CIVIL- PROCESSUEL OVERSIGT JØRGEN JOCHIMSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CIVIL- PROCESSUEL OVERSIGT JØRGEN JOCHIMSEN"

Transkript

1 CIVIL- PROCESSUEL OVERSIGT JØRGEN JOCHIMSEN 2017

2 Civilprocessuel oversigt

3 Jørgen Jochimsen Civilprocessuel oversigt

4 Jørgen Jochimsen Civilprocessuel oversigt 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2017 ISBN Omslag: Axel Surland, Ljungbyhed Sats og tryk: AKAPRINT a/s, Aarhus Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes.

5 Forord Bogens sigte er at give en oversigt over regler og frister, der har betydning ved behandling af civile retssager. Dette gælder i første række regler og frister for sagsforberedelse og for hovedforhandling i civile retssager i 1. instans og ved behandling af anke af sådanne sager. Oversigten indeholder endvidere en beskrivelse af regler og retspraksis vedrørende behandling af enkelte sagsområder inden for civilprocessen, hvor der gælder særlige regler, og hvis formål er at forenkle sagens behandling i retten. Det gælder i første række retsplejelovens regler om behandling af småkrav: reglerne i retsplejelovens kapitel 39 om behandling af småsager, jf. nedenfor under kapitel 4 og reglerne i retsplejelovens kapitel 44 a om behandling betalingspåkrav, jf. nedenfor under kapitel 5. Disse regler anviser en særlig enkel måde, hvorved pengekrav under en vis størrelse kan inddrives, og hvorved der kan fås dom for mindre pengekrav. I fremstillingen gennemgås endvidere regler og retspraksis vedrørende arrest og midlertidige afgørelser om forbud og påbud og reglerne om bevissikring. Disse foreløbige retsmidler er omtalt nedenfor under kapitel 6, 7 og 8. Betalingspåkrav, arrest og bevissikring behandles i fogedretten. Regler om nedlæggelse af forbud blev tidligere behandlet i fogedretten, men dette retsområde behandles nu tillige med regler om nedlæggelse af påbud af den almindelige ret og af Sø- og Handelsretten. Den almindelige ret og Sø- og Handelsretten bestemmer, om anmodning om nedlæggelse af forbud eller påbud skal imødekommes, og fogedrettens virksomhed med hensyn til dette retsområde er nu alene, at fogedretten kan yde bistand til opretholdelse af forbud og påbud. I civilprocessen er der begrænsninger med hensyn til hvilke sager, der kan ankes til landsretten. I princippet er der mulighed for, at alle sager, der bliver anlagt og afgjort ved byretten, kan undergives en to instans prøvelse, men for visse sager, er der ikke en fri ankeadgang. 5

6 Forord Det gælder i første række sager, hvor sagsgenstanden efter påstanden for landsretten ikke overstiger kr. Her kræves Procesbevillingsnævnets tilladelse til at indbringe sagen for landsretten. For ankesager er der en adgang for landsretten til at bestemme, at en sag ikke skal behandles og dermed adgang til at afvise sagen. Benytter landsretten sig af denne adgang, kan afviste ankesager kun behandles af landsretten med Højesterets tilladelse. Endelig omtales reglerne vedrørende anke og kære. Herunder omtales reglerne om, hvorledes anke og kære skal foretages, frister herfor, og de tilfælde hvor det kræver Procesbevillingsnævnets tilladelse til anke eller kære. Anke og kære behandles under kapitel 2 og 3. Bogen indledes med et afsnit, der omtaler de nye regler om domstolenes sagsportal. I skrivende stund er disse regler som led i en prøveordning alene gjort anvendelige ved Retten i Horsens og ved Vestre Landsret for så vidt angår appel af afgørelser fra Retten i Horsens. Ved alle andre retter skal de hidtil gældende regler anvendes. Dette har bl.a. betydning for, hvilken fremgangsmåde der skal anvendes ved anke og kære af byrettens afgørelser, jf. nærmere nedenfor under 2.1. Jeg har i lighed med min tidligere udgivne bog»straffeprocessuel oversigt«medtaget referat af relevante retsafgørelser, særligt retsafgørelser der er truffet inden for de seneste år. Ændringer i retsplejeloven er ført ajour, og de ændringer, som er blevet gennemført ved lov nr af 27. december 2016, er medtaget, selv om lovændringen først træder i kraft den 1. juli Ved lovændringen åbnes der adgang for under behandling af civile sager at fremlægge sagkyndige erklæringer i stedet for syn og skøn og adgang til at fremlægge ensidigt indhentede erklæringer. Der er redegjort for reglerne herom nedenfor under og Viborg, december 2016 Jørgen Jochimsen 6

7 Indhold Forord... 5 Kapitel 1 Civile retssager i 1. instans Domstolenes sagsportal Iværksættelse Ophævelse af underskriftskravet på procesdokumenter Ikrafttræden af anvendelse af domstolenes sagsportal Hvilke sager er omfattet af domstolenes sagsportal? Sager, der ikke er omfattet af domstolenes sagsportal Hvilke dokumenter er omfattet? Fritagelse for at anvende domstolenes sagsportal Kære af rettens beslutning om fritagelse Beslutning om ikke at anvende sagsportalen Hvornår er en digital meddelelse kommet frem Forkyndelse Indlevering af stævning Særlige bevisskridt Begæring om syn og skøn Fremsendelse af spørgsmål Udpegning af skønsmand Skønsforretningen Afhøring af skønsmænd Vederlag til skønsmænd og sagkyndige Nyt syn og skøn Fremlæggelse af sagkyndige erklæringer i stedet for syn og skøn Fremlæggelse af ensidigt indhentede erklæringer Sagsforberedelse Svarskrift Forberedende møde Indkaldelse til forberedende møde Hvem kan møde? Fastlæggelse af bevisførelse Fastlæggelse af sagens videre forløb Forberedelsens slutning Kære af afgørelse truffet under forberedelsen Henvisning af sagen til landsretten Henvisning af sagen til rette domstol Anmodning om nævnsbehandling Hovedforhandling

8 Indhold Indlevering af påstandsdokument Indlevering af procesdokument Indlevering af ekstrakt Behandling uden mundtlig hovedforhandling Nye påstande, nye anbringender og nye beviser Efter forberedelsens slutning til hovedforhandlingens begyndelse Efter hovedforhandlingens begyndelse Udeblivelse Udeblivelse fra retsmøde under forberedelsen Sagsøgerens udeblivelse Sagsøgtes udeblivelse Begge parters udeblivelse Tilfælde, hvor manglende disposition ligestilles med udeblivelse Omgørelse af beslutning om afvisning Udeblivelse fra hovedforhandlingen Genoptagelse Anmodning om aktindsigt Kapitel 2 Anke Anke til landsretten Begrænsninger i adgang til at anke kr.-reglen Delafgørelser Anke af udeblivelsesdomme Anke af domme i gruppesøgsmål Ankefristen Indlevering af ankestævning Krav til ankestævningens indhold Afvisning af anken i medfør af retsplejelovens 368 a Svarskrift Frist for afgivelse af svarskrift Påstand om stadfæstelse Indhold af svarskriftet Formalitetsindsigelser Sagsforberedelse Indsendelse af ekstrakt Udeblivelse fra retsmøde Appellantens udeblivelse Indstævntes udeblivelse Begge parters udeblivelse Rettens adgang til at undlade at tillægge udeblivelsen virkning

9 Indhold Udeblivelse fra retsmøde under genoptagelse af forberedelsen Nye beviser Nye påstande og anbringender for landsretten Anke til Højesteret Ankefristen Nye påstande og anbringender for Højesteret Kapitel 3 Kære Kære til landsretten Begrænsninger i adgang til at kære Kærefrister Fremgangsmåde Kære af Sø- og Handelsrettens kendelser og beslutninger Kære til Højesteret Kapitel 4 Småsager Anvendelsesområdet for småsagsprocessen Økonomisk værdi af højst kr Opgørelse af værdien Udvidelse og nedsættelse af påstanden Flere krav mod samme part Sagsøgte fremsætter modkrav Sager, der ikke kan behandles efter småsagsreglerne Aftale om småsagsreglernes anvendelse Henvisning Særligt om skattesager Boligretssager Stævning i småsager Afvisning af sagen Sagens forberedelse Afholdelse af retsmøde Afholdelse af telefonmøde Udeblivelsesvirkning Rettens vejledningspligt Bevisførelse i småsager Angivelse af beviser Rettens tilladelse til bevisførelse Tilvejebringelse af sagkyndig oplysning Slutning af forberedelsen Hovedforhandling Anke af småsager Ankebegrænsningsregler kr.-reglen

10 Indhold Afvisning af ankesagen Ankestævning indleveres til byretten Ankestævningens indhold Forkyndelse af ankestævningen og forberedelse af ankesagen Skriftlig behandling Udeblivelse fra hovedforhandlingen under mundtlig forhandling Sagsomkostninger Advokatbistand Rettergangsfuldmægtige Maksimering af dækning af udgifter til advokatbistand som sagsomkostninger Opgørelse af sagens værdi i relation til maksimering Betydningen af modkrav Betydning af, at der er fri proces Kapitel 5 Betalingspåkrav Beløbsgrænsen kr.-grænsen Udstykning af kravet Forfaldent krav og påkravsskrivelse Flere krav mod skyldneren Betalingspåkrav mod flere skyldnere Værneting stedlig kompetence Afvisning af betalingspåkrav mod flere skyldnere Bestemmelser, der skal anvendes for hver skyldner for sig Renter og omkostninger Ikke forventer indsigelser mod kravet Indlevering af betalingspåkravet værnetingsregler Hvem kan indlevere betalingspåkravet? Værneting Påkravsskrivelse Betalingskravets udformning Angivelse af fordringshaveren og skyldneren Sagsfremstilling Fordringshaverens valgmuligheder Fogedrettens 1. påtegning Forkyndelse af betalingspåkravet Kan der ske forkyndelse af et mangelfuldt betalingspåkrav? Skyldneren har indsigelser Fogedrettens 2. påtegning Genoptagelse

11 Indhold 5.8 Retssagsbehandling Kære af afgørelser vedrørende betalingspåkrav Kapitel 6 Arrest Arrestbetingelserne Formålet med at foretage arrest Arrest for pengekrav godtgørelse af kravet? Udlæg kan ikke foretages Muligheden for senere at opnå dækning vil blive væsentlig forringet Indgåelse af retsforlig under arrestforretningen Retskraft Arrestbegæringen Fogedrettens behandling af arrestbegæringen Indsigelse mod arrest Sikkerhedsstillelse Afværgelse af arrest ved sikkerhedsstillelse Afværgelse af arrest ved aftale med fordringshaver Fogedrettens pligt til at påse trangsbeneficiet mv. ex officio Arrestens omfang Tredjemands indtræden Særligt om arrest i skibe Appel af arrest Anlæggelse af justifikationssag Frist for anlæggelse af retssag Bortfald af forpligtelsen til at anlægge retssag Erstatning Fordringen viser sig ikke at bestå Fordringen består alene for et mindre beløb Arresten er ulovlig af andre grunde Fremsættelse af erstatningskravet Kapitel 7 Midlertidige afgørelser om forbud og påbud Betingelser for at træffe midlertidige afgørelser om forbud eller påbud Begreberne forbud og påbud Imod hvem, kan der træffes afgørelse om forbud eller påbud Betingelser for at træffe bestemmelse om midlertidig afgørelse Ikke forbud eller påbud, hvis formålet er at få fyldestgørelse for pengekrav Ikke forbud eller påbud, hvis formålet er at sikre bevis

12 Indhold Ikke forbud, hvis den handling, der søges forbudt, er foretaget Behandling af anmodningen Formkrav til anmodningen og indlevering til retten Afholdelse af retsmøde Underretning af modparten Underretning til tredjemand Udeblivelse Udsættelse Bevisførelse Sikkerhedsstillelse Spørgsmål om sagsomkostninger Beslaglæggelse Kære af kendelse om forbud eller påbud Spørgsmål om inhabilitet Anlæggelse af retssag Bortfald eller ophævelse af forbud eller påbud Erstatning og godtgørelse Fogedrettens bistand til opretholdelse af forbud og påbud Fogedrettens adgang til at foretage beslaglæggelse Anmodningens indgivelse Straf for overtrædelse af forbud eller påbud Kapitel 8 Bevissikring Anmodning om bevissikring Underretning om forretningen Tilkaldelse af advokat Sikkerhedsstillelse Genoptagelse Bevissikringsundersøgelsen Sagkyndig bistand Rekvirentens tilstedeværelsesret under undersøgelsen Fogedrettens optegnelse Bevisbyrden for foretagelse af undersøgelsesskridt Oplysningspligt Anlæggelse af retssag Erstatning og godtgørelse for tort Sagsomkostninger Kapitel 9 Frister Domstolenes sagsportal Frist til at anlægge sagen på domstolenes sagsportal Kære af rettens afgørelse om fritagelse for at anvende domstolenes sagsportal

13 Indhold 9.2. Sagsforberedelse Indlevering af svarskrift Bevisførelse Forberedelsens slutning Henvisning til landsretten Beregning af fristen ved ansøgninger om Procesbevillingsnævnets tilladelse Anmodning om nævnsbehandling Syn og skøn Begæring om syn og skøn Fremsendelse af spørgsmål Udpegning af skønsmand Supplerende spørgsmål Tilladelse til at fremlægge ensidigt indhentede erklæringer Hovedforhandling Indlevering af endeligt påstandsdokument Indlevering af sammenfattende processkrift Indlevering af ekstrakt Nye påstande, anbringender, beviser Genoptagelse Anke til landsret Ankefrister Landsrettens adgang til at afvise behandling af en sag Anke af delafgørelser Svarskrift Indlevering af processkrift Indlevering af ekstrakt Påberåbelse af nye dokumenter og nye beviser Individuel anke ved gruppesøgsmål Anke til Højesteret Anke af Sø- og Handelsrettens domme Kærefrister Kære af byrettens kendelser og beslutninger i civile sager Kære af Sø- og Handelsrettens kendelser og beslutninger Kære af landsrettens kendelser og beslutninger Kære fremgangsmåde Småsager Betalingspåkrav Arrest Sager om meddelelse af midlertidigt forbud eller påbud Bevissikring

14 Indhold BILAG 1 Bekendtgørelse nr af 21. september 2016 om anvendelse af domstolenes sagsportal i borgerlige retsager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav Kapitel 1 Domstolenes sagsportal Kapitel 2 Proceduren for udfyldelse af oplysninger på domstolenes sagsportal Kapitel 3 Krav til dokumenter Kapitel 4 Blanketter for parter, som er fritaget fra at anvende domstolenes sagsportal Kapitel 5 Ikrafttrædelse BILAG 2 Bekendtgørelse nr af 21. september 2016 om ibrugtagning af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav Domsregister Lovregister Stikordsregister

15 Fremlæggelse af ensidigt indhentede erklæringer møde eller 4 uger efter rettens meddelelse om, at der ikke skal holdes et forberedende møde, jf. retsplejelovens 353, stk. 4. Bestemmelsen angår sagkyndige erklæringer, der indholdsmæssigt svarer til syn og skøn, dvs. som indebærer en besigtigelse og/ eller beskrivelse samt vurdering af et konkret faktisk forhold, som er genstand for bevisførelse under sagen. Bestemmelsen angår således ikke sagkyndige erklæringer af generel karakter, der afgives uden konkret undersøgelse af genstande eller personer, men på grundlag af foreliggende almen viden. Det er forudsat, at bestemmelsen heller ikke berører indhentelse og brug af sagkyndige erklæringer, der har et særligt lovmæssigt grundlag og ikke kan anses som ensidigt indhentede erklæringer, som dette udtryk anvendes i civilprocessen. Det gælder navnlig udtalelser fra Retslægerådet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Det Veterinære Sundhedsråd, som er karakteriseret ved, at der er tale om erklæringer, der afgives af en offentlig myndighed uafhængigt, objektivt og neutralt og i et vejledende øjemed. Sådanne erklæringer kan således som hidtil ikke nægtes fremlagt med den begrundelse, at de er ensidigt indhentede, jf. herved afgørelsen refereret i U H. Om afhøring i retten af de sagkyndige, se ovenfor under Fremlæggelse af ensidigt indhentede erklæringer Spørgsmålet om en erklæring er af en sådan karakter, at den kan fremlægges, selv om den er ensidigt indhentet, har givet anledning til en del retsafgørelser. Ved lov nr af 27. december 2016 er området nu ved indsættelsen af 341 a i retsplejeloven blevet lovreguleret, idet der fra 1. juli 2017 er adgang til at fremlægge visse erklæringer under sagen, selv om de er ensidigt indhentet. Efter retsplejelovens 341 a, stk. 1, 1. pkt. kan erklæringer om konkrete forhold af teknisk, økonomisk eller lignende karakter, som en part inden sagsanlægget har indhentet hos sagkyndige, fremlægges som bevis, medmindre erklæringens indhold, omstændighederne ved dens tilblivelse eller andre forhold giver grundlag for at fravige udgangspunktet. 37

16 Kapitel 1: Civile retssager i 1. instans Bestemmelsen angår alene fremlæggelse af sagkyndige erklæringer, der svarer til syn og skøn, dvs. som indebærer en besigtigelse og/eller beskrivelse samt vurdering af et konkret faktisk forhold, som er genstand for bevisførelse under sagen. Bestemmelsen omfatter efter bemærkningerne i lovforslaget erklæringer om ethvert faktisk forhold, som sagen angår, og bestemmelsen omfatter dermed f.eks. lægeerklæringer, erklæringer fra tekniske rådgivere og økonomiske analyser, eksempelvis om prisniveauer eller markedsmæssige konsekvenser af visse dispositioner. Med hensyn til lægerklæringer kan der opstå spørgsmål om, hvorvidt den konkrete erklæring kan betegnes som en ensidig indhentet erklæring, og om den således fremlægges i medfør af retsplejelovens 341 a, stk. 1, 1. pkt. Speciallægeerklæring, der var indhentet efter sagens anlæg på anmodning af Arbejdsskadestyrelsen, kunne fremlægges. Under en retssag om en arbejdstager, A s, erstatningskrav mod arbejdsgiveren, K, som følge af en arbejdsulykke ønskede A at fremlægge en speciallægeerklæring, der var indhentet efter sagens anlæg på anmodning af Arbejdsskadestyrelsen, S, til brug for S s behandling af sagen efter arbejdsskadesikringslovens regler. A ønskede endvidere at forelægge erklæringen for Retslægerådet, R, til brug for besvarelsen af nogle spørgsmål, som under sagen var stillet til R. K protesterede mod begge dele. Byretten bestemte, at erklæringen hverken kunne fremlægges under retssagen eller forelægges for R, hvilket landsretten stadfæstede. Højesteret nåede til det modsatte resultat. Højesteret pegede på, at speciallægeerklæringen var indhentet af S, der havde truffet afgørelse om, at A skulle lade sig undersøge af en speciallæge, og at S havde udpeget speciallægen, uden at nogen af parterne havde haft indflydelse herpå. Under disse omstændigheder fandt Højesteret, at speciallægeerklæringen ikke havde karakter af at være en ensidigt indhentet erklæring. Højesteret tillod derfor, at speciallægeerklæringen kunne fremlægges som bevis i sagen, og at den dermed kunne fremsendes til R. U H. Speciallægeerklæring indhentet på foranledning af et forsikringsselskab til brug for vurdering af, om betingelserne for invalidepension var opfyldt, kunne fremlægges. A blev i 2009 udsat for en trafikulykke, hvor forsikringsselskabet P var ansvarsforsikrer. I 2013 anlagde A erstatningssag mod P, hvori spørgsmål om A s erhvervsevnetab og årsløn indgik. Under sagens forberedelse ønskede A at fremlægge en speciallægeerklæring fra 2014 indeholdende bl.a. udtalelse om A s funktions- og erhvervsevne. Denne erklæring var indhentet på foranledning af et andet forsikringsselskab til brug for vurdering af, om A opfyldte betingelserne for invalidepension. Hverken A eller hendes advokat havde haft indflydelse på valget af speciallæge i den forbindelse. Landsretten fandt, at speciallægeerklæringen 38

17 Fremlæggelse af ensidigt indhentede erklæringer ikke havde karakter af at være en ensidigt indhentet erklæring, og tillod, at erklæringen blev fremlagt under byretssagen og fremsendt til Arbejdsskadestyrelsen. U Ø. Bestemmelsen angår ikke sagkyndige erklæringer af generel karakter, der afgives uden konkret undersøgelse af genstande eller personer, men på grundlag af foreliggende almen viden, herunder f.eks. responsa fra brancheorganisationer om handelspraksis eller kutymer på et bestemt område eller erklæringer fra et teknisk institut eller lignende om generelle tekniske forhold. Ensidigt indhentet udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen kunne fremlægges. Under forberedelse af en ankesag mod et forsikringsselskab F om erstatning for personskade, som A havde lidt ved et færdselsuheld, anmodede A om tilladelse til at indhente en ny udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen om sit erhvervsevnetab. F protesterede mod, at retten gav tilladelsen, fordi denne bevisførelse var overflødig, og selskabet anførte, at en eventuel udtalelse, der var indhentet uden tilladelse, som ensidigt indhentet ikke kunne anvendes som bevis i sagen. Landsretten udtalte, at A havde ret til at indhente en udtalelse efter erstatningsansvarslovens 10, stk. 1, 1. pkt., også efter at sag var anlagt og til brug for en verserende retssag. Der var derfor ikke hjemmel til at nægte A at indhente en udtalelse, og landsretten afviste derfor anmodningen om at meddele tilladelse. Højesteret tiltrådte dette og tiltrådte, at en sådan udtalelse ikke kan nægtes fremlagt under en retssag om erhvervsevnetabet, blot fordi den er ensidigt indhentet. U H. At den fremlagte erklæring er omfattet af bestemmelsen i retsplejelovens 341 a, stk. 1, 1. pkt., har betydning med hensyn til modpartens adgang til at fremlægge en»moderklæring«, idet modparten, når en part har fremlagt en sådan erklæring, under i øvrigt samme betingelser kan fremlægge en tilsvarende erklæring, selv om denne erklæring først har kunnet indhentes efter sagens anlæg, jf. herved 341 a, stk. 1, 2. pkt. Erklæringer om bedømmelse af juridiske forhold efter dansk ret, som en part har indhentet fra retskyndige, kan inddrages til brug for den juridiske argumentation, men ikke under sagen i øvrigt, jf. retsplejelovens 341 a, stk. 2. Juridiske responsa om udenlandsk ret, der er indhentet på betryggende måde vil normalt kunne sidestilles med erklæringer om faktiske forhold og vil kunne fremlægges efter bestemmelsens stk

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager.

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Civile sager 2. instans Anke 253, stk. 4 og 5, jf. stk. 3 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. Straffesager

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig.

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig. 1 Rettevejledning til opgave 1 1. Er rettens kendelse rigtig? Der kan efter praksis pålægges editionspligt med hjemmel i retsplejelovens 343, sammenholdt med reglerne om edition, jf. Den civile retspleje,

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 03.07.2014 REFORM AF DEN CIVILE RETSPLEJE 3.7.2014 Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af den civile retspleje, herunder reglerne om sagens forberedelse, beviser,

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Civile sager 2. instans Anke 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. 368, stk. 8, jf. 371 (Sø- og Handelsrettens afgørelser) Straffesager

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

Nye regler om arrest og forbud mv. Lars Lindencrone Petersen, videnpartner

Nye regler om arrest og forbud mv. Lars Lindencrone Petersen, videnpartner Nye regler om arrest og forbud mv. Lars Lindencrone Petersen, videnpartner Behovet for nye regler Hvilke rettigheder kan håndhæves Handlepligter ud over accessoriske Offentlige myndigheder Opsættende virkning

Læs mere

Vestre Landsrets 14. afdeling holdt den 16. januar 2017 kl møde på tingstedet i Viborg.

Vestre Landsrets 14. afdeling holdt den 16. januar 2017 kl møde på tingstedet i Viborg. Vestre Landsrets 14. afdeling holdt den 16. januar 2017 kl. 10.00 møde på tingstedet i Viborg. Som dommer fungerede landsdommer John Lundum. V.L. B 1565 16 A mod B Sagens dokumenter var til stede. Retten

Læs mere

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene,

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene, Retsplejerådet Dato: 14. august 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Cecilie Maarbjerg Qvist Sagsnr.: 2012-4007-0003 Dok.: 746516 Retsplejerådets notat til Udvalget om bedre og mere effektiv behandling

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

Indholdsoversigt. DEL 5 VOLDGIFT Kapitel XXIV: Voldgift. DEL 6 RETSKRAFT Kapitel XXV: Retskraft dommes bindende virkning

Indholdsoversigt. DEL 5 VOLDGIFT Kapitel XXIV: Voldgift. DEL 6 RETSKRAFT Kapitel XXV: Retskraft dommes bindende virkning Indholdsoversigt DEL 1 ALMINDELIG DEL. Kapitel I: Emneafgrænsning Kapitel II: Domstolssystemet opbygning og aktører i civile sager Kapitel III: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Kapitel IV: EU-ret

Læs mere

1. Kunne Anders have udtaget stævning andre steder end ved Retten i Aarhus?

1. Kunne Anders have udtaget stævning andre steder end ved Retten i Aarhus? 1 Rettevejledning til opgave 1 1. Kunne Anders have udtaget stævning andre steder end ved Retten i Aarhus? Anders er forbruger, og han er derfor ikke bundet af værnetingaftalen, jf. 245, stk. 2. DCR, side

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. august 2016 Sag 97/2016 A (advokat Ole Dueholm) mod B (advokat Pernille Skinnerup) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Retten i Randers den 28. oktober

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter Lovforslag nr. L 201 Folketinget 2010-11 Fremsat den 29. april 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter (Forhøjelse af beløbsgrænse for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 2. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 091/16 (Retten i Grønlands sagl.nr. BS 190100/2013) Sagsøger (advokat Finn Meinel, Nuuk j.nr. 11809)

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Oprettelse af et procesbevillingsnævn m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner 28 Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner Ved Partner, Claus Berg 29 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne får

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter

Lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter LOV nr 1867 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-4000-0187 Senere ændringer til forskriften LBK nr 390 af 25/04/2017

Læs mere

20 minutter om anvendelse af syn og skøn og sagkyndige erklæringer og sagkyndige vidner i dansk ret. Ved Asbjørn Jensen

20 minutter om anvendelse af syn og skøn og sagkyndige erklæringer og sagkyndige vidner i dansk ret. Ved Asbjørn Jensen 20 minutter om anvendelse af syn og skøn og sagkyndige erklæringer og sagkyndige vidner i dansk ret Ved Asbjørn Jensen Retsplejelovens grundprincipper: Forhandlingsprincippet, 338 Parterne skal tilvejebringe

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Civilafdelingen Dato: 04. februar 2015 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2011-745-0002 Dok.: 1483544 U D K A S T III Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift I

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter 2010/1 LSF 201 (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0492 Fremsat den 29. april 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 47 Folketinget Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2012.

Forslag. Til lovforslag nr. L 47 Folketinget Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2012. Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2012 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven, lov om retsafgifter, designloven, varemærkeloven,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 Sag 179/2015 A (advokat Charlotte Løfberg) mod Jyske Finans A/S (advokat Tanja Lykke Stougaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Oliver Machholdt. Civilproces. kompendium. 3. udgave

Læs mere om udgivelsen på  Oliver Machholdt. Civilproces. kompendium. 3. udgave Oliver Machholdt Civilproces kompendium 3. udgave Oliver Machholdt Civilproces kompendium 3. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2015 ISBN 978 87 619 3596 0 Omslag: Birger Gregers MDD,

Læs mere

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 1 Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 4. oktober 2017 Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun 2 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

LOV nr 1387 af 23/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud)

LOV nr 1387 af 23/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) LOV nr 1387 af 23/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-740-0094 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1252 af 27/11/2014

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 131/2014 Jumbo Stillads A/S (advokat Ole Bjørn Christensen) mod LogiCon Nordic A/S (advokat Jakob B. Ravnsbo) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jurist- og Økonomforbundets Forlag Helle Larsen PRAKTISK 2.udgave FOGEDRET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Helle Larsen Praktisk fogedret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Praktisk fogedret 2. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist-

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015 Sag 262/2014 Anne Lyngbye Melsen (advokat Rasmus Mangor Andersen) mod Fredensborg Kommune (advokat Kurt Bardeleben) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Regler for voldgiftsbehandling. inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for voldgiftsbehandling. inden for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2010) Kapitel 1 Voldgiftsaftalen 1. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed afgør tvister mellem parter,

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift Givið út 20. november 2015 17. november 2015. Nr. 1254. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 44

Læs mere

Læreplan for Retssagens forberedelse

Læreplan for Retssagens forberedelse Delemne: Processkrifter Den skriftlige forberedelse af retssagen er afgørende for sagens bedst mulige tilrettelæggelse. Advokatfuldmægtige skal derfor kunne udarbejde processkrifter, som fastlægger sagens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Retsplejelovens 389 a en ny regel om kærebegrænsning af byrettens afgørelser under en civil sags hovedforhandling eller forberedelse

Retsplejelovens 389 a en ny regel om kærebegrænsning af byrettens afgørelser under en civil sags hovedforhandling eller forberedelse Retsplejelovens 389 a en ny regel om kærebegrænsning af byrettens afgørelser under en civil sags hovedforhandling eller forberedelse Af sekretariatschef Hanne Kjærulff og specialkonsulent Kristian Porsager

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

Hanne Kjærulff og Niels Fenger. Appeltilladelser

Hanne Kjærulff og Niels Fenger. Appeltilladelser Hanne Kjærulff og Niels Fenger Appeltilladelser Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Hanne Kjærulff og Niels Fenger Appeltilladelser 1. udgave, 1. oplag 2016 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 Sag 32/2016 Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS (advokat David Rubin for begge) mod Thyborøn Skibs & Motor A/S (advokat Michael S. Wiisbye) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

Praktisk voldgiftsret

Praktisk voldgiftsret Praktisk voldgiftsret MED FOKUS PÅ VOLDGIFTSINSTITUTTET Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen Håkun Djurhuus Praktisk voldgiftsret med fokus på Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Læreplan for Retssagens forberedelse

Læreplan for Retssagens forberedelse Delemne: Processkrifter Den skriftlige forberedelse af retssagen er afgørende for sagens bedst mulige tilrettelæggelse. Advokatfuldmægtige skal derfor kunne udarbejde processkrifter, som fastlægger sagens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 178 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Revision af reglerne om

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 KONFLIKTLØSNING Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring Af

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR

Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR - 1 06.11.2014-21 Syn & skøn ensidigt indhentet erklæring 20140520 TC/BD Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012 Sag 37/2011 (2. afdeling) Rederiet for Sea Endeavour I c/o Saga Shipping & Trading Corporation Limited (advokat Jes Anker Mikkelsen) mod Assens Havn

Læs mere

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2006) Kapitel 1 Voldgiftsaftalen 1. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed afgør tvister mellem parter,

Læs mere

Den fælles patentdomstol

Den fælles patentdomstol Nicolai Lindgreen og Nicolaj Bording Den fælles patentdomstol retsplejen ved Europas nye patentdomstol Nicolai Lindgreen og Nicolaj Bording Den fælles patentdomstol retsplejen ved Europas nye patentdomstol

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Appeltilladelser i civile sager Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser. Af sekretariatschef Hanne Kjærulff

Appeltilladelser i civile sager Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser. Af sekretariatschef Hanne Kjærulff ff Appeltilladelser i civile sager Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser Af sekretariatschef Hanne Kjærulff Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 1.1 Kriterier for at meddele appeltilladelser

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

Procesbevillinger GADJURA. Ole Dybdahl Hans Kardel. Under medvirken af Susanne Gamberg Hanne Liibeck Johansen Kristine Queitsch

Procesbevillinger GADJURA. Ole Dybdahl Hans Kardel. Under medvirken af Susanne Gamberg Hanne Liibeck Johansen Kristine Queitsch Procesbevillinger Ole Dybdahl Hans Kardel Under medvirken af Susanne Gamberg Hanne Liibeck Johansen Kristine Queitsch GADJURA Forord 5 Kapitel 1 Procesbevillingsnævnets oprettelse, sammensætning m.v....

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

over Et udkast til lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

over Et udkast til lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 201 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Tina Bak Jensen Sagsnr.: 2010-740-0492 Dok.: TBJ40981 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over Høringssvar

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103 RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (0.06.0) 003 Side Sikrede............................................. Forsikringen dækker............................... 3 Forsikringen dækker ikke..........................

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af lov om retsplejeloven Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2016-17 Fremsat den 5. oktober 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af lov om retsplejeloven (Sagkyndig bevisførelse m.v.) 1 I retsplejeloven,

Læs mere

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation.

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation. Retshjælpsforsikring anmeldelse under den private retshjælpsforsikring (se forsikringsvilkår, herunder 12 om anmeldelse)? Som advokat for (Forsikringstagers navn og evt. CPR-nr.) anmoder jeg med henvisning

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

småsager C hri s t ian DaHl ager J u ri s t- o g ø ko n o m fo rb u n d e t s fo rl ag Christian DaHlager Behandling af småsager

småsager C hri s t ian DaHl ager J u ri s t- o g ø ko n o m fo rb u n d e t s fo rl ag Christian DaHlager Behandling af småsager grad selv kan behandle deres tvister ved domstolene. Det seneste skud på stammen er reglerne om behandling af småsager. Småsager beskriver de nye regler om retssager i småsagsprocessen og redegør for,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017 Sag 291/2016 (2. afdeling) Advokat Dan Terkildsen, Michael Eide, Revisor Flemming Sivertsen, Selskabet af 23. april 2008 ApS (tidligere Plen 10

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen Side 31 af 35 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Dækningens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretten.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager Den 8. september 2015 Udgave 6 Notat om sagsomkostninger i civile sager Indledning Formålet med dette notat er at opstille nogle vejledende udgangspunkter for afgørelser om sagsomkostninger i civile sager.

Læs mere

bodilogtommyvchristiansen Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen

bodilogtommyvchristiansen Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen - 1 Lovforslag nr. L 20 FT 2016/17 om sagkyndig bevisførelse ændrede regler for syn og skøn samt udvidede muligheder for at fremlægge andre sagkyndige beviser bodilogtommyvchristiansen Af advokat (L) og

Læs mere

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift 5994-1 Februar 2010 Tillæg til vilkår 5444-5 Pelsdyrsforsikring Indholdsfortegnelse Et par ord til indledning.............................................................

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere