Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser"

Transkript

1 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017

2

3 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017

4

5 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Nyt kapitel Lokal løn motiverer og understøtter kerneopgaven Hver dag går over medarbejdere på arbejde på en af de mere end statslige arbejdspladser i Danmark for at gøre en forskel for samfundet og for borgerne. Årligt får medarbejderne i staten samlet set mere end 90 mia. kroner i løn. De lønkroner skal anvendes på den mest motiverende og værdiskabende måde og på en måde, der understøtter kerneopgaven til gavn for velfærdssamfundet. Regeringen går derfor til overenskomstforhandlingerne med en ambition om, at en større del af lønnen bliver forhandlet lokalt på de statslige arbejdspladser. Det nuværende statslige lønsystem indebærer, at langt størstedelen af lønnen aftales centralt. Når pengene er brugt centralt, kan der ikke i særligt stort omfang tilføres nye lønmidler til den løndannelse, der foregår lokalt på de enkelte statslige arbejdspladser. I dag fastsættes omtrent 90 pct. af de statslige medarbejderes løn i overenskomsterne, og kun ca. 10 pct. af lønnen forhandles på den enkelte arbejdsplads. Det står i skarp kontrast til det private arbejdsmarked, hvor det kun er ca. 15 pct. af lønningerne, der fastsættes i overenskomster. Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser December

6 Figur 1 Langt størstedelen af statslige lønninger fastsættes centralt Løndannelse i den statslige og private sektor i pct. Andele af samlet lønsum Løndannelse i den statslige og private sektor i pct. Andele af samlet lønsum Stat Privat 0 Fastsat centralt Fastsat lokalt Anm.: Metoden til opgørelse af lokallønsandelen er forskellig for den statslige og den private sektor. For staten er opgjort lokale tillæg som andel af lønnen, mens opgørelsen på det private område udtrykker andelen af medarbejdere på forskellige lønsystemer. Metoden er også anvendt af Produktivitetskommissionen. Det bemærkes, at den enkelte medarbejder i staten vil kunne opleve lønforbedringer udover lokalt aftalte tillæg, som følger af lokale prioriteringer, fx engangsvederlag og udnævnelser. Lederne i staten ønsker i højere grad at kunne belønne de gode præstationer gennem et velfungerende og moderne lønsystem. Lokal løn skal i højere grad end i dag bruges som et aktivt ledelsesværktøj. De enkelte ledere skal have bedre muligheder for at bruge lønkronerne til at motivere, rekruttere og fastholde medarbejderne og dermed øge koblingen mellem løn og præstationer. Samtidig viser tidligere undersøgelser fra Produktivitetskommissionen og Epinion, at den løn, der er begrundet i medarbejderens egen eller teamets indsats, motiverer mest. 4 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser December 2017

7 Figur 2 Medarbejderne motiveres primært af tillæg begrundet i egen indsats Offentlige medarbejderes motivationsfaktorer Andele i pct Generelle lønstigninger til alle statsansatte Offentlige medarbejderes motivationsfaktorer Andele i pct. Generelle tillæg givet til alle i samme Tillæg begrundet i din egen/teamets faggruppe indsats og resultater Fastsat centralt Fastsat lokalt Kilde: Epinion, Undersøgelserne viser også, at meget få offentligt ansatte selv forhandler deres løn i dag, men langt flere foretrækker det. I dag er det primært chefer og visse akademikere (specialog chefkonsulenter), der forhandler lønnen selv, mens øvrige personalegrupper ikke forhandler lønnen selv. Figur 3 Medarbejderne efterspørger individuel forhandling Efterspørgsel efter individuel lønforhandling Andele i pct. 80 Efterspørgsel efter individuel lønforhandling Andele i pct Stat Privat 0 Forhandler selv løn Foretrækker selv at forhandle løn Kilde: Produktivitetskommissionen, baggrundsrapport om overenskomster og løn, Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser December

8 Regeringen ønsker derfor at forbedre rammerne for den lokale løndannelse og en højere grad af decentralisering af løndannelsen. Det lønsystem, der gælder i dag, opfylder ikke det, statens ledere og medarbejdere efterspørger. Undersøgelserne viser, at den mest motiverende anvendelse af lønmidlerne sker lokalt, når man bliver belønnet for det arbejde, som udføres og de resultater, som opnås. Den løn, der fastsættes mellem de centrale parter langt væk fra den enkelte arbejdsplads, motiverer ikke medarbejderne i samme grad. Og jo mere af løndannelsen, der fastsættes centralt, jo færre midler kan de statslige ledere anvende på en resultatbaseret og motiverende måde. Ambition for OK18 og det fremtidige statslige lønsystem Regeringens ambition for OK18 og det fremtidige statslige lønsystem er følgende: Decentralisering af løndannelsen Lønnen skal i højere grad fastsættes lokalt, og den centralt fastsatte del af løndannelsen skal tilsvarende reduceres. Lønsystemet skal understøtte fremtidens ledelsesopgave Lønsystemet skal i højere grad understøtte den lokale ledelsesopgave også i fremtiden. Lederne skal have bedre muligheder for at koble udmøntningen af de lokale lønmidler til institutionens overordnede strategi og kerneopgave samt den enkelte medarbejders præstationer. Forenkling af rammerne for den lokale løndannelse Rammerne for den lokale løndannelse skal forenkles, fx ved at sætte processen for de lokale forhandlinger fri, så de lokale parter kan tilpasse processen til de lokale forhold. Individuel lønforhandling Lønnen skal som udgangspunkt forhandles individuelt mellem den lokale leder og medarbejder. 6 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser December 2017

9 Regeringen har derfor to overordnede målsætninger for fremtidens statslige lønsystem: Regeringens målsætninger 1. at mindst 25 pct. af løndannelsen fastsættes lokalt i 2025 Andelen af lokalt forhandlet løn skal øges, så mindst 25 pct. af lønnen er fastsat på baggrund af lokalt forhandlede tillæg mv. i Lønnen skal i højere grad forhandles der, hvor den motiverer og giver mening for lederne og de ansatte. Den skal forhandles lokalt på den enkelte arbejdsplads, hvor man kender til behovene. 2. at mindst 50 pct. af statens medarbejdere selv forhandler løn i 2025 Statens medarbejdere ønsker i højere grad at forhandle deres løn selv. Ambitionen er derfor, at mindst 50 pct. af statens medarbejdere selv forhandler deres løn i Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser December

10 Nyt kapitel 1 Lønnen skal forhandles lokalt på den enkelte arbejdsplads Løndannelsen skal ske på den enkelte arbejdsplads på en måde, der giver mening lokalt, og som ledere og medarbejdere opfatter som motiverende. Det er derfor helt centralt, at der i staten er de rigtige rammer for at anvende lønmidlerne på en måde, der motiverer de ansatte, og som understøtter en god og effektiv opgaveløsning. Regeringen har derfor som en klar ambition for overenskomstforhandlingerne, at der skal pustes nyt liv i den lokale løndannelse i staten. Det skal ske ud fra en overbevisning om, at det er den del af lønnen, som forhandles på den enkelte arbejdsplads og med kobling til den enkeltes eller det enkelte teams indsats og præstationer, der giver mening, og som motiverer de ansatte. Overenskomstparterne satte den rigtige retning, da det blev besluttet at implementere det nye lønsystem omkring årtusindeskiftet. Man satte sig imidlertid også mellem to stole, fordi man på den ene side øgede rummet for lokal løndannelse, dog uden at ændre lønsystemet og måden at forhandle på grundlæggende. Med de nye lønsystemer skabte overenskomstparterne dengang mulighed for lokale aftaler om lønforbedringer. Samtidig skete der en reduktion af den del af lønnen, som var bundet op på den enkelte medarbejders anciennitet og på arbejdspladsens geografiske placering. På den måde blev der indledningsvist skabt rum til en øget lokal løndannelse, men normallønssystemets grundlæggende måde at forhandle lønforbedringer på blev bevaret. Når der aftales lønstigninger i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, fordeles langt hovedparten af lønmidlerne som generelle lønforbedringer. Det vil sige, at alle medarbejdere tildeles den samme procentvise lønforbedring uden nogen kobling til individuelle præstationer. 8 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser December 2017

11 Pengene kan ikke bruges to gange. Derfor er det en væsentlig begrænsning for den lokale løndannelse, at stort set alle lønforbedringer i forbindelse med overenskomstforhandlingerne forhandles af de centrale parter. Nu er tiden kommet, hvor der skal tages nye skridt i retning af, at en større del af lønnen lægges ud til lokal prioritering i stedet for, at det bliver fordelt på det centrale overenskomstbord uden skelen til hverken lokale forhold eller gode præstationer fra medarbejderen eller teamet. De lokale parter skal tage ejerskab til løndannelsen og har et ansvar for, at den i højere grad kobles til medarbejdernes præstationer, hvilket regeringens ambitioner for den lokale løndannelse i højere grad end tidligere understøtter. Det nye lønsystem afviger netop fra det gamle lønsystem ved, at en større andel af lønnen tildeles på den enkelte arbejdsplads. Hvor lokalt aftalte tillæg tilbage i 1990 erne udgjorde 2-3 pct. af lønnen for statsansatte, er andelen i dag vokset til godt 10 pct. Det er en ændring, som viser, at parterne sammen har været i stand til at finde gode og modige løsninger på tidligere tiders udfordringer. Nu skal vi videre, og konkret er det regeringens ambition, at mindst 25 pct. af de statsansattes løn aftales lokalt i Regeringens målsætninger 1. at mindst 25 pct. af de statsansattes løn aftales lokalt i 2025 Andelen af lokalt forhandlet løn skal øges, så mindst 25 pct. af lønnen er fastsat på baggrund af lokalt forhandlede tillæg. Lønnen skal i højere grad forhandles der, hvor den motiverer og giver mening for lederne og de ansatte. Den skal forhandles lokalt på den enkelte arbejdsplads, hvor man kender til behovene. Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser December

12 Figur 4 En større andel af lønnen skal fremadrettet forhandles lokalt Lokal løndannelse over tid Andele af den samlede lønsum i staten i pct Fastsat centralt Fastsat lokalt Lokal løndannelse over tid Andele af den samlede lønsum i staten i pct Kilde: Finansministeriets forhandlingsdatabase. Når kun ca. 10 pct. af lønnen i dag forhandles lokalt, er årsagen, at måden lønnen forhandles på, grundlæggende ikke blev ændret ved indførelsen af de nye lønsystemer. Finansministeriet og de faglige organisationer aftaler langt størstedelen af lønnen fra centralt hold og bruger dermed langt hovedparten af lønmidlerne. Det betyder, at man på den enkelte arbejdsplads ikke oplever at have tilstrækkelig indflydelse på, hvordan lønnen er sammensat, og om der er en fornuftig sammenhæng mellem lønnen, arbejdsindsatsen og resultaterne på arbejdspladsen. Både Lønkommissionen og Produktivitetskommissionen pegede også på, at lønsammensætningen i den offentlige sektor i høj grad er styret af de centrale parter. I modsætning hertil står ikke bare den private sektor, hvor kun ca. 15 pct. ifølge Produktivitetskommissionen er ansat på lønsystemer svarende til de offentligt ansatte, men også vores nordiske naboer i Norge og Sverige. I Sverige tildeles lønnen 100 pct. lokalt, og fx akademikere er ansat på satsløse overenskomster. I Norge har parterne taget skridt i retning af, at der ved de centrale overenskomstforhandlinger afsættes midler, som efterfølgende skal tildeles lokalt. 10 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser December 2017

13 Lønsystemer i Sverige I den statslige sektor i Sverige aftaler de centrale parter alene de overordnede regelsæt om arbejdstid, pension mv. Selve lønnen fastsættes lokalt. For akademikergruppen, der udgør 35 pct. af de statslige ansatte, er der ikke aftalt centrale retningslinjer for størrelsen eller fordelingen af lønudviklingen. Den aftales 100 pct. lokalt. Lønnen aftales også 100 pct. lokalt for de resterende 65 pct. af de statslige ansatte. De centrale parter har dog for denne gruppe aftalt en procentsats, som anvendes, hvis parterne ikke lokalt kan nå til enighed om størrelsen og fordelingen af lønforhøjelserne. 85 pct. af de i alt statsligt ansatte i Sverige har mulighed for selv at forhandle løn. Kilde: Arbejdsgiverværket, Det mener regeringen, at overenskomstparterne bør lade sig inspirere af. Det er derfor målsætningen, at mindst 25 pct. af lønnen forhandles lokalt i Vi vil også gerne se på nytænkning af lønsystemerne generelt, så de tilgodeser, at en større del af lønmidlerne forhandles på de statslige arbejdspladser. Hvorfor skulle man fx ikke kunne have satsløse overenskomster i staten, ligesom i Sverige? Regeringen har ambitionerne, men mener også, at det er et fælles ansvar mellem overenskomstparterne at turde træffe beslutninger, som rækker i en mere tidssvarende retning. Vi skal ved OK18 i modsætning til tidligere overenskomstforhandlinger stræbe efter en bevægelse mod at anvende lønmidlerne lokalt og ikke fordele det hele på det centrale overenskomstbord. Samtidig er det et ansvar for de lokale arbejdsgivere at medvirke til, at den lokale løndannelse fungerer, og at udmøntningen kobles til institutionens overordnede strategi og kerneopgave. Den lokale løndannelse skal anvendes som et aktivt ledelsesværktøj til at motivere, rekruttere og fastholde medarbejderne. Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser December

14 2 Individualisering af løndannelsen Nyt kapitel De lokale parter skal have rådighed over en langt større del af lønnen. Det indebærer, at der skal flyttes lønkroner fra centralt hold til de lokale parter. Samtidig skal ledere og medarbejdere have større indflydelse på løndannelsen. I dag forhandler ca. 17 pct. af statens medarbejdere deres løn selv. Produktivitetskommissionens undersøgelser viser dog, at langt flere ønsker at forhandle deres løn selv. 45 pct. af medarbejderne i staten har et ønske om højere indflydelse på deres egen løn. 2/3 af de statsansatte svarer i en undersøgelse udarbejdet af Epinion for Personalestyrelsen i 2010, at det er dem selv, og den enkeltes leder, der er bedst til at vurdere, hvad de skal have i løn. Under 20 pct. af statens medarbejdere mener, at det er de centrale parter - Finansministeriet og de faglige organisationer der er bedst til at vurdere, hvad den enkelte skal have i løn. Der er ikke overensstemmelse mellem det, de statslige arbejdspladser efterspørger, og den måde lønsystemet er opbygget på i dag. Regeringen har derfor en målsætning om, at flere forhandler deres løn selv i fremtiden: Regeringens målsætninger 2. at mindst 50 pct. af statens medarbejdere selv forhandler løn i 2025 Statens medarbejdere ønsker i højere grad at forhandle deres løn selv. Ambitionen er derfor, at 50 pct. af statens medarbejdere selv forhandler deres løn i Målsætningen indebærer, at tillidsrepræsentanternes rolle i lønsystemet skal gentænkes. Tillidsrepræsentanterne vil dermed fortsat skulle spille en vigtig rolle på den enkelte arbejdsplads, fx i forhold til lønpolitikken, processen for lønforhandlingerne, lønudviklingen mv. 12 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser December 2017

15 Tillidsrepræsentantens rolle i fremtidens lønsystem Tillidsrepræsentantens rolle i fremtidens lønsystem skal gentænkes. Lønforhandlinger I fremtiden forhandler tillidsrepræsentanten løn for de medarbejdere, der aktivt har tilvalgt det. Indflydelse på den lokale proces I fremtiden er tillidsrepræsentanten i højere grad strategisk sparringspartner for ledelsen med indflydelse på den lokale forhandlingsproces, principper for tillægsdannelsen og fastlæggelsen af kriterier for løndannelsen mv. Rådgiver for medarbejderne I fremtiden er tillidsrepræsentanten rådgiver og sparringspartner for de medarbejdere, der forhandler løn individuelt. Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser December

16 Nyt kapitel 3 Forenkling af rammerne for lokal løn Rammerne for de lokale lønforhandlinger er i dag kendetegnet ved en række procedurekrav og regler for udmøntning af den lokale løn, fx regler for forskellige former for tillæg og komplicerede regler for opsigelse af tillæg. Eksempel på nuværende procedurekrav I dag er der på fx akademikerområdet aftalt en række procedurekrav. Bl.a. er det aftalt, at de lokale parter skal indgå en aftale om: Rammerne for den lokale forhandlingsprocedure Sammenhængen mellem den lokale personalepolitik (herunder kompetenceudvikling) og den lokale lønpolitik Indgåelse af eventuelle forhåndsaftaler, hvor kriterier og formen for løndannelsen fastlægges på forhånd De statslige arbejdspladser efterspørger et mere enkelt system for den lokale løndannelse, og ovenstående er et eksempel på, at der i de nuværende regler er aftalt unødige procedurekrav. Det skal være op til den enkelte arbejdsplads at drøfte hvilke rammer, der giver bedst mening lokalt. Det afgørende er en konstruktiv dialog på den enkelte arbejdsplads. Det statslige lønsystem er desuden kendetegnet ved, at der gennem tiden er aftalt en lang række centrale tillæg. Det indebærer, at der er færre lønmidler til den lokale løndannelse, til trods for, at det er det, der motiverer medarbejderne og understøtter kerneopgaven til gavn for velfærdssamfundet. Udover en lang række centralt aftalte tillæg er der i dag en uhensigtsmæssig struktur for den lokale løndannelse, som der er potentiale for at forenkle. 14 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser December 2017

17 Det er Regeringens ambition at øge koblingen mellem den enkeltes løn og præstationer. Rammerne for den lokale løndannelse skal derfor forenkles, så de statslige ledere i højere grad kan anvende de lokale lønmidler på en måde, der kan motivere, fastholde og rekruttere medarbejderne. Rammerne skal bl.a. forenkles ved at sætte processen for de lokale forhandlinger fri, så de lokale parter i højere grad kan tilpasse processen til de lokale forhold. Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser December

18 4 Det handler om værdi og velfærd Nyt kapitel Det er afgørende, at lønmidlerne i staten anvendes på en måde, der skaber værdi. Værdi for den enkelte medarbejder i form af motivation og anerkendelse, værdi for den enkelte leder i form af et værktøj, der fremmer gode præstationer og værdi for den enkelte arbejdsplads i form af en smidig og fleksibel løndannelse, som understøtter en god og effektiv opgaveløsning. Derfor skal rammerne for løndannelsen forenkles og en større andel skal forhandles individuelt og på den enkelte arbejdsplads. Det er en ambition for regeringen. Det er det fordi, det er vigtigt ikke bare for fremtidens offentlige sektor men for hele Danmark, at lønmidlerne anvendes på den bedste og mest præstationsfremmende måde. Den offentlige sektor har traditionelt gået foran på mange områder, hvor udviklingen har krævet det fx er vi i Danmark nummer et i verden, når det kommer til udnyttelsen af de gevinster, som følger af den øgede digitalisering og automatisering af arbejdsmarkedet. Det skyldes i høj grad, at den offentlige sektor har været frontløber. Det er den slags effektive anvendelse af ressourcerne, som skal sikre, at den offentlige sektor også i fremtiden kan levere velfærd på højeste niveau. Regeringens ambition er, at den lokale løndannelse også i fremtiden understøtter dette. Regeringen ønsker derfor, at parterne ved overenskomstforhandlingerne i 2018 i fællesskab kan finde nye veje, der sikrer en mere effektiv anvendelse af lønmidlerne, som højner produktiviteten og understøtter udviklingen af vores velfærdsamfund. 16 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser December 2017

19 2017/18:16 December 2017 Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K Tlf.: ISBN (pdf version) Design, omslag: e-types Publikationen kan hentes på: fm.dk / regeringen.dk

20 Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K Tlf.:

Offentlige lønninger er steget mere end private

Offentlige lønninger er steget mere end private Løn og forhandling Offentlige lønninger er steget mere end private Reducerede udgifter til løn hvis løngabet var blevet lukket i OK15-perioden: Siden 2008 er lønnen steget mere i den offentlige sektor

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Lønpolitik Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Lokal løn i det offentlige

Lokal løn i det offentlige Lokal løn i det offentlige FAKTA Nana Wesley Hansen Det Ny lønsystem Igennem 1980 erne var der et stigende pres for at decentralisere dele af løndannelsen i det offentlige. Særligt arbejdsgiverne pressede

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

OK18. Det forhandler vi om

OK18. Det forhandler vi om OK18 Det forhandler vi om Forord Det handler om respekt, anerkendelse og faglig kvalitet Den offentlige social- og sundhedssektor har oplevet markante produktivitetsstigninger, og kompleksiteten i opgaverne

Læs mere

Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune

Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune Formål: De overordnede mål for Norddjurs Kommune er, at kommunen skal udføre sine opgaver økonomisk fornuftigt og med høj kvalitet og dermed fremstå som en moderne

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

Lønpolitik. Lønpolitik Vedtaget af MED-Hovedudvalget december 2010 Udgivet september 2015 Version 1.0. Redaktion Koncern HR

Lønpolitik. Lønpolitik Vedtaget af MED-Hovedudvalget december 2010 Udgivet september 2015 Version 1.0. Redaktion Koncern HR Lønpolitik Lønpolitik Vedtaget af MED-Hovedudvalget december 2010 Udgivet september 2015 Version 1.0. Redaktion Koncern HR Lønpolitik Formål Region Sjællands lønpolitik skal medvirke til at regionen kan

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Analyse af svar på Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i april 2015 gennemført en undersøgelse på

Læs mere

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016 Lokal løndannelse i Aarhus Kommune Temamøde den 14. november 2016 1. Overblik 1. Overblik 2. Baggrund 1. Formål med drøftelsen 3. Begreber 1. Om lokal løndannelse 2. Centrale begreber 4. Overblik 1. Andel

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Regler og rammer for ny løn

Regler og rammer for ny løn Regler og rammer for ny løn 1) Kort om tilkendegivelser i rammeaftalen og forhandlingsregler 2) Åbenhed i løndannelsen og lønstatistik hvilke oplysninger må man videregive, og hvilke oplysninger har man

Læs mere

Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten

Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten Personalestyrelsen København 16. juli 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion...3 2. Baggrund...4 3. Frekvenstabeller

Læs mere

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a.

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a. Lønpolitik Indledning og afgrænsning Sorø Kommunes overordnede lønpolitik indeholder principper og rammer for løndannelsen i Sorø Kommune. Lønpolitikken tager udgangspunkt i personalepolitikkens vision

Læs mere

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Udarbejdet af Frie Skolers Lærerforening og Efterskoleforeningen Oktober 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Løn- og personalepolitik... 3 3. Forhandlingen...

Læs mere

Baggrundsnotat til drøftelse af lokal løn

Baggrundsnotat til drøftelse af lokal løn Baggrundsnotat til drøftelse af lokal løn Dette notat er et supplement til den præsentation, som drøftelserne tager udgangspunkt i. Nummereringen i notatets overskrifter henviser derfor til præsentationen

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Lønpolitik i arkitektvirksomhederne. Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL. Juni 2012 1

Lønpolitik i arkitektvirksomhederne. Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL. Juni 2012 1 Lønpolitik i arkitektvirksomhederne Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning Del 1 Om lønpolitik Overenskomstens rammer Lønpolitikkens

Læs mere

Erfaring med lokal løn. Undersøgelse blandt IDA og DDL tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser om de lokale lønforhandlinger

Erfaring med lokal løn. Undersøgelse blandt IDA og DDL tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser om de lokale lønforhandlinger Erfaring med lokal løn Undersøgelse blandt IDA og DDL tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser om de lokale lønforhandlinger December 2014 Erfaring med lokal løn Resume IDA har i slutningen af

Læs mere

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse.

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2011:30 / 24. marts 2011 Forenklet og fri lokal løndannelse KL har ved O.11 opnået et paradigmeskift med lokal løndannelse. Der er fortsat forudsat lokal løndannelse.

Læs mere

Hvor mange er omfattet af resultatet?

Hvor mange er omfattet af resultatet? 1 2 3 Hvor mange er omfattet af resultatet? IDAforhandler for 2.320 årsværk i kommunerne. Ét årsværk svarer til en fuldtidsansat med 37 timer om ugen. IDA og DdLhar indgået en forhandlingsaftale vedrørende

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Erfaringer, inspiration og input fra staten hvordan gør Videnskabsministeriet

Erfaringer, inspiration og input fra staten hvordan gør Videnskabsministeriet Erfaringer, inspiration og input fra staten hvordan gør Videnskabsministeriet v/koncerncenterchef & fuldmægtig Lise Jürgensen Videnskabsministeriet Ministeren Departementet IT- og Telestyrelsen Forsknings-

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

OK18 Det gode arbejdsliv

OK18 Det gode arbejdsliv OK18 Det gode arbejdsliv Baggrundstæppet for OK18 Det gode arbejdsliv HELE arbejdslivet og for ALLE socialrådgivere HB s politiske prioriteringer OK18-oplæg Baggrundstæppet OK17 OK-forhandling på private

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2002 Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr. 076-03 PKAT nr. J.nr. 01-400-9 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte

Læs mere

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 Løn på EUD, AMU og TAMU TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 OVERSIGT Lønsystemet Lønseddel Løntabel Ny løn Det lokale råderum Krav til lokaler aftaler LØNSYSTEM PÅ ERHVERVSSKOLER Basisløn Faste

Læs mere

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati.

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati. N O TAT Fri og forenklet lokal løndannelse Den 7. juni 2011 Ref CVH/JAI Indhold Fri og forenklet lokal løndannelse... 1 1. Udfordringer... 2 2. Løsninger... 3 2.1. Anvend lokal løn!... 3 2.2. Brug løn

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

August 2010. Løndannelse. Resume

August 2010. Løndannelse. Resume August 2010 Løndannelse Resume N der forhandles løn i den offentlige sektor, sker det med udgangspunkt i et lønsystem, som er aftalt mellem lønmodtagerorganisationer og de statslige, kommunale og regionale

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening STYR PÅ LØNNEN Forord Gymnasielærere på hf, hhx, htx og stx skal have en væsentlig del af lønnen som lokale tillæg, hvis sektoren skal have et attraktivt lønniveau, som kan tiltrække og fastholde de dygtigste

Læs mere

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU AU s personalepolitik og den tilknyttede delpolitik for løn, som er vedtaget af HSU den 18. januar 2011, fastlægger de overordnede rammer for afvikling

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet

Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af resultaterne fra overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og det regionale. Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indhold 01. Generelt...

Læs mere

PULS 2013 Information til medarbejdere

PULS 2013 Information til medarbejdere PULS 2013 Information til medarbejdere Oktober 2013 1 Information om PULS 2013 Nyt kapitel Denne vejledning er målrettet medarbejdere, der skal til PULS-samtale. PULS er ramme for performance-, udviklings-

Læs mere

LOKALE LØNANALYSER I STATEN Sammenfatning

LOKALE LØNANALYSER I STATEN Sammenfatning LOKALE LØNANALYSER I STATEN Sammenfatning September 2003 Lokale lønanalyser i staten September 2003 Udgiver: Personalestyrelsen Copyright: Personalestyrelsen Denne publikation kan bestilles hos: Schultz

Læs mere

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk Løn i kommunen Løn Emner Hvad er 100 kr.? Reguleringsordning samt med/uden pension Hvad er centralt aftalt løn? Kend din OK øvelse Hvad er lokalt aftalt løn? Lønsedlen Kend din lønseddel / tjek af lønseddel

Læs mere

Lokal løndannelse/lønstrategi

Lokal løndannelse/lønstrategi NOTAT Kontakt: Steffen Nielsen sni@sl.dk Dok.nr. 2629252 Sagsnr. 2015-SLCFA-10793 15. september 2015 Lokal løndannelse/lønstrategi 2015-2018 Indledning Siden indførelsen af den lokale løndannelse i 1998

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter.

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. September 2009 Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. I forbindelse med de lokale lønforhandlinger er det meget vigtigt at være opmærksom på overholdelse af MED retningslinjen for drøftelse

Læs mere

LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010

LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010 LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010 LØNKOMMISSIONENS OPGAVE Kortlægge, analysere og drøfte: Om løn, ansættelsesog ledelsesstrukturer i den offentlige

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne det kommunale område

SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne det kommunale område SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne 2013 - det kommunale område DET SAMLEDE RESULTAT 2-årig aftale Generelle lønstigninger på 1,91 procent (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Fælles mål - Lokale løsninger Temaer for OK08. Oktober 2007

Fælles mål - Lokale løsninger Temaer for OK08. Oktober 2007 Fælles mål - Lokale løsninger Temaer for OK08 Oktober 2007 Fælles mål - Lokale løsninger Temaer for OK08 Oktober 2007 Fælles mål - Lokale løsninger Temaer for OK08 Udgivet oktober 2007 Udgivet af Personalestyrelsen

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav www.gl.org Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav Repræsentantskabet skal på repræsentantskabsmødet 26. april 2017 vedtage GL s krav til OK18. Hovedbestyrelsen indstiller, at nedenstående 15 krav

Læs mere

Den lokale løndannelse i staten. TR-Uddannelse Temakursus 22.-24. april 2015

Den lokale løndannelse i staten. TR-Uddannelse Temakursus 22.-24. april 2015 Den lokale løndannelse i staten TR-Uddannelse Temakursus 22.-24. april 2015 Program 14.00 14.20 Gennemgang af programmet + kort præsentation 09.20 15.00 Gennemgang af lønoverblik 15.00 15.45 Øvelse med

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten

Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Lønforhandlinger på arbejdspladsen - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Maj 2012 Dét skal man vide om lokale lønforhandlinger Lønforhandlinger skal ske mindst én gang om året, hvis en af

Læs mere

Undersøgelse 2017 om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler

Undersøgelse 2017 om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Analyse af svar på Undersøgelse 2017 om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i foråret 2017 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

Der er råd til ordentlige forhold

Der er råd til ordentlige forhold OK15 Der er råd til ordentlige forhold Overenskomstforhandlingerne 2015 handler ikke kun om at sikre rimelige lønstigninger for de offentligt ansatte. Grundlæggende faglige rettigheder og arbejdsvilkår

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2011 Ansatte i kommuner Mine krav dine krav? overenskomst Vi har brug for DIN mening og DINE holdninger Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk Løn i kommunen Løn Emner Hvad er 100 kr.? Reguleringsordning samt med/uden pension Hvad er centralt aftalt løn? Kend din OK øvelse Hvad er lokalt aftalt løn? Lønsedlen Kend din lønseddel / tjek af lønseddel

Læs mere

Lokal løn. Lokal løn - baggrund

Lokal løn. Lokal løn - baggrund Lokal løn Lokal løn baggrund og krav ved OK 15 Projekt i OK 15 perioden om lokal løndannelse Nyt bilag om økonomisk råderum Løn- og personaleudvikling i perioden med lokal løn dbio s regneark til lokal

Læs mere

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Der blev som bekendt ved OK08 afsat 0,8 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010. Midlerne er afsat til Sundhedskartellets basisgrupper (ikke ledere),

Læs mere

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003.

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003. Forhandlingsprotokol over forhandlingerne om revision af aftalen om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kystdirektoratet inden for HK/STAT, Trafik og Jernbanes område af 1.

Læs mere

Gennemgang af OK13-resultatet

Gennemgang af OK13-resultatet Gennemgang af OK13-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2013-overenskomstforhandlinger Den 13. marts 2013 Staten Kommuner Regioner OK13 Indhold Indledning...3 Det statslige område...4 Det

Læs mere

Den administrative håndtering af lønfastsættelsen

Den administrative håndtering af lønfastsættelsen Den administrative håndtering af lønfastsættelsen Indledning Direktionen har det overordnede ansvar for udmøntningen af kommunens lønpolitik, lønudviklingen og løndannelsen i kommunen. Det er personalechefen

Læs mere

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige:

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Arbejdsliv For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Et godt arbejdsmiljø, hvor krav og ressourcer hænger sammen og En fornuftig balance mellem arbejdsliv

Læs mere

Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked

Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked Center for Arbejdsmarkedsforskning, (CARMA) Aalborg Universitet IDA Offentlig delegeretforsamling København den 7. Maj 2015 Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked Oplæg v/professor emeritus Flemming Ibsen

Læs mere

Konsulentordninger Vejledning om chef- og specialkonsulentordninger. regioner og kommuner

Konsulentordninger Vejledning om chef- og specialkonsulentordninger. regioner og kommuner DM Nimbusparken 16 2000 Frederiksberg Telefon 38 15 66 00 dm@dm.dk www.dm.dk Konsulentordninger Indhold Indledning... 3 Staten... 3 Løn... 3 Plustid... 5 Karriere- og kompetenceudvikling... 5 Regioner

Læs mere

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold.

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold. Notat 27. oktober 2005 Finansministeriets ligestillingsrapport 2005 Finansministeriets koncern består af departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen. Institutionerne

Læs mere

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Den 19. juni 2012 Ref. DLOE, CPD Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Lønudviklingen 1. kvartal 2012 Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,7 pct. i 1. kvartal 2012, og dermed

Læs mere

OK15: HOVEDRESULTATER

OK15: HOVEDRESULTATER OK15: HOVEDRESULTATER Parterne er enige om en 3-årig overenskomstperiode med en ansvarlig økonomisk ramme med generelle lønstigninger på 0,50 pct. i 2015, 0,80 pct. i 2016 og 3,20 pct. i 2017 inklusiv

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

Ramme, reguleringsordning og periodelængde

Ramme, reguleringsordning og periodelængde Offentligt Ansattes Organisationer 1 Ramme, reguleringsordning og periodelængde En tre årig OK periode En samlet udmøntning gp på 4,50 pct. Reguleringsordningen videreføres: Ved negativ regulering reguleres

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

Plenumdebat 2: Produktivitetskommissionen, regeringsudspil og forvaltningspolitik. Kend din kommune - og styr den

Plenumdebat 2: Produktivitetskommissionen, regeringsudspil og forvaltningspolitik. Kend din kommune - og styr den Plenumdebat 2: Produktivitetskommissionen, regeringsudspil og forvaltningspolitik Kend din kommune - og styr den Hvordan får vi en mere effektiv offentlig sektor? Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer

Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer Tina Feldt Jessing, Moderniseringsstyrelsen Møder om arbejdstid Danmarks Privatskoleforening, december 2013 1 Dagsorden OK13 baggrund og proces Hvad siger

Læs mere

Et strategisk og ledelsesmæssigt perspektiv En virksomhedsbaseret lokal løndannelse Økonomisk råderum for løndannelsen en udfordring

Et strategisk og ledelsesmæssigt perspektiv En virksomhedsbaseret lokal løndannelse Økonomisk råderum for løndannelsen en udfordring Relancering af lokal løndannelse 3 temaer Et strategisk og ledelsesmæssigt perspektiv En virksomhedsbaseret lokal løndannelse Økonomisk råderum for løndannelsen en udfordring 1 Et strategisk og ledelsesmæssigt

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0030 Den Til Folketingets Skatteudvalg L130 - Forslag til Lov om Skatteforvaltningsloven. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 27, 30 og 56 af 7. december

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere