Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej Odense SØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ"

Transkript

1 Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej Odense SØ

2 Nedenstående foreninger står bag stiftelsen af den selvejende institution Odense Skydecenter - Kærby Mose, som etableres på et areal i Kærby Mose, Kærbygårdevej 15, 5220 Odense SØ. Brændekilde-Bellinge Jagtforening kr ,00 Elmelund-Ravnebjerg Jagtforening kr ,00 Fyens Flugtskydnings Forening kr ,00 Odense - Midtfyns Jagtforening kr ,00 Odense Jægerklub kr ,00 De nævnte indskud skal ikke forrentes eller afdrages. Det beløb, en forening indskyder over kr ,00 er lån til Odense Skydecenter. Højeste antal stemmeberettigede repræsentanter per forening er 7. Hjemsted er Odense Kommune. 1. Formålet med Odense Skydecenter er: a. at afholde trænings- og øvelsesskydninger og at afvikleforeningernes og organisationers præmie- og konkurrenceskydninger. b. at udvikle konkurrenceskytter i Danmarks Jægerforbunds- og Dansk Flugtskydnings Forbunds skydediscipliner. c. at give mulighed for praktisk skydning i forbindelse med jagtprøver, undervisning og lignende. d. at skabe basis for fælles klubaktiviteter og herigennem fremme kendskabet til flugtskydning.

3 2. Odense Skydecenter kan benyttes af alle jagt- og skytteforeninger i Odense Kommune med interesse for skydning til bevægelige mål som sport eller træning til skydning på jagt. Alle foreninger, primært i Odense Kommune, kan efter nærmere aftale med bestyrelsen leje banen til lukkede arrangementer. Prisen herfor er i følge takstblad. Der vil også blive fastsat et beløb for åbning og lukning af banen. Odense Skydecenter er åben for alle jagt- og skytteforeninger der er godkendt efter folkeoplysningsloven. Indskud for nye foreninger er på minimum kr ,00 eller anvendeligt materiale af samme værdi giver én stemme i Odense Skydecenters Repræsentantskab. Program for Odense Skydecenters aktiviteter fastlægges hvert år inden den 1. januar. Regler for skydningerne samt ordensregler i øvrigt fastsættes af Odense Skydecenters bestyrelse. 3. Odense Skydecenter skal drives økonomisk forsvarligt og på regnskabet skal medtages forrentning og afdrag på eventuelt optagne lån, efter de for lånene gældende bestemmelser. Eventuelt overskud ved Odense Skydecenters drift skal anvendes til forbedring, vedligeholdelse, udbygning og fornyelse af materiel og faciliteter samt til afdrag på optagne lån i det omfang, regnskabet berettiger hertil. Eventuelt underskud overføres til næste år. Odense Skydecenters bestyrelse kan ansætte én eller flere personer, der alene har ansvaret for alle maskiner med tilhørende installationer. Optagelse af lån og pantsætning kræver tilslutning fra 75 % af repræsentantskabet. Såfremt Odense Skydecenters bestyrelse vurderer at udbygning, vedligeholdelse og økonomi tillader det, kan indskudskapitalen afdrages. Udlodning af afdrag sker i forhold til oprindelig indskudskapital. Dog skal lån afdrages først før udlodning af indskudskapital. Påbegyndelse af afdrag på lån skal ske senest 10 år efter lånets optagelse med mindst 10 % per år. Overskudsdeling kan ikke finde sted.

4 4. Odense Skydecenters øverste myndighed er et repræsentantskab bestående af repræsentanter fra de deltagende foreninger = én valgt for hver kr ,00 indskudskapital. Hvert medlem har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Flertallet skal bestå af mindst 3 foreninger. De deltagende foreninger vælger hvert år inden 1. december den eller de personer, der skal have sæde i Odense Skydecenters Repræsentantskab. Hvert år i januar afholdes ordinært repræsentantskabsmøde, hvor hver forening kan indsætte eventuelle nye repræsentanter i Odense Skydecentercenters Repræsentantskab. Kun medlemmer af de tilsluttende foreninger kan vælges. Repræsentantskabet indkaldes ved brev til foreningernes formænd med mindst 3 ugers varsel. Indkommende forslag skal være formanden skriftlig i hænde senest 10 dage før repræsentantskabsmødet. Vedtægtsændring kræver mindst 75 % tilslutning fra Repræsentantskabet. På repræsentantskabsmødet vælges Odense Skydecenters bestyrelse, der består af mindst 7 personer. Alle valg gælder for 2 år. Der vælges mindst 1 suppleant for en 1 etårig periode.

5 Dagsordnen skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning om Skydecentrets virke siden sidste ordinære repræsentantskabsmøde. 3. Fremlæggelse af det bilagskontrollerede årsregnskab til godkendelse 4. Indkommende forslag. 5. Valg af bestyrelse. 6. Valg af bilagskontrollanter. 7. Valg af suppleanter. 8. Eventuelt. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, økonomiansvarlig og sekretær. Bestyrelsen er Odense Skydecenters daglige ledelse og repræsenterer Odense Skydecenter i alle forhold under den vedtagne formålsparagraf. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af Løbende- eller enkeltstående opgaver. Økonomiansvarlig og formand kan ikke fratræde samme år. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes af bestyrelsen, eller når 4 foreninger skriftligt har anmodet derom. Bestyrelsen udarbejder en turnusplan for medhjælp for valgte repræsentanter.

6 5. Tegningsret. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer, er til stede. Der føres protokol over samtlige bestyrelsesmøder samt repræsentantskabsmøder. Odense Skydecenter tegnes af formanden eller næstformanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem. 6. Odense Skydecenters regnskabsår er kalenderåret. Hvert år på repræsentantskabsmødet fremlægges Odense Skydecenters bilagskontrollerede årsregnskab for det afsluttede kalenderår vedlagt forslag til budget for det kommende års aktiviteter til drøftelse. Til at gennemgå regnskabet vælger repræsentantskabet 2 bilagskontrollanter. Alle valg er 2-årige, dog således at halvdelen er på valg i ulige år, den anden halvdel i lige år. Første gang evt. ved lodtrækning blandt de valgte personer. Genvalg kan finde sted. 7. Såfremt én af foreningerne ønsker at trække sig ud af Odense Skydecenter, skal dette ske skriftligt senest 1. juli til ophør 31. december samme år. Den udtrædende forening har ved sin udtræden ikke krav på andel af Odense Skydecentercenters aktiver. Den indskudte kapital overgår som lån. Udviser regnskabet negativ egenkapital (grundet optagne lån) på udtrædelsestidspunktet, hæfter den udtrædende forening for sin andel heraf. Andelen er i forhold til indskudskapitalen. Ophører fællesskabet helt og ingen af foreningerne ønsker eller kan overtage Odense Skydecenter, får hver forening udbetalt sin

7 indskudskapital, såfremt den er til stede. Resterende aktiver skal overføres til idrætslige formål i Odense Kommune. 8. Odense Skydecenters opløsning. Bestemmelse om Odense Skydecenters opløsning kan kun tages på et i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinært repræsentantskabsmøde. For at repræsentantskabet er beslutningsdygtigt kræves, at mindst 75 % af Odense Skydecenters stemmeberettigede repræsentantskabsmedlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 75 % af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på repræsentantskabsmødet, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede repræsentantskabsmedlemmer, der er til stede. Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde skal samtidig træffe bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med Odense Skydecenters formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt. I tilfælde af Odense Skydecenters opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i Odense Kommune. Odense Skydecenter hæfter alene med egen formue efter gængse retslige regler. Dirigent Formand Kærby Mose Kærby Mose Den 27. januar 2011 Den 27. januar 2011

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere