Skatteudvalget L Bilag 41 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. maj Betænkning. over

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget L Bilag 41 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. maj Betænkning. over"

Transkript

1 Skatteudvalget L Bilag 41 Offentligt Til lovforslag nr. L 217 Folketinget Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (Omlægning af bilbeskatningen for at mindske CO 2 -udledningen m.v.) [af skatteministeren (Kristian Jensen)] 1. Ændringsforslag Der er stillet 11 ændringsforslag til lovforslaget. Skatteministeren har stillet ændringsforslag nr. 1 og Ændringsforslag nr. 2 er stillet af Socialistisk Folkepartis medlem af udvalget. 2. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 24. april 2007 og var til 1. behandling den 9. maj Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 4 møder. Høring Lovforslaget blev sendt i høring samtidig med fremsættelsen, med høringsfrist den 1. maj Den 3. maj 2007 sendte skatteministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget. Den 10. maj 2007 sendte skatteministeren yderligere høringssvar og et notat herom til udvalget. Skriftlige henvendelser Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra: Danmarks Automobilforhandler Forening, De Danske Bilimportører, De Samvirkende Invalideorganisationer, Den Danske Bilbranche, FDM, Land Rover Danmark A/S, Miljøbevægelsen NOAH, MotorcykelImportørForeningen (MIF), PB-Scandi-Mobil, SsangYong Danmark A/S, Suzuki Bilimport Danmark A/S og Wolstrup, Kim, Holbæk. Skatteministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser.

2 2 Deputationer Endvidere har følgende mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget: Danmarks Automobilforhandler Forening, Den Danske Bilbranche, De Danske Bilimportører, Land Rover Danmark A/S, SsangYong Danmar A/S og Suzuki Bilimport Danmark A/S. Spørgsmål Udvalget har stillet 34 spørgsmål til skatteministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. 3. Indstillinger og politiske bemærkninger Et flertal i udvalget (V, DF og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af skatteministeren stillede ændringsforslag. Flertallet vil stemme imod det af SF stillede ændringsforslag. V, DF og K ønsker med omlægningen at sikre, at danske bilkøbere i fremtiden får grønnere biler, sikrere biler og billigere biler. Ved at omlægge afgiften på varevogne sikres det, at bilkøbere tilskyndes til at købe mere miljørigtige biler og samtidig bruges provenuet herfra til at yderlige belønne biler, som har god brændstoføkonomi og høj sikkerhed. Omlægningen vil belønne de bilkøbere, som vælger at købe biler, der kører langt på en liter brændstof uanset hvilken teknologi, der bruges til at fremme brændstoføkonomien, herunder også hybridbiler. Omlægningen vurderes at medføre et fald i CO2 udledningen fra transportsektoren på tons årligt svarende til ca. 2 pct. af den samlede udledning. Allerede i 2005 besluttede partierne bag finanslovsaftalen for 2006 at reducere registreringsafgiften for dieselbiler med lavt udslip af partikler, sådan at det svarede til at udgifterne til et partikelfilter ikke blev afgiftsbelagt. Det har allerede betydet en fremgang i andelen af dieselbiler med partikelfiltre på 50 pct.. Med dette lovforslag understøtter partierne at udledningen af partikler reduceres yderligere, idet dieselbiler med lav udledning gives et yderligere nedslag i afgiften, således at prisforskellen mellem f.eks. biler med partikelfiltre og uden fjernes. Partierne er enige om at gennemføre en overgangsordning for allerede igangsatte ombygninger af autocampere, som i en kort periode vil kunne afgiftsberigtiges efter gamle regler. Det skyldes at markedet for ombygning af personbiler til autocampere forventes at stoppe som følge af omlægningen. Derimod er der ikke indsat overgangsregler for varebiler, idet Skatteministeriet vurderer, at markedet for varebiler alene vil opleve en samlet nedgang på 8 pct., men at den nedgang også dækker over en anden sammensætning af salget af varebiler. Med aftalen sikres et mindre prisfald for generelle familiebiler. Prisfaldet vil øges jo bedre brændstoføkonomien i biler er, samt jo bedre sikkerhed biler yder for bilisterne. Dette er helt i overensstemmelse med de politiske intentioner bag aftalen. Et mindretal i udvalget (S og RV) vil stemme hverken for eller imod lovforslaget. Mindretallet vil stemme for de stillede ændringsforslag. Socialdemokratiets og Det Radikale Venstres medlemmer af udvalget stemmer hverken for eller imod lovforslaget. S og RV kan tilslutte sig sigtet med lovforslaget, nemlig at søge at nedbringe de negative virkninger af bilismen på miljøet, og søge at animere til køb af mere sikre biler. S og RV er dog ikke enige i, at de midler, der tages i anvendelse, er tilstrækkelige til at opnå markante effek-

3 3 ter i forhold til målet; og bl.a. er regeringens beregninger mht. miljøeffekterne af lovforslaget efter S og RV s opfattelse særdeles usikre. S og RV er af den opfattelse, at lovforslaget primært er en del af regeringens kontraktpolitik og således mere har til formål at sikre, at en del af regeringsgrundlaget hermed er opfyldt, end at sikre en gennemgribende og nødvendig nyorientering af de danske bilafgifter i retning af mere miljøvenlige og sikre biler. Selvom lovforslaget på nogle områder peger i den rigtige retning, er lovforslaget på ingen måde et udtryk for hverken en regelforenkling eller en lettelse af de administrative byrder, men bidrager tværtimod mere end nødvendigt til yderligere komplicering af skattereglerne. Et andet mindretal i udvalget (SF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag. Såfremt ændringsforslag nr. 2 ikke bliver vedtaget, vil mindretallet stemme imod lovforslaget ved 3. behandling. Socialistisk Folkepartis medlem af udvalget mener, at der er et meget stort behov for at få styr på miljø- og klimatruslerne fra transportsektoren. Aktuelt står transport for ca. 30 pct. af CO2 udledningen, og det er området med de største stigninger, og det område, der er mindst styr på. Derfor er det både uansvarligt og meget ærgerligt, at regeringen og DF har fremlagt et så uambitiøst og utilstrækkeligt forslag til ændring af bilbeskatning. Lovforslaget tager reelt større hensyn til skattestoppet end til miljø og klima. Selvom 1. behandlingen af lovforslaget efterlod det indtryk, at ministeren og forligspartierne var helt argumentresistente over for forbedringer af lovforslaget er det glædeligt at kunne konstatere at debatten alligevel gjorde indtryk, sådan at der faktisk er kommet forbedringer i form af en række ændringsforslag. Den vigtigste forbedring er, at partikelforureningen fra dieselbiler nu begrænses i lighed med et ændringsforslag fra SF. Samlet set er lovforslaget dog stadig utilstrækkeligt. SF har stillet ændringsforslag som retter op på dette, og kun hvis det vedtages kan SF stemme for lovforslaget. Et tredje mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme hverken for eller imod de af skatteministeren stillede ændringsforslag. Mindretallet vil stemme for det af SF stillede ændringsforslag. Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. 4. Ændringsforslag med bemærkninger Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 1 Af skatteministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL): 1) I den under nr. 3, foreslåede affattelse af 3, stk. 2, indsættes som pkt.:

4 4»For nye dieseldrevne personbiler, hvor emissionen af partikler højst udgør 5 mg pr. kilometer nedsættes afgiften med kr. i årene 2007 indtil og med For nye varebiler kategori N1, hvor emissionen af partikler højst udgør 5 mg pr. kilometer, nedsættes afgiften med kr. i årene 2007 indtil og med Emissionen fastslås i overensstemmelse med bilag I til Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer og senere ændringer heraf.«[fradrag i afgiften for miljøvenlige dieseldrevne biler] Af Socialistisk Folkeparti, tiltrådt af et mindretal (S, RV og EL): 2) Den under nr. 10 foreslåede affattelse af 4, stk. 2-4, affattes således:»stk. 2. For benzindrevne personbiler nedsættes afgiften efter stk. 1, nr. 2, med kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 20 km pr. liter brændstof. For dieseldrevne personbiler nedsættes afgiften efter stk. 1, nr. 2, med kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 22 km pr. liter brændstof. I kalenderårene 2007 og 2008 fastsættes den i 1. pkt. angivne grænse på 20 km pr. liter til 16 km pr. liter, i 2009 til 17 km pr. liter, i 2010 til 18 km pr. liter, og i 2011 til 19 km pr. I kalenderårene 2007 og 2008 fastsættes den i 2. pkt. angivne grænse på 22 km pr. liter til 18 km pr. liter, i 2009 til 19 km pr. liter, i 2010 til 20 km pr. liter, og i 2011 til 21 km pr. Stk. 3. For benzindrevne personbiler forhøjes afgiften efter stk. 1, nr. 2, med kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 20 km pr. liter brændstof. For dieseldrevne personbiler forhøjes afgiften efter stk. 1, nr. 2, med kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 22 km pr. liter brændstof. I kalenderårene 2007 og 2008 fastsættes den i 1. pkt. angivne grænse på 20 km pr. liter til 16 km pr. liter, i 2009 til 17 km pr. liter, i 2010 til 18 km pr. liter, og i 2011 til 19 km pr. I kalenderårene 2007 og 2008 fastsættes den i 2. pkt. angivne grænse på 22 km pr. liter til 18 km pr. liter, i 2009 til 19 km pr. liter, i 2010 til 20 km pr. liter, og i 2011 til 21 km pr. Stk. 4. Brændstofforbrug efter stk. 2 og 3 opgøres efter 2 i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler.«[ændring af kilometerdifferenteringen og årlig forhøjelse af grænse for fradrag og tillæg vedrørende brændstoføkonomi] Af skatteministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL): 3) Det under nr. 14 foreslåede 4, stk. 15, affattes således:»stk. 15. For nye personbiler skal afgiften efter nedsættelserne i 3, stk. 2, og 4, stk. 2, mindst udgøre kr.«[indsættelse af mindste mulige registreringsafgift for personbiler] 4) I den under nr. 16 foreslåede affattelse af 5, stk. 2, affattes 1. pkt. således:»for nye biler som nævnt i stk. 1 med tilladt totalvægt over 2,5 t, som er enten åbne eller uden sideruder bag førersædet i bilens venstre side, herunder uden udskæring til sideruder bag førersædet i bilens venstre side, udgør afgiften 0 kr. af de første kr. af den afgiftspligtige værdi og 30 pct. af resten.«[ændring af definition af kassebiler] 5) I det under nr. 16 foreslåede 5, stk. 14, 2. pkt., ændres»stk. 5, nr. 1«til:»stk. 8, nr. 1«. [Rettelse af teknisk karakter] 6) I den under nr. 22, foreslåede affattelse af 8, stk. 7, udgår pkt., og i stedet indsættes:

5 5»For nye dieseldrevne personbiler, hvor emissionen af partikler højst udgør 5 mg pr. kilometer nedsættes den afgiftspligtige værdi med kr. i årene 2007 indtil og med For nye varebiler kategori N1, hvor emissionen af partikler højst udgør 5 mg pr. kilometer, nedsættes den afgiftspligtige værdi med kr. i årene 2007 indtil og med Emissionen fastslås i overensstemmelse med bilag I til Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer og senere ændringer heraf.«[forlængelse af den periode, hvor der gives fradrag for partikelfiltre el.lign.] Til 4 7) I stk. 2 ændres»de statslige told- og skattemyndigheder«til:»told- og skatteforvaltningen«. [Rettelse af teknisk karakter] 8) Efter stk. 5 indsættes som nyt stykke:»stk. 01. Køretøjer med en tilladt egenvægt over 2 t, der kan afgiftsberigtiges med 60 pct. efter de hidtidige bestemmelser i registreringsafgiftslovens 5 a, stk. 1, nr. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 305 af 26. marts 2007, som bliver omfattet af registreringsafgiftslovens 5 a, stk. 2, som affattet ved denne lovs 1, nr. 17, hvorom der er indgået skriftlig kontrakt om køb med slutbrugeren inden den 25. april 2007, og som anmeldes til registrering i henhold til færdselsloven efter reglerne i 15, stk. 1, i registreringsafgiftsloven m.v. eller anmeldes til afgiftsberigtigelse over for told- og skatteforvaltningen efter reglerne i samme lovs 15, stk. 2, og 19, stk. 1, kan til og med den 31. december 2007 afgiftsberigtiges efter de hidtil gældende regler i registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 305 af 26. marts Dokumentation for købet skal være indgivet til told- og skatteforvaltningen senest den 15. juni 2007.«[Campingbiler overgangsordning i forhold til slutbrugeren] 9) Efter stk. 5 indsættes som nyt stykke:»stk. 02. Køretøjer med en tilladt egenvægt over 2 t, der kan afgiftsberigtiges med 60 pct. efter de hidtidige bestemmelser i registreringsafgiftslovens 5 a, stk. 1, nr. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 305 af 26. marts 2007, som bliver omfattet af registreringsafgiftslovens 5 a, stk. 2, som affattet ved denne lovs 1, nr. 17, som er indført til Danmark inden den 25. april 2007, og hvor ombygning af køretøjet er påbegyndt inden den 5. juni 2007, og hvor der er indgået en skriftlig kontrakt om køb med slutbruger inden den 1. august 2007, og som anmeldes til registrering i henhold til færdselsloven efter reglerne i 15, stk. 1, i registreringsafgiftsloven m.v. eller anmeldes til afgiftsberigtigelse over for told- og skatteforvaltningen efter reglerne i samme lovs 15, stk. 2, og 19, stk. 1, kan til og med den 31. december 2007 afgiftsberigtiges efter de hidtil gældende regler i registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 305 af 26. marts Dokumentation for indførsel samt påbegyndt ombygning af køretøjet skal være indgivet til told- og skatteforvaltningen inden den 15. juni 2007.«[Campingbiler overgangsordning i forhold til forhandleren] 10) Efter stk. 5 indsættes som nyt stykke:»stk. 03. Køretøjer med en tilladt totalvægt på kg og derover, hvor der betales kr. i tillæg for privat anvendelse efter de hidtidige bestemmelser i 4, stk. 1, i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 4. december 2003, som bliver omfattet af 4, stk. 1, i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., som affattet ved denne lovs 2, nr. 1, hvorom der er

6 6 indgået skriftlig kontrakt om køb med slutbrugeren inden den 25. april 2007, og som anmeldes til registrering i henhold til færdselsloven inden den 31. december 2007, kan efter ansøgning til Centralregistreret for Motorkøretøjer afgiftsberigtiges efter de hidtil gældende regler i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 4. december Det er en betingelse for at være omfattet af 1. pkt., at told- og skatteforvaltningen i forhold til det konkrete køretøj har truffet en afgørelse i medfør af stk. 2.«[Varebiler over 3 t overgangsordning for tillægsafgiften for privat anvendelse] 11) Efter stk. 5 indsættes som nyt stykke:»stk. 04. For dieseldrevne personbiler fastsættes den i registreringsafgiftslovens 4, stk. 2, som affattet ved denne lovs 1, nr. 10, angivne grænse på 18 km pr. liter til 16 km pr. liter i 2011, 16,5 km pr. liter i 2012, 17,0 km pr. liter i 2013 og 17,5 km pr. liter i For dieseldrevne varebiler fastsættes den i registreringsafgiftslovens 5, stk. 4, som affattet ved denne lovs 1, nr. 16, angivne grænse på 18 km pr. liter til 16 km pr. liter i 2012, 16,5 km pr. liter i 2013, 17,0 km pr. liter i 2014 og 17,5 km pr. liter i 2015.«[Midlertidigt nedslag i registreringsafgiften for dieseldrevne biler] B e m æ r k n i n g e r Til nr. 1 Efter de gældende regler gives et fradrag på kr. i beregningsgrundlaget for registreringsafgiften for dieseldrevne person og varebiler med partikelfilter. Det svarer til en afgiftsnedsættelse på kr. Fradraget gives indtil og med Fradraget dækker imidlertid ikke hele meromkostningen ved at vælge dieseldrevne biler med filter. Derfor er dieselbiler uden filter prismæssigt mere konkurrencedygtige end dieselbiler med filter. På den baggrund har regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti aftalt, at ændre og udvide fradragsordningen, således at det nuværende fradrag på kr. videreføres i 2010 (og 2011 for varebiler) og at der også gives yderligere fradrag på kr. for udgiften til filteret. Da omkostningen til filter el. lign. ikke afhænger af, om det er en varebil med f.eks. 50 pct. afgift eller en personbil med f.eks. 180 pct. afgift, gives det nye fradrag på kr. i afgiften. Til nr. 2 Ændringsforslaget har to formål, for det første skal kilometerdifferentieringen både op og ned være 6000 kr. pr. kilometer, og for det andet skal lovforslaget fremtidssikres, således at balancepunktet rykkes med 1 km/l hvert år: Dvs. i 2009 er det 17/19, i /20. Det skal gælde de første 5 år; herefter skal virkningen vurderes politisk. Til nr. 3 Der indføres en regel, således at nedslaget for brændstoføkonomi ikke kan nedsætte registreringsafgiften til mindre end kr. Herved sikres f.eks., at ekstrem god benzinøkonomi i meget spinkle og billige køretøjer ikke kan fjerne enhver registreringsafgift, herunder de gældende tillæg vedrørende manglende sikkerhedsudstyr. Til nr. 4

7 7 Definitionen af kassebiler m.v. ændres, således at kassebiler mv. kan være forsynet med siderude i højre side. Til nr. 5 Der er tale om en rettelse af teknisk karakter. Rettelsen skyldes, at den forslåede 5, stk. 14, 2. pkt., skal henvise til stk. 8, nr. 1. Til nr. 6 Det foreslås, at ændre og udvide fradragsordningen for miljøvenlige dieseldrevne biler, således det nuværende fradrag på kr. videreføres i 2010 (og 2011 for varebiler). Til nr. 7 Der er tale om en rettelse af teknisk karakter. Den korrekte henvisning er told- og skatteforvaltningen. Til nr. 8 Det foreslås at indføre en overgangsordning i forhold til registreringsafgiftsloven for campingbiler tilsvarende overgangsordningen for varebiler. Det vil sige, at det afgørende ved købet af en campingbil bliver, om slutsedlen er skrevet inden den 25. april 2007 eller om slutsedlen er skrevet den 25. april 2007 eller senere. Hvis slutsedlen er skrevet inden den 25. april 2007, vil det være de hidtil gældende regler, der gælder, hvad angår registreringsafgiften. Der er en betingelse, at køretøjet indregistreres senest den 31. december Dokumentation for købet skal være indgået til told- og skatteforvaltningen senest den 15. juni. Til nr. 9 Det foreslås at indføre en overgangsordning i forhold til registreringsafgiftsloven for campingbiler, således at disse kan afgiftsberigtiges efter de hidtil gældende regler, hvis følgende betingelser er opfyldt: - Bilen skal være indført til Danmark inden den 25. april 2007, - ombygningen skal være påbegyndt inden den 5. juni 2007, - dokumentation for indførsel og påbegyndt ombygning af bilen skal være indgivet til told- og skatteforvaltningen inden den 15. juni 2007, - salg til slutbruger skal være sket inden den 1. august 2007 og - bilen skal være indregistreret inden den 31. december Til nr. 10 Det foreslås at indføre en overgangsordning i forhold til vægtafgiften tilsvarende overgangsordningen for registreringsafgiftsloven, således at forhøjelsen af tillægsafgiften for privat anvendelse for varebiler over 3 t totalvægt ikke finder anvendelse for slutbrugeres køb før 25. april Det sker ved, at der indføres en ansøgningsprocedure, hvorefter varebiler, hvor der er indgået en bindende kontrakt om køb med slutbruger inden den 25. april 2007, varigt vil kunne betale privatanvendelsestillæg efter hidtil gældende regler i vægtafgiftsloven.

8 8 Det følger allerede af lovforslagets 4, stk. 5, at ændringerne i vægtafgiftsloven har virkning for det enkelte køretøj fra den afgiftsperiode, der påbegyndes den 1. juni 2007 eller senere. For alle køretøjer, der anmeldes til registrering efter den 1. juni 2007 vil der således for første afgiftsperiode bliver opkrævet den forhøjede tillægsafgift, uanset hvornår der er skrevet slutseddel. For køretøjer, hvor det over for Centralregistret for Motorkøretøjer kan dokumenteres, at der er indgået en skriftlig kontrakt med slutbruger inden den 25. april 2007, forslås det, at der efterfølgende vil kunne søges om at få den forhøjede afgift godtgjort. Det er ligeledes en betingelse for, at toldog skatteforvaltningen i forhold til det konkrete køretøj har truffet en afgørelse i medfør af lovforslagets 4, stk. 2, i forhold til registreringsafgiften. Til nr. 11 Fradraget for miljøvenlige dieseldrevne biler skal bortfalde, når filtret eller tilsvarende bliver obligatorisk i 2011 for personbiler og i 2012 for varebiler. Derfor er det samtidigt aftalt, at de dieseldrevne biler, der registreres til den tid, og som alle vil være miljøvenlige, midlertidigt får et større fradrag i registreringsafgiften, når de er brændstoføkonomiske. De højere fradrag aftrappes i perioden : Fradrag Dieseldrevne personbiler Grænse for fradrag/tillæg Dieseldrevne varebiler Grænse for fradrag/tillæg 16 km pr. liter 18 km pr. liter 16,5 km pr. 16 km pr. Økonomiske konsekvenser for det offentlige 17 km pr. 16,5 km pr. 17,5 km pr. 17 km pr. 18 km pr. 17,5 km pr. 18 km pr. 18 km pr. De samlede provenumæssige konsekvenser af ændringsforslaget er ca mio. kr. i midlertidige provenutab. Den varige rentevirkning heraf er afrundet ca. 35 mio. kr.

9 9 Kim Andersen (V) Charlotte Antonsen (V) Peter Christensen (V) nfmd. Lars Christian Lilleholt (V) Torsten Schack Pedersen (V) Mikkel Dencker (DF) Colette L. Brix (DF) Jens Jørgen Nygaard (KF) Jakob Axel Nielsen (KF) Frode Sørensen (S) René Skau Björnsson (S) fmd. Jens Peter Vernersen (S) John Dyrby Paulsen (S) Klaus Hækkerup (S) Poul Erik Christensen (RV) Poul Henrik Hedeboe (SF) Frank Aaen (EL) Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit havde ikke medlemmer i udvalget. Folketingets sammensætning Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 51 Enhedslisten (EL) 6 Socialdemokratiet (S) 47 Siumut (SIU) 1 Dansk Folkeparti (DF) 22 Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 Det Konservative Folkeparti (KF) 18 Fólkaflokkurin (FF) 1 Det Radikale Venstre (RV) 16 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Socialistisk Folkeparti (SF) 11 UFG 4

10 10 Bilag 1 Oversigt over bilag vedrørende L 217 Bilagsnr. Titel 1 Henvendelse af 23/4-07 fra De Danske Bilimportører 2 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 3 Henvendelse af 27/4-07 fra Den Danske Bilbranche 4 Yderligere henvendelse af 27/4-07 fra De Danske Bilimportører 5 Henvendelse af 27/4-07 fra Danmarks Automobilforhandler Forening 6 Henvendelse af 1/5-07 fra PB-Scandi-Mobil 7 Henvendelse af 1/5-07 fra Suzuki Bilimport Danmark A/S 8 Henvendelse af 2/5-07 fra Kim Wolstrup, Holbæk 9 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 27/4-07 fra Den Danske Bilbranche 10 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 27/4-07 fra De Danske Bilimportører 11 Henvendelse af 1/5-07 fra Miljøbevægelsen NOAH 12 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 27/4-07 fra Danmarks Automobilforhandler Forening 13 Høringssvar fra skatteministeren 14 Henvendelse af 7/5-07 fra FDM 15 Henvendelse af 7/5-07 fra SsangYong Danmark A/S 16 Henvendelse af 8/5-07 fra Land Rover Danmark A/S 17 Henvendelse af 8/5-07 fra Den Danske Bilbranche 18 Henvendelse af 7/5-07 fra Danmarks Automonilforhandler Forening 19 Henvendelse af 9/5-07 fra MotorcykelImportørForeningen (MIF) 20 Yderligere høringssvar fra skattesministeren 21 Henvendelse af 10/5-07 fra De Danske Bilimportører udkast til betænkning 23 Henvendelse af 11/5-07 fra De Samvirkende Invalideorganisationer 24 Yderligere henvendelse af 14/5-07 fra De Danske Bilimportører 25 Skatteministerens kommentar til henvendelse af 2/5-07 fra Kim Wolstrup 26 Skatteministerens kommentar til henvendelse af 11/5-07 fra De Samvirkende Invalideorganisationer 27 Skatteministerens kommentar til henvendelse af 8/5-07 fra Land Rover Danmark 28 Skatteministerens kommentar til henvendelse af 7/5-07 fra SsangYong Danmark A/S 29 Skatteministerens kommentar til henvendelse af 7/5-07 fra FDM

11 11 Bilagsnr. Titel 30 Skatteministerens kommentar til henvendelse af 1/5-07 fra Miljøbevægelsen NOAH 31 Skatteministerens kommentar til henvendelse af 1/5-07 fra Suzuki Bilimport Danmark A/S 32 Skatteministerens kommentar til henvendelse af 1/5-07 fra PB- Scandi-Mobil 33 Skatteministerens kommentar til henvendelse af 10/5-07 fra De Danske Bilimportører 34 Skatteministerens kommentar til henvendelse af 9/5-07 fra MotorcykelImportørForeningen (MIF) 35 Skatteministerens kommentar til henvendelse af 7/5-07 fra Danmarks Automobilforhandler Forening 36 Skatteministerens kommentar til henvendelse af 8/5-07 fra Den Danske Bilbranche 37 Yderligere høringssvar fra Sammenslutningen af Karrosseribyggere og Autooprettere i Danmark og kommentar hertil, fra skatteministeren 38 Ændringsforslag fra skatteministeren udkast til betænkning Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 217 Spm.nr. Titel 1 Spm. om en vedtagelse af loven i den foreslåede form vil betyde, at gamle gulpladebiler under 2 tons skal betale mere i årlig vægtafgift/tillægsafgift, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 2 Spm. om at redegøre for, hvad lovforslaget vil betyde for den gennemsnitlige udledning af CO2 (g/km) fra biler i Danmark pr. år de næste år sammenlignet med udviklingen siden 1998, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 3 Spm. om at redegøre for, hvordan man er nået frem til, at lovforslaget på sigt vil give en årlig CO2 reduktion på tons, og hvornår denne reduktion opnås, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 4 Spm. om at oplyse, hvilke effekter lovforslaget forventes at få mht. udledning af andre miljøskadelige stoffer end CO2, f.eks. skadelige partikler fra dieselbiler, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 5 Spm. om at oplyse, om der er varebiler, som kører langt på literen, der vil blive dyrere med de afgiftsændringer, der er indeholdt i lovforslaget, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 6 Spm. om at redegøre for de forventede erhvervsøkonomiske konsekvenser for bilbranchen af lovforslaget, herunder blandt andet de erhvervsøkonomiske konsekvenser af de manglende overgangsordninger, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 7 Spm. om at uddybe ministerens udtalelser til pressen om at de manglende overgangsordninger er udtryk for et miljøhensyn, til skattemini-

12 steren, og ministerens svar herpå 8 Spm. om at oplyse, om man forventer, at virksomheder må lukke som følge af lovforslaget samt hvor mange det i givet fald drejer sig om, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 9 Spm. om at redegøre for de trafiksikkerhedsmæssige implikationer af et forventet øget salg af kassevogne uden sideruder bagi, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 10 Spm. om at oplyse, hvorfor køretøjer, der har opnået mange»stjerner«af andre testorganisationer end EuroNCAP, ikke skal have et fradrag i registreringsafgiften, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 11 Spm. om at oplyse, i hvilket omfang lovforslaget, herunder specielt den nye»kassevogns-definition«, vil skabe uklarheder og deraf følgende»nye biltyper«på de danske veje, herunder vurdere risikoen for evt. afledte tvister om definitioner m.v., til skatteministeren, og ministerens svar herpå 12 Spm. om at oplyse om det har været intentionen, at kassevogne på mellem 2,0-2,5 tons, hvor mere end 90 pct. sælges til erhverv, skal blive dyrere som følge af lovforslaget, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 13 Spm. om at oplyse, hvilken effekt lovforslaget ventes at have på den danske bilparks alder, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 14 Spm. om at oplyse, hvilken effekt ændringen af skalaknæk for motorcykler forventes at få på antallet af solgte billige motorcykler i Danmark, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 15 Spm. om at oplyse effekterne af lovforslaget på det der kaldes små varebiler med konkrete eksempler på før og efter priser, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 16 Spm. om at oplyse, hvorfor et betydeligt merprovenu i en årrække (som det anføres øverst i tabellen på side 17 i lovforslaget) ikke er i strid med regeringens skattestop, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 17 Spm. om at oplyse, om EU-kommissionens forslag til»rådets direktiv om afgifter på personbiler«fra 2005 og meddelelsen fra Kommissionen om»beskatning af personbiler i EU«fra 2002 har været inddraget i regeringens overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslaget, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 18 Spm. om ministeren finder, at lovforslaget lever op til anbefalingerne i EU-kommissionens forslag til»rådets direktiv om afgifter på personbiler«fra 2005 og meddelelsen fra Kommissionen om»beskatning af personbiler i EU«fra 2002, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 19 Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag, der betyder, at progressionsknækket (som fremgår af gældende lov 4, stk. 1, punkt 2) frem til og med 2009 differentieres mellem tre typer af personbiler, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 12

13 20 Spm. om at yde bistand til et ændringsforslag, således at kilometerdifferentieringen frem for at være kr. opad fra balancepunktet (som er 16 hhv. 18 km/l) og kr. nedad skal det være både op og ned, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 21 Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag, der indeholder en fremtidssikring, således at balancepunktet rykkes med 1 km/l hvert år: Dvs. i 2009 er det 17/19, i /20. Det skal gælde de første 5 år; herefter skal virkningen vurderes politisk, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 22 Spm. om, hvor mange dieselbiler på hvide nummerplader, der indregistreres, der har så lav en emission af partikler, at de kan få nedsat registreringsafgiften i henhold til 8, stk. 7, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 23 Spm. om, hvad prisforskellen er på dieselpersonbiler med og uden partikelfiltre, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 24 Spm. om en vurdering af provenu og CO2-effekt, såfremt man i stedet for at differentiere med kr. pr. km/l nedad og kr. pr. km/l opad differentierer med kr. pr. km/l både opad og nedad, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 25 Spm. om en beregning af, hvad Europa-kommissionens forslag betyder regnet i km pr. liter for henholdsvis benzin- og diesel, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 26 Spm. om en sammenligning af pris og registreringsafgift på hybridbiler (personbiler) og tilsvarende benzin- eller dieselbiler, desuden anmodes ministeren om at yde teknisk bistand til, hvordan man kan formulere et ændringsforslag, der fremmer brugen af hybridbiler, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 27 Spm. om en forklaring på, hvorfor regeringen ikke har foreslået en særlig favorisering af hybridbiler evt. i en begrænset periode når elbiler har en sådan særstilling, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 28 Spm. om at oversende en oversigt over udviklingen i benzin- og dieselprisen inklusiv afgifter og moms i Danmark set i forhold til Tyskland fra 2000 til 2007, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 29 Spm. om en oversigt over de seneste ti års udvikling i energieffektiviteten for ny-registrerede personbiler - dels benzin, dels diesel - samt en forklaring på udviklingen, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 30 Spm. om, hvordan registreringsafgiften har udviklet sig siden regeringsskiftet i 2001 for forskellige typer og prisklasser af biler - i kr. og i forhold til reallønnen (i gennemsnit), til skatteministeren, og ministerens svar herpå 31 Spm. om, hvordan prisen for kollektiv trafik har udviklet sig - f.eks. 3-zoners klip i kr. i København - i forhold til reallønnen (i gennemsnit) siden 2001, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 32 Spm. om, hvordan benzinafgiften har udviklet sig i forhold til prisen 13

14 for den kollektive trafik (3-zoners klip i København), til skatteministeren, og ministerens svar herpå 33 Spm. om at kommentere vedlagte ændringsforslag fra danske bilimportører, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 34 Spm. om at redegøre for, hvorfor man ikke i lovforslaget har indført en overgangsordning for bilbranchen ligesom det blev gjort i 1993, da der bl.a. blev ændret i beskatningen af varebiler, jf. lov nr. 429 af 25. juni 1993, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 14

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt Skatteudvalget L 217 - Bilag 38 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (Omlægning af bilbeskatningen for at mindske

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 121 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. april 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 16 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra LA om deling af lovforslaget og ændringsforslag S og SF) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven (Justering af tonnageskatteordningen) [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven (Justering af tonnageskatteordningen) [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget L 211 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 211 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og emballageafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og emballageafgiftsloven Skatteudvalget L 55 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 55 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 7. december 2005 Betænkning over Forslag til lov om ændring af spiritusafgiftsloven,

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Bilag 37 Offentligt Til lovforslag nr. L 42 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse

Betænkning. Forslag til lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse Skatteudvalget L 78 - Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 78 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om den skattemæssige

Læs mere

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning.

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning. 2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 87 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 98 - Bilag 7 O Til lovforslag nr. L 98 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 70 - Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. januar 2006 2. udkast (Ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren) Betænkning

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 158 - Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige Skatteudvalget L 71 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om beskatning af søfolk

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om beskatning af søfolk Skatteudvalget (2. samling) L 94 - Bilag 16 Offentligt Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2004-05 (2. samling) Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. maj 2005 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

2007/1 BTL 2 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. oktober Betænkning. over

2007/1 BTL 2 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. oktober Betænkning. over 2007/1 BTL 2 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. oktober 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven,

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november udkast. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 24 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Nedsættelse af registreringsafgiftens

Læs mere

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2007 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter

Læs mere

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning.

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning. 2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts 2009 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g

Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2015 2. udkast (Ændringsforslag, fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Arbejdsmarkedsudvalget L 19 - Bilag 12 O Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. april 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked 2008/1 BTL 122 og L 123 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 16. april 2009 Betænkning over I. Forslag til lov

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 50 Offentligt Til lovforslag nr. L 13 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

2008/1 BTL 24 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. november Betænkning.

2008/1 BTL 24 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. november Betænkning. 2008/1 BTL 24 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. november 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder 2014/1 BTL 150 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 16. april 2015 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj Betænkning. over Erhvervsudvalget (2. samling) L 45 - Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 45 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj 2005 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven. Skatteudvalget L 217 - Svar på Spørgsmål 27 Offentligt J.nr. 2007-511-0088 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 47 - Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 26. januar 2006 Betænkning over Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 203 - Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 203 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsmarkedsudvalget L 79 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om erhvervsfremme

Betænkning. Forslag til lov om erhvervsfremme Erhvervsudvalget (2. samling) L 47 - Bilag 15 Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. april 2005 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven. Skatteudvalget L 18 - Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 18 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. november 2005 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning.

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning. 2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning.

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning. 2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning.

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning. 2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark

Betænkning. Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) L 165 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 1. juni

Læs mere

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller)

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller) 2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 Socialudvalget (2. samling) L 5 - Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 5 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 3. udkast

Læs mere

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning.

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning. 2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) L 183 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 3. juni 2008 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Skatteudvalget L 23 - Bilag 39 Offentligt. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2008

Skatteudvalget L 23 - Bilag 39 Offentligt. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2008 Skatteudvalget L 23 - Bilag 39 Offentligt Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Tillægsbetænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter 2011/1 BTL 122 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Arbejdsmarkedsudvalget L 19 - Bilag 16 O Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. april 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning.

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning. 2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 2009/1 BTL 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet 2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 20. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 2007/2 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. april 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform Retsudvalget 2009-10 L 28 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 10. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om offentligt hasardspil

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. april 2014 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 12 Offentlig. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december udkast. Tillægsbetænkning.

Skatteudvalget L Bilag 12 Offentlig. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december udkast. Tillægsbetænkning. Skatteudvalget L 123 - Bilag 12 Offentlig Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2004-05 Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2004 2. udkast Tillægsbetænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.,

Læs mere

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over Sundhedsudvalget L 169 - Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 169 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere

2012/1 BTL 83 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012. Betænkning.

2012/1 BTL 83 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012. Betænkning. 2012/1 BTL 83 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler 2012/1 BTL 97 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2009/1 BTL 20 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning.

2009/1 BTL 20 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning. 2009/1 BTL 20 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010. over Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, lov om kommunal ejendomsskat og lov om finansiel virksomhed

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, lov om kommunal ejendomsskat og lov om finansiel virksomhed Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. december 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, lov om

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning Til lovforslag nr. L 167 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning.

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning. 2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. december 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

1. udkast. Betænkning

1. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 43 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2014 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 199 Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 0. maj 2013 1. udkast til

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2014 3. udkast (Supplerende ændringsforslag fra skatteministeren)

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Skatteudvalget L 85 - Bilag 27 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2006. Betænkning. over

Skatteudvalget L 85 - Bilag 27 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2006. Betænkning. over Skatteudvalget L 85 - Bilag 27 Offentligt Til lovforslag nr. L 85 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 92 - Bilag 5 Offentlig Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2011-12 L 30 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 30 Folketinget 20111-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2011 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 2016/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 8. december 2016 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service 2011/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 10. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. maj 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Flere

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

2015/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 15. marts Betænkning.

2015/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 15. marts Betænkning. 2015/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 15. marts 2016 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Betænkning. Forslag til lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 2010/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 10. februar 2011 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 210 Folketinget Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. maj over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 210 Folketinget Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. maj over Til lovforslag nr. L 210 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. maj 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven,

Læs mere

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven 2013/1 BTL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december Betænkning.

2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december Betænkning. 2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Betænkning. Forslag til postlov

Betænkning. Forslag til postlov 2010/1 BTL 44 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til postlov [af transportministeren

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning.

2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning. 2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

2. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde

2. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 154 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 154 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. april 2014 2. udkast

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 5 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Læs mere

2007/2 BTL 51 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 7. februar Betænkning.

2007/2 BTL 51 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 7. februar Betænkning. 2007/2 BTL 51 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 7. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart 2015/1 BTL 132 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 24. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 61 Folketinget 2015-16 Ændringsforslag stillet den 17. december 2015 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere