Indholdsfortegnelse. Side 1 af 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Side 1 af 22"

Transkript

1 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning og sprog... 2 Stk. 1 Titel... 2 Stk. 2 Tilknytning... 2 Stk. 3 Censorkorps... 2 Stk. 4 Sprog Faglig profil... 2 Stk. 1 Uddannelsens formål... 2 Stk. 2 Uddannelsens overordnede profil... 2 Stk. 3 Uddannelsens overordnede struktur... 2 Stk. 4 Erhvervssigte Kompetencebeskrivelse... 3 Stk. 1 Fælles kompetenceprofil... 3 Stk. 2 Molekylær- og cellebiologi... 4 Stk. 3 Organismer og økologi... 4 Stk. 4 Gymnasierettet specialisering Uddannelsens opbygning... 5 Stk. 1 Grundforløb... 5 Stk. 2 Molekylær- og cellebiologi... 6 Stk. 3 Organismer og økologi... 7 Stk. 4 Gymnasierettet specialisering... 8 Stk. 5 Faglig kompetence til undervisning i biologi i gymnasieskolen Dispensation Ikrafttrædelse m.v Stk. 1 Gyldighed Stk. 2 Overførsel Stk. 3 Ændringer Bilag 1 Kassogrammer Bilag 2 Overgangsordninger Bilag 3 Målbeskrivelse for bachelorprojekt Side 1 af 22

2 1 Titel, tilknytning og sprog Til denne uddannelsesspecifikke studieordning knytter der sig også en fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Stk. 1 Titel Bacheloruddannelsen i biologi leder frem til en bachelorgrad i biologi med betegnelsen BSc i biologi. På engelsk: Bachelor of Science (BSc) in Biology. Stk. 2 Tilknytning Uddannelsen hører under Studienævn for det Biologiske Område, og de studerende har valgret og valgbarhed til dette studienævn. Bacheloruddannelsen i biologi giver ret til optagelse på kandidatuddannelsen i biologi, såfremt der søges om optagelse i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse (jf. Kandidatadgangsbekendtgørelsen 9, stk. 1). Stk. 3 Censorkorps Følgende censorkorps benyttes på bacheloruddannelsens konstituerende dele: Censorkorps for Biologi. Stk. 4 Sprog Uddannelsens sprog er dansk. 2 Faglig profil Stk. 1 Uddannelsens formål Bacheloruddannelsen i biologi er en forskningsbaseret uddannelse, hvis mål er at give den studerende et grundlæggende kendskab til og indsigt i den moderne biologis metoder og videnskabelige grundlag og deres anvendelse i erhvervs- og samfundsmæssige sammenhænge. Den studerende skal opnå viden om de vigtigste biologiske fagområder, lære at arbejde med levende organismer, lære at tilegne sig ny biologisk viden på videnskabeligt niveau, lære at afgrænse, formulere og analysere biologiske problemstillinger samt lære at fortolke egne og andres forsøgsresultater og sætte dem i en erhvervs- og samfundsmæssig sammenhæng. Stk. 2 Uddannelsens overordnede profil Uddannelsens obligatoriske undervisningsforløb præsenterer biologiens væsentligste fagområder inden for økologi, zoologi, botanik, populationsbiologi, evolutionsbiologi, fysiologi, mikrobiologi, molekylær- og cellebiologi samt videnskabsteori. Undervisningsforløbet giver indblik på alle biologiske organisationsniveauer: molekylære, celle, organ, individ, population og økosystem samt disses samspil. Uddannelsen afsluttes med en individuel profilering af uddannelsen baseret på en specialisering i enten molekylær- og cellebiologi eller organismer og økologi. Uddannelsens centrale fagområde er biologi. Endvidere indgår fagområderne matematik, statistik, kemi og biokemi i uddannelsen. Stk. 3 Uddannelsens overordnede struktur Bacheloruddannelsen er normeret til 180 ECTS. Uddannelsen består af følgende elementer: Grundforløb på 90 ECTS. En specialisering på 90 ECTS. Side 2 af 22

3 Studieordningen tilbyder følgende faglige specialiseringer: Molekylær- og cellebiologi. Organismer og økologi. Gymnasierettet specialisering. Stk. 4 Erhvervssigte Bacheloruddannelsen i biologi sigter især mod et videre kandidatuddannelsesforløb, men kan også sigte mod følgende erhvervsfunktioner og/eller -områder: Mellemtekniker i f.eks. biotek- og medicoindustrien, forsknings- og rådgivningsvirksomheder. Miljøforvaltning i privat og offentlig regi. Interesse- og brancheorganisationer. Studerende har mulighed for undervejs i deres uddannelse, at opnå faglig kompetence til undervisning i gymnasieskolen i biologi. 3 Kompetencebeskrivelse I løbet af bacheloruddannelsen opnår studerende nedenstående viden, færdigheder og kompetencer. Den studerende vil desuden opnå yderligere kvalifikationer gennem valgfrie fagelementer og andre studieaktiviteter. Stk. 1 Fælles kompetenceprofil En bachelor i biologi har efter endt uddannelse, uanset specialisering, tilegnet sig følgende: Viden om: De vigtigste organismegrupper og deres slægtskabsforhold. Populationsbiologi og adfærdsbiologi. De vigtigste økosystemers struktur og funktion. Uorganisk og organisk kemi samt biokemi. Molekylærbiologi og genetik. Cellebiologi. Mikrobiologi. Menneskets fysiologi. Evolutionsbiologi. Anvendelsen af matematik og statistik i biologien. Videnskabsteori. Færdigheder i at: Læse og forstå original biologisk faglitteratur. Identificere vigtige organismegrupper og beskrive deres morfologiske og funktionelle kendetegn. Anvende økologiske teorier til at analysere problemstillinger i naturlige og menneskepåvirkede økosystemer. Anvende fysiologiske, cellebiologiske og mikrobiologiske teorier til at analysere problemstillinger i relation til sundhed og sygdom hos planter, dyr og mennesker. Tage prøver og udføre analyser af disse i felt og laboratorie. Arbejde med et bredt spektrum af kemiske, biokemiske, molekylære, genteknologiske og mikrobiologiske metoder i laboratoriet. Planlægge og udføre afgrænsede biologiske arbejdsopgaver og eksperimenter. Analysere biologiske data og anvende IT-baserede systemer til såvel analyse som sammenfatning og præsentation af disse. Side 3 af 22

4 Kompetencer til at: Tilegne sig ny biologisk viden på videnskabeligt niveau. Forholde sig kritisk til egne og andres undersøgelser. Vurdere biologiske teorier og metoders egnethed i relation til konkrete biologiske problemstillinger. Planlægge og udføre biologiske studier i laboratorie og i økosystemer. Identificere egne læringsbehov og strukturere egen videnskabelig læring. Formidle biologisk viden mundtligt og skriftligt på videnskabeligt niveau. Stk. 2 Molekylær- og cellebiologi En bachelor i biologi med specialisering i molekylær- og cellebiologi har efter endt uddannelse endvidere tilegnet sig følgende: Viden om: Udvalgte organismers genetik og fysiologi. Molekylærbiologiske og genteknologiske teorier og metoder. Bioinformatik. Færdigheder i at: Anvende udvalgte genteknologiske, molekylærbiologiske og fysiologiske metoder til at designe og udføre eksperimenter. Beskrive forsøgsprotokol til at undersøge en celles og et organs funktion samt en flercellet organismes fysiologiske tilpasning til givne omverdensfaktorer. Anvende basale bioinformatiske metoder. Kompetencer til at: Anvende og vurdere resultater opnået ved brug af udvalgte genteknologiske, molekylærbiologiske og fysiologiske metoder. Analysere et organs eller en organismes fysiologiske reaktioner på givne ydre påvirkninger. Analysere fysiologisk adaptation og akklimatisering på genom, celle- og organismeniveau. Afveje fordele og ulemper ved videnskabeligt og industrielt arbejde med genmodificerede organismer. Vurdere og tolke resultater opnået med basale bioinformatiske metoder. Stk. 3 Organismer og økologi En bachelor i biologi med specialisering i organismer og økologi har efter endt uddannelse endvidere tilegnet sig følgende: Viden om: Udvalgte økosystemers struktur og funktion, og hvordan de undersøges. Biodiversitet og naturbeskyttelse i relation til klimaændringer og andre menneskeskabte påvirkninger. Udvalgte organismegruppers biologi. Færdigheder i at: Planlægge og udføre økologiske forsøg eller undersøgelser, samt lave beregninger og statistiske tests af data. Anvende og vurdere udvalgte teknikker, der benyttes i deskriptivt eller eksperimentelt økologisk arbejde. Side 4 af 22

5 Kompetencer til at: Forklare interaktioner mellem organismer og mellem organismerne og deres omgivelser. Vurdere effekten af klimaændringer og andre menneskeskabte påvirkninger på økosystemer, organismer (herunder invasive arter) og biodiversitet. Vurdere behovet for naturbeskyttelse i relation til enkeltarter, samfund og overordnet artsdiversitet. Integrere biologisk viden og omsætte denne viden til praktisk naturbeskyttelse. Deltage i overvågningsprogrammer. Stk. 4 Gymnasierettet specialisering En bachelor i biologi med gymnasierettet specialisering har efter endt uddannelse endvidere tilegnet sig følgende: Viden om: Fagdidaktisk litteratur, begreber og metoder. Færdigheder i at: Anvende fagdidaktisk terminologi korrekt og bruge den til at argumentere læringsteoretisk for elevaktiviteters indhold og placering i forbindelse med undervisning. Kompetencer til at: Analysere begrundelser og målbeskrivelser i officielle retningslinjer for undervisning. Analysere og vurdere konkrete læringssituationer med henblik på deres faglige læringspotentiale. Skitsere korte undervisningsforløb, både enkeltfaglige og tværfaglige (egne fag i samspil med andre fag), den studerende skal specielt kunne: designe, undervise i og analysere konkrete elevopgaver samt begrunde valg af arbejds- og evalueringsformer. Analysere, vurdere og fremme faglig deltagelse. 4 Uddannelsens opbygning Obligatoriske og begrænset valgfrie fagelementer samt bachelorprojektet udgør de konstituerende fagelementer på uddannelsen (jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 15). Den studerende skal inden udgangen af grundforløbet vælge en af nedenstående specialiseringer. Hvis den studerende ikke selv vælger en 90 ECTS specialisering inden for de gældende frister, tilmeldes den studerende automatisk følgende specialisering: Molekylær- og cellebiologi. Stk. 1 Grundforløb Grundforløbet er på 90 ECTS og består af følgende: Obligatoriske fagelementer, 90 ECTS. 90 ECTS skal dækkes af følgende obligatoriske fagelementer: NBIA09017U Organismernes Diversitet Livets Træ (OrgDiv)* Blok 1 15 ECTS NBIA04026U Populationsbiologi (Popbiol)* Blok 2 7,5 ECTS NMAA04011U Matematik/Statistik (MatStat)* Blok 2 7,5 ECTS NBIA04030U Almen Økologi (Økologi)* Blok 3 7,5 ECTS NKEA04065U Kemi (KemiBio)* Blok 3 7,5 ECTS Side 5 af 22

6 NBIA04031U Almen biokemi 1 (BioK1)* Blok 4 7,5 ECTS NBIA08033U Feltbiologi I, II og III (Feltbio)* Blok 4 7,5 ECTS NBIA04033U Almen molekylærbiologi (Molbio) Blok 1 7,5 ECTS NBIA04036U Almen cellebiologi (Cellebiol) Blok 1 7,5 ECTS NBIA04034U Almen mikrobiologi (Mikrobiol) Blok 2 7,5 ECTS NBIA04035U Menneskets fysiologi (Fysiologi) Blok 2 7,5 ECTS Kurserne markeret med (*) på listen ovenfor, indgår i førsteårsprøven. Reglerne for førsteårsprøven er beskrevet i den fælles del af studieordningen. Stk. 2 Molekylær- og cellebiologi Specialiseringen er på 90 ECTS og består af følgende: Obligatoriske fagelementer (inkl. bachelorprojekt), 30 ECTS. Begrænset valgfrie fagelementer, 30 ECTS. Valgfrie fagelementer, 30 ECTS. Stk. 2.1 Obligatoriske fagelementer 30 ECTS skal dækkes af følgende obligatoriske fagelementer: NNDB12001U Biologisk videnskabsteori (VtBio) Blok 3 7,5 ECTS NBIA04038U Evolutionsbiologi Blok 4 7,5 ECTS NBIB12002U Bachelorprojekt Blok ECTS Stk. 2.2 Begrænset valgfrie fagelementer 30 ECTS skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: NBIB10009U Gene Technology (Gentek) Blok 1 15 ECTS NBIA06019U Protein Science C (ProtSciC) Blok 1 7,5 ECTS NBIB16001U Molecular Microbiology Blok 1 15 ECTS NBIB14019U Immunology (Immun) Blok 2 15 ECTS NBIA07002U Molecular Cell Biology Blok 2 15 ECTS NNMB17000U Ancient DNA and Evolution Blok 2 7,5 ECTS NBIB16002U Proteinkemi & Enzymologi for biologer Blok 3 7,5 ECTS NBIB15021U Fundamental Bioinformatics Blok 3 7,5 ECTS NBIB15008U Microbial Biotechnology Blok 3 7,5 ECTS LPLB10333U Videregående plantebiologi Blok 3 7,5 ECTS NBIA04054U Zoofysiologi (Zoofys) Blok 4 7,5 ECTS NBIA04015U Plant Molecular Biology (PlantMolBiol) Blok 4 7,5 ECTS NPLB13001U Plant Genomics Blok 4 7,5 ECTS SMOA09008U Cellular and Molecular Immunology Blok 4 7,5 ECTS SBIB10170U Mammalian Genomics Blok 4 7,5 ECTS NFKB14001U Projekt udenfor kursusregi Blok 1-5 7,5 ECTS Stk. 2.3 Valgfrie fagelementer 30 ECTS dækkes af valgfrie fagelementer. Alle fagelementer på bachelorniveau kan indgå i uddannelsens valgfri del. Fagelementer på kandidatniveau kan indgå i uddannelsens valgfri del med op til 30 ECTS. Det er dog ikke tilladt at tage fagelementer på kandidatniveau, der indgår som obligatoriske på den eller de SCIENCE kandidatuddannelse(r), som bacheloruddannelsen giver ret til optagelse på. Side 6 af 22

7 Projekter uden for kursusregi kan indgå i uddannelsens valgfri del med op til 15 ECTS. Bemærk, at projekter uden for kursusregi samlet set maksimalt må udgøre 15 ECTS på den begrænset valgfri og valgfri del af uddannelsen. Reglerne er beskrevet i bilag 5 i den fælles del af studieordningen. Virksomhedsprojekter kan indgå i uddannelsens valgfri del med op til 30 ECTS. Reglerne er beskrevet i bilag 3 i den fælles del af studieordningen. Stk. 2.4 Mobilitetsvindue Mobilitetsvinduet for bacheloruddannelsen i biologi med specialisering i molekylær- og cellebiologi er placeret i blok 1+2 på 3. år. Det betyder, at studieordningen giver mulighed for at følge fagelementer udenfor fakultetet i denne periode. Udnyttelse af mobilitetsvinduet forudsætter, at den studerende følger gældende praksis vedr. forhåndsgodkendelse og merit. Den studerende har herudover mulighed for på egen hånd at tilrettelægge et lignende forløb på et andet tidspunkt i løbet af uddannelsen. Stk. 3 Organismer og økologi Specialiseringen er på 90 ECTS og består af følgende: Obligatoriske fagelementer (inkl. bachelorprojekt), 30 ECTS. Begrænset valgfrie fagelementer, 30 ECTS. Valgfrie fagelementer, 30 ECTS. Stk. 3.1 Obligatoriske fagelementer 30 ECTS skal dækkes af følgende obligatoriske fagelementer: NNDB12001U Biologisk videnskabsteori (VtBio) Blok 3 7,5 ECTS NBIA04038U Evolutionsbiologi Blok 4 7,5 ECTS NBIB12002U Bachelorprojekt Blok ECTS Stk. 3.2 Begrænset valgfrie fagelementer 30 ECTS skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: NBIA04047U Biodiversitet (Biodiv) Blok 1 7,5 ECTS NBIB14015U Applied Marine Biology (Marin) Blok 1 7,5 ECTS NBIB10011U Biologiske forsøg: Design og analyse (Bioforsøg) Blok 1 7,5 ECTS NBIA04048U Conservation (Cons) Blok 2 7,5 ECTS NBIB13008U Physiology of Aquatic Animals Blok 2 7,5 ECTS NBIB16000U Molekylær Økologi Blok 2 7,5 ECTS NIFB14009U Miljø- og planlovgivning - natur og vand Blok 2 7,5 ECTS NNMB15000U Entomologi Blok 3 7,5 ECTS NBIA09044U Planters Økofysiologi (PlantØkofys) Blok 3 7,5 ECTS LPLB10333U Videregående plantebiologi Blok 3 7,5 ECTS NGEA04038U GIS i planlægning og forvaltning Blok 3 7,5 ECTS NBIB14025U Basal arktisk biologi Blok 3 7,5 ECTS NNMB15001U Marine Mammal Biology and Research Blok 3 7,5 ECTS NNMB14005U East Africa Blok 3 7,5 ECTS NBIA04054U Zoofysiologi (Zoofys) Blok 4 7,5 ECTS NBIA06065U Danmarks fauna Hvirveldyr (DanFauna) Blok 4 7,5 ECTS NPLB14017U Botanik Blok 4 7,5 ECTS SBIB10170U Mammalian Genomics Blok 4 7,5 ECTS NBIB15001U Marinbiologisk sommerkursus Blok 5 7,5 ECTS Side 7 af 22

8 NBIB17001U Vandkvalitet og miljøtilstand i søer og vandløb Blok 5 7,5 ECTS NNMB16001U Field Course in Ecology and Evolution of East Blok 5 7,5 ECTS Africa NBIB17000U Makrofauna i ferskvand: Økologi og Blok ECTS Miljøbestemmelse NFKB14001U Projekt udenfor kursusregi Blok 1-5 7,5 ECTS Stk. 3.3 Valgfrie fagelementer 30 ECTS dækkes af valgfrie fagelementer. Alle fagelementer på bachelorniveau kan indgå i uddannelsens valgfri del. Fagelementer på kandidatniveau kan indgå i uddannelsens valgfri del med op til 30 ECTS. Det er dog ikke tilladt at tage fagelementer på kandidatniveau, der indgår som obligatoriske på den eller de SCIENCE kandidatuddannelse(r), som bacheloruddannelsen giver ret til optagelse på. Projekter uden for kursusregi kan indgå i uddannelsens valgfri del med op til 15 ECTS. Bemærk, at projekter uden for kursusregi samlet set maksimalt må udgøre 15 ECTS på den begrænset valgfri og valgfri del af uddannelsen. Reglerne er beskrevet i bilag 5 i den fælles del af studieordningen. Virksomhedsprojekter kan indgå i uddannelsens valgfri del med op til 30 ECTS. Reglerne er beskrevet i bilag 3 i den fælles del af studieordningen. Stk. 3.4 Mobilitetsvindue Mobilitetsvinduet for bacheloruddannelsen i biologi med specialisering i organismer og økologi er placeret i blok 1+2 på 3. år. Det betyder, at studieordningen giver mulighed for at følge fagelementer udenfor fakultetet i denne periode. Udnyttelse af mobilitetsvinduet forudsætter, at den studerende følger gældende praksis vedr. forhåndsgodkendelse og merit. Den studerende har herudover mulighed for på egen hånd at tilrettelægge et lignende forløb på et andet tidspunkt i løbet af uddannelsen. Stk. 4 Gymnasierettet specialisering Specialiseringen er på 90 ECTS og består af følgende: Obligatoriske fagelementer (inkl. bachelorprojektet), 37,5 ECTS. Begrænset valgfrie fagelementer, 7,5 ECTS. Sidefaget, 45 ECTS. Stk. 4.1 Obligatoriske fagelementer 37,5 ECTS skal dækkes af følgende obligatoriske fagelementer: NNDB12001U Biologisk videnskabsteori (VtBio) Blok 3 7,5 ECTS NBIA04038U Evolutionsbiologi Blok 4 7,5 ECTS NDIA10001U Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik (DidG) Blok 4 7,5 ECTS NBIB12002U Bachelorprojekt Blok ECTS Stk. 4.2 Begrænset valgfrie fagelementer 7,5 ECTS skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: NBIB10011U Biologiske forsøg: Design og analyse (Bioforsøg) Blok 1 7,5 ECTS NBIB14015U Applied Marine Biology Blok 1 7,5 ECTS Side 8 af 22

9 NBIA04047U Biodiversitet (Biodiv) Blok 1 7,5 ECTS NBIB10009U Gene Technology (Gentek) Blok 1 15 ECTS NBIA04048U Conservation (Cons) Blok 2 7,5 ECTS NBIB13008U Physiology of Aquatic Animals Blok 2 7,5 ECTS NBIB14019U Immunology (Immun) Blok 2 15 ECTS NBIB14025U Basal Arktisk Biologi Blok 3 7,5 ECTS NNMB15000U Entomologi Blok 3 7,5 ECTS NBIB15021U Fundamental Bioinformatics Blok 3 7,5 ECTS LPLB10333U Videregående Plantebiologi Blok 3 7,5 ECTS NBIA09044U Planters Økofysiologi (PlantØkofys) Blok 3 7,5 ECTS NNMB15001U Marine Mammal Biology and Research Blok 3 7,5 ECTS NBIB15008U Microbial Biotechnology Blok 3 7,5 ECTS NBIA04015U Plant Molecular Biology (PlantMolBiol) Blok 4 7,5 ECTS NBIA04054U Zoofysiologi (Zoofys) Blok 4 7,5 ECTS NBIA06065U Danmarks fauna Hvirveldyr (DanFauna) Blok 4 7,5 ECTS NBIB17001U Vandkvalitet og miljøtilstand i søer og vandløb Blok 5 7,5 ECTS Stk. 4.3 Sidefaget 45 ECTS skal dækkes af fagelementer på sidefaget. Såfremt den studerende har et sidefag på SCIENCE, skal de 45 ECTS dækkes af fagelementer der indgår i den reducerede gymnasiefagpakke i det pågældende fags bachelorstudieordning. En undtagelse herfra er idræt, da idræt i denne sammenhæng regnes som værende uden for SCIENCE. Følger den studerende et sidefag uden for SCIENCE (eller på idræt), skal den studerende dække 45 ECTS fra sidefaget. I bachelorstudieordningen på idræt fremgår fagelementerne under gymnasiefagpakken. Stk. 4.4 Valgfrie fagelementer Uddannelsens valgfrihed dækkes som udgangspunkt af de fagelementer, der følges på sidefaget. Der kan dog frigives ekstra plads til valgfrie fagelementer, såfremt et fagelement eller et ækvivalerende fagelement optræder i gymnasiefagpakken for både hovedfaget og sidefaget. Fagelementer skal kun bestås én gang og de ECTS, der bliver tilovers, kan indgå som valgfrie fagelementer. Såfremt der er frigivet ekstra plads til valgfrie fagelementer kan alle fagelementer indgå som valgfri med op til 30 ECTS, så længe de er på mindst bachelorniveau, og ikke indgår som obligatoriske på den eller de SCIENCE kandidatuddannelse(r), som bacheloruddannelsen giver ret til optagelse på. Såfremt der er frigivet ekstra plads til valgfrie fagelementer, kan projekter uden for kursusregi på op til 7,5 ECTS kan indgå i uddannelsens valgfri del. Reglerne er beskrevet i bilag 5 i den fælles del af studieordningen. Såfremt der er frigivet tilstrækkelig ekstra plads til valgfrie fagelementer, kan virksomhedsprojekter indgå i uddannelsens valgfri del med 15 ECTS. Reglerne er beskrevet i bilag 3 i den fælles del af studieordningen. Side 9 af 22

10 Stk. 4.5 Mobilitetsvindue På den gymnasierettede specialisering er der ikke defineret et mobilitetsvindue på grund af sidefaget. Den studerende har mulighed for på egen hånd at tilrettelægge et mobilitetsforløb i løbet af uddannelsen. Dette forudsætter, at den studerende følger gældende praksis vedr. forhåndsgodkendelse og merit. Stk. 5 Faglig kompetence til undervisning i biologi i gymnasieskolen Forudsætning for faglig kompetence er et uddannelsesniveau, der svarer til en kandidateksamen og som indeholder de faglige mindstekrav. Der findes følgende fagpakker, der sikrer opfyldelse af de faglige mindstekrav: Stk. 5.1 Tillægsfagpakken for biologi-studerende Tillægsfagpakken er på 15 ECTS. Tillægsfagpakken skal følges af en bachelor i biologi, der ikke har fulgt den gymnasierettede specialisering og ønsker at opnå faglig kompetence til undervisning i biologi i gymnasieskolen. Følgende fagelementer skal bestås: NDIA10001U Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik (DidG) Blok 4 7,5 ECTS Samt 7,5 ECTS blandt følgende dybdestofkurser: NBIB10011U Biologiske forsøg: Design og analyse (Bioforsøg) Blok 1 7,5 ECTS NBIB10009U Gene Technology (Gentek) Blok 1 15 ECTS NBIB14015U Applied Marine Biology Blok 1 7,5 ECTS NBIA04047U Biodiversitet (Biodiv) Blok 1 7,5 ECTS NBIA04048U Conservation (Cons) Blok 2 7,5 ECTS NBIB14019U Immunology (Immun) Blok 2 15 ECTS NBIB13008U Physiology of Aquatic Animals Blok 2 7,5 ECTS NBIB14025U Basal Arktisk Biologi Blok 3 7,5 ECTS NBIA09044U Planters Økofysiologi (PlantØkofys) Blok 3 7,5 ECTS NNMB15000U Entomologi Blok 3 7,5 ECTS NBIB15021U Fundamental Bioinformatics Blok 3 7,5 ECTS LPLB10333U Videregående Plantebiologi Blok 3 7,5 ECTS NNMB15001U Marine Mammal Biology and Research Blok 3 7,5 ECTS NBIB15008U Microbial Biotechnology Blok 3 7,5 ECTS NBIA04015U Plant Molecular Biology (PlantMolBiol) Blok 4 7,5 ECTS NBIA04054U Zoofysiologi (Zoofys) Blok 4 7,5 ECTS NBIA06065U Danmarks fauna Hvirveldyr (DanFauna) Blok 4 7,5 ECTS NBIB17001U Vandkvalitet og miljøtilstand i søer og vandløb Blok 5 7,5 ECTS Stk. 5.2 Den reducerede gymnasiefagpakke Den reducerede gymnasiefagpakke er på 90 ECTS og giver kompetence til undervisning i biologi i gymnasieskolen. Den reducerede gymnasiefagpakke skal følges af studerende, hvor gymnasiefagpakken i fysik, geografi, idræt, kemi, datalogi eller matematik er indeholdt i uddannelsen. Følgende fagelementer skal bestås: NBIA09017U Organismernes Diversitet Livets Træ (OrgDiv) Blok 1 15 ECTS Side 10 af 22

11 NBIA04033U Almen molekylærbiologi (Molbio) Blok 1 7,5 ECTS NBIA04036U Almen cellebiologi (Cellebiol) Blok 1 7,5 ECTS NBIA04026U Populationsbiologi (Popbiol) Blok 2 7,5 ECTS NMAA04011U Matematik/Statistik (MatStat) Blok 2 7,5 ECTS NBIA04034U Almen mikrobiologi (Mikrobiol) Blok 2 7,5 ECTS NBIA04035U Menneskets fysiologi (Fysiologi) Blok 2 7,5 ECTS NBIA04030U Almen Økologi (Økologi) Blok 3 7,5 ECTS NKEA04065U Kemi (KemiBio) Blok 3 7,5 ECTS NBIA04031U Almen biokemi 1 (BioK1) Blok 4 7,5 ECTS NBIA08033U Feltbiologi I, II og III (feltbio) Blok 4 7,5 ECTS Stk. 5.3 Gymnasiefagpakke Gymnasiefagpakken er på 120 ECTS og giver kompetence til undervisning i biologi i gymnasieskolen. Gymnasiefagpakken skal følges af studerende på andre uddannelser end fysik, geografi, idræt, kemi, datalogi eller matematik hvor gymnasiefagpakken er indeholdt i uddannelsen. Følgende fagelementer skal bestås: NBIA09017U Organismernes Diversitet Livets Træ (OrgDiv) Blok 1 15 ECTS NBIA04033U Almen molekylærbiologi (Molbio) Blok 1 7,5 ECTS NBIA04036U Almen cellebiologi (Cellebiol) Blok 1 7,5 ECTS NBIA04026U Populationsbiologi (Popbiol) Blok 2 7,5 ECTS NMAA04011U Matematik/Statistik (MatStat) Blok 2 7,5 ECTS NBIA04034U Almen mikrobiologi (Mikrobiol) Blok 2 7,5 ECTS NBIA04035U Menneskets fysiologi (Fysiologi) Blok 2 7,5 ECTS NBIA04030U Almen Økologi (Økologi) Blok 3 7,5 ECTS NKEA04065U Kemi (KemiBio) Blok 3 7,5 ECTS NBIA04031U Almen biokemi 1 (BioK1) Blok 4 7,5 ECTS NBIA08033U Feltbiologi I, II og III (Feltbio) Blok 4 7,5 ECTS NNDB12001U Biologisk videnskabsteori (VtBio) Blok 3 7,5 ECTS NDIA10001U Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik (DidG) Blok 4 7,5 ECTS Samt 15 ECTS blandt følgende: NBIB10011U Biologiske forsøg: Design og analyse (Bioforsøg) Blok 1 7,5 ECTS NBIB10009U Gene Technology (Gentek) Blok 1 15 ECTS NBIB14015U Applied Marine Biology Blok 1 7,5 ECTS NBIA04047U Biodiversitet (Biodiv) Blok 1 7,5 ECTS NBIA04048U Conservation (Cons) Blok 2 7,5 ECTS NBIB14019U Immunology (Immun) Blok 2 15 ECTS NBIB13008U Physiology of Aquatic Animals Blok 2 7,5 ECTS NBIB14025U Basal arktisk biologi Blok 3 7,5 ECTS NBIA09044U Planters Økofysiologi (PlantØkofys) Blok 3 7,5 ECTS NNMB15000U Entomologi Blok 3 7,5 ECTS NBIB15021U Fundamental Bioinformatics Blok 3 7,5 ECTS LPLB10333U Videregående plantebiologi Blok 3 7,5 ECTS NNMB15001U Marine Mammal Biology and Research Blok 3 7,5 ECTS NBIB15008U Microbial Biotechnology Blok 3 7,5 ECTS NBIA04038U Evolutionsbiologi Blok 4 7,5 ECTS Side 11 af 22

12 NBIA04015U Plant Molecular Biology (PlantMolBiol) Blok 4 7,5 ECTS NBIA04054U Zoofysiologi (Zoofys) Blok 4 7,5 ECTS NBIA06065U Danmarks fauna Hvirveldyr (DanFauna) Blok 4 7,5 ECTS NBIB17001U Vandkvalitet og miljøtilstand i søer og vandløb Blok 5 7,5 ECTS Stk. 5.4 Fagligt overlap mellem hoved- og sidefag Der er en undtagelse fra mindstekravene for de biologistuderende, der ønsker at tilegne sig faglig kompetence i to fagligt tæt knyttede uddannelser, hvor der i visse tilfælde kan være fagligt overlap mellem enkelte fagelementer. I disse tilfælde reduceres ECTS-kravet om sidefagets omfang tilsvarende med de ECTS, der måtte udgå pga. fagligt overlap. For studerende med biologi som sidefag kan følgende fagelementer udgå af den reducerede gymnasiefagpakke som følge af fagligt overlap: Hovedfag Fag der udgår fra sidefagets reducerede gymnasiefagepakke pga. fagligt overlap Matematik NMAA04011U Matematik/Statistik (MatStat) Blok 2 7,5 ECTS Fysik NMAA04011U Matematik/Statistik (MatStat) Blok 2 7,5 ECTS Idræt NBIA04035U Menneskets fysiologi (Fysiologi) Blok 2 7,5 ECTS Kemi NMAA04011U Matematik/Statistik (MatStat) Blok 2 7,5 ECTS NKEA04065U Kemi (KemiBio) Blok 3 7,5 ECTS Datalogi NMAA04011U Matematik/Statistik (MatStat) Blok 2 7,5 ECTS Geografi NMAA04011U Matematik/Statistik (MatStat) Blok 2 7,5 ECTS Såfremt der er fag der udgår pga. fagligt overlap, konverteres antallet af ECTS til valgfrie ECTS. 5 Dispensation Studienævnet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. 6 Ikrafttrædelse m.v. Stk. 1 Gyldighed Denne fagspecifikke del af studieordningen gælder for alle studerende, som indskrives på uddannelsen se dog bilag 2. Stk. 2 Overførsel For studerende indskrevet på en tidligere studieordning, kan overførsel til denne studieordning finde sted efter gældende overgangsregler eller efter individuel meritvurdering af studienævnet. Stk. 3 Ændringer Studieordningen kan ændres én gang om året således, at ændringerne træder i kraft ved studieårets start. Ændringer skal indstilles af studienævnet og godkendes af dekanen. Hvis der ændres i denne studieordning, tilføjes der om nødvendigt også en overgangsordning, så en studerende kan fortsætte sin bacheloruddannelse efter den ændrede studieordning. Side 12 af 22

13 Bilag 1 Kassogrammer Kassogram Molekylær- og cellebiologi Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 1. år 2. år Organismernes diversitet * Almen molekylærbiologi Almen cellebiologi Populationsbiologi * Almen økologi * Almen biokemi* Matematik/ Statistik* Almen mikrobiologi Menneskets fysiologi Kemi * Biologisk videnskabsteori Begrænset valgfri Feltbiologi I, II og III* Evolutionsbiologi Begrænset valgfri 3. år Valgfri Valgfri Begrænset valgfri Begrænset valgfri Valgfri Valgfri Bachelorprojekt Obligatorisk * Førsteårsprøvekurser Begrænset valgfri Valgfri Kassogrammet viser det fagligt anbefalede studieforløb. Den studerende kan selv tilrettelægge et alternativt studieforløb indenfor de gældende regler. Kassogram Organismer og økologi Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 1. år 2. år Organismernes diversitet * Almen molekylærbiologi Almen cellebiologi Populationsbiologi * Almen økologi * Almen biokemi* Matematik/ Statistik* Almen mikrobiologi Menneskets fysiologi Kemi * Biologisk videnskabsteori Begrænset valgfri Feltbiologi I, II og III* Evolutionsbiologi Begrænset valgfri 3. år Valgfri Valgfri Begrænset valgfri Begrænset valgfri Valgfri Valgfri Bachelorprojekt Obligatorisk * Førsteårsprøvekurser Begrænset valgfri Valgfri Kassogrammet viser det fagligt anbefalede studieforløb. Den studerende kan selv tilrettelægge et alternativt studieforløb indenfor de gældende regler. Kassogram Gymnasierettet specialisering Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 1. år 2. år Organismernes diversitet * Almen molekylærbiologi Almen cellebiologi Populationsbiologi * Almen økologi * Almen biokemi * Matematik/ Statistik * Almen mikrobiologi Menneskets fysiologi Kemi * Biologisk videnskabsteori Begrænset valgfri Feltbiologi I, II og III * Evolutionsbiologi Grundkursus i de naturvidenskabelige fags Didaktik 3. år Sidefag Sidefag Sidefag Sidefag Sidefag Sidefag Bachelorprojekt Obligatorisk. * Førsteårsprøvekurser Begrænset valgfri. Kassogrammet viser det fagligt anbefalede studieforløb. Den studerende kan selv tilrettelægge et alternativt studieforløb indenfor de gældende regler. Side 13 af 22

14 Kassogram - Gymnasiefagpakken i biologi for side-/sidefagsstuderende inden for SCIENCE Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 3. år BA 4. år KA Organismernes diversitet Almen molekylærbiologi Populationsbiologi Kemi Almen biokemi Matematik/ Statistik Almen mikrobiologi Almen økologi Bachelorprojekt Feltbiologi I, II og III Almen cellebiologi Menneskets fysiologi Hovedfag Hovedfag Den reducerede gymnasiefagpakke Kassogram - Gymnasiefagpakken i biologi for side-/sidefagsstuderende uden for SCIENCE Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 3. år BA 4. år KA Organismernes diversitet Almen molekylærbiologi Almen cellebiologi Populationsbiologi Kemi Almen biokemi Matematik/ Statistik Almen mikrobiologi Menneskets fysiologi Almen økologi Biologisk videnskabsteori Bachelorprojekt Feltbiologi I, II og III Grundkursus i de naturvidenskabelige fags Didaktik 5. år KA Begrænset valgfrit Begrænset valgfrit Hovedfag Hovedfag Hovedfag Hovedfag Hovedfag Hovedfag Gymnasiefagpakken Side 14 af 22

15 Bilag 2 Overgangsordninger Den fælles del af studieordningerne gælder for alle indskrevne studerende på det Naturog Biovidenskabelige Fakultet. Overgangsordningerne nedenfor indeholder udelukkende dele, der adskiller sig fra reglerne og retningslinjerne i den gældende studieordning. Alle relevante oplysninger, der måtte mangle i overgangsordningerne, forefindes således ovenfor i studieordningen. Stk. 1 Generelle ændringer for studerende optaget i studieåret 2016/17 Studerende optaget på bacheloruddannelsen i studieåret 2016/17 skal færdiggøre uddannelsen som angivet i denne studieordning med nedenstående undtagelser. Stk. 1.1 Specialiseringer For studerende indskrevet på bacheloruddannelsen i studieåret 2015/16 er det muligt at færdiggøre uddannelsen med en af de specialiseringer, der indgik i studieordningen. Stk Molekylær- og cellebiologi Begrænset valgfrie fagelementer 30 ECTS skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: Begrænset valgfrie fagelementer udbudt som del af specialiseringen i molekylær- og cellebiologi i den gældende studieordning (se ovenfor) NNMB16000U Ancient DNA, Paleoenvironments, Megafauna and Domestication Nedlagt* 7,5 ECTS Stk Organismer og økologi Begrænset valgfrie fagelementer 30 ECTS skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: Begrænset valgfrie fagelementer udbudt som del af specialiseringen i organismer og økologi i den gældende studieordning (se ovenfor) NBIB15002U Scientific Workshop Nedlagt* 7,5 ECTS NBIB16003U Mikrobiel Økologi Nedlagt* 7,5 ECTS NBIA10022U Belastning, transport og modellering af forurening i vandmiljøet (vandforurening) Nedlagt* 7,5 ECTS Stk Gymnasierettet specialiering Begrænset valgfri fagelementer 7,5 ECTS skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: Begrænset valgfrie fagelementer udbudt som del af den gymansierettede specialisering i den gældende studieordning (se ovenfor) NBIA10022U Belastning, transport og modellering af forurening i vandmiljøet (vandforurening) Nedlagt* 7,5 ECTS 3.2 Faglig kompetence til undervisning i biologi i gymnasieskolen Biologisk dybdestof - tillægsfagpakken Der er ændret i kurserne for biologisk dybdestof i tillægsfagpakken. Studerende der er optaget på bacheloruddannelsen i studieåret 2016/17, kan derfor følge 15 ECTS dybdestof blandt nedenstående kurser: Begrænset valgfrie fagelementer udbudt under Biologisk dybdestof - tillægsfagpakken NBIA10022U Belastning, transport og modellering af forurening Nedlagt* 7,5 ECTS Side 15 af 22

16 i vandmiljøet (vandforurening) Biologisk dybdestof - gymnasiefagpakken Der er ændret i kurserne for biologisk dybdestof i gymnasiefagpakken. Studerende der er optaget på bacheloruddannelsen i studieåret 2016/17, kan derfor følge 15 ECTS dybdestof blandt nedenstående kurser: Begrænset valgfrie fagelementer udbudt under Biologisk dybdestof - gymnasiefagpakken NBIA10022U Belastning, transport og modellering af forurening i vandmiljøet (vandforurening) Nedlagt* 7,5 ECTS Stk. 2 Generelle ændringer for studerende optaget i studieåret 2015/16 Studerende optaget på bacheloruddannelsen i studieåret 2015/16 skal færdiggøre uddannelsen som angivet i denne studieordning med nedenstående undtagelser. Stk. 2.1 Specialiseringer For studerende indskrevet på bacheloruddannelsen i studieåret 2015/16 er det muligt at færdiggøre uddannelsen med en af de specialiseringer, der indgik i studieordningen. Stk Molekylær- og cellebiologi Begrænset valgfrie fagelementer 30 ECTS skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: Begrænset valgfrie fagelementer udbudt som del af specialiseringen i molekylær- og cellebiologi i den gældende studieordning (se ovenfor) NBIB10027U Almen biokemi 2 protein & enzymologi for Nedlagt* 7,5 ECTS biologer (BioK2) NNMB16000U Ancient DNA, Paleoenvironments, Megafauna and Domestication Nedlagt* 7,5 ECTS Stk Organismer og økologi Begrænset valgfrie fagelementer 30 ECTS skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: Begrænset valgfrie fagelementer udbudt som del af specialiseringen i organismer og økologi i den gældende studieordning (se ovenfor) NNMB15001U Marine pattedyrs biologi og forskning Nedlagt* 7,5 ECTS NBIB15002U Scientific Workshop Nedlagt* 7,5 ECTS NBIB16003U Mikrobiel Økologi Nedlagt* 7,5 ECTS NBIA10022U Belastning, transport og modellering af forurening i vandmiljøet (vandforurening) Nedlagt* 7,5 ECTS Stk Gymnasierettet specialiering Begrænset valgfrie fagelementer 7,5 ECTS skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: Begrænset valgfrie fagelementer udbudt som del af den gymnasierettede specialisering i den gældende studieordning (se ovenfor) NBIA10022U Belastning, transport og modellering af forurening i vandmiljøet (vandforurening) Nedlagt* 7,5 ECTS Side 16 af 22

17 3.2 Faglig kompetence til undervisning i biologi i gymnasieskolen Biologisk dybdestof - tillægsfagpakken Der er ændret i kurserne for biologisk dybdestof i tillægsfagpakken. Studerende der er optaget på bacheloruddannelsen i studieåret 2015/16, kan derfor følge 15 ECTS dybdestof blandt nedenstående kurser: Begrænset valgfrie fagelementer udbudt under Biologisk dybdestof - tillægsfagpakken NBIA10022U Belastning, transport og modellering af forurening i vandmiljøet (vandforurening) Nedlagt* 7,5 ECTS Biologisk dybdestof - gymnasiefagpakken Der er ændret i kurserne for biologisk dybdestof i gymnasiefagpakken. Studerende der er optaget på bacheloruddannelsen i studieåret 2015/16, kan derfor følge 15 ECTS dybdestof blandt nedenstående kurser: Begrænset valgfrie fagelementer udbudt under Biologisk dybdestof - gymnasiefagpakken NBIA10022U Belastning, transport og modellering af forurening i vandmiljøet (vandforurening) Nedlagt* 7,5 ECTS Stk. 3 Generelle ændringer for studerende optaget i studieåret 2014/15 eller tidligere Studerende optaget på bacheloruddannelsen i studieåret 2014/15 skal færdiggøre uddannelsen som angivet i denne studieordning med nedenstående undtagelser. Uddannelsens opbygning Bacheloruddannelsen i biologi for studerende optaget i studieåret 2014/15 eller tidligere består af følgende: Obligatoriske fagelementer (inkl. bachelorprojekt), 120 ECTS Valgfrie fagelementer, 60 ECTS Kassogram Bacheloruddannelsen i biologi - optag 2014/15 eller tidligere Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 1. år 2. år 3. år Organismernes Diversitet * Almen Molekylærbiologi Populationsbiologi * Almen Økologi * Almen Biokemi* Matematik/ Statistik* Almen Mikrobiologi Kemi * Biologisk Videnskabsteori Feltbiologi I, II og III* Evolutionsbiologi Almen Cellebiologi Menneskets Fysiologi Valgfri Valgfri Valgfri Valgfri Valgfri Valgfri Valgfri Valgfri Bachelorprojekt Obligatorisk. * Førsteårsprøvekurser Valgfri. Stk. 3.1 Specialiseringer For studerende indskrevet i studieåret 2014/15 eller tidligere var der ikke krav om, at den studerende skulle følge en specialisering. Den studerende havde mulighed for at opnå en specialisering i molekylærbiologi eller organismer og økologi ved at følge en specialiseringsfagpakke på 30 ECTS. Side 17 af 22

18 Studerende indskrevet i studieåret 2014/15 eller tidligere har derfor fortsat mulighed for at opnå en specialisering ved at bestå en af følgende: Stk Molekylærbiologi Begrænset valgfrie fagelementer 30 ECTS skal vælges blandt følgende fagelementer: Begrænset valgfrie fagelementer udbudt som del af specialiseringen i molekylær- og cellebiologi i den gældende studieordning (se ovenfor) NBIB13012U Epigenetics and Cell Differentiation (EpiGenCell) Nedlagt* 7,5 ECTS NBIB14033U Introduction to Bioinformatic (BioInf) Nedlagt* 7,5 ECTS NBIB10027U Almen biokemi 2 protein & enzymologi for Nedlagt* 7,5 ECTS biologer (BioK2) NNMB16000U Ancient DNA, Paleoenvironments, Megafauna and Domestication Nedlagt* 7,5 ECTS * Se kursusspecifikke ændringer nedenfor Stk Organismer og økologi Begrænset valgfri fagelementer 30 ECTS skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: Begrænset valgfrie fagelementer udbudt som del af specialiseringen i organismer og økologi i den gældende studieordning (se ovenfor) NNMB15001U Marine Mammal Biology and Research Blok 3 7,5 ECTS NBIK14013U Arctic Biology (kandidatniveau) Blok 4 7,5 ECTS NBIA05031U Scientific Workshop (Økoproj) Nedlagt* 7,5 ECTS NBIA10022U Belastning, transport og modellering af forurening i vandmiljøet (vandforurening) Side 18 af 22 Nedlagt* 7,5 ECTS 3.2 Faglig kompetence til undervisning i biologi i gymnasieskolen Biologisk dybdestof - tillægsfagpakken I studieordningen 2014/15 og tidligere har de studerende kunne opnå faglig kompetence til undervisning i gymnasieskolen hvis de har bestået uddannelsens konstituerende fagelementer samt kurset Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik (DidG). Der har således ikke været et krav om at de også skal have bestået dybdestofkurser eller andre ekstra begrænset valgfri kurser. Kravet er ikke ændret for disse studerende. Biologisk dybdestof - gymnasiefagpakken Der er ændret i kurserne for biologisk dybdestof i tillægsfagpakken og gymnasiefagpakken. Studerende der er optaget på bacheloruddannelsen i studieåret 2014/15 eller tidligere, kan derfor følge 15 ECTS dybdestof blandt nedenstående kurser: Begrænset valgfrie fagelementer udbudt under Biologisk dybdestof - gymnasiefagpakken NBIB14015U Applied Marine Biology (Marin) Blok 1 7,5 ECTS NMAA09005U Introduktion til numerisk analyse (NumIntro) Blok 1 7,5 ECTS NBIA06017U Protein Science A (ProtSciA) Blok 1 15 ECTS NBIA06019U Protein Science C (ProtSciC) Blok 1 7,5 ECTS NKEB10001U Eksperimentelt kursus i almen kemi (EksAlmKem) Blok 1 7,5 ECTS NKEB13011U Miljøkemi cases og risikovurdering (KemiM3) Blok 2 7,5 ECTS NFYK14039U Radioactive Isotopes and Ionizing Radiation Blok 3 7,5 ECTS NBIK14016U Experimental Design and Statistical Methods in Biology (StatBio) Blok 3 7,5 ECTS

19 NFKB14006U Virksomhedsprojekt i biologi Blok ECTS NNDA07002U Naturvidenskabelig kommunikation og formidling Nedlagt* 7,5 ECTS (NatKomm) NBIA04011U Theoretical Molecular Genetics (MolGenTeo) Nedlagt* 7,5 ECTS NBIA05003U Immunology (Immun) Nedlagt* 15 ECTS NBIA06018U Protein Science B (ProtSciB) Nedlagt* 15 ECTS NBIA06020U Protein Science D (ProtSciD) Nedlagt* 7,5 ECTS NBIB10027U Almen biokemi 2 - proteinkemi og enzymologi for Nedlagt* 7,5 ECTS biologer (BioK2) NDIA10002U Museumsformidler (Musformidl) Nedlagt* 7,5 ECTS NBIA10022U Belastning, transport og modellering af forurening Nedlagt* 7,5 ECTS i vandmiljøet (vandforurening) NBIK14012U Biological Dynamics (BioDyn) Nedlagt* 7,5 ECTS Stk. 4 Kursusspecifikke ændringer Nedlagt kursus Ancient DNA, Paleoenvironments, Megafauna and Domestication (NNMB16000U) 7,5 ECTS Overgang Kurset indgik som begrænset valgfrit i specialiseringen i Molekylær- og cellebiologi i studieåret 2016/17 eller tidligere. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2016/17 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2017/18. Almen biokemi 2 proteinkemi og enzymologi for biologer (BioK2) (NBIB10027U), 7,5 ECTS Belastning, transport og modellering af forurening i vandmiljøet (vandforurening) (NBIA10022U), 7,5 ECTS Biological Dynamics (BioDyn) (NBIK14012U), 7,5 ECTS Epigenetics and Cell Differentiation (EpiGenCell) (NBIB13012U), 7,5 ECTS Immunology (Immun) Kurset har skiftet titel og er identisk med Ancient DNA and Evolution (NNMB17000U), 7,5 ECTS. Kurset indgik som biologisk dybdestof i gymnasiefagpakken og som begrænset valgfrit på specialiseringen i celle og molekylærbiologi i studieåret 2015/16 eller tidligere. Kurset er identisk med Proteinkemi & enzymologi for biologer (NBIB16002U). Kurset indgik som biologisk dybdestof i gymnasiefagpakken i studieåret 2016/17 og begrænset valgfrit på specialiseringen i Organismer og Økologi i studieåret 2016/17 og tidligere. Kurset var endvidere begrænset valgfrit på den gymnasierettede specialisering og indgik som biologisk dybdestof i tillægsfagpakken i studieåret 2015/16 og 2016/17. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2016/17 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2017/18. Kurset indgik som biologisk dybdestof i gymnasiefagpakken i studieåret 2014/15 eller tidligere. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2016/17. Kurset er identisk med kurset Dynamic Models in Molecular Biology (NBIK17001U). Kurset indgik som begrænset valgfrit i specialiseringen i molekylærbiologi i studieåret 2014/15 eller tidligere. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2014/15 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2015/16. Kurset er ækvivalent med kandidatkurset Epigenetics and Cell Differentiation (NBIK15010U). Kurset indgik som fagligt dybdestof i uddannelsens tillægsfagpakke og Side 19 af 22

20 (NBIA05003U), 15 ECTS Introduction to bioinformatics (BioInf) (NBIB14033U), 7,5 ECTS Mikrobiel Økologi (NBIB16003U), 7,5 ECTS Museumsformidler (Musformidl) (NDIA10002U), 7,5 ECTS Naturvidenskabelige kommunikation og formidling (NatKomm) (NNDA07002U) 7,5 ECTS Protein Science B (ProtSciB) (NBIA06018U) 15 ECTS Protein Science D (ProtSciD) (NBIA06020U) 7,5 ECTS Scientific Workshop (ØkoProj) (NBIA05031U), 7,5 ECTS Scientific Workshop (NBIB15002U), 7,5 ECTS Skriftlig naturvidenskabelig kommunikation og formidling (SKomm) (NNDB15003U), 7,5 ECTS Theoretical Molecular Genetics (MolGenTeo), (NBIA04011U), gymnasiefagpakke i studieåret 2014/15 eller tidligere Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2014/15 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2015/16. Kurset er ækvivalent med kurset Immunology (NBIB14019U). Kurset var begrænset valgfrit i specialiseringen i molekylærbiologi i studieåret 2014/15 eller tidligere. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2014/15 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2015/16. Kurset er ækvivalent med kurset Fundamental Bioinformatics (NBIB15021U). Kurset indgik som begrænset valgfrit i specialiseringen i Organismer og økologi i studieåret 2015/16 og 2016/17. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2016/17 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2017/18. Kurset indgik som biologisk dybdestof i gymnasiefagpakken i studieåret 2014/15 eller tidligere. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2016/17 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2017/18. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2014/15 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2015/16. Kurset har ændret titel og er ækvivalent med Skriftlig naturvidenskabelig kommunikation og formidling (SKomm) (NNDB15003U) Kurset indgik som biologisk dybdestof i gymnasiefagpakken i studieåret 2015/16 eller tidligere. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2015/16 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2016/17. Kurset indgik som biologisk dybdestof i gymnasiefagpakken i studieåret 2015/16 eller tidligere. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2015/16 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2016/17. Kurset var begrænset valgfri på specialiseringen i organismer og økologi i studieåret 2014/15 eller tidligere. Kurset blev udbudt for sidste gang i 2014/15 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2015/16. Kurset har tidligere heddet Eksperimentelt økologisk projektarbejde. Kurset indgik som begrænset valgfrit i specialiseringen i Organismer og økologi i studieåret 2015/16 og 2016/17. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2016/17 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2017/18. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2016/17 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2017/18. Kurset skiftede fra bachelor- til kandidatniveau i studieåret 2015/16. Der blev udbudt et sidste eksamensforsøg i bachelorkurset i studieåret 2015/16. Side 20 af 22

21 7,5 ECTS Kurset er ækvivalent med Theoretical Molecular Genetics (MolGenTeo), (NBIK15017U). Side 21 af 22

22 Bilag 3 Målbeskrivelse for bachelorprojekt En studerende, som har afsluttet et bachelorprojekt i biologi, har opnået følgende: Viden om: Hvordan en biologisk problemstilling behandles med vægt på problemformulering og problemanalyse. Hvordan en naturvidenskabelig afhandling struktureres. Hvordan videnskabelig litteratur opsøges og anvendes i en afhandling. Færdigheder i at: Læse og forholde sig kritisk til videnskabelig litteratur. Fremstille en biologisk problemstilling klart under inddragelse af relevant videnskabelig litteratur. Diskutere modstridende opfattelser i litteraturen. Ved et felt- eller laboratoriebaseret projekt, hvor der indgår eksperimentelt arbejde/egenproduktion af data, har den studerende endvidere færdigheder i at: Tilrettelægge og udføre eksperimentelt arbejde under vejledning. Anvende relevante statistiske metoder. Diskutere egen datafrembringelse og relatere egne data til andres data indenfor det faglige område. Overholde gældende normer og regler for god feltarbejds- eller laboratorieskik. Kompetencer til at: Gennemføre et mindre, forskningspræget biologisk projekt selvstændigt. Videreudvikle sin biologiske viden og sine færdigheder selvstændigt. Side 22 af 22

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 19

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 19 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 19

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 19 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 9

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biokemi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i nanoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2013 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biokemi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geologi og geoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 16

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 16 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i idræt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

1. Formål, fag og læringsmål

1. Formål, fag og læringsmål Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i BIOKEMI ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 31/8 2009) 1. Formål, fag og læringsmål Bacheloruddannelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geologi og geoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i idræt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stk. 2 Tilknytning Uddannelsen hører under Studienævn for Matematik og Datalogi, og de studerende har valgret og valgbarhed til dette studienævn.

Stk. 2 Tilknytning Uddannelsen hører under Studienævn for Matematik og Datalogi, og de studerende har valgret og valgbarhed til dette studienævn. Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i datalogi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2015 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i kemi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2017 Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning og sprog...

Læs mere

Indhold. Side 1 af 11

Indhold. Side 1 af 11 Indhold Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i Humanfysiologi med sidefag ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September 2012 (Rev. 2017)

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 20

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 20 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i datalogi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2015 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 21

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 21 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i datalogi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i idræt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i BIOLOGI ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet

Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i BIOLOGI ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet 25/11 2008 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i BIOLOGI ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 25/8 2008) 1. Mål, fag og kompetencer Uddannelsens

Læs mere

Indhold. Side 1 af 12

Indhold. Side 1 af 12 Indhold Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i Humanfysiologi med sidefag ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September 2012 (Rev. 2016)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2013 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indhold. Side 1 af 13

Indhold. Side 1 af 13 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab med sidefag ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 13

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 13 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev.

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. 2016) Dette rammedokument gælder for bachelor- og kandidatstudieordningerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 23

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 23 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 18

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 18 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Side 1 af 10

Indhold. Side 1 af 10 Indhold Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanfysiologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September 2012 (Rev. 2016) 1 Titel,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Indhold. Side 1 af 10

Indhold. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) De overordnede

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

1. Formål og fagområder

1. Formål og fagområder 9/5 2012 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i MATEMATIK-ØKONOMI ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2011 Revideret med virkning fra

Læs mere

Indhold. Side 1 af 11

Indhold. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Stk. 2. Uddannelsens centrale fag er geografi og geoinformatik. Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik

Stk. 2. Uddannelsens centrale fag er geografi og geoinformatik. Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik 25/11 2008 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i GEOGRAFI & GEOINFORMATIK ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 25/8 2008) 1. Mål, fag og kompetencer

Læs mere

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet Biokemi 1 kemi bioteknologi bioinformatik laboratoriearbejde

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET EFTERÅR 2013 BIOLOGI HOLDTIME BIRGITTE JENSEN OG MARIE BUCHARDT STUDIEVEJLEDERE FOR BIOLOGI

AARHUS UNIVERSITET EFTERÅR 2013 BIOLOGI HOLDTIME BIRGITTE JENSEN OG MARIE BUCHARDT STUDIEVEJLEDERE FOR BIOLOGI BIOLOGI BIRGITTE JENSEN OG MARIE BUCHARDT STUDIEVEJLEDERE FOR BIOLOGI UNI VERSITET DAGENS EMNER Studievejledning Andre vejledningstilbud Eksamen Sidefagsstuderende Bacheloruddannelsens opbygning (Førsteårsprøven)

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

1. Formål og fagområder 9/5 2012

1. Formål og fagområder 9/5 2012 9/5 2012 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i FORSIKRINGSMATEMATIK ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2011 Revideret med virkning

Læs mere

Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag. Institut for Matematik. April Indledning. Valg af studieretning og valgfri kurser

Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag. Institut for Matematik. April Indledning. Valg af studieretning og valgfri kurser Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag Institut for Matematik April 2015 Indledning I dette skrift diskuterer vi valg af studieretning inden for Matematikindgangen og gennemgår en række muligheder

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

FOR DEN NATURVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE I EKSPERIMENTEL BIOLOGI VED

FOR DEN NATURVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE I EKSPERIMENTEL BIOLOGI VED STUDIEORDNING FOR DEN NATURVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE I EKSPERIMENTEL BIOLOGI VED SYDDANSK UNIVERSITET GODKENDT AF DEKANEN FOR DET NATURVIDENSKABELIGE OG TEKNISKE FAKULTET DEN 31. MAJ 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi kemi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

BACHELOR ORIENTERING. Studievejleder Mette W. Frederiksen AARHUS UNIVERSITET

BACHELOR ORIENTERING. Studievejleder Mette W. Frederiksen AARHUS UNIVERSITET BACHELOR ORIENTERING Studievejleder Mette W. Frederiksen 1 PROGRAM 16.15-17.00-2. års studerende Kemi Tilvalg og sidefag Medicinalkemi Studieretninger Bachelorkontrakt Bachelorprojekt Fremdriftsreform

Læs mere

FOR DEN NATURVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE I BIOLOGI VED

FOR DEN NATURVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE I BIOLOGI VED STUDIEORDNING FOR DEN NATURVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE I BIOLOGI VED SYDDANSK UNIVERSITET GODKENDT AF DEKANEN FOR DET NATURVIDENSKABELIGE OG TEKNISKE FAKULTET DEN 31. MAJ 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag Institut for Matematik April 2013

Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag Institut for Matematik April 2013 Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag Institut for Matematik April 2013 Indledning I dette skrift diskuterer vi valg af studieretning inden for Matematikindgangen og gennemgår en række muligheder

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

1. Formål og fag 26/4 2011

1. Formål og fag 26/4 2011 26/4 2011 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i BIOKEMI ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet September 2009 Revideret med virkning fra 1. september 2011

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Biologi 2004 (Revideret med virkning pr. 1. september 2008)

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Biologi 2004 (Revideret med virkning pr. 1. september 2008) Studieordning for Kandidatuddannelsen i Biologi 2004 (Revideret med virkning pr. 1. september 2008) 1 Uddannelsens mål 2 Titler 3 Adgangskrav til uddannelsen 4 Uddannelsens varighed 5 Uddannelsens årsstruktur

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

1. Formål og fagområder 31/5 2012

1. Formål og fagområder 31/5 2012 31/5 2012 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i NANOSCIENCE ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2009 Revideret med virkning fra 1.

Læs mere

Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag Institut for Matematik April 2012

Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag Institut for Matematik April 2012 Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag Institut for Matematik April 2012 Indledning I dette skrift diskuterer vi valg af studieretning inden for Matematikindgangen og gennemgår en række muligheder

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i klinisk ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Revideret 2015) Indhold 1 Titel og

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

25/ Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelserne i de fysiske fag.

25/ Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelserne i de fysiske fag. 25/11 2008 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i DE YSISKE AG ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 25/8 2008) 1. Mål, fag og kompetencer Uddannelsernes

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi Fagmodul i Molekylærbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1215 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i klinisk ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indhold 1 Titel og tilknytning...

Læs mere

Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Molekylærbiologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2017 2012-1215 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016 og

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010) D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T KØBENHAVNS UNIVERSIT ET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010) De overordnede bestemmelser, der danner ramme for

Læs mere

indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel idrætsfaglig

indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel idrætsfaglig Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i IDRÆT ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 31/8 2009) 1. Formål, fag og læringsmål Uddannelsens mål er,

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I nanoscience nanoscience I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i nanoscience. Her er

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009) D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T KØBENHAVNS UNIVERSIT ET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009) De overordnede bestemmelser, der danner ramme

Læs mere

Uddannelsesspecifik studieordning for bachelorog kandidatuddannelsen i Matematik

Uddannelsesspecifik studieordning for bachelorog kandidatuddannelsen i Matematik Uddannelsesspecifik studieordning for bachelorog kandidatuddannelsen i Matematik Godkendt af dekanen for den 28. april 2010. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Uddannelsens formål og kompetenceprofil... 1

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED ODENSE UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED ODENSE UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED ODENSE UNIVERSITET Indhold: 1. Uddannelsens omfang og forudsætninger 2. Uddannelsernes indhold 3. Generelle eksamensbestemmelser 4. Andre bestemmelser

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOTEKNOLOGI bioteknologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i bioteknologi. Her

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2011)

Studieordning for kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2011) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2011) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

faglig information 2011/2012 bacheloruddannelsen I Jordbrug, fødevarer science.au.dk

faglig information 2011/2012 bacheloruddannelsen I Jordbrug, fødevarer science.au.dk faglig information 2011/2012 bacheloruddannelsen I Jordbrug, fødevarer og miljø science.au.dk 2 Bacheloruddannelsen i Jordbrug, fødevarer og miljø Jordbrug, fødevarer og miljø I denne folder kan du læse

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoscience og teknologi (September 2013)

Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoscience og teknologi (September 2013) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoscience og teknologi (September 2013) De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning,

Læs mere

FAgLIg INFORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I. FYSiK. SCienCe.aU.dK

FAgLIg INFORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I. FYSiK. SCienCe.aU.dK FAgLIg INFORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I FYSiK SCienCe.aU.dK 2 BACHELORUDDANNELSEN I FYSIK FYSIK I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i fysik. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I DATALOGI DATAlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i datalogi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Stk. 2. Fagområder Uddannelsens centrale fagområde er matematik. Endvidere indgår fagområderne statistik og datalogi i uddannelsen.

Stk. 2. Fagområder Uddannelsens centrale fagområde er matematik. Endvidere indgår fagområderne statistik og datalogi i uddannelsen. 31/5 2012 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i MATEMATIK ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2011 Revideret med virkning fra 1. september

Læs mere

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed:

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed: Til din Life Science virksomhed: Medarbejderen med de kompetencer Kort og godt om din næste, potentielle medarbejder, der gennem hele sin uddannelse har haft skarp fokus på det bioteknologiske arbejdsmarked:

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Kapitel 1. Uddannelsens formål og kompetenceprofil

Kapitel 1. Uddannelsens formål og kompetenceprofil Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for KANDIDATUDDANNELSEN i LANDSKABSFORVALTNING ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet NB: No admission to this programme from February

Læs mere