K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende"

Transkript

1 Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor B for Revisornævnet. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 26. september 1980 samt, at B i Revireg. har været tilknyttet revisionsvirksomheden C Registreret Revisionsaktieselskab, cvr-nr. xxxx xxxx fra den 4. februar 2004 og revisionsvirksomheden D A/S, cvr-nr. xxxx xxxx fra den 5. april Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har tilsidesat god revisorskik i forbindelse kontering på en mellemregningskonto i årsregnskaber for et interessentskab. Sagsfremstilling: Klager har gennem mange år drevet landbrugsejendommen I/S E i [adresse], sammen med først sin far og dernæst sin mor i uskiftet bo i interessentskabsform. Indklagede har den 18. maj 2006 underskrevet revisorpåtegningen for udført review af årsregnskabet og de skattemæssige opgørelser for I/S E for året Klager og F har ligeledes den 18. maj 2006 som ledelse underskrevet årsrapporten. Det fremgår blandt andet af årsrapporten, at interessentskabet har en gældsforpligtelse på kr. til F. Indklagede har den 22. juni 2007 underskrevet revisorpåtegningen for udført gennemgang af årsregnskabet og de skattemæssige opgørelser for I/S E for året Klager og F har ligeledes den 22. juni 2007 som ledelse underskrevet årsrapporten. Det fremgår blandt andet af årsrapporten, at interessentskabet har en gældsforpligtelse på kr. til F. Indklagede har den 30. maj 2008 underskrevet revisorpåtegningen for udført gennemgang af årsregnskabet for I/S E for året Klager og F har ligeledes den 30. maj 2008 som ledelse underskrevet årsrapporten. Det fremgår blandt andet af årsrapporten, at interessentskabet har en gældsforpligtelse på kr. til F. Indklagede har endvidere den 30. maj 2008 underskrevet påtegning vedrørende opstilling af personlig indkomst- og formueopgørelse for klager for indkomståret Det fremgår blandt andet heraf, at indklagede har haft en personlig indkomst på ,00 kr. som lønindkomst samt på 8.652,00 kr. som SU-styrelsen, dagpenge. 1

2 Indklagede har den 27. juni 2009 underskrevet revisorpåtegningen for udført gennemgang af årsregnskabet for I/S E for året Klager og F har ligeledes den 27. juni 2009 som ledelse underskrevet årsrapporten. Det fremgår blandt andet af årsrapporten, at interessentskabet har en gældsforpligtelse på kr. til F. Indklagede har endvidere den 27. juni 2009 underskrevet påtegning vedrørende opstilling af personlig indkomst- og formueopgørelse for klager for indkomståret Det fremgår blandt andet heraf, at indklagede har haft en personlig indkomst på ,00 kr. som lønindkomst. Indklagede har den 25. juni 2010 underskrevet revisorpåtegningen for udført review af årsregnskabet for I/S E for året Klager har ligeledes den 25. juni 2010 som ledelse underskrevet årsrapporten. Det fremgår blandt andet af årsrapporten, at denne er udarbejdet efter årsregnskabsloven samt, at interessentskabet har en gældsforpligtelse på kr. til F. Indklagede har endvidere den 25. juni 2010 underskrevet påtegning vedrørende opstilling af personlig indkomst- og formueopgørelse for klager for indkomståret Det fremgår blandt andet heraf, at indklagede har haft en personlig indkomst på ,00 kr. som dagpenge og ,00 kr. som lønindkomst. I forbindelse med klagen har klager vedlagt en række håndskrevne kasserapporter. Det fremgår af regnskab og repartitionen med skæringsdag den 31. december 2010 i boet efter F og tidligere afdøde ægtefælle, at interessentskabet I/S Es gæld til F indgår med ,00 kr. Følgende fremgår blandt andet af en skrivelse af 25. august 2011 til G advokater fra C: Af balance pr. 31. december 2010 for I/S E fremgår der af konto 6562, Lån af F en saldo på kr Denne saldo er opstået ved lån fra F til I/S s i årenes løb og kan opgøres således: 1999 Lån fra F Kr Nedbringelse af lån Nedbringelse af lån Lån af F Samlet saldo Kr Vi er ikke længere i besiddelse af bilagsmaterialet, da dette er udleveret til Deres klient, men af vedlagte kasserapport fra juli 2008, i øvrigt udfærdiget af Deres klient fremgår lån af F på kr Vi skal i øvrigt bemærke, at Deres klient har underskrevet regnskaberne i alle årene, hvor forholdet klart fremgår. Klagen: Revisornævnet har lagt til grund, at klagen drejer sig om følgende i regnskaberne for : 1. Mellemregningskontoen. Vi er aldrig blevet gjort opmærksom på en mellemregningskonto i regnskabet. Det er korrekt, at vi har underskrevet regnskaberne, som blot blev fremlagt for os til underskrift. Møde: 2. Testamente. Testamentet dækkede ikke testators ønsker vedrørende indbo. 2

3 Under et møde i nævnet den 24. maj 2013 mødte A med sin bisidder H og registreret revisor B. Begge parter har i det væsentlige henholdt sig til det i de skriftlige indlæg anførte. Parternes bemærkninger: Klager har vedrørende mellemregningskontoen gjort gældende, at indklagede ikke har rådgivet vedrørende denne post i forbindelse med underskrivelse af årsregnskaberne. Interessenten/moderen har i årene frem til 2009 indskudt kr. i interessentskabet, men klager har også foretaget indskud, som dog ikke fremgår af regnskaberne. Indklagede, der foretog bogføring efter modtagne kassekladder fra klager, har ikke modregnet følgende: - i året 2005 bogført 3.772,40 kr. vedrørende løn fra I, 3.669,60 kr. vedrørende løn fra J og 1.000,00 kr. samt 2.982,00 kr. vedrørende betaling for fremvisning af produktion for skoleelever, - i året 2006 bogført 7.050,90 kr. og 6.854,80 kr. vedrørende bestyrelseshonorar fra I, 2.502,00 kr. vedrørende kursushonorar, 1.097,50 kr. vedrørende K og 1.250,00 kr. vedrørende åbent landbrug, - i året ,00 kr. vedrørende bestyrelseshonorar, 8.652,00 kr. vedrørende dagpenge og SU samt kr. fra et legat, - i året ,00 kr. vedrørende bestyrelseshonorar, samt - i ,00 kr. vedrørende bestyrelseshonorar, kr. vedrørende sygedagpenge og kr. overført fra klagers private konto. Disse beløb, i alt ,20 kr. skulle være bogført således, at der skete nedbringelse af mellemregningskontoen mellem klager og interessenten/moderen, hvilket indklagede havde ansvaret for. Beløbene indgik på interessentskabets kassekredit uden, der blev oprettet en mellemregningskonto for klager, hvorved mellemregningskontoen med interessenten/moderen ikke blev nedskrevet. Beløbene er dokumenteret i form af kassekladder. Klager har videre anført, at interessentskabet ikke har haft likviditetsproblemer, og at lånene fra interessenten/moderen alene har været til større anskaffelser. Klager har gjort gældende, at ved på denne måde at have undladt rådgivning og undladt at bogføre regnskabet, som man måtte forvente, og ved at have afgivet revisorerklæring på årsregnskaberne med denne fejl, har indklagede tilsidesat god revisorskik. Klager har afslutningsvis bemærket, at hun af indklagede aldrig har fået oplyst, hvad en kapitalkonto er, og aldrig fået at vide, at hendes tekster på kasserapporter var forkerte. Når regnskaberne skulle underskrives, fik interessenter blot oplyst, at skatten stemte. Klager har vedrørende testamentet gjort gældende, at dette er udarbejdet af C A/S, men at det udarbejdede testamente ikke dækkede moderens ønsker. Der har derfor været givet mangelfuld rådgivning i den forbindelse. Indklagede har indledningsvis oplyst, at C A/S igennem en årrække har været revisor for E I/S ved klager og F. Klager har udarbejdet kasserapporter, som er blevet bogført af revisionsfirmaet, der derudover har hjulpet med momsregnskab og aflæggelse af årsregnskaber og selvangivelser for interessenterne. Indklagede har vedrørende mellemregningskonto med F anført, at I/S E igennem årene haft likviditets problemer, hvorfor det har været nødvendigt at indskyde beløb. Lånet fra 1999 og den delvise nedbringelse af dette ligger før indklagedes tid som revisor for klienten, hvorfor indklagede 3

4 ikke kan svare på, hvordan det er opstået. Lånet fra 2008 er indskud af F, da interessentskabet manglede likviditet. Klager har i kasserapporten anført lån af F, hvorfor beløbet er ført på omhandlende mellemregningskonto. Indklagede har vedrørende indskud fra klager A anført, at klager igennem årene har foretaget indskud og hævninger. Posterne er bogført på klagers kapitalkonto på grundlag af klagers noteringer i kasserapporterne. Det er svært at forstå klagen, idet indskuddene er indgået i banken (debet) og samtidigt godskrevet på klagers kapitalkonto (kredit). Fs hævninger/indskud er ligeledes ført på hendes kapitalkonto med undtagelse af førnævnte mellemregningskonto, der var at betragte som et lån, der skulle tilbagebetales. Indklagede har vedrørende testamentet anført, at indklagede ikke har medvirket ved udarbejdelse af omtalte testamente, hvorfor indklagede ikke kan gøres ansvarlig for hverken udarbejdelse eller indhold af dette. Indklagede har afslutningsvis gjort gældende, at bogføringen og regnskabsaflæggelsen er foretaget korrekt i alle årene. Det er normalt kutyme, at indskud/hævninger bogføres over kapitalkontiene i et interessentskab. Rådgivningen til interessenterne kunne efter min opfattelse ikke have været anderledes. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: I medfør af 57, stk. 3, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) afgøres spørgsmål om overtrædelser, der er begået før lovens ikrafttrædelse, efter de hidtil gældende regler. Denne sag afgøres derfor såvel efter lov om statsautoriserede og registrerede revisorer som efter den nugældende lovgivning. Det fremgår af 5, stk. 2, i bekendtgørelse om Revisornævnet og 46 i den nugældende revisorlov samt 24 i den tidligere revisorlov, at en klage skal være indgivet til Revisornævnet senest 5 år efter, den pligtstridige handling eller undladelse, som klagen vedrører, er ophørt. I denne sag har indklagede afgivet revisionspåtegning for årsregnskabet for I/S E for året 2005 den 18. maj Klagen er modtaget den 1. marts 2012, hvorfor klagen for så vidt angår årsregnskabet 2005 er forældet. Derfor afvises denne del af klagen. Nævnets saglige kompetence er begrænset til erklæringsarbejde, jf. den nugældende revisorlovs 43, stk. 3. jf. 1, stk. 2, og 3. Det i sagen omhandlede testamente er efter de foreliggende oplysninger udarbejdet mere end 5 år siden. Dels fordi klagen er forældet, dels fordi rådgivning og skrivning af testamente ikke er omfattet af nævnets kompetence afvises også denne del af klagen. Det fremgår af samtlige foreliggende årsrapporter, at klager har underskrevet disse som ledelse for I/S E, og det fremgår af oplysninger fra begge parter, at indklagede har bogført på baggrund af klagers egne kassekladder. Således som sagen foreligger oplyst og mod indklagedes nægtelse finder nævnet ikke, at klager har bevist, at indklagede har tilsidesat god revisorskik, herunder ved ikke at have orienteret vedrørende bogføringen. På denne baggrund frifindes indklagede. Thi bestemmes: 4

5 Indklagede, registreret revisor B, frifindes. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Karen Duus Mathiesen 5

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret)

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) Den 25. marts 2015 blev i sag nr. 39/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) og sag nr. 40/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Torben

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 157/2007 (1. afdeling) Falconholm International A/S (advokat Thomas Damsholt) mod A/S Møns Bank (advokat Peter Bang) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

DOM. Retten i Hillerød. Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, advokat Bjørn Wittrup

DOM. Retten i Hillerød. Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, advokat Bjørn Wittrup Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, advokat Bjørn Wittrup mod Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S Københavnsvej

Læs mere

Responsum vedrørende retslige skridt i anledning af revisors handlinger overfor afdøde Sam Zinglersen

Responsum vedrørende retslige skridt i anledning af revisors handlinger overfor afdøde Sam Zinglersen Responsum vedr. Sam Zinglersens dødsbo- revisoransvar 02.05.2008 side 1 af 4 Responsum vedrørende retslige skridt i anledning af revisors handlinger overfor afdøde Sam Zinglersen 1. Indledning Ved brev

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 Sag 18/2012 (1. afdeling) A (advokat Ole Sigetty) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere