ALPHA2 / ALPHA3 ALPHA SOLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALPHA2 / ALPHA3 ALPHA SOLAR"

Transkript

1 GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2 / ALPHA3 ALPHA SOLAR Monterings- og driftsinstruktion

2 Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne monterings- og driftsinstruktion beskriver ALPHA2, ALPHA3 og ALPHA SOLAR. Afsnit -5 giver de informationer som er nødvendige for at kunne pakke produktet ud, installere det og starte det på en sikker måde. Afsnit 6-7 giver vigtige informationer om produktet, såvel som informationer om service, fejlfinding og bortskaffelse af produktet. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Generel information 2. Målgruppe 2.2 Symboler brugt i dette dokument 3 2. Modtagelse af produktet 3 2. Inspektion af produktet Leveringsomfang 3 3. Installation af produktet 4 3. Mekanisk installation Kontrolbokspositioner, ALPHA2, ALPHA Kontrolbokspositioner, ALPHA SOLAR Isolering af pumpehuset 6 4. Elektrisk installation 6 4. Montering af stikket Adskillelse af stikket Elektrisk installation, ALPHA SOLAR Tilslutning for strømforsyning, ALPHA SOLAR Kontrolsignaltilslutning, ALPHA SOLAR 9 5. Idriftsætning af produktet 9 5. Før idriftsætning Første opstart Udluftning af pumpen Udluftning af varmeanlægget 0 6. Produktintroduktion 6. Produktbeskrivelse 6.2 Anvendelse Pumpemedier Identifikation 3 7. Reguleringsfunktioner 3 7. Elementer på betjeningspanelet Display Lysfelter der viser pumpeindstillingen Lysfelt der viser status for automatisk natsænkning Knap til aktivering eller deaktivering af automatisk natsænkning Knap til valg af pumpeindstilling Reguleringsformer Pumpeydelse Omløbsventil 8 8. Betjening af produktet 8 8. Brug af automatisk natsænkning Automatisk natsænknings virkemåde Indstilling af manuel sommertilstand Tørløbssikring ALPHA Reader Start med højt moment 9 9. Fejlfinding på produktet Tekniske data 2 0. Data og driftsbetingelser Mål, ALPHA2 og ALPHA3, XX-40, XX-50, XX-60, XX Mål, ALPHA2 og ALPHA3, A, A 23. Ydelseskurver 24. Vejledning til ydelseskurver 24.2 Kurvebetingelser 24.3 Ydelseskurver, ALPHA2 og ALPHA3, XX-40 (N) 25.4 Ydelseskurver, ALPHA2 og ALPHA3, XX-50 (N) 26.5 Ydelseskurver, ALPHA2 og ALPHA3, XX-60 (N) 27.6 Ydelseskurver, ALPHA2 og ALPHA3, A 28.7 Ydelseskurver, ALPHA2 og ALPHA3, A 29.8 Ydelseskurver, ALPHA2 og ALPHA3, XX-80 (N) Tilbehør 3 2. Forskrunings- og ventilsæt Isoleringsskaller, ALPHA2, ALPHA ALPHA-stik ALPHA Reader ALPHA SOLAR Produktintroduktion Betjening af produktet Indstilling ved hjælp af betjeningspanelet Drift- og alarmstatus Fejlfinding på produktet Ekstern PWM-reguleringsform og signaler Digital signalomsætter Tekniske data Bortskaffelse af produktet 37. Generel information. Målgruppe Læs dette dokument og quickguiden før installation. Følg lokale forskrifter og gængs praksis ved installation og drift. Dette apparat må anvendes af børn over 8 år og personer med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner samt personer med manglende erfaring med og kendskab til produktet, forudsat at de er under opsyn eller har fået klare instrukser vedrørende sikker brug af apparatet og forstår den dermed forbundne risiko. Børn må ikke lege med dette apparat. Rengøring og vedligeholdelse af apparatet må ikke foretages af børn uden opsyn. 2

3 .2 Symboler brugt i dette dokument.2. Advarsler mod farer hvor der er risiko for død eller personskade FARE Angiver en farlig situation som, hvis den ikke undgås, vil resultere i død eller alvorlig personskade. 2. Modtagelse af produktet 2. Inspektion af produktet Kontrollér at det modtagne produkt er i overensstemmelse med ordren. Kontrollér at produktets spænding og frekvens svarer til spændingen og frekvensen på installationsstedet. Se afsnit 6.4. Typeskilt. ADVARSEL Angiver en farlig situation som, hvis den ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlig personskade. FORSIGTIG Angiver en farlig situation som, hvis den ikke undgås, kan resultere i lettere personskade. Teksten der ledsager de tre faresymboler FARE, ADVARSEL og FORSIGTIG, har denne opbygning: SIGNALORD Beskrivelse af faren Hvad er konsekvensen hvis du ignorerer advarslen. - Hvad skal du gøre for at undgå faren..2.2 Andre vigtige bemærkninger 2.2 Leveringsomfang Kassen indeholder følgende: ALPHA2-, ALPHA3- eller ALPHA SOLAR-pumpe ALPHA-stik isoleringsskaller to pakninger quickguide. ALPHA SOLAR leveres uden isoleringsskaller, men med et stik konstrueret til ALPHA SOLAR. En blå eller grå cirkel med et hvidt grafisk symbol viser at der skal foretages en handling. En rød eller grå cirkel med en skråstreg og eventuelt et sort grafisk symbol viser at en handling ikke må foretages eller skal stoppes. Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det medføre funktionsfejl eller skade på udstyret. Tips og råd som gør arbejdet lettere. 3

4 3. Installation af produktet 3. Mekanisk installation 3.. Montering af produktet Pilene på pumpehuset angiver strømningsretningen gennem pumpen. Se fig., pos. A. Se afsnit 0.2 Mål, ALPHA2 og ALPHA3, XX-40, XX-50, XX-60, XX-80 eller afsnit 0.3 Mål, ALPHA2 og ALPHA3, A, A.. Montér de to pakninger når du monterer pumpen i røret. Se fig., pos. B. 2. Montér pumpen med en vandret motoraksel. Se fig., pos. C. Se også afsnit 3.2 Kontrolbokspositioner, ALPHA2, ALPHA3. 3. Tilspænd fittings. 3.2 Kontrolbokspositioner, ALPHA2, ALPHA3 TM Fig. 2 Kontrolbokspositioner Montér altid pumpen med en vandret motoraksel. Pumpe monteret korrekt i et lodret rør. Se fig. 2, pos. A. Pumpe monteret korrekt i et vandret rør. Se fig. 2, pos. B. Montér ikke pumpen med en lodret motoraksel. Se fig. 2, pos. C og D Placering af kontrolboksen i varme- og brugsvandsanlæg Du kan placere kontrolboksen i position kl. 3, 6 og 9. Se fig. 3. TM Fig. 3 Kontrolbokspositioner, varme- og brugsvandsanlæg TM Fig. Montering af ALPHA2 eller ALPHA3 4

5 3.2.2 Placering af kontrolboksen i aircondition- og koldtvandsanlæg Placér kontrolboksen med stikket nedad. Se fig. 4. FORSIGTIG Varm overflade Lettere personskade. - Placér pumpen så personer ikke uforvarende kan komme i berøring med varme overflader. FORSIGTIG Anlæg under tryk Lettere personskade. - Tøm anlægget, eller luk afspærringsventilerne på begge sider af pumpen før du adskiller pumpen. Pumpemediet kan være brændende varmt og under højt tryk. Fig. 4 Kontrolbokspositioner, aircondition- og koldtvandsanlæg TM Hvis du ændrer kontrolboksens position, skal du fylde pumpemedie på anlægget, eller åbne afspærringsventilerne.. Fjern de fire skruer. 2. Drej pumpehovedet til den ønskede position. 3. Isæt og krydsspænd skruerne Ændring af kontrolboksens position 3.3 Kontrolbokspositioner, ALPHA SOLAR Fig. 6 Kontrolbokspositioner, ALPHA SOLAR Montér altid pumpen med vandret motoraksel. Placér kontrolboksen i position kl. 9. Se fig. 7. TM TM Fig. 5 Ændring af kontrolboksens position Du kan dreje kontrolboksen i trin på 90. TM Fig. 7 Placering af ALPHA SOLAR-kontrolboks Du kan dreje kontrolboksen i trin på 90. 5

6 4. Elektrisk installation 3.4 Isolering af pumpehuset FARE Elektrisk stød TM Død eller alvorlig personskade - Afbryd strømforsyningen før du foretager arbejde på produktet. Sørg for at der ikke uforvarende kan tændes for strømforsyningen. Fig. 8 FARE Elektrisk stød Død eller alvorlig personskade - Forbind pumpen til jord. Slut pumpen til en ekstern hovedafbryder med en brydeafstand på minimum 3 mm i alle poler. Isolering af pumpehuset Du kan reducere varmetabet fra ALPHA2- eller ALPHA3-pumpen ved at isolere pumpehuset med isoleringsskallerne der er leveret sammen med pumpen. Se fig. 8. FARE Elektrisk stød Død eller alvorlig personskade - Hvis der ifølge national lovgivning skal monteres et fejlstrømsrelæ (RDC) eller tilsvarende i elinstallationen, eller hvis pumpen tilsluttes en elinstallation hvor der anvendes et fejlstrømsrelæ som ekstrabeskyttelse, skal dette være af type A eller bedre på grund af den pulserende jævnstrømslækstrøm. Fejlstrømsrelæet skal været markeret med nedenstående symbol: Isolér ikke kontrolboksen, og undlad at tildække betjeningspanelet. Foretag eltilslutning og beskyttelse i henhold til lokale forskrifter. 6 Motoren kræver ikke ekstern motorbeskyttelse. Kontrollér at forsyningsspændingen og -frekvensen svarer til værdierne på typeskiltet. Se afsnit 6.4. Typeskilt. Slut pumpen til strømforsyningen med det medleverede stik. Se trin til 7.

7 4. Montering af stikket Trin Handling Illustration Montér kabelforskruningen og stikdækslet på kablet. Afisolér kabellederne som vist. 2 mm 0,5 -,5 mm 2 5,5-0 mm 7 mm 7 mm TM Trin Handling Illustration 6 Skru kabelforskruningen på strømforsyningsstikket. TM Forbind kabellederne til strømforsyningsstikket. TM Sæt strømforsyningsstikket i hanstikket i pumpens kontrolboks. TM Bøj kablet med kabellederne opad. TM Træk ledepladen til lederne ud, og smid den væk. TM Klik stikdækslet på strømforsyningsstikket. TM

8 4.2 Adskillelse af stikket Trin Handling Illustration Løsn kabelforskruningen, og tag den af stikket. TM Træk stikdækslet af mens du trykker på begge sider. TM Tilføj styrepladen for at løsne alle tre kabelledere på samme tid. Hvis styrepladen er væk, løsn kabellederne en for en ved at trykke en skruetrækker forsigtigt ind i klemmeclipsen. TM Stikket er nu adskilt fra strømforsyningskablet. TM

9 4.3 Elektrisk installation, ALPHA SOLAR PWM = 4.5 Kontrolsignaltilslutning, ALPHA SOLAR Hvis du ikke skal bruge signaltilslutningen, dæk den med en blændprop. Se fig. 9. Du kan regulere pumpen med et PWM-lavspændingssignal (impulsbreddemodulation). PWM-signalet er en metode til at skabe et analogt signal ved hjælp af en digital kilde. Kontrolsignaltilslutningen har tre ledere: signalindgang, signaludgang og signalreference. Se fig.. Slut kablet til kontrolboksen med et Mini Superseal-stik. Signalkablet kan leveres sammen med pumpen som tilbehør. Power = Fig. 9 Kontrolbokstilslutninger 4.4 Tilslutning for strømforsyning, ALPHA SOLAR Slut pumpen til strømforsyningen med Superseal-strømstikket. TM Fig. Mini Superseal-stik IN REF OUT TM Idriftsætning af produktet Fig. 0 Superseal-strømstik L PE N FARE Elektrisk stød Død eller alvorlig personskade - Forbind pumpen til jord. Slut pumpen til en ekstern hovedafbryder med en brydeafstand på minimum 3 mm i alle poler. TM Før idriftsætning Start ikke pumpen før anlægget er blevet fyldt med væske og udluftet. Sørg for at det nødvendige tilgangstryk er tilgængeligt ved pumpetilgangen. Se afsnit 0. Tekniske data. Se afsnit 5.3 Udluftning af pumpen og 5.4 Udluftning af varmeanlægget for instrukser om hvordan du udlufter anlægget. 5.2 Første opstart Tænd for strømforsyningen når du har installeret produktet. Se afsnit 3. Installation af produktet. Lyset i betjeningspanelet viser at strømforsyningen er tilsluttet. Se fig. 2. Pumpen er fra fabrikken indstillet til AUTO ADAPT. x 230 V ± 0 % 50/60 Hz FARE Elektrisk stød Død eller alvorlig personskade - Hvis der ifølge national lovgivning skal monteres et fejlstrømsrelæ (RDC) eller tilsvarende i elinstallationen, eller hvis pumpen tilsluttes en elinstallation hvor der anvendes et fejlstrømsrelæ som ekstrabeskyttelse, skal dette være af type A eller bedre på grund af den pulserende jævnstrømslækstrøm. Fejlstrømsrelæet skal været markeret med nedenstående symbol: Fig. 2 Opstart af pumpen 0 TM

10 5.4 Udluftning af varmeanlægget 5.3 Udluftning af pumpen A 80 W 2 0 Min. 2 0 Min. TM TM Fig. 3 Udluftning af pumpen Fig. 4 Udluftning af varmeanlægget Pumpen er selvudluftende gennem anlægget. Du behøver ikke at udlufte pumpen før opstart. Udluft varmeanlægget på følgende måde: Luft i pumpen kan forårsage støj. Støjen ophører når pumpen har kørt i få minutter. via en udluftningsventil der er installeret over pumpen () via udlufterpumpehus (2). Du opnår hurtig udluftning af pumpen ved kortvarigt at indstille den til hastighed III. Hvor hurtigt pumpen er udluftet afhænger af anlæggets størrelse og konstruktion. Når du har udluftet pumpen, det vil sige når støjen er ophørt, skal pumpen indstilles i henhold til anbefalingerne. Se afsnit 7. Reguleringsfunktioner. I varmeanlæg der ofte indeholder meget luft, anbefaler vi at du installerer pumper med udlufterpumpehus, det vil sige ALPHA2 eller ALPHA3 XX-XX A. Følg denne fremgangsmåde når varmeanlægget er fyldt med væske:. Åbn udluftningsventilen. 2. Indstil pumpen til hastighed III. 3. Lad pumpen køre kortvarigt. Pumpen må ikke køre tør. Du kan ikke udlufte anlægget gennem pumpen. Se afsnit 5.4 Udluftning af varmeanlægget. 4. Indstil pumpen ifølge anbefalingerne. Se afsnit 7. Reguleringsfunktioner. Gentag om nødvendigt proceduren. Pumpen må ikke køre tør. 0

11 6. Produktintroduktion 6. Produktbeskrivelse 3 Max. 95 %RH IPX4D TM TM Fig. 6 Modeltype på emballagen 4 Min./Max. +2 C / +0 C TM Max..0 MPa (0 bar) 7 < 43 db(a) TM Min./Max. 0 C / +40 C Fig. 7 Modeltype på typeskiltet Fig. 5 Pumpemedier, advarsler og driftsbetingelser ALPHA2 og ALPHA3 er en komplet serie af cirkulationspumper. 6.. Modeltype Denne monterings- og driftsinstruktion dækker ALPHA2 model B, C, D og E samt ALPHA3 model A. Modeltypen er angivet på emballagen og typeskiltet. Se fig. 6 og 7.

12 Tabellen nedenfor viser ALPHA2- og ALPHA3-modellerne med indbyggede funktioner og egenskaber. Funktioner/egenskaber ALPHA2 model B ALPHA2 model C ALPHA2 model D ALPHA2 model E* ALPHA3 model A Starter fra PC 2xx** PC 4xx** PC 5xx** PC 7xx** PC 5xx** AUTO ADAPT Proportionaltryk Konstant tryk Konstant kurve Automatisk natsænkning Manuel sommertilstand Tørløbssikring ALPHA Reader-kompatibel Start med højt moment ALPHA2/3XX-40 ALPHA2/3XX-50*** ALPHA2/3XX-60 ALPHA2/3XX-80 * Model E fås kun i et begrænset antal lande. ** Produktionskode (år-uge). *** Fås ikke i alle lande. 6.2 Anvendelse ALPHA2- og ALPHA3-cirkulationspumpen er udviklet til cirkulation af vand i varmeanlæg, brugsvandsanlæg samt airconditionog koldtvandsanlæg. Koldtvandsanlæg er defineret som anlæg hvor omgivelsestemperaturen er højere end pumpemediets temperatur. ALPHA2 og ALPHA3 er det bedste valg til følgende anlæg: gulvvarmeanlæg enstrengede anlæg tostrengede anlæg. ALPHA2 og ALPHA3 er egnede til følgende: Anlæg med konstant eller variabelt flow hvor du ønsker at optimere indstillingen af pumpens driftspunkt. Anlæg med variabel fremløbstemperatur. Anlæg hvor du ønsker automatisk natsænkning. Indregulering af varmeanlæg. 6.3 Pumpemedier I varmeanlæg skal vandet opfylde kravene i gængse normer for vandkvalitet i varmeanlæg, for eksempel den tyske VDI 2035-norm. Pumpen er egnet til følgende medier: Rene, tyndtflydende, ikke-aggressive og ikke-eksplosive væsker uden indhold af faste bestanddele eller fibre. Kølevæsker uden indhold af mineralsk olie. Brugsvand Maksimum: 4 dh Maksimum: 65 C Maksimal spids: 70 C. Til vand med en højere hårdhedsgrad anbefaler vi at du bruger en TPE-tørløberpumpe. Blødgjort vand. Vands kinematiske viskositet er mm 2 /s ( cst) ved 20 C. Hvis pumpen bruges til en væske med en højere viskositet, reduceres dens hydrauliske ydelse. Eksempel: 50 % glykol ved 20 C giver en viskositet på ca. 0 mm 2 /s (0 cst) og en reduktion i pumpeydelsen på ca. 5 %. Brug ikke tilsætningsstoffer som kan eller vil forstyrre pumpens funktionalitet. Tag pumpemediets viskositet i betragtning ved valg af pumpe. Se fig. 5 for yderligere oplysninger om pumpemedier, advarsler og driftsbetingelser. FORSIGTIG Brandfarligt materiale Lettere personskade. - Brug ikke pumpen til brandfarlige væsker, såsom dieselolie og benzin. ADVARSEL Biologisk fare Død eller alvorlig personskade. - I brugsvandsanlæg skal medietemperaturen altid være over 50 C på grund af risiko for legionella. ADVARSEL Biologisk fare Død eller alvorlig personskade. - I brugsvandsanlæg er pumpen permanent tilsluttet vandværksvandet. Derfor må du ikke tilslutte pumpen med en slange. FORSIGTIG Ætsende stof Lettere personskade. - Brug ikke pumpen til aggressive væsker, såsom syre og havvand. 2

13 6.4 Identifikation Typenøgle 6.4. Typeskilt ALPHA AUTO ADAPT Eksempel ALPHA2/ N 80 Pumpetype [ ]: Standardudførelse Tilgangs- og afgangsåbningernes [mm] nominelle diameter (DN) Maksimal løftehøjde [dm] [ ]: Pumpehus i støbejern A: Udlufterpumpehus N: Pumpehus af rustfrit stål Indbygningslængde [mm] Reguleringsfunktioner 7. Elementer på betjeningspanelet Fig. 8 Typeskilt Pos. Beskrivelse Pumpetype Mærkestrøm [A]: 2 Min.: Minimumstrøm [A] Maks.: Maksimumstrøm [A] 3 CE-mærke og godkendelser EEI: Energieffektivitetsindeks 4 Del, i henhold til EEI 5 Spænding [V] 6 Produktnummer 7 Serienummer 8 Model 9 Oprindelsesland Indgangseffekt P [W]: 0 Min.: Minimumsindgangseffekt P [W] Maks.: Maksimumsindgangseffekt P [W] Maksimalt anlægstryk [MPa] 2 Kapslingsklasse 3 Temperaturklasse Produktionskode: 4 Første og andet ciffer: år Tredje og fjerde ciffer: uge 5 Frekvens [Hz] 6 Datamatrixkode TM Fig. 9 Betjeningspanel Pos. Beskrivelse Display der viser pumpens aktuelle effektforbrug i watt eller det aktuelle flow i m 3 /t. Ni lysfelter der viser pumpeindstillingen. 2 Se afsnit 7.3 Lysfelter der viser pumpeindstillingen. 3 Lysfelt der viser status for automatisk natsænkning. Knap til aktivering eller deaktivering af automatisk 4 natsænkning og manuel sommertilstand. 5 Knap til valg af pumpeindstilling. Knap til valg af parameter i displayet, det vil sige 6 aktuelt effektforbrug i watt eller aktuelt flow i m 3 /t. 7 Konnektivitetsymbol. TM

14 7.4 Lysfelt der viser status for automatisk natsænkning 7.2 Display Displayet viser pumpens aktuelle effektforbrug i watt eller det aktuelle flow i m3/t (i trin på 0, m3/t) under drift. Fejl der forhindrer pumpen i at køre korrekt, for eksempel blokeret rotor, vises med fejlkoder i displayet. Se afsnit 9. Fejlfinding på produktet. Hvis der vises en fejl, ret fejlen, og afstil pumpen ved at slå strømforsyningen fra og til. Hvis pumpens løber drejes, for eksempel under påfyldning af vand, kan der genereres tilstrækkelig energi til at der kommer lys i displayet selvom strømforsyningen er afbrudt. Pumpen har ti indstillinger for ydelsen som du kan vælge med knappen (5). Se fig. 9. Fig. 20 Ni lysfelter 0 Aktive lysfelter fabriksindstilling Beskrivelse AUTOADAPT Nederste proportionaltrykkurve, PP 2 Mellemste proportionaltrykkurve, PP2 3 Øverste proportionaltrykkurve, PP3 4 Nederste konstanttrykkurve, CP 5 Mellemste konstanttrykkurve, CP2 6 Øverste konstanttrykkurve, CP3 7 Konstant kurve/konstant hastighed III 8 Konstant kurve/konstant hastighed II 9 Konstant kurve/konstant hastighed I 0 AUTOADAPT For oplysninger om indstillingernes funktion, se afsnit 7.7 Reguleringsformer Knap til aktivering eller deaktivering af automatisk natsænkning Knappen aktiverer og deaktiverer automatisk natsænkning. Se fig. 9, pos. 4. Automatisk natsænkning er kun relevant for varmeanlæg der er forberedt til denne funktion. Se afsnit 9. Fejlfinding på produktet. når automatisk natsænkning er aktiv. Se fig. Fabriksindstilling: automatisk natsænkning er ikke aktiv. Pumpens indstilling vises med ni lysfelter i displayet. Se fig. 20. Antal tryk Lys i viser at automatisk natsænkning er aktiv. Se fig. 9, pos. 3. Se også afsnit 7.5 Knap til aktivering eller deaktivering af automatisk natsænkning. Lysfeltet lyser 9, pos Lysfelter der viser pumpeindstillingen TM Displayet () lyser når du har tændt for strømforsyningen. Hvis du har indstillet pumpen til hastighed I, II eller III, kan du ikke vælge automatisk natsænkning. 7.6 Knap til valg af pumpeindstilling Hver gang du trykker på knappen Se fig. 9, pos. 5., skifter pumpeindstillingen. En cyklus er ti tryk på knappen. Se afsnit 7.3 Lysfelter der viser pumpeindstillingen.

15 7.7 Reguleringsformer Pumpeindstilling for enstrengede varmeanlæg 7.7. Pumpeindstilling for tostrengede varmeanlæg H H Fig. 23 Valg af pumpeindstilling til anlægstype Q TM Fig. 2 Valg af pumpeindstilling til anlægstype Q TM Fabriksindstilling: AUTO ADAPT. Anbefalede og alternative pumpeindstillinger i henhold til fig. 23: Pumpeindstilling Varmeanlæg Anbefalet Alternativ Fabriksindstilling: AUTO ADAPT. Anbefalede og alternative pumpeindstillinger i henhold til fig. 2: Varmeanlæg Tostrenget anlæg Anbefalet AUTO ADAPT * Pumpeindstilling * Se afsnit. Vejledning til ydelseskurver. Alternativ Proportionaltrykkurve, PP, PP2 eller PP3* AUTO ADAPT AUTO ADAPT -funktionen tilpasser pumpeydelsen til det aktuelle varmebehov i anlægget. Da tilpasningen af ydelsen sker gradvist, anbefaler vi at du lader pumpen forblive i AUTO ADAPT i mindst en uge før pumpeindstillingen ændres. Hvis strømforsyningen svigter eller bliver afbrudt, gemmer pumpen AUTO ADAPT -indstillingen i en intern hukommelse og genoptager den automatiske tilpasning af ydelsen når strømforsyningen er blevet genoprettet. Proportionaltrykkurve, PP, PP2 eller PP3 Ved proportionaltrykregulering tilpasses pumpens ydelse til det aktuelle varmebehov i anlægget, men pumpeydelsen følger den valgte ydelseskurve, PP, PP2 eller PP3. Se fig. 22 hvor PP2 er valgt. For yderligere information, se afsnit. Vejledning til ydelseskurver. Enstrenget anlæg Konstant kurve/konstant hastighed I, II eller III* * Se afsnit. Vejledning til ydelseskurver. Konstanttrykkurve, CP, CP2 eller CP3 Konstanttrykregulering tilpasser pumpens ydelse til det aktuelle varmebehov i anlægget, men pumpeydelsen følger den valgte ydelseskurve, CP, CP2 eller CP3. Se fig. 24 hvor CP er aktiveret. For yderligere information, se afsnit. Vejledning til ydelseskurver. H CP3 Fig. 24 Tre konstanttrykkurver og -indstillinger Konstanttrykkurve CP, CP2 eller CP3* CP2 Valget af konstanttrykindstillingen afhænger af det pågældende varmeanlægs egenskaber og det aktuelle varmebehov. Q CP TM H PP3 PP2 Q PP TM Fig. 22 Tre proportionaltrykkurver/-indstillinger Valget af proportionaltrykindstillingen afhænger af det pågældende varmeanlæg og det aktuelle varmebehov. 5

16 7.7.3 Pumpeindstilling for gulvvarmeanlæg Pumpeindstilling for brugsvandsanlæg H H Q TM Q TM Fig. 25 Valg af pumpeindstilling til anlægstype Fig. 27 Valg af pumpeindstilling til anlægstype Fabriksindstilling: AUTO ADAPT. Anbefalede og alternative pumpeindstillinger i henhold til fig. 25: Anlægstype Gulvvarme Anbefalet Konstanttrykkurve, CP, CP2 eller CP3* Pumpeindstilling * Se afsnit. Vejledning til ydelseskurver. Alternativ Konstant kurve/konstant hastighed I, II eller III Konstanttrykkurve, CP, CP2 eller CP3 Konstanttrykregulering tilpasser flowet til det aktuelle varmebehov i anlægget og opretholder samtidigt et konstant tryk. Pumpeydelsen følger den valgte ydelseskurve, CP, CP2 eller CP3. Se fig. 26 hvor CP er valgt. For yderligere information, se afsnit. Vejledning til ydelseskurver. Fabriksindstilling: AUTO ADAPT. Anbefalede og alternative pumpeindstillinger i henhold til fig. 27: Anlægstype Brugsvand Anbefalet Pumpeindstilling Konstant kurve/konstant hastighed I, II eller III * Se afsnit. Vejledning til ydelseskurver. Konstant kurve/konstant hastighed I, II eller III Ved drift på konstantkurve/med konstant hastighed kører pumpen med en konstant hastighed, uafhængigt af det aktuelle flowbehov i anlægget. Pumpeydelsen følger den valgte ydelseskurve, I, II eller III. Se fig. 28 hvor II er valgt. For yderligere information, se afsnit. Vejledning til ydelseskurver. H Alternativ Konstanttrykkurve, CP, CP2 eller CP3* H CP3 CP2 Fig. 26 Tre konstanttrykkurver og -indstillinger Valget af konstanttrykindstillingen afhænger af det pågældende varmeanlægs egenskaber og det aktuelle varmebehov. Q CP TM Fig. 28 Tre indstillinger for konstant kurve/konstant hastighed Valget af den rigtige indstilling for konstant kurve/konstant hastighed afhænger af det pågældende varmeanlægs egenskaber og det antal tappesteder der forventes at være åbne på samme tid Skift fra anbefalet til alternativ pumpeindstilling Varmeanlæg er relativt træge anlæg der ikke kan indstilles optimalt i løbet af minutter eller timer. Hvis den anbefalede pumpeindstilling ikke giver den ønskede fordeling af varme i husets rum, skift pumpeindstillingen til det viste alternativ. Q TM

17 7.8 Pumpeydelse Sammenhæng mellem pumpeindstilling og pumpeydelse. Figur 29 viser sammenhængen mellem pumpeindstillingen og pumpeydelsen ved hjælp af kurver. Se også afsnit. Ydelseskurver. H PP3 CP3 PP2 CP2 PP CP I II III Q TM Fig. 29 Pumpeindstilling i forhold til pumpeydelse Indstilling Pumpekurve Funktion AUTO ADAPT fabriksindstilling PP PP2 PP3 CP CP2 CP3 III II I Øverste til nederste proportionaltrykkurve Nederste proportionaltrykkurve Mellemste proportionaltrykkurve Øverste proportionaltrykkurve Nederste konstanttrykkurve Mellemste konstanttrykkurve Øverste konstanttrykkurve Hastighed III Hastighed II Hastighed I Automatisk natsænkning eller manuel sommertilstand AUTO ADAPT -funktionen gør pumpen i stand til at regulere pumpeydelsen automatisk inden for et defineret ydelsesområde. Se fig. 29. Justering af pumpeydelsen til anlæggets størrelse. Justering af pumpeydelsen til variationerne i belastning over tid. I AUTO ADAPT er pumpen indstillet til proportionaltrykregulering. Pumpens driftspunkt vil bevæge sig op eller ned på den nederste proportionaltrykkurve, afhængigt af varmebehovet. Se fig. 29. Løftehøjden reduceres ved faldende varmebehov og øges ved stigende varmebehov. Pumpens driftspunkt vil bevæge sig op eller ned på den mellemste proportionaltrykkurve, afhængigt af varmebehovet. Se fig. 29. Løftehøjden reduceres ved faldende varmebehov og øges ved stigende varmebehov. Pumpens driftspunkt vil bevæge sig op eller ned på den øverste proportionaltrykkurve, afhængigt af varmebehovet. Se fig. 29. Løftehøjden reduceres ved faldende varmebehov og øges ved stigende varmebehov. Pumpens driftspunkt vil bevæge sig ud eller ind på den nederste konstanttrykkurve, afhængigt af varmebehovet i anlægget. Se fig. 29. Løftehøjden holdes konstant, uafhængigt af varmebehovet. Pumpens driftspunkt vil bevæge sig ud eller ind på den mellemste konstanttrykkurve, afhængigt af varmebehovet i anlægget. Se fig. 29. Løftehøjden holdes konstant, uafhængigt af varmebehovet. Pumpens driftspunkt vil bevæge sig ud eller ind på den øverste konstanttrykkurve, afhængigt af varmebehovet i anlægget. Se fig. 29. Løftehøjden holdes konstant, uafhængigt af varmebehovet. Pumpen kører konstantkurvedrift og dermed ved en konstant hastighed. Ved hastighed III er pumpen indstillet til at køre på maksimumskurven under alle driftsbetingelser. Se fig. 29. Du opnår hurtig udluftning af pumpen ved kortvarigt at indstille den til hastighed III. Se afsnit 5.3 Udluftning af pumpen. Pumpen kører konstantkurvedrift og dermed ved en konstant hastighed. Ved hastighed II er pumpen indstillet til at køre på den mellemste kurve under alle driftsbetingelser. Se fig. 29. Pumpen kører konstantkurvedrift og dermed ved en konstant hastighed. Ved hastighed I er pumpen indstillet til at køre på minimumskurven under alle driftsbetingelser. Se fig. 29. Når visse betingelser er opfyldt, skifter pumpen til kurven for automatisk natsænkning, det vil sige absolut laveste ydelse og effektforbrug. I manuel sommertilstand stoppes pumpen for at spare energi, og kun elektronikken kører. Pumpen startes jævnligt i en kort periode for at undgå kalk og blokering af pumpen. Se afsnit 9. Fejlfinding på produktet. 7

18 7.9 Omløbsventil A BYPASS 8. Betjening af produktet 8. Brug af automatisk natsænkning 2 Q min. ALPHA2 L 3 3 AUTO Fig. 3 Automatisk natsænkning er aktiveret TM Fig. 30 Anlæg med omløbsventil Formålet med en omløbsventil er at sikre at varmen fra kedlen kan fordeles når alle ventiler i gulvvarmekredsene og/eller radiatortermostaterne er lukkede. Elementer i anlægget: omløbsventil flowmåler, pos. A. Minimumsflowet skal være til stede når alle ventiler er lukkede. Pumpeindstillingen afhænger af hvilken type omløbsventil der bruges, det vil sige om den er håndbetjent eller termostatstyret Indstilling af omløbsventilen Håndbetjent. Justér omløbsventilen mens pumpen er indstillet til I (hastighed I). 2. Overhold minimumsflowet for anlægget. Se fabrikantens vejledning. 3. Når du har indstillet omløbsventilen, indstil pumpen i henhold til 7. Reguleringsfunktioner. Automatisk styret, termostatstyret. Justér omløbsventilen mens pumpen er indstillet til I (hastighed I). 2. Overhold minimumsflowet for anlægget. Se fabrikantens vejledning. Når omløbsventilen er justeret, skal pumpen indstilles til nederste eller øverste konstanttrykkurve. For yderligere information om pumpeindstillinger i forhold til ydelseskurver, se afsnit 9. Fejlfinding på produktet. TM Brug ikke automatisk natsænkning når pumpen er installeret i varmeanlæggets returløbsledning. Hvis du vælger hastighed I, II eller III, bliver automatisk natsænkning deaktiveret. Du behøver ikke at aktivere automatisk natsænkning igen hvis strømforsyningen har været afbrudt. Hvis strømforsyningen afbrydes når pumpen kører på kurven for automatisk natsænkning, starter pumpen i normal drift. Se afsnit 9. Fejlfinding på produktet. Pumpen skifter tilbage til kurven for automatisk natsænkning når betingelsen for skift til automatisk natsænkning igen er opfyldt. Se afsnit 8.2 Automatisk natsænknings virkemåde. Kontrollér om automatisk natsænkning er aktiveret hvis varmeydelsen er for lav i varmeanlægget. Hvis ja, deaktivér funktionen. For at sikre at natsænkningsfunktionen fungerer optimalt, skal disse forudsætninger være opfyldt: Pumpen skal være installeret i fremløbsledningen. Se fig. 3. Kedlen skal have automatisk styring af medietemperaturen. Aktivér automatisk natsænkning ved at trykke på. Se afsnit 7.5 Knap til aktivering eller deaktivering af automatisk natsænkning. Lys i viser at automatisk natsænkning er aktiv. 8

19 8.2 Automatisk natsænknings virkemåde Pumpen skifter automatisk mellem normal drift og automatisk natsænkning når du har aktiveret automatisk natsænkning. Se afsnit 9. Fejlfinding på produktet. Skift mellem normal drift og automatisk natsænkning afhænger af fremløbstemperaturen. Pumpen skifter automatisk til automatisk natsænkning når der registreres et fald i fremløbstemperaturen på mere end 0 til 5 C inden for ca. to timer. Temperaturfaldet skal være mindst 0, C/min. Skift til normal drift sker uden forsinkelse når fremløbstemperaturen er steget med ca. 0 C. 8.3 Indstilling af manuel sommertilstand Manuel sommertilstand er tilgængelig fra ALPHA2 model C og ALPHA3 model A. I manuel sommertilstand stoppes pumpen for at spare energi. Pumpen startes jævnligt i en kort periode for at undgå kalk og blokering af pumpen. Dette er et alternativ til at sætte pumpen ud af drift hvor der er risiko for kalkaflejringer. 8.5 ALPHA Reader ALPHA Reader er kun kompatibel fra ALPHA2 model E* og ALPHA3 model A. Et konnektivitetssymbol på pumpen angiver kompatibiliteten med ALPHA Reader. Se fig. 33. * Model E fås kun i et begrænset antal lande. ALPHA Reader giver sikker aflæsning af interne data fra pumpen til en Android eller ios-baseret mobilenhed via Bluetooth. Sammen med Grundfos GO Balance-appen gør ALPHA Reader det muligt at indregulere tostrengede radiatorer og gulvvarmeanlæg hurtigt og sikkert. For yderligere information, se afsnit 2.4 ALPHA Reader. Der er en risiko for kalkaflejringer i tilfælde af en lang stilstandsperiode. I manuel sommertilstand starter pumpen jævnligt ved lav hastighed for at undgå blokering af rotoren. Displayet er slukket. Hvis der opstår alarm under manuel sommertilstand, vil alarmen ikke blive vist. Det er kun de aktuelle alarmer der vises når manuel sommertilstand deaktiveres igen. Pumpen vender tilbage til automatisk natsænkning efter sommertilstand hvis automatisk natsænkning var aktiveret før indstillingen til sommertilstand Aktivering af manuel sommertilstand Aktivér manuel sommertilstand ved at trykke på knappen for automatisk natsænkning i 3 til 0 sekunder. Se fig. 3. Det grønne lysfelt blinker hurtigt. Efter et kort stykke tid slukkes displayet og det grønne lysfelt blinker langsomt. Fig. 33 ALPHA Reader 8.5. Aktivering og deaktivering af ALPHA Reader-tilstanden på pumpen. Tryk på [W/m 3 /t], og hold den inde i 3 sekunder. 2. ALPHA Reader enten aktiveres eller deaktiveres, afhængigt af den foregående tilstand. Når ALPHA Reader er aktiv, blinker indikatoren i displayet [W/m 3 /t] hurtigt. TM TM Du kan aktivere og deaktivere ALPHA Reader-tilstanden i alle pumpetilstande. Fig. 32 Knap for automatisk natsænkning Deaktivering af manuel sommertilstand Deaktivér den manuelle sommertilstand ved at trykke på en vilkårlig knap. Derefter vender pumpen tilbage til den foregående tilstand og indstilling. 8.4 Tørløbssikring Tørløbssikringen beskytter pumpen mod tørløb ved start og normal drift. Se afsnit 9. Fejlfinding på produktet. Under første idriftsætning og i tilfælde af tørløb kører pumpen i 30 minutter før den stopper. I dette tidsrum viser pumpen fejlkoden "E4 - "- -"". Tørløbssikring fås fra ALPHA2 model D og ALPHA3 model A. For yderligere oplysninger om hvordan du indstiller ALPHA Reader og foretager hydronisk indregulering, se ALPHA Reader-dokumentationen på Grundfos Product Center på Start med højt moment Hvis akslen er blokeret, og du ikke kan starte pumpen, viser displayet alarmen "E - "- -"" med en forsinkelse på 20 minutter. Pumpen forsøger at genstarte indtil den slukkes. Under startforsøgene vil pumpen vibrere på grund af belastningen ved højt moment. Start med højt moment fås fra ALPHA2 model D og ALPHA3 model A. 9

20 9. Fejlfinding på produktet FARE Elektrisk stød Død eller alvorlig personskade - Afbryd strømforsyningen før du foretager arbejde på produktet. Sørg for at strømforsyningen ikke uforvarende kan genindkobles. FORSIGTIG Anlæg under tryk Lettere personskade - Tøm anlægget, eller luk afspærringsventilen på begge sider af pumpen før du adskiller pumpen. Pumpemediet kan være brændende varmt og under højt tryk. Fejl Betjeningspanel Årsag Afhjælpning. Pumpen kører ikke. Lyser ikke. a) Der er sprunget en sikring i installationen. Udskift sikringen. b) Fejlstrømsrelæet eller fejlspændingsafbryderen er udkoblet. Indkobl relæet eller afbryderen. c) Pumpen er defekt. Udskift pumpen. Skifter mellem "- -" og a) Rotoren er blokeret. "E ". Fjern urenhederne. Skifter mellem "- -" og "E 2". Skifter mellem "- -" og "E 3". Skifter mellem "- -" og "E 4". 2. Støj i anlægget. Der vises ingen advarsel på displayet. 3. Støj i pumpen. Der vises ingen advarsel på displayet. 4. Utilstrækkelig varme. Der vises ingen advarsel på displayet. a) Utilstrækkelig forsyningsspænding. Kontrollér at forsyningsspændingen ligger inden for det specificerede område. a) Elektrisk fejl. Udskift pumpen. a) Tørløbssikring. Sørg for at der er tilstrækkeligt med væske i rørsystemet. Nulstil advarslen ved at trykke på en vilkårlig knap, eller afbryd strømforsyningen. a) Luft i anlægget. Udluft anlægget. Se afsnit 5.4 Udluftning af varmeanlægget. b) For stort flow. Reducér løftehøjden. a) Luft i pumpen. Lad pumpen køre. Pumpen udlufter sig selv over tid. Se afsnit 5.3 Udluftning af pumpen. b) Tilgangstrykket er for lavt. Øg tilgangstrykket, eller kontrollér at luftvolumen i en eventuel ekspansionsbeholder er tilstrækkelig. a) Pumpeydelsen er for lav. Forøg løftehøjden. 20

21 0. Tekniske data 0. Data og driftsbetingelser Forsyningsspænding x 230 V ± 0 %, 50/60 Hz, PE Motorbeskyttelse Pumpen kræver ikke ekstern motorbeskyttelse. Kapslingsklasse IPX4D Isolationsklasse F Relativ fugtighed Maksimalt 95 % RH. Anlægstryk Maksimalt,0 MPa, 0 bar, 02 m løftehøjde. Medietemperatur Minimumstilgangstryk Tilgangstryk EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) 75 C 0,005 MPa, 0,05 bar, 0,5 m løftehøjde 90 C 0,028 MPa, 0,28 bar, 2,8 m løftehøjde 0 C 0,08 MPa,,08 bar, 0,8 m løftehøjde EMC-direktivet (204/30/EU). Anvendte standarder: EN 5504-:2006/A:2009/A2:20, EN :205, EN :204 og EN :203. Pumpens lydtryksniveau er lavere end 43 db(a). Lydtryksniveau Omgivelsestemperatur 0-40 C Temperaturklasse TF0 i henhold til CEN Overfladetemperatur Pumpens maksimale overfladetemperatur overstiger ikke 25 C. Medietemperatur 2-0 C Effektforbrug i manuel sommertilstand Specifikke EEI-værdier < 0,8 watt ALPHA2/3 XX-40: EEI 0,5 ALPHA2/3 XX-50: EEI 0,6 ALPHA2/3 XX-60: EEI 0,7 ALPHA2/3 XX-80: EEI 0,8 ALPHA2/3 XX-40 A: EEI 0,8 ALPHA2/3 XX-60 A: EEI 0,20 For at undgå kondensdannelse i kontrolboksen og statoren skal medietemperaturen altid være højere end omgivelsestemperaturen. Omgivelsestemperatur [ C] Min. [ C] Medietemperatur Maks. [ C] ADVARSEL Biologisk fare Død eller alvorlig personskade. - I brugsvandsanlæg anbefaler vi at du holder medietemperaturen under 65 C for at undgå kalkudfældning. Medietemperaturen skal altid være over 50 C på grund af risiko for legionella. Anbefalet kedeltemperatur: 60 C. Hvis medietemperaturen er lavere end omgivelsestemperaturen, skal pumpen være installeret med pumpehovedet og stikket i position kl. 6. 2

22 0.2 Mål, ALPHA2 og ALPHA3, XX-40, XX-50, XX-60, XX-80 Målskitser og måltabel. TM Fig. 34 ALPHA2 og ALPHA3, XX-40, XX-50, XX-60, XX-80 Mål Pumpetype L B B2 B3 B4 H H2 H3 G ALPHA2/ ,5 44,5 35,8 03,5 47 G ALPHA2/ ,5 44,5 35,8 03,5 47 G * ALPHA2/ ,5 44,5 35,8 03,5 47 G * ALPHA2/ ,5 44,5 35,8 03,5 47 G ALPHA2/ ,5 44,5 35,8 03,5 47 G /2 ALPHA2/ N ,5 44,5 36,8 03,5 47 G /2 ALPHA2/ ,5 44,5 35,8 03,5 47 G /2 ALPHA2/ N ,5 44,5 36,8 03,5 47 G /2 ALPHA2/ ,5 44,5 35,8 03,5 47 G /2 ALPHA2/ N ,5 44,5 36,8 03,5 47 G /2 ALPHA2/ ,5 44,5 35,8 03,5 47 G /2 ALPHA2/ N ,5 44,5 36,8 03,5 47 G /2 ALPHA2/ ,5 44,5 35,9 03,5 47 G /2 ALPHA2/ N ,5 44,5 36,9 03,5 47 G /2 ALPHA2/ ,5 44,5 35,9 03,5 47 G /2 ALPHA2/ N ,5 44,5 36,9 03,5 47 G /2 ALPHA2/ ,5 44,5 35,9 03,5 47 G /2 ALPHA2/ N ,5 44,5 36,9 03,5 47 G /2 ALPHA2/ ,5 44,5 35,9 03,5 47 G /2 ALPHA2/ N ,5 44,5 36,9 03,5 47 G /2 ALPHA2/ ,5 44,5 35,9 03,5 47 G 2 ALPHA2/ N ,5 44,5 36,9 03,5 47 G 2 ALPHA2/ ,5 44,5 35,9 03,5 47 G 2 ALPHA2/ N ,5 44,5 36,9 03,5 47 G 2 ALPHA2/ ,5 44,5 35,9 03,5 47 G 2 ALPHA2/ N ,5 44,5 36,9 03,5 47 G 2 ALPHA2/ ,5 44,5 35,9 03,5 47 G 2 ALPHA2/ N ,5 44,5 36,9 03,5 47 G 2 * Britisk version: ALPHA2 og ALPHA3, 5-50/60 G /2. 22

23 0.3 Mål, ALPHA2 og ALPHA3, A, A Målskitser og måltabel. TM Fig. 35 ALPHA2 og ALPHA3, A, A Pumpetype Mål L B B2 B3 B4 H H2 H3 G ALPHA2/ A , G /2 ALPHA2/ A , G /2 23

24 . Ydelseskurver. Vejledning til ydelseskurver Hver pumpeindstilling har sin egen ydelseskurve. AUTO ADAPT dækker dog et ydelsesområde. Til hver effektkurve, P, hører en ydelseskurve. Effektkurven viser pumpens effektforbrug i watt ved en given ydelseskurve. P-værdien svarer til den værdi du kan aflæse på pumpens display. Se fig. 36. H PP3 CP3 PP2 CP2 I PP CP II III Q P III II I Q TM Fig. 36 Ydelseskurver i forhold til pumpeindstilling Indstilling AUTO ADAPT fabriksindstilling PP PP2 PP3 CP CP2 CP3 III II I Pumpekurve Sætpunkt inden for det markerede område Nederste proportionaltrykkurve Mellemste proportionaltrykkurve Øverste proportionaltrykkurve Nederste konstanttrykkurve Mellemste konstanttrykkurve Øverste konstanttrykkurve Konstant kurve/konstant hastighed III Konstant kurve/konstant hastighed II Konstant kurve/konstant hastighed I Kurve for automatisk natsænkning/manuel sommertilstand.2 Kurvebetingelser Følgende retningslinjer gælder for ydelseskurverne på de følgende sider: Prøvemedie: afluftet vand. Kurverne gælder for en massefylde på 83,2 kg/m 3 og en medietemperatur på 60 C. Alle kurver viser gennemsnitsværdier og må ikke anvendes som garantikurver. Hvis der er behov for en bestemt minimumsydelse, skal der foretages individuelle målinger. Kurverne for de tre hastigheder er markeret I, II og III. Kurverne gælder for en kinematisk viskositet på 0,474 mm 2 /s (0,474 cst). Konverteringen mellem løftehøjden H [m] og trykket p [kpa] er foretaget for vand med en massefylde på 000 kg/m 3. Ved medier med en anden massefylde, for eksempel varmt vand, er afgangstrykket proportionalt med massefylden. Kurverne er opnået i henhold til EN For yderligere information om pumpeindstillinger, se dette afsnit: 7. Reguleringsfunktioner 24

25 .3 Ydelseskurver, ALPHA2 og ALPHA3, XX-40 (N) H [m] 4 PP3 CP3 3 PP2 CP2 2 PP CP III II I Q [m³/h] P [W] II III Q [m³/h] Fig. 37 ALPHA2 og ALPHA3, XX-40 I TM Indstilling P [W] I / [A] AUTO ADAPT 3-8 0,04-0,8 Min. 3 0,04 Maks. 8 0,8 25

26 .4 Ydelseskurver, ALPHA2 og ALPHA3, XX-50 (N) H [m] PP3 CP3 PP2 CP2 PP 2 CP 0 II III I Q [m³/h] P [W] II III I Q [m³/h] TM Fig. 38 ALPHA2 og ALPHA3, XX-50 Indstilling P [W] I / [A] AUTO ADAPT ,04-0,24 Min. 3 0,04 Maks. 26 0,24 26

27 .5 Ydelseskurver, ALPHA2 og ALPHA3, XX-60 (N) H [m] 6 PP3 5 CP3 4 PP2 CP2 3 PP 2 CP 0 I II III Q [m³/h] P [W] I Q [m³/h] II III TM Fig. 39 ALPHA2 og ALPHA3, XX-60 Indstilling P [W] I / [A] AUTO ADAPT ,04-0,32 Min. 3 0,04 Maks. 34 0,32 27

28 .6 Ydelseskurver, ALPHA2 og ALPHA3, A H [m] III I II Q [m³/h] PP3 CP3 PP2 CP2 PP CP P [W] 20 5 III II Q [m³/h] I TM Fig. 40 ALPHA2 og ALPHA3, A Indstilling P [W] I / [A] AUTO ADAPT 3-8 0,04-0,8 Min. 3 0,04 Maks. 8 0,8 28

29 .7 Ydelseskurver, ALPHA2 og ALPHA3, A H [m] PP3 CP3 PP2 CP2 PP 2 CP 0 III I II Q [m³/h] P [W] Q [m³/h] Fig. 4 ALPHA2 og ALPHA3, A I II III TM Indstilling P [W] I / [A] AUTO ADAPT ,04-0,32 Min. 3 0,04 Maks. 34 0,32 29

30 .8 Ydelseskurver, ALPHA2 og ALPHA3, XX-80 (N) H [m] 8 PP3 7 CP3 6 PP2 5 CP2 4 3 PP CP Q [m³/h] P [W] Fig. 42 ALPHA2 og ALPHA3, A Q [m³/h] TM Indstilling P [W] I / [A] AUTO ADAPT ,04-0,44 Min. 3 0,04 Maks. 50 0,44 30

31 2. Tilbehør 2. Forskrunings- og ventilsæt Omløber med udvendigt gevind Rp R Kugleventil med indvendigt gevind Kugleventil med trykfitting Rp mm Omløber med loddet fitting mm Tilslutning ALPHA2/3 Produktnumre, forskruninger Omløber med indvendigt gevind 3/4 /4 /4 3/4 /4 5-xx* G 5-xx N* 25-xx G /2 25-xx N xx G2 32-xx N Bemærk: Produktnumrene er altid for et helt sæt, inkl. pakninger. Produktnumrene for standardstørrelserne er vist med fed skrift. * Ved bestilling til britiske 5-xx-versioner anvendes produktnumre for 25-xx (G /2). G-gevind har en cylindrisk form i henhold til standarden EN-ISO 228- og forsegler ikke gevindet. Dette kræver en flad pakning. Du kan kun skrue G-hangevind (cylindriske) i G-hungevind. G-gevindene er standardgevind på pumpehuset. 2.2 Isoleringsskaller, ALPHA2, ALPHA3 R-gevind er udvendige koniske gevind i overensstemmelse med standarden EN Isoleringsskallernes tykkelse svarer til pumpens nominelle diameter. Rc- eller Rp-gevind er indvendige gevind med enten koniske eller cylindriske (parallelle) gevind. Du kan skrue R-hangevind (koniske) i Rc- eller Rp-hungevind. Se fig. 43. Pumpen leveres med to isoleringsskaller. Type A-pumper med udluftningskammer leveres ikke med isoleringsskaller. Du kan dog bestille isoleringsskaller som tilbehør. Se tabellen nedenfor. Isoleringsskallerne, der er specialfremstillet til den enkelte pumpetype, omslutter hele pumpehuset. Isoleringsskallerne monteres nemt omkring pumpen. Se fig. 44. Pumpetype Rc R Rp R R Rp Rp Rc Produktnummer Tilgængelig ALPHA2/3 XX-XX reservedel ALPHA2/3 XX-XX reservedel tilbehør ALPHA2/3 XX-XX A TM TM G Fig. 43 G-gevind og R-gevind Fig. 44 Isoleringsskaller 3

32 2.3 ALPHA-stik 2 3 TM ALPHA SOLAR 3. Produktintroduktion Pos. Beskrivelse Produktnummer Tilgængelig 2 3 * Lige ALPHA-stik, standard multistik, komplet ALPHA-vinkelstik, standardvinkelkabeltilslutning, komplet ALPHA-stik, 90 bøjning mod venstre, inklusive 4 m kabel ALPHA-stik, 90 bøjning mod venstre, inklusive m kabel og integreret NTC-beskyttelsesmodstand * Dette specialkabel med aktiv, indbygget NTC-modstand reducerer mulige indkoblingsstrømspidser. Bruges for eksempel hvis relækomponenterne er af ringe kvalitet og følsomme over for indkoblingsstrømspidser. 2.4 ALPHA Reader reservedel tilbehør tilbehør tilbehør ALPHA SOLAR-kabler og -stik kan fås på forespørgsel. Fig. 45 ALPHA SOLAR-pumpe ALPHA SOLAR er udviklet til at blive integreret i alle typer solvarmeanlæg med enten variabelt eller konstant flow. ECM-motorer med høj virkningsgrad som for eksempel ALPHA SOLAR må ikke hastighedsreguleres ved hjælp af en ekstern hastighedsregulator som varierer eller pulserer forsyningsspændingen. Hastigheden kan reguleres med et PWM-lavspændingssignal fra en solvarmestyring for at optimere solvarmehøsten og anlæggets temperatur. Som følge heraf reduceres pumpens effektforbrug betydeligt. Hvis der ikke er et PWM-signal til rådighed, kan du indstille ALPHA SOLAR til drift med konstant hastighed / konstant kurve, så den kun tændes og afbrydes af styringen. TM TM MI40 ALPHA Reader-enheden er modtageren og afsenderen af pumpens ydelsesdata. Enheden sender måledata fra pumpen til en Android- eller ios-baseret mobilenhed via Bluetooth. Enheden bruger et lille lithiumbatteri. Enheden bruges sammen med Grundfos GO Balance-appen til indregulering af varmeanlæg i primært en- og tofamiliehuse. Appen viser dig vej gennem et antal trin hvor information om installation og målinger fra pumpen gemmes. Appen beregner indreguleringsværdierne for hver af ventilerne i tostrengede anlæg eller gulvvarmeanlæg. På baggrund af disse værdier hjælper appen dig gennem justeringen af hver eneste forindstillingsventil i anlægget. Appen fås til både Android- og ios-enheder, og du kan downloade den gratis fra Google Play og App Store. Beskrivelse Produktnummer ALPHA reader MI

33 3.2 Betjening af produktet 3.3 Indstilling ved hjælp af betjeningspanelet Brugergrænsefladen er konstrueret med en enkelt trykknap, en rød og grøn lysdiode og fire gule lysdioder.. Trykknap Lysdioder TM Fig. 46 Brugergrænseflade med én trykknap og fem lysdioder Brugergrænsefladen viser følgende: driftstatus alarmstatus oversigt over indstillinger, efter tryk på knappen. 3.4 Drift- og alarmstatus Under drift viser displayet den aktuelle driftstatus eller alarmstatus. Hvis cirkulationspumpen har registreret én eller flere alamer, vil lysdioden skifte fra grøn til rød. Når en alarm er aktiv, viser lysdioderne alarmtypen som angivet i tabellen i afsnit 3.5 Fejlfinding på produktet. Hvis flere alarmer er aktive på samme tid, viser lysdioderne kun fejlen med den højeste prioritet. Prioriteten defineres ved rækkefølgen i tabellen. Når der ikke længere er aktive alarmer, skifter brugergrænsefladen tilbage til driftstatus. Lysdioderne viser enten den aktuelle driftstatus eller alarmstatus. Se afsnit 3.3 Indstilling ved hjælp af betjeningspanelet. Denne cirkulationspumpe er til enten konstantkurveregulering eller ekstern PWM-signalregulering med profil C. Se fig

34 CONTROL MODE MODE xx-75 xx-45 CONSTANT CURVE 4.5 m 6.5 m CONSTANT CURVE m 8.5 m CONSTANT CURVE m 0.5 m CONSTANT CURVE m 4.5 m PWM C PROFILE SOLAR PWM C PROFILE SOLAR 7.5 m 4.5 m TM Fig. 47 Driftsform PWM virker kun hvis du har indstillet pumpen til driftsformen PWM. Tryk på knappen fem gange indtil den grønne lysdiode lyser. Når du tilslutter PWM-kablet, lyser de gule lysdioder og du kan regulere pumpen ved hjælp af PWM-signalet. Se fig Fejlfinding på produktet Alarmstatus vises ved hjælp af lysdioderne. Fejl Beskrivelse ON 5 mm No.2 Rotoren er blokeret. Fjern blokeringen i rotoren. 230 V ON <60 V Forsyningsspændingen er lav. Kontrollér at der er tilstrækkelig spændingsforsyning til pumpen. ON 230 V Elektrisk fejl. Udskift pumpen, og send pumpen til det nærmeste Grundfos-servicecenter. FARE Elektrisk stød Død eller alvorlig personskade - Afbryd strømforsyningen før du foretager arbejde på produktet. Sørg for at strømforsyningen ikke uforvarende kan genindkobles. FORSIGTIG Anlæg under tryk Lettere personskade - Tøm anlægget, eller luk afspærringsventilerne på begge sider af pumpen før du adskiller pumpen. Pumpemediet kan være brændende varmt og under højt tryk. 34

35 4. Ekstern PWM-reguleringsform og signaler PWM virker kun hvis du har indstillet pumpen til driftsformen PWM. Se afsnit 3.4 Drift- og alarmstatus. PWM-indgangssignal, profil C (solar) Ved lave PWM-signaler (driftscykler) forhindrer en hysterese at cirkulationspumpen starter og stopper hvis indgangssignalet svinger omkring forskydningspunktet. Hvis der ingen PWM-signaler er, stopper cirkulationspumpen af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis signalet udebliver, for eksempel på grund af kabelbrud, stopper cirkulationspumpen for at forhindre overophedning af solvarmeanlægget. Maks. 5. Digital signalomsætter For at erstatte UPS SOLAR med en ny ALPHA SOLAR-pumpe som lever op til ErP-kravene, tilbyder vi to løsninger: Udskift den eksisterende SOLAR-styring med en styring som egner sig til pumper med høj virkningsgrad. Gem den gamle styring, og brug fasestyringen. Brug en signalomsætter, SIKON HE, som kan konvertere den eksisterende fasestyring til et PWM-signal til ALPHA SOLAR. Når du bruger SIKON HE, kan du udskifte de konventionelle 230 V UPS SOLAR-pumper med en Grundfos ALPHA SOLAR-pumpe uden at du behøver at udskifte styringen. Funktionen for pumpens ydelsesstyring bibeholdes. Hastighed PWM-indgangssignal [%] TM Fig. 48 PWM-indgangsprofil C PWM-indgangssignal [%] Pumpestatus 5 Standby-funktionstilstand: fra > 5 / 8 Hystereseområde: til/fra. > 8 / 5 Minimumshastighed: IN > 5/90 Variabel hastighed: min. til maks. > 90 / 00 Maksimumshastighed: maks. Digitalt PWM-lavspændingssignal PWM-firkantbølgesignalet er beregnet til et frekvensområde på 00 til Hz. PWM-signalet bruges til at vælge hastighed (hastighedsregulering) og som feedbacksignal. PWM-frekvensen på feedbacksignalet er indstillet til 75 Hz i cirkulationspumpen. Driftscyklus d % = 00 x t/t Eksempel Område T = 2 ms (500 Hz) U ih = 4-24 V t = 0,6 ms U il V d % = 00 x 0,6 / 2 = 30 % I ih 0 ma (afhængigt af U ih ) Eksempel U ih U il t T TM Fig. 50 Digital signalomsætter (SIKON HE) For yderligere information om styringen, se 6. Tekniske data Anlægstryk Minimumstilgangstryk Maksimal medietemperatur Kapslingsklasse Motorbeskyttelse Godkendelser og markeringer Propylenglykol-vandblanding Maksimum,0 MPa (0 bar). TM ,05 MPa (0,50 bar) ved en medietemperatur på 95 C 2-0 C ved en omgivelsestemperatur på 70 C 2-30 C ved en gennemsnitstemperatur på 60 C IPX4D Der er ikke behov for ekstern beskyttelse VDE, CE Maksimal propylenglykol-vandblanding er 50 %. Bemærk: Propylenglykol-vandblandingen reducerer ydelsen på grund af en højere viskositet. Fig. 49 PWM-signal Forkortelse T d U ih U il I ih Beskrivelse Tidsrum [sek.] Driftscyklus [t/t] Høj indgangsspænding Lav indgangsspænding Høj indgangsstrøm 35

36 ALPHA SOLAR xx-75 30/80 Indstilling Kurve Kurve 2 Kurve 3 Kurve 4 Maks. løftehøjde nom 4,5 m 5,5 m 6,5 m 7,5 m Indstilling Kurve Kurve 2 Kurve 3 Kurve 4 Maks. P nom 9 W 28 W 35 W 45 W EEI 0,20 Del 3 P L,avg 20 W TM Fig. 5 Ydelseskurve Bemærk: PWM-hastighedskurver på forespørgsel. Elektriske data, x 230 V, 50 Hz Indstillinger Hastighed P [W] I / [A] PWM C PP CP CC Min. 2* 0, Maks. 45 0,48 * Kun ved minimum PWM-hastighed B B2 H H3 H2 L L3 TM TM Mål [mm] Pumpetype L L3 B B2 H H2 H3 Tilslutninger Vægt [kg] ALPHA SOLAR G,8 ALPHA SOLAR G /2,9 ALPHA SOLAR G /2 2,0 36

37 ALPHA SOLAR xx-45/80 Indstilling Kurve Kurve 2 Kurve 3 Kurve 4 Maks. løftehøjde nom 6,5 m 8,5 m 0,5 m 4,5 m Indstilling Kurve Kurve 2 Kurve 3 Kurve 4 Maks. P nom 39 W 45 W 52 W 60 W EEI 0,20 Del 3 P L,avg 25 W TM Bemærk: PWM-hastighedskurver på forespørgsel. Elektriske data, x 230 V, 50 Hz Indstillinger Hastighed P [W] I / [A] PWM C PP CP CC Min. 2* 0, Maks. 60 0,58 * Kun ved minimum PWM-hastighed B B2 H H3 H2 L L3 TM TM Mål [mm] Pumpetype L L3 B B2 H H2 H3 Tilslutninger Vægt [kg] ALPHA SOLAR G /2 2,0 7. Bortskaffelse af produktet Dette produkt er udviklet med fokus på bortskaffelse og genbrug af materialerne. Følgende gennemsnitsværdier for bortskaffelse gælder for alle varianter af ALPHA2, ALPHA3 og ALPHA SOLAR-pumperne: 92 % genbrug 3 % forbrænding 5 % deponering. Bortskaf dette produkt eller dele af det på en miljørigtig måde i henhold til lokale forskrifter. For yderligere oplysninger, se oplysningerne om bortskaffelse på Ret til ændringer forbeholdes. 37

GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3 Monterings- og driftsinstruktion Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave INDHOLDSFORTEGNELSE Denne monterings- og driftsinstruktion

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Cirkulationspumper 5 Hz ndhold Produktdata Cirkulationspumper 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 3 Anvendelse 4 Pumpemedier 4 Regulering af varmeanlæg 5 AUTOADAPT 5 Drift 5 Fordele ved pumpestyring

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE ALPHA2/ALPHA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. Bemærk: Testen er bestilt og betalt af Grundfos Holding A/S.

GRUNDFOS DATAHÆFTE ALPHA2/ALPHA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. Bemærk: Testen er bestilt og betalt af Grundfos Holding A/S. GRUNDFOS DATAÆFTE ALPA2/ALPA3 Cirkulationspumper /6 z Bemærk: Testen er bestilt og betalt af Grundfos olding A/S. ALPA2/ALPA3 ndholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 3 Typenøgle...................................................................................

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Grundfos ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Grundfos ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class GRUNDFOS DATAÆFTE Grundfos ALPA2 Cirkulationspumper 5/6 z BEST in class Grundfos ALPA2 ndholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 3 Typenøgle 3 Modeltype 3 Ydelsesområde 4 2. Anvendelse 5 Pumpemedier 5

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / /

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / / Wavin Gulvvarmeshunte / 7005004 / 250215 wavin.dk Wavin Parallelshunt Parallelshunten vises med fordelerrør og endestykkesæt, som købes separat Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt Wavin Gulvvarmeshunte

Læs mere

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2 Cirkulationspumper /6 Hz GRUNDFOS ALPHA2 ndholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 4 2. Anvendelse Pumpemedier 6 Regulering af varmeanlæg

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2 Cirkulationspumper 5/6 Hz GRUNDFOS ALPHA2 ndholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 4 2. Anvendelse 5 Pumpemedier 6 Regulering af varmeanlæg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials Nr. 6560871 / 200911 Wavin midishunt NSTALLATONSVEJLEDNNG Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis.

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis. Servicevejledning MAGNA Series 2000 Magna 32-120, 40-120, 50-60, 50-120, 65-60, 65-120 50/60 Hz 1~ Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. GRUNDFOS ALPHA Pro Cirkulationspumper

GRUNDFOS DATAHÆFTE. GRUNDFOS ALPHA Pro Cirkulationspumper GRUNDFOS DATAHÆFTE ndholdsfortegnelse Produktdata Typenøgle Ydelsesområde Anvendelse Regulering af varmeanlæg Fordele ved pumpestyring 5 Automatisk natsænkning 5 Eldata 5 Konstruktion 5 Snittegning 6 Materialespecifikation

Læs mere

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING Wavin Minishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 FAQ... 5 Monteringsvejledning... 6 Opstart...

Læs mere

Midishunts MONTERINGSVEJLEDNING. Wavin Midishunt

Midishunts MONTERINGSVEJLEDNING. Wavin Midishunt Midishunts MONTERINGSVEJLEDNING Wavin Midishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials wavin.dk Wavin Midishunt nstallationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål...

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2 Monterings- og driftsinstruktion Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring EF-overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produktet

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. CM Booster. Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. CM Booster. Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE CM Booster Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz CM Booster Indholdsfortegnelse 1. Produktbeskrivelse 3 Produktprogram 3 Anvendelse 3 Pumpemedier 3 Identifikation 4 Installation

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Midishunt

Monteringsvejledning. Wavin Midishunt Monteringsvejledning Wavin Midishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning... 6 Specifikationer...

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm eknisk datablad CQKA-SR SuperCap drejemotor til zone ventiler ominel spænding AC/DC V Modulerende styring Hurtig montering af motor Variabel flow indstilling års levetid for SuperCaps Sikkerhedsstilling

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Serie 100. Cirkulationspumper, Serie 100 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Serie 100. Cirkulationspumper, Serie 100 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Cirkulationspumper, 50/60 Hz Indhold Generelle data Ydelsesoversigt 3 Produktprogram ALPHA2, 1 x 230 V, 50 Hz 4 Produktprogram UPS, UP, 1 x 230 V, 50 Hz 5 Typenøgler 6 GRUNDFOS ALPHA2

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Lowara ecocirc PRO HØJ EFFEKTIVE VARMTVANDSPUMPER TIL HUSSTANDE MED AUTOMATISK UDLUFTNINGS FUNKTION OG VARMEISOLERINGS KAPSEL

Lowara ecocirc PRO HØJ EFFEKTIVE VARMTVANDSPUMPER TIL HUSSTANDE MED AUTOMATISK UDLUFTNINGS FUNKTION OG VARMEISOLERINGS KAPSEL Lowara ecocirc PRO HØJ EFFEKTIVE VARMTVANDSPUMPER TIL HUSSTANDE MED AUTOMATISK UDLUFTNINGS FUNKTION OG VARMEISOLERINGS KAPSEL ecocirc PRO varmtvandspumper til husstande. Brugs områder. De nye ecocirc PRO

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med Monterings- & Driftvejledning Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1 NYHED Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med planpakning der passer til Vortex og Grundfos UP 15-14! Anvendelse Ultracirc

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Convena BVVV fjernvarmeunit

Convena BVVV fjernvarmeunit Nr. 6560935 / 150910 Convena BVVV fjernvarmeunit nstallationsvejledning for Convena BVVV fjernvarmeunit model Trefor Providing Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave INDHOLDSFORTEGNELSE Denne monterings-

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 85QM

Aktuator til modulerende styring AME 85QM Aktuator til modulerende styring AME 85QM Beskrivelse AME 85QM aktuator anvendes i forbindelse med store trykuafhængige reguleringsventiler af typen AB-QM DN 200 og DN 250. Specielle funktioner: positionsindikation

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+

Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ GRUNDFOS DATAHÆFTE Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ Små løftestationer 50 Hz Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ Indholdsfortegnelse 1. Produktoversigt 3 Conlift til bortledning af kondensat 3 Anvendelse

Læs mere

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Roth Minishunt er beregnet til regulering af gulvvarme for et rum. Shunten kan tilsluttes ude i installationen ligesom en radiator til både - strenget og 2-

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3 Monterings- og driftsinstruktion Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Symboler brugt i dette dokument

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Tekniske data. Sikkerhed

Tekniske data. Sikkerhed eknisk datablad CQA-L- Drejemotor med L-Bus til zone ventil (CQ) ominel spænding AC/DC V Styring: Via Belimo -Bus Snap montering Variabel kvs Med klemme-tilslutning ekniske data Elektriske data ominel

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy Drifts- og vedligeholdelsesvejledning til Roth gulvvarmeanlæg Living full of energy Sådan virker dit anlæg Tillykke med dit nye gulvvarmesystem fra Roth Nordic. Denne vejledning sikrer dig en optimal funktion

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD DK.TBLF.150929 1. Generelt Varmeflade TBLF/TCLF benyttes til forvarmning af tilluften med varmt vand som medium. TBLF placeres i friskluftkanalen.

Læs mere

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 2 6m 4 mm / m 6 Løftehøjde (kpa) Pumpekapacitet (l/h) www.phj.dk 7 8.2 13 9 1 2 11 12 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 www.phj.dk 3 1 Foreskrifter

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Brugermanual. Scanomat snegleautomat. 2000/15. SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Introduktion: Denne brugermanual forklarer brugen af snegleautomat

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Elektrisk aktuator AME 855

Elektrisk aktuator AME 855 Datablad Elektrisk aktuator AME 855 Beskrivelse Aktuator AME 855 kan styres af elektroniske regulatorer med modulerende eller 3-punktsregulerings-udgang. Aktuator kan anvendes med VF3-ventiler (DN 200-300).

Læs mere