Ramme Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr Årsrapport. l. oktober september 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ramme Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr Årsrapport. l. oktober september 2017"

Transkript

1 VESTJYSK Revisin Statsautriseret revisinsaktieselskab Ramme Varmeværk A.m.b.a CVR-nr Årsrapprt l. ktber september 2017 Årsrapprten er fremlagt g gdkendt på selskabets rdinære generalfrsamling den. Dirigent Medlem af: J^CQ RevisrGruppen Danmark Andrupsgade Lemvig. Telefn Telefax Havnegade Thybrøn. Telefn Telefax

2 IVESTJYSK Revisin Indhldsfrtegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning l Den uafhængige revisrs erklæringer 2 Ledelsesberetning Selskabsplysninger 5 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab l. ktber september 2017 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatpgørelse 11 Balance 12 Nter 14 Ramme Varmeværk A.m.b.a Årsrapprt fr 2016/17

3 VESTJYSK Revisin Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dat aflagt årsrapprten fr regnskabsåret l. ktber september 2017 fr Ramme Varmeværk A.m.b.a. Årsrapprten er aflagt i verensstemmelse med årsregnskabslven med de tilpasninger der følger af, at selskabet er mfattet af lv m varmefrsyning. Vi anser den valgte regnskabspraksis fr hensigtsmæssig, g efter vr pfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver g passiver, finansielle stilling samt resultat. Ledelsesberetningen indehlder efter vr pfattelse en retvisende redegørelse fr de frhld, sm beretningen mhandler. Årsrapprten indstilles til generalfrsamlingens gdkendelse. Ramme, den l. nvember 2017 Bestyrelse ^w/^ Ivan Sahl Frmand -^^-- Peder Pedersen Al,^' >.. Bente Brup Næstfrmand '^/i'^.eif Jensen /7^.<^ /<^<fca^, Heine Kørschen -^^L^ Ole Byskv Kmmunerepræsentant Ramme Varmeværk A.m.b.a Årsrapprt fr 2016/17

4 VESTJYSK Revisin Den uafhængige revisrs erklæringer Til andelshaverne i Ramme Varmeværk A.m.b.a "Knklusin Vi har revideret årsregnskabet fr Ramme Varmeværk A.m.b.a fr regnskabsåret l. ktber september 2017, der mfatter anvendt regnskabspraksis, resultatpgørelse, balance g nter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslven, med de tilpasninger der følger af, at selskabet er mfattet af lv m varmefrsyning. Det er vres pfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver g finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter fr regnskabsåret l. ktber september 2017 i verensstemmelse med årsregnskabslven, med de tilpasninger der følger af, at selskabet er mfattet af lv m varmefrsyning. Grundlag fr knklusin Vi har udført vres revisin i verensstemmelse med internatinale standarder m revisin g de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vres ansvar ifølge disse standarder g krav er nærmere beskrevet i revisinspåtegningens afsnit "Revisrs ansvar fr revisinen afårsregnskabet". Vi er uafhængige afselskabet i verensstemmelse med internatinale etiske regler fr revisrer (IESBA'S Etiske regler) g de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesm vi har pfyldt vres øvrige etiske frpligtelser i henhld til disse regler g krav. Det er vres pfattelse, at det pnåede revisinsbevis er tilstrækkeligt g egnet sm grundlag fr vres knklusin. Ledelsens ansvar fr årsregnskabet Ledelsen har ansvaret fr udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i verensstemmelse med årsregnskabslven. Ledelsen har endvidere ansvaret fr den interne kntrl, sm ledelsen anser nødvendig fr at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinfrmatin, uanset m denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig fr at vurdere selskabets evne til at frtsætte driften; at plyse m frhld vedrørende frtsat drift, hvr dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet m frtsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisrs ansvar fr revisinen af årsregnskabet Vres mål er at pnå høj grad af sikkerhed fr, m årsregnskabet sm helhed er uden væsentlig fejlinfrmatin, uanset m denne skyldes besvigelser eller fejl, g at afgive en revisinspåtegning med en knklusin. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti fr, at en revisin, der udføres i verensstemmelse med internatinale standarder m revisin g de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinfrmatin, når sådan findes. Fejlinfrmatiner kan pstå sm følge af besvigelser eller fejl g kan betragtes sm væsentlige, hvis det med rimelighed kan frventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de øknmiske beslutninger, sm regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Ramme Varmeværk A.m.b.a Årsrapprt fr 2016/17

5 IVESTJYSK Revisin Den uafhængige revisrs erklæringer Sm led i en revisin, der udføres i verensstemmelse med internatinale standarder m revisin g de yderligere krav, der er gældende i Danmark, fretager vi faglige vurderinger g prethlder prfessinel skepsis under revisinen. Herudver: Identificerer g vurderer vi risiken fr væsentlig fejlinfrmatin i årsregnskabet, uanset m denne skyldes besvigelser eller fejl, udfrmer g udfører revisinshandlinger sm reaktin på disse risici samt pnår revisinsbevis, der er tilstrækkeligt g egnet til at danne grundlag fr vres knklusin. Risiken fr ikke at pdage væsentlig fejlinfrmatin frårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinfnnatin frårsaget af fejl, idet besvigelser kan mfatte sammensværgelser, dkumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kntrl. Opnår vi frståelse af den interne kntrl med relevans fr revisinen fr at kunne udfrme revisinshandlinger, der er passende efter mstændighederne, men ikke fr at kunne udtrykke en knklusin m effektiviteten af selskabets interne kntrl. Tager vi stilling til, m den regnskabspraksis, sm er anvendt af ledelsen, er passende, samt m de regnskabsmæssige skøn g tilknyttede plysninger, sm ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Knkluderer vi, m ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet m frtsat drift er passende, samt m der på grundlag af det pnåede revisinsbevis er væsentlig usikkerhed frbundet med begivenheder eller frhld, der kan skabe betydelig tvivl m selskabets evne til at frtsætte driften. Hvis vi knkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vres revisinspåtegning gøre pmærksm på plysninger herm i årsregnskabet eller, hvis sådanne plysninger ikke er tilstrækkelige, mdificere vres knklusin. Vres knklusiner er baseret på det revisinsbevis, der er pnået frem til daten fr vres revisinspåtegning. Fremtidige begivenheder eller frhld kan dg medføre, at selskabet ikke længere kan frtsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentatin, struktur g indhld af årsregnskabet, herunder nteplysningerne, samt m årsregnskabet afspejler de underliggende transaktiner g begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vi kmmunikerer med den øverste ledelse m blandt andet det planlagte mfang g den tidsmæssige placering af revisinen samt betydelige revisinsmæssige bservatiner, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kntrl, sm vi identificerer under revisinen. Udtalelse m ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig fr ledelsesberetningen. Vres knklusin m årsregnskabet mfatter ikke ledelsesberetningen, g vi udtrykker ingen frm fr knklusin med sikkerhed m ledelsesberetningen. Ramme Varmeværk A.m.b.a Årsrapprt fr 2016/17

6 VESTJYSK Revisin Den uafhængige revisrs erklæringer I tilknytning til vres revisin af årsregnskabet er det vres ansvar at læse ledelsesberetningen g i den frbindelse verveje, m ledelsesberetningen er væsentligt inknsistent med årsregnskabet eller vres viden pnået ved revisinen eller på anden måde synes at indehlde væsentlig fejlinfrmatin. Vres ansvar er derudver at verveje, m ledelsesberetningen indehlder krævede plysninger i henhld til årsregnskabslven. Baseret på det udførte arbejde er det vres pfattelse, at ledelsesberetningen er i verensstemmelse med årsregnskabet g er udarbejdet i verensstemmelse med årsregnskabslvens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinfrmatin i ledelsesberetningen." Lemvig, den l. nvember 2017 VESTJYSK REVISION Statsautriseret revisinsaktieselskab ;VR-nr ,25 11 [ikw Richard Hansen ' ' Ole Tang statsautriseret revisr registreret (g^sr Ramme Varmeværk A.m.b.a Årsrapprt fr 2016/17

7 [VESTJYSK Revisin Selskabsplysninger Selskabet Ramme Varmeværk A.m.b.a Sejrsvej Lemvig Telefn: CVR-nr.: Regnskabsår: l. ktber september Bestyrelse Ivan Sahl Bente Brup Heine Kørschen Peder Pedersen Leif Jensen Ole Byskv Revisin Vestjysk Revisin Statsautriseret revisinsaktieselskab Andrupsgade Lemvig Ramme Varmeværk A.m.b.a Årsrapprt fr 2016/17

8 VESTJYSK Revisin Hvedtal g nøgletal 2016/ / / / /13 Antal frbrugere Opvarmet areal i m Varmepris øre pr. kwh Fast afgift kr. pr. m2 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 Fast afgift, grundbeløb kr Målerleje kr Træpillefrbrug tns Oliefrbrug i liter Varmeprduktin i MWh Varmesalg i MWh Ledningstab i % 26,08 27,04 25,45 26,33 23,63 Omsætning (l.000kr.) Over-Amderdækning (1.000 kr.) Egenkapital (l.000kr.) Ramme Varmeværk A.m.b.a Årsrapprt fr 2016/17

9 IVESTJYSK Revisin Ledelsesberetning Hvedaktivitet Hvedaktiviteten består i prduktin g distributin af varme, på billigste g mest miljøvenlige måde under hensyntagen til frsyningssikkerheden. Udvikling i aktiviteter g øknmiske frhld Regnskabet udviser et resultat på O kr. efter indregning af verdækning på kr., hvilket bestyrelsen anser fr tilfredsstillende. I regnskabsåret har der været tilgang af l frbruger. Årets pvarmede areal udgør m2. I regnskabsåret har varmesalget udgjrt MWh md MWh sidste år, svarende til en stigning på 5,81 %. Varmeprisen fr regnskabsåret er budgetteret g aftegnet med 44 øre pr. kwh. De faste afgifter er aftegnet til de budgetterede priser fr 2016/17. Acntprisen fr varmeåret 2017/2018 er budgetteret med et variabelt bidrag på 44 øre pr. kwh, fast bidrag på l.500 kr. g 7,50 kr. pr. m2 samt målerbidrag på 800 kr. Alle priserne er ekskl. mms. Den frventede udvikling Driften har frløbet tilfredsstillende i det frgangne år, g det frventes, at udviklingen frtsat følger den linje, der hidtil har været lagt. Det er frtsat vres strategi, at flest mulige frbrugere bliver tilsluttet til gavn fr både de nye frbrugere, de nuværende frbrugere samt miljøet. Ligeledes søges stadig ptimeret på brændselsindkøb g prduktin, således stigninger hidrørende fra brændselspriser g/eller afgifter får mindst mulig indflydelse på varmeudgiften fr vre frbrugere. Ramme Varmeværk A.m.b.a Årsrapprt fr 2016/17

10 IVESTJYSK Revisin Anvendt regnskabspraksis Årsrapprten fr Ramme Varmeværk A.m.b.a er aflagt i verensstemmelse med årsregnskabslvens bestemmelser fr en klasse A-virksmhed, med de tilretninger, der følger af, at selskabet er mfattet af lv m varmefrsyning. Årsrapprten er aflagt efter samme regnskabspraksis sm sidste år. Generelt m indregning g måling I resultatpgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver g frpligtelser. I resultatpgørelsen indregnes ligeledes alle mkstninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger g hensatte frpligtelser. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige øknmiske frdele vil tilflyde selskabet, g aktivets værdi kan måles pålideligt. Frpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige øknmiske frdele vil fragå selskabet, g frpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver g frpligtelser til kstpris. Efterfølgende måles aktiver g frpligtelser sm beskrevet nedenfr fr hver enkelt regnskabspst. Ved indregning g måling tages hensyn til frudsigelige tab g risici, der fremkmmer inden årsregnskabet aflægges, g sm vedrører frhld, der eksisterede på balancedagen. Resultatpgørels en Nettmsætning I årets msætning indgår salg af årets prduktin af varme, målerleje g fast afgift. Takstmæssigt ver-/underdækning. Såfremt årets pkrævede indtægter medfører verdækning verføres beløbet til mellemregning med frbrugerne i balancen. Ved underdækning vurderes ved udgangen af hvert regnskabsår, m der skal/kan ske efterpkrævning hs frbrugerne. Hvis dette er tilfældet, indtægtsføres beløbet g indregnes sm et tilgdehavende i balancen. Prduktinsmkstninger Prduktinsmkstninger mfatter mkstninger til brændsel g hjemtagelsesmkstninger frbundet hermed, drift af prduktinsanlæg samt lønmkstninger. Endvidere indregnes afskrivninger på tekniske anlæg g maskiner. Distributinsmkstninger I distributinsmkstninger indregnes mkstninger, der er afhldt til distributin af varme prduceret i året, herunder varmetab i frbindelse med distributinen. Endvidere indregnes afskrivninger på eksterne installatiner. Ramme Varmeværk A.m.b.a Årsrapprt fr 2016/17

11 l VESTJYSK Revisin Anvendt regnskabspraksis Administratinsmkstninger I administratinsmkstninger indregnes andre eksterne mkstninger, der er afhldt i året til administratin af varmeværket, herunder frsikringer, edb-mkstninger, tab på debitrer, samt lønmkstninger. Endvidere indregnes afskrivninger på driftsmidler g inventar. Andre driftsindtægter g driftsmkstninger Andre driftsindtægter g driftsmkstninger indehlder regnskabspster af sekundær karakter i frhld til virksmhedens hvedaktiviteter. Finansielle pster Finansielle indtægter g mkstninger indehlder renteindtægter g rentemkstninger. Finansielle indtægter g mkstninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Skat af årets resultat Selskabet er fritaget fr skattebetaling i henhld til selskabsskattelven 3 stk. l nr. 4. Balancen Materielle anlægsaktiver Tekniske anlæg, maskiner, grunde g bygninger, eksterne installatiner samt driftsmidler g inventar måles til kstpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger g nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kstprisen, sm mfatter anskaffelsesprisen samt mkstninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvr aktivet er klar til at blive taget i brug. Der fretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes frventede brugstider: Tekniske anlæg g maskiner samt grunde g bygninger 5-15 år Eksterne installatiner 5-15 år Driftsmidler g inventar 5 år Varebehldninger Varebehldninger måles til kstpris efter FIFO-metden. Er nettrealisatinsværdien af varebehldninger lavere end kstprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Kstpris fr brændsel mfatter anskaffelsespris med tillæg afhjemtagelsesmkstninger. Tilgdehavender Tilgdehavender måles til amrtiseret kstpris, hvilket sædvanligvis svarer til nminel værdi. Likvide behldninger Likvide behldninger mfatter indeståender i pengeinstitutter. Ramme Varmeværk A.m.b.a Årsrapprt fr 2016/17

12 VESTJYSK Revisin Anvendt regnskabspraksis Henlæggelser til frnyelser Henlæggelser til frnyelser jf. varmefrsyningslven indregnes i balancen under henlæggelser. Over-/underdækning Over-Amderdækning j f. varmefrsyningslven indregnes i balancen under henhldsvis gæld eller tilgdehavender. Gældsfrpligtelser Finansielle g andre gældsfrpligtelser måles til amrtiseret kstpris, hvilket sædvanligvis svarer til nminel værdi. Ramme Varmeværk A.m.b.a Årsrapprt fr 2016/17 10

13 IVESTJYSK Revisin Resultatpgørelse l. ktber september Nte 2016/ /16 Fast afgift Målerbidrag Variabel bidrag Årets ver-amderdækning Nettmsætning l Prduktinsmkstninger Bruttresultat Distributinsmkstninger 3 Administratinsmkstninger 4 Andre driftsindtægter Resultat før finansielle pster Andre finansielle mkstninger Resultat før henlæggelser Henlæggelser til frnyelser Årets resultat Ramme Varmeværk A.m.b.a Årsrapprt fr 2016/17 11

14 VESTJYSK Revisin Balance 30. september Nte Aktiver Anlægsaktiver 6 Tekniske anlæg g maskiner samt grunde g bygninger 7 Eksterne installatiner 8 Driftsmateriel g inventar Materielle anlægsaktiver i alt l DFF EDB A.m.b.a. Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt l Omsætningsaktiver Varebehldning træpiller Varebehldning lie Varebehldninger i alt Tilgdehavender hs frbrugere Andre tilgdehavender Underdækning Tilgdehavender i alt Likvide behldninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Ramme Varmeværk A.m.b.a Årsrapprt fr 2016/17 12

15 LyjESTJYSj< Revisin Balance 30. september Passiver Nte Egenkapital 10 Indskudskapital Egenkapital i alt Henlæggelser 11 Henlæggelser til frnyelser Henlæggelser i alt Gældsfrpligtelser 12 Gæld til kreditinstitut Langfristede gældsfrpligtelser i alt Krtfristet del af langfristet gæld 13 Overdækning Leverandører af varer g tjenesteydelser Gæld til frbrugere 14 Anden gæld Krtfristede gældsfrpligtelser i alt Gældsfrpligtelser i alt Passiver i alt Pantsætninger g sikkerhedsstillelser 16 Eventualpster Ramme Varmeværk A.m.b.a Årsrapprt fr 2016/17 13

16 IVESTJYSK Revisin Nter 2016/ /16 l. Prduktinsmkstninger Frbrug aftræpiller Frbrug af lie Vedligehldelse af prduktinsanlæg Vagtrdning varmemester Lssepladsafgift Lønmkstninger Afskrivninger tekniske anlæg g maskiner l l Varmetab verført til distributinsmkstninger l Distributinsmkstninger Vedligehldelse af ledningsnet g eksterne installatiner Vandfrbrug g klakafgifter Elfrbrug Varmetab verført fra prduktinsmkstninger Afskrivninger målere, gade- g stikledninger Administratinsmkstninger Annncer Kntrartikler Edb-mkstninger Ny hjemmeside Lønadministratin Indgået på tidligere afskrevne frdringer Tab på debitrer Telefn g Internet Prt g gebyrer Revisrhnrar Revisrhnrar, rest sidste år Energibesparelse Frsikringer Kntingenter g abnnementer Overføres til næste side Ramme Varmeværk A.m.b.a Årsrapprt fr 2016/17 14

17 VESTJYSK Revisin Nter 2016/ /16 Administratinsmkstninger (frtsat) Overført fra fregående side Mødeudgifter g generalfrsamling Ejendmsskat Gebyrer Nets Gaver Kursus Tilsyn Lemvig kmmune Lønmkstninger Afskrivninger driftsmateriel g inventar Andre driftsindtægter Flyttegebyrer Rykkergebyrer m.v Andre finansielle mkstninger Renter, pengeinstitut Renter, Kmmunekredit Ramme Varmeværk A.m.b.a Årsrapprt fr 2016/17 15

18 IHSBBS Revisin Nter 30/ / Tekniske anlæg g maskiner samt grunde g bygninger Kstpris l. ktber Tilgang Kstpris 30. september Anvendte henlæggelser l. ktber Anvendte henlæggelser 30. september Afskrivninger l. ktber Årets afskrivninger Afskrivninger 30. september Regnskabsmæssig værdi 30. september Eksterne installatiner Kstpris l. ktber Tilgang Kstpris 30. september Afskrivninger l. ktber Årets afskrivninger Afskrivninger 30. september Regnskabsmæssig værdi 30. september Ramme Varmeværk A.m.b.a Årsrapprt fr 2016/17 16

19 VESTJYSK Revisin Nter 30/ / Driftsmateriel g inventar Kstpris l. ktber Tilgang Kstpris 30. september Afskrivninger l. ktber Årets afskrivninger Afskrivninger 30. september Regnskabsmæssig værdi 30. september Likvide behldninger Vestjysk Bank Sparekassen Vendsyssel Indskudskapital Indskudskapital l. ktber Henlæggelser til frnyelser Henlæggelser til frnyelser l. tber Årets henlæggelser til frnyelser Ramme Varmeværk A.m.b.a Årsrapprt fr 2016/17 17

20 l VESTJYSK Revisin Nter 30/ / Gæld til kreditinstitut KmmuneKredit, 4,81 %, restløbetid l Vi år KmmuneKredit, 1,77 %, restløbetid 13 år Heraf frfalder inden fr l år Overdækning Underdækning l. ktber Over-Amderdækning i året Underdækning indregnet budget 2017/18 Overdækning indregnes budget 2018/ Anden gæld Mms A-skat g arbejdsmarkedsbidrag Feriepenge Pantsætninger g sikkerhedsstillelser Der er ingen pantehæftelser eller sikkerhedsstillelser. 16. Eventualpster Der er ingen eventualaktiver eller -frpligtelser. Ramme Varmeværk A.m.b.a Årsrapprt fr 2016/17 18

Ramme Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr Årsrapport. l. oktober september 2016

Ramme Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr Årsrapport. l. oktober september 2016 VESTJYSK Revisin Statsautriseret revisinsak+ieselskab Ramme Varmeværk A.m.b.a CVR-nr. 28 42 16 13 Årsrapprt l. ktber 2015-30. september 2016 Årsrapprten er fremlagt g gdkendt på selskabets rdinære generalfrsamling

Læs mere

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk Tlf.: 99 89 1400 saeby@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisinsaktieselskab LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT 2014 la t g gdkendt på e eralfrsamling, CVR-NR.

Læs mere

LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT

LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 99 89 1400 saeby@bd.dk www.bd.dk BOD Statsautriseret Sæbygårdvej 25 OK-9300 Sæby CVR-nr. 20222670 revisinsaktieselskab LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapprten er fremlg gdkendt på selskabets rdinære

Læs mere

LÆSØ RENOVATION ÅRSRAPPORT

LÆSØ RENOVATION ÅRSRAPPORT Tlf.: 99891400 saeby@bd.dk www.bd.dk BOD Statsautriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300 Sæby CVR-nr. 2022 26 70 revisinsaktieselskab LÆSØ RENOVATION APS ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapprten e fre selskabets rdi den I-t/,,_l(

Læs mere

Nyborg SvØmmeklub Årsrapport Nyborg Svgimmeklub. Årsrapport Side 1

Nyborg SvØmmeklub Årsrapport Nyborg Svgimmeklub. Årsrapport Side 1 Nybrg SvØmmeklub Årsrapprt 2015 Nybrg Svgimmeklub Årsrapprt 2015 Side 1 Nybrg SvØmmeklub Årsrapprt 2015 Indhld Bestyrelsespåtegning Den uafhængige revisrs erklæring Ledelsesberetning Freningsplysninger

Læs mere

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou Dansk Revisin Dansk Revisin Odense registreret revisinsaktieselskab Langelini 79 DK-523 Odense M dense@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +5 66 13 3 31 Telefax: +5 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89

Læs mere

Ae Børnehjælp. Århus. CEWTfRHOUSE(PERS I. Årsregnskab for 2007. (38. regnskabsår) CVR nr. 11 72 44 93. PrieewaterliouseCoopers

Ae Børnehjælp. Århus. CEWTfRHOUSE(PERS I. Årsregnskab for 2007. (38. regnskabsår) CVR nr. 11 72 44 93. PrieewaterliouseCoopers CEWTfRHUSE(PERS I Ae Børnehjælp Århus PrieewaterliuseCpers Statsautriseret Revísinsaktieselskab Nbelparken Jens Clir. Skus Vej L 8000 Arlius C Telefn 89 32 00 00 Telefàx 89 32 00 L CVR nr. 11 72 44 93

Læs mere

Den selvejende institution Grænseegnens Friskole Årsrapport for Skolekode pwc

Den selvejende institution Grænseegnens Friskole Årsrapport for Skolekode pwc Den selvejende institutin Grænseegnens Friskle Årsrapprt fr 2011 Sklekde 280208 Indhldsfrtegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning g habilitetserklæring Den uafhængige revisrs erklæringer Ledelsesberetning

Læs mere

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016 CVR-nr. 11 77 06 49 Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia Årsregnskab 2016 Indholdsfortegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2-3 Årsregnskab

Læs mere

LÆSØ FORSYNING ÅRSRAPPORT

LÆSØ FORSYNING ÅRSRAPPORT Tlf.: 99891400 saeby@bd.dk www.bd.dk BD Statsautriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300 Sæby CVR-nr. 202226 70 revisinsaktieselskab C) LÆSØ FRSYNING ÅRSRAPPRT A/S 2014 CVR-NR. 33 06 35 04 INDHLDSFRTEGNELSE Selskabsplysninger

Læs mere

VVS.DK ApS. Blokken Birkerød. Årsrapport 1. januar december 2016

VVS.DK ApS. Blokken Birkerød. Årsrapport 1. januar december 2016 VVS.DK ApS Blokken 69 3460 Birkerød Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2017 Bo Jacobsen Dirigent Side 2

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Ejerforeningen Søllerød Park

Ejerforeningen Søllerød Park PricewaterhuscCpcrs Strandvejen 44 Pstbks 2709 2900 Hellerup Telefn 39 45 39 45 Telefax 39 45 39 87 Ejerfreningen Søllerød Park Årsregnskab fr 1999 PricewaterhuseCpers er et revisrinteressentskab bestående

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54848800 Telefax 54848811 www.deloitte.dk Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33570856 Maribovej

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN FOR. HANDICAPPEDE l AALBORG ÅRSRAPPORTEN

IDRÆTSFORENINGEN FOR. HANDICAPPEDE l AALBORG ÅRSRAPPORTEN Tlf: 96 34 73 00 aalbrg bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret revisinsaktieselskab Visinsvej 51 DK-9000 Aalbrg CVR-nr. 20 22 26 70 IDRÆTSFORENINGEN FOR HANDICAPPEDE l AALBORG ÅRSRAPPORTEN 2012 CVR-NR. 85

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Abjerg Vandværk A.m.b.a. v/kasserer Søren Hjorth. Årsrapport 2014

Abjerg Vandværk A.m.b.a. v/kasserer Søren Hjorth. Årsrapport 2014 Abjerg Vandværk A.m.b.a. v/kasserer Søren Hjorth Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Hf 2015 DIrIg Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Forsikringsforeningen GF - Veteran F.M.B.A CVR-nr Årsrapport for Vinterbuen Ballerup. Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Forsikringsforeningen GF - Veteran F.M.B.A CVR-nr Årsrapport for Vinterbuen Ballerup. Årsrapporten er fremlagt og godkendt Forsikringsforeningen GF - Veteran F.M.B.A CVR-nr. 34 87 76 88 Vinterbuen 9 2750 Ballerup Årsrapport for 2016 Hallerup & Co I/S Overgaden Oven Vandet 48 E 1415 København K Tlf +45 32 96 29 00 Fax +45 32

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT. 1. januar december 2016 COHEBO HOLDING APS. Møllelodden Dragør. CVR-nr regnskabsår

ÅRSRAPPORT. 1. januar december 2016 COHEBO HOLDING APS. Møllelodden Dragør. CVR-nr regnskabsår ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 COHEBO HOLDING APS Møllelodden 1 2791 Dragør CVR-nr. 33 14 62 72 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 11.

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

G/F Sophienlund. Vinkelvej Roskilde CVR-nr

G/F Sophienlund. Vinkelvej Roskilde CVR-nr G/F Sophienlund Vinkelvej 3 4000 Roskilde CVR-nr. 32 90 24 80 Årsrapport for 2016 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Indehavernes påtegning 1 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 2 Indehaverberetning

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

K/S Mountain Invest Strandvejen 102 E, 6., 2900 Hellerup

K/S Mountain Invest Strandvejen 102 E, 6., 2900 Hellerup Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk K/S Mountain Invest Strandvejen 102 E, 6., 2900 Hellerup

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

LEMVIG VARMEVÆRK A.m.b.A. FJERNVARME

LEMVIG VARMEVÆRK A.m.b.A. FJERNVARME LEMVIG VARMEVÆRK A.m.b.A. FJERNVARME Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 17. september 2012 kl. 19.30 i Lemvig Idræts- og kulturcenter, Kultursalen 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Revisorerne i Skals reg. revisionsanpartsselskab

Revisorerne i Skals reg. revisionsanpartsselskab Revisorerne i Skals reg. revisionsanpartsselskab Engvej 2A CVR nr. 19 95 21 93 Tlf. 86 69 46 00 8832 Skals www.reviskals.dk Fax 86 69 43 18 ÅRSRAPPORT 2013/14 Ulbjerg Kraftvarmeværk Amba Håndværkervej

Læs mere

Tage Thomsen Holding ApS Østervangsvej 1, Fausing, 8961 Allingåbro

Tage Thomsen Holding ApS Østervangsvej 1, Fausing, 8961 Allingåbro Tage Thomsen Holding ApS Østervangsvej 1, Fausing, 8961 Allingåbro CVR-nr. 21 27 74 44 Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

EDC Erhverv Poul Erik Bech P/S Bremerholm 29, 1069 København K CVR-nr

EDC Erhverv Poul Erik Bech P/S Bremerholm 29, 1069 København K CVR-nr Bremerholm 29, 1069 København K CVR-nr. 36 02 77 62 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 22.03.17 Steen Lundbye Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr

Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr. 28 68 36 34 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2014. Laurits Toft Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOGNITIV PSYKIATRISK PRIVATKLINIK ApS

KOGNITIV PSYKIATRISK PRIVATKLINIK ApS KOGNITIV PSYKIATRISK PRIVATKLINIK ApS Årsrapport 5. juli 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2013 Simon Bak Jepsen Dirigent Side

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2017. Jan

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AJB Gildhøjparken. r RIH-REYISION er medlem af Foreningen Registrerede Revisorer FRR ÅRSRAPPORT. l. januar 2010-31. december 2010

AJB Gildhøjparken. r RIH-REYISION er medlem af Foreningen Registrerede Revisorer FRR ÅRSRAPPORT. l. januar 2010-31. december 2010 RIH-REv:ISION Registreret Revisinsaktieselskab Hulk:enej 22 DK-2640 Hedehusene Telefn: Telefax: E-mai!: 4656 0461 4659 0415 rih@rih.dk l-net: www.rih.dk CVR-nr. 73 13 17 15 AJB Gildhøjparken ÅRSRAPPORT

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

KONVOLUTTEN APS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN

KONVOLUTTEN APS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN KONVOLUTTEN APS VESTERBALLEVEJ 2 B, SNOGHØJ 7000 FREDERICIA ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 01.07.2011-30.06.2012 19. REGNSKABSÅR CVR. NR. 17 36 65 48 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Tømrerfirmaet Peder Hansen A/S Bygaden 17, 8960 Randers SØ

Tømrerfirmaet Peder Hansen A/S Bygaden 17, 8960 Randers SØ Tømrerfirmaet Peder Hansen A/S Bygaden 17, 8960 Randers SØ CVR-nr. 35 86 26 41 Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Tim Kraftvarmeværk A.m.b.A.

Tim Kraftvarmeværk A.m.b.A. Høbrovej 9F, 6980 Tim CVR-nr. 14 52 86 01 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 3 Selskabsoplysninger 3 Hoved- og nøgletal 4 Beretning 4 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015 KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS Philip Heymans Alle 3, 4. 2900 Hellerup CVR-nr. 34 73 65 53 Årsrapporten for 2015 (3. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Bovbjerg Fyr ApS. Fyrvej 27, Ferring, 7620 Lemvig. CVR-nr Årsrapport. l. januar december 2016

Bovbjerg Fyr ApS. Fyrvej 27, Ferring, 7620 Lemvig. CVR-nr Årsrapport. l. januar december 2016 VESTJYSK Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Bovbjerg Fyr ApS Fyrvej 27, Ferring, 7620 Lemvig CVR-nr. 30 90 78 92 Årsrapport l. januar - 31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2015/16 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (54. regnskabsår) Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den Dirigent Ordinær generalforsamling

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

HNJ Entreprenør A/S CVR-nr

HNJ Entreprenør A/S CVR-nr CVR-nr. 24 22 09 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. juni 2013. Henrik Neergaard Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Roland Svendsen ApS. Frederiksborgvej 538 Himmelev 4000 Roskilde. CVR-nr Årsrapport for regnskabsår

Roland Svendsen ApS. Frederiksborgvej 538 Himmelev 4000 Roskilde. CVR-nr Årsrapport for regnskabsår Statsautoriseret Revisor FSR Roland Svendsen ApS Frederiksborgvej 538 Himmelev 4000 Roskilde CVR-nr. 16 61 61 76 Årsrapport for 2016 24. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2010-31. maj 2011 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA Bjørnø 17 5600 Faaborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/03/2016 Jess Myrthu

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere