RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2012) 749 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Kvaliteten af benzin og dieselolie til brug for vejtransport i Den Europæiske Union: Niende årsrapport (Rapporteringsår 2010) DA DA

2 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Kvaliteten af benzin og dieselolie til brug for vejtransport i Den Europæiske Union: Niende årsrapport (Rapporteringsår 2010) RESUMÉ I direktiv 98/70/EF 1 fastsættes med udgangspunkt i sundheds- og miljømæssige hensyn tekniske minimumsspecifikationer for brændstoffer til brug i motorkøretøjer med styret tænding og motorkøretøjer med kompressionstænding. Brændstofkvaliteten er vigtig for miljøet, fordi den påvirker motorers forurenende emissioner og dermed luftkvaliteten. Den har også indflydelse på, hvor let det er for fabrikanterne at overholde de ønskede grænseværdier for forurenende stoffer og drivhusgasemissioner, og hvor meget det koster dem at gøre det. Manglende overholdelse af brændstofspecifikationer kan føre til forøgede emissioner (f.eks. kan for mange oxygenater øge NOx-emissionerne) og skade motorer og udstødningsefterbehandlingssystemer (f.eks. beskadiger for meget svovl katalysatorerne), hvilket øger luftforureningen. For at sikre overholdelsen af de obligatoriske standarder for brændstofkvalitet, der er fastsat i dette direktiv, skal medlemsstaterne indføre systemer til overvågning af brændstofkvaliteten. I henhold til artikel 8 i direktiv 98/70/EF skal Kommissionen hvert år offentliggøre en rapport om brændstofkvaliteten i medlemsstaterne. Denne niende rapport fra Kommissionen opsummerer det indsendte materiale fra medlemsstaterne om benzin- og dieselkvaliteten og de mængder, der blev solgt i Samtlige medlemsstater har fremsendt en fuldstændig rapport for Nogle medlemsstater indberettede senere end den fastsatte frist, som var den 30. juni. Den rettidige indsendelse af rapporterne var lidt ringere end i 2009, idet 17 medlemsstater afleverede deres 2010-rapporter før fristens udløb, og af de resterende 10 rapporter blev fem modtaget tre måneder eller mere efter fristens udløb. Data for overvågningen af brændstofkvaliteten i 2010 viste, at de specifikationer, der er fastsat for benzin og diesel i direktiv 98/70/EF, generelt blev overholdt, og der blev kun påvist få overskridelser. For benzin var de væsentligste parametre, der blev overskredet, research-/ motoroktantal (RON/MON) 2, sommerdamptryk 3, destillation/fordampning ved 100/150 C 4 og maksimalt svovlindhold. For diesel var de hovedparametre, der blev overskredet, svovlindhold, 95 %-destillationspunkt og cetantal Direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF, EFT L 350 af , s. 58. Research-oktantal (RON) er et kvantitativt mål for det højeste kompressionsforhold, hvor benzin kan anvendes i en motor, uden at noget af blandingen selvantænder i motoren. Selvantænding medfører større brændstofforbrug og øgede emissioner af flygtige organiske forbindelser og carbonmonoxid. Damptryk er et mål for brændstoffets tilbøjelighed til at fordampe. Det er reguleret om sommeren, fordi temperaturerne på denne årstid kan føre til højere emissioner af flygtige organiske forbindelser (VOC), der er en forløber for ozon ved jorden. Overskridelser vil resultere i forøgede VOC-emissioner. Destillationsparametret fastlægger den andel af brændstoffet, der fordamper ved 100 C og 150 C. Det begrænser antallet af lettere forbindelser, der kan blandes i benzinen. Overskridelser kan føre til damplommer og forringe køreegenskaberne. DA 2 DA

3 Eftersom det er forholdsvis sjældent, at parametrene overskrides, og da de fleste medlemsstater skrider ind for at fjerne brændstof, der ikke overholder kravene, fra markedet, har Kommissionen ikke kendskab til nogen negative konsekvenser for emissionerne fra køretøjer eller for motorernes funktionsmåde. Kommissionen opfordrer dog medlemsstaterne til fortsat at sørge for, at alle krav overholdes, så der ikke opstår problemer i fremtiden. Et lavt svovlindhold bidrager til at mindske luftforureningen og til at fremme udviklingen af ny motorteknologi. En ny specifikation for motorbrændstof trådte i kraft den 1. januar 2009, som begrænser svovlindholdet i alt motorbrændstof i EU til 10 ppm (svovlfrit brændstof). Dette er det andet rapporteringsår siden dette krav trådte i kraft, og det gennemsnitlige svovlindhold lå fortsat under dette niveau i 2010, jf. tabel 1: Tabel 1: Årlig udvikling i benzins og dieselolies gennemsnitlige svovlindhold EU Gennemsnitligt svovlindhold, ppm* Brændstof/år * 2004* 2005* 2006** 2007*** 2008*** 2009*** 2010 Benzin Diesel *Eksklusive Frankrig, som ikke fremsendte rapporter i **Eksklusive Malta, som ikke fremsendte rapport i ***Eksklusive Luxembourg, som ikke fremsendte rapporter i 2007 og 2008 og ikke fremsendte en fuldstændig rapport i Der er stadig store forskelle mellem de nationale systemer til overvågning af brændstofkvaliteten. Direktivets krav forventes dog at skabe større ensartethed og forbedre rapporteringskvaliteten. 2. INDLEDNING Specifikationerne for benzin og diesel solgt i EU fremgår af direktiv 98/70/EF. Direktivet pålægger medlemsstaterne at indsende kortfattede rapporter om kvaliteten af det brændstof, som sælges på deres område. Siden 2004 har medlemsstaterne aflagt rapporter om deres overvågning i overensstemmelse med enten den europæiske standard EN eller systemer med en tilsvarende pålidelighed. Ifølge artikel 8 i direktiv 98/70/EF (som ændret ved artikel 1, nr. 5, i direktiv 2003/17/EF) skal Kommissionen offentliggøre resultaterne af medlemsstaternes rapporter om brændstofkvaliteten. I medfør af denne bestemmelse giver Kommissionen med denne niende rapport en kort oversigt over dels benzin- og dieselkvaliteten i EU, dels de solgte mængder i De tidligere års rapporter er tilgængelige på Kommissionens websted EN 14274: Motorbrændstof - Vurdering af benzin- og dieselkvalitet - Overvågningssystem for brændstofkvalitet (FQMS). DA 3 DA

4 3. DE NATIONALE OVERVÅGNINGSSYSTEMER Kommissionens beslutning 2002/159/EF og den europæiske standard EN har gjort oplysningerne mere anvendelige og gjort det nemmere at analysere EU-tendenser. Der sker en konstant forbedring af overvågningssystemernes udformning, af overholdelsen af grænseværdierne og af de oplysninger, der indsendes. Der er dog stadig plads til forbedringer på nogle få centrale områder: Medlemsstaterne opmuntres til fortsat at gøre en indsats for at indsende deres rapporter til tiden. Adskillige medlemsstater udtager ikke et tilstrækkeligt antal prøver for alle brændstoftyper eller udtager ikke et tilstrækkeligt antal prøver på tankstationer (i modsætning til depoter/raffinaderier) med henblik på at opfylde kravene i den europæiske standard EN (se tabel 4). Når medlemsstaterne benytter deres egne nationale overvågningssystemer, skal de være udtømmende beskrevet, så det kan verificeres, om de er i overensstemmelse med den europæiske standard. Beskrivelsen skal vise, at overvågningssystemet er på højde med EN for så vidt angår statistisk sikkerhed. Medlemsstaternes rapporter evalueres på sæsonbasis for at gøre det muligt at sammenligne de forskellige medlemsstaters rapporteringer. Når en medlemsstat vælger at benytte en anden sæson end den, der er angivet, bør der gives oplysninger herom i det nationale bilag til rapporten om brændstofkvalitet RAPPORTERNE 4.1 Brændstofkvalitet og brændstofmængde I modsætning til tidligere år har den nye øvre grænse for svovlindhold på 10 ppm (indført i 2009) for alle motorbrændstoffer fremskyndet overgangen fra RON 95 (<50 mg/kg) til RON 95 (<10 mg/kg) benzin. Med hensyn til oktantal bestod hovedparten af benzinsalget i 2010, nemlig 67 % af det samlede salg, af RON 95. Af den resterende del var 27 % 95=<RON<98, RON 98 lå på omkring 5 % og RON 91 på 1 % af det samlede salg. Figur 1: Brændstofsalget i EU i 2010 fordelt på brændstoftype (%)* Millioner liter RON=91 RON=95 RON 95=<RON<98 RON 98 Diesel 7 Jf. afsnit 5 nedenfor. DA 4 DA

5 Tabel 2: Resumé efter brændstoftype 2010 Brændstofkvalitet Millioner liter Markedsandel i EU Blyfri benzin min. RON= % Blyfri benzin min. RON= % Blyfri 95 RON< % Blyfri RON % Benzin i alt ,0 % Diesel (<10 ppm S) ,0 % Diesel i alt ,0 % Tidsbestemte tendenser i brændstofsalget i EU I figur 2 illustreres udviklingen i brændstofforbruget i EU i de seneste 10 år, og der ses en klar stigning i forbruget af diesel i forhold til benzin. Figur 2: Udvikling i brændstofforbruget i EU Millioner liter Eksklusive Frankrig i , hvor der ikke blev fremsendt rapporter, eksklusive Luxembourg i og Malta i 2006 og 2009, hvor der ikke blev fremsendt rapporter. DA 5 DA

6 Brændstofsalg efter type i EU-27 I tabel 3 vises brændstofforbruget pr. type og medlemsstat for 2010: Tabel 3: Brændstofforbruget pr. type og medlemsstat Benzinsalg Dieselsalg Brændstoftype (millioner liter) (millioner liter) Medlemsstat min. min. 95 RON <98 RON 98 Benzin i alt Diesel i alt RON=91 RON=95 Østrig Belgien Bulgarien Cypern Tjekkiet Danmark Estland Finland Frankrig Tyskland Grækenland Ungarn Irland Italien Letland Litauen Luxembourg Malta Nederlandene Polen Portugal Rumænien Slovakiet Slovenien Spanien Sverige Det Forenede Kongerige DA 6 DA

7 I tabel 3 vises salget af brændstof pr. type og medlemsstat. Der kan udledes nogle generelle tendenser: Dieselsalget dominerer markedet i alle medlemsstater undtagen to. Belgien er mest afhængig af diesel, som dominerer brændstofsalget med en markedsandel på 82,7 % den højeste andel i alle medlemsstater. Det største brændstofsalg i 2010 fandt sted i Tyskland med 17,6 % af det samlede brændstofsalg i EU og en benzin/diesel andel på 21,9 % benzin og 15,5 % diesel. Det næststørste marked var Frankrig med en andel på 13,8 % af benzin- og dieselsalget i EU svarende til henholdsvis 9,0 % og 16,1 %, mens brændstofsalget i Det Forenede Kongerige lå på i alt 12,3 % af det samlede brændstofsalg fordelt på 16,8 % (benzin) og 10,1 % (diesel). Som i perioden fra 2001 til 2009 var brændstofsalget størst i Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien og Det Forenede Kongerige i Siden 2001 har typerne af brændstofkvaliteter på markedet i EU været stadig mere ensartede. Sondringen mellem benzinkvaliteterne hviler først og fremmest på forskellige oktantal (RONkategorier). I 2010 indberettede kun seks medlemsstater, at der på markedet var adgang til tre benzinkvaliteter, mens de resterende gav indberetning om to benzinkvaliteter (ingen medlemsstat har oplyst, at der kun findes en enkelt benzinkvalitet på markedet). Før 2009 fandtes der kun to dieselkvaliteter til motorkøretøjer, nemlig svovlfattig og svovlfri diesel (dvs. koncentrationer på under 10 ppm svovl). Som forventet og bekræftet af dataene for 2010 er alle medlemsstaterne gået over til 100 % svovlfri diesel i overensstemmelse med den obligatoriske øvre grænse for svovlindhold, og derfor er antallet af dieselkvaliteter faldet til en. 5. PRØVEUDTAGNING OG RAPPORTERING Der findes detaljerede krav i EN til antallet af prøver, der skal udtages, og de steder, de skal udtages, og som skal indberettes i medlemsstaternes rapporter om brændstofkvalitet. I EN opstilles en række faktorer, som skal tages i betragtning ved vurdering af prøveudtagningen: f.eks. antallet af raffinaderier, der forsyner markedet, antallet af brændstofkvaliteter og antallet af forskellige importerede brændstofkvaliteter og -kilder. Standarden specificerer det mindste antal prøver, der skal udtages for hver enkelt brændstofkvalitet i vinterhalvåret og i sommerhalvåret. Tidligere var der i medlemsstaterne nogen usikkerhed omkring prøveudtagningskravene men antallet af prøver og opdelingen mellem sommerperioden og vinterperioden er blevet bedre i de senere år. DA 7 DA

8 I tabel 4 findes en opdeling af de enkelte medlemsstaters prøveudtagning og rapportering i Det samlede krævede minimumsantal prøver er beregnet, hvor medlemsstaten har anvendt en statistisk model som skitseret i EN 14274, da kravet til minimumsantallet af prøver er kendt for hver model 8. Tabellen indeholder også en opdeling af det samlede antal udtagne prøver og prøveudtagningen på tankstationer. Ikke alle medlemsstater fremsendte denne opdeling i 2010 (Sverige, Det Forenede Kongerige, Spanien, Tyskland og Letland). EN specificerer, at minimumskravet til prøveudtagning skal opfyldes ved, at der tages prøver fra brændstofsalgssteder som defineres som detailudsalgssteder, hvor der fyldes motorbrændstof på vejkøretøjer. Derfor skal eventuelle prøver, der tages fra distributionsterminaler eller raffinaderier, tages som supplement til de prøver, der tages fra tankstationer, for at minimumskravene til prøveudtagning er opfyldt. Når medlemsstaterne har indberettet, at de bruger et nationalt overvågningssystem 9 er der gennemført en vurdering af de tilsvarende minimumskrav til prøver på grundlag af landets størrelse og andre fremsendte oplysninger. Når det sted, hvor prøverne er taget, er kendt, er det muligt at afgøre, om prøveantallet er i overensstemmelse med EN Syv medlemsstater (som enten bruger et system baseret på EN eller et nationalt overvågningssystem) levede ikke fuldt ud op til standardens krav. Dette skyldtes de steder, hvor prøverne blev udtaget, og antallet af indsamlede prøver. Disse problemer omfatter dog ikke effektiviteten og troværdigheden af de resultater, der er blevet indberettet til Kommissionen. Kommissionen samarbejder i øjeblikket med medlemsstaterne om at klarlægge årsagerne til disse afvigelser og forsøger at sikre, at denne situation vil blive bedre i fremtiden. I tabel 4 anføres nøjagtig det krævede minimumsantal prøver, der skal udtages fra tankstationer for, at medlemsstaterne kan anses for at have overholdt direktivet. 8 EN fastsætter, hvor mange prøveudtagninger der skal tages for hver type brændstof (afhænger af den statistiske model, der benyttes, og salgsandel). Standarden specificerer det mindste antal prøver, der skal udtages for hver enkelt brændstofkvalitet Prøver pr. brændstofkvalitet i sommer- og vinterperiode* Model Lille land Stort land EN statistisk Model A EN statistisk Model B EN statistisk Model C 50 - Nationalt system - - * De årlige prøveudtagningskrav er derfor det dobbelte af tabelværdierne for hver enkelt kvalitet. 9 "Nationale overvågningssystemer" tillades i direktivet, når blot disse systemer medfører resultater med en pålidelighed svarende til pålideligheden af EN DA 8 DA

9 Tabel 4: Sammendrag af medlemsstaternes prøveudtagning og rapportering i tilknytning til kravene i direktiv 98/70/EF og den europæiske standard EN Medlemsstat FQMS Model (1) Størrelse (2) Separat S&W? (3) Antal prøver pr. kvalitet og pr. periode Samlet antal krævede prøver (5) Udtagne prøver (6) Prøver udtaget på tankstationer (7) (4) Benzin Diesel Benzin Diesel Benzin Diesel Østrig AT C S Belgien BE N S Bulgarien BG B S Cypern CY C S Tjekkiet CZ C S Danmark DK N S Estland EE C S Finland FI A S Frankrig FR B L Tyskland DE N L Grækenland EL A S Ungarn HU C S Irland IE C S Italien IT A L Letland LV N S Litauen LT C S Luxembourg LU C S Malta MT N S Nederlandene NL A S Polen PL B L Portugal PT N S Rumænien RO B S Slovakiet SK C S Slovenien SI C S Spanien ES N L Sverige SE N S Det Forenede Kongerige UK N L DA 9 DA

10 6. OVERENSSTEMMELSE MED DIREKTIV 98/70/EF I Benzin I 2010 fremsendte de fleste medlemsstater fuldstændige oplysninger om benzinprøveudtagningens overensstemmelse. For at afgøre, om der er overensstemmelse, er det nødvendigt at vide, hvilken prøvemetode der er blevet anvendt til at teste visse parametre (fordi reproducerbarhed og toleranceniveauer er forskellige afhængigt af testmetoden). Der er åbnet mulighed for, at medlemsstaterne kan give disse oplysninger i rapporteringsskabelonen selv om dette ikke er en obligatorisk del af indberetningen, er det vigtigt for bestemmelse af overensstemmelsesniveauerne. I 2010 blev der udtaget prøver af benzin og af diesel. De parametre, der hyppigst lå uden for specifikationen i EU i 2010, var: Sommerdamptrykket blev overskredet 215 gange i 2010 eller i 1,85 % af det samlede antal prøver. Det står imidlertid klart, at mange overskridelser skyldes overgangsbrændstoffer, når leverandørerne går fra sommerbrændstofspecifikationen til vinterbrændstofspecifikationen og omvendt. Antallet af RON/MON-prøver, der lå uden for specifikationen i 2010, var på i alt 59 eller 0,5 % af det samlede antal prøver. Det maksimale svovlindhold på 10 ppm blev overskredet i 34 prøver eller 0,29 % af det samlede antal prøver, idet den højeste prøveværdi var på 45,9 mg/kg. Det gennemsnitlige svovlindhold for alle medlemsstater ligger dog under den obligatoriske grænse på 10 ppm, nemlig på 5,8 ppm. Nederlandene har ikke fremsendt fuldstændige oplysninger om de prøver, der ikke lå inden for tolerancetærsklerne, og Tyskland var ude af stand til at fremsende nærmere oplysninger om nogle tilfælde af manglende overensstemmelse for RON 91 benzin. 6.2 Diesel I 2010 var der kun to medlemsstater, som ikke fremsendte nærmere oplysninger om de prøver, der ikke levede op til specifikationen for diesel (Letland og Nederlandene hvor mindst én brændstofprøve testet i hver medlemsstat overskred tolerancetærsklerne). Af de fem parametre, der blev testet for diesel i 2010, lå følgende uden for specifikationen: Til trods for, at det gennemsnitlige svovlindhold i EU ligger under den obligatoriske grænse på 10 ppm nemlig på 6,5 ppm var der 169 prøver eller 1,26 % af det samlede antal prøver, som ikke var overensstemmende, med ekstreme værdier på: En maksimumsværdi på 500 mg/kg i Bulgarien (hvor leverandøren blev idømt en bøde som følge af brændstofprøven, der ikke overholdt kravene). En eller flere prøver i Polen overholdt ikke kravene med et maksimalt svovlindhold på 455 mg/kg. I Polen, blev brændstof, der havde et ekstremt højt svovlindhold, trukket tilbage fra markedet. De polske myndigheder underrettede ligeledes kontoret for fiskal kontrol, toldstyrelsen og det regionale miljøbeskyttelsestilsyn om brændstoffet, der ikke levede op til kravene DA 10 DA

11 294 mg/kg i Rumænien (ingen nærmere oplysninger om, hvilke skridt der blev taget, er fremsendt) 94,2 mg/kg i Cypern hvor det blev konstateret, at der var sket en forurening på tankstationen, fordi diesel til biler var blevet blandet med diesel til opvarmning. Der blev indledt en strafferetssag mod tankstationen. I alt 38 prøver overskred destillationsgrænserne i Det blev konstateret, at i alt 4 prøver, der blev testet for cetantal, lå uden for specifikationen. 6.3 Resumé Tabel 5 indeholder en oversigt over, hvordan medlemsstaternes rapporter for 2010 opfylder direktiv 98/70/EF med hensyn til analyseresultaterne af prøverne i forhold til tolerancetærskler samt rapporteringsformat og -indhold. Ændringerne af direktiv 98/70/EF (direktiv 2003/17/EF) omfattede indsættelse af et stykke begyndende med Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af gennemførelsesbestemmelserne til dette direktiv. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Nogle medlemsstater har givet en forklaring på de afhjælpende foranstaltninger og sanktioner, som de nationale myndigheder har indført, når prøverne lå uden for specifikationen. Generelt lå 411 af de prøver af benzin i 2010 uden for specifikationen med tolerancetærskler for en eller flere parametre som repræsenterer en manglende overensstemmelse på 3,6 %. Af de prøver, der blev testet for de fem obligatoriske parametre for diesel i 2010, lå 211 ikke inden for de fastsatte grænser hvilket svarer til 1,6 % af alle de indberettede prøver. Antallet af prøver, der ligger uden for specifikationen, er afhængigt af antallet af udtagne prøver som (i de enkelte medlemsstater) skulle være afhængigt af størrelsen af brændstofsalget og forsyningskilderne. I medlemsstater, der benytter nationale overvågningssystemer, som måske ikke svarer til EN 14274, er det imidlertid nødvendigt også at se på manglende overensstemmelse inden for EU vægtet efter mængde og antal prøver. Figur 3 viser andelen af manglende overholdelse vægtet i forhold til salgsmængde og antal prøver og viser en stigende tendens frem til DA 11 DA

12 Figur 3: Tidsmæssige tendenser i de samlede overskridelser af grænseværdien for benzin og diesel Manglende overholdelse i % i forhold til brændstofsalget Diesel År Benzin *Eksklusive Frankrig i , hvor der ikke blev fremsendt rapporter. Eksklusive Luxembourg i og Malta i 2006 og 2009, hvor der ikke blev fremsendt rapporter. Tabel 5: Oversigt over medlemsstaternes overholdelse af direktiv 98/70/EF i rapporteringsåret Medlemsstat AT BE BG CY CZ DK EE FI FR DE EL HU IE Manglende overholdelse af grænseværdier (prøver, der ikke opfylder kravene (NC)/prøver i alt) Ufuldstændig indberetning (parametre, der ikke er blevet målt (NM)/i alt) For sen fremsendelse af rapport (1) (2) (3) Benzin Diesel Benzin Diesel NC Total NC Total NM Total NM Total (måneder) > > < Til tiden < Til tiden < <1 DA 12 DA

13 Medlemsstat IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE Manglende overholdelse af grænseværdier (prøver, der ikke opfylder kravene (NC)/prøver i alt) Ufuldstændig indberetning (parametre, der ikke er blevet målt (NM)/i alt) For sen fremsendelse af rapport (1) (2) (3) Benzin Diesel Benzin Diesel NC Total NC Total NM Total NM Total (måneder) > >2 100 > > < < < < < < Til tiden Til tiden UK 2428 Antal lande # Kolonne Forklarende noter (1) Manglende overholdelse af grænseværdierne (95 % konfidensgrænser) Det er ikke muligt at konstatere, om grænseværdierne er overholdt i samtlige prøver, når de opgivne data er ufuldstændige. Når antallet af prøver, som overskrider grænseværdien, ikke fremgår af medlemsstaternes indberetning, angives det med symbolet >, at det anførte antal prøver, som overskrider grænseværdierne, er et minimum, og at tallet kan være højere. (2) Ufuldstændig indberetning Nogle parametre er måske blevet testet i færre prøver, men alle parametrene skal testes, for at brændstofkvaliteten kan vurderes nøjagtigt. Medlemsstaterne skal gøre det klart, når der er opnået prøveresultater, og fremsende prøveresultaterne. (3) For sen fremsendelse af rapport Ifølge direktiv 98/70/EF forelægger medlemsstaterne deres overvågningsrapporter senest den 30. juni hvert år. 7. KONKLUSIONER Brændstofkvaliteten har stor betydning for både CO 2 -emissioner og luftkvalitet, og den er ligeledes afgørende for, hvor let det er for fabrikanterne at overholde grænseværdierne for forurenende stoffer og drivhusgasemissioner, og hvor meget det koster dem. DA 13 DA

14 Resultaterne af overvågningen af brændstofkvaliteten i 2010 viser, at de specifikationer, der er fastsat for benzin og diesel i direktiv 98/70/EF, generelt overholdes, og der blev kun påvist meget få overskridelser. Medlemsstaterne er gradvist ved at indføre standard EN 14274, hvilket fører til større konsistens i de data, der benyttes til vurdering af de forskellige brændstofkvalitetsparametre, og medlemsstaterne har taget skridt til at forbedre deres forståelse af indberetningskravene. Eftersom det er forholdsvis sjældent, at parametrene overskrides, og da de fleste medlemsstater skrider ind for at fjerne brændstof, der ikke overholder kravene, fra markedet, har Kommissionen ikke kendskab til, at sådanne overskridelser har haft negative konsekvenser for emissionerne fra køretøjer eller for motorernes funktionsmåde. Kommissionen opfordrer dog på det kraftigste medlemsstaterne til fortsat at træffe foranstaltninger til at sikre fuld overensstemmelse, så sådanne problemer ikke opstår i fremtiden, og til at sikre, at rapporten fremsendes til Kommissionen inden for den fastsatte frist. DA 14 DA

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET UROPA- KOMMISSIONN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 458 final RAPPORT FRA KOMMISSIONN TIL UROPA-PARLAMNTT OG RÅDT Kvaliteten af benzin og dieselolie til brug for vejtransport i Den uropæiske Union: Tiende

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Repræsentative resultater i de medlemslande inden for Den Europæiske Union Pakke, der indeholder resultater for EU og for Danmark

Læs mere

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien IP/08/836 Brussels, den 3. juni 2008 EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien Europa-Kommissionen sætter i dag ekstra ind på at få gjort større brug af det gratis fælleseuropæiske

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0220 (COD) 12307/17 ADD 1 INST 345 POLGEN 122 FORSLAG fra: modtaget: 13. september 2017 til: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 14/08/2007-17/09/2007 Der er 373 svar ud af 373, der opfylder dine kriterier Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i: DE - Tyskland

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.10.2013 COM(2013) 704 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Rapport om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2010 KOM(2010) 754 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET OM MEDLEMSSTATERNES ANVENDELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1278/2007 af 29. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Svarstatistik for Flexicurity

Svarstatistik for Flexicurity Svarstatistik for Flexicurity 03/04/2007-10/05/2007 349 responses 0. Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i PL - Polen 47 13,5% NL - Nederlandene 41 11,7% DA - Danmark 38 10,9% CZ -

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014 EU-FISKERI I TAL Nedenstående tabeller viser de grundlæggende statistiske oplysninger vedrørende en lang række områder, der er tilknyttet den fælles fiskeripolitik: medlemsstaternes fiskerflåder i 2014

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 5908/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 1. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4..3 COM(3) 856 final ANNEXES to 3 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Solidaritetsfond Årsrapport DA DA BILAG I: TÆRSKELVÆRDIER FOR STØRRE KATASTROFER

Læs mere

Emne Hjemmel Tyskland Storbritannien Nederlandene Finland Norge Sverige Danmark. Udnyttet delvist. Udnyttet fuldt ud.

Emne Hjemmel Tyskland Storbritannien Nederlandene Finland Norge Sverige Danmark. Udnyttet delvist. Udnyttet fuldt ud. Oversigt over udnyttelsen af udvalgte lempelsesmuligheder i udvalgte EU/EØS-lande Nedenfor er foretaget en sammenligning af udvalgte EU/EØS-landes udnyttelse af en række lempelsesmuligheder i såvel de

Læs mere

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion KLIMAÆNDRINGER 2009 Standard-Eurobarometer (EB 71 EP/Kommissionen): Januar-februar 2009 Første resultater: Europæisk

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

BILAG. til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

BILAG. til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.7.2016 COM(2016) 479 final ANNEXES 1 to 6 BILAG til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medtagelse af drivhusgasemissioner og optag fra arealanvendelse,

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en) 10546/17 ADD 1 COR 1 JUSTCIV 162 EJUSTICE 83 DELACT 108 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 11. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette eksponeringer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation

UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Parlameter 2016 Analytisk oversigt Særlig Eurobarometerundersøgelse for Europa- Parlamentet UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Forfatter: Jacques

Læs mere

KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V

KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V Generaldirektoratet for Kommunikation DIREKTORAT C - Forbindelser med Borgerne ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V Bruxelles, den 21. maj 2012 Europa-Parlamentet

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

EU kommer styrket ud af krisen

EU kommer styrket ud af krisen Analysepapir, januar 13 EU kommer styrket ud af krisen Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Finanskrisen har været hård og skaber stadig stor usikkerhed om især europæisk økonomi. Men krisen

Læs mere

Afgifter på energi i EU

Afgifter på energi i EU Europaudvalget 211-12 EUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Notat 9. maj 212 J.nr. 212-238-34 Afgifter på energi i EU I dette notat gives en redegørelse over de forskellige modeller og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt NOTAT Oktober 2016 Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (maj 2015 december 2015) Resumé Europa-Kommissionen

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Fattigdom i EU-landene

Fattigdom i EU-landene Fattigdom i EU-landene EU har en lang tradition for at sætte fokus på fattigdom og social eksklusion. Fattigdomsbilledet i EU-landene er meget forskelligt, det gælder udbredelsen og niveauet. En forklaring

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF 1998L0070 DA 20.11.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/70/EF af 13. oktober 1998 om

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.02.2006 KOM(2006) 72 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN Kommissionens anden rapport i medfør

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 COM(2013) 518 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION DA DA FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET

Læs mere

Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne

Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne EUROPA-PARLAMENTET Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne Rapport Fieldwork: April-maj 2011 Offentliggørelse: Oktober 2011 Special Eurobarometer / Wave 75.2 TNS Opinion & Social Denne

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 (Brændstofkvalitetsbekendtgørelsen) I medfør af 4, stk. 1, 22, stk. 3 og 4,

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt Miljøstyrelsen 1. marts 2007 Industri og Transport MST/DK; MIM/VIBEJ Miljøministeriet Miljøpolitisk område, EU-Koordinationen DEP-251-00008 GRUNDNOTAT

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) 15718/16 ENV 816 CLIMA 187 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0481 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0481 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0481 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.7.2008 KOM(2008) 481 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Trafiksikkerhed: Trafiksikkerhedspakken - strengere kontrol med køretøjer skal redde liv

Trafiksikkerhed: Trafiksikkerhedspakken - strengere kontrol med køretøjer skal redde liv EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 13. juli 2012 Trafiksikkerhed: Trafiksikkerhedspakken - strengere kontrol med køretøjer skal redde liv Hvad indeholder den nye trafiksikkerhedspakke? Trafiksikkerhedspakken

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

Status på EU s 2030 klimamål og Kommissionens vinterpakke - med fokus på det biobaserede samfund

Status på EU s 2030 klimamål og Kommissionens vinterpakke - med fokus på det biobaserede samfund Status på EU s 2030 klimamål og Kommissionens vinterpakke - med fokus på det biobaserede samfund Ved Søren Jacobsen Kontorchef, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 826 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere