekarsygdom, type 2-diabetes eller KOL, herunder er der skabt viden om, hvordan digitale løsninger bruges af borgerne og påvirker deres udbytte. Der er opnået erfaringer med digitale løsninger, som kan anvendes til nye delprojekter under Det Digitale Sundhedscenter. Den generiske model for digital patientuddannelse skal forholde sig til elementer som undervisningsform, digitale medier, gruppedynamik i et digitalt set-up, anvendelse af sundhedspædagogik i et digitalt set-up, interaktion mellem sundhedsprofessionel og borger i et digitalt set-up. Den generiske model kan efter projektet overføres til andre sygdomsområder, ligesom de digitale medier kan anvendes som værktøjer i flere tilbud i patientuddannelse. Projektet videreudvikler derved tidligere afprøvede patientuddannelsestilbud for at håndtere de udfordringer, evalueringer har påpeget. Succeskriterier og evaluering Evalueringen af projektet kommer til at foregå i et samarbejde mellem Region Syddanmark, der har projektlederrollen og en uddannelses eller forskningsinstitution. Planlægningen af evalueringen samt de succeskriterier, som opstilles i forbindelse hermed, vil først ske, når der er fundet ekstern fundraising til projektet, men som udgangspunkt vil der være brug for at evalueringen fokuserer på, om Den Digitale Patientuddannelse bidrager til følgende set i forhold til de traditionelle tilbud om patientuddannelse. En højere gennemførelsesprocent. Et større udbytte i de enkelte borgerforløb. En højere grad af borgertilfredshed med tilbuddet. En større grad af fastholdelse af hensigtsmæssige vaner blandt målgruppen i deres håndtering af sygdommen. For at opnå dette, skal Den Digitale Patientuddannelse sikre, at der opnås en høj grad af tilgængelighed og fleksibilitet for målgruppen, samtidigt med at tilbuddet skaber stor motivation hos borgerne for at håndtere deres sygdom hensigtsmæssigt. 6

7 Indsatsen i projektet Den grundlæggende idé om digital patientuddannelse Den grundlæggende idé er at tilbyde patientuddannelse til borgerne i en ny form via digitale værktøjer i Det Digitale Sundhedscenter. Her tilbydes via internetbaserede kommunikationsværktøjer f.eks. undervisning, dialog og sparring, netværk og vidensformidling med fokus på, hvordan borgerne kan leve et godt liv på trods af en kronisk sygdom. Digital Patientuddannelse bygger videre på tidligere koncepter Tilbuddet kan bl.a. bygge videre på elementer af det kommunale patientuddannelseskoncept Vejen Videre kursus til et bedre liv med KOL, type 2-diabetes og hjertesygdom. Dette koncept har været gennem en grundig udviklingsfase og evaluering. Konceptet bygger på veldefinerede sundhedspædagogiske principper og indeholder en manual for det samlede patientuddannelsestilbud. Det er tanken, at elementer fra Vejen Videre sammen med inspiration fra andre koncepter sættes sammen i en ny digital ramme i det nye patientuddannelsestilbud, som det aktuelle projekt skal udvikle. F.eks. kan indholdselementer fra eksisterende koncepter bruges som inspiration i det nye tilbud, ligesom den grundlæggende sundhedspædagogiske linje fra nuværende koncepter kan fastholdes. Fordelen ved dette er, at en stor del af det indholdsmæssige i det nye patientuddannelseskoncept er fastlagt, således at udviklingen af det nye koncept kan fokusere på at indarbejde de digitale elementer som et pædagogisk værktøj. Nyskabende netværksbaseret patientuddannelse Det nyskabende i det nye patientuddannelsestilbud, er: Formen med den digitale brugerflade og internetbaserede kommunikationsværktøjer. Relationer og sociale netværk udfolder sig via digitale kommunikationsværktøjer og ikke alene ved fysisk fremmøde i gruppeundervisning. Fleksibiliteten ved, at forskellige værktøjer og elementer i tilbuddet kan tages i anvendelse efter borgernes individuelle behov, når timingen er rigtig for den enkelte. Vi vil fastholde et udgangspunkt i gruppebaseret patientuddannelse, da der er vigtige argumenter for dette i form af både gruppedynamik og økonomi. Samtidig vil vi udnytte potentialet med større fleksibilitet i de digitale løsninger. Man kan tale om, at skellet mellem de nuværende gruppebaserede tilbud og tilbud om individuel vejledning udviskes, og at der skabes en ny blandingsform en form for netværksbaseret patientuddannelse. Vi vil med andre ord nytænke det gruppebaserede tilbud i en digital form. Det nye patientuddannelsestilbud forankres og udbydes i de eksisterende organisatoriske rammer i kommunerne, hvor patientuddannelse udføres i dag, dvs. f.eks. i fysiske sundhedscentre. Grundtanken er, at de involverede kommuner og øvrige parter er fælles om at udvikle den digitale platform og de digitale værktøjer i projektet. I forlængelse af dette er forventningen i dette delprojekt, at kommunerne efterfølgende driver patientuddannelsestilbuddet i fællesskab ud fra en 7

8 fælles, central digital platform og med fælles beslutninger om moduler mv., der anvendes i tilbuddet. Kommunerne deler sundhedsprofessionelle medarbejderressourcer i driften af tilbuddet og søger derigennem at øge fleksibiliteten for borgerne pga. øget tilgængelig til platformen. Videreudvikling af de digitale løsninger vil oplagt ske i partnerskab mellem kommunerne om nye delprojekter. Den nødvendige organisatoriske tilpasning i kommunerne handler således i projektperioden ikke om at opbygge nye organisatoriske enheder mv., men om at den eksisterende organisation indarbejder nye rutiner i de sundhedsprofessionelles rolle i patientuddannelse. Således vil både interaktionen med borgerne via digitale værktøjer og kombinationen af synkron og asynkron dialog stille nye krav til de sundhedsprofessionelle. En væsentlig del af indsatsen i projektet er derfor at planlægge og gennemføre kompetenceudvikling af de sundhedsprofessionelle, herunder at udarbejde et standardiseret koncept for kompetenceudviklingen, som kan udbredes sammen med den digitaliserede patientuddannelse efter projektperioden. Projektparterne kan overveje kombinationer, hvor kontakten til borgerne via digitale medier er organiseret fælles, mens et forløb samtidig indeholder holdundervisning ved fysisk fremmøde, hvilket arrangeres af den enkelte kommune af hensyn til nærheden til borgerne Patientuddannelsestilbuddets digitale elementer Som beskrevet i visionen om Det Digitale Sundhedscenter i Region Syddanmark kan de digitale løsninger grundlæggende bestå af tre elementer: 1) En digital kommunikationsplatform, 2) værktøjer og moduler samt 3) fysisk tilstedeværelse og redaktion. Vi henviser til visionen for en uddybning af disse elementer. Det er vores grundlæggende tilgang til udviklingen af det nye patientuddannelsestilbud og særligt de digitale elementer at de foreløbige ideer til værktøjer mv. kvalificeres og valideres i meget tæt samarbejde med brugerne og relevante samarbejdspartnere. 8

9 Organisering af projektet Projektet organiseres med en projektejer, en projektleder, en projektgruppe og en følgegruppe. Projektlederen referer til partnerskabet omkring Visionen for Det Digitale Sundhedscenter. Projektejer og styregruppe Projektejer er Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet i Region Syddanmark med afdelingschefen som ansvarlig leder. Projektledelse og projektgruppe Den daglige projektledelse varetages af en projektleder i Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet i Region Syddanmark. Der etableres en projektgruppe bestående af udførende projektledere/-medarbejdere fra deltagende kommuner og Region Syddanmark. Projektgruppen har ansvar for under projektlederens styring at detailplanlægge og gennemføre projektet. Projektgruppen refererer til styregruppen. Følgegruppe Der etableres en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Danske Patienter, syddanske kommuner, almen praksis og sygehuse i Region Syddanmark. Følgegruppen kan indkaldes af projektgruppen ad hoc og benyttes til at indsamle feedback på ideer og konkrete løsningsforslag undervejs i projektet. Følgegruppens rolle er således at bidrage til, at løsningerne i projektet har høj kvalitet samt at de har høj relevans og dækker behov hos brugere og sundhedsprofessionelle. Deltagende kommuner Initiativet til projektet er taget i Varde Kommune. En fælles arbejdsgruppe bestående af Varde Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og Region Syddanmark har udviklet projektbeskrivelsen. Borgerne som medproducenter Borgerne ses i dette projekt ikke blot som en passiv målgruppe men derimod som medproducenter. Borgeren som medproducent kan anskues fra to sider: 1. Den form for medproduktion, der ligger først for består i, at borgerne engageres i at udvikle Den Digitale Patientuddannelse. Viden fra borgerne om egne vaner og brug af digitale medier er et eksempel, mens et andet kan være at drøfte og vurdere den viden og de erfaringer, der allerede findes fra f.eks. videnskabelige undersøgelser om borgernes brug af Patientuddannelse. Borgerne er dermed med til at udvikle og kvalificere tilbuddet om Digital Patientuddannelse. 2. Når Den Digitale Patientuddannelse er klar til afprøvning, forventes det, at borgerne selv er med til at tage ansvar for deres forløb. Borgerne ses som medproducent af deres eget undervisningsforløb, forstået på den måde, at de medinddrages i deres eget forløb og ikke blot er en passive modtagere af et kommunalt sundhedstilbud. Borgeren bliver dermed medproducerende, dels i forhold til udviklingen af tilbuddet, dels i forhold til at opnå gevinster af de tilbud, som Den Digitale Patientuddannelse rummer. 9

10 Forudsætninger for projektets succes og udbredelse Projektet spiller sammen med flere strategiske initiativer Digital patientuddannelse i Det Digitale Sundhedscenter passer som tema ind under yderligere et par regionale og landsdækkende strategiske initiativer, ud over de, der allerede er nævnt i visionen. Disse er: Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark populært kaldet kronikerstrategien. Strategien beskriver indsatsen hos sygehuse, almen praksis og kommunerne i regionen for borgere med kronisk sygdom og er vedtaget i fællesskab mellem regionen og alle 22 kommuner i regionen. Patientforløbsprogrammerne, der beskriver den nærmere opgavedeling mellem parterne for bl.a. kronisk hjertesygdom, type 2-diabetes og KOL. Patientuddannelseskonceptet Vejen Videre er tilpasset disse forløbsprogrammer, så patientuddannelsestilbuddet svarer til en væsentlig de af kommunernes indsats for de tre diagnosegrupper. Patientuddannelse er udbredt i kommunerne i Region Syddanmark Kommunerne i Region Syddanmark har stor erfaring med at gennemføre patientuddannelsestilbud, heriblandt også i form af større, tværkommunale udviklingsprojekter. Disse projekter har både skabt solid erfaring med sammenhængende forløb på tværs af kommuner og sygehuse og har skabt viden om den indholdsmæssige og sundhedspædagogiske del af patientuddannelse. Desuden har Region Syddanmark i samarbejde med bl.a. Steno Diabetes Center udviklet og gennemført kurser i sundhedspædagogik for næsten 600 sundhedsprofessionelle fra både kommuner og sygehuse. Med udgangspunkt i ovenstående er der solid basis for, at Region Syddanmark og kommuner i regionen i fællesskab kan planlægge, gennemføre, evaluere og udbrede det aktuelle projekt om digitalisering af patientuddannelse: Der er markante strategiske dagsordener, der skaber forventning om bred opbakning til projektet og til implementering af dets produkter, og der er stor erfaring med at drive udviklingsprojekter og med at drive patientuddannelsestilbud. 10

11 Tids- og procesplan En endelig tids- og procesplan for projektet følger senere når der er blevet nedsat en projektgruppe med en projektleder. Koncept- og analysefasen Ved projektets opstart defineres de helt præcise rammer og succeskriterier for projektet. Derudover gennemføres der en analysefase, som består af to dele: 1)Borgernes ønsker, behov og muligheder og 2)De digitale it-løsninger. I analysefasen skal det via en brugerdreven innovationsproces klarlægges hvilke behov målgruppen har i forhold til deres kroniske sygdom og håndteringen heraf. Desuden skal målgruppen beskrives nærmere med hensyn til alder, it-færdigheder, status jævnfør stratificeringen i patientforløbsprogrammerne, motivation etc. Det skal desuden undersøges, hvordan de digitale medier anvendes af forskellige grupper. Formålet med disse tiltag er, at det bliver nemmere at målrette formidlingen samt udvælge de bedst egnede digitale it-løsninger. Det er essentielt at anlægge et patientperspektiv på projekteringen af Det Digitale Sundhedscenters patientuddannelse, så vi udvikler de mest brugbare løsninger til borgerne. Udvikling af pædagogisk tilgang herunder nytænkning af det gruppebaserede i en digital form. Involvering af Steno Diabetes Center om dette. I forhold til de digitale it-løsninger skal det klarlægges, om noget lignende tidligere har været prøvet af, eller om der findes noget, som er i brug. Hvis ikke der findes noget lignende, kan det være en mulighed at se på de erfaringer, som findes inden for uddannelsessystemet, hvor digital læring og formidling har været brugt i flere år. I konceptfasen skal projektets faste samarbejdspartnere desuden identificeres. Hvilke kommuner og andre parter er med, og hvilke ressourcer skal man investere. Forankringen af samarbejdet er en forudsætning for at projektet kan få succes, og det skal være klart for alle hvad man forpligter sig til i driftsfasen. Udviklingsfasen Udviklingsfasen består af to enkeltfaser: Specifikation og design. I specifikationsdelen beskrives helt ned i detaljer, hvad indholdet i Det Digitale Sundhedscenters patientuddannelse skal være, herunder også hvordan det skal målrettes. Resultaterne fra analysefasen skal kobles med viden omkring voksenpædagogik. Vi skal vælge, hvilke digitale redskaber der skal være til rådighed i løsningen, og alle disse delelementer skal specificeres hver især. Som afslutning på specifikationen skal der være en grundig beskrivelse af den samlede digitale it-løsning, udtrykt i sideskitser/wireframes. I designdelen klarlægges løsningernes visuelle udtryk. Det er vigtigt at ramme den rigtige henvendelsesform til målgruppen, og designet skal understøtte brugervenlighed og skabe overblik. 11

12 De to enkeltfaser er overlappende og indbyrdes afhængige. Der inddrages relevante sundhedsprofessionelle og brugere i udviklingen af den digitale platform. Herved kan de tilkendegive hvilke funktioner, der vil være behov for set med de sundhedsprofessionelles og brugernes øjne. Programmering og etablering af værktøjer Herefter foregår produktion af selve Det Digitale Sundhedscenter, dvs. rammerne for de forskellige tilbud. Undervejs i projektet vil det være blevet afklaret om og i hvilket omfang der skal produceres website, webinarer, videoer, online dialog og andre digitale løsninger. Disse skal også produceres i denne fase. De digitale it-løsninger skal afprøves sammen med målgruppen og de sundhedsprofessionelle. De sundhedsprofessionelle medarbejdere i kommunerne skal igennem et kompetenceudviklende forløb, som skal sætte dem i stand til at undervise og formidle via Det Digitale sundhedscenter. Pilotprojekt og evaluering Når løsningen lanceres, går pilotprojektet i gang. Pilotprojektet varer X år. For at sikre, at projektet udvikler sig i den intenderede retning, vil der allerede X år efter lanceringen blive foretaget en midtvejsevaluering, hvor man belyser, hvordan projektet skal videreføres, og hvilke tilretninger af projektet, der er hensigtsmæssige. Der skal laves en evalueringsplan i samarbejde med et forskningsinstitut. Evalueringen skal bl.a. omfatte vurdering af cost-benefit; vurdere om løsningen modsvarer borgernes og de sundhedsprofessionelles behov; og belyse hvordan de forskellige brugere anvender værktøjerne. 12

13 Budget I efteråret 2013 skal der søges midler via ekstern fundraising til visionen for det Det Digitale Sundhedscenter og det første delprojekt, som omhandler digital patientuddannelse. Til dette vil der være et behov for en mindre kommunal og regional medfinansiering. 13

Det Digitale Sundhedscenter i Region Syddanmark

Det Digitale Sundhedscenter i Region Syddanmark Vision: Det Digitale Sundhedscenter i Region Syddanmark et partnerskab for projekter om digitalisering af kommunernes tilbud i sundhedscentre Den 23. maj 2013 version 1 Indhold Baggrund for visionen...

Læs mere

Det Digitale Sundhedscenter

Det Digitale Sundhedscenter Vision: Det Digitale Sundhedscenter et partnerskab for projekter om digitalisering af kommunernes tilbud i sundhedscentre Den 16. december 2013 version 2 Indhold Baggrund for visionen... 3 Der er væsentlige

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Digital Patientuddannelse til. borgere med type 2-diabetes. og hjertekarsygdom. IT-projektleder Anna-Britt Krog

Digital Patientuddannelse til. borgere med type 2-diabetes. og hjertekarsygdom. IT-projektleder Anna-Britt Krog Digital Patientuddannelse til borgere med type 2-diabetes og hjertekarsygdom IT-projektleder Anna-Britt Krog 2 Det Digitale Sundhedscenter en vision, der udfoldes i flere delprojekter Visionen om Det Digitale

Læs mere

Projekt-idé. Det Digitale Sundhedscenter et udviklingsprojekt om forebyggelse målrettet den enkelte borger

Projekt-idé. Det Digitale Sundhedscenter et udviklingsprojekt om forebyggelse målrettet den enkelte borger Projekt-idé Det Digitale Sundhedscenter et udviklingsprojekt om forebyggelse målrettet den enkelte borger Hvad vil vi? Vi lancerer visionen om Det Digitale Sundhedscenter som et stærkt bud på en markant

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Sundhedspædagogik i et

Sundhedspædagogik i et Sundhedspædagogik i et kommunalt patientuddannelseskoncept 1 Oplæg på erfa-møde om sundhedspædagogik i patientuddannelse den 1. februar 2011 v. Charlotte Nyborg Kristensen, Region Syddanmark Baggrund Kronikerindsatsen

Læs mere

UDKAST. Patientuddannelse på tværs. Udvikling af et kommunalt koncept for patientuddannelse på tværs af hjerte- type 2-diabetes- og KOL-området

UDKAST. Patientuddannelse på tværs. Udvikling af et kommunalt koncept for patientuddannelse på tværs af hjerte- type 2-diabetes- og KOL-området UDKAST Patientuddannelse på tværs Udvikling af et kommunalt koncept for patientuddannelse på tværs af hjerte- type 2-diabetes- og KOL-området Region Syddanmark Afdelingen for Kommunesamarbejde og Komitéen

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Forebyggelsesmodel for den fælles målgruppe af psykiatriske borgere/patienter mellem kommuner og Psykiatri

Forebyggelsesmodel for den fælles målgruppe af psykiatriske borgere/patienter mellem kommuner og Psykiatri Forebyggelsesmodel for den fælles målgruppe af psykiatriske borgere/patienter mellem kommuner og Psykiatri Dette notat beskriver forslag til en forebyggelsesmodel for den fælles målgruppe af psykiatriske

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Patientforløbsprogrammer v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Disposition 1. Kronikerstrategien (Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark) 2. Baggrund for forløbsprogrammerne 3. Hvad

Læs mere

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Sagsfremstilling: Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet d. 21. september 2016 at igangsætte udviklingen af det tværsektorielle

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Diabetesforløbsprogrammet og Steno Diabetes Center Odense SOF Lillebælt den 15. maj 2018

Diabetesforløbsprogrammet og Steno Diabetes Center Odense SOF Lillebælt den 15. maj 2018 Diabetesforløbsprogrammet og Steno Diabetes Center Odense SOF Lillebælt den 15. maj 2018 Arne Gårn, programleder, Steno Diabetes Center Odense SDCO s eksistensberettigelse: Udvikling og afprøvning af nye

Læs mere

Sundhedspædagogisk uddannelse

Sundhedspædagogisk uddannelse Sundhedspædagogisk uddannelse Doris Nørgård Center for Baggrund Region Midtjyllands strategi Forløbsprogrammer Patientuddannelse styrke egenomsorgen Styrke de pædagogiske kompetencer MTV-rapport Undervise

Læs mere

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr PROJEKTKOMMISSORIUM A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr. 32876 Udarbejdet af: MS Udarbejdet d. 28.09.09 1 B. Projektbeskrivelse Flere og flere danskere lever et liv med en

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Hvordan udvælger vi målgruppen?

Hvordan udvælger vi målgruppen? Hvordan udvælger vi målgruppen? Guide til startsamtale med mennesker med kronisk sygdom Oplæg på ERFA-møde på MarselisborgCentret den 23. november 2011 om monitorering og kvalitetssikring af patientuddannelse

Læs mere

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse HR&Kvalitet Til: Region Hovedstadens 50 mio. kr. pulje til udsatte borgere Ndr Ringvej 57 2600 Glostrup Opgang 8 Telefon 38633890 Direkte 38633027 Mail GLO-HR-og- Kvalitet@regionh.dk Web www.glostruphospital.dk

Læs mere

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Forebyggelse Borgere med kronisk sygdom, eller risiko for at få en kronisk sygdom, vejledes og motiveres til varige livsstilsændringer. Hvad skulle indsatsen

Læs mere

Skema til slutrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Sundhedssamtaler på tværs

Sundhedssamtaler på tværs Sundhedssamtaler på tværs Alt for mange danskere lever med en eller flere kroniske sygdomme, og mangler den nødvendige viden, støtte og de rette redskaber til at mestre egen sygdom - også i Rudersdal Kommune.

Læs mere

Projekt Forløbskoordination

Projekt Forløbskoordination Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 10/1253 Dato: 11. juni 2012 Udarbejdet af: Janne Horsbøl E-mail: Janne.Horsboel@regionsyddanmark.dk Telefon: 2155 3076 Notat

Læs mere

Konference om Fremtidens sygepleje i kommunerne. At være sygeplejerske i en kommunal rehabiliteringsenhed. Oktober 2011

Konference om Fremtidens sygepleje i kommunerne. At være sygeplejerske i en kommunal rehabiliteringsenhed. Oktober 2011 Konference om Fremtidens sygepleje i kommunerne At være sygeplejerske i en kommunal rehabiliteringsenhed. Oktober 2011 Præsentation Oplægsholder Annette Mark Andersen Sygeplejerske 21 års erfaring fra

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk Vestegnsprojektet Mikael Esmann, kursist Diabetes hold i Ishøj kommune og Dorte Jeppesen, udviklingschef Glostrup hospital Seminar Dansk Selskab for Interprofessionel læring og samarbejde Kolding 1 december

Læs mere

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering.

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering. på projekt vedr. styrket ledelse på forløbsprogrammer Regionsrådet har besluttet at igangsætte forsøg med fælles ledelse af forløbsprogrammer. Dette er benævnt Forløbsledelse og finansieret af Puljen for

Læs mere

Kronisk sygdom og patientuddannelse

Kronisk sygdom og patientuddannelse Kronisk sygdom og patientuddannelse Temamøde om patientuddannelse Region Syddanmark 9. september 2010 Jette Blands læge, MPH Team for kronisk sygdom Center for Forebyggelse Disposition Kronisk sygdom projektet

Læs mere

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation 27. februar 2013 Sundhedsaftalerne Sundhedskoordinationsudvalg udarbejder generelt udkast til sundhedsaftalerne Sundhedsaftaler fastsætter rammerne

Læs mere

Kvalitet i dansk og matematik. Invitation til deltagelse i forskningsprojekt

Kvalitet i dansk og matematik. Invitation til deltagelse i forskningsprojekt Kvalitet i dansk og matematik Invitation til deltagelse i forskningsprojekt Om projektet Kvalitet i dansk og matematik (KiDM) er et nyt stort forskningsprojekt, som vil afprøve, om en undersøgende didaktisk

Læs mere

Patientuddannelse på tværs af diagnoser. Udvikling af et kommunalt koncept for patientuddannelse på tværs af hjerte- type 2-diabetes- og KOL-området

Patientuddannelse på tværs af diagnoser. Udvikling af et kommunalt koncept for patientuddannelse på tværs af hjerte- type 2-diabetes- og KOL-området Patientuddannelse på tværs af diagnoser Udvikling af et kommunalt koncept for patientuddannelse på tværs af hjerte- type 2-diabetes- og KOL-området Region Syddanmark Afdelingen for Kommunesamarbejde og

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud.

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Grundaftaler for Region Syddanmark og kommuner 2.1. Sammenhæng mellem tilbud Der lægges

Læs mere

Forslag til 2 modeller for fremtidig drift af rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2.

Forslag til 2 modeller for fremtidig drift af rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2. Forslag til 2 modeller for fremtidig drift af rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2. En tredjedel af den danske befolkning lider af en eller flere kroniske

Læs mere

Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark

Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark Region Syddanmark Katalog over 5 af de 30 kronikerprojekter Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark - 5 delprojekter

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalget og ansøgere

Vejledning til bedømmelsesudvalget og ansøgere Vejledning til bedømmelsesudvalget og ansøgere Udviklingen og udbygningen af det nære sundhedsvæsen stiller store og nye krav til kommunerne og sundhedspersonalets kompetencer og viden. Det kræver, at

Læs mere

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober 2011 Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Krav til sundhedsaftaler Der skal som minimum indgås sundhedsaftaler vedr.: Indlæggelse og udskrivningsforløb Genoptræning Behandlingsredskaber

Læs mere

På patientens præmisser - hvordan?

På patientens præmisser - hvordan? Regionshuset Aarhus Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Centersekretariatet Olof Palmes Allé 15 DK 8200 Aarhus N Tel. + 45 7841 0000 cfk@rm.dk www.cfk.dk Sundhedsplan for Region Midtjylland 2013 Dato 14.01.2014

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark 1. Formål Aftalens formål er: - At understøtte sammenhængende forløb for personer med kronisk sygdom, herunder understøtte kvaliteten

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark Sundhedsaftalen i Region Syddanmark 1 2015-2018 Formålet med sundhedsaftalen Sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer og de tilgrænsende sektorer (f.eks. social-, og arbejdsmarkedsområdet)

Læs mere

Diabetes rehabilitering - sådan gør vi i Hjørring Kommune

Diabetes rehabilitering - sådan gør vi i Hjørring Kommune Diabetes rehabilitering - sådan gør vi i Hjørring Kommune Hvem er jeg? Else Deichmann Nielsen Sygeplejerske ved Borgersundhed, Sundhedscenter Hjørring. 67.816 indbyggere Hjørring Sundhedscenter Træningsenheden

Læs mere

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet Projektbeskrivelse 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet 1. Formål og baggrund Kommunerne har i de senere år styrket kvaliteten i det socialfaglige arbejde gennem udvikling og implementering

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

1. Projektets bagrund

1. Projektets bagrund Projekt 13, 2010 Tværsektoriel implementering af Forløbsprogrammer for kronisk syge på Bornholm Maj-Britt Fogelstrøm, projektleder Bornholms Hospital Projekt 13, 2010 Indhold 1. Projektets bagrund... 2

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune.

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. Dragør Kommune Udviklingskonsulenterne Side nr. 1 Projektbeskrivelse 1 Projekttitel Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. 2 Baggrund Dragør

Læs mere

Projekt Sund i Naturen lige nu

Projekt Sund i Naturen lige nu Projekt Sund i Naturen lige nu Aktiviteter Faser FASE 1 vidensindsamling og partnerskaber Kortlægning og analyse af eksisterende indsatser Indsamling af viden om brobygningsmodeller Indledende workshops

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Målet med indsatsområderne i 2019

Målet med indsatsområderne i 2019 Titel på projekt Har projektet nået sine mål i oprindelig projektbeskrivelse, eller er der noget, der mangler (begrund evt. hvis mål ikke længere er relevante/ aktuelle, men at potentialer peger i en anden

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 1. Ansøger Rudersdal Kommune. 2. Projektets titel Forløbsprogrammer

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Kompetenceudvikling og uddannelse. Uddannelseskoncept for borgere med KOL

Kompetenceudvikling og uddannelse. Uddannelseskoncept for borgere med KOL Kompetenceudvikling og uddannelse For at lykkes med telemedicinske tilbud, der skaber værdi i en dagligdag med sygdom, skal vi som sundhedsvæsen være opsøgende på, hvad det vil sige at leve en hverdag

Læs mere

Visioner for Sundhedsaftalen

Visioner for Sundhedsaftalen Visioner for Sundhedsaftalen 2019-2023 I Syddanmark har vi udviklet et solidt samarbejde om patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Udgangspunktet for samarbejdet er vores

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Projektbeskrivelse: Styrket koordinering og indsats for borgere med erhvervet hjerneskade.

Projektbeskrivelse: Styrket koordinering og indsats for borgere med erhvervet hjerneskade. 1 Projektbeskrivelse: Styrket. Rehabiliteringsforløbene for borgere med er ofte komplekse. Kompleksiteten kommer til udtryk inden for både det sundhedsfaglige, det socialfaglige og det organisatoriske

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse BAGGRUND Indsatsområder Hverdagsrehabilitering

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre BILAG 4 Dato 02-02-2016 Sagsnr. 1-1010-251/1 kiha kiha@sst.dk Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Hermed inviteres regioner og kommuner til i samarbejde at søge om midler

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark Blå tekst foreslås tilføjet. Grå tekst foreslås slettet. Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark 1. Formål Aftalens formål er: - At understøtte sammenhængende forløb

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende.

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende. BORGERINFORMATION Horsens på Forkant med sundhed er et tværsektorielt udviklings- og forskningsprojekt i Horsens Kommune. I projektet er der både fokus på behandlingen af borgeren og på kommunikationen

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Strategi for Region Syddanmarks rådgivningstilbud til kommunerne om forebyggelse og sundhedsfremme

Strategi for Region Syddanmarks rådgivningstilbud til kommunerne om forebyggelse og sundhedsfremme Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/1085 Dato: 8. juli 2010 Udarbejdet af: Specialkonsulent Arne Gårn E-mail: arne.gaarn@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631281

Læs mere

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Det nære sundhedsvæsen - og borgere med kronisk sygdom Den brændende platform 1. Flere

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi I idéfasen udarbejdes en projektindstilling. Alle felter så udfyldes, men det vil ofte være af overordnet karakter. Den uddybende projektbeskrivelse

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 29-09-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. finanslovsaftalen for 2015. Initiativet

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI

OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI VIDEN PEJLEMÆRKER POLITISK MODEL Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor opgaveudvalg for digitalisering og teknologi side 3 2. Digitalisering i DIS-modellen (digitalisering,

Læs mere

PIFT - Patientuddannelse til hele familien

PIFT - Patientuddannelse til hele familien PIFT - Patientuddannelse til hele familien Tue Helms Andersen Senior Projektleder, Forskningsmedarbejder Diabetesforeningen, Forskning og Viden Dan Grabowski Seniorforsker, Ph.d. Steno Diabetes Center

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Fælles undervisning 1. 2. Projektets titel: Fælles undervisning om psykiatri og misbrug i Region Hovedstaden Baggrund: Projektet baserer sig på en række erfaringer og

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere