Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1"

Transkript

1 IND DK- DA PROJET Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1 I medfør af 15 B, og 30, stk. 2, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. september 2016, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 31 D, stk. 1: Anvendelsesområde 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved certificering af personer, der skal: 1) dokumentere eller kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold i kapitel 19 i bygningsreglementet ved byggesagsbehandling af byggeri i konstruktionsklasse 2-4, jf. kapitel 30 i bygningsreglementet, eller 2) dokumentere eller kontrollere overholdelse af krav til brandforhold i kapitel 9 i bygningsreglementet ved byggesagsbehandling af byggeri i brandklasse 2-4, jf. kapitel 31 til bygningsreglementet. Stk. 2. Ved en certificeret person forstås i denne bekendtgørelse en person, hvis kompetencer er konstateret og bedømt af et akkrediteret certificeringsorgan. Stk. 3. En person, der er certificeret til at dokumentere eller kontrollere forhold, som omfattet af stk. 1, nr. 1, betegnes som en»certificeret statiker«. Stk. 4. En person, der er certificeret til at dokumentere eller kontrollere forhold, som omfattet af stk. 1, nr. 2, betegnes som en»certificeret brandrådgiver«. Stk. 5. Såfremt en certificeret person vil dokumentere overholdelse af krav til både statiske forhold og brandforhold i bygningsreglementet, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, skal den pågældende være certificeret til begge dele. 2. En certificeret statiker eller brandrådgiver skal virke inden for rammerne af denne bekendtgørelse og bygningsreglementet, jf. kapitel 36 i bygningsreglementet. Akkrediteringssorganet 3. Akkreditering af certificeringsorganer, der kan certificere personer efter denne bekendtgørelse, skal ske i henhold til DS/EN ISO/IEC Overensstemmelsesvurdering Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer af Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s (European co-operation for Accreditation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 1 Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-tidende 2005, nr. L 255, side 22, som senere ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 623/2012 af 11. juli 2012, EU-tidende 2012 nr. L 180, side 9 og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF, EU-Tidende 2013, nr. L 354, s Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation). 1

2 4. Akkrediteringsorganet skal føre kontrol med certificeringsorganer, der er akkrediteret i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Første kontrol skal ske indenfor 12 måneder efter, at certificeringsorganet er akkrediteret. Efterfølgende kontrol skal ske årligt. Stk. 2.Akkrediteringsorganet skal have de nødvendige faglige kompetencer inden for statik og brandforhold til at kunne akkreditere og bedømme certificeringsorganer. Certificeringsorganet 5. Ansøger skal fremsende ansøgning om certificering til certificeringsorganets bedømmelse. Stk. 2. Ansøgnings- og bedømmelsessproget er dansk eller engelsk. 6. Certificeringsorganet vurderer, om ansøgningsmaterialet er fyldestgørende, jf og Hvis ikke ansøgningsmaterialet er fyldestgørende, giver certificeringsorganet hurtigst muligt og senest inden fire uger ansøger besked herom. Stk. 2. Når certificeringsorganet har modtaget en fyldestgørende ansøgning om certificering, skal certificeringsorganet give ansøger besked om den forventede behandlingstid. Stk. 3. Certificeringsorganet kan bestemme, at ansøgninger om certificering efter denne bekendtgørelse skal ske elektronisk. 7. Ved certificeringsorganets bedømmelse af en ansøgers projekt, skal projektet bedømmes af mindst to faglige bedømmere. Stk. 2. Bedømmelsen af projektet jf. 16 for statiske forhold skal mindst omfatte kontrol af om: 1) Dokumentationen er dækkende og opfylder sit formål jf. bygningsreglementets kapitel 32. 2) Dokumentationen viser, at bygningsreglementet krav til bærende konstruktioner i kapitel 19 er opfyldt. Stk. 3. Bedømmelsen af projektet jf. 23 for brandforhold skal mindst omfatte kontrol af om: 1) Dokumentationen er dækkende og opfylder sit formål jf. bygningsreglementets kapitel 33. 2) Dokumentationen viser, at bygningsreglementet krav til brandforhold i kapitel 9 er opfyldt Stk. 4. Bedømmelsen af projektet skal ske ved, at de to bedømmere foretager en granskning af projektet. Efterfølgende skal ansøgeren foretage en mundtlig præsentation af projektet, der kan ligge til grund for den endelige bedømmelse af projektet. Bedømmelsen skal ske efter principperne angivet i Vejledning om bedømmelse af kompetencer for certificerede statikere og brandrådgiver. 8. Ved certificeringsorganets bedømmelse af en ansøgers virke, skal dokumentation for virket bedømmes af mindst to faglige bedømmere. Ved bedømmelsen skal certificeringsorganet vurdere, om den certificerede statiker eller brandrådgiver har virket i overensstemmelse med denne bekendtgørelse og bygningsreglementet jf. bygningsreglementets kapitel Certificeringsorganets afgørelser efter denne bekendtgørelse skal begrundes skriftligt. 10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan oprette en database, hvortil certificeringsorganerne skal indberette oplysninger om, hvilken konstruktions- eller brandklasse, som statikere og brandrådgivere er certificeret til. Stk. 2. Ved ændrede forhold, der vedrører en statikers eller brandrådgivers certificering, skal certificeringsorganet uden ugrundet ophold opdatere de oplysninger, der er indberettet til databasen. 2

3 Certificeret statiker 11. Certificeringsorganet skal påse, at en person, der ønsker at opnå certificering som statiker, opfylder betingelserne for certificering til de enkelte konstruktionsklasser. Stk. 2. En statiker kan certificeres til 1) at dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i konstruktionsklasse 2, 2) at dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i konstruktionsklasse 3 og 4, eller 3) at udføre tredjepartskontrol af dokumentation for overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i konstruktionsklasse 4. Stk. 3. Certificeringen er personlig og følger den certificerede statiker uanset ansættelsesforhold. 12. Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 2 skal ansøger dokumentere viden om byggetekniske forhold på et niveau svarende til 180 ECTS-point, hvoraf mindst 60 ECTS-point er inden for design, analyse og projektering af bærende konstruktioner og dokumentere følgende kompetencer: 1) Viden om anvendelse af byggelovens grundlæggende bestemmelser, herunder: a) Byggelovens anvendelsesområde. b) Byggelovens ansvarsbestemmelser. 2) Viden om bygningsreglementets administrative bestemmelser, jf. kapitel 1-5 og kapitel 40 og bestemmelser om bærende konstruktioner, jf. kapitel 19. 3) Viden om bærende konstruktioners sikkerhed og anvendelighed, herunder: a) Konstruktiv forståelse og redegørelse for virkemåde af bygningers hovedkonstruktioner, konstruktionsafsnit og samlinger. b) Udpege kritiske forhold af betydning for sikkerheden og anvendeligheden af bærende konstruktioner. c) Redegøre for terminologi, principper, hovedregler og sammenhæng i standarder for bærende konstruktioner, relevante regler for CE-mærkning af bygningsdele samt god praksis for dokumentation af bærende konstruktioner som anført i SBi-anvisning 223, Dokumentation af bærende konstruktioner. 4) Udarbejdelse af statisk dokumentation, herunder: a) Fortolke og vurdere resultater af forundersøgelser samt formulere projektgrundlag. b) Strukturere og udforme dokumentation for bærende konstruktioner. c) Udarbejde statiske beregninger, vurdere fundne resultater og redegøre for anvendte simuleringsmodellers brug og begrænsninger. 5) Kontrol, herunder a) Planlægge, gennemføre og dokumentere kontrol af statisk dokumentation jf. kapitel 34 i bygningsreglementet, og udforme kontrolplaner og kontrolrapporter for statisk dokumentation. b) Planlægge, gennemføre og dokumentere kontrol af udførelse af bærende konstruktioner, herunder udarbejde kontrolplaner og kontrolrapporter. 6) Udforme dokumentation af det færdige byggeri jf. kapitel 32 i bygningsreglementet. Stk. 2. En statiker, der skal certificeres til konstruktionsklasse 2, skal dokumentere tre års erfaring indenfor de seneste fem år med anvendelse af kompetencer som omfattet af stk. 1. 3

4 13. Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 3 og 4 skal ansøger, foruden kravene der følger af 12, stk. 1, nr. 1-6, dokumentere viden om byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, heraf mindst 90 ECTS-point inden for design, analyse og projektering af bærende konstruktioner. Stk. 2. En statiker, der skal certificeres til konstruktionsklasse 3 og 4, skal dokumentere fem års erfaring inden for de seneste 10 år med anvendelse af kompetencer som omfattet af stk. 1. Stk. 3. Ved certificering af en statiker til konstruktionsklasse 3 og 4, skal statikeren indsende et projekt til certificeringsorganets bedømmelse af ansøgerens kompetencer. Projektet skal opfylde betingelserne i 16. Stk. 4. En person, der har modtaget anerkendelse som statiker efter anerkendelsesordningen for statikere ved Ingeniørforeningen i Danmark, kan ansøge om certificering som statiker til konstruktionsklasse 3 og 4 såfremt ansøger dokumenterer at have virket som projekterende eller kontrollant efter anerkendelsesordningen på et projekt, der kan henføres til konstruktionsklasse 3 eller 4. Stk. 5. En statiker, der er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, kan ligeledes virke som certificeret statiker ved byggearbejder omfattet af konstruktionsklasse Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af konstruktioner skal ansøger dokumentere overholdelse af kravene, der følger af 12, stk. 1. Stk. 2. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol skal ansøger, hvis denne ikke er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, tillige dokumentere ni års erfaring indenfor de seneste 14 år med anvendelse af kompetencer som omfattet af stk. 1. Stk. 3. Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol, skal ansøger, hvis denne ikke er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, indsende et projekt til certificeringsorganets bedømmelse, hvor statikeren har virket som kontrollant. Projektet skal opfylde betingelserne i 16. Stk. 4. En person, der er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, og som kan dokumentere fire års virke som certificeret statiker, kan certificeres som statiker til at udføre tredjepartskontrol, såfremt det dokumenteres, at den certificerede statiker har virket som kontrollant på et projekt, der kan henføres til konstruktionsklasse 3 eller 4. Stk. 5. En person, der har modtaget anerkendelse som statiker efter anerkendelsesordningen for statikere ved Ingeniørforeningen, og som kan dokumentere fire års virke som anerkendt statiker, kan ansøge om certificering som statiker til at udføre tredjepartskontrol, såfremt ansøger dokumenterer at have virket som kontrollant efter anerkendelsesordningen på et projekt, der kan henføres til konstruktionsklasse 3 eller 4. Stk. 6. En statiker, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, kan ligeledes virke som certificeret statiker ved byggearbejder omfattet af konstruktionsklasse ECTS-point opnået ved uddannelse som anført i 12 og 13 skal dokumenteres ved diplom(er) fra en akkrediteret uddannelsesinstitution. 16. Projektet som skal indsendes til certificeringsorganets bedømmelse, jf. 13, stk. 3, og 14, stk. 3, vælges af ansøgeren. Projektet skal være egnet til at bedømme ansøgerens kompetencer og være i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til konstruktioner og dokumentation af disse. For projektet gælder generelt, at: 1) projektet mindst skal være i konstruktionsklasse 3, hvis der søges om certificering til konstruktionsklasse 3 og 4, 2) projektet mindst skal være i konstruktionsklasse 4, hvis der ansøges om certificering til tredjepartskontrol af konstruktioner og ansøgeren ikke er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, 4

5 3) projektet maksimalt må være fem år gammelt på ansøgningstidspunktet regnet i forhold til tidspunkt for udstedelse af ibrugtagningstilladelse, 4) der skal indgå mindst to typer konstruktionsmaterialer og to typer konstruktionsdele udover fundering Stk. 3. Ansøger skal vedlægge sin ansøgning om certificering tilstrækkelige dele af den statiske dokumentation som anført i kapitel 32 til bygningsreglementet til, at dette kan lægges til grund for bedømmelsen; dog minimum: 1) A1. Konstruktionsgrundlag, 2) A2.1 Statiske beregninger bygværk, 3) A3.1 Konstruktionstegninger og modeller bygværk, 4) B1. Statisk Projektredegørelse, 5) B2. Statisk kontrolplan og 6) starterklæring og eventuel sluterklæring fra en certificeret statiker. Certificeringsorganet kan kræve enhver del af den statiske dokumentation fremsendt. Stk. 2. Ansøger skal som et led i certificeringsorganets bedømmelse af projektet mundtligt redegøre for projektet, og dér godtgøre selv at have virket på projektet som beskrevet i dokumentationen og inden for god faglig praksis. Stk. 3. For projekter, hvor der er ansøgt om byggetilladelse før 1. januar 2018, foretages en begrundet vurdering af ansøgeren af, hvilken konstruktionsklasse byggeriet kan indplaceres Stk. 4. Ansøgningsmaterialet skal for projekter, der er opført efter bygningsreglement 2010 eller bygningsreglement 2015, mindst omfatte den statiske dokumentation som beskrevet i SBi-anvisning 223, Dokumentation af bærende konstruktioner. 17. En certificeret statiker skal løbende opretholde de kompetencer, som personen er certificeret til, herunder at søge relevant efteruddannelse med henblik på at sikre, at denne i sit virke overholder de til enhver tid gældende regler for bærende konstruktioners sikkerhed og anvendelighed i henhold til bygningsreglementets kapitel 19, 32, 34 og 36. Certificeret brandrådgiver 18. Certificeringsorganet skal påse, at en person, der ønsker at opnå certificering som brandrådgiver, opfylder betingelserne for certificering til de enkelte brandklasser. Stk. 2. En brandrådgiver kan certificeres til 1) at dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til brandforhold for bygninger i brandklasse 2, 2) at dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til brandforhold for bygninger i brandklasse 3 og 4, eller 3) at udføre tredjepartskontrol af dokumentation for overholdelse af krav til brandforhold for bygninger i brandklasse 4. Stk. 3. Certificeringen er personlig og følger den certificerede brandrådgiver uanset ansættelsesforhold. 19. En brandrådgiver, der skal certificeres til brandklasse 2, skal dokumentere viden om byggetekniske forhold på et niveau svarende til 180 ECTS-point og dokumentere følgende kompetencer: 1) Viden om anvendelse af byggelovens grundlæggende bestemmelser, herunder: a) Byggelovens anvendelsesområde. b) Byggelovens ansvarsbestemmelser. 5

6 2) Viden om bygningsreglementets administrative bestemmelser, jf. kapitel 1-5 og kapitel 40, bygningsreglementets bestemmelser om brandforhold jf. kapitel 9 og brandsikring af bygninger som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til emne D Brand. 3) Udarbejdelse af brandteknisk dokumentation jf. kapitel 33 i bygningsreglementet, herunder: a) starterklæring og sluterklæring for brandforhold b) erklæring om en bygning er indsatstaktisk traditionel c) brandstrategirapport baseret på brug af præaccepterede løsninger som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til emne D - Brand. d) brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner mv. for en bygning. e) funktionsbeskrivelse. f) drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan. 4) Kontrol, herunder a) Planlægge, gennemføre og dokumentere kontrol af brandteknisk dokumentation jf. kapitel 34 i bygningsreglementet. b) Udarbejde kontrolplaner for brandteknisk dokumentation, projektering af brandsikringstiltag samt udførelse af brandsikringstiltag. c) Udarbejde kontrolrapporter for brandteknisk dokumentation, projektering af brandsikringstiltag samt udførelse af brandsikringstiltag. 5) Viden om brandtekniske egenskaber for byggevarers reaktion på brand og brandmodstandsevne, herunder: a) Klassifikation af brandmodstandsevne og reaktion på brand og ønsket funktion, der ligger til grund for klassifikationen b) Ydeevne som deklareret vedrørende brandmæssige egenskaber i forbindelse med CEmærkning af produkter. 6) Viden om funktion og virkemåde for de brandtekniske installationer, der er beskrevet i bygningsreglementet, herunder: a) Viden om, hvilken funktion den enkelte brandtekniske installation har i relation til brandsikringen, og hvordan installationen virker. b) Hvilke krav den enkelte brandtekniske installation stiller til udformning og brandsikring af bygningen i øvrigt. c) Viden om grundlag for projektering af den enkelte brandtekniske installation. d) Viden om, hvilke funktionsafprøvninger, der kan foretages af den enkelte brandtekniske installation. e) Viden om systemintegration og systemintegrationstest. Stk. 2. En brandrådgiver, der skal certificeres til brandklasse 2, skal dokumentere to års erfaring inden for de seneste fem år med design og projektering af byggearbejder eller tilsvarende erfaring. Stk. 3. Det er ikke et krav, at en brandrådgiver, der er certificeret til brandklasse 2, har viden om brandteknisk dimensionering. 20. En brandrådgiver, der skal certificeres til brandklasse 3 og 4, skal foruden kravene, der følger af 19, stk. 1, nr. 1-6, dokumentere viden om byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, hvoraf 60 ECTS-point relaterer sig til brandsikring af byggearbejder og brandteknisk dimensionering og dokumentere følgende kompetencer: 1) Anvendelse af brandteknisk dimensionering som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til emne D - Brand. 6

7 2) Identifikation af risikomomenter relateret til personsikkerhed. 3) Branddynamik. 4) Brandkemi. 5) Evakuering af personer i tilfælde af brand. 6) Beregning af brand- og røgspredning. 7) Beregning af evakuering. 8) Svigtanalyser. Stk. 2. En brandrådgiver, der skal certificeres til brandklasse 3 og 4, skal dokumentere tre års erfaring indenfor de seneste seks år med anvendelse af kompetencer som omfattet af stk. 1. Stk. 3. Ved certificering af en brandrådgiver til brandklasse 3 og 4, skal brandrådgiveren indsende et projekt til certificeringsorganets bedømmelse. Projektet skal opfylde betingelserne i 23. Stk. 4. En brandrådgiver, der er certificeret til brandklasse 3 og 4, kan ligeledes virke som certificeret brandrådgiver ved byggearbejder omfattet af brandklasse En brandrådgiver, der skal certificeres til at udføre tredjepartskontrol af brandforhold, skal dokumentere overholdelse af kravene, der følger af 20, stk. 1. Stk. 2. En brandrådgiver, der skal certificeres til at udføre tredjepartskontrol, skal hvis personen ikke er certificeret til brandklasse 3 og 4, dokumentere syv års erfaring inden for de seneste 12 år med anvendelse af kompetencer som omfattet af stk. 1. Stk. 3. Ved certificering af en brandrådgiver til at udføre tredjepartskontrol, skal brandrådgiveren hvis denne ikke er certificeret til brandklasse 3 og 4, indsende et projekt til certificeringsorganets bedømmelse. Projektet skal opfylde betingelserne i 23. Stk. 4. En person, der er certificeret til brandklasse 3 og 4, og som kan dokumentere fire års erfaring som certificeret brandrådgiver inden for de seneste syv år, kan certificeres som brandrådgiver til at udføre tredjepartskontrol, såfremt det dokumenteres, at den certificerede brandrådgiver har virket som kontrollant på et projekt, der kan henføres til brandklasse 3 eller 4. Stk. 5. En brandrådgiver, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, kan ligeledes virke som certificeret brandrådgiver ved byggearbejder omfattet af brandklasse ECTS-point opnået ved uddannelse som anført i 19 og 20 skal dokumenteres ved diplom(er) fra en akkrediteret uddannelsesinstitution. 23. Projektet som skal indsendes til certificeringsorganets bedømmelse, jf. 20, stk. 3, og 21, stk. 3 vælges af ansøgeren. Projektet skal være egnet til at bedømme ansøgerens kompetencer og være i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til brandforhold i henhold til kapitel 9 og dokumentation af disse. For projektet gælder generelt at: 1) projektet skal mindst være i brandklasse 3 og risikoklasse 3, hvis der søges om certificering til brandklasse 3 og 4, 2) projektet skal mindst være i brandklasse 4 og risikoklasse 3, hvis der søges om certificering til tredjepartskontrol af brandforhold, 3) projektet må maksimalt være fem år gammelt på ansøgningstidspunktet målt i forhold til tidspunkt for ibrugtagning, 4) projektet skal omfatte brug af forskellige typer brandtekniske installationer, 5) brandstrategien for projektet skal omfatte brug af afvigelser fra præ-accepterede løsninger og brandteknisk dimensionering omfattende: a) Opstilling af acceptkriterier relateret til relevante brandkrav 7

8 b) Opstilling af relevante brand- og evakueringsscenarier c) Modellering af scenarierne d) Evaluering af modellering i forhold til scenarier og acceptkriterier e) Gennemførelse af følsomhedsanalyser Stk. 2. Ansøger skal vedlægge sin ansøgning om certificering tilstrækkelige dele af den brandtekniske dokumentation som anført i kapitel 33 til bygningsreglementet til, at dette kan lægges til grund for bedømmelsen; dog minimum: 1) Start- og sluterklæring udarbejdet af en certificeret brandrådgiver. 2) Brandstrategirapport. 3) Brandteknisk dimensionering. 4) Brandplaner, pladsfordelingsplaner og belægningsplaner. 5) Funktionsbeskrivelse. 6) Kontrolplan for brandforhold. 7) Drifts-, kontrol og vedligeholdelsesplan Certificeringsorganet kan kræve enhver del af den brandtekniske dokumentation fremsendt Stk. 3. Ansøger skal som et led i certificeringsorganets bedømmelse af projektet mundtligt redegøre for projektet, og dér godtgøre selv at have virket på projektet som beskrevet i dokumentationen og inden for god faglig praksis. Stk. 4. For projekter, hvor der er ansøgt om byggetilladelse før 1. januar 2018, og for projekter hvor der er ansøgt om byggetilladelse efter 1. januar 2018 og hvor der er foretaget teknisk byggesagsbehandling, foretages en begrundet vurdering af ansøgeren af, hvilken brandklasse byggeriet kan indplaceres i. Ansøgningsmaterialet skal for projekter, der er opført efter bygningsreglement 2010 eller bygningsreglement 2015, mindst omfatte: 1) En brandstrategirapport. 2) Brandtekniske beregninger. 3) Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner og lignende. 4) Beskrivelser, der viser de enkelte bygningsdeles brandtekniske egenskaber, brandtekniske installationer, flugtveje og redningsforhold. 5) Redegørelse for drift-, kontrol- og vedligeholdelse for brandsikringen i bygningen. 6) En beskrivelse af bygningen og tegninger heraf, hvor dette ikke fremgår af det øvrige fremsendte materiale. 24. En certificeret brandrådgiver skal løbende opretholde de kompetencer, som personen er certificeret til, herunder søge relevant efteruddannelse med henblik på at sikre, at denne i sit virke overholder de til enhver tid gældende regler om brandforhold i henhold til bygningsreglementets kapitel 9, 33, 34 og 36. Certificering af personer med udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 25. Certificeringsorganet kan meddele personer, som har opnået erhvervsmæssige kvalifikationer, der kan ligestilles med krav fastsat i denne bekendtgørelse, certificering som statiker eller brandrådgiver. 26. Denne bekendtgørelses regler supplerer reglerne i lov om gensidig anerkendelse af visse erhvervsmæssige kvalifikationer. 8

9 27. Personer, som har opnået erhvervsmæssige kvalifikationer i et medlemsland, jf. 2, nr. 2, i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som ønsker certificering som statiker eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse, skal indgive en skriftlig ansøgning til certificeringsorganet, jf. 5. Stk. 2. Såfremt der er væsentlig forskel mellem ansøgerens faglige kvalifikationer og den uddannelse, der kræves i Danmark i henhold til denne bekendtgørelse, skal certificeringsorganet give ansøgeren mulighed for at påvise, at vedkommende har erhvervet den manglende viden og kompetence. Stk. 3. Bestemmelser om kontrol og opretholdelse af certificering, jf , gælder tilsvarende for personer, som har opnået erhvervsmæssige kvalifikationer i udlandet, og som er certificeret som statiker eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse. 28. Personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i et medlemsland, jf. 2, nr. 2, i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som agter midlertidigt eller lejlighedsvist at virke som certificeret statiker eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse, skal indgive en skriftlig ansøgning til certificeringsorganet, jf. 5. Stk. 2. Inden en person fra et andet medlemsland kan virke midlertidigt eller lejlighedsvist som certificeret statiker eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse, skal der ske anmeldelse til certificeringsorganet. Ansøgeren skal forny anmeldelsen hver 12. måned. Stk.3. Certificeringsorganet fastsætter procedure for kontrol med personer, som virker midlertidigt eller lejlighedsvist som certificeret statiker eller brandrådgiver i overensstemmelse med bestemmelserne i med henblik på at sikre, at betingelserne for at virke som certificeret statiker eller brandrådgiver fortsat er opfyldt. Kontrol og opretholdelse af certificering 29. For at opretholde sin certificering skal en statiker eller brandrådgiver til enhver tid opfylde kravene til certificering i den konstruktions- eller brandklasse, som personen er certificeret til. 30. En certificeret statiker eller brandrådgiver skal hver 12. måned. indsende en oversigt til certificeringsorganet over projekter omfattet af konstruktionsklasse 2-4 eller brandklasse 2-4, som vedkommende har virket i, og hvortil der er meddelt byggetilladelse. Af oversigten skal for hvert projekt indgå oplysning om: 1) hvilket virke den certificerede statiker eller brandrådgiver har haft, 2) om projektet er igangværende eller afsluttet, 3) i hvilken kommune projektet er ansøgt om byggetilladelse, 4) byggesagen, som gør at denne kan identificeres entydigt, 5) starterklæring for hvert projekt 6) samt sluterklæringer for projekter, hvor der er meddelt ibrugtagningstilladelse. Stk. 2. Frist for indsendelse af information til certificeringsorganet, jf. stk. 1, regnes fra datoen for udstedelse af certifikatet. 31. Certificeringsorganet kan løbende påse om betingelserne for opretholdelse af certificering er til stede, hvis der er forhold, der giver anledning hertil. 9

10 Stk. 2. En certificeret statiker eller brandrådgiver har på certificeringsorganets anmodning pligt til at indsende dokumentation for, at betingelserne for certificering er opfyldt. Certificeringsorganets anmodning skal være skriftlig. Stk. 3. Dokumentation for, at den certificerede statiker eller brandrådgiver opfylder betingelserne for certificering skal på certificeringsorganets anmodning, jf. stk. 2, indsendes inden for en frist på fire uger. Stk. 4. Ved mistanke om en certificeret statikers eller brandrådgivers manglende opfyldelse af betingelserne for certificering, kan begrundet meddelelse ske til certificeringsorganet. Certificeringsorganet vurderer, om meddelelsen giver anledning til kontrol af den certificerede person. 32. For statikere, der er certificeret til konstruktionsklasse 2, udtager certificeringsorganet hvert tredje år et projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede statikers virke på grundlag af den information, den certificerede statiker indsender årligt til certificeringsorganet, jf. 30, stk. 1. Stk. 2. For statikere, der er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, udtager certificeringsorganet hvert femte år et projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede statikers virke på grundlag af den information, den certificerede statiker indsender årligt til certificeringsorganet, jf. 30, stk. 1. Stk. 3. Intervallet for kontrol med den certificerede statikers virke regnes fra datoen for seneste bedømmelse eller ved kontrol som beskrevet i 34 stk. 1. Stk. 4. Ved certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers virke ved et projekt skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. 12 og 13, fortsat er til stede. Stk. 5. Certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers virke ved et projekt skal fortrinsvis foretages af projekter i den højeste konstruktionsklasse, som den certificerede statiker har virket i, og hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse. 33. For statikere, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, udtager certificeringsorganet hvert femte år et projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede statikers virke på grundlag af den information, den certificerede statiker indsender årligt til certificeringsorganet, jf. 30, stk. 1. Intervallet måles fra seneste bedømmelse eller ved kontrol som beskrevet i 34 stk. 1. Stk. 2. Intervallet for kontrol med den certificerede statikers virke regnes fra datoen for seneste bedømmelse eller ved kontrol som beskrevet i 34 stk. 1. Stk.3. Ved certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers virke ved et projekt, skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. 14, fortsat er til stede. 34. Certificeringsorganet udtager dokumentation til stikprøvekontrol fra et projekt henregnet til konstruktionsklasse 2 og 3, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, baseret på den oversigt, som certificeringsorganet årligt modtager fra de certificerede statikere, jf. 30, stk. 1. Certificeringsorganet udtager et projekt for hver 20 projekter blandt alle certificerede statikere, der er tilknyttet certificeringsorganet, og som ikke er omfattet af regelmæssig kontrol det pågældende år. Stk. 2. Certificeringsorganet udtager dokumentation til stikprøvekontrol fra et projekt henregnet til konstruktionsklasse 4 og projekter hvor den certificerede statiker har virket som tredjepart, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, baseret på den oversigt, som certificeringsorganet årligt modtager fra de certificerede statikere, jf. 30, stk. 1. Certificeringsorganet udtager et projekt for hver 10 projekter blandt alle certificerede statikere, der er tilknyttet certificeringsorganet, og som ikke er omfattet af regelmæssig kontrol det pågældende år. 10

11 Stk. 3. En certificeret statiker, der i det pågældende år skal have sin certificering bedømt efter den faste kontrol, jf. 32 og 33, udtages ikke til stikprøvekontrol, jf. stk. 1 og For brandrådgivere, der er certificeret til brandklasse 2-4, udtager certificeringsorganet hvert andet år et projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede brandrådgivers virke på grundlag af den information, den certificerede brandrådgiver indsender årligt til certificeringsorganet, jf. 30, stk. 1. Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede brandrådgiver regnes fra datoen for seneste bedømmelse eller ved kontrol som beskrevet i 34 stk. 1. Stk. 3. Ved certificeringsorganets kontrol af den certificerede brandrådgivers virke ved et projekt, skal det vurderes, om betingelserne for certificering fortsat jf. 19 og 20, er til stede. Stk. 4. Certificeringsorganets kontrol skal alene foretages af projekter i den højeste brandklasse, som den certificerede brandrådgiver har virket i, og hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse. 36. For brandrådgivere, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, udtager certificeringsorganet hvert fjerde år et projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede brandrådgivers virke på grundlag af den information, den certificerede brandrådgiver indsender årligt til certificeringsorganet, jf. 30, stk. 1. Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede brandrådgiver regnes fra datoen for seneste bedømmelse eller ved kontrol som beskrevet i 34 stk. 1. Stk. 3. Ved certificeringsorganets kontrol med den certificerede brandrådgivers virke ved et projekt, skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. 21, fortsat er til stede. 37. Certificeringsorganet udtager dokumentation til stikprøvekontrol fra et projekt henregnet til brandklasse 2-4 og i sager, hvor den certificerede brandrådgiver har virket som tredjepart, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, baseret på den oversigt, som certificeringsorganet årligt modtager fra de certificerede brandrådgivere, jf. 30, stk. 1. Certificeringsorganet udtager et projekt for hver 10 sager blandt alle certificerede brandrådgivere, der er tilknyttet certificeringsorganet, og som ikke er omfattet af regelmæssig kontrol det pågældende år. Stk. 2. En certificeret brandrådgiver, der i det pågældende år skal have sin certificering bedømt efter den faste kontrol, jf. 35 og 36, udtages ikke til stikprøvekontrol, jf. stk Den certificerede statiker eller brandrådgiver har pligt til at udlevere al relevant dokumentation til certificeringsorganet ved udtagelse af et projekt til kontrol. Fratagelse af certificering 39. En person, der er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, kan fratages sin certificering, hvis betingelserne for certificering ikke længere er til stede. Stk. 2. Certificeringsorganet kan fratage en certificeret statiker eller brandrådgiver dennes certificering, hvis: 1) Den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke inden for en af certificeringsorganet fastsat frist kan dokumentere, at betingelserne for certificering er opfyldt. 2) Certificeringsorganet på baggrund af den udførte kontrol ikke finder, at den certificerede statiker eller brandrådgiver lever op til betingelserne for certificering. 11

12 3) Certificeringsorganet finder, at den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke virker i overensstemmelse med bygningsreglementets kapitel 36 vedrørende certificeret statiker og brandrådgivers virke. 4) Hvis certificeringsorganet finder, at den certificerede statiker eller brandrådgiver på anden vis ikke opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse. Stk. 3. Certificeringsorganet kan beslutte, at en certificeret statiker eller brandrådgiver ikke fratages sin certificering, hvis manglende opfyldelse af betingelserne for certificering, herunder manglende opfyldelse af krav om certificeringsorganets kontrol med den certificeredes virke, skyldes personlige forhold, som ikke kan lægges den certificerede statiker eller brandrådgiver til last. Certificeringsorganet kan fastsætte en ny frist for den certificerede statikers eller brandrådgivers dokumentation for opfyldelse af betingelserne for certificering. 40. En certificeret statiker eller brandrådgiver har pligt til uden ugrundet ophold at meddele certificeringsorganet, hvis 1) den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke længere opfylder betingelserne for certificering i og 17 samt og 24 eller 2) den certificerede statiker eller brandrådgiver ønsker at opgive sit virke. Betaling og klage 41. Certificeringsorganet kan opkræve betaling for certificering af personer og kontrol med personer, der er certificeret, efter denne bekendtgørelse. 42. Certificeringsorganets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Straf 43. Med bøde straffes den, der 1) tilsidesætter vilkår, der er fastsat af et certificeringsorgan, 2) udarbejder dokumentation, som den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke er certificeret til, eller 3) afgiver urigtige oplysninger til certificeringsorganet, som er af betydning for certificeringsorganets vurdering af, om statikeren eller brandrådgiveren kan opnå og opretholde certificering. Ikrafttræden 44. Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. januar

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet I medfør af 15 B, og 30, stk. 2, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016,

Læs mere

Nye konstruktions- og brandklasser Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner,

Nye konstruktions- og brandklasser Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner, Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat 04-05-2017 Til høringsparterne Høring over udkast til bygningsreglement 2018 og bekendtgørelse om certificeringsordning

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. C E RTIFI CE RI NG SORDNIN GEN Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. I medfør af 2, stk. 4, 15 A og 30, stk. 2 og 5 i

Læs mere

Anerkendelse af statikere

Anerkendelse af statikere Bilag 3 Anerkendelse af statikere A. Anerkendelse af statikere Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) bemyndiges af Trafik- og Byggestyrelsen til at anerkende statikere inden for følgende rammer: 1 Gyldighed

Læs mere

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Information om Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Certificering af kvalitetsstyringssystemer Certificering af produkter Prøvning Forløbet trin

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 HVEM ER DBI? DBI er Danmarks førende videncenter for brandsikkerhed og sikring. Vi kombinerer

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-21-00004 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet FRIs høringssvar certificeringsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet Afsender: Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI Inge

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Med frikommuneloven har Klima-, energi-, og bygningsministeren efter ansøgning fra Viborg Kommune,

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer BEK nr 1527 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-34-31-00268 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter Udkast til Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter I medfør af 15, stk. 1 og 3, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1)

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1) BEK nr 667 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2006-0005516

Læs mere

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Indledning Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Håndbog for anerkendelsesordning for statikere. Del II: Procedurer for anerkendte statikeres virke.

Håndbog for anerkendelsesordning for statikere. Del II: Procedurer for anerkendte statikeres virke. Håndbog for anerkendelsesordning for statikere Del II: Procedurer for anerkendte statikeres virke. Dokument: 100.102 Udgave: B.3 Revision: Udarbejdelse: Niels-Jørgen Aagaard Kontrol: Jeppe Jønsson Bent

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vandog afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1 I medfør af 15, nr. 3, og 36, stk. 2, i lov

Læs mere

CERTIFICERINGSORDNING FOR TEKNISK DOKUMENTATION I BYGGERIET. Principper og rammer for implementering

CERTIFICERINGSORDNING FOR TEKNISK DOKUMENTATION I BYGGERIET. Principper og rammer for implementering CERTIFICERINGSORDNING FOR TEKNISK DOKUMENTATION I BYGGERIET Principper og rammer for implementering v. Martin Barnkob Lindgreen, vicedirektør i Trafik- og Byggestyrelsen oktober 2016 Formålet med certificeringsordningen

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Hvad betyder de nye krav til statisk dokumentation i praksis? v/ Jesper Frøbert Jensen

Hvad betyder de nye krav til statisk dokumentation i praksis? v/ Jesper Frøbert Jensen Hvad betyder de nye krav til statisk dokumentation i praksis? v/ Jesper Frøbert Jensen BR. Kap. 1.3.3 Stk. 3 Hvis det skønnes nødvendigt i det enkelte tilfælde, kan kommunalbestyrelsen forlange: - - -

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1)

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1) BEK nr 916 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet 2018 (BR18)

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet 2018 (BR18) Skabelon til høringssvar Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet 2018 (BR18) Afsender: Bygherreforeningen Borgergade 111 1300 København K Henrik L. Bang Mobil 4042 5575 hlb@bygherreforeningen.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1)

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1) BEK nr 6 af 06/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-14028 Senere ændringer til

Læs mere

MK 6.00/ udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S

MK 6.00/ udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S MK 6.00/001 8. udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1)

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1) BEK nr 1104 af 20/09/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Transport- og Energiministeriet,/nEnergistyrelsen, j. nr. 030203/3006-0015

Læs mere

ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013

ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013 ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013 ETA-Danmark A/S er et datterselskab af Dansk Standard ETA-Danmark A/S er akkrediteret af som Teknisk vurderingsorgan i henhold til Byggevareforordningen

Læs mere

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol BEK nr 322 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00026 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016

BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00008 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner MK 6.00/017 8. udgave Januar 2014 Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax

Læs mere

Information om DANAK-akkreditering til

Information om DANAK-akkreditering til Information om DANAK-akkreditering til Prøvning Kalibrering Medicinsk undersøgelse Certificering af referencematerialer Præstationsprøvning Akkrediteringsforløbet trin for trin December 2010 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Udkast til. Anvendelse og definitioner

Udkast til. Anvendelse og definitioner Udkast til Bekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1 I medfør af 3, 6, 7, 8a og 12, stk. 2 og 3, 13, stk. 6, 14, stk. 3, og 15, stk. 2, i lov nr. 308 af 30. april 2008 om miljøvenligt

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 I medfør af 7, stk. 3, nr. 4, og stk. 4, 80, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som

Læs mere

Bekendtgørelse om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv.

Bekendtgørelse om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv. BEK nr 677 af 27/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 200700018137 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Retsinformation. Lovgivning som forskriften vedrører. LBK Nr. 452 af 24/06/1998. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Retsinformation. Lovgivning som forskriften vedrører. LBK Nr. 452 af 24/06/1998. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om udpegning og notifikation af bemyndigede organer til at udføre certificerings-, kontrol- og prøvningsopgaver i henhold til EF-direktiv om byggevarer (89/106/EØF) BEK nr 229 af 31/03/2001

Læs mere

Godkendelse af husstandsmøller

Godkendelse af husstandsmøller Godkendelse af husstandsmøller Temadag om mini- og husstandsmøller Fredag den 14. september 2012 i Messe C i Fredericia Peggy Friis DTU Vindenergi Energistyrelsens Godkendelsessekretariat Energistyrelsens

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1)

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1) BEK nr 1902 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. 020-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31A, stk. 1 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 30, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1)

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1) BEK nr 1326 af 10/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7776-00009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1 Forslag til ændring af bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1 I medfør af 4 A,

Læs mere

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1)

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1) BEK nr 96 af 04/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-131-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Fredag den 22. marts 2013, kl. 09:30-15:00 17. juni 2013

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 info@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Høringsbrev Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 7, 7 a, stk. 1, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 80, stk. 2, og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR OPSTILLING AF TELTE, SCENER, TRIBUNER OG ANDRE TRANSPORTABLE KONSTRUKTIONER

RETNINGSLINJER FOR OPSTILLING AF TELTE, SCENER, TRIBUNER OG ANDRE TRANSPORTABLE KONSTRUKTIONER RETNINGSLINJER FOR OPSTILLING AF TELTE, SCENER, TRIBUNER OG ANDRE TRANSPORTABLE KONSTRUKTIONER Hvis I skal sætte telte og scener op, kræver det ofte en tilladelse. Læs her, hvornår der skal søges tilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v.

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v. BEK nr 306 af 23/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1602057 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger BEK nr 60 af 27/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 3201/1315-0010 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på teknisk bistand vedr. forbedret brandregulering

Invitation til at afgive tilbud på teknisk bistand vedr. forbedret brandregulering Invitation til at afgive tilbud på teknisk bistand vedr. forbedret brandregulering Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Notat 1. Formål Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1) BEK nr 718 af 24/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-720-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0052 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Legepladscertificeringen

Legepladscertificeringen Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Legepladscertificeringens formål og grundlag... 2 1.1. Formål.... 2 1.2. Organisation... 2 1.3. Certificeringsgrundlag og kontrolomfang... 2 1.4. Vilkår og ansvarsforhold...

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet 1

Bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet 1 Bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet 1 I medfør af 56 og 102 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, som ændret ved lov nr. 658 af 8. juni 2016, fastsættes efter

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk. 1 og 2, 16, stk. 1 og 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1 Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1 I medfør af 56, 64, stk. 4, og 102 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj

Læs mere

DBI s erfaringer med Teknisk bytte

DBI s erfaringer med Teknisk bytte v/ Ib Bertelsen master i brandsikkerhed, M.IDA Dias 1 / 2010-10-14 / DBI Hvad er tekniske bytter? - Eksisterer i realiteten ikke! - Der tages i stedet udgangspunkt i 1) funktionsbaserede brandkrav, 2)

Læs mere

Ændring af bygningsreglementet

Ændring af bygningsreglementet Ændring af bygningsreglementet I bekendtgørelse nr. 810 af 28. juni 2010 om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10), som ændret ved bekendtgørelse nr. 1309 af 29. november 2010, bekendtgørelse

Læs mere

BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU

BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU DERFOR ER DET EN GOD IDÉ Statikeranerkendelsesordningen har siden 1958 medvirket til at sikre kvaliteten af bygværkers bærende konstruktioner. Når bygværker,

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 89 af 23/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-11866 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.3, 1.3.4, 1.5 stk. 1 nr. 5-9, stk. 6-9 Øvrige bebyggelser mv. Ansøgning om byggetilladelse Etageboliger, vandret lejlighedsskel. Ældreboliger, plejekrævende.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 1453 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 009-00042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 I medfør af 21 h, stk. 1, 21 k, stk. 5, og 26, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere